Chrys C. Caragounis. Posted 13 Nov Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chrys C. Caragounis. Posted 13 Nov. 2011 Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26"

Transcript

1 Posted 13 Nov Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26 Chrys C. Caragounis Τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος χωρίον τυγχάνει ἕνα τῶν σπουδαιοτέρων ἀποσπασμάτων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅσον ἀφορᾷ τὸ τοῦ Χριστοῦ σωτήριον ἔργον ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Ἡ πλήρης κατανόησίς του εἶναι δυνατὴ μόνον ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τόσον αἱ διάφοραι λέξεις καθ ἑαυτὰς ὅσον καὶ αἱ διάφοραι φράσεις καὶ γλωσσικαὶ δομαὶ γίνονται καταληπταὶ εἰς ὅλον τὸ βάθος των ὅταν συγκρίνονται μὲ τὰ δεδομένα τοῦ λατρευτικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ. Ἔχοντας δείξει μὲ τὴν παράθεσιν σχετικῶν παλαιοδιαθηκικῶν χωρίων τὴν ἐνοχήν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος (Ῥωμ 3:1-20), ὁ Ἀπόστολος προχωρεῖ εἰς τὰ ἐδάφια νὰ σκιαγραφήσῃ τὴν λύσιν ἣν προητοίμασεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ λάβῃ ὁ ἁμαρτωλὸς συγχώρησιν καὶ ζωὴν αἰώνιον. Ἀλλὰ ἂς διεξέλθωμεν τὰς ἐπὶ μέρους προτάσεις τοῦ κειμένου διαδοχικῶς. Ἐδ. 21. Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν. Ἡ λέξις δικαιοσύνη ἀντανακλᾷ μίαν τῶν δύο ἑβραϊκῶν λέξεων τσέδεκ καὶ τσεδακά. Οπως ἔδειξεν ὁ D. Michel 1, ἡ λέξις τσέδεκ ἔχει βασικῶς συλλογικὴν ἔννοιαν (πρβλ. Δευτ 16:20 τὸ δίκαιον τὸ δίκαιον νὰ ἐπιδιώκετε, Ἑβρ.: τσέδεκ, τσέδεκ τιρδδοφ), ἐνῶ ἡ λέξις τσεδακά ἀναφέρεται περισσότερον εἰς μεμονωμένας πράξεις δικαιοσύνης (λ.χ. Ψαλ 18:20 ἀντήμειψέ με ὁ Κύριος κατὰ τὴν 1 Ἴδε D. Michel, Grundlegung einer hebräischen Syntax: I, Neukirchen 1977, σελ. 66.

2 2 δικαιοσύνην μου, Ἑβρ: γιγμελένι Γεχβά κετσιδκί). Οὕτω, ἡ τσέδεκ σχετίζεται μὲ τὴν σωστὴν τάξιν, ἐνῶ ἡ τσεδακά μὲ τὴν σωστὴν συμπεριφοράν, ἡ ὁποία, ὅμως, στοχεύει εἰς τὴν σωστὴν τάξιν 2. Ἡ πρώτη λέξις, θὰ ἠδύνατο νὰ εἴπῃ τις, ἀναφέρεται πρωτίστως εἰς τὴν κοσμικὴν τάξιν τῆς δικαιοσύνης 3. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Σαλὴμ, ὁ λεγόμενος Μελχισεδέκ, μεταφράζεται ὡς βασιλεὺς τῆς δικαιοσύνης (ὅπως καὶ τῆς εἰρήνης, ἐφ ὅσον εἶναι βασιλεὺς τῆς Σαλήμ = εἰρήνη ) (βλέπε Ἑβρ 7:1-2). Μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, ἡ λέξις τσέδεκ συμπίπτει ἐννοιολογικῶς μὲ τὴν τσεδακά. Οὕτω, καὶ τὸ ἐπίθετον τσαδίκ, ὅπερ ἀπαντᾷ διακοσίας καὶ πλέον φοράς, σημαίνει δίκαιος. Ἐπειδὴ αἱ λέξεις αὕται σχετίζονται μὲ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἀπονομὴν δικαιοσύνης παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ λέξις διακαιοσύνη κατήντησεν νὰ συμπέσῃ ἐννοιολογικῶς μὲ τὴν λέξιν σωτηρία. Εἰς ὁρισμένα δὲ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης αἱ λέξεις τσέδεκ καὶ τσεδακά τείνουν νὰ φέρουν τὴν ἔννοιαν τῆς σωτηρίας, ὅπερ ἐξηγεῖ τὸν λόγον διὰ τὸν ὁποῖον αἱ νεώτεραι μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐνίοτε ἀποδίδουν τὰς τσέδεκ ἢ τσεδακά μὲ τὴν λέξιν σωτηρία. λ.χ. τὸ Ἡσ 51:5 μεταφράζεται ὑπὸ τοῦ Ν. Βάμβα αὐτολεξὶ: ἡ δικαιοσύνη μου πλησιάζει ἡ σωτηρία μου ἐξῆλθε. Τὸ ἑβραϊκὸν κείμενον γράφει: καρωβ τσαδεκι, γιατσὰ γισγί, δηλ. κοντὰ ἡ δικαιοσύνη μου ἐξῆλθεν ἡ σωτηρία μου. Ἡ Δημοτικὴ μετάφρασις τοῦ 1997 τὸ ἀποδίδει: Εἶναι κοντὰ ἡ σωτηρία ποὺ φέρνω, ἡ λύτρωση ὅπου να ναι θὰ φανεῖ. Ἐν ἄλλοις λέξεσι, ἡ Δημοτικὴ τοῦ 1997 ἔχει ἀποδόσει τὴν τσεδακά ( δικαιοσύνη ) μὲ τὴν ἑλληνικὴν σωτηρία. Τοῦτο, βεβαίως, δὲν σημαίνει ὅτι ἡ λέξις δικαιοσύνη, ἀνωτέρω, ὅπωσδήποτε φέρει τὴν ἔννοιαν τῆς σωτηρίας κι ὄχι τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν ἡ ἔννοια ἣν εἶχε κατὰ νοῦν ὁ Παῦλος 2 Jepsen ἐν Festschrift H. W. Hertzberg, Gottes Wort und Gottes Land, Göttingen 1965, σελ Ἴδε καὶ L. Koehler W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 5 τόμ., Leiden: Brill , τόμ. 3, σελ κ. ἐφ.

3 3 ἦτο δικαιοσύνη, τότε θὰ ἐπρόκειτο περὶ τῆς δικαιοσύνης τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς λογίζεται εἰς τὸν πιστεύοντα. Ἐὰν, ὅμως, ἡ σκέψις τοῦ Παύλου ἦτο περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ μετάφρασις αὕτη συνᾴδη ἁρμονικῶς πρὸς τὴν συνάφειαν τῶν γραφομένων. Πρόκειται περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐκτελέσεώς της. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἀκόμη ἡ ἔννοια τῆς λέξεως δικαιοσύνη ἦτο δικαιοσύνη, τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα δὲν θὰ ἦτο πολὺ διαφορετικόν, ἐφ ὅσον θὰ ἐπρόκειτο περὶ τῆς δικαιοσύνης τὴν ὁποίαν λογίζεται ὁ Θεὸς, ὅταν δικαιώνει (δηλ. σώζει) τὸν ἀσεβή 4. Ὁ παρακείμενος πεφανέρωται χρησιμοποιεῖται σκοπίμως καὶ δεικνύει ὅτι ἡ δικαιοσύνη/σωτηρία ἔχει ἤδη λάβει χώραν ὁ Θεὸς ἔχει ἐκτελέσει τὸ σωτήριον Ἔργον Του, καὶ ὅτι ἀκριβῶς τούτου τοῦ εἴδους ἡ διακαιοσύνη/σωτηρία, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς δι ἔργων σωτηρίας, ἣν ἐξεζήτουν οἱ Ἰουδαῖοι, ἔχει τὴν µαρτυρίαν καὶ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν, ἦτοι, τὰ δύο σπουδαιώτερα καὶ γενικῶς ἀποδεκτὰ ὑπὸ πάντων τῶν Ἰουδαίων τµήµατα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 5. Ἐδ. 22. δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας οὐ γὰρ ἔστι διαστολή. Ἡ λέξις δικαιοσύνη εἶναι ἐπαναληπτική (ἀπὸ τὸ ἐδ. 21), ἐνῶ ὁ ἀντιθετικὸς σύνδεσμος δὲ ὑπογραμμίζει ὅτι ἐδῶ πρόκειται περὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δίδεται εἰς τὸν ἁμαρτωλὸν διὰ πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὄχι περὶ τῆς ὑποτιθεμένης δικαιοσύνης τῶν Ἰουδαίων, ἡ ὁποία ἐβασίζετο ἐπὶ τῶν ἔργων τοῦ νόμου. Συνδέοντας, λοιπόν, τὸ ἐδ. 22 μετὰ τοῦ 21ου ἐδαφίου, ἀγώμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πραγματικὴ δικαιοσύνη τὴν ὁποίαν μαρτυρεῖ ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ δικαιοσύνη περὶ τῆς ὁποίας 4 Οἱ ἑρμηνευταὶ εἶναι διχασμένοι. Πρβλ. τὴν συζήτησιν τοῦ C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans, 2 τόμ., Edinburgh , τόμ. 1, σελ. 201 κ. ἐφ. καὶ ἰδιαιτέρως σελ Τὸ τρίτον τμῆμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δηλ. τὰ λεγόμενα Ἁγιόγραφα, δὲν ἐθεωροῦντο δεσμευτικὰ ὑπὸ τῶν Σαδδουκαίων.

4 4 ὁμιλεῖ ὁ Παῦλος, δηλ. ἡ δικαιοσύνη ἡ ὁποία δίδεται εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ πίστεως κι ὄχι ἐξ ἔργων νόμου. Αὕτη εἶναι ἡ δικαιοσύνη ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς σωτηρίαν. Ἡ ἐπαναληπτικὴ φράσις εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας (ἐν διὰ δυοῖν) διαδηλοῖ ἐντόνως ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ στρέφεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται κανείς. Τοῦτο ὑπογραμμίζεται ἐκ νέου καὶ ἐντονωτέρως διὰ τῆς φράσεως οὺ γὰρ ἔστι διαστολή, δηλ. ὁ Θεὸς δὲν διαχωρίζει πλέον μεταξὺ ἐθνικῶν καὶ Ἰουδαίων. Ολοι εἶναι ἴσοι ἐνώπιόν Του. Ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας εἶναι εἵς καὶ ὁ αὐτὸς δι ὅλους. Ἐδ. 23. πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἐδάφιον τοῦτο ἀνακεφαλαιώνει τὸ μακρὸν παράθεμα ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἰς τὸ κεφ. 3: Τὸ συμπέρασμα τοῦ Ἀποστόλου εἶναι ὅτι οὐδεὶς ἄνθρωπος δύναται νὰ ἐπικαλεσθῇ ἀθῳότητα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ολόκληρος ἡ ἀνθρωπότης εἶναι ὑπόδικος. Τὸ ῥῆμα ὑστεροῦμαι (μέσον, ἀμετάμβατον) σημαίνει δὲν κατορθώνω τι, διατελῶ ἐν στερήσει, μοῦ λείπει τι, Τὸ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἀναφέρεται εἰς τὴν θείαν δόξαν τὴν ὁποίαν, κατὰ τὴν ἰουδαϊκὴν ἀντίληψιν 6 ὁ ἄνθρωπος ἀπώλεσεν ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεώς του, καὶ οὕτω στερεῖται, ἡ ὁποία, ὅμως, πρόκειται νὰ τοῦ ἀποδοθῇ κατὰ τὴν τελικὴν ἀποκατάστασιν τῶν πάντων. Ἐδ. 24. δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἡ μετοχὴ δικαιούμενοι ἐδῶ φέρει, βεβαίως τὴν ἔννοιαν τῆς δικαιώσεως, καὶ ἂν 6 Πρβλ. Apocalypsis Moses 21:14-15: ὦ γύναι πονηρά, τί κατηργάσω ἐν ἡμῖν; ἀπηλλοτρίωσάς με ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. Ἴδε περαιτέρω Genesis Rabba 12.5 καὶ 3 Baruch 4:16: Adam through this very tree obtained condemnation, and was divested of the glory of God (R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, 2 τόμ., Oxford: Clarendon Press, 1913, rp. 1969, τόμος Ι: Psedudepigrapha, p. 536).

5 5 ἀκόμη ἑρμηνεύσωμεν τὴν λέξιν δικαιοσύνη εἰς τὸ ἐδ. 21 ὡς σωτηρία. Πρόκειται περὶ σωτηρίας διὰ τῆς διὰ πίστεως δικαιώσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἡ δικαίωσις αὕτη προσφέρεται δωρεὰν ἐξ αἰτίας τῆς χάριτος Του, ἡ ὁποία χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνήργησεν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐδ. 25α. ὅν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι. Τὸ ῥῆμα προτίθημι (ἀόρ. προέθετο) σημαίνει κυρίως τίθημι ἐνώπιον τινος, παρουσιάζω, προβάλλω, ἰδιαιτέρως τὸ μέσον: προβάλλω, ἐπιδεικνύω, ἐκθέτω τι δημοσίᾳ, κτλ. ὅπως καὶ ὁρίζω. Ἐν τῷ παρόντι χωρίῳ ἡ ἔννοια εἶναι εἴτε προβάλλω, ἐκθέτω τι δημοσίᾳ, ἐν ᾗ περιπτώσει περιγράφει τὴν πράξιν τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐξέθεσε δημοσίᾳ τὸν Υἱόν Του τὸν μονογενῆ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, εἴτε ἐκφράζει τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἥτις πρὸ χρόνων αἰωνίων ὅρισεν τὸν Υἱόν Του ἱλαστήριον. Τόσον ἡ μία ὅσον καὶ ἡ ἄλλη ἑρμηνεία εἶναι ἀπολύτως βιβλικαί. Ἡ λέξις ἱλαστήριον εἶναι προβληματική. Εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν θρησκείαν ἡ ὁμὰς τῶν λέξεως ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριον, κτλ. περιγράφουν τὰς λατρευτικὰς πράξεις θυσίας, δῶρα, ὑποσχέσεις τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἐξευμενίσουν τοὺς θεοὺς. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ θεῖον εἶναι ἐξοργισμένον ἐξ αἰτίας ἁμαρτωλῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων καὶ χρῄζει θυσιῶν καὶ δώρων ὅπως ἐξευμενισθῇ. Ὁρισμένοι ἐξηγηταὶ διατείνονται ὅτι ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν χρῄζει ἐξευμενιστικῶν θυσιῶν διὰ νὰ ἀλλάξῃ τὴν στάσιν Του πρὸς τὸν ἄνθρωπον, διότι δὲν ἔχει ὀργή! 7. Ὁ ἴδιος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη, λαμβάνει τὴν πρωτοβουλίαν διὰ νὰ ζητήσῃ καὶ νὰ σώσῃ τὸ ἀπολωλός 8. 7 Σημειωτέον ὅτι ἡ λέξις ὀργή ὡς ὀργή Θεοῦ ἀπαντᾷ ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ 36 φοράς. 8 Πρβλ. C. H. Dodd, Romans (Moffatt Commentary) ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐδαφίου, καὶ D. M. Bailey, God Was in Christ, London, 1956, ἰδιετ. σελ

6 6 Τοῦτο εἶναι βεβαίως ἀληθές. Ἀλλὰ ὀπίσω μίας τοιαύτης διατυπώσεως κρύπτεται μία διαφορετικὴ θεολογία. Ἡ ἔννοια τοῦ ἱλασμοῦ ἀντιπαρατίθεται πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξαγνισμοῦ (δηλ. τῆς ἐξιλεώσεως). Ἐφ ὅσον ἡ ἐξηγητικὴ συζήτησις λαμβάνει χώραν εἰς τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν, εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἀναφερθοῦν αἱ ἀγγλικαὶ λέξεις. Τὰ λεξικὰ, τόσον τὰ ἑλληνικὰ 9 ὅσον καὶ τὰ ἀγγλικὰ 10, παρουσιάζουν μίαν σύγχυσιν εἰς τὸν ὁρισμὸν τῶν ὅρων περὶ ἱλασμοῦ καὶ περὶ ἐξαγνισμοῦ (ἐξιλεωτικῆς πράξεως), χωρὶς νὰ διαχωρίζουν ἐπαρκῶς τὸ σημασιολογικὸν πεδίον τῆς μίας λέξεως ἀπὸ τὸ τῆς ἄλλης. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι εἶναι δυσχερὲς νὰ διαχωρισθῇ ἡ μία ἔννοια ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο ἔννοιαι συνυπάρχουν, ἐφ ὅσον εἶναι δύο πλευραὶ ἢ ἀποτελέσματα τῆς ἰδίας πράξεως (ἡ μία καὶ ἡ αὐτὴ πρᾶξις ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐξιλέωσιν καὶ τὸν ἐξευμενισμόν). Δηλαδή, ὅταν ὁ ἀδικήσας πληρώσῃ (ἐξιλεωθεῖ) διὰ τὸ ἀδίκημά του, καὶ οὕτω δώσῃ ἱκανοποίησιν εἰς τὸν ἀδικηθέντα, τότε ἡ πρᾶξις τοῦ ἀδικήσαντος ἐξευμενίζει τὸν ἀδικηθέντα. Ἑπομένως, ἔχομεν δύο ἀποτελέσματα τῆς μίας καὶ τῆς αὐτῆς πράξεως. Τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἀδικήσας ἐπλήρωσεν διὰ τὸ ἀδίκημά του (τουτέστιν, ἐξιλεώθη) καὶ ἐξηυμένισε τὸν ἀδικηθέντα εἶναι ὅτι οἱ δύο, ὁ ἀδικηθεὶς καὶ ὁ ἀδικήσας, καταλλάσονται ἢ συμφιλιώνονται. Ἄρα, ἔχομεν 9 Παπύρου, Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, 13 τόμ., Ἀθήνα, , βλ. λέξεις; ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριος, ἐξιλάσκομαι, ἐξιλεώνω, κτλ.; Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἀθήνα 1998, βλ. λέξιν: ἱλασμός, ἐξιλεώνω, κτλ. 10 Webster s Third International Dictionary, 1993, βλ. λέξεις: propitiate, propitiation, expiate, expiation. Ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα, διὰ μέσου τῆς γαλλικῆς, ἔχει υἱοθετήσει ἀπὸ τά: propitiate, propitiation, propitiatory (mercy-seat) (= ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριον), ἀπὸ τὰ λατινικά: propitiatio, propitiatus (< propitiare), propitiatorium τὰ ὁποῖα ἔχουν πρόσωπον ὡς ἀντικείμενον, καὶ expiate, expiation, expiatory (= Νεοελλ.: ἐξιλεώνομαι, ἐξιλέωσις, ἐξιλεωτικός) ἀπὸ τὰ λατινικά: expiatio, expiare, κτλ. τὰ ὁποῖα ἔχουν ἕνα πρᾶγμα/μίαν πρᾶξιν ὡς ἀντικείμενον. Oὕτω, καὶ ὁ Ἱερώνυμος μεταφράζει τὸ Ῥωμ 3:25 quem proposuit Deus propitiatorium per fidem in sanguine ipsius ad ostensionem iustitiae suae. Αἱ νεοελληνικαὶ ἔννοιαι ἐξιλεώνομαι, ἐξιλέωσις, ἐξιλεωτικός, ή, -όν δὲν ἔχουν λεξικὴν ἀνταπόκρισιν εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην.

7 7 τρία πράγματα ἐξιλεωτικὴν πράξιν, ἐξευμενισμόν, καὶ καταλλαγήν ἢ συμφιλίωσιν. Ἡ Ἑλληνικὴ ἔννοια περὶ ἱλασμοῦ, λοιπόν, ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν Ἀγγλικὴν λέξιν propitiation (ῥῆμα: propitiate) ἐνῶ ἡ ἔννοια τῆς (ἐξ)αγνίσεως, δηλ. τῆς τιμωρίας ἢ ποινῆς ποὺ ἐπιβάλεται διὰ νὰ ἐξαγνισθῇ ἢ ἐξιλεωθῇ καὶ συγχωρηθῇ ὁ ἁμαρτάνων, ἐκφράζεται ἀγγλιστὶ διὰ τῆς expiation (ῥῆμα: expiate ὡς καὶ atonement < atone for). Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο λέξεων εἶναι ὅτι ἡ λέξις ἱλασμός propitiation ἔχει ὡς ἀντικείμενον της ἕνα πρόσωπον, δηλονότι, τὸν Θεόν (ἱλάσκομαι, ἐξευμενίζω τὸν Θεόν), ἐνῶ ἡ λέξις ἐξαγνισμός (ἐξιλεώνομαι = πληρώνω) expiation ἔχει ὡς ἀντικείμενον ἕνα πρᾶγμα, δηλ. τὴν ἁμαρτίαν (ἥτοι, πληρώνω διὰ τὴν ἁμαρτίαν μου, τιμωρούμενος). Ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ - οὕτω συνεχίζει ὁ ἰσχυρισμός - ἡ παλαιὰ ἑλληνικὴ ἔννοια τοῦ ἱλασμοῦ ἔχει δώσει τὴν θέσιν της εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἐξαγνίσεως (ἐξιλεώσεως διὰ πληρωμῆς, ἀποκαταστάσεως) 11. Διὰ τοῦτο δέον νὰ ἑρμηνεύωμεν τὸ ἱλάσκομαι, κτλ. ὄχι ὡς ἐξευμενίζω propitiate ἀλλ ὡς ἐξαγνίζομαι (ἐξιλεώνομαι) expiate. Ἡ διάκρισις αὕτη σημαίνει ὅτι τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἐστρέφετο μόνον καὶ μόνον πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 11 Ὁρισμένοι ἑρμηνευταὶ ἐπιχειρηματολογοῦν ὑπέρ τῆς ἐξαγνίσεως expiation θεωρείας ἰσχυριζόμενοι ἐπίσης ὅτι εἰς τὴν ἑλληνικὴν γραμματολογίαν ὑπάρχουν δύο κείμενα (ἐκ τῶν χιλιάδων παραδειγμάτων τοῦ ῥήματος τούτου) τὰ ὁποῖα θὰ ἠδύναντο κάλλιστα νὰ ἑρμηνευθοῦν ὡς ἐξάγνισις expiation κι ὄχι ὡς ἐξευμένησις propitiation (οὕτω C. H. Dodd ἐν Journal of Theological Studies 32 ( ), σελ. 352). Τὸ πρῶτον εἶναι Πλάτωνος Νόμοι 862c: τὸ δὲ ἀποίνοις ἐξιλασθὲν τοῖς δρῶσι καὶ πάσχουσιν ἑκάστας τῶν βλάψεων, ἐκ διαφορᾶς εἰς φιλίαν πειρατέον, τὸ ὁποῖον, ὅμως, φαίνεται νὰ ἔχῃ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξιλασμοῦ, ἐφ ὅσον στρέφεται πρὸς πρόσωπον κι ὄχι πρὸς πρᾶγμα. Τὸ δεύτερον χωρίον ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ Men Tyrannus: ἁμαρτίαν ὀφειλέτω Μηνὶ Τυράννῳ ἢν οὐ μὴ δύνηται ἐξειλάσασθαι. Ἐδῶ τὸ ἐξειλάσασθαι (sic) ἔχει ὡς ἀντικείμενον τὴν ἁμαρτίαν, Ἡ σύνταξις εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἰδία μὲ τὴν τοῦ Ἑβρ 2:17: ἵνα... γένηται πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου εἶναι διὰ νὰ γίνῃ πιστὸς ἀρχιερεὺς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ νὰ ἐξευμενίζῃ τὸν Θεὸν ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ (οὕτω καὶ ὁ W. L. Lane, Hebrews (Word Biblical Commentary, Dallas, TX 1991) 2 τόμ. 1-8 καὶ 9-13), σελ

8 8 (δηλαδή, ἐξαγνίζει τὴν ἁμαρτίαν, πληρώνοντας) κι ὄχι πρὸς τὸν Θεόν (δηλαδή, δὲν ἱλάσκεται, δὲν ἐξευμενίζει τὸν Θεόν), ἐφ ὅσον, κατὰ τὴν θεώρησιν ταύτην, ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ δὲν χρῄζει ἐξευμενίσεως propitiation. Ἡ θέσις αὕτη φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως εὔλογος. Πράγματι, ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ αὐθαιρεσία, πεῖσμα, κακοήθεια, καὶ κακοβουλία, ὅπως οἱ θεοὶ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη. Ομως, ἐδῶ ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα, διατί, ἄραγε, δὲν ἔσωσε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον μόνον καὶ μόνον διὰ τῆς ἁπλῆς ἀγάπης Του, ἐφ ὅσον δὲν ἔχει ὀργή; Διατί ἦτο ἀναγκαῖον νὰ πεθάνῃ ὁ Υἱός Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ; Διατί αὕτη ἡ ἀσύληπτος θυσία; Καὶ διατί ἐγκατέλειψεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (Μτθ 27:46); Καὶ ἐὰν καθ ὑπόθεσιν - ὁ Ἰησοῦς δὲν ἐξετέλει τὸν ἐξαγνισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν, ποία θὰ ἦτο ἡ στάσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἁμαρτωλόν; Ἄραγε θὰ ἐσυγχώρη ὁ Θεὸς τὸν ἁμαρτωλόν; Βεβαίως ὄχι! Οὔτε θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ καταλλαγὴ ἢ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ διατί; Διότι ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πρᾶγμα, ἀλλὰ μία πρᾶξις, μία πρᾶξις ἡ ὁποία προσβάλει κάποιον. Εἶναι ἀδύνατον νὰ διαχωρήσωμεν μίαν πρᾶξιν ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἐξετέλεσεν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἐξετελέσθη. Ἡ ἁμαρτία εἶναι προσωπικὴ προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνοι, λοιπόν, οἱ ὁποίοι ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ σταυρικὸς θάνατος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἁπλῶς ἐξιλεωτικὴ προσφορὰ ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας καὶ τίποτε περισσότερον, δὲν ἔχουν κατανοήσει τὸ βάθος τοῦ προβλήματος. Ἡ ἁμαρτία θεωρεῖται ὡς ἁμαρτία ἐξ αἰτίας τῆς ἠθικῆς σχέσεώς της πρὸς ἕνα προσωπικὸν Θεόν. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον τὴν καθιστάνει ἁμαρτίαν εἶναι ἡ σχέσις της μὲ τὸν ἠθικὸν νόμον ἑνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ προσωπικὸς Θεὸς καὶ ὁ ἠθικὸς νόμος Του, τότε τίποτε δὲν θὰ ἐθεωρεῖτο ἁμαρτία. Καὶ ἐὰν οὕτως ἔχει τὸ πράγμα, δὲν ὑπονοεῖται ὅτι ἡ ἁμαρτία, τὴν ὁποίαν δὲν δύναται νὰ ἀνεχθῇ ὁ Θεὸς, θὰ ἐστέκετο ἐμπόδιον εἰς τὸ νὰ δεχθῇ καὶ νὰ

9 9 καλωσορίσῃ τὸν ἁμαρτωλόν εἰς τὰς ἀγκάλας Του; Δυνάμεθα, λοιπόν, ἐν ὄψει τοιούτων ἐρωτημάτων νὰ ἐπιμένωμεν ὅτι ἡ λέξις ἱλασμός, κτλ. ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἔχει ἀπολέσει τὴν πρωταρχικήν της ἔννοιαν τῆς ἐξευμενίσεως propitiation, λαμβάνοντας τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξαγνισμοῦ expiation; Τοιαῦτα ἐρωτήματα μᾶς φέρουν μίαν κάποιαν ἀνησυχίαν ὡς πρὸς τὴν προτεινομένην ἐξήγησιν. Εἶναι προφανὲς, λοιπόν, ὅτι ἡ συγχώρησις τοῦ Θεοῦ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ δοθῇ ἐπιπολαίως καὶ ἐλαφρονοίως, ὡσὰν ὁ Θεὸς νὰ διέπεται ἀπὸ ἐλαφρόνοιαν καὶ ἔλλειψιν σοβαρότητος, καθ ἣν στιγμὴν ἡ θεία Του Ἁγιότης εἶχε προσβληθεῖ. Τόσον τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας ὅσον καὶ ἡ ἄρρητος καὶ ἀνεκδιήγητος προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ δὲν ἠδύνατο νὰ εὕρῃ ἀποκατάστασιν δι ἐλλάσωνος θυσίας ἐκείνης ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἡ ὁποία ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἐσήμαινεν ἐξιλεωτικὴν πράξιν expiation, ὡς πρὸς τὸν Θεόν, ἐσήμαινεν ἐξευμενισμόν propitiation, τὸ δὲ ἀποτέλεσμα τῶν δύο τούτων ἦτο ἡ καταλλαγὴ ἢ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου 12. Ομως, αἱ δυσχέριαι τῆς ἑρμηνείας τοῦ χωρίου δὲν ἐξαντλοῦνται ἐδῶ. Ἡ λέξις ἱλαστήριον χρησιμοποιεῖται εἴτε ὡς οὐσιαστικὸν εἴτε ὡς ἐπίθετον. Ἐὰν τὸ πρῶτον, ἡ σημασία πλησιάζει τὴν σημασίαν τοῦ οὐσιαστικοῦ ἱλασμός. Θὰ ἠδύνατο, ὅμως, νὰ εἶναι καὶ ὁ τόπος τοῦ (ἐξ)ιλασμοῦ, ἐφ ὅσον ἡ κατάληξις -τήριον σημαίνει τὸν τόπον ὅπου διαδραματίζεται κάτι (π.χ. πρβλ. τὴν Ἀγγλικὴν mercy-seat). Ἐὰν τὸ δεύτερον, τότε πρέπει νὰ συμπληρώσωμεν ἕνα οὐσιαστικόν, λ.χ. τὸν ἱλαστήριον θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Πρὸ τοῦ, ὅμως, ἀποφασίσομεν, πρέπει νά ῥίξωμεν ἕνα βλέμμα εἰς τὴν ὁρολογίαν τοῦ θυσιαστικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ συγκεκριμένη ὁρολογία ἀνάγεται εἰς τὴν σημιτικὴν ῥίζαν καπαρ, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ σημαίνει καλύπτω. Ὁ τύπος 12 Πρβλ. καὶ L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, London, 3η ἔκδ. 1967, ἰδίως σελ , καὶ τοῦ ἰδίου, The Cross in the New Testament, ἰδίως σελ

10 10 τοῦ ῥήματος τούτου εἰς τὸν - ἂς εἴπωμεν ἀνακριβῶς - γραμματικὸν χρόνον 13 τὸν λεγόμενον πιέλ, εἶναι κιπέρ, τὸν ὁποῖον ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα ἀποδίδει εἰς τὴν ἑλληνικὴν συνήθως διὰ τοῦ ῥήματος (ἐξ)ιλάσκομαι. Ἡ ἐτησία ἐορτὴ, καθ ἥν ὁ Θεὸς ἐσυγχώρη τὰς ἁμαρτίας ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ, ἐλέγετο Ἡμέρα Ἐξιλασμοῦ (γιόμ κιππουρίμ). Περιγράφεται ἐν Λευ 16:1-34. Κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὁ ἀρχιερεὺς, ἀφ οὗ πρῶτον εἶχε προσφέρει τὴν θυσίαν, ἐλάμβανεν ὀλίγον τι τοῦ αἵματος τῶν τεθυμένων ζώων καὶ ἀφ οὗ εἰσήρχετο εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀρχικῶς τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ ἀργότερον τοῦ ναοῦ, ἐρράντιζεν τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης, δηλ. τὸ χρυσοῦν κάλλυμα τῆς Κιβωτοῦ, τὸ ὁποῖον οἱ Ἑβδομήκοντα ὀνομάζουν ἱλαστήριον (Ἑβρ. καππόρεθ) (βλέπε καὶ Ἑβρ 9:5: Χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον ) 14. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω δεδομένων ὁ Χριστὸς ἀντιστοιχεῖ εἴτε πρὸς τὴν ἱλαστήριον θυσίαν εἴτε πρὸς τὸ κάλλυμα τῆ Κιβωτοῦ, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐλάμβανεν χώραν ὁ ἱλασμός ἢ ἡ ἐξιλέωσις. Ἡ φράσις ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ φαίνεται νὰ συνηγορῇ ὑπὲρ τῆς πρώτης ἑρμηνείας, ἢτοι, ὅτι ὁ Χριστὸς, ἐν τῇ σκέψει τοῦ Παύλου, ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ἱλαστήριον θυσίαν. Ἐδ. 25β. εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων. Τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ 25ου ἐδαφίου ἀποτελεῖ κλεῖδαν διὰ τὴν σωστὴν κατανόησιν τοῦ πρώτου μέρους τοῦ ἐδαφίου, δηλ. ἐὰν ἡ ἰδέα περὶ ἐξευμενισμοῦ ἰσχύει ἢ ὄχι. Ἐδῶ ἰσχυρίζεται ὁ Παῦλος ὅτι ἡ ἱλαστήριος θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦτο ἀναγκαία διὰ νὰ ἀποδείξῃ ὁ Θεὸς ὅτι εἶναι δίκαιος. Διατὶ ἐχρειάζετο, ἄραγε, μία τοιαύτη ἀπόδειξις; Διότι ὁ Θεὸς κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ εἶχε παραμερήσει τὴν 13 Δὲν ὑπάρχουν χρόνοι εἰς τὸ ἑβραϊκὸν ῥῆμα. 14 Ἴδε καὶ Kohler-Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, τόμ. 2, σελ

11 11 Δικαιοσύνην καὶ Ἁγιότητά Του διὰ νὰ δείξῃ τὴν Ἀγάπην Του καὶ τὸ Ἔλεος Του πρὸς τὸν Ἰσραήλ. Ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτήσασα, αὐτὴ θέλει ἀποθάνει εἶχε εἰπεῖ ὁ Θεός (Ἰεζ 18:20. Βλέπε καὶ Ἀρ 15:31, Δευτ 24:16). Καὶ ὅμως οἱ Ἰσραηλῖται ἔζων καὶ ἐσυνέχιζον νὰ ζῶσι καὶ νὰ ἁμαρτάνωσιν! Διότι, ὅπως λέγει ὁ συγγραφεὺς τῆς Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς, ἦτο ἀδύνατον τὸ αἷμα τῶν ταύρων καὶ τῶν τράγων νὰ ἀφαιρέσῃ ἁμαρτίας κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ! Τί ἐγίνετο, λοιπόν, τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ; Ἐγίνετο αὐτὸ τοῦτο τὸ ὁποῖον ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ ὁ Θεὸς παρήρχετο τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ, αἱ ὁποίαι διὰ τοῦ ῥαντίσματος τοῦ αἵματος εἶχαν καλυφθεῖ μέν, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ, δὲν εἶχαν σβήσει, δὲν εἶχαν παύσει νὰ ὑφίστανται. Εἶχαν ἁπλῶς καλυφθεῖ, ὥστε νὰ μὴ τὰς βλέπει ὁ Θεός. Τοιούτου εἴδους συμπεριφορά, ὅμως, δὲν ἦτο σύμφωνος πρὸς τὴν Ἁγιότητα καὶ Δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα καθ ἣν ὁ Θεὸς θὰ ἔθετε τέρμα εἰς αὐτὸ τὸ θέατρον τοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἀπεδείκνυε τὴν Ἁγιότητά Του καὶ τὴν Δικαιοσύνην Του, τιμωρῶντας πραγματικὰ τὴν ἁμαρτίαν ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς. Αὕτη εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξεως πάρεσις. Ὁ Θεὸς εἶχε περάσει, εἶχε παρέλθει, εἶχε παραβλέψει, εἶχε κάνει στραβᾶ μάτια - ὅπως τὸ θέλει ἡ Δημώδης γλῶσσα. Κι αὐτὸ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ συνεχισθῇ ἐπ ἄπειρον. Ἐδ. 26α. ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ. Ἡ φράσις ἀνήκει εἰς τὸ προηγούμενον ἐδάφιον. Ἡ πάρεσις τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων εἶχε συντελεσθεῖ μὲ τὴν ἀνοχήν τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος ἐκείνη ἦτο ἡ περίοδος τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰσραὴλ κατ ἀνάλογον τρόπον ὅπως ὁ Θεὸς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν (Πραξ 14:16). Ἐδ. 26β. πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. Ἡ πρώτη φράσις πρὸς ἔνδειξιν τῆς

12 12 δικαοσύνης αὐτοῦ ἐπαναλαμβάνει τὴν σχεδὸν πανομοίαν φράσιν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου διὰ νὰ προχωρήσῃ καὶ νὰ τὴν ἐμβαθύνῃ. Αὐτὴν τὴν φορὰν προσθέτει τὴν σπουδαίαν λεπτομέρειαν τοῦ χρόνου: ἐν τῷ νῦν καιρῷ. Τώρα γίνεται κάτι τὸ ὁποῖον δὲν εἶχε γίνει ποτὲ πρίν. Ἡ πραγματικὴ ἀπολύτρωσις, ἡ ἀνεπιφύλακτος συγχώρησις, ἡ ἄνευ ὅρων ἄφεσις συντελεῖται ἐπὶ τοῦ σταυροῦ διὰ πρώτην φοράν. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁ Θεὸς τιμωρεῖ τὴν ἁμαρτίαν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ Του, ἀποδεικνύοντας οὕτω τὴν διακαιοσύνην Του, ἢτοι, τὴν δικαίαν κρίσιν Του, καὶ ταυτοχρόνως εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀθῳώσῃ τὸν ἁμαρτωλόν. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ συνδέονται δύο ἀντίθεται ὄψεις ἀφ ἑνὸς μὲν τῆς θεϊκῆς δικαιοσύνης, ἣτις ζητεῖ ἀποκατάστασιν, καὶ ἀφ ἑταίρου τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία δὲν θέλει τὴν ἀπώλειαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Οὕτω, διὰ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὁ Θεὸς δικαιώνει τὴν δικαιοσύνην Του, ἡ ὁποία ὑπὸ τὸ Ἑβραϊκὸν λατρευτικὸν καθεστὸς ἔμενεν ἀδικαίωτος, καὶ ταυτοχρόνως εὑρίσκεται εἰς θέσιν νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν ἀγάπην Του, δικαιώνοντας τὸν ἀσεβῆ. Οὐδὲν θαυμαστόν, λοιπόν, ἐὰν ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, θεωρῶντας τὴν ἀνεξιχνίαστον βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἀναλαλάζει: Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα Αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ Αὐτοῦ! Τὸ χωρίον τοῦτο θὰ ἠδύνατο νὰ μεταφρασθῇ εἰς νεωτέραν Ἑλληνικὴν μορφὴν, οὕτως: 21 Τώρα, ὅμως, χωρὶς τὴν ἀνάμιξιν τοῦ νόμου ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐφανερώθη, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν. 22 Αὐτὴ ἡ δικαιοσύνη ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τῆς πίστεως καταλογίζεται εἰς ὅλους τοὺς πιστεύοντας εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀνεξαιρέτως ἐφ ὅσον δὲν ὑπάρχει διάκρισις. 23 Διότι ὅλοι ἔχουν ἁμαρτήσει καὶ ἔχουν ἀποστερηθεῖ τὴν δόξαν

13 13 τοῦ Θεοῦ, 24 δικαιοῦνται, ὅμως, δωρεὰν ἐξ αἰτίας τῆς χάριτός του χάριν εἰς τὴν ἀπολύτρωσιν τὴν ὁποίαν διενήργησεν ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 25 τὸν ὁποῖον ὅρισεν ὁ Θεὸς ὡς ἱλαστήριον θυσίαν δι ἡμᾶς οἵτινες πιστεύομεν. Τοῦτο, διὰ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι δίκαιος, ἐπειδὴ εἶχε παραβλέψει τὰ ἁμαρτήματα ποὺ εἶχαν γίνει προηγουμένως 26 κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποδείξῃ, λέγω, τὴν δικαιοσύνην του ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, ὥστε νὰ ᾖναι δίκαιος καὶ ταυτοχρόνως νὰ δικαιώνῃ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια για την οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Σωτηριολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ἔστιν NIV RP ] οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ WH Treg 7 Ἰησοῦ WH Treg NIV ] + Χριστοῦ NIV ] RP

ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ἔστιν NIV RP ] οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ WH Treg 7 Ἰησοῦ WH Treg NIV ] + Χριστοῦ NIV ] RP ΙΩΑΝΝΟΥ Α 1:1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Ιουνίου ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και διά τούτο είναι µεσίτης διαθήκης καινής, ίνα, διά του θανάτου όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιωάν. 2/β 25, Ιερ. 17/ιζ 9, Τίτο 1/α 1,2, Ρωµ. 3/γ 19-24, Πράξ. 2/β 37, Λουκά 7/ζ 47, Εφεσ. 2/β 1-5.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιωάν. 2/β 25, Ιερ. 17/ιζ 9, Τίτο 1/α 1,2, Ρωµ. 3/γ 19-24, Πράξ. 2/β 37, Λουκά 7/ζ 47, Εφεσ. 2/β 1-5. Μελέτη 4: Για το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012 ΣΩΤΗΡΙΑ: Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Σάββατο 20 Οκτωβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσµον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον µονογενή, διά να µη απολεσθή πας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7, 1 Διδακτική πρόταση: Πόπη Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Εποπτεία:Λουκία Χατζημιχαήλ, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ, ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ, ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3 ΒΙΒΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 36 Μόσχος Γκουτζιούδης ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ, ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Συμβολή στη διαμόρφωση της χριστιανικής σωτηριολογίας Ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ δύναμις Θεοῦ ἐστι ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (324 Α-C) Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

µιλία το ριστο πρός τόν ικόδηµον

µιλία το ριστο πρός τόν ικόδηµον ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Π Ρ Ο Τ Η Σ Υ Ψ Ω Σ Ε Ω Σ µιλία το ριστο πρός τόν ικόδηµον ρχιµ. ωήλ Γιαννακόπουλου ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου 77 Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου «Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι»

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Γ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Τ Τ Ω Ν Α Γ Ι Ω Ν Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ω Ν)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Γ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Τ Τ Ω Ν Α Γ Ι Ω Ν Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ω Ν) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Γ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Τ Τ Ω Ν Α Γ Ι Ω Ν Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ω Ν) Η Α γ ά π η τ ο υ Σ τ α υ ρ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μελέτη 8: Για το Σάββατο 24 Μαΐου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εάν τας εντολάς µου φυλάξητε, θέλετε µείνει εν τη αγάπη µου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός µου, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα