Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου"

Transcript

1 Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012

2 2

3 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού 4 2 Σύν εση - ητεία - Εκ ο ή με ών 4 3 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμ ου ίου 4 4 Εκ ο ή Προεδρείου του Διοικητικού Συμ ου ίου 5 5 Εκ ο ή Προέδρου - Θητεία 5 6 Αναπ ήρ ση του Προέδρου 6 7 Εκ ο ή νέου Προέδρου 6 8 Αρμοδιότητες Προέδρου 6 9 Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου 7 10 Υπο ρεώσεις Με ών 7 11 Σύ κ ηση Διοικητικού Συμ ου ίου 8 12 Απαρτία - Λήψη αποφάσε ν 8 13 Συζήτηση 9 14 Πρακτικά συνεδρίασης Ανάκ ηση Επιτροπές Ερμηνεία του Κανονισμού 11 3

4 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυ μίζει την ειτουρ ία του Διοικητικού Συμ ου ίου της Περιφερειακής Έν σης Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν. 2 Σύν εση - ητεία - Εκ ο ή με ών 1. Το Διοικητικό Συμ ού ιο της Περιφερειακής Έν σης Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν αποτε είται από μέ η τα οποία εκ έ ονται από τη Γενική Συνέ ευση αυτής, σύμφ να με τις διατάξεις του προεδρικού διατά ματος 75/ Η ητεία του διοικητικού συμ ου ίου διαρκεί κα ό η τη δημοτική περίοδο και ή ει με την ε κατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ ου ίου. 3 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμ ου ίου Το Διοικητικό Συμ ού ιο διοικεί την Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν Ιονί ν Νήσ ν. Αποφασίζει ια κά ε έμα, το οποίο ανήκει στις αρμοδιότητές του και αμ άνει τα απαραίτητα μέτρα ια την επίτευξη τ ν σκοπών της Περιφερειακής Έν σης Δήμ ν Ιονί ν Νήσ ν. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμ ού ιο ασκεί τις ακό ου ες αρμοδιότητες: α. Ψηφίζει τον προϋπο ο ισμό, τον απο ο ισμό και το ετήσιο πρό ραμμα δράσης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν οι οποίοι συντάσσονται από την Εκτε εστική Επιτροπή.. Αποφασίζει ια τον ρόνο και τον τόπο σύ κ ησης τ ν Γενικών Συνε εύσε ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν.. Αποφασίζει ια τον ρόνο και τον τόπο σύ κ ησης τ ν Συνεδρί ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. δ. Ορίζει τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Ενδεικτικά, ορίζει τους εκπροσώπους σε κά ε φύσης όρ ανα, συμ ού ια, επιτροπές, αποστο ές στην Ε άδα και στο εξ τερικό. ε. Κα ορίζει την αποζημί ση και τα έξοδα κίνησης τ ν με ών του, τ ν με ών της Εκτε εστικής Επιτροπής και τ ν ά ν επιτροπών, συμ ου ί ν, ορ άν ν και υπα ή ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. στ. ψηφίζει τον κανονισμό ειτουρ ίας του και ό ους τους κανονισμούς της Περιφερειακής Έν σης. ζ. Μπορεί να μετα ι άζει μέρος τ ν αρμοδιοτήτ ν του στην Εκτε εστική Επιτροπή ή σε μέ η του, εκτός εκείν ν, οι οποίες αφορούν τον προϋπο ο ισμό, τον απο ο ισμό, το πρό ραμμα δράσης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και τη σύνταξη τ ν κανονισμών. η. Ανα έτει σε ειδικούς επιστήμονες, ή επιστημονικούς φορείς ή ά α φυσικά ή νομικά πρόσ πα δημοσίου ή ιδι τικού δικαίου, την έρευνα και τη με έτη ζητημάτ ν σ ετικών με τη τοπική αυτοδιοίκηση.. Εκφράζει απόψεις ια έματα, τα οποία έ ουν ενικό ενδιαφέρον ι. Γν μοδοτεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται η νώμη του από τις αρμόδιες δημόσιες αρ ές. 4

5 Ια. Συ κροτεί επιτροπές ια την επεξερ ασία εμάτ ν της αρμοδιότητάς του. Ι. Ιδρύει τοπικά παραρτήματα σε κά ε νομό και ορίζει τα μέ η του διοικητικού συμ ου ίου αυτών. Ι. Ορίζει τον πρόεδρο τ ν τοπικών παραρτημάτ ν. Ιδ. Μετα ι άζει αρμοδιότητες προς τα τοπικά παραρτήματα, σ ετικές με τον τρόπο ειτουρ ίας τους και την οικονομική δια είριση αυτών. Ιε. Καταρ εί ή μεταφέρει τοπικά παραρτήματα εντός τ ν ορί ν της περιφέρειας. Ιστ. Συστήνει επιτροπές, από μέ η ή μη μέ η του ια την κα ύτερη επεξερ ασία εμάτ ν τ ν δήμ ν και την ορ άν ση τ ν φορέ ν της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου α μού, κα ορίζοντας συ κεκριμένα το αντικείμενο επεξερ ασίας τ ν εμάτ ν αυτών, το ρόνο παρα α ής, την αποζημί ση τ ν με ών και της ραμματείας αυτών, κα ώς και ια κά ε έμα το οποίο κρίνει απαραίτητο ια την κα ή εκτέ εση του έρ ου τ ν επιτροπών. 4 Εκ ο ή Προεδρείου του Διοικητικού Συμ ου ίου 1. Εντός δέκα (10) ημερών από την εκ ο ή του, το Διοικητικό Συμ ού ιο της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν συνέρ εται μετά από πρόσκ ηση του συμ ού ου του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού, που έ ει εκ ε εί με τις περισσότερες ψήφους, και σε περίπτ ση ισοψηφίας, του συμ ού ου που προέρ εται από το με α ύτερο π η υσμιακά Δήμο. Αν ια οποιοδήποτε ό ο ο αν τέρ σύμ ου ος δεν συ κα έσει το Διοικητικό Συμ ού ιο μέσα στην αν τέρ προ εσμία, τούτο συ κα είται από τον επόμενο κατά σειρά εκ ο ής σύμ ου ο του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμ ου ος που συ κά εσε το Διοικητικό Συμ ού ιο. Μοναδικό έμα της συνεδρίασης αυτής είναι η εκ ο ή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, κα ώς και τ ν με ών της Εκτε εστικής Επιτροπής. 2. Το Διοικητικό Συμ ού ιο εκ έ ει μεταξύ τ ν με ών του, ριστά και με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα αν τέρ αξιώματα εκ έ εται εκείνος, ο οποίος α συ κεντρώσει την από υτη π ειοψηφία τ ν παρόντ ν. Αν δεν επιτυ άνεται αποτέ εσμα ύστερα από δύο διαδο ικές ψηφοφορίες, εκ έ εται εκείνος, ο οποίος α ά ει στην τρίτη ψηφοφορία τη σ ετική π ειοψηφία τ ν παρόντ ν. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι ά ουν ίσο αρι μό ψήφ ν, εκ έ εται Πρόεδρος ο υποψήφιος του συνδυασμού που έ α ε τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία εκ ο ής του διοικητικού συμ ου ίου της περιφερειακής έν σης και σε περίπτ ση ισοψηφίας διενερ είται από τον σύμ ου ο που προεδρεύει δημόσια κ ήρ ση. 3. Μετά την εκ ο ή του Προέδρου και με την ίδια διαδικασία εκ έ εται ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Έν σης και στη συνέ εια ο Γραμματέας. 5 Εκ ο ή Προέδρου - Θητεία Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ ου ίου εκ έ εται από το Διοικητικό Συμ ού ιο μεταξύ τ ν με ών του ια ό η τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. 5

6 Η ητεία του ή ει με την ε κατάσταση του νέου Προέδρου. 6 Αναπ ήρ ση του Προέδρου 1. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κ ύεται τα κα ήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ ου ίου και αν αυτός απουσιάζει ή κ ύεται, τότε το μέ ος που συ κέντρ σε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά την εκ ο ή του. 2. Όταν η έση του Προέδρου μείνει κενή ια οποιοδήποτε ό ο, ώσπου να εκ ε εί ο νέος Πρόεδρος, τα κα ήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ ου- ίου. 7 Εκ ο ή νέου Προέδρου 1. Αν η έση του Προέδρου μείνει κενή ια οποιοδήποτε ό ο, ο νέος Πρόεδρος εκ έ εται από το Διοικητικό Συμ ού ιο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, αφότου η έση έμεινε κενή. Πριν συνέ ει το Διοικητικό Συμ ού ιο ια την εκ ο ή νέου Προέδρου, πρέπει να συμπ ηρ εί η κεν είσα έση συμ ού ου που κατεί ε ο τέ ς Πρόεδρος. 2. Για την εκ ο ή του νέου προέδρου το Διοικητικό Συμ ού ιο συ κα είται από τον Αντιπρόεδρο αυτού και εκ έ ει μεταξύ τ ν με ών του τον Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία. Εκ έ εται εκείνος ο οποίος συ κεντρώνει την από υτη π ειοψηφία τ ν παρόντ ν. Αν δεν επιτυ άνεται αποτέ εσμα ύστερα από δύο διαδο ικές ψηφοφορίες, εκ έ εται εκείνος, ο οποίος έ ει ά ει στην τρίτη ψηφοφορία τη σ ετική π ειοψηφία τ ν παρόντ ν. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι ά ουν ίσο αρι μό ψήφ ν, ενερ είται ανάμεσά τους κ ήρ ση από τον προεδρεύοντα. 8 Αρμοδιότητες Προέδρου Ο Πρόεδρος ασκεί τις ακό ου ες αρμοδιότητες: α. Εκπροσ πεί την Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στα δικαστήρια και σε κά ε δημόσια αρ ή και δίνει τους όρκους που επι ά ονται στην Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν.. Υπο ράφει τις συμ άσεις που συνάπτει η Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν.. Λαμ άνει κά ε μέτρο με το οποίο προ ούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. δ. Επι αμ άνεται εμάτ ν αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμ ου ίου ή της Εκτε εστικής Επιτροπής, όταν από την κα υστέρηση δημιουρ είται προφανής κίνδυνος ή ζημία τ ν συμφερόντ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, τα οποία φέρει ια επικύρ ση στην αμέσ ς επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ ου ίου. ε. Συ κα εί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμ ού ιο και την Εκτε εστική Επιτροπή. στ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τ ν συνεδριάσε ν του Διοικητικού Συμ ου ίου και της Εκτε εστικής Επιτροπής. ζ. Ειση είται τα έματα ημερήσιας διάταξης και διευ ύνει τις ερ ασίες του Διοικητικού Συμ- ου ίου και της Εκτε εστικής Επιτροπής, αμ άνει μέτρα ια την τήρηση της τάξης και τ ν 6

7 κανονισμών, δίνει το ό ο στους ομι ητές και τον αφαιρεί. Θέτει τα έματα σε ψηφοφορία και ανα έ ει το αποτέ εσμα αυτής. Κηρύσσει την έναρξη και τη ήξη τ ν συνεδριάσε ν. η. Υπο ράφει μαζί με τον Γραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά τ ν συνεδριάσε ν τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν.. Υπο ράφει τα εντά ματα π ηρ μής σε άρος τ ν πιστώσε ν του προϋπο ο ισμού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. ι. Είναι προϊστάμενος τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και τις διευ ύνει. ια. Είναι προϊστάμενος του προσ πικού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. ι. Εκτε εί τις αποφάσεις τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 9 Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου 1. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κ ύεται τα κα ήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος. 2. Όταν η έση του Προέδρου μείνει κενή ια οποιοδήποτε ό ο, ώσπου να εκ ε εί ο νέος Πρόεδρος, τα κα ήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ ου- ίου. Αρμοδιότητες Γραμματέα 1. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμ ου ίου: α) Φροντίζει ια την τήρηση του αρ είου της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και τη σύνταξη τ ν πρακτικών τ ν συνεδριάσε ν τ ν ορ άν ν αυτής, τα οποία και συνυπο ράφει με τον Πρόεδρο. ) Παρακο ου εί στο π αίσιο τ ν ραμματειακών κα ηκόντ ν του την εύρυ μη ειτουρ ία τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και ενημερώνει σ ετικά τον Πρόεδρο. 2. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κ υόμενο αναπ ηρώνει μέ ος του Διοικητικού Συμ ου- ίου που ορίζεται από αυτό. 10 Υπο ρεώσεις Με ών Τα μέ η του Διοικητικού Συμ ου ίου έ ουν υπο ρέ ση να συμμετέ ουν στις συνεδριάσεις. Τα μέ η εκφράζουν την άποψή τους με από υτη ε ευ ερία απο έποντας στο συμφέρον της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Μέ ος της επιτροπής δεν συμμετέ ει στις συνεδριάσεις εφόσον το έμα που συζητείται παρέ ει στον ίδιο ή σε συ ενή του εξ αίματος ή α ιστείας μέ ρι δευτέρου α μού υ ικό συμφέρον. Σε αντί ετη περίπτ ση οι αποφάσεις είναι άκυρες, εις άρος δε του μέ ους μπορεί να κινη εί πει αρ ική διαδικασία. Εάν μέ ος απουσιάζει αδικαιο ό ητα ια τρείς συνε είς συνεδριάσεις μπορεί να κινη εί εναντίον του πει αρ ική διαδικασία. Εάν μέ ος αδυνατεί να εκτε έσει τις υπο ρεώσεις του ια 30 ημέρες οφεί ει να ά ει έ κριση της επιτροπής, εάν δε δεν εκτε εί τις υπο ρεώσεις του ια ρονικό διάστημα που υπερ αίνει τους τρείς μήνες μπορεί να κινη εί εναντίον του πει αρ ική διαδικασία. 7

8 11 Σύ κ ηση Διοικητικού Συμ ου ίου Το Διοικητικό Συμ ού ιο συνεδριάζει του ά ιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκ ηση του Προέδρου, κα ώς και όταν το απαιτούν οι υπο έσεις της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 2. Στην πρόσκ ηση ανα ράφονται τα προς συζήτηση έματα. 3. Το Συμ ού ιο συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ή σε ά η πό η της Περιφέρειας ύστερα από σ ετική απόφασή του Ο Πρόεδρος υπο ρεούται να συ κα έσει το Συμ ού ιο μέσα σε επτά (7) ημέρες, αφότου υπο η εί έ ραφη αίτηση, υπο ραφόμενη από το 30% του ά ιστον τ ν με ών του, στην οποία αναφέρονται και τα έματα που α συζητη ούν Ο πρόεδρος κα εί τα μέ η με ραπτή πρόσκ ηση, η οποία επιδίδεται σε κά ε μέ ος τρείς του ά ιστον π ήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκ ηση ανα ράφονται περι ηπτικά τα έματα της ημερήσιας διάταξης Κατ εξαίρεση, σε κατεπεί ουσες περιπτώσεις, η πρόσκ ηση μπορεί να επιδο εί την ίδια ημέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτ ση αυτή στην πρόσκ ηση πρέπει να αναφέρεται ο ό ος, ια τον οποίο δικαιο ο είται η κατεπεί ουσα συνεδρίαση Ο πρόεδρος, μετά την κοινοποίηση της πρόσκ ησης, οφεί ει να έ ει στη διά εση τ ν Συμ ού ν, στα ραφεία της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, τα σ ετικά με τα έματα της ημερήσιας διάταξης έ ραφα. 12 Απαρτία - Λήψη αποφάσε ν 1. Το Διοικητικό Συμ ού ιο έ ει απαρτία, εφόσον τα μέ η που είναι παρόντα αποτε ούν την από υτη π ειοψηφία του συνό ου τ ν με ών του. Αν μετά από δύο συνε είς προσκ ήσεις το Συμ ού ιο δεν έ ει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκ ηση και αμ άνει αποφάσεις μόνο ια τα έματα που περι αμ άνονται στην αρ ική πρόσκ ηση, εφόσον είναι παρόντα του ά ιστον το 40% τ ν με ών του. 2. Το Συμ ού ιο αμ άνει τις αποφάσεις του με την από υτη π ειοψηφία επί τ ν παρόντ ν, εκτός εάν υπάρ ει διάταξη στο Νόμο ή σε Κανονισμό της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτ ση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 3. Για ψηφοφορία τί εται η διαμόρφ ση πρότασης, όπ ς προκύπτει κατά τη συζήτηση. Η πρόταση ψηφίζεται μόνο μια φορά, εκτός εάν υπάρξουν αντιρρήσεις, οπότε αποφαίνεται το Συμ ού ιο, ρίς επανά ηψη της συζήτησης. 4. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Μυστική είναι η ψηφοφορία στις ακό ου ες περιπτώσεις. - Εκ ο ή Προεδρείου - Εκ ο ή τ ν Με ών της Εκτε εστικής Επιτροπής - Εκ ο ή νέου Προέδρου - Εφόσον η ψηφοφορία αφορά προσ πικό ζήτημα - Για κά ε έμα, εφόσον μετά από πρόταση του Προέδρου ή Μέ ους του Συμ ου ίου, αποφασιστεί από το Συμ ού ιο να διεξα εί μυστική ψηφοφορία. 8

9 5. Η μυστική ψηφοφορία ίνεται με ψηφοδέ τια, όμοια σε σ ήμα, ρώμα, μέ ε ος και είδος αρτιού. Προ της ψηφοφορίας εκ έ ονται δύο ψηφο έκτες, μεταξύ τ ν με ών του. Οι φάκε οι υπο ράφονται από τον πρόεδρο προ της έναρξης της ψηφοφορίας. Διακοπή της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται. 6. Στη φανερή ψηφοφορία κά ε Σύμ ου ος αποφαίνεται με προφορική δή ση ή ανάταση εριού. 7. Σε ψηφοφορία με ονομαστική κ ήση, η κ ήση ίνεται από τον κατά ο ο τ ν ονομάτ ν και σημειώνεται η ψήφος παρουσία του Συμ ού ου. 13 Συζήτηση 1.Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κ υομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος. 2. Προ της έναρξης της συνεδρίασης τα Μέ η υπο ράφουν στο ι ίο παρουσίας 3. Ο Πρόεδρος κατά την κα ορισμένη ώρα συνεδρίασης και μετά τη διαπίστ ση της απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Ε είψει απαρτίας, μπορεί να παρατείνει την έναρξη ό ι όμ ς περισσότερο από μισή ώρα, μετά την παρέ ευση της οποίας, εφόσον δεν υφίσταται απαρτία, η συνεδρίαση ματαιώνεται. Τη ύση της συνεδρίασης ανακοινώνει ο Πρόεδρος και συντάσσει σ ετικό πρακτικό. 4. Μετά τη κήρυξη της συνεδρίασης και προ της έναρξης της συζήτησης επί τ ν εμάτ ν της ημερήσιας διάταξης ίνεται επικύρ ση τ ν πρακτικών της προη ούμενης συνεδρίασης. 5. Στη συνέ εια ο Πρόεδρος ανακοινώνει τυ όν αιτήματα ή ά α έ ραφα, τα οποία απευ ύνονται στο Διοικητικό Συμ ού ιο. 6. Κά ε Μέ ος του Συμ ου ίου δικαιούται να προ εί σε οποιαδήποτε ανακοίν ση ή πρόταση, η οποία έ ει σ έση με τις αρμοδιότητες του Συμ ου ίου. 7. Επί τ ν ανακοινώσε ν αυτών δεν ίνεται συζήτηση, εκτός εάν, το Διοικητικό Συμ ού ιο με την από υτη π ειοψηφία του συνο ικού αρι μού τ ν με ών του αποφασίζει να συζητη- ούν. 8. Στη συνέ εια αρ ίζει η συζήτηση επί τ ν εμάτ ν της ημερήσιας διάταξης, η σειρά δε με την οποία αυτά είναι ε ε ραμμένα μπορεί να μετα η εί με απόφαση του Συμ ου ίου. 9. Οι Σύμ ου οι, οι οποίοι επι υμούν να ά ουν μέρος στη συζήτηση, μετά από πρόσκ ηση του Προέδρου ε ράφονται στον κατά ο ο τ ν ομι ητών, μετά την εκφώνηση του έματος από αυτόν. 10. Οι ε ε ραμμένοι στον κατά ο ο σύμ ου οι, μετά από άδεια του προέδρου, αναπτύσσουν τις απόψεις τους επί του έματος. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη απόψε ν οι οποίες είναι εκτός του έματος που συζητείται, ή περι αμ άνουν προσ πικές επι έσεις ή υ ριστικές εκφράσεις. Στην περίπτ ση αυτή ο Πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει τον ό ο από τον ομι ητή. 11. Η συζήτηση επί τ ν εμάτ ν της ημερήσιας διάταξης ή ει, εφόσον εξαντ η εί ο κατά- ο ος τ ν ομι ητών, εκτός εάν παραιτη ούν ομι ητές. 12. Το Συμ ού ιο δικαιούται να ζητήσει να συζητη εί ένα έμα εκτός ημερήσιας διάταξης, εάν ηφ εί απόφαση με την από υτη π ειοψηφία του συνό ου τ ν με ών του. 9

10 13. Κά ε Σύμ ου ος δικαιούται μετά από άδεια του Προέδρου, η οποία παρέ εται υπο ρε τικά, να τοπο ετη εί ια προσ πικό έμα. 14. Κά ε Σύμ ου ος δικαιούται να τοπο ετη εί επί του ίδιου έματος της ημερήσιας διάταξης δύο φορές, εκτός εάν το Συμ ού ιο αποφασίσει την τριτο ο ία. Διακοπές επιτρέπονται, μόνο εάν, ο ίδιος ο ομι ητής το επιτρέψει. 15. Οι Σύμ ου οι δεν επιτρέπεται να ρησιμοποιούν υ ριστικές εκφράσεις ή εκφράσεις οι οποίες ί ουν προσ πικά συναδέ φους του. Στην περίπτ ση αυτή, ο Πρόεδρος κα εί τον Σύμ- ου ο να ανακα έσει, δικαιούται δε, να ζητήσει να ραφεί η ανάκ ηση στα πρακτικά. 16. Εάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δημιουρ η ούν σο αρές αντε κ ήσεις ο Πρόεδρος οφεί ει να επαναφέρει τη συνεδρίαση στη τάξη, σε περίπτ ση δε αδυναμίας προειδοποιεί το σώμα ότι α διακοπεί η συνεδρίαση οριστικά ή ια ορισμένη ώρα, η οποία ανακοινώνεται από αυτόν. Μετά το πέρας του ρόνου που προσδιορίστηκε και εφόσον συνε ίζονται οι όρυ οι ή οι διαπ ηκτισμοί η συνεδρίαση με απόφαση του Προέδρου ύεται. 17. Οι συνεδριάσεις του Συμ ου ίου είναι δημόσιες, εκτός εάν με την από υτη π ειοψηφία του συνό ου τ ν με ών του, αποφασίσει ια διεξα ή μή δημοσί ν συνεδριάσε ν. 18. Οι ακροατές και παρατηρητές, εφόσον υπάρ ουν, οφεί ουν να μην εμποδίζουν τη διεξα- ή της συζήτησης, σε αντί ετη δε περίπτ ση, ο Πρόεδρος δικαιούται να απο ά ει από την αί ουσα τους υπαιτίους. Μετά από άδεια του Προέδρου είναι δυνατό να τοπο ετη ούν και οι παρατηρητές. 14 Πρακτικά συνεδρίασης 1. Σε κά ε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά τηρούνται από υπά η ο της (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου. Τα πρακτικά τηρούνται σε ειδικό ι ίο, αρι μημένο και μονο ραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 2. Στα πρακτικά κατα ρούνται οι αποφάσεις του συμ ου ίου και οι νώμες οι οποίες μειοψηφούν. Προκειμένου να αποφευ ούν αμφισ ητήσεις, τηρούνται πρό ειρα πρακτικά, τα οποία μονο- ράφονται από τους συμ ού ους που συμμετέ ουν. 3. Τα πρακτικά υπο ράφονται από τα Μέ η που μετέ ουν στη συνεδρίαση. Σύμ ου ος, ο οποίος αρνείται να υπο ράψει οφεί ει να κατα έσει το ό ο της άρνησης. 4. Κά ε πο ίτης, μέ ος του Συμ ου ίου, της Εκτε εστικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέ- ευσης ή οποιοσδήποτε αιρετός, δικαιούται να ζητήσει και να του ορη η ούν αντί ραφα τ ν πρακτικών. Τα αντί ραφα υπο ράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 5. Τα πρακτικά μπορεί να τηρη ούν με μα νητοφώνηση ή μα νητοσκόπηση. Στην περίπτ ση αυτή, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μονο ράφουν τα φύ α τ ν απομα νητοφ νημέν ν πρακτικών. 10

11 15 Ανάκ ηση Η ιδιότητα τ ν Με ών τ ν ορ άν ν της (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν μπορεί να ανακ η εί, μόνο σε περιπτώσεις που αυτά ενερ ούν με τρόπο που αντι αίνει στους σκοπούς και στα κα ήκοντα ια τα οποία εκ έ τηκαν, από τα όρ ανα από τα οποία εκ έ τηκαν μετά από αιτιο ο ημένη αίτηση μομφής, την οποία υπο ράφουν του ά ιστον τα τρία πέμπτα (3/5) τ ν με ών του ορ άνου που μετέ ουν και με απόφαση του ά ιστον τ ν τριών πέμπτ ν (3/5) του αρι μού τ ν με ών του ορ άνου που τα εξέ εξε. 16 Επιτροπές Το Διοικητικό Συμ ού ιο της (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν συστήνει επιτροπές, από μέ η και μη μέ η του, ια την κα ύτερη με έτη και επεξερ ασία τ ν εμάτ ν τ ν Δήμ ν, την ορ άν ση τ ν φορέ ν αυτών και την τοπική ανάπτυξη. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμ ού ιο κα ορίζει επακρι ώς τα προς με έτη και επεξερ ασία έματα, τον ρόνο παραδόσε ς τ ν σ ετικών πορισμάτ ν ή με ετών, τα όρ- ανα παρα α ής αυτών κα ώς και την αποζημί ση τ ν με ών της κά ε επιτροπής και της ραμματείας αυτής. 17 Ερμηνεία του Κανονισμού Κά ε έμα, το οποίο δεν ρυ μίζεται από τον παρόντα κανονισμό ή την ισ ύουσα νομο εσία επι ύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ ου ίου, η οποία αμ άνεται με την από υτη π ειοψηφία του συνό ου τ ν με ών του. 11

12 Ευρετήριο Α αρμοδιότητες Διοικητικού Συμ ου ίου, 4 Αντιπροέδρου, 7 Προέδρου, 6 Δ Διοικητικό Συμ ού ιο ανάκ ηση με ών, 11 απαρτία, 8 αρμοδιότητες, 4 Αντιπροέδρου, 7 Προέδρου, 6 εκ ο ή με ών, 4 επιτροπές, 11 ητεία, 4 ήψη αποφάσε ν, 8 πρακτικά συνεδρίασης, 10 Προεδρείο εκ ο ή, 5 Πρόεδρος αναπ ήρ ση, 6 αρμοδιότητες, 6 εκ ο ή, 5, 6 ητεία, 5 σύ κ ηση, 8 συζήτηση, 9 υπο ρεώσεις με ών, 7 12

13

14

15 Στοι ειο ετή ηκε με XƎL A TEX από το Γραφείο Έρευνας Τε- νο ο ίας και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Έν σης Δήμ ν Ιονί ν Νήσ ν.

16 ΠΕΔ ΙΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ , Κέρκυρα Τη : , 27823, 25657, Fax: , info (at) ped-in.gr Παράρτημα Ζακύνθου Μουσουρ ού Καψάσκη, Ζάκυν ος, zakynthos (at) ped-in.gr Τη : , Fax: Παράρτημα Κεφαλονιάς - Ιθάκης Λι όστρ το 27, Αρ οστό ι kefalonia (at) ped-in.gr Τη : , Fax: Παράρτημα Λευκάδας Π ατεία Φι αρμονικής 23, Λευκάδα lefkada (at) ped-in.gr Τη : , Fax:

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα