Chrys C. Caragounis. Posted 13 Nov Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chrys C. Caragounis. Posted 13 Nov. 2011 Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26"

Transcript

1 Posted 13 Nov Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26 Chrys C. Caragounis Τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος χωρίον τυγχάνει ἕνα τῶν σπουδαιοτέρων ἀποσπασμάτων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅσον ἀφορᾷ τὸ τοῦ Χριστοῦ σωτήριον ἔργον ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Ἡ πλήρης κατανόησίς του εἶναι δυνατὴ μόνον ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τόσον αἱ διάφοραι λέξεις καθ ἑαυτὰς ὅσον καὶ αἱ διάφοραι φράσεις καὶ γλωσσικαὶ δομαὶ γίνονται καταληπταὶ εἰς ὅλον τὸ βάθος των ὅταν συγκρίνονται μὲ τὰ δεδομένα τοῦ λατρευτικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ. Ἔχοντας δείξει μὲ τὴν παράθεσιν σχετικῶν παλαιοδιαθηκικῶν χωρίων τὴν ἐνοχήν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος (Ῥωμ 3:1-20), ὁ Ἀπόστολος προχωρεῖ εἰς τὰ ἐδάφια νὰ σκιαγραφήσῃ τὴν λύσιν ἣν προητοίμασεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ λάβῃ ὁ ἁμαρτωλὸς συγχώρησιν καὶ ζωὴν αἰώνιον. Ἀλλὰ ἂς διεξέλθωμεν τὰς ἐπὶ μέρους προτάσεις τοῦ κειμένου διαδοχικῶς. Ἐδ. 21. Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν. Ἡ λέξις δικαιοσύνη ἀντανακλᾷ μίαν τῶν δύο ἑβραϊκῶν λέξεων τσέδεκ καὶ τσεδακά. Οπως ἔδειξεν ὁ D. Michel 1, ἡ λέξις τσέδεκ ἔχει βασικῶς συλλογικὴν ἔννοιαν (πρβλ. Δευτ 16:20 τὸ δίκαιον τὸ δίκαιον νὰ ἐπιδιώκετε, Ἑβρ.: τσέδεκ, τσέδεκ τιρδδοφ), ἐνῶ ἡ λέξις τσεδακά ἀναφέρεται περισσότερον εἰς μεμονωμένας πράξεις δικαιοσύνης (λ.χ. Ψαλ 18:20 ἀντήμειψέ με ὁ Κύριος κατὰ τὴν 1 Ἴδε D. Michel, Grundlegung einer hebräischen Syntax: I, Neukirchen 1977, σελ. 66.

2 2 δικαιοσύνην μου, Ἑβρ: γιγμελένι Γεχβά κετσιδκί). Οὕτω, ἡ τσέδεκ σχετίζεται μὲ τὴν σωστὴν τάξιν, ἐνῶ ἡ τσεδακά μὲ τὴν σωστὴν συμπεριφοράν, ἡ ὁποία, ὅμως, στοχεύει εἰς τὴν σωστὴν τάξιν 2. Ἡ πρώτη λέξις, θὰ ἠδύνατο νὰ εἴπῃ τις, ἀναφέρεται πρωτίστως εἰς τὴν κοσμικὴν τάξιν τῆς δικαιοσύνης 3. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Σαλὴμ, ὁ λεγόμενος Μελχισεδέκ, μεταφράζεται ὡς βασιλεὺς τῆς δικαιοσύνης (ὅπως καὶ τῆς εἰρήνης, ἐφ ὅσον εἶναι βασιλεὺς τῆς Σαλήμ = εἰρήνη ) (βλέπε Ἑβρ 7:1-2). Μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, ἡ λέξις τσέδεκ συμπίπτει ἐννοιολογικῶς μὲ τὴν τσεδακά. Οὕτω, καὶ τὸ ἐπίθετον τσαδίκ, ὅπερ ἀπαντᾷ διακοσίας καὶ πλέον φοράς, σημαίνει δίκαιος. Ἐπειδὴ αἱ λέξεις αὕται σχετίζονται μὲ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἀπονομὴν δικαιοσύνης παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ λέξις διακαιοσύνη κατήντησεν νὰ συμπέσῃ ἐννοιολογικῶς μὲ τὴν λέξιν σωτηρία. Εἰς ὁρισμένα δὲ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης αἱ λέξεις τσέδεκ καὶ τσεδακά τείνουν νὰ φέρουν τὴν ἔννοιαν τῆς σωτηρίας, ὅπερ ἐξηγεῖ τὸν λόγον διὰ τὸν ὁποῖον αἱ νεώτεραι μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐνίοτε ἀποδίδουν τὰς τσέδεκ ἢ τσεδακά μὲ τὴν λέξιν σωτηρία. λ.χ. τὸ Ἡσ 51:5 μεταφράζεται ὑπὸ τοῦ Ν. Βάμβα αὐτολεξὶ: ἡ δικαιοσύνη μου πλησιάζει ἡ σωτηρία μου ἐξῆλθε. Τὸ ἑβραϊκὸν κείμενον γράφει: καρωβ τσαδεκι, γιατσὰ γισγί, δηλ. κοντὰ ἡ δικαιοσύνη μου ἐξῆλθεν ἡ σωτηρία μου. Ἡ Δημοτικὴ μετάφρασις τοῦ 1997 τὸ ἀποδίδει: Εἶναι κοντὰ ἡ σωτηρία ποὺ φέρνω, ἡ λύτρωση ὅπου να ναι θὰ φανεῖ. Ἐν ἄλλοις λέξεσι, ἡ Δημοτικὴ τοῦ 1997 ἔχει ἀποδόσει τὴν τσεδακά ( δικαιοσύνη ) μὲ τὴν ἑλληνικὴν σωτηρία. Τοῦτο, βεβαίως, δὲν σημαίνει ὅτι ἡ λέξις δικαιοσύνη, ἀνωτέρω, ὅπωσδήποτε φέρει τὴν ἔννοιαν τῆς σωτηρίας κι ὄχι τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν ἡ ἔννοια ἣν εἶχε κατὰ νοῦν ὁ Παῦλος 2 Jepsen ἐν Festschrift H. W. Hertzberg, Gottes Wort und Gottes Land, Göttingen 1965, σελ Ἴδε καὶ L. Koehler W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 5 τόμ., Leiden: Brill , τόμ. 3, σελ κ. ἐφ.

3 3 ἦτο δικαιοσύνη, τότε θὰ ἐπρόκειτο περὶ τῆς δικαιοσύνης τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς λογίζεται εἰς τὸν πιστεύοντα. Ἐὰν, ὅμως, ἡ σκέψις τοῦ Παύλου ἦτο περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ μετάφρασις αὕτη συνᾴδη ἁρμονικῶς πρὸς τὴν συνάφειαν τῶν γραφομένων. Πρόκειται περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐκτελέσεώς της. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἀκόμη ἡ ἔννοια τῆς λέξεως δικαιοσύνη ἦτο δικαιοσύνη, τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα δὲν θὰ ἦτο πολὺ διαφορετικόν, ἐφ ὅσον θὰ ἐπρόκειτο περὶ τῆς δικαιοσύνης τὴν ὁποίαν λογίζεται ὁ Θεὸς, ὅταν δικαιώνει (δηλ. σώζει) τὸν ἀσεβή 4. Ὁ παρακείμενος πεφανέρωται χρησιμοποιεῖται σκοπίμως καὶ δεικνύει ὅτι ἡ δικαιοσύνη/σωτηρία ἔχει ἤδη λάβει χώραν ὁ Θεὸς ἔχει ἐκτελέσει τὸ σωτήριον Ἔργον Του, καὶ ὅτι ἀκριβῶς τούτου τοῦ εἴδους ἡ διακαιοσύνη/σωτηρία, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς δι ἔργων σωτηρίας, ἣν ἐξεζήτουν οἱ Ἰουδαῖοι, ἔχει τὴν µαρτυρίαν καὶ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν, ἦτοι, τὰ δύο σπουδαιώτερα καὶ γενικῶς ἀποδεκτὰ ὑπὸ πάντων τῶν Ἰουδαίων τµήµατα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 5. Ἐδ. 22. δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας οὐ γὰρ ἔστι διαστολή. Ἡ λέξις δικαιοσύνη εἶναι ἐπαναληπτική (ἀπὸ τὸ ἐδ. 21), ἐνῶ ὁ ἀντιθετικὸς σύνδεσμος δὲ ὑπογραμμίζει ὅτι ἐδῶ πρόκειται περὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δίδεται εἰς τὸν ἁμαρτωλὸν διὰ πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὄχι περὶ τῆς ὑποτιθεμένης δικαιοσύνης τῶν Ἰουδαίων, ἡ ὁποία ἐβασίζετο ἐπὶ τῶν ἔργων τοῦ νόμου. Συνδέοντας, λοιπόν, τὸ ἐδ. 22 μετὰ τοῦ 21ου ἐδαφίου, ἀγώμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πραγματικὴ δικαιοσύνη τὴν ὁποίαν μαρτυρεῖ ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ δικαιοσύνη περὶ τῆς ὁποίας 4 Οἱ ἑρμηνευταὶ εἶναι διχασμένοι. Πρβλ. τὴν συζήτησιν τοῦ C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans, 2 τόμ., Edinburgh , τόμ. 1, σελ. 201 κ. ἐφ. καὶ ἰδιαιτέρως σελ Τὸ τρίτον τμῆμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δηλ. τὰ λεγόμενα Ἁγιόγραφα, δὲν ἐθεωροῦντο δεσμευτικὰ ὑπὸ τῶν Σαδδουκαίων.

4 4 ὁμιλεῖ ὁ Παῦλος, δηλ. ἡ δικαιοσύνη ἡ ὁποία δίδεται εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ πίστεως κι ὄχι ἐξ ἔργων νόμου. Αὕτη εἶναι ἡ δικαιοσύνη ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς σωτηρίαν. Ἡ ἐπαναληπτικὴ φράσις εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας (ἐν διὰ δυοῖν) διαδηλοῖ ἐντόνως ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ στρέφεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται κανείς. Τοῦτο ὑπογραμμίζεται ἐκ νέου καὶ ἐντονωτέρως διὰ τῆς φράσεως οὺ γὰρ ἔστι διαστολή, δηλ. ὁ Θεὸς δὲν διαχωρίζει πλέον μεταξὺ ἐθνικῶν καὶ Ἰουδαίων. Ολοι εἶναι ἴσοι ἐνώπιόν Του. Ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας εἶναι εἵς καὶ ὁ αὐτὸς δι ὅλους. Ἐδ. 23. πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἐδάφιον τοῦτο ἀνακεφαλαιώνει τὸ μακρὸν παράθεμα ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἰς τὸ κεφ. 3: Τὸ συμπέρασμα τοῦ Ἀποστόλου εἶναι ὅτι οὐδεὶς ἄνθρωπος δύναται νὰ ἐπικαλεσθῇ ἀθῳότητα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ολόκληρος ἡ ἀνθρωπότης εἶναι ὑπόδικος. Τὸ ῥῆμα ὑστεροῦμαι (μέσον, ἀμετάμβατον) σημαίνει δὲν κατορθώνω τι, διατελῶ ἐν στερήσει, μοῦ λείπει τι, Τὸ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἀναφέρεται εἰς τὴν θείαν δόξαν τὴν ὁποίαν, κατὰ τὴν ἰουδαϊκὴν ἀντίληψιν 6 ὁ ἄνθρωπος ἀπώλεσεν ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεώς του, καὶ οὕτω στερεῖται, ἡ ὁποία, ὅμως, πρόκειται νὰ τοῦ ἀποδοθῇ κατὰ τὴν τελικὴν ἀποκατάστασιν τῶν πάντων. Ἐδ. 24. δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἡ μετοχὴ δικαιούμενοι ἐδῶ φέρει, βεβαίως τὴν ἔννοιαν τῆς δικαιώσεως, καὶ ἂν 6 Πρβλ. Apocalypsis Moses 21:14-15: ὦ γύναι πονηρά, τί κατηργάσω ἐν ἡμῖν; ἀπηλλοτρίωσάς με ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. Ἴδε περαιτέρω Genesis Rabba 12.5 καὶ 3 Baruch 4:16: Adam through this very tree obtained condemnation, and was divested of the glory of God (R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, 2 τόμ., Oxford: Clarendon Press, 1913, rp. 1969, τόμος Ι: Psedudepigrapha, p. 536).

5 5 ἀκόμη ἑρμηνεύσωμεν τὴν λέξιν δικαιοσύνη εἰς τὸ ἐδ. 21 ὡς σωτηρία. Πρόκειται περὶ σωτηρίας διὰ τῆς διὰ πίστεως δικαιώσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἡ δικαίωσις αὕτη προσφέρεται δωρεὰν ἐξ αἰτίας τῆς χάριτος Του, ἡ ὁποία χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνήργησεν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐδ. 25α. ὅν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι. Τὸ ῥῆμα προτίθημι (ἀόρ. προέθετο) σημαίνει κυρίως τίθημι ἐνώπιον τινος, παρουσιάζω, προβάλλω, ἰδιαιτέρως τὸ μέσον: προβάλλω, ἐπιδεικνύω, ἐκθέτω τι δημοσίᾳ, κτλ. ὅπως καὶ ὁρίζω. Ἐν τῷ παρόντι χωρίῳ ἡ ἔννοια εἶναι εἴτε προβάλλω, ἐκθέτω τι δημοσίᾳ, ἐν ᾗ περιπτώσει περιγράφει τὴν πράξιν τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐξέθεσε δημοσίᾳ τὸν Υἱόν Του τὸν μονογενῆ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, εἴτε ἐκφράζει τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἥτις πρὸ χρόνων αἰωνίων ὅρισεν τὸν Υἱόν Του ἱλαστήριον. Τόσον ἡ μία ὅσον καὶ ἡ ἄλλη ἑρμηνεία εἶναι ἀπολύτως βιβλικαί. Ἡ λέξις ἱλαστήριον εἶναι προβληματική. Εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν θρησκείαν ἡ ὁμὰς τῶν λέξεως ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριον, κτλ. περιγράφουν τὰς λατρευτικὰς πράξεις θυσίας, δῶρα, ὑποσχέσεις τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἐξευμενίσουν τοὺς θεοὺς. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ θεῖον εἶναι ἐξοργισμένον ἐξ αἰτίας ἁμαρτωλῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων καὶ χρῄζει θυσιῶν καὶ δώρων ὅπως ἐξευμενισθῇ. Ὁρισμένοι ἐξηγηταὶ διατείνονται ὅτι ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν χρῄζει ἐξευμενιστικῶν θυσιῶν διὰ νὰ ἀλλάξῃ τὴν στάσιν Του πρὸς τὸν ἄνθρωπον, διότι δὲν ἔχει ὀργή! 7. Ὁ ἴδιος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη, λαμβάνει τὴν πρωτοβουλίαν διὰ νὰ ζητήσῃ καὶ νὰ σώσῃ τὸ ἀπολωλός 8. 7 Σημειωτέον ὅτι ἡ λέξις ὀργή ὡς ὀργή Θεοῦ ἀπαντᾷ ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ 36 φοράς. 8 Πρβλ. C. H. Dodd, Romans (Moffatt Commentary) ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐδαφίου, καὶ D. M. Bailey, God Was in Christ, London, 1956, ἰδιετ. σελ

6 6 Τοῦτο εἶναι βεβαίως ἀληθές. Ἀλλὰ ὀπίσω μίας τοιαύτης διατυπώσεως κρύπτεται μία διαφορετικὴ θεολογία. Ἡ ἔννοια τοῦ ἱλασμοῦ ἀντιπαρατίθεται πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξαγνισμοῦ (δηλ. τῆς ἐξιλεώσεως). Ἐφ ὅσον ἡ ἐξηγητικὴ συζήτησις λαμβάνει χώραν εἰς τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν, εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἀναφερθοῦν αἱ ἀγγλικαὶ λέξεις. Τὰ λεξικὰ, τόσον τὰ ἑλληνικὰ 9 ὅσον καὶ τὰ ἀγγλικὰ 10, παρουσιάζουν μίαν σύγχυσιν εἰς τὸν ὁρισμὸν τῶν ὅρων περὶ ἱλασμοῦ καὶ περὶ ἐξαγνισμοῦ (ἐξιλεωτικῆς πράξεως), χωρὶς νὰ διαχωρίζουν ἐπαρκῶς τὸ σημασιολογικὸν πεδίον τῆς μίας λέξεως ἀπὸ τὸ τῆς ἄλλης. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι εἶναι δυσχερὲς νὰ διαχωρισθῇ ἡ μία ἔννοια ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο ἔννοιαι συνυπάρχουν, ἐφ ὅσον εἶναι δύο πλευραὶ ἢ ἀποτελέσματα τῆς ἰδίας πράξεως (ἡ μία καὶ ἡ αὐτὴ πρᾶξις ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐξιλέωσιν καὶ τὸν ἐξευμενισμόν). Δηλαδή, ὅταν ὁ ἀδικήσας πληρώσῃ (ἐξιλεωθεῖ) διὰ τὸ ἀδίκημά του, καὶ οὕτω δώσῃ ἱκανοποίησιν εἰς τὸν ἀδικηθέντα, τότε ἡ πρᾶξις τοῦ ἀδικήσαντος ἐξευμενίζει τὸν ἀδικηθέντα. Ἑπομένως, ἔχομεν δύο ἀποτελέσματα τῆς μίας καὶ τῆς αὐτῆς πράξεως. Τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἀδικήσας ἐπλήρωσεν διὰ τὸ ἀδίκημά του (τουτέστιν, ἐξιλεώθη) καὶ ἐξηυμένισε τὸν ἀδικηθέντα εἶναι ὅτι οἱ δύο, ὁ ἀδικηθεὶς καὶ ὁ ἀδικήσας, καταλλάσονται ἢ συμφιλιώνονται. Ἄρα, ἔχομεν 9 Παπύρου, Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, 13 τόμ., Ἀθήνα, , βλ. λέξεις; ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριος, ἐξιλάσκομαι, ἐξιλεώνω, κτλ.; Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἀθήνα 1998, βλ. λέξιν: ἱλασμός, ἐξιλεώνω, κτλ. 10 Webster s Third International Dictionary, 1993, βλ. λέξεις: propitiate, propitiation, expiate, expiation. Ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα, διὰ μέσου τῆς γαλλικῆς, ἔχει υἱοθετήσει ἀπὸ τά: propitiate, propitiation, propitiatory (mercy-seat) (= ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριον), ἀπὸ τὰ λατινικά: propitiatio, propitiatus (< propitiare), propitiatorium τὰ ὁποῖα ἔχουν πρόσωπον ὡς ἀντικείμενον, καὶ expiate, expiation, expiatory (= Νεοελλ.: ἐξιλεώνομαι, ἐξιλέωσις, ἐξιλεωτικός) ἀπὸ τὰ λατινικά: expiatio, expiare, κτλ. τὰ ὁποῖα ἔχουν ἕνα πρᾶγμα/μίαν πρᾶξιν ὡς ἀντικείμενον. Oὕτω, καὶ ὁ Ἱερώνυμος μεταφράζει τὸ Ῥωμ 3:25 quem proposuit Deus propitiatorium per fidem in sanguine ipsius ad ostensionem iustitiae suae. Αἱ νεοελληνικαὶ ἔννοιαι ἐξιλεώνομαι, ἐξιλέωσις, ἐξιλεωτικός, ή, -όν δὲν ἔχουν λεξικὴν ἀνταπόκρισιν εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην.

7 7 τρία πράγματα ἐξιλεωτικὴν πράξιν, ἐξευμενισμόν, καὶ καταλλαγήν ἢ συμφιλίωσιν. Ἡ Ἑλληνικὴ ἔννοια περὶ ἱλασμοῦ, λοιπόν, ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν Ἀγγλικὴν λέξιν propitiation (ῥῆμα: propitiate) ἐνῶ ἡ ἔννοια τῆς (ἐξ)αγνίσεως, δηλ. τῆς τιμωρίας ἢ ποινῆς ποὺ ἐπιβάλεται διὰ νὰ ἐξαγνισθῇ ἢ ἐξιλεωθῇ καὶ συγχωρηθῇ ὁ ἁμαρτάνων, ἐκφράζεται ἀγγλιστὶ διὰ τῆς expiation (ῥῆμα: expiate ὡς καὶ atonement < atone for). Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο λέξεων εἶναι ὅτι ἡ λέξις ἱλασμός propitiation ἔχει ὡς ἀντικείμενον της ἕνα πρόσωπον, δηλονότι, τὸν Θεόν (ἱλάσκομαι, ἐξευμενίζω τὸν Θεόν), ἐνῶ ἡ λέξις ἐξαγνισμός (ἐξιλεώνομαι = πληρώνω) expiation ἔχει ὡς ἀντικείμενον ἕνα πρᾶγμα, δηλ. τὴν ἁμαρτίαν (ἥτοι, πληρώνω διὰ τὴν ἁμαρτίαν μου, τιμωρούμενος). Ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ - οὕτω συνεχίζει ὁ ἰσχυρισμός - ἡ παλαιὰ ἑλληνικὴ ἔννοια τοῦ ἱλασμοῦ ἔχει δώσει τὴν θέσιν της εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἐξαγνίσεως (ἐξιλεώσεως διὰ πληρωμῆς, ἀποκαταστάσεως) 11. Διὰ τοῦτο δέον νὰ ἑρμηνεύωμεν τὸ ἱλάσκομαι, κτλ. ὄχι ὡς ἐξευμενίζω propitiate ἀλλ ὡς ἐξαγνίζομαι (ἐξιλεώνομαι) expiate. Ἡ διάκρισις αὕτη σημαίνει ὅτι τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἐστρέφετο μόνον καὶ μόνον πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 11 Ὁρισμένοι ἑρμηνευταὶ ἐπιχειρηματολογοῦν ὑπέρ τῆς ἐξαγνίσεως expiation θεωρείας ἰσχυριζόμενοι ἐπίσης ὅτι εἰς τὴν ἑλληνικὴν γραμματολογίαν ὑπάρχουν δύο κείμενα (ἐκ τῶν χιλιάδων παραδειγμάτων τοῦ ῥήματος τούτου) τὰ ὁποῖα θὰ ἠδύναντο κάλλιστα νὰ ἑρμηνευθοῦν ὡς ἐξάγνισις expiation κι ὄχι ὡς ἐξευμένησις propitiation (οὕτω C. H. Dodd ἐν Journal of Theological Studies 32 ( ), σελ. 352). Τὸ πρῶτον εἶναι Πλάτωνος Νόμοι 862c: τὸ δὲ ἀποίνοις ἐξιλασθὲν τοῖς δρῶσι καὶ πάσχουσιν ἑκάστας τῶν βλάψεων, ἐκ διαφορᾶς εἰς φιλίαν πειρατέον, τὸ ὁποῖον, ὅμως, φαίνεται νὰ ἔχῃ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξιλασμοῦ, ἐφ ὅσον στρέφεται πρὸς πρόσωπον κι ὄχι πρὸς πρᾶγμα. Τὸ δεύτερον χωρίον ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ Men Tyrannus: ἁμαρτίαν ὀφειλέτω Μηνὶ Τυράννῳ ἢν οὐ μὴ δύνηται ἐξειλάσασθαι. Ἐδῶ τὸ ἐξειλάσασθαι (sic) ἔχει ὡς ἀντικείμενον τὴν ἁμαρτίαν, Ἡ σύνταξις εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἰδία μὲ τὴν τοῦ Ἑβρ 2:17: ἵνα... γένηται πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου εἶναι διὰ νὰ γίνῃ πιστὸς ἀρχιερεὺς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ νὰ ἐξευμενίζῃ τὸν Θεὸν ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ (οὕτω καὶ ὁ W. L. Lane, Hebrews (Word Biblical Commentary, Dallas, TX 1991) 2 τόμ. 1-8 καὶ 9-13), σελ

8 8 (δηλαδή, ἐξαγνίζει τὴν ἁμαρτίαν, πληρώνοντας) κι ὄχι πρὸς τὸν Θεόν (δηλαδή, δὲν ἱλάσκεται, δὲν ἐξευμενίζει τὸν Θεόν), ἐφ ὅσον, κατὰ τὴν θεώρησιν ταύτην, ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ δὲν χρῄζει ἐξευμενίσεως propitiation. Ἡ θέσις αὕτη φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως εὔλογος. Πράγματι, ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ αὐθαιρεσία, πεῖσμα, κακοήθεια, καὶ κακοβουλία, ὅπως οἱ θεοὶ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη. Ομως, ἐδῶ ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα, διατί, ἄραγε, δὲν ἔσωσε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον μόνον καὶ μόνον διὰ τῆς ἁπλῆς ἀγάπης Του, ἐφ ὅσον δὲν ἔχει ὀργή; Διατί ἦτο ἀναγκαῖον νὰ πεθάνῃ ὁ Υἱός Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ; Διατί αὕτη ἡ ἀσύληπτος θυσία; Καὶ διατί ἐγκατέλειψεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (Μτθ 27:46); Καὶ ἐὰν καθ ὑπόθεσιν - ὁ Ἰησοῦς δὲν ἐξετέλει τὸν ἐξαγνισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν, ποία θὰ ἦτο ἡ στάσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἁμαρτωλόν; Ἄραγε θὰ ἐσυγχώρη ὁ Θεὸς τὸν ἁμαρτωλόν; Βεβαίως ὄχι! Οὔτε θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ καταλλαγὴ ἢ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ διατί; Διότι ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πρᾶγμα, ἀλλὰ μία πρᾶξις, μία πρᾶξις ἡ ὁποία προσβάλει κάποιον. Εἶναι ἀδύνατον νὰ διαχωρήσωμεν μίαν πρᾶξιν ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἐξετέλεσεν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἐξετελέσθη. Ἡ ἁμαρτία εἶναι προσωπικὴ προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνοι, λοιπόν, οἱ ὁποίοι ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ σταυρικὸς θάνατος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἁπλῶς ἐξιλεωτικὴ προσφορὰ ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας καὶ τίποτε περισσότερον, δὲν ἔχουν κατανοήσει τὸ βάθος τοῦ προβλήματος. Ἡ ἁμαρτία θεωρεῖται ὡς ἁμαρτία ἐξ αἰτίας τῆς ἠθικῆς σχέσεώς της πρὸς ἕνα προσωπικὸν Θεόν. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον τὴν καθιστάνει ἁμαρτίαν εἶναι ἡ σχέσις της μὲ τὸν ἠθικὸν νόμον ἑνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ προσωπικὸς Θεὸς καὶ ὁ ἠθικὸς νόμος Του, τότε τίποτε δὲν θὰ ἐθεωρεῖτο ἁμαρτία. Καὶ ἐὰν οὕτως ἔχει τὸ πράγμα, δὲν ὑπονοεῖται ὅτι ἡ ἁμαρτία, τὴν ὁποίαν δὲν δύναται νὰ ἀνεχθῇ ὁ Θεὸς, θὰ ἐστέκετο ἐμπόδιον εἰς τὸ νὰ δεχθῇ καὶ νὰ

9 9 καλωσορίσῃ τὸν ἁμαρτωλόν εἰς τὰς ἀγκάλας Του; Δυνάμεθα, λοιπόν, ἐν ὄψει τοιούτων ἐρωτημάτων νὰ ἐπιμένωμεν ὅτι ἡ λέξις ἱλασμός, κτλ. ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἔχει ἀπολέσει τὴν πρωταρχικήν της ἔννοιαν τῆς ἐξευμενίσεως propitiation, λαμβάνοντας τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξαγνισμοῦ expiation; Τοιαῦτα ἐρωτήματα μᾶς φέρουν μίαν κάποιαν ἀνησυχίαν ὡς πρὸς τὴν προτεινομένην ἐξήγησιν. Εἶναι προφανὲς, λοιπόν, ὅτι ἡ συγχώρησις τοῦ Θεοῦ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ δοθῇ ἐπιπολαίως καὶ ἐλαφρονοίως, ὡσὰν ὁ Θεὸς νὰ διέπεται ἀπὸ ἐλαφρόνοιαν καὶ ἔλλειψιν σοβαρότητος, καθ ἣν στιγμὴν ἡ θεία Του Ἁγιότης εἶχε προσβληθεῖ. Τόσον τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας ὅσον καὶ ἡ ἄρρητος καὶ ἀνεκδιήγητος προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ δὲν ἠδύνατο νὰ εὕρῃ ἀποκατάστασιν δι ἐλλάσωνος θυσίας ἐκείνης ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἡ ὁποία ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἐσήμαινεν ἐξιλεωτικὴν πράξιν expiation, ὡς πρὸς τὸν Θεόν, ἐσήμαινεν ἐξευμενισμόν propitiation, τὸ δὲ ἀποτέλεσμα τῶν δύο τούτων ἦτο ἡ καταλλαγὴ ἢ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου 12. Ομως, αἱ δυσχέριαι τῆς ἑρμηνείας τοῦ χωρίου δὲν ἐξαντλοῦνται ἐδῶ. Ἡ λέξις ἱλαστήριον χρησιμοποιεῖται εἴτε ὡς οὐσιαστικὸν εἴτε ὡς ἐπίθετον. Ἐὰν τὸ πρῶτον, ἡ σημασία πλησιάζει τὴν σημασίαν τοῦ οὐσιαστικοῦ ἱλασμός. Θὰ ἠδύνατο, ὅμως, νὰ εἶναι καὶ ὁ τόπος τοῦ (ἐξ)ιλασμοῦ, ἐφ ὅσον ἡ κατάληξις -τήριον σημαίνει τὸν τόπον ὅπου διαδραματίζεται κάτι (π.χ. πρβλ. τὴν Ἀγγλικὴν mercy-seat). Ἐὰν τὸ δεύτερον, τότε πρέπει νὰ συμπληρώσωμεν ἕνα οὐσιαστικόν, λ.χ. τὸν ἱλαστήριον θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Πρὸ τοῦ, ὅμως, ἀποφασίσομεν, πρέπει νά ῥίξωμεν ἕνα βλέμμα εἰς τὴν ὁρολογίαν τοῦ θυσιαστικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ συγκεκριμένη ὁρολογία ἀνάγεται εἰς τὴν σημιτικὴν ῥίζαν καπαρ, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ σημαίνει καλύπτω. Ὁ τύπος 12 Πρβλ. καὶ L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, London, 3η ἔκδ. 1967, ἰδίως σελ , καὶ τοῦ ἰδίου, The Cross in the New Testament, ἰδίως σελ

10 10 τοῦ ῥήματος τούτου εἰς τὸν - ἂς εἴπωμεν ἀνακριβῶς - γραμματικὸν χρόνον 13 τὸν λεγόμενον πιέλ, εἶναι κιπέρ, τὸν ὁποῖον ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα ἀποδίδει εἰς τὴν ἑλληνικὴν συνήθως διὰ τοῦ ῥήματος (ἐξ)ιλάσκομαι. Ἡ ἐτησία ἐορτὴ, καθ ἥν ὁ Θεὸς ἐσυγχώρη τὰς ἁμαρτίας ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ, ἐλέγετο Ἡμέρα Ἐξιλασμοῦ (γιόμ κιππουρίμ). Περιγράφεται ἐν Λευ 16:1-34. Κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὁ ἀρχιερεὺς, ἀφ οὗ πρῶτον εἶχε προσφέρει τὴν θυσίαν, ἐλάμβανεν ὀλίγον τι τοῦ αἵματος τῶν τεθυμένων ζώων καὶ ἀφ οὗ εἰσήρχετο εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀρχικῶς τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ ἀργότερον τοῦ ναοῦ, ἐρράντιζεν τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης, δηλ. τὸ χρυσοῦν κάλλυμα τῆς Κιβωτοῦ, τὸ ὁποῖον οἱ Ἑβδομήκοντα ὀνομάζουν ἱλαστήριον (Ἑβρ. καππόρεθ) (βλέπε καὶ Ἑβρ 9:5: Χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον ) 14. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω δεδομένων ὁ Χριστὸς ἀντιστοιχεῖ εἴτε πρὸς τὴν ἱλαστήριον θυσίαν εἴτε πρὸς τὸ κάλλυμα τῆ Κιβωτοῦ, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐλάμβανεν χώραν ὁ ἱλασμός ἢ ἡ ἐξιλέωσις. Ἡ φράσις ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ φαίνεται νὰ συνηγορῇ ὑπὲρ τῆς πρώτης ἑρμηνείας, ἢτοι, ὅτι ὁ Χριστὸς, ἐν τῇ σκέψει τοῦ Παύλου, ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ἱλαστήριον θυσίαν. Ἐδ. 25β. εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων. Τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ 25ου ἐδαφίου ἀποτελεῖ κλεῖδαν διὰ τὴν σωστὴν κατανόησιν τοῦ πρώτου μέρους τοῦ ἐδαφίου, δηλ. ἐὰν ἡ ἰδέα περὶ ἐξευμενισμοῦ ἰσχύει ἢ ὄχι. Ἐδῶ ἰσχυρίζεται ὁ Παῦλος ὅτι ἡ ἱλαστήριος θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦτο ἀναγκαία διὰ νὰ ἀποδείξῃ ὁ Θεὸς ὅτι εἶναι δίκαιος. Διατὶ ἐχρειάζετο, ἄραγε, μία τοιαύτη ἀπόδειξις; Διότι ὁ Θεὸς κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ εἶχε παραμερήσει τὴν 13 Δὲν ὑπάρχουν χρόνοι εἰς τὸ ἑβραϊκὸν ῥῆμα. 14 Ἴδε καὶ Kohler-Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, τόμ. 2, σελ

11 11 Δικαιοσύνην καὶ Ἁγιότητά Του διὰ νὰ δείξῃ τὴν Ἀγάπην Του καὶ τὸ Ἔλεος Του πρὸς τὸν Ἰσραήλ. Ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτήσασα, αὐτὴ θέλει ἀποθάνει εἶχε εἰπεῖ ὁ Θεός (Ἰεζ 18:20. Βλέπε καὶ Ἀρ 15:31, Δευτ 24:16). Καὶ ὅμως οἱ Ἰσραηλῖται ἔζων καὶ ἐσυνέχιζον νὰ ζῶσι καὶ νὰ ἁμαρτάνωσιν! Διότι, ὅπως λέγει ὁ συγγραφεὺς τῆς Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς, ἦτο ἀδύνατον τὸ αἷμα τῶν ταύρων καὶ τῶν τράγων νὰ ἀφαιρέσῃ ἁμαρτίας κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ! Τί ἐγίνετο, λοιπόν, τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ; Ἐγίνετο αὐτὸ τοῦτο τὸ ὁποῖον ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ ὁ Θεὸς παρήρχετο τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ, αἱ ὁποίαι διὰ τοῦ ῥαντίσματος τοῦ αἵματος εἶχαν καλυφθεῖ μέν, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ, δὲν εἶχαν σβήσει, δὲν εἶχαν παύσει νὰ ὑφίστανται. Εἶχαν ἁπλῶς καλυφθεῖ, ὥστε νὰ μὴ τὰς βλέπει ὁ Θεός. Τοιούτου εἴδους συμπεριφορά, ὅμως, δὲν ἦτο σύμφωνος πρὸς τὴν Ἁγιότητα καὶ Δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα καθ ἣν ὁ Θεὸς θὰ ἔθετε τέρμα εἰς αὐτὸ τὸ θέατρον τοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἀπεδείκνυε τὴν Ἁγιότητά Του καὶ τὴν Δικαιοσύνην Του, τιμωρῶντας πραγματικὰ τὴν ἁμαρτίαν ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς. Αὕτη εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξεως πάρεσις. Ὁ Θεὸς εἶχε περάσει, εἶχε παρέλθει, εἶχε παραβλέψει, εἶχε κάνει στραβᾶ μάτια - ὅπως τὸ θέλει ἡ Δημώδης γλῶσσα. Κι αὐτὸ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ συνεχισθῇ ἐπ ἄπειρον. Ἐδ. 26α. ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ. Ἡ φράσις ἀνήκει εἰς τὸ προηγούμενον ἐδάφιον. Ἡ πάρεσις τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων εἶχε συντελεσθεῖ μὲ τὴν ἀνοχήν τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος ἐκείνη ἦτο ἡ περίοδος τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰσραὴλ κατ ἀνάλογον τρόπον ὅπως ὁ Θεὸς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν (Πραξ 14:16). Ἐδ. 26β. πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. Ἡ πρώτη φράσις πρὸς ἔνδειξιν τῆς

12 12 δικαοσύνης αὐτοῦ ἐπαναλαμβάνει τὴν σχεδὸν πανομοίαν φράσιν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου διὰ νὰ προχωρήσῃ καὶ νὰ τὴν ἐμβαθύνῃ. Αὐτὴν τὴν φορὰν προσθέτει τὴν σπουδαίαν λεπτομέρειαν τοῦ χρόνου: ἐν τῷ νῦν καιρῷ. Τώρα γίνεται κάτι τὸ ὁποῖον δὲν εἶχε γίνει ποτὲ πρίν. Ἡ πραγματικὴ ἀπολύτρωσις, ἡ ἀνεπιφύλακτος συγχώρησις, ἡ ἄνευ ὅρων ἄφεσις συντελεῖται ἐπὶ τοῦ σταυροῦ διὰ πρώτην φοράν. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁ Θεὸς τιμωρεῖ τὴν ἁμαρτίαν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ Του, ἀποδεικνύοντας οὕτω τὴν διακαιοσύνην Του, ἢτοι, τὴν δικαίαν κρίσιν Του, καὶ ταυτοχρόνως εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀθῳώσῃ τὸν ἁμαρτωλόν. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ συνδέονται δύο ἀντίθεται ὄψεις ἀφ ἑνὸς μὲν τῆς θεϊκῆς δικαιοσύνης, ἣτις ζητεῖ ἀποκατάστασιν, καὶ ἀφ ἑταίρου τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία δὲν θέλει τὴν ἀπώλειαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Οὕτω, διὰ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὁ Θεὸς δικαιώνει τὴν δικαιοσύνην Του, ἡ ὁποία ὑπὸ τὸ Ἑβραϊκὸν λατρευτικὸν καθεστὸς ἔμενεν ἀδικαίωτος, καὶ ταυτοχρόνως εὑρίσκεται εἰς θέσιν νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν ἀγάπην Του, δικαιώνοντας τὸν ἀσεβῆ. Οὐδὲν θαυμαστόν, λοιπόν, ἐὰν ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, θεωρῶντας τὴν ἀνεξιχνίαστον βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἀναλαλάζει: Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα Αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ Αὐτοῦ! Τὸ χωρίον τοῦτο θὰ ἠδύνατο νὰ μεταφρασθῇ εἰς νεωτέραν Ἑλληνικὴν μορφὴν, οὕτως: 21 Τώρα, ὅμως, χωρὶς τὴν ἀνάμιξιν τοῦ νόμου ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐφανερώθη, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν. 22 Αὐτὴ ἡ δικαιοσύνη ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τῆς πίστεως καταλογίζεται εἰς ὅλους τοὺς πιστεύοντας εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀνεξαιρέτως ἐφ ὅσον δὲν ὑπάρχει διάκρισις. 23 Διότι ὅλοι ἔχουν ἁμαρτήσει καὶ ἔχουν ἀποστερηθεῖ τὴν δόξαν

13 13 τοῦ Θεοῦ, 24 δικαιοῦνται, ὅμως, δωρεὰν ἐξ αἰτίας τῆς χάριτός του χάριν εἰς τὴν ἀπολύτρωσιν τὴν ὁποίαν διενήργησεν ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 25 τὸν ὁποῖον ὅρισεν ὁ Θεὸς ὡς ἱλαστήριον θυσίαν δι ἡμᾶς οἵτινες πιστεύομεν. Τοῦτο, διὰ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι δίκαιος, ἐπειδὴ εἶχε παραβλέψει τὰ ἁμαρτήματα ποὺ εἶχαν γίνει προηγουμένως 26 κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποδείξῃ, λέγω, τὴν δικαιοσύνην του ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, ὥστε νὰ ᾖναι δίκαιος καὶ ταυτοχρόνως νὰ δικαιώνῃ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ Ἢ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΥΤΗΣ

Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ Ἢ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΥΤΗΣ Μάϊος - Αὔγουστος 13 ἀρ. τεύχ. 63-64 KHPY EKK H IA OP O O øn - 35- Η Α Γ Ι Α Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ Ἢ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΥΤΗΣ «Τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ὉΛυτρωτής τοῦ κόσμου, ὁ Κύριός

ὉΛυτρωτής τοῦ κόσμου, ὁ Κύριός «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 11 ΕΤΟΣ 3 ο 2008 IOYΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 751 Παῦλος: Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης Ἡ Δικαιοσύνη στὴ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Τὸ ἰατρικὸ λειτούργημα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ἔτος 1 ο Νοέμβριος 2011 Τεῦχος 2 ο Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως καλός, τὴν πεποίθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας διὰ τὴν Ἱερωσύνη τῶν Γυναικῶν

Ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας διὰ τὴν Ἱερωσύνη τῶν Γυναικῶν Ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας διὰ τὴν Ἱερωσύνη τῶν Γυναικῶν 1. Εἰσαγωγή Ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Καµερούν Γρηγορίου. Ἡ δογµατικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µέ σαφήνειαν διατυπώνει ὅτι ἡ τελειότης

Διαβάστε περισσότερα

ίδεται τό δικαίωμα τῆς ἀναπαραγωγῆς ἤ δημοσιεύσεως μέρους ἤ ὅλου τοῦ παρόντος μέ ἁπλή ἀναφορά τῆς προελεύσεως

ίδεται τό δικαίωμα τῆς ἀναπαραγωγῆς ἤ δημοσιεύσεως μέρους ἤ ὅλου τοῦ παρόντος μέ ἁπλή ἀναφορά τῆς προελεύσεως ίδεται τό δικαίωμα τῆς ἀναπαραγωγῆς ἤ δημοσιεύσεως μέρους ἤ ὅλου τοῦ παρόντος μέ ἁπλή ἀναφορά τῆς προελεύσεως ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Ἀφιεροῦται ἡ παροῦσα ἔκδοσις ἐρανισμοῦ κειμένων σχετικῶν πρός τό θέμα: α) εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΣ

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΣ Ἔτος 105ον Σεπτέμβριος 2015 4293 Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟΣ Ἰησοῦς ἀπέθανε ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Ο σταυρὸς ὑπῆρξε τὸ μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπέτυχε τὴν λύτρωσή μας. Μαζὶ μὲ τοὺς ὅρους «πάθος», «αἷμα», «θάνατος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1950 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Κόρινθος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» 1

Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου. (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος)

Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου. (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος) Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος) Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Προκαταρκτικὰ τινὰ Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Α.Π.Θ. Ἡ ἀνάγνωση καὶ μόνο τοῦ τίτλου τοῦ ὑπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!» 1 + ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1 ὑπὸ τοῦ πρωτοπρ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΜΑΖΑΝΚΣΥ ( 1987) Στοὺς περασµένους αἰῶνας ὁ µεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ προῆλθε ἀπὸ ψευδοδιδασκάλους,

Διαβάστε περισσότερα

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 54 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ENOTHTA I ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο G. Theissen 1 προσδιορίζει τους άξονες στους οποίους κινείται σήμερα η Θεολογία και γενικότερα η Έρευνα της Κ.Δ. 2 ως εξής: 1) Αποστασιοποίηση από την κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθνομάρτυρας Χρυσόστομος, ὡς Μητροπολίτης Σμύρνης

Ὁ ἐθνομάρτυρας Χρυσόστομος, ὡς Μητροπολίτης Σμύρνης 20 Ὁ ἐθνομάρτυρας Χρυσόστομος, ὡς Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Σμύρνης ἀφιέρωμα ἡ ἀποσιωπημένη θυσία Ὁ ἱερομάρτυρας Χρυσόστομος Σμύρνης Ὁ στρατός μας εἶχε φύγει κι ὁ Πλαστήρας. Ἡ Σμύρνη ἦταν ἀνυπεράσπιστη

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΗΣ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗ»

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΗΣ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5 διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 13 ο - Ἀπρίλιος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἀποτελεῖ

Τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἀποτελεῖ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 16 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας κατά τους Β και Γ αιώνες. του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Στέφανου Αλεξόπουλου, Δρος Θεολογίας

Η Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας κατά τους Β και Γ αιώνες. του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Στέφανου Αλεξόπουλου, Δρος Θεολογίας Η Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας κατά τους Β και Γ αιώνες του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Στέφανου Αλεξόπουλου, Δρος Θεολογίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δεύτερος και ο τρίτος αιώνας μετά Χριστόν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μ.Π.Σ. «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μακριὰ ἀπ τὴν παρουσία σου ποῦ νὰ φύγω:» 'Ψαλμ- 02896(

«Μακριὰ ἀπ τὴν παρουσία σου ποῦ νὰ φύγω:» 'Ψαλμ- 02896( περιοδικό Σύναξη 01/ '1/00( Θανάσης Ν. Παπαθανασίου «Μακριὰ ἀπ τὴν παρουσία σου ποῦ νὰ φύγω:» 'Ψαλμ- 02896( Μιὰ Ὀρθόδοξη κατάφαση τῆς δράσης τοῦ Θεοῦ ἔξω ἀπὸ τὰ κανονικὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας ὸ ἐρώτημα ἂν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 7 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Αγαπητοί αναγνώστες, Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ευχαριστία. Εκ μέρους όλης της Επιτροπής του Περιοδικού, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδελφό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Íïåñá ðñïóåõ ç 1 Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Περί νοερᾶς προσευχῆς Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (Προηγούμενος Ἱ. Μ. Φιλοθέου). Ψυχή - Νους - Νοερά προσευχή Πνευματικές ανταύγειες από το Άγιον Όρος Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα