Chrys C. Caragounis. Posted 13 Nov Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chrys C. Caragounis. Posted 13 Nov. 2011 Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26"

Transcript

1 Posted 13 Nov Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26 Chrys C. Caragounis Τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος χωρίον τυγχάνει ἕνα τῶν σπουδαιοτέρων ἀποσπασμάτων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅσον ἀφορᾷ τὸ τοῦ Χριστοῦ σωτήριον ἔργον ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Ἡ πλήρης κατανόησίς του εἶναι δυνατὴ μόνον ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τόσον αἱ διάφοραι λέξεις καθ ἑαυτὰς ὅσον καὶ αἱ διάφοραι φράσεις καὶ γλωσσικαὶ δομαὶ γίνονται καταληπταὶ εἰς ὅλον τὸ βάθος των ὅταν συγκρίνονται μὲ τὰ δεδομένα τοῦ λατρευτικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ. Ἔχοντας δείξει μὲ τὴν παράθεσιν σχετικῶν παλαιοδιαθηκικῶν χωρίων τὴν ἐνοχήν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος (Ῥωμ 3:1-20), ὁ Ἀπόστολος προχωρεῖ εἰς τὰ ἐδάφια νὰ σκιαγραφήσῃ τὴν λύσιν ἣν προητοίμασεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ λάβῃ ὁ ἁμαρτωλὸς συγχώρησιν καὶ ζωὴν αἰώνιον. Ἀλλὰ ἂς διεξέλθωμεν τὰς ἐπὶ μέρους προτάσεις τοῦ κειμένου διαδοχικῶς. Ἐδ. 21. Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν. Ἡ λέξις δικαιοσύνη ἀντανακλᾷ μίαν τῶν δύο ἑβραϊκῶν λέξεων τσέδεκ καὶ τσεδακά. Οπως ἔδειξεν ὁ D. Michel 1, ἡ λέξις τσέδεκ ἔχει βασικῶς συλλογικὴν ἔννοιαν (πρβλ. Δευτ 16:20 τὸ δίκαιον τὸ δίκαιον νὰ ἐπιδιώκετε, Ἑβρ.: τσέδεκ, τσέδεκ τιρδδοφ), ἐνῶ ἡ λέξις τσεδακά ἀναφέρεται περισσότερον εἰς μεμονωμένας πράξεις δικαιοσύνης (λ.χ. Ψαλ 18:20 ἀντήμειψέ με ὁ Κύριος κατὰ τὴν 1 Ἴδε D. Michel, Grundlegung einer hebräischen Syntax: I, Neukirchen 1977, σελ. 66.

2 2 δικαιοσύνην μου, Ἑβρ: γιγμελένι Γεχβά κετσιδκί). Οὕτω, ἡ τσέδεκ σχετίζεται μὲ τὴν σωστὴν τάξιν, ἐνῶ ἡ τσεδακά μὲ τὴν σωστὴν συμπεριφοράν, ἡ ὁποία, ὅμως, στοχεύει εἰς τὴν σωστὴν τάξιν 2. Ἡ πρώτη λέξις, θὰ ἠδύνατο νὰ εἴπῃ τις, ἀναφέρεται πρωτίστως εἰς τὴν κοσμικὴν τάξιν τῆς δικαιοσύνης 3. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Σαλὴμ, ὁ λεγόμενος Μελχισεδέκ, μεταφράζεται ὡς βασιλεὺς τῆς δικαιοσύνης (ὅπως καὶ τῆς εἰρήνης, ἐφ ὅσον εἶναι βασιλεὺς τῆς Σαλήμ = εἰρήνη ) (βλέπε Ἑβρ 7:1-2). Μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, ἡ λέξις τσέδεκ συμπίπτει ἐννοιολογικῶς μὲ τὴν τσεδακά. Οὕτω, καὶ τὸ ἐπίθετον τσαδίκ, ὅπερ ἀπαντᾷ διακοσίας καὶ πλέον φοράς, σημαίνει δίκαιος. Ἐπειδὴ αἱ λέξεις αὕται σχετίζονται μὲ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἀπονομὴν δικαιοσύνης παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ λέξις διακαιοσύνη κατήντησεν νὰ συμπέσῃ ἐννοιολογικῶς μὲ τὴν λέξιν σωτηρία. Εἰς ὁρισμένα δὲ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης αἱ λέξεις τσέδεκ καὶ τσεδακά τείνουν νὰ φέρουν τὴν ἔννοιαν τῆς σωτηρίας, ὅπερ ἐξηγεῖ τὸν λόγον διὰ τὸν ὁποῖον αἱ νεώτεραι μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐνίοτε ἀποδίδουν τὰς τσέδεκ ἢ τσεδακά μὲ τὴν λέξιν σωτηρία. λ.χ. τὸ Ἡσ 51:5 μεταφράζεται ὑπὸ τοῦ Ν. Βάμβα αὐτολεξὶ: ἡ δικαιοσύνη μου πλησιάζει ἡ σωτηρία μου ἐξῆλθε. Τὸ ἑβραϊκὸν κείμενον γράφει: καρωβ τσαδεκι, γιατσὰ γισγί, δηλ. κοντὰ ἡ δικαιοσύνη μου ἐξῆλθεν ἡ σωτηρία μου. Ἡ Δημοτικὴ μετάφρασις τοῦ 1997 τὸ ἀποδίδει: Εἶναι κοντὰ ἡ σωτηρία ποὺ φέρνω, ἡ λύτρωση ὅπου να ναι θὰ φανεῖ. Ἐν ἄλλοις λέξεσι, ἡ Δημοτικὴ τοῦ 1997 ἔχει ἀποδόσει τὴν τσεδακά ( δικαιοσύνη ) μὲ τὴν ἑλληνικὴν σωτηρία. Τοῦτο, βεβαίως, δὲν σημαίνει ὅτι ἡ λέξις δικαιοσύνη, ἀνωτέρω, ὅπωσδήποτε φέρει τὴν ἔννοιαν τῆς σωτηρίας κι ὄχι τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν ἡ ἔννοια ἣν εἶχε κατὰ νοῦν ὁ Παῦλος 2 Jepsen ἐν Festschrift H. W. Hertzberg, Gottes Wort und Gottes Land, Göttingen 1965, σελ Ἴδε καὶ L. Koehler W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 5 τόμ., Leiden: Brill , τόμ. 3, σελ κ. ἐφ.

3 3 ἦτο δικαιοσύνη, τότε θὰ ἐπρόκειτο περὶ τῆς δικαιοσύνης τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς λογίζεται εἰς τὸν πιστεύοντα. Ἐὰν, ὅμως, ἡ σκέψις τοῦ Παύλου ἦτο περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ μετάφρασις αὕτη συνᾴδη ἁρμονικῶς πρὸς τὴν συνάφειαν τῶν γραφομένων. Πρόκειται περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐκτελέσεώς της. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἀκόμη ἡ ἔννοια τῆς λέξεως δικαιοσύνη ἦτο δικαιοσύνη, τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα δὲν θὰ ἦτο πολὺ διαφορετικόν, ἐφ ὅσον θὰ ἐπρόκειτο περὶ τῆς δικαιοσύνης τὴν ὁποίαν λογίζεται ὁ Θεὸς, ὅταν δικαιώνει (δηλ. σώζει) τὸν ἀσεβή 4. Ὁ παρακείμενος πεφανέρωται χρησιμοποιεῖται σκοπίμως καὶ δεικνύει ὅτι ἡ δικαιοσύνη/σωτηρία ἔχει ἤδη λάβει χώραν ὁ Θεὸς ἔχει ἐκτελέσει τὸ σωτήριον Ἔργον Του, καὶ ὅτι ἀκριβῶς τούτου τοῦ εἴδους ἡ διακαιοσύνη/σωτηρία, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς δι ἔργων σωτηρίας, ἣν ἐξεζήτουν οἱ Ἰουδαῖοι, ἔχει τὴν µαρτυρίαν καὶ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν, ἦτοι, τὰ δύο σπουδαιώτερα καὶ γενικῶς ἀποδεκτὰ ὑπὸ πάντων τῶν Ἰουδαίων τµήµατα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 5. Ἐδ. 22. δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας οὐ γὰρ ἔστι διαστολή. Ἡ λέξις δικαιοσύνη εἶναι ἐπαναληπτική (ἀπὸ τὸ ἐδ. 21), ἐνῶ ὁ ἀντιθετικὸς σύνδεσμος δὲ ὑπογραμμίζει ὅτι ἐδῶ πρόκειται περὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δίδεται εἰς τὸν ἁμαρτωλὸν διὰ πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὄχι περὶ τῆς ὑποτιθεμένης δικαιοσύνης τῶν Ἰουδαίων, ἡ ὁποία ἐβασίζετο ἐπὶ τῶν ἔργων τοῦ νόμου. Συνδέοντας, λοιπόν, τὸ ἐδ. 22 μετὰ τοῦ 21ου ἐδαφίου, ἀγώμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πραγματικὴ δικαιοσύνη τὴν ὁποίαν μαρτυρεῖ ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ δικαιοσύνη περὶ τῆς ὁποίας 4 Οἱ ἑρμηνευταὶ εἶναι διχασμένοι. Πρβλ. τὴν συζήτησιν τοῦ C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans, 2 τόμ., Edinburgh , τόμ. 1, σελ. 201 κ. ἐφ. καὶ ἰδιαιτέρως σελ Τὸ τρίτον τμῆμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δηλ. τὰ λεγόμενα Ἁγιόγραφα, δὲν ἐθεωροῦντο δεσμευτικὰ ὑπὸ τῶν Σαδδουκαίων.

4 4 ὁμιλεῖ ὁ Παῦλος, δηλ. ἡ δικαιοσύνη ἡ ὁποία δίδεται εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ πίστεως κι ὄχι ἐξ ἔργων νόμου. Αὕτη εἶναι ἡ δικαιοσύνη ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς σωτηρίαν. Ἡ ἐπαναληπτικὴ φράσις εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας (ἐν διὰ δυοῖν) διαδηλοῖ ἐντόνως ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ στρέφεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται κανείς. Τοῦτο ὑπογραμμίζεται ἐκ νέου καὶ ἐντονωτέρως διὰ τῆς φράσεως οὺ γὰρ ἔστι διαστολή, δηλ. ὁ Θεὸς δὲν διαχωρίζει πλέον μεταξὺ ἐθνικῶν καὶ Ἰουδαίων. Ολοι εἶναι ἴσοι ἐνώπιόν Του. Ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας εἶναι εἵς καὶ ὁ αὐτὸς δι ὅλους. Ἐδ. 23. πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἐδάφιον τοῦτο ἀνακεφαλαιώνει τὸ μακρὸν παράθεμα ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἰς τὸ κεφ. 3: Τὸ συμπέρασμα τοῦ Ἀποστόλου εἶναι ὅτι οὐδεὶς ἄνθρωπος δύναται νὰ ἐπικαλεσθῇ ἀθῳότητα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ολόκληρος ἡ ἀνθρωπότης εἶναι ὑπόδικος. Τὸ ῥῆμα ὑστεροῦμαι (μέσον, ἀμετάμβατον) σημαίνει δὲν κατορθώνω τι, διατελῶ ἐν στερήσει, μοῦ λείπει τι, Τὸ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἀναφέρεται εἰς τὴν θείαν δόξαν τὴν ὁποίαν, κατὰ τὴν ἰουδαϊκὴν ἀντίληψιν 6 ὁ ἄνθρωπος ἀπώλεσεν ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεώς του, καὶ οὕτω στερεῖται, ἡ ὁποία, ὅμως, πρόκειται νὰ τοῦ ἀποδοθῇ κατὰ τὴν τελικὴν ἀποκατάστασιν τῶν πάντων. Ἐδ. 24. δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἡ μετοχὴ δικαιούμενοι ἐδῶ φέρει, βεβαίως τὴν ἔννοιαν τῆς δικαιώσεως, καὶ ἂν 6 Πρβλ. Apocalypsis Moses 21:14-15: ὦ γύναι πονηρά, τί κατηργάσω ἐν ἡμῖν; ἀπηλλοτρίωσάς με ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. Ἴδε περαιτέρω Genesis Rabba 12.5 καὶ 3 Baruch 4:16: Adam through this very tree obtained condemnation, and was divested of the glory of God (R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, 2 τόμ., Oxford: Clarendon Press, 1913, rp. 1969, τόμος Ι: Psedudepigrapha, p. 536).

5 5 ἀκόμη ἑρμηνεύσωμεν τὴν λέξιν δικαιοσύνη εἰς τὸ ἐδ. 21 ὡς σωτηρία. Πρόκειται περὶ σωτηρίας διὰ τῆς διὰ πίστεως δικαιώσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἡ δικαίωσις αὕτη προσφέρεται δωρεὰν ἐξ αἰτίας τῆς χάριτος Του, ἡ ὁποία χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνήργησεν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐδ. 25α. ὅν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι. Τὸ ῥῆμα προτίθημι (ἀόρ. προέθετο) σημαίνει κυρίως τίθημι ἐνώπιον τινος, παρουσιάζω, προβάλλω, ἰδιαιτέρως τὸ μέσον: προβάλλω, ἐπιδεικνύω, ἐκθέτω τι δημοσίᾳ, κτλ. ὅπως καὶ ὁρίζω. Ἐν τῷ παρόντι χωρίῳ ἡ ἔννοια εἶναι εἴτε προβάλλω, ἐκθέτω τι δημοσίᾳ, ἐν ᾗ περιπτώσει περιγράφει τὴν πράξιν τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐξέθεσε δημοσίᾳ τὸν Υἱόν Του τὸν μονογενῆ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, εἴτε ἐκφράζει τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἥτις πρὸ χρόνων αἰωνίων ὅρισεν τὸν Υἱόν Του ἱλαστήριον. Τόσον ἡ μία ὅσον καὶ ἡ ἄλλη ἑρμηνεία εἶναι ἀπολύτως βιβλικαί. Ἡ λέξις ἱλαστήριον εἶναι προβληματική. Εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν θρησκείαν ἡ ὁμὰς τῶν λέξεως ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριον, κτλ. περιγράφουν τὰς λατρευτικὰς πράξεις θυσίας, δῶρα, ὑποσχέσεις τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἐξευμενίσουν τοὺς θεοὺς. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ θεῖον εἶναι ἐξοργισμένον ἐξ αἰτίας ἁμαρτωλῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων καὶ χρῄζει θυσιῶν καὶ δώρων ὅπως ἐξευμενισθῇ. Ὁρισμένοι ἐξηγηταὶ διατείνονται ὅτι ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν χρῄζει ἐξευμενιστικῶν θυσιῶν διὰ νὰ ἀλλάξῃ τὴν στάσιν Του πρὸς τὸν ἄνθρωπον, διότι δὲν ἔχει ὀργή! 7. Ὁ ἴδιος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη, λαμβάνει τὴν πρωτοβουλίαν διὰ νὰ ζητήσῃ καὶ νὰ σώσῃ τὸ ἀπολωλός 8. 7 Σημειωτέον ὅτι ἡ λέξις ὀργή ὡς ὀργή Θεοῦ ἀπαντᾷ ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ 36 φοράς. 8 Πρβλ. C. H. Dodd, Romans (Moffatt Commentary) ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐδαφίου, καὶ D. M. Bailey, God Was in Christ, London, 1956, ἰδιετ. σελ

6 6 Τοῦτο εἶναι βεβαίως ἀληθές. Ἀλλὰ ὀπίσω μίας τοιαύτης διατυπώσεως κρύπτεται μία διαφορετικὴ θεολογία. Ἡ ἔννοια τοῦ ἱλασμοῦ ἀντιπαρατίθεται πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξαγνισμοῦ (δηλ. τῆς ἐξιλεώσεως). Ἐφ ὅσον ἡ ἐξηγητικὴ συζήτησις λαμβάνει χώραν εἰς τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν, εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἀναφερθοῦν αἱ ἀγγλικαὶ λέξεις. Τὰ λεξικὰ, τόσον τὰ ἑλληνικὰ 9 ὅσον καὶ τὰ ἀγγλικὰ 10, παρουσιάζουν μίαν σύγχυσιν εἰς τὸν ὁρισμὸν τῶν ὅρων περὶ ἱλασμοῦ καὶ περὶ ἐξαγνισμοῦ (ἐξιλεωτικῆς πράξεως), χωρὶς νὰ διαχωρίζουν ἐπαρκῶς τὸ σημασιολογικὸν πεδίον τῆς μίας λέξεως ἀπὸ τὸ τῆς ἄλλης. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι εἶναι δυσχερὲς νὰ διαχωρισθῇ ἡ μία ἔννοια ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο ἔννοιαι συνυπάρχουν, ἐφ ὅσον εἶναι δύο πλευραὶ ἢ ἀποτελέσματα τῆς ἰδίας πράξεως (ἡ μία καὶ ἡ αὐτὴ πρᾶξις ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐξιλέωσιν καὶ τὸν ἐξευμενισμόν). Δηλαδή, ὅταν ὁ ἀδικήσας πληρώσῃ (ἐξιλεωθεῖ) διὰ τὸ ἀδίκημά του, καὶ οὕτω δώσῃ ἱκανοποίησιν εἰς τὸν ἀδικηθέντα, τότε ἡ πρᾶξις τοῦ ἀδικήσαντος ἐξευμενίζει τὸν ἀδικηθέντα. Ἑπομένως, ἔχομεν δύο ἀποτελέσματα τῆς μίας καὶ τῆς αὐτῆς πράξεως. Τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἀδικήσας ἐπλήρωσεν διὰ τὸ ἀδίκημά του (τουτέστιν, ἐξιλεώθη) καὶ ἐξηυμένισε τὸν ἀδικηθέντα εἶναι ὅτι οἱ δύο, ὁ ἀδικηθεὶς καὶ ὁ ἀδικήσας, καταλλάσονται ἢ συμφιλιώνονται. Ἄρα, ἔχομεν 9 Παπύρου, Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, 13 τόμ., Ἀθήνα, , βλ. λέξεις; ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριος, ἐξιλάσκομαι, ἐξιλεώνω, κτλ.; Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἀθήνα 1998, βλ. λέξιν: ἱλασμός, ἐξιλεώνω, κτλ. 10 Webster s Third International Dictionary, 1993, βλ. λέξεις: propitiate, propitiation, expiate, expiation. Ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα, διὰ μέσου τῆς γαλλικῆς, ἔχει υἱοθετήσει ἀπὸ τά: propitiate, propitiation, propitiatory (mercy-seat) (= ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριον), ἀπὸ τὰ λατινικά: propitiatio, propitiatus (< propitiare), propitiatorium τὰ ὁποῖα ἔχουν πρόσωπον ὡς ἀντικείμενον, καὶ expiate, expiation, expiatory (= Νεοελλ.: ἐξιλεώνομαι, ἐξιλέωσις, ἐξιλεωτικός) ἀπὸ τὰ λατινικά: expiatio, expiare, κτλ. τὰ ὁποῖα ἔχουν ἕνα πρᾶγμα/μίαν πρᾶξιν ὡς ἀντικείμενον. Oὕτω, καὶ ὁ Ἱερώνυμος μεταφράζει τὸ Ῥωμ 3:25 quem proposuit Deus propitiatorium per fidem in sanguine ipsius ad ostensionem iustitiae suae. Αἱ νεοελληνικαὶ ἔννοιαι ἐξιλεώνομαι, ἐξιλέωσις, ἐξιλεωτικός, ή, -όν δὲν ἔχουν λεξικὴν ἀνταπόκρισιν εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην.

7 7 τρία πράγματα ἐξιλεωτικὴν πράξιν, ἐξευμενισμόν, καὶ καταλλαγήν ἢ συμφιλίωσιν. Ἡ Ἑλληνικὴ ἔννοια περὶ ἱλασμοῦ, λοιπόν, ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν Ἀγγλικὴν λέξιν propitiation (ῥῆμα: propitiate) ἐνῶ ἡ ἔννοια τῆς (ἐξ)αγνίσεως, δηλ. τῆς τιμωρίας ἢ ποινῆς ποὺ ἐπιβάλεται διὰ νὰ ἐξαγνισθῇ ἢ ἐξιλεωθῇ καὶ συγχωρηθῇ ὁ ἁμαρτάνων, ἐκφράζεται ἀγγλιστὶ διὰ τῆς expiation (ῥῆμα: expiate ὡς καὶ atonement < atone for). Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο λέξεων εἶναι ὅτι ἡ λέξις ἱλασμός propitiation ἔχει ὡς ἀντικείμενον της ἕνα πρόσωπον, δηλονότι, τὸν Θεόν (ἱλάσκομαι, ἐξευμενίζω τὸν Θεόν), ἐνῶ ἡ λέξις ἐξαγνισμός (ἐξιλεώνομαι = πληρώνω) expiation ἔχει ὡς ἀντικείμενον ἕνα πρᾶγμα, δηλ. τὴν ἁμαρτίαν (ἥτοι, πληρώνω διὰ τὴν ἁμαρτίαν μου, τιμωρούμενος). Ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ - οὕτω συνεχίζει ὁ ἰσχυρισμός - ἡ παλαιὰ ἑλληνικὴ ἔννοια τοῦ ἱλασμοῦ ἔχει δώσει τὴν θέσιν της εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἐξαγνίσεως (ἐξιλεώσεως διὰ πληρωμῆς, ἀποκαταστάσεως) 11. Διὰ τοῦτο δέον νὰ ἑρμηνεύωμεν τὸ ἱλάσκομαι, κτλ. ὄχι ὡς ἐξευμενίζω propitiate ἀλλ ὡς ἐξαγνίζομαι (ἐξιλεώνομαι) expiate. Ἡ διάκρισις αὕτη σημαίνει ὅτι τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἐστρέφετο μόνον καὶ μόνον πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 11 Ὁρισμένοι ἑρμηνευταὶ ἐπιχειρηματολογοῦν ὑπέρ τῆς ἐξαγνίσεως expiation θεωρείας ἰσχυριζόμενοι ἐπίσης ὅτι εἰς τὴν ἑλληνικὴν γραμματολογίαν ὑπάρχουν δύο κείμενα (ἐκ τῶν χιλιάδων παραδειγμάτων τοῦ ῥήματος τούτου) τὰ ὁποῖα θὰ ἠδύναντο κάλλιστα νὰ ἑρμηνευθοῦν ὡς ἐξάγνισις expiation κι ὄχι ὡς ἐξευμένησις propitiation (οὕτω C. H. Dodd ἐν Journal of Theological Studies 32 ( ), σελ. 352). Τὸ πρῶτον εἶναι Πλάτωνος Νόμοι 862c: τὸ δὲ ἀποίνοις ἐξιλασθὲν τοῖς δρῶσι καὶ πάσχουσιν ἑκάστας τῶν βλάψεων, ἐκ διαφορᾶς εἰς φιλίαν πειρατέον, τὸ ὁποῖον, ὅμως, φαίνεται νὰ ἔχῃ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξιλασμοῦ, ἐφ ὅσον στρέφεται πρὸς πρόσωπον κι ὄχι πρὸς πρᾶγμα. Τὸ δεύτερον χωρίον ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ Men Tyrannus: ἁμαρτίαν ὀφειλέτω Μηνὶ Τυράννῳ ἢν οὐ μὴ δύνηται ἐξειλάσασθαι. Ἐδῶ τὸ ἐξειλάσασθαι (sic) ἔχει ὡς ἀντικείμενον τὴν ἁμαρτίαν, Ἡ σύνταξις εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἰδία μὲ τὴν τοῦ Ἑβρ 2:17: ἵνα... γένηται πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου εἶναι διὰ νὰ γίνῃ πιστὸς ἀρχιερεὺς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ νὰ ἐξευμενίζῃ τὸν Θεὸν ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ (οὕτω καὶ ὁ W. L. Lane, Hebrews (Word Biblical Commentary, Dallas, TX 1991) 2 τόμ. 1-8 καὶ 9-13), σελ

8 8 (δηλαδή, ἐξαγνίζει τὴν ἁμαρτίαν, πληρώνοντας) κι ὄχι πρὸς τὸν Θεόν (δηλαδή, δὲν ἱλάσκεται, δὲν ἐξευμενίζει τὸν Θεόν), ἐφ ὅσον, κατὰ τὴν θεώρησιν ταύτην, ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ δὲν χρῄζει ἐξευμενίσεως propitiation. Ἡ θέσις αὕτη φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως εὔλογος. Πράγματι, ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ αὐθαιρεσία, πεῖσμα, κακοήθεια, καὶ κακοβουλία, ὅπως οἱ θεοὶ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη. Ομως, ἐδῶ ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα, διατί, ἄραγε, δὲν ἔσωσε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον μόνον καὶ μόνον διὰ τῆς ἁπλῆς ἀγάπης Του, ἐφ ὅσον δὲν ἔχει ὀργή; Διατί ἦτο ἀναγκαῖον νὰ πεθάνῃ ὁ Υἱός Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ; Διατί αὕτη ἡ ἀσύληπτος θυσία; Καὶ διατί ἐγκατέλειψεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (Μτθ 27:46); Καὶ ἐὰν καθ ὑπόθεσιν - ὁ Ἰησοῦς δὲν ἐξετέλει τὸν ἐξαγνισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν, ποία θὰ ἦτο ἡ στάσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἁμαρτωλόν; Ἄραγε θὰ ἐσυγχώρη ὁ Θεὸς τὸν ἁμαρτωλόν; Βεβαίως ὄχι! Οὔτε θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ καταλλαγὴ ἢ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ διατί; Διότι ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πρᾶγμα, ἀλλὰ μία πρᾶξις, μία πρᾶξις ἡ ὁποία προσβάλει κάποιον. Εἶναι ἀδύνατον νὰ διαχωρήσωμεν μίαν πρᾶξιν ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἐξετέλεσεν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἐξετελέσθη. Ἡ ἁμαρτία εἶναι προσωπικὴ προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνοι, λοιπόν, οἱ ὁποίοι ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ σταυρικὸς θάνατος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἁπλῶς ἐξιλεωτικὴ προσφορὰ ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας καὶ τίποτε περισσότερον, δὲν ἔχουν κατανοήσει τὸ βάθος τοῦ προβλήματος. Ἡ ἁμαρτία θεωρεῖται ὡς ἁμαρτία ἐξ αἰτίας τῆς ἠθικῆς σχέσεώς της πρὸς ἕνα προσωπικὸν Θεόν. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον τὴν καθιστάνει ἁμαρτίαν εἶναι ἡ σχέσις της μὲ τὸν ἠθικὸν νόμον ἑνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ προσωπικὸς Θεὸς καὶ ὁ ἠθικὸς νόμος Του, τότε τίποτε δὲν θὰ ἐθεωρεῖτο ἁμαρτία. Καὶ ἐὰν οὕτως ἔχει τὸ πράγμα, δὲν ὑπονοεῖται ὅτι ἡ ἁμαρτία, τὴν ὁποίαν δὲν δύναται νὰ ἀνεχθῇ ὁ Θεὸς, θὰ ἐστέκετο ἐμπόδιον εἰς τὸ νὰ δεχθῇ καὶ νὰ

9 9 καλωσορίσῃ τὸν ἁμαρτωλόν εἰς τὰς ἀγκάλας Του; Δυνάμεθα, λοιπόν, ἐν ὄψει τοιούτων ἐρωτημάτων νὰ ἐπιμένωμεν ὅτι ἡ λέξις ἱλασμός, κτλ. ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἔχει ἀπολέσει τὴν πρωταρχικήν της ἔννοιαν τῆς ἐξευμενίσεως propitiation, λαμβάνοντας τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξαγνισμοῦ expiation; Τοιαῦτα ἐρωτήματα μᾶς φέρουν μίαν κάποιαν ἀνησυχίαν ὡς πρὸς τὴν προτεινομένην ἐξήγησιν. Εἶναι προφανὲς, λοιπόν, ὅτι ἡ συγχώρησις τοῦ Θεοῦ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ δοθῇ ἐπιπολαίως καὶ ἐλαφρονοίως, ὡσὰν ὁ Θεὸς νὰ διέπεται ἀπὸ ἐλαφρόνοιαν καὶ ἔλλειψιν σοβαρότητος, καθ ἣν στιγμὴν ἡ θεία Του Ἁγιότης εἶχε προσβληθεῖ. Τόσον τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας ὅσον καὶ ἡ ἄρρητος καὶ ἀνεκδιήγητος προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ δὲν ἠδύνατο νὰ εὕρῃ ἀποκατάστασιν δι ἐλλάσωνος θυσίας ἐκείνης ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἡ ὁποία ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἐσήμαινεν ἐξιλεωτικὴν πράξιν expiation, ὡς πρὸς τὸν Θεόν, ἐσήμαινεν ἐξευμενισμόν propitiation, τὸ δὲ ἀποτέλεσμα τῶν δύο τούτων ἦτο ἡ καταλλαγὴ ἢ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου 12. Ομως, αἱ δυσχέριαι τῆς ἑρμηνείας τοῦ χωρίου δὲν ἐξαντλοῦνται ἐδῶ. Ἡ λέξις ἱλαστήριον χρησιμοποιεῖται εἴτε ὡς οὐσιαστικὸν εἴτε ὡς ἐπίθετον. Ἐὰν τὸ πρῶτον, ἡ σημασία πλησιάζει τὴν σημασίαν τοῦ οὐσιαστικοῦ ἱλασμός. Θὰ ἠδύνατο, ὅμως, νὰ εἶναι καὶ ὁ τόπος τοῦ (ἐξ)ιλασμοῦ, ἐφ ὅσον ἡ κατάληξις -τήριον σημαίνει τὸν τόπον ὅπου διαδραματίζεται κάτι (π.χ. πρβλ. τὴν Ἀγγλικὴν mercy-seat). Ἐὰν τὸ δεύτερον, τότε πρέπει νὰ συμπληρώσωμεν ἕνα οὐσιαστικόν, λ.χ. τὸν ἱλαστήριον θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Πρὸ τοῦ, ὅμως, ἀποφασίσομεν, πρέπει νά ῥίξωμεν ἕνα βλέμμα εἰς τὴν ὁρολογίαν τοῦ θυσιαστικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ συγκεκριμένη ὁρολογία ἀνάγεται εἰς τὴν σημιτικὴν ῥίζαν καπαρ, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ σημαίνει καλύπτω. Ὁ τύπος 12 Πρβλ. καὶ L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, London, 3η ἔκδ. 1967, ἰδίως σελ , καὶ τοῦ ἰδίου, The Cross in the New Testament, ἰδίως σελ

10 10 τοῦ ῥήματος τούτου εἰς τὸν - ἂς εἴπωμεν ἀνακριβῶς - γραμματικὸν χρόνον 13 τὸν λεγόμενον πιέλ, εἶναι κιπέρ, τὸν ὁποῖον ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα ἀποδίδει εἰς τὴν ἑλληνικὴν συνήθως διὰ τοῦ ῥήματος (ἐξ)ιλάσκομαι. Ἡ ἐτησία ἐορτὴ, καθ ἥν ὁ Θεὸς ἐσυγχώρη τὰς ἁμαρτίας ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ, ἐλέγετο Ἡμέρα Ἐξιλασμοῦ (γιόμ κιππουρίμ). Περιγράφεται ἐν Λευ 16:1-34. Κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὁ ἀρχιερεὺς, ἀφ οὗ πρῶτον εἶχε προσφέρει τὴν θυσίαν, ἐλάμβανεν ὀλίγον τι τοῦ αἵματος τῶν τεθυμένων ζώων καὶ ἀφ οὗ εἰσήρχετο εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀρχικῶς τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ ἀργότερον τοῦ ναοῦ, ἐρράντιζεν τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης, δηλ. τὸ χρυσοῦν κάλλυμα τῆς Κιβωτοῦ, τὸ ὁποῖον οἱ Ἑβδομήκοντα ὀνομάζουν ἱλαστήριον (Ἑβρ. καππόρεθ) (βλέπε καὶ Ἑβρ 9:5: Χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον ) 14. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω δεδομένων ὁ Χριστὸς ἀντιστοιχεῖ εἴτε πρὸς τὴν ἱλαστήριον θυσίαν εἴτε πρὸς τὸ κάλλυμα τῆ Κιβωτοῦ, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐλάμβανεν χώραν ὁ ἱλασμός ἢ ἡ ἐξιλέωσις. Ἡ φράσις ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ φαίνεται νὰ συνηγορῇ ὑπὲρ τῆς πρώτης ἑρμηνείας, ἢτοι, ὅτι ὁ Χριστὸς, ἐν τῇ σκέψει τοῦ Παύλου, ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ἱλαστήριον θυσίαν. Ἐδ. 25β. εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων. Τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ 25ου ἐδαφίου ἀποτελεῖ κλεῖδαν διὰ τὴν σωστὴν κατανόησιν τοῦ πρώτου μέρους τοῦ ἐδαφίου, δηλ. ἐὰν ἡ ἰδέα περὶ ἐξευμενισμοῦ ἰσχύει ἢ ὄχι. Ἐδῶ ἰσχυρίζεται ὁ Παῦλος ὅτι ἡ ἱλαστήριος θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦτο ἀναγκαία διὰ νὰ ἀποδείξῃ ὁ Θεὸς ὅτι εἶναι δίκαιος. Διατὶ ἐχρειάζετο, ἄραγε, μία τοιαύτη ἀπόδειξις; Διότι ὁ Θεὸς κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ εἶχε παραμερήσει τὴν 13 Δὲν ὑπάρχουν χρόνοι εἰς τὸ ἑβραϊκὸν ῥῆμα. 14 Ἴδε καὶ Kohler-Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, τόμ. 2, σελ

11 11 Δικαιοσύνην καὶ Ἁγιότητά Του διὰ νὰ δείξῃ τὴν Ἀγάπην Του καὶ τὸ Ἔλεος Του πρὸς τὸν Ἰσραήλ. Ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτήσασα, αὐτὴ θέλει ἀποθάνει εἶχε εἰπεῖ ὁ Θεός (Ἰεζ 18:20. Βλέπε καὶ Ἀρ 15:31, Δευτ 24:16). Καὶ ὅμως οἱ Ἰσραηλῖται ἔζων καὶ ἐσυνέχιζον νὰ ζῶσι καὶ νὰ ἁμαρτάνωσιν! Διότι, ὅπως λέγει ὁ συγγραφεὺς τῆς Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς, ἦτο ἀδύνατον τὸ αἷμα τῶν ταύρων καὶ τῶν τράγων νὰ ἀφαιρέσῃ ἁμαρτίας κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ! Τί ἐγίνετο, λοιπόν, τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ; Ἐγίνετο αὐτὸ τοῦτο τὸ ὁποῖον ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ ὁ Θεὸς παρήρχετο τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ, αἱ ὁποίαι διὰ τοῦ ῥαντίσματος τοῦ αἵματος εἶχαν καλυφθεῖ μέν, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ, δὲν εἶχαν σβήσει, δὲν εἶχαν παύσει νὰ ὑφίστανται. Εἶχαν ἁπλῶς καλυφθεῖ, ὥστε νὰ μὴ τὰς βλέπει ὁ Θεός. Τοιούτου εἴδους συμπεριφορά, ὅμως, δὲν ἦτο σύμφωνος πρὸς τὴν Ἁγιότητα καὶ Δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα καθ ἣν ὁ Θεὸς θὰ ἔθετε τέρμα εἰς αὐτὸ τὸ θέατρον τοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἀπεδείκνυε τὴν Ἁγιότητά Του καὶ τὴν Δικαιοσύνην Του, τιμωρῶντας πραγματικὰ τὴν ἁμαρτίαν ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς. Αὕτη εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξεως πάρεσις. Ὁ Θεὸς εἶχε περάσει, εἶχε παρέλθει, εἶχε παραβλέψει, εἶχε κάνει στραβᾶ μάτια - ὅπως τὸ θέλει ἡ Δημώδης γλῶσσα. Κι αὐτὸ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ συνεχισθῇ ἐπ ἄπειρον. Ἐδ. 26α. ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ. Ἡ φράσις ἀνήκει εἰς τὸ προηγούμενον ἐδάφιον. Ἡ πάρεσις τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων εἶχε συντελεσθεῖ μὲ τὴν ἀνοχήν τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος ἐκείνη ἦτο ἡ περίοδος τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰσραὴλ κατ ἀνάλογον τρόπον ὅπως ὁ Θεὸς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν (Πραξ 14:16). Ἐδ. 26β. πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. Ἡ πρώτη φράσις πρὸς ἔνδειξιν τῆς

12 12 δικαοσύνης αὐτοῦ ἐπαναλαμβάνει τὴν σχεδὸν πανομοίαν φράσιν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου διὰ νὰ προχωρήσῃ καὶ νὰ τὴν ἐμβαθύνῃ. Αὐτὴν τὴν φορὰν προσθέτει τὴν σπουδαίαν λεπτομέρειαν τοῦ χρόνου: ἐν τῷ νῦν καιρῷ. Τώρα γίνεται κάτι τὸ ὁποῖον δὲν εἶχε γίνει ποτὲ πρίν. Ἡ πραγματικὴ ἀπολύτρωσις, ἡ ἀνεπιφύλακτος συγχώρησις, ἡ ἄνευ ὅρων ἄφεσις συντελεῖται ἐπὶ τοῦ σταυροῦ διὰ πρώτην φοράν. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁ Θεὸς τιμωρεῖ τὴν ἁμαρτίαν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ Του, ἀποδεικνύοντας οὕτω τὴν διακαιοσύνην Του, ἢτοι, τὴν δικαίαν κρίσιν Του, καὶ ταυτοχρόνως εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀθῳώσῃ τὸν ἁμαρτωλόν. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ συνδέονται δύο ἀντίθεται ὄψεις ἀφ ἑνὸς μὲν τῆς θεϊκῆς δικαιοσύνης, ἣτις ζητεῖ ἀποκατάστασιν, καὶ ἀφ ἑταίρου τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία δὲν θέλει τὴν ἀπώλειαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Οὕτω, διὰ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὁ Θεὸς δικαιώνει τὴν δικαιοσύνην Του, ἡ ὁποία ὑπὸ τὸ Ἑβραϊκὸν λατρευτικὸν καθεστὸς ἔμενεν ἀδικαίωτος, καὶ ταυτοχρόνως εὑρίσκεται εἰς θέσιν νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν ἀγάπην Του, δικαιώνοντας τὸν ἀσεβῆ. Οὐδὲν θαυμαστόν, λοιπόν, ἐὰν ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, θεωρῶντας τὴν ἀνεξιχνίαστον βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἀναλαλάζει: Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα Αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ Αὐτοῦ! Τὸ χωρίον τοῦτο θὰ ἠδύνατο νὰ μεταφρασθῇ εἰς νεωτέραν Ἑλληνικὴν μορφὴν, οὕτως: 21 Τώρα, ὅμως, χωρὶς τὴν ἀνάμιξιν τοῦ νόμου ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐφανερώθη, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν. 22 Αὐτὴ ἡ δικαιοσύνη ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τῆς πίστεως καταλογίζεται εἰς ὅλους τοὺς πιστεύοντας εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀνεξαιρέτως ἐφ ὅσον δὲν ὑπάρχει διάκρισις. 23 Διότι ὅλοι ἔχουν ἁμαρτήσει καὶ ἔχουν ἀποστερηθεῖ τὴν δόξαν

13 13 τοῦ Θεοῦ, 24 δικαιοῦνται, ὅμως, δωρεὰν ἐξ αἰτίας τῆς χάριτός του χάριν εἰς τὴν ἀπολύτρωσιν τὴν ὁποίαν διενήργησεν ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 25 τὸν ὁποῖον ὅρισεν ὁ Θεὸς ὡς ἱλαστήριον θυσίαν δι ἡμᾶς οἵτινες πιστεύομεν. Τοῦτο, διὰ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι δίκαιος, ἐπειδὴ εἶχε παραβλέψει τὰ ἁμαρτήματα ποὺ εἶχαν γίνει προηγουμένως 26 κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποδείξῃ, λέγω, τὴν δικαιοσύνην του ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, ὥστε νὰ ᾖναι δίκαιος καὶ ταυτοχρόνως νὰ δικαιώνῃ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιάζω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: < αρχ. ἅγιος + παραγ. κατ. -αζω, ΑΓΙΟΣ < ΙΝΔ/Ε *JAG- «τιμώ, ευλαβούμαι», παραβ. σανσκρ. YAJ-ATI «λατρεύει».

Ἁγιάζω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: < αρχ. ἅγιος + παραγ. κατ. -αζω, ΑΓΙΟΣ < ΙΝΔ/Ε *JAG- «τιμώ, ευλαβούμαι», παραβ. σανσκρ. YAJ-ATI «λατρεύει». Ἁγιάζω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: < αρχ. ἅγιος + παραγ. κατ. -αζω, ΑΓΙΟΣ < ΙΝΔ/Ε *JAG- «τιμώ, ευλαβούμαι», παραβ. σανσκρ. YAJ-ATI «λατρεύει». ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αγιάζω, εξαγνίζω, καθαρίζω/αποκαθαίρω από πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 27 ης Ἀπριλίου 2015. Σήμερον, τὴν 27 ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!» 1 + ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού

«Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού «Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου αποτελεί την ύψιστη δωρεά του Θεού για τον άνθρωπο. Αποτελεί την τελειότατη έκφραση της αγάπης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε Το ρήμα διαφέρομεν φανερώνει ότι η εξέταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7-546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.- ἀριθμ. πρωτ. : 536.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22.08.2011.- Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 Α. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι αρχικά κατοικούσαν σκόρπια, ενώ δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Γιατί κανείς δεν τιμωρεί αυτούς που αδικούν επειδή έχει το νου του σ αυτό και εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή (κάποιος) διέπραξε ένα αδίκημα, εκτός αν κάποιος εκδικείται ασυλλόγιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΗΣ 13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΘΕΜΑ: «ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα (Εβρ 1,7) Άγγελοι και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα