ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΑΦΜ , ΔΟΥ Αμαρουσίου) το οποίο συστήθηκε με τον Ν.3918/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4238/14 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κο. ΚΟΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, δυνάμει της Υ/10β/Γ.Π.68458/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και αφ ετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟNICA MINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις ΑΕ», η οποία εδρεύει στην οδό Μεσολογγίου 3 στην Μεταμόρφωση, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νομίμως σύμφωνα με το από 10/04/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και με αριθμό 570, από τον κο Θανάση Ζουμά του Γεωργίου, Διευθυντής Πωλήσεων, που θα αναφέρεται στην παρούσα ως «ανάδοχος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα αρχή με την αριθ. πρωτ. 571/180/ Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και την αριθ. πρωτ. 634/182/ Τροποποιητική της, σχετικά με την «Έγκριση προμήθειας ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την Υπηρεσία ΥΠΕΔΥΦΚΑ», ανέθεσε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την ανωτέρω προμήθεια στην «Ανάδοχο». Ήδη σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στη σύναψη και υπογραφή της παρούσας σύμβασης, συνομολογούντα και συναποδεχόμενα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, οι οποίοι έχουν ως εξής: ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Αναθέτουσα Αρχή» είναι ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). «Ανάδοχος» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΝΙCA MINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις ΑΕ», η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. «Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, η υπ. αριθ. 571/180/19-06/2014 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η αριθ. πρωτ. 634/182/ Τροποποιητική της και η από οικονομική προσφορά της Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. «Έργο» είναι η προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την Υπηρεσία ΥΠΕΔΥΦΚΑ του ΕΟΠΥΥ, που αναλαμβάνει να προμηθεύσει η ανάδοχος, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα Σύμβαση.

2 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο είναι η προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου KONICA MINOLTA bizhub 284e+ DF624+DK510, για την Υπηρεσία ΥΠΕΔΥΦΚΑ του ΕΟΠΥΥ, έναντι τιμήματος δύο χιλιάδων τριακοσίων # 2.300,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ # 2.829,00 #, ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με την από 12 Μάιου 2014 οικονομική προσφορά της «Αναδόχου». Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω φωτοαντιγραφικού μηχανήματος αναλύονται κάτωθι: Ταχύτητα 28 αντίγραφα Α4 / λεπτό Ενσωματωμένο διαχειριστή εκτυπώσεων (print controller) για άμεση σύνδεση με Η/Υ, ή δίκτυο Η/Υ, χωρίς επιπλέον προαιρετικό εξοπλισμό ώστε να λειτουργεί το μηχάνημα ως δικτυακός εκτυπωτής (έγχρωμος) σαρωτής. Γλώσσες εκτύπωσης PCL6 & PS3, PDF 1.7 & υποστήριξη XPS. Συνδεσιμότητα: Κάρτα δικτύου 10/100/1,000 Base-T Ethernet & θύρα USB 2.0 Λειτουργίες έγχρωμης δικτυακής σάρωσης, scan-to- , scan-to-ftp, scan-to-smb Λειτουργικά Συστήματα Windows 2000/XP/XP64/Vista/Vista64/Windows Server/ 2000/2003/2003 x64/server2008, Macintosh 9.2/10.2/10.4, Unix/Linux/Citrix Μνήμη ψηφιακής επεξεργασίας και αποθήκευσης πρωτοτύπων 2 GB scan once print many (μια ανάγνωση πολλαπλή εκτύπωση) Σκληρός δίσκος HD, χωρητικότητας 250 GB Άμεση, αυτόματη απεριόριστη διπλή όψη (duplex) Άμεση, αυτόματη, απεριόριστη ηλεκτρονική σελιδοποίηση (e-sort) Δύο (2) κασέτες χαρτιού, χωρητικότητας 500 φύλλων, η κάθε μια, (Α5 Α3) Πλαϊνή κασέτα ειδικής τροφοδοσίας (By-pass), χωρητικότητας 150 φύλλων, (Α6 Α3) Συνολική χωρητικότητα χαρτιού: 1150 φύλλα. R.A.D.F., αυτόματο τροφοδότη - αναστροφέα 100 πρωτοτύπων, (DF-624) Εργοστασιακή βάση στήριξης με αποθηκευτικό χώρο, (DK-510) Μεγέθυνση % σε βήμα 0.1%, Αυτόματο zoom Αναλώσιμα υλικά πρώτης λειτουργίας. Εγχειρίδιο λειτουργίας Έγχρωμη πτυσσόμενη οθόνη αφής, με αναλυτικές φωτεινές ενδείξεις και οδηγίες λειτουργίας και χειρισμού στην Ελληνική. CD Drivers, απαραίτητα λογισμικά για την άμεση εγκατάσταση και λειτουργία του ως δικτυακός εκτυπωτής-σαρωτής ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ΥΠΕΔΥΦΚΑ, επί της οδού Μενάνδρου 64, στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται έως και εξήντα (60 ) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της παρούσης. Σελίδα 2 από 7

3 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4.1. Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου KONICA MINOLTA bizhub 284e+df624+DK510 διαθέτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 ο της παρούσης Η Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε απώλεια, φθορά ή βλάβη του ανωτέρω φωτοαντιγραφικού μηχανήματος μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του στην Υπηρεσία ΥΠΕΔΥΦΚΑ του ΕΟΠΥΥ όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 ο της παρούσης, ενώ κάθε ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας, βάσει της παρούσης και της προσφοράς της Αναδόχου, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας της, θεμελιώνει το δικαίωμα του ΕΟΠΥΥ να αρνηθεί την παραλαβή του ανωτέρω φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως, επιφυλασσόμενος των δικαιωμάτων του για κάθε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά της Αναδόχου. 4.3 Η Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο ή περισσότερους τουλάχιστον χειριστές-υπαλλήλους κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών όπως εμπλοκή χαρτιού κ.λ.π. Η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση των αναλωσίμων. Επίσης, ο Προμηθευτής δηλώνει ότι θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για να λύνονται απορίες ή μικρά προβλήματα. Το εγχειρίδιο χειρισμού κάθε φωτ/κου μηχ/τος είναι μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα και περιέχει όλες τις λειτουργίες & δυνατότητες και τις ρυθμίσεις κάθε μηχ/τος Η Ανάδοχος ευθύνεται για εσφαλμένη ή πλημμελή εκτέλεση των εργασιών που παρέχει στον ΕΟΠΥΥ, με την παρούσα σύμβαση. 4.5 Η απασχόληση προσωπικού από τον Ανάδοχο προς εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτόν προμήθειας συνεπάγεται την κάλυψη αποκλειστικά από την πλευρά του, της αμοιβής του απασχολούμενου προσωπικού, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της καταβλητέας αποζημίωσης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 4.6 Η ανατιθέμενη προμήθεια πρέπει να εκτελεστεί με τον προσήκοντα τρόπο από τον Ανάδοχο από απόψεως, πραγματικής, χρονικής και τυπικής. 4.7 Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του ΕΟΠΥΥ ή το τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει καταλογίζεται εις βάρος του έκπτωτου αναδόχου Σε περίπτωση Ανωτέρω βίας και κατά την διάρκεια αυτής θα αναστέλλονται αζημίως οι υποχρεώσεις των μερών από την παρούσα Η Ανάδοχος, που επικαλείται ανωτέρω βία, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβη το περιστατικό που συνιστά την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτό στην Αναθέτουσα Αρχή και να προσκομίσει στην Αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Γενικού Υλικού Χρήσεως της Διεύθυνσης Προμηθειών ) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5.1. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι υποχρεούται μέσα σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της παρούσης, να παραδώσει, να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει με δαπάνες που θα βαρύνουν την ίδια, στην Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ΥΠΕΔΥΦΚΑ το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας με το αρχικό σετ (set) αναλωσίμων για την άμεση θέση τους σε λειτουργία. 5.2 Η Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Τμήμα Προμηθειών που εκτελεί την προμήθεια, και την Υπηρεσία ΥΠΕΔΥΦΚΑ που θα τοποθετηθεί τα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, για την ημερομηνία που προτίθεται να το παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. 5.3 Η παραλαβή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την Υπηρεσία ΥΠΕΔΥΦΚΑ θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της έν λόγω Διεύθυνσης,, η οποία υποχρεούται να συντάξει Πρακτικό Παραλαβής μετά τον ποσοτικό, ποιοτικό και λειτουργικό έλεγχο του μηχανήματος. Σελίδα 3 από 7

4 5.4 Το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα τεθεί σε λειτουργία από την ανάδοχο και θα πραγματοποιούν οι κατάλληλες και απαραίτητες ρυθμίσεις, προκαταρκτικές ενέργειες και ότι άλλο απαιτείται. 5.5 Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η συμφωνία του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος αφενός με τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος όπως αυτά προσδιορίζονται στην από προσφορά της Αναδόχου. Για τον έλεγχο της απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων,το ανωτέρω φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας ώστε να γίνει παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και μέτρηση της απόδοσης του. 5.6 Οι δαπάνες λειτουργικού ελέγχου προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος βαραίνει την Ανάδοχο, η οποία υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να απαλειφθούν διαφορές, που τυχόν θα παρουσιαστούν. 5.7 Το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί σε συσκευασία τέτοια, ώστε να αποφευχθεί πιθανή βλάβη ή ζημία που μπορεί να προκληθεί κατά τη μεταφορά του, καθώς και από οξείδωση ή διάβρωση από την υγρασία. Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος φέρει μέχρι της τοποθέτησης και λειτουργίας του στον χώρο της Υπηρεσίας ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η Ανάδοχος. 5.8 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μετά από εμπρόθεσμο αίτημα της Αναδόχου δύναται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη Ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να μετατεθεί σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του φωτοτυπικού μηχανήματος ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας Η Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν αυτά. Σε περίπτωση που η Προμηθεύτρια μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας Αν η Ανάδοχος δε δεχθεί ή δε μπορέσει να αντικαταστήσει το ανωτέρω φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, κηρύσσεται έκπτωτη, ως προς το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή σύνολο) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσης προθεσμίας θεωρείται ως εκπρόθεσμη και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 4.1 Η Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την μη εκτέλεση της πιο πάνω προμήθειας, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλων γεγονότων όπως απεργιών, θεομηνιών κ.α.. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Μετά την ολοκλήρωση του της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος θα συνταχθεί Πρακτικό Παραλαβής από την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η οποία και θα αποσταλεί την Διεύθυνση μας μαζί με το Τιμολόγιο και το Δελτίο Αποστολής. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Σελίδα 4 από 7

5 7.1. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την προμήθεια του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ ε# 2.829,00 #,ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 7124 του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, για το έτος 2014, σύμφωνα με την υπ αρίθμ. πρωτ. ΑΑΥ Μ1755/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: Ω0ΟΝΟΞ7Μ- Π4Λ Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της προμήθειας και τοποθέτησης του και με την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικής παραλαβής του με την προσκόμιση Πρακτικού Παραλαβής από την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος Η Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις σε ποσοστό 3,172 % ( ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου, κλπ). 7.4 Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό και δεν θα υπόκειται σε καμία αναθεώρηση η μεταβολή για οιονδήποτε λόγο η αιτία. Τυχόν γενικές η ειδικές αυξήσεις ή μειώσεις καυσίμων, τιμών κομίστρων που αφορούν τις μεταφορές, δεν επηρεάζουν τη συμφωνημένη με την παρούσα αμοιβή του Αναδόχου. 7.5 Την Ανάδοχο βαρύνουν οι πάσης φύσεως νομικές αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού της και των συνεργατών της Κατά την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/ 94 όπως ισχύει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% Επίσης την Ανάδοχο επιβαρύνεται και με κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία ενδεχομένως ισχύσουν κατά την ημέρα πληρωμής καθώς και με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής Η ανωτέρω προσφερθείσα τιμή συνιστά την αμοιβή του Αναδόχου, στην οποία αμοιβή περικλείεται το εργολαβικό κέρδος, οι δαπάνες εκτέλεσης της ανατεθείσας προμήθειας και παράδοσης σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, και ο νόμιμες κρατήσεις. 7.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει τα ανάλογα φορολογικά παραστατικά στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία :ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ :Αμαρουσίου Διεύθυνση :Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. : Μαρούσι ΑΡΘΡΟ 8 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 8.1. Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά της που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν συμμορφωθεί με τα οριζόμενα από τη σύμβαση ή δεν φέρει εις πέρας η ανατιθέμενη προμήθεια εντός της συμβατικής προθεσμίας Η Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτη όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Οργανισμού, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 118/ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας οποτεδήποτε και αζημίως για τον Οργανισμό, της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο εκ του νόμου ή από την παρούσα σύμβαση δικαίωμα, για κάθε παράβαση εκ μέρους της Αναδόχου των όρων αυτής, ως επίσης, και για τυχόν πλημμελή εκτέλεση του ανατιθέμενης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΥΣΗ Σελίδα 5 από 7

6 9.1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών, της παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο για να θεραπεύσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής ή μερική, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της παρούσας σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει το έργο της παρούσας Σύμβασης σε άλλον Ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει Η Σύμβαση θα μπορεί να λύνεται, επίσης, με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών της, β) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής. Γ) σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης Απόφασης κατά του Αναδόχου, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιώματά προς αποκατάσταση κάθε ζημίας. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 10.1 Η Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου η των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ 11.1 Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων έργων και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημία σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή αμέλεια η απειρία του προσωπικού του, των μελών του ή των υπ αυτού προστεθέντων κατά την εκτέλεση του έργου της συμβάσεως Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να έχει ασφαλίσει στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς το προσωπικό που θα απασχολήσει, απαλλασσόμενης της Αναθέτουσας Αρχής κάθε ευθύνης από τυχόν ατύχημα Η Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει η εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος της αυτής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τμήματος, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 6 από 7

7 14.1. Η Ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση της ανατιθεμένης σε αυτήν προμήθειας Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί η συμπληρωθεί με Απόφαση του Οργανισμού, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και δύο συμβαλλόμενα μέρη Η Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει πως διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όχι όμως ευαίσθητων, για όλους τους Αναδόχους του Η Ανάδοχος δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιπροσθέτως στην ανάρτηση των στοιχείων της, όπως της επωνυμίας, του ΑΦΜ, του οικονομικού αντικειμένου και της διάρκειας της σύμβασης, των στοιχείων της πληρωμής που διενεργείται σε αυτήν (ποσού, αιτιολογίας και ημερομηνίας πληρωμής) στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των προβλέψεων του ν. 3861/2010, τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/ ), περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α 14) περί λειτουργίας του ΚΗΜΔΣ Κατά τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - ΦΕΚ 19/Α /95, του Ν.Δ. 496/74, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» - ΦΕΚ 204/Α, του Π.Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» - ΦΕΚ 150/Α / και της υπ αριθ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» - ΦΕΚ 1291/Β/ ), των οποίων ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης. Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης όπως αυτό διατυπώθηκε ανωτέρω συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι δύο συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, αφού δε υπέγραψαν εις τριπλούν το παρόν κείμενο, έλαβαν ο καθένας από ένα (1) πρωτότυπο και το τρίτο κατατίθεται την αρμόδια Υπηρεσία Εκκαθάρισης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. E.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΟΥΜΑΣ Σελίδα 7 από 7

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στο Μαρούσι σήμερα 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα