ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση DEVELOPMEN ήδη παραχθέντος DEVELOPMENT Ψηφιακού AGENCY Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Date: :57:25 Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» ΥΠΟΕΡΓΟ 12: «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού T AGENCY υλικού πολιτισμικού EET περιεχομένου» ΟΠΣ: ΣΑΕ: 2010ΣΕ Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Ευάγγελος Παππάς Τηλέφωνο : , εσωτ. 431 Φαξ : Πράξη: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» Υποέργο 12: «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου» Κωδικός ΟΠΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1361 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω τηλεομοιοτυπίας) Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου 12: Δρ. Τσαπέλας Θεοδόσιος Tηλ.: , εσωτ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση Προμήθειας Αναλωσίμων και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (με την λήψη τουλάχιστον τριών προσφορών) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Υποέργου 12: «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ: και ΣΑΕ: 2010ΣΕ , η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και Εθνικών Πόρων». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1/21

2 Έχοντας υπ όψιν: i. Την υπ αριθ. 66/ Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ (υπ αριθ. πρωτ. Ι.Ε.Π / και ΑΔΑ: 67ΥΟΟΞΛΔ-ΓΣ8) για την έγκριση της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 12 με τίτλο «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ ii. Την υπ αριθμ. 76/ Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. (υπ αριθ. πρωτ. Ι.Ε.Π / και ΑΔΑ: ΩΞΘ0ΟΞΛΔ-Ρ1Ι) περί Εγκρίσεως Διενέργειας Πρόσκλησης για ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού & αναλωσίμων (με τη λήψη τριών προσφορών) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. έως του ποσού των Έξι Χιλιάδων, Πεντακοσίων Τεσσάρων ΕΥΡΩ και επτά Λεπτών ( 6.504,07 ) άνευ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους κάτωθι αποδέκτες του εγγράφου, προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 12: «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης», με κωδικό ΟΠΣ: και ΣΑΕ: 2010ΣΕ , η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων. Ο ζητούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός συνοπτικά περιλαμβάνει: 1. Πέντε (05) Φορητούς Η/Υ. 2. Πέντε (05) εκτυπωτές τύπου Laser. ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2/21

3 3. Αναλώσιμα Γραφείου, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται κάτωθι. Το αντικείμενο της Πρόσκλησης κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς: ταξινόμηση κατά CPV: προμήθειες ειδών γραφείου, τόνερ για εκτυπωτές & συσκευές τηλεομοιοτυπίας, γραφική ύλη, φωτοαντιγραφικό χαρτί, Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας, Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές, Εκτυπωτές λέιζερ και Εκτυπωτές inkjet, σύμφωνα με την οδηγία 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει και προσδιορίζεται αναλυτικότερα εν συνεχεία. Η διάρκεια της σχετικής Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, άρχεται από την υπογραφή της και έως τρεις (03) μήνες. Η παράδοση των κάτωθι Παραδοτέων θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής - Ι.Ε.Π., επί της οδού Τσόχα 36, Αμπελόκηποι , ΑΘΗΝΑ και σε χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τα κάτωθι έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 15:00, στην έδρα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι , 7ος όροφος - γραφείο Πρωτοκόλλου. Η πληρωμή θα γίνει με εξόφληση 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης που μπορεί να προκύψουν, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων. Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται χρόνος ισχύος της προσφοράς ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3/21

4 Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στον προσφέροντα με το χαμηλότερο συνολικό κόστος προσφοράς. Η ΠΛΗΡΩΜΗ του Αναδόχου θα γίνει εντός ΕΝΟΣ (01) ΜΗΝΟΣ από την πλήρη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των προϊόντων της προμήθειας και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. Κατά την ανάθεση παραγγελίας, σε περίπτωση που δεν κυκλοφορούν τα προσφερόμενα συστήματα, θα παραδοθεί εξοπλισμός νεότερης τεχνολογίας. Στην έγγραφη Προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει ρητώς τη δέσμευση ότι θα εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από το Φορέα Χρηματοδότησης και στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του Αναδόχου, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κλπ από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Αναλωσίμων Ειδών ανέρχεται έως του ποσού των ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ και ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (6.504,07 ) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) ήτοι ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (8.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης και συγκεκριμένα του Υποέργου 12, με Κωδικό ΟΠΣ και κωδικό ΣΑΕ: 2010ΣΕ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α ΚΑΙ από Εθνικούς Πόρους. Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4/21

5 επιγενόμενης αιτίας. ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τα εξής: 1ο. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α'75. 2ο. Σφραγισμένο Φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 3ο. Σφραγισμένο Φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το ειδικότερο περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης και των δύο (02) επιμέρους φακέλων είναι το ακόλουθο: I. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ο Κυρίως Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 1. όλα τα στοιχεία που δηλώνει και υποβάλλει με την παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 2. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, και ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5/21

6 3. ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: δεν έχει επέλθει λύση του νομικού προσώπου, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου, κλπ. πέραν των προσκομιζόμενων, ο προσφέρων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ότι ο προσφέρων δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν τελεί σε αποκλεισμό από Διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. II. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει Συμπληρωμένο πλήρως τον πίνακα συμμόρφωσης με την Τεχνική Προσφορά. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 6/21

7 Η καταφατική συμπλήρωση των Πινάκων συμμόρφωσης που ακολουθεί, σε όλα τα πεδία τους, αποτελεί προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ τύπου-1 Πλήθος Φορητών Η/Υ Δύο (2) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο Επεξεργαστής Ταχύτητα Επεξεργαστή >= 1,7 GHz Αριθμός Πυρήνων >=2 Προσωρινή μνήμη cache >= 3 MB Μνήμη RAM Τύπος DDR3 ή καλύτερη Συχνότητα >=1600 MHz Προσφερόμενη >=4 GB Μέγιστη επέκταση >=16 GB Οθόνη Διαγώνιος >=15,6 "inches Ανάλυση >=1366x768 Τεχνολογία LED LCD Είσοδος D-Sub 15 pin Είσοδος DVI-D Εγγύηση >=2 χρόνια Δυνατότητες Touchscreen Κάρτα γραφικών Shared μνήμη Ναι Σκληρός δίσκος Χωρητικότητα Τύπος Οπτικά μέσα >=500GB SSD ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7/21

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς DVD-RW ή καλύτερο Πολυμέσα Web camera (ενσωματωμένη) Ανάλυση αισθητήρα κάμερας >=1280 x 720 pixels Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Ενσωματωμένο μικρόφωνο Επικοινωνία Ασύρματο a/b/g/n Ενσύρματο 10/100/1000Mbps Bluetooth Διασυνδέσεις Card Reader Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης Flash SD, SDHC, MS, MS Pro HDMI out 1xHDMI out Microphone in 1xMicrophone in Headphone Out 1xHeadphone Out Θύρες USB 3.0 >= 2 Θύρες USB 2.0 >= 2 Θύρες VGA, Headphone/microphone NAI combo jack, LAN Μπαταρία Τύπος μπαταρίας Ιόντων λιθίου Διάρκεια ζωής μπαταρίας >=4 ώρες Software Λειτουργικό Σύστημα Antivirus Επιπλέον Χαρακτηριστικά Φωτιζόμενο Πληκτρολόγιο Εγγύηση Αξεσουάρ Τσάντα μεταφοράς Ασύρματο ποντίκι Windows 8.1 GR/EN 64-bit ή νεότερη έκδοση. Να παραδοθούν τα CD/DVD εγκατάστασης και οι άδειες χρήσης 2 χρόνια + 2 χρόνια επέκταση ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 8/21

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς Υποστήριξη Επόμενη εργάσιμη ημέρα για όσο διαρκεί η εγγύηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ τύπου-2 Πλήθος Φορητών Η/Υ Τρεις (3) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο Επεξεργαστής Ταχύτητα Επεξεργαστή >= 1,7 GHz Αριθμός Πυρήνων >=2 Προσωρινή μνήμη cache >= 3 MB Μνήμη RAM Τύπος DDR3 ή καλύτερη Συχνότητα >=1600 MHz Προσφερόμενη >=4 GB Μέγιστη επέκταση >=16 GB Οθόνη Διαγώνιος >=15,6 "inches Ανάλυση >=1366x768 Τεχνολογία LED LCD Είσοδος D-Sub 15 pin Είσοδος DVI-D Εγγύηση >=2 χρόνια Κάρτα γραφικών ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 9/21

10 Μνήμη Σκληρός δίσκος Χωρητικότητα Τύπος Οπτικά μέσα ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς >=1024 MB >=500GB HDD DVD-RW ή καλύτερο Πολυμέσα Web camera (ενσωματωμένη) Ανάλυση αισθητήρα κάμερας >=1280 x 720 pixels Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Ενσωματωμένο μικρόφωνο Επικοινωνία Ασύρματο a/b/g/n Ενσύρματο 10/100/1000Mbps Bluetooth Διασυνδέσεις Card Reader Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης Τουλάχιστον SD, SDHC Flash HDMI out 1xHDMI out Microphone in 1xMicrophone in Headphone Out 1xHeadphone Out Θύρες USB 3.0 >= 2 Θύρες USB 2.0 >= 2 Θύρες VGA, NAI Headphone/microphone combo jack, LAN Μπαταρία Τύπος μπαταρίας Ιόντων λιθίου Διάρκεια ζωής μπαταρίας >=4 ώρες Software Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 GR/EN 64- bit ή νεότερη έκδοση. Να παραδοθούν τα CD/DVD εγκατάστασης ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 10/21

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς και οι άδειες χρήσης Antivirus Επιπλέον Χαρακτηριστικά Εγγύηση 2 χρόνια + 2 χρόνια επέκταση Αξεσουάρ Τσάντα μεταφοράς Ασύρματο ποντίκι Υποστήριξη Επόμενη εργάσιμη ημέρα για όσο διαρκεί η εγγύηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER τύπου-1 Πλήθος Εκτυπωτών Ένας (1) Τύπος Έγχρωμη εκτύπωσης Μέγεθος Τουλάχιστον Α4 χαρτιού Σύνδεση High-Speed USB 2.0 και Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX, WiFi IEEE b/g/n Mobile Printing Capability Ανάλυση Τουλάχιστον εκτύπωσης (DPI) Ταχύτητα ασπρόμαυρης έγχρωμης εκτύπωσης 9600x600 Τουλάχιστον 24 ppm ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 11/21

12 Ενσωματωμένη Τουλάχιστον 256 μνήμη MB Επιπρόσθετα Εκτύπωση διπλής χαρακτηριστικά: όψης Μηνιαίος όγκος εργασιών έως Τροφοδοσία χαρτιού >=500 σελίδες Εγγύηση Τουλάχιστον 2 χρόνια Υποστήριξη Επόμενη εργάσιμη ημέρα για όσο διαρκεί η εγγύηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER τύπου-2 Πλήθος Εκτυπωτών Τρεις (3) Τύπος εκτύπωσης Ασπρόμαυρη Μέγεθος χαρτιού Τουλάχιστον Α4 Σύνδεση High-Speed USB 2.0 και Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX Mobile Printing Capability Ανάλυση Τουλάχιστον 1200x1200 εκτύπωσης (DPI) Ταχύτητα Τουλάχιστον 33 ppm ασπρόμαυρης εκτύπωσης Ενσωματωμένη Τουλάχιστον 256 MB μνήμη Επιπρόσθετα Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης χαρακτηριστικά: Μηνιαίος όγκος εργασιών έως Scanner NAI Μέγιστη Ανάλυση Scanner 1200x600 dpi ADF NAI Fax Πολυμηχάνημα NAI Εγγύηση Τουλάχιστον 2 χρόνια Υποστήριξη Επόμενη εργάσιμη ημέρα για όσο διαρκεί η εγγύηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 12/21

13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET Πλήθος Εκτυπωτών Ένας (1) Τύπος εκτύπωσης Έγχρωμη Μέγεθος χαρτιού Τουλάχιστον A4 & A3 Σύνδεση High-Speed USB 2.0, Ανάλυση εκτύπωσης (DPI) Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base-TX & Ασύρματο δίκτυο Wireless IEEE b/g/n Mobile Printing Capability Τουλάχιστον 6,000 x 1,200 Τουλάχιστον 35 ppm Ταχύτητα Τουλάχιστον 27 ppm έγχρωμης εκτύπωσης Ενσωματωμένη Τουλάχιστον 128 MB μνήμη Επιπρόσθετα Αυτόματη εκτύπωση χαρακτηριστικά: διπλής όψης A4 & A3 Μηνιαίος όγκος εργασιών έως Scanner NAI Μέγιστη Ανάλυση Scanner 19200x19200 dpi ADF NAI Fax NAI Πολυμηχάνημα NAI Χωρητικότητα χαρτιού >=250 φύλλα Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος Υποστήριξη Επόμενη εργάσιμη ημέρα για όσο διαρκεί η εγγύηση στη συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 13/21

14 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Αριθμός Τεμαχίων ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 750 φύλλα, Κίτρινο Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 750 φύλλα, Μπλέ Σκούρο Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 750 φύλλα, Πράσινο Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 750 φύλλα, Κόκκινο Στυλό διαρκείας Μπλε με κλιπ Μαρκαδόροι λευκού πίνακα μπλε 5 7. Μαρκαδόροι λευκού πίνακα κόκκινοι 5 8. Μαρκαδόροι λευκού πίνακα μαύροι 5 9. Σπόγγοι λευκού πίνακα μαγνητικοί Ημερήσιο ημερολόγιο χ Βάση ημεροδείκτη μεταλλική Ημεροδείκτης Χαρτί εκτύπωσης Α3, φινίρισμα απλό (Πακέτα των 500 φύλλων) Χαρτί εκτύπωσης Α4, φινίρισμα απλό (Πακέτα των 500 φύλλων) Συνδετήρες μεταλλικοί 32 mm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΕΜΑΧΙΩΝ) Συνδετήρες μεταλλικοί 77 mm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΕΜΑΧΙΩΝ) Τετράδια σπιράλ 80 φύλλων 22Χ Τετράδια σπιράλ 4 θεμάτων 17Χ Αυτοκόλλητα χαρτάκια Post-it 76Χ76 (100 τεμάχια) Κύβος σημειώσεων 10Χ10Χ Λευκά χαρτάκια σημειώσεων Μαρκαδόροι υπογράμμισης πλακέ μύτη stabilo boss Μολύβια μηχανικά 0.7MM HB Μύτες για μηχανικά μολύβια 0.7MM HB Γόμα για μολύβι λευκή Διορθωτικό σετ Διορθωτικό στυλό Αποσυρραπτικό Συρραπτικό χειρός 20 φύλλα Συρραπτικό Γραφείου Σύρματα 24/8 (1000 τεμάχια) Σύρματα 23/6 Εως 23/24 (1000 τεμάχια) Περφορατερ 65 φύλλα Σετ καθαρισμού εκτυπωτή inkjet Μαντηλάκια καθαρισμού οθόνης 100 τεμάχια 5 ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 14/21

15 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Αριθμός Τεμαχίων ΑΠΑΝΤΗΣΗ 36. Σετ καθαρισμού Η/Υ Ντοσιέ με διαφανείς θήκες Διαχωριστικά Αλφαβητικά Α-Ω 20 Θήκες διαφανείς 0.03mm άνοιγμα πάνω (100 τεμάχια) Προσαρμόζονται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 2 κρίκους. 40. Ντοσιέ επαγγελματικών καρτών 11Χ24 mm 96 κάρτες USB stick 16GB CD-R CAKE BOX (50τμχ.) DVD-R CAKE BOX (50τμχ.) Χάρτινη θήκη DVD (25 τμχ.) Φακελοστάτης τριπλός συρμάτινος Ανταλλακτικά Τονερ για έγχρωμο εκτυπωτή Laser τύπου -1 4 (ένα για κάθε χρώμα) 47. Ανταλλακτικά Τονερ για μονόχρωμο εκτυπωτή Laser τύπου Ανταλλακτικά Μελάνια για έγχρωμο εκτυπωτή inkjet 4(ένα για κάθε χρώμα) Στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ο υποψήφιος ανάδοχος τοποθετείται διατυπώνοντας: αν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται Όπου η ένδειξη στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ είναι, η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου θα είναι εφόσον καλύπτεται η απαίτηση αυτή. Αν δεν καλύπτεται η απαίτηση, τότε η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται οριστικά. Οι Πίνακες συμπληρώνονται πλήρως και σε όλο τους το εύρος. Ο υποψήφιος απαντά και τοποθετείται σε όλα τα πεδία ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασης του. ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 15/21

16 Οι Πίνακες συμπληρώνονται και παρουσιάζονται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως ακριβώς αναπτύσσεται στην Πρόσκληση. Οι Πίνακες συμπληρώνονται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων. Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον επιμέρους ΦΑΚΕΛΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του προσφέροντα. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων. Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα. Συγκεκριμένα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α Περιγραφή Αριθμός Τεμαχίων Τιμή Μονάδος ΑΝΕΥ ΦΠΑ Συνολική Τιμή Είδους ΑΝΕΥ ΦΠΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) 1 Φορητός υπολογιστής τύπου Φορητός υπολογιστής τύπου Εκτυπωτής Laser τύπου Εκτυπωτής Laser τύπου Εκτυπωτής inkjet 1 ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 16/21

17 α/α ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Περιγραφή Αριθμός Τεμαχίων Τιμή Μονάδος ΑΝΕΥ ΦΠΑ Συνολική Τιμή Είδους ΑΝΕΥ ΦΠΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) 49. Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 750 φύλλα, Κίτρινο Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 750 φύλλα, Μπλέ Σκούρο Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 750 φύλλα, Πράσινο Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 750 φύλλα, Κόκκινο Στυλό διαρκείας Μπλε με κλιπ Μαρκαδόροι λευκού πίνακα μπλε Μαρκαδόροι λευκού πίνακα κόκκινοι Μαρκαδόροι λευκού πίνακα μαύροι Σπόγγοι λευκού πίνακα μαγνητικοί Ημερήσιο ημερολόγιο χ Βάση ημεροδείκτη μεταλλική Ημεροδείκτης Χαρτί εκτύπωσης Α3, φινίρισμα απλό (Πακέτα των 500 φύλλων) Χαρτί εκτύπωσης Α4, φινίρισμα απλό (Πακέτα των 500 φύλλων) Συνδετήρες μεταλλικοί 32 mm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΕΜΑΧΙΩΝ) Συνδετήρες μεταλλικοί 77 mm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΕΜΑΧΙΩΝ) Τετράδια σπιράλ 80 φύλλων 22Χ Τετράδια σπιράλ 4 θεμάτων 17Χ Αυτοκόλλητα χαρτάκια Post-it 76Χ76 (100 τεμάχια) Κύβος σημειώσεων 10Χ10Χ Λευκά χαρτάκια σημειώσεων Μαρκαδόροι υπογράμμισης πλακέ μύτη stabilo boss Μολύβια μηχανικά 0.7MM HB Μύτες για μηχανικά μολύβια 0.7MM HB Γόμα για μολύβι λευκή Διορθωτικό σετ Διορθωτικό στυλό Αποσυρραπτικό Συρραπτικό χειρός 20 φύλλα Συρραπτικό Γραφείου Σύρματα 24/8 (1000 τεμάχια) Σύρματα 23/6 Εως 23/24 (1000 τεμάχια) Περφορατερ 65 φύλλα 1 ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 17/21

18 α/α Περιγραφή Αριθμός Τεμαχίων Τιμή Μονάδος ΑΝΕΥ ΦΠΑ Συνολική Τιμή Είδους ΑΝΕΥ ΦΠΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) 82. Σετ καθαρισμού εκτυπωτή inkjet Μαντηλάκια καθαρισμού οθόνης 100 τεμάχια Σετ καθαρισμού Η/Υ Ντοσιέ με διαφανείς θήκες Διαχωριστικά Αλφαβητικά Α-Ω 20 Θήκες διαφανείς 0.03mm άνοιγμα πάνω (100 τεμάχια) Προσαρμόζονται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 2 κρίκους. 88. Ντοσιέ επαγγελματικών καρτών 11Χ24 mm 96 κάρτες USB stick 16GB CD-R CAKE BOX (50τμχ.) DVD-R CAKE BOX (50τμχ.) Χάρτινη θήκη DVD (25 τμχ.) Φακελοστάτης τριπλός συρμάτινος 2 Ανταλλακτικά Τόνερ για έγχρωμο εκτυπωτή Laser τύπου -1 4 (ένα για κάθε 94. χρώμα) 95. Ανταλλακτικά Τόνερ για μονόχρωμο εκτυπωτή Laser τύπου -2 5 Ανταλλακτικά Μελάνια για έγχρωμο εκτυπωτή inkjet 4(ένα για κάθε 96. χρώμα) ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ) Είδη Προμήθειας Συνολική Τιμή σε Ευρώ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΦΠΑ σε Ευρώ Συνολική Τιμή σε Ευρώ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ ΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Είδη 1. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο συμπληρώνεται αφενός η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου για τα ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 18/21

19 επιμέρους στοιχεία του τεχνικού εξοπλισμού και αφετέρου η οικονομική προσφορά για το σύνολο των στοιχείων του τεχνικού εξοπλισμού. (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος (χαμηλότερη τιμή). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διαδικασίας ανάθεσης: 1. Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: a. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. b. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Όταν ο προσφέρων, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως χαμηλότερη τιμή. ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 19/21

20 Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των συνημμένων στον πίνακα αποδεκτών. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/search?query=signerid: ΣΩΤΗΡΙΟΣΓΚΛΑΒΑΣ &page=0&sort=recent δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» δυνάμει των Ν. 4013/2011, Ν. 4155/2013 καθώς και του Ν. 4281/2014, όπως ισχύουν. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 20/21

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Cosmodata, Διεύθυνση: Στουρνάρη 25 και Μπόταση, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: , Fax: , 2. SHOP4U.GR, Διεύθυνση: Κουντουριώτου 12, Τ.Κ.16342, Ηλιούπολη, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνo Παραγγελιών: , Fax: , 3. SAMARAS OFFICE SUPPLIES, Διεύθυνση: Λόφος Κυρίλλου, Ασπρόπυργος, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: , Fax: , 4. ΠΛΑΙΣΙΟ, Τηλέφωνο: , Fax: , 5. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 84, 12134, Περιστέρι, ΤΗΛ: , , fax: SYSTEMLAN Α.Ε. Λ. Αναπαύσεως 11 & Φ. Εταιρείας Βριλήσσια, Αθήνα - Τηλ ,Fax: Logismia - thinking out, Απόλλωνος 4 Α Χαλάνδρι, , τηλέφωνο: , fax: T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε., Ελ. Βενιζέλου 99, Νέα Σμύρνη 17123, τηλ , fax : ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΝΗΣ 18, ΑΘΗΝΑ , fax ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε., ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-48, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ , fax ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 21/21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα