ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2008 (27.02) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2008 (27.02) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2008 (27.02) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέµα : Προεδρίας τις αντιπροσωπίες Σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου για την εφαρµογή της απόφασης 2007/.../ ΕΥ σχετικά µε την αναβάθµιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήµατος: Παράρτηµα - Πρόταση αναδιατύπωσης 1. Το Νοέµβριο του 2007, το Συµβούλιο συµφώνησε γενική προσέγγιση για το κύριο µέρος του προαναφερόµενου σχεδίου απόφασης του Συµβουλίου. Στη συνέχεια, µια Οµάδα Φίλων της Προεδρίας συγκλήθηκε για να συζητήσει το Παράρτηµα του εν λόγω σχεδίου απόφασης. 2. Η Οµάδα Φίλων της Προεδρίας συνεδρίασε στις 30 Νοεµβρίου 2007, στις 8 Ιανουαρίου 2008 και την 1η Φεβρουαρίου 2008, και συζήτησε αναλυτικά το Παράρτηµα, µεταξύ άλλων βάσει γραπτών σχολίων των αντιπροσωπιών. Τα αποτελέσµατα των συζητήσεων αυτών εκτίθενται στη συνέχεια. 3. Στη διατύπωση του Κεφαλαίου Ι επήλθαν ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις προκειµένου να διευκρινιστούν ή να διορθωθούν ορισµένα σηµεία Η βρετανική αντιπροσωπία διατηρεί επιφύλαξη για το Κεφάλαιο αυτό εν αναµονή περαιτέρω συζητήσεων των εµπειρογνωµόνων για συγκεκριµένα σηµεία ( 1.1, 1.2, 3.1, 4.1.1, , , , , 5.4, 5.5 και 5.6). 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 1

2 4 Μεταξύ των εκκρεµοτήτων που έθιξε η βρετανική αντιπροσωπία, η κυριότερη αφορά το είδος και τον αριθµό των γονιδιακών τόπων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή σύγκρισης σύµφωνα µε την απόφαση Prüm. Είναι προφανές ότι η ακρίβεια των αντιστοιχίσεων βελτιώνεται µε τη χρήση περισσότερων γονιδιακών τόπων και, εποµένως, οι αντιπαραβολές θα πρέπει να βασίζονται σε όσο το δυνατόν περισσότερους γονιδιακούς τόπους. Παράλληλα όµως, δεν θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες σύγκρισης τόσο υψηλού επιπέδου ώστε να εξαιρεθούν από τις συγκρίσεις ορισµένες παλαιότερες βάσεις δεδοµένων. Ο επιδιωκόµενος στόχος είναι να διεξάγεται η σύγκριση βάσει του µεγαλύτερου τεχνικά εφικτού αριθµού γονιδιακών τόπων µεταξύ των συγκεκριµένων βάσεων δεδοµένων αλλά και να είναι δυνατή η χρήση µικρότερου συνόλου κριτηρίων στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή συγκρίσεων µε παλαιότερες βάσεις δεδοµένων. 5. Οι αντιπροσωπίες καλούνται να εξετάσουν τις προτάσεις διατύπωσης που εκτίθενται στις 1.1, 1.2 και 1.3 του Κεφαλαίου 1 και στις σχετικές υποσηµειώσεις. Η βρετανική αντιπροσωπία καλείται να άρει την επιφύλαξή της για το κεφάλαιο αυτό. 6. Ύστερα από σχόλια των αντιπροσωπιών ή/και για να διευκρινιστεί η διατύπωση, επήλθαν ορισµένες ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις και διευκρινίσεις στα Κεφάλαια 2 και 3, οι οποίες και συµφωνήθηκαν, µε εκκρεµούσα µόνο την επιφύλαξη εξέτασης του Ηνωµένου Βασιλείου. 7. Η βρετανική αντιπροσωπία καλείται να άρει την επιφύλαξή της για τα κεφάλαια αυτά. 8. Το Κεφάλαιο 4 αναδιατυπώθηκε ώστε να διατηρηθεί µεν ο αρχικός µηχανισµός αξιολόγησης (ερωτηµατολόγιο, πιλοτική λειτουργία, επίσκεψη αξιολόγησης), αλλά η όλη διαδικασία να είναι λιγότερο γραφειοκρατική και δαπανηρή. Εξάλλου, το µέρος που αφορά τις συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων µεταφέρθηκε σε χωριστή παράγραφο ώστε, κατά τις συνεδριάσεις αυτές, να είναι δυνατόν να εξετάζονται και άλλα θέµατα σχετιζόµενα µε την εφαρµογή της απόφασης Prüm και όχι µόνον οι αξιολογήσεις. Οι εµπειρογνώµονες αυτοί θα καθορίσουν ιδίως το µοντέλο των στατιστικών στοιχείων. Για το κεφάλαιο αυτό υπάρχει συµφωνία. 9. Επανειληµµένα γίνεται αναφορά στην "αρµόδια Οµάδα του Συµβουλίου". εν είναι ούτε απαραίτητο ούτε σκόπιµο να προσδιοριστεί στο Παράρτηµα αυτό για ποιαν ακριβώς Οµάδα του Συµβουλίου πρόκειται. Το θέµα αυτό θα αποφασιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο. 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 2

3 10. Εφόσον εξευρεθεί λύση για το ζήτηµα που αναφέρεται στο σηµείο 4 του ανά χείρας σηµειώµατος και αρθούν οι διάφορες επιφυλάξεις, η επιτροπή του άρθρου 36 καλείται να επιβεβαιώσει τη συµφωνία για το Παράρτηµα όπως εκτίθεται κατωτέρω. 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Ανταλλαγή δεδοµένων DNA 1. Ιατροδικαστικά θέµατα σχετιζόµενα µε το DNA, κανόνες αντιστοίχισης και αλγόριθµοι 1.1 Ιδιότητες των προφίλ DNA 1.2 Κανόνες αντιστοίχισης 1.3 Κανόνες αναφοράς 2. Πίνακας κωδικών των κρατών µελών 3. Λειτουργική ανάλυση 3.1 ιαθεσιµότητα του συστήµατος 3.2 Επόµενο βήµα 4. Έγγραφο ελέγχου της διεπαφής ανταλλαγής δεδοµένων DNA 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ορισµός της δοµής XML 5. Εφαρµογή, ασφάλεια και αρχιτεκτονική επικοινωνίας 5.1 Γενικά 5.2 Αρχιτεκτονική ανώτερου επιπέδου 5.3 Πρότυπα ασφαλείας και προστασία δεδοµένων 5.4 Πρωτόκολλα και πρότυπα χρησιµοποιητέα για το µηχανισµό κρυπτογράφησης 5.5 Αρχιτεκτονική της εφαρµογής 5.6. Πρωτόκολλα και πρότυπα χρησιµοποιητέα για την αρχιτεκτονική της εφαρµογής 5.7 Επικοινωνιακό περιβάλλον Κεφάλαιο 2: Ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδοµένων (Έγγραφο ελέγχου διασύνδεσης) 1. Περιεχόµενο των αρχείων 2. Μορφότυπος εγγραφής 3. Λογική εγγραφή Τύπου 1: Κεφαλίδα αρχείου 4. Λογική εγγραφή Τύπου 2: Περιγραφικό κείµενο 5. Λογική εγγραφή Τύπου 4: Υψηλής ευκρίνειας εικόνες σε τόνους του γκρίζου 6. Λογική εγγραφή Τύπου 9: Εγγραφή λεπτοµερειών 7. Λογική εγγραφή Τύπου 13: Εγγραφή εικόνας δακτυλικού αποτυπώµατος µε µεταβλητή ευκρίνεια 8. Λογική εγγραφή Τύπου 15: Εγγραφή εικόνας παλαµικού αποτυπώµατος µε µεταβλητή ευκρίνεια 9. Μέγιστο πλήθος υποψηφίων που γίνεται δεκτό για επαλήθευση ανά διαβίβαση 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 4

5 10. Προσαρτήµατα του Κεφαλαίου ιαχωριστικοί κωδικοί ASCII 10.2 Υπολογισµός του αλφαριθµητικού χαρακτήρα ελέγχου 10.3 Κωδικοί χαρακτήρων 10.4 Σύνοψη πράξης 10.5 Ορισµοί εγγραφών Τύπου Ορισµοί εγγραφών Τύπου Κωδικοί συµπίεσης τόνων του γκρίζου 10.8 Προδιαγραφές ταχυδροµείου Κεφάλαιο 3: Ανταλλαγή δεδοµένων ταξινόµησης οχηµάτων 1. Κοινό σύνολο δεδοµένων για την αυτόµατη αναζήτηση δεδοµένων ταξινόµησης οχηµάτων 1.1 Ορισµοί 1.2 Αναζήτηση οχήµατος/κυρίου/κατόχου 2. Ασφάλεια δεδοµένων 2.1 Γενικά 2.2 Χαρακτηριστικά ασφαλείας της ανταλλαγής µηνυµάτων 2.3 Χαρακτηριστικά ασφαλείας που δεν συνδέονται µε την ανταλλαγή µηνυµάτων 2.4 Υλική µονάδα ασφαλείας 3. Τεχνικές προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδοµένων 3.1 Γενική περιγραφή της εφαρµογής EUCARIS 3.2 Λειτουργικές και µη λειτουργικές απαιτήσεις Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση 1. ιαδικασία αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 18β της εκτελεστικής απόφασης (προπαρασκευή αποφάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 25 2 της απόφασης 2008/ / ΕΥ) 1.1 ιαδικασία 1.2 Πιλοτική λειτουργία 1.3 Επίσκεψη αξιολόγησης 1.4 Υποβολή έκθεσης στο Συµβούλιο 2. ιαδικασία αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 19 της εκτελεστικής απόφασης 2.1 Στατιστικές και έκθεση 2.2 Συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων 2.3 Αναθεώρηση 2.4 Υπόδειγµα στατιστικών 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κεφάλαιο 1: Ανταλλαγή δεδοµένων DNA 1. Ιατροδικαστικά θέµατα σχετιζόµενα µε το DNA, κανόνες αντιστοιχίσης και αλγόριθµοι 1.1 Ιδιότητες των προφίλ DNA Το προφίλ DNA µπορεί να περιλαµβάνει 24 ζεύγη αριθµών που αντιπροσωπεύουν τα αλληλόµορφα 24 γονιδιακών τόπων τα οποία χρησιµοποιούνται και στις διαδικασίες DNA της Ιντερπόλ. Τα ονόµατα των γονιδιακών αυτών τόπων εµφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα: VWA TH01 D21S11 FGA D8S1179 D3S1358 D18S51 Amelogenin TPOX CSF1P0 D13S317 D7S820 D5S818 D16S539 D2S1338 D19S433 Penta D Penta E FES F13A1 F13B SE33 CD4 GABA Οι 7 σκιασµένοι γονιδιακοί τόποι του πρώτου στίχου είναι το ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σύνολο Γονιδιακών Τόπων (European Standard Set of Loci, ESSOL). 1 Κανόνες συµπερίληψης: Τα προφίλ DNA που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη προς έρευνα και σύγκριση καθώς και τα προφίλ DNA που αποστέλλονται προς έρευνα και σύγκριση πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 6 γονιδιακούς τόπους και µπορούν να περιλαµβάνουν άλλους γονιδιακούς τόπους ή κενά ανάλογα µε τη διαθεσιµότητά τους. Τα προφίλ αναφοράς DNA πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 6 από τους 7 γονιδιακούς τόπους του ESS. Για να γίνεται ακριβέστερη αντιστοίχιση, συνιστάται να αποθηκεύονται όλα τα διαθέσιµα αλληλόµορφα στην ευρετηριασµένη βάση δεδοµένων των προφίλ DNA. 2 εν επιτρέπεται η χρήση µεικτών προφίλ και, εποµένως, οι τιµές αλληλοµόρφων κάθε γονιδιακού τόπου θα αποτελούνται από 2 µόνον αριθµούς, οι οποίοι µπορεί να είναι οι ίδιοι σε περίπτωση οµοζυγωτίας σε ένα συγκεκριµένο γονιδιακό τόπο. Οι µπαλαντέρ και οι µικροδιαφορές αντιµετωπίζονται ως εξής: Οι µη αριθµητικές τιµές, πλην της amelogenin, που περιέχονται στα προφίλ (π.χ. "o, "f", "r", "na", "nr" ή "un") πρέπει να µετατρέπονται αυτοµάτως προς εξαγωγή σε µπαλαντέρ (*) και να γίνεται έρευνα έναντι όλων. Οι αριθµητικές τιµές "0", "1" ή "99" που περιέχονται στα προφίλ πρέπει να µετατρέπονται αυτοµάτως προς εξαγωγή σε µπαλαντέρ και να γίνεται έρευνα έναντι όλων. 1 2 ΗΒ: προτείνει να προστεθεί η εξής πρόταση: "Το Πρότυπο Σύνολο Γονιδιακών Τόπων της Ιντερπόλ (Interpol Standard Set of Loci, ISSOL) περιλαµβάνει το ESSOL και την Amelogenin." ΗΒ: προτείνει την εξής διατύπωση: «Τα προφίλ DNA που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη προς έρευνα και σύγκριση καθώς και τα προφίλ DNA που αποστέλλονται προς έρευνα και σύγκριση πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 6 πλήρως καθορισµένους γονιδιακούς τόπους και µπορούν να περιλαµβάνουν και άλλους γονιδιακούς τόπους ή κενά ανάλογα µε τη διαθεσιµότητά τους. Τα προφίλ αναφοράς DNA πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 6 από τους 7 γονιδιακούς τόπους του ESS. Για να γίνεται ακριβέστερη αντιστοίχιση, όλα τα διαθέσιµα αλληλόµορφα αποθηκεύνται στην ευρετηριασµένη βάση δεδοµένων των προφίλ DNA και χρησιµοποιούνται προς έρευνα και σύγκριση. Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να εφαρµόζει το συντοµότερο δυνατόν κάθε εγκρινόµενο νέο ESS γονιδιακών τόπων.» 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εάν παρέχονται 3 αλληλόµορφα για έναν γονιδιακό τόπο, το πρώτο αλληλόµορφο γίνεται δεκτό ενώ τα άλλα 2 πρέπει να µετατρέπονται αυτοµάτως προς εξαγωγή σε µπαλαντέρ (*) και να γίνεται έρευνα έναντι όλων. Εάν παρέχονται τιµές µπαλαντέρ για το αλληλόµορφο 1 ή 2, τότε πρέπει να γίνεται έρευνα και για τις δύο µεταθέσεις της αριθµητικής τιµής που παρέχεται για το συγκεκριµένο γονιδιακό τόπο (π.χ. το "12,*" θα µπορούσε να αντιστοιχεί στο "12,14" ή στο "9,12"). Οι µικροδιαφορές πεντανουκλεοτιδίων (Penta D, Penta E & CD4) αντιστοιχίζονται ως εξής: x.1 = x, x.1, x.2 x.2 = x.1, x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, x.4 x.4 = x.3, x.4, x+1 Οι µικροδιαφορές τετρανουκλεοτιδίων (οι υπόλοιποι γονιδιακοί τόποι της βάσης δεδοµένων της Ιντερπόλ είναι τετρανουκλεοτίδια) αντιστοιχίζονται ως εξής: x.1 = x, x.1, x.2 x.2 = x.1, x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, x Κανόνες αντιστοίχισης Η σύγκριση δύο προφίλ DNA διεξάγεται µε βάση τους γονιδιακούς τόπους για τους οποίους υπάρχει ζεύγος τιµών αλληλοµόρφων και για τα δύο προφίλ DNA. Μεταξύ των δύο προφίλ DNA πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον 6 γονιδιακοί τόποι (πλην της amelogenin). 3 Ως πλήρης αντιστοιχία (Ποιότητα 1) ορίζεται η αντιστοίχιση κατά την οποία όλες οι τιµές αλληλοµόρφων των συγκρινόµενων γονιδιακών τόπων που περιέχονται συνήθως στο συγκρινόµενο προφίλ DNA και στο προφίλ DNA της βάσης αναφοράς είναι οι ίδιες. Ως παραπλήσια αντιστοιχία ορίζεται η αντιστοίχιση κατά την οποία η τιµή ενός µόνον από όλα τα συγκρινόµενα αλληλόµορφα των δύο προφίλ DNA είναι διαφορετική (Ποιότητα 2, 3 ή 4). Μια παραπλήσια αντιστοίχιση γίνεται δεκτή µόνον εάν υπάρχουν τουλάχιστον 6 πλήρως αντιστοιχούντες γονιδιακοί τόποι στα δύο συγκρινόµενα προφίλ DNA ΗΒ: προτείνει την εξής διατύπωση: «Η σύγκριση δύο προφίλ DNA διεξάγεται µε βάση τους γονιδιακούς τόπους για τους οποίους υπάρχει ζεύγος τιµών αλληλοµόρφων και για τα δύο προφίλ DNA. Μεταξύ των δύο προφίλ DNA πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον 6 πλήρως καθορισµένοι γονιδιακοί τόποι (πλην της amelogenin) πριν δοθεί θετική απάντηση.» ΗΒ: προτείνει την εξής διατύπωση: «Μια παραπλήσια αντιστοιχία γίνεται δεκτή µόνον εάν υπάρχουν τουλάχιστον 6 πλήρως καθορισµένοι αντιστοιχούντες γονιδιακοί τόποι στα δύο συγκρινόµενα προφίλ DNA. Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να εφαρµόζει κατά συντονισµένο τρόπο τους τυχόν νέους κανόνες αντιστοίχισης που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό ίκτυο Εγκληµατολογικών Ινστιτούτων (ΕNFSI) ή την ΕΕ.» 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι λόγοι της παραπλήσιας αντιστοιχίας ενδέχεται να είναι: σφάλµα πληκτρολόγησης κατά την εισαγωγή ενός από τα προφίλ DNA στην αίτηση έρευνας ή στη βάση δεδοµένων DNA, σφάλµα κατά τον καθορισµό ή την ανάκληση του αλληλοµόρφου κατά τη διαδικασία δηµιουργίας του προφίλ DNA. 1.3 Κανόνες αναφοράς Πρέπει να αναφέρονται τόσο οι πλήρεις όσο και οι παραπλήσιες αντιστοιχίσεις. Η έκθεση αντιστοιχίας αποστέλλεται στο αιτούν εθνικό σηµείο επαφής και διατίθεται και στο εθνικό σηµείο επαφής προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση (ώστε να µπορεί να εκτιµά τη φύση και τον αριθµό των ενδεχόµενων περαιτέρω αιτήσεων για περαιτέρω διαθέσιµα προσωπικά δεδοµένα ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται µε το προφίλ DNA που αντιστοιχεί στη θετική απάντηση σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 10 της απόφασης 2008/ / ΕΥ). 2. Πίνακας κωδικών των κρατών µελών Σύµφωνα µε την απόφαση 2008/.../ ΕΥ, για τη διαµόρφωση των ονοµάτων χώρου (domains) και των άλλων παραµέτρων διασχηµατισµού που απαιτούνται για τις εφαρµογές ανταλλαγής δεδοµένων Prüm περί DNA µέσω κλειστού δικτύου χρησιµοποιούνται οι διγράµµατοι κωδικοί του προτύπου ISO Οι διγράµµατοι κωδικοί του προτύπου ISO που αντιστοιχούν στα κράτη µέλη είναι οι εξής. Όνοµα κράτους µέλους Κωδικός Όνοµα κράτους µέλους Κωδικός Βέλγιο BE Λουξεµβούργο LU Βουλγαρία BG Ουγγαρία HU Τσεχική ηµοκρατία CZ Μάλτα MT ανία DK Κάτω Χώρες NL Γερµανία DE Αυστρία AT Εσθονία EE Πολωνία PL Ελλάδα Πορτογαλία PT Ισπανία ES Ρουµανία RO Γαλλία FR Σλοβακία SK Ιρλανδία IE Σλοβενία SI Ιταλία IT Φινλανδία FI Κύπρος CY Σουηδία SE Λετονία LV Ηνωµένο Βασίλειο UK Λιθουανία LT 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3. Λειτουργική ανάλυση 3.1 ιαθεσιµότητα του συστήµατος Οι κατά το άρθρο 3 της απόφασης 2008/.../ ΕΥ αιτήσεις θα πρέπει να φτάνουν στη βάση δεδοµένων για την οποία προορίζονται κατά χρονολογική σειρά αφίξεως, οι δε απαντήσεις θα πρέπει να φτάνουν στα κράτη µέλη εντός 15 λεπτών από την άφιξη των αιτήσεων Επόµενο βήµα Όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει αναφορά αντιστοιχίας, το εθνικό σηµείο επαφής είναι υπεύθυνο να συγκρίνει τις τιµές του προφίλ που είχε υποβληθεί ως ερώτηµα και τις τιµές του ή των προφίλ που λαµβάνονται ως απάντηση για να επικυρώσει το προφίλ και να ελέγξει την αποδεικτική του αξία. Για σκοπούς επικύρωσης, τα εθνικά σηµεία επαφής µπορούν να έρχονται σε άµεση επαφή µεταξύ τους. Οι διαδικασίες νοµικής συνδροµής αρχίζουν να κινούνται αφού επικυρωθεί υπάρχουσα αντιστοιχία µεταξύ δύο προφίλ, βάσει είτε «πλήρους αντιστοιχίας» είτε «παραπλήσιας αντιστοιχίας» προκύπτουσας κατά τη φάση της αυτόµατης αναζήτησης. 4. Έγγραφο ελέγχου της διεπαφής ανταλλαγής δεδοµένων DNA 4.1 Εισαγωγή Στόχοι Στο παρόν κεφάλαιο ορίζονται οι απαιτήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε προφίλ DNA µεταξύ των συστηµάτων βάσεων δεδοµένων DNA όλων των κρατών µελών. Τα πεδία κεφαλίδων ορίζονται ειδικά για την ανταλλαγή δεδοµένων DNA στα πλαίσια της Σύµβασης του Prüm, ενώ το τµήµα των καθαυτό δεδοµένων βασίζεται στο τµήµα δεδοµένων προφίλ DNA του σχήµατος XML που έχει οριστεί για την πύλη ανταλλαγής δεδοµένων DNA της Interpol. Η ανταλλαγή των δεδοµένων γίνεται µε το σύστηµα SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) και άλλες σύγχρονες µεθόδους, µέσω κεντρικού διαβιβαστικού διακοµιστή ταχυδροµείου παρεχόµενου από τον πάροχο του δικτύου. Το αρχείο XML διαβιβάζεται ως σώµα ταχυδροµικού µηνύµατος Έκταση Το παρόν «έγγραφο ελέγχου διεπαφής» ορίζει µόνο το περιεχόµενο του (ταχυδροµικού) µηνύµατος. Όλα τα θέµατα που εξαρτώνται από το δίκτυο ή το ταχυδροµείο ορίζονται µε ενιαίο τρόπο, ώστε να διαµορφωθεί µια κοινή τεχνική βάση για την ανταλλαγή δεδοµένων DNA. 5 ΗΒ: προτείνει την εξής διατύπωση: "Οι κατά το άρθρο 3 της απόφασης 2008/.../ ΕΥ αιτήσεις θα πρέπει να φτάνουν στη βάση δεδοµένων για την οποία προορίζονται κατά χρονολογική σειρά αποστολής, οι δε απαντήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στα κράτη µέλη εντός 15 λεπτών από την παραλαβή της κάθε αίτησης, εφόσον το επιτρέπουν οι επιδόσεις του δικτύου." Σ : υποστηρίζει την πρόταση αυτήν. 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σ αυτήν περιλαµβάνονται: ο µορφότυπος του πεδίου «θέµα» του µηνύµατος, ώστε να καθίσταται δυνατή η αυτόµατη διεκπεραίωση των µηνυµάτων, η αναγκαιότητα ή µη κρυπτογράφησης των µηνυµάτων και η επιλογή των ενδεχοµένως χρησιµοποιητέων µεθόδων, το µέγιστο µέγεθος των µηνυµάτων οµή και αρχές XML Το µήνυµα XML αποτελείται από τα εξής δοµικά µέρη: τµήµα «κεφαλίδα (header)», όπου περιέχονται πληροφορίες σχετικά µε τη διαβίβαση, και τµήµα «δεδοµένα (data)», όπου περιέχονται πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο προφίλ, καθώς και το ίδιο το προφίλ. Και για την αίτηση και για την απάντηση χρησιµοποιείται το ίδιο σχήµα XML. Για σκοπούς πλήρους ελέγχου αταυτοποίητων προφίλ DNA (απόφαση 2008/.../ ΕΥ, άρθρο 4) θα είναι δυνατή η αποστολή πολλών προφίλ µε ένα και µόνο µήνυµα. Πρέπει να οριστεί ανώτατος αριθµός προφίλ που µπορεί να περιέχονται σ ένα µήνυµα. Ο αριθµός αυτός θα εξαρτηθεί από το µέγιστο επιτρεπτό µέγεθος των µηνυµάτων και θα καθοριστεί µετά την επιλογή του ταχυδροµικού διακοµιστή. Παράδειγµα XML: <?version="1.0" standalone="yes"?> <PRUEMDNAx xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <header> ( ) </header> <datas> ( ) </datas> [<datas> datas structure repeated, if multiple profiles sent by (.) a single SMTP message, only allowed for Art. 4 cases </datas> ] </PRUEMDNAx 4.2 Ορισµός της δοµής XML Οι παρακάτω ορισµοί δίνονται µόνο ως τεκµηρίωση και για να καλύτερη κατανόηση. Οι όντως δεσµευτικές πληροφορίες παρέχονται σ ένα αρχείο σχήµατος XML (PRUEM DNA.xsd). 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχήµα PRUEMDNAx Περιέχει τα εξής πεδία: Πεδίο Τύπος Περιγραφή header PRUEM_header Συχνότητα: 1 datas PRUEM_datas Συχνότητα: Περιεχόµενο δοµής κεφαλίδας Κεφαλίδα PRUEM Η παρακάτω δοµή περιγράφει την κεφαλίδα του αρχείου XML, περιέχει δε τα εξής πεδία: Πεδίο Τύπος Περιγραφή direction PRUEM_header_dir Direction of message flow ref String Reference of the XML file generator String Generator of XML file schema_version String Version number of schema to use requesting PRUEM_header_info Requesting Member State info requested PRUEM_header_info Requested Member State info PRUEM_header dir Περιγράφει το είδος των δεδοµένων που περιέχονται στο µήνυµα. υνατές τιµές: Τιµή Περιγραφή R Request A Answer PRUEM header info Περιγράφει το κράτος µέλος και την ηµεροµηνία και ώρα του µηνύµατος, περιέχει δε τα εξής πεδία: Πεδίο Τύπος Περιγραφή source_isocode String ISO code of the requesting Member State destination_isocode String ISO code of the requested Member State request_id String unique Identifier for a request date Date Date of creation of message time Time Time of creation of message 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόµενο δεδοµένων προφίλ PRUEM PRUEM_datas Η δοµή αυτή περιγράφει το τµήµα «δεδοµένα» του προφίλ XML, περιέχει δε τα εξής πεδία: Πεδίο Τύπος Περιγραφή reqtype PRUEM request type Type of request (Article 3 or 4) date Date Date profile stored type PRUEM_datas_type Type of profile result PRUEM_datas_result Result of request agency String Name of corresponding unit responsible for the profile profile_ident String Unique Member State profile ID message String Error Message, if result = E profile IPSG_DNA_profile If direction = A (Answer) AND result H (Hit) empty match_id String In case of a HIT PROFILE_ID of the requesting profile quality PRUEM_hitquality_type Quality of Hit hitcount Integer Count of matched Alleles rescount Integer Count of matched profiles. If direction = R (Request), then empty. If quality!=0 (the original requested profile), then empty PRUEM_request_type Περιγράφει το είδος των δεδοµένων που περιέχονται στο µήνυµα. υνατές τιµές: Τιµή Περιγραφή 3 Requests pursuant to Article 3 of Decision 2008/.../JHA 4 Requests pursuant to Article 4 of Decision 2008/.../JHA 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ PRUEM_hitquality_type Τιµή Περιγραφή 0 Referring original requesting profile: Case No Hit : original requesting profile sent back only; Case Hit : original requesting profile and matched profiles sent back. 1 Equal in all available alleles without wildcards 2 Equal in all available alleles with wildcards 3 Hit with Deviation (Microvariant) 4 Hit with mismatch PRUEM_data_type Περιγράφει το είδος των δεδοµένων που περιέχονται στο µήνυµα. υνατές τιµές: Τιµή Περιγραφή P Person profile S Stain PRUEM_data_result Περιγράφει το είδος των δεδοµένων που περιέχονται στο µήνυµα. υνατές τιµές: Τιµή Περιγραφή U Undefined, If direction = R (request) H Hit N No Hit E Error 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IPSG_DNA_profile Η δοµή αυτή περιγράφει ένα προφίλ DNA, περιέχει δε τα εξής πεδία: Πεδίο Τύπος Περιγραφή IPSG_DNA_ISSOL Group of loci corresponding to the ISSOL ess_issol (standard group of Loci of Interpol) additional_loci IPSG_DNA_additional_loci Other loci marker String Method used to generate of DNA profile_id String Unique identifier for DNA profile IPSG_DNA_ISSOL Η δοµή αυτή περιέχει τους γονιδιακούς τόπους (loci) του ISSOL (Πρότυπο Σύνολο Γονιδιακών Τόπων της Ινερπόλ), απαρτίζεται δε από τα εξής πεδία: Πεδίο Τύπος Περιγραφή vwa IPSG_DNA_locus Locus vwa th01 IPSG_DNA_locus Locus th01 d21s11 IPSG_DNA_locus Locus d21s11 fga IPSG_DNA_locus Locus fga d8s1179 IPSG_DNA_locus Locus d8s1179 d3s1358 IPSG_DNA_locus Locus d3s1358 d18s51 IPSG_DNA_locus Locus d18s51 amelogenin IPSG_DNA_locus Locus amelogin 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IPSG_DNA_additional_loci Η δοµή αυτή περιέχει τους άλλους γονιδιακούς τόπους, απαρτίζεται δε από τα εξής πεδία: Πεδίο Τύπος Περιγραφή tpox IPSG_DNA_locus Locus tpox csf1po IPSG_DNA_locus Locus csf1po d13s317 IPSG_DNA_locus Locus d13s317 d7s820 IPSG_DNA_locus Locus d7s820 d5s818 IPSG_DNA_locus Locus d5s818 d16s539 IPSG_DNA_locus Locus d16s539 d2s1338 IPSG_DNA_locus Locus d2s1338 d19s433 IPSG_DNA_locus Locus d19s433 penta_d IPSG_DNA_locus Locus penta_d penta_e IPSG_DNA_locus Locus penta_e fes IPSG_DNA_locus Locus fes f13a1 IPSG_DNA_locus Locus f13a1 f13b IPSG_DNA_locus Locus f13b se33 IPSG_DNA_locus Locus se33 cd4 IPSG_DNA_locus Locus cd4 gaba IPSG_DNA_locus Locus gaba IPSG_DNA_locus οµή περιγραφής ενός γονιδιακού τόπου. Περιέχει τα εξής πεδία: Πεδίο Τύπος Περιγραφή low_allele String Lowest value of an allele high_allele String Highest value of an allele 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5. Εφαρµογή, ασφάλεια και αρχιτεκτονική επικοινωνίας 5.1 Γενικά Στις εφαρµογές για την ανταλλαγή δεδοµένων DNA στο πλαίσιο της απόφασης 2008/ / ΕΥ, χρησιµοποιείται κοινό επικοινωνιακό δίκτυο, λογικώς κλειστό, µεταξύ των κρατών µελών. Για να αξιοποιείται η κοινή αυτή επικοινωνιακή υποδοµή για την αποτελεσµατικότερη αποστολή αιτήσεων και παραλαβή απαντήσεων, υιοθετείται ασύγχρονος µηχανισµός για την αποστολή αιτήσεων δεδοµένων DNA και δακτυλοσκοπικών δεδοµένων µέσω κρυπτογραφηµένου ηλεκτρονικού ταχυδροµικού µηνύµατος SMTP. Για να καλυφθούν οι ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια, θα χρησιµοποιείται ο µηχανισµός smime ως επέκταση της λειτουργικότητας SMTP προκειµένου να αποκαθίσταται γνήσιος ασφαλής δίαυλος από το ένα σηµείο στο άλλο του δικτύου. Ως επικοινωνιακό δίκτυο για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών χρησιµοποιείται το σύστηµα TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations, ιευρωπαϊκές Υπηρεσίες Τηλεµατικής µεταξύ ιοικήσεων) το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή οι εθνικές βάσεις δεδοµένων DNA και τα σηµερινά εθνικά σηµεία πρόσβασης στο TESTA ενδέχεται να µη συστεγάζονται στα κράτη µέλη, η πρόσβαση στο TESTA µπορεί να εξασφαλίζεται: 1) είτε µέσω του υφιστάµενου εθνικού σηµείου πρόσβασης ή µε τη σύσταση νέου εθνικού σηµείου πρόσβασης στο TESTA, 2) είτε µέσω της σύστασης ασφαλούς τοπικής σύνδεσης από το χώρο ύπαρξης και διαχείρισης, από την αρµόδια εθνική υπηρεσία, της βάσης δεδοµένων DNA µέχρι το υφιστάµενο σηµείο πρόσβασης στο TESTA. Τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των εφαρµογών της απόφασης 2008/ / ΕΥ πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα ανοικτά πρότυπα και να πληρούν τις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι αρµόδιοι για την πολιτική ασφαλείας των κρατών µελών. 5.2 Αρχιτεκτονική ανώτερου επιπέδου Στο πλαίσιο της απόφασης 2008/ / ΕΥ, κάθε κράτος µέλος καθιστά την οικεία βάση δεδοµένων DNA διαθέσιµη για ανταλλαγές ή/και έρευνες µε τα λοιπά κράτη µέλη σύµφωνα µε τον τυποποιηµένο κοινό µορφότυπο δεδοµένων. Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε µοντέλο επικοινωνίας «οποιουδήποτε µε οποιονδήποτε». εν υπάρχει ούτε κεντρικός υπολογιστής ούτε κεντρική βάση δεδοµένων για την αποθήκευση των προφίλ DNA. 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σχ. 1: Τοπολογία της ανταλλαγής δεδοµένων DNA Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Closed Network (VPN upon Open Standards) Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Εκτός από την υποχρέωσή του να τηρεί τις οικείες εθνικές νοµικές επιταγές στις εγκαταστάσεις του, κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίζει για το υλικό και το λογισµικό που θα χρησιµοποιείται για το διασχηµατισµό των εγκαταστάσεών του προκειµένου να συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της απόφασης 2008/ / ΕΥ. 5.3 Πρότυπα ασφαλείας και προστασία δεδοµένων Έχουν εξεταστεί και εφαρµοστεί τρία επίπεδα µεληµάτων ασφαλείας Επίπεδο δεδοµένων Τα δεδοµένα των προφίλ DNA που παρέχει κάθε κράτος µέλος πρέπει να προετοιµάζονται σύµφωνα µε κοινό πρότυπο προστασίας δεδοµένων, ούτως ώστε το αιτούν κράτος µέλος να λαµβάνει απάντηση η οποία θα αναφέρει κυρίως HIT (θετική απάντηση) ή NO-HIT (µη θετική απάντηση) καθώς και αριθµό ταυτοποίησης σε περίπτωση HIT, αλλά χωρίς προσωπικές πληροφορίες. Οι περαιτέρω έρευνες µετά την κοινοποίηση HIT διεξάγονται σε διµερές επίπεδο σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές νοµικές και οργανωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων των αντίστοιχων κρατών µελών Επίπεδο επικοινωνίας Τα µηνύµατα που περιέχουν πληροφορίες για προφίλ DNA (ερωτήσεις και απαντήσεις) κρυπτογραφούνται µε σύγχρονο µηχανισµό σύµφωνα µε ανοικτά πρότυπα, όπως το smime, πριν αποσταλούν στις εγκαταστάσεις των άλλων κρατών µελών. 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επίπεδο διαβίβασης Όλα τα κρυπτογραφηµένα µηνύµατα που περιέχουν πληροφορίες για προφίλ DNA θα διαβιβάζονται στις εγκαταστάσεις των άλλων κρατών µελών µέσω ενός οιονεί ιδιωτικού συστήµατος σηράγγων υπό τη διαχείριση έµπιστου παρόχου δικτύου στο διεθνές επίπεδο και υπό την ευθύνη του οικείου κράτους µέλους όσον αφορά τις ασφαλείς συνδέσεις µε το σύστηµα. Το εν λόγω οιονεί ιδιωτικό σύστηµα σηράγγων δεν έχει σηµείο σύνδεσης µε το ανοιχτό ιαδίκτυο. 5.4 Πρωτόκολλα και πρότυπα χρησιµοποιητέα για το µηχανισµό κρυπτογράφησης: smime και συναφή πακέτα Για την κρυπτογράφηση των µηνυµάτων που περιέχουν πληροφορίες για προφίλ DNA θα χρησιµοποιείται το πρότυπο smime, ως επέκταση του de facto προτύπου ηλεκτρονικού ταχ/µείου SMTP. Το πρωτόκολλο smime (V3) επιτρέπει τη χρήση υπογεγραµµένων αποδείξεων παραλαβής, ετικετών ασφαλείας και ασφαλών πινάκων αποδεκτών και εδράζεται στην προδιαγραφή κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων Cryptographic Message Syntax (CMS) του IETF, µπορεί δε να χρησιµοποιηθεί για την ψηφιακή υπογραφή, την ασφάλιση, την αυθεντικοποίηση ή την κρυπτογράφηση ψηφιακών δεδοµένων κάθε µορφής. Το βασικό πιστοποιητικό που χρησιµοποιεί ο µηχανισµός smime πρέπει να είναι σύµφωνο προς το πρότυπο X.509. Για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη κοινών προτύπων και διαδικασιών µε άλλες εφαρµογές Prüm, στις εργασίες κρυπτογράφησης smime καθώς και στα διάφορα περιβάλλοντα του εµπορίου (COTS) εφαρµόζονται οι εξής κανόνες επεξεργασίας : Η αλληλουχία εργασιών είναι πρώτα κρυπτογράφηση και στη συνέχεια υπογραφή. Για τη συµµετρική και την ασύµµετρη κρυπτογράφηση, αντιστοίχως, χρησιµοποιούνται ο αλγόριθµος AES (Advanced Encryption Standard) µε µήκος κλείδας 256 bit και ο αλγόριθµος RSA µε µήκος κλείδας 1024 bit. Εφαρµόζεται ο αλγόριθµος κατατεµαχισµού SHA-1. Η λειτουργικότητα s/mime είναι ενσωµατωµένη στην ευρεία πλειοψηφία των σύγχρονων πακέτων λογισµικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συµπεριλαµβανοµένων των Outlook, Mozilla Mail και Netscape Communicator 4.x, παρουσιάζει δε διαλειτουργικότητα µεταξύ όλων των σηµαντικών πακέτων λογισµικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Λόγω της εύκολης ενσωµάτωσης του smime στην εθνική µηχανογραφική υποδοµή των εγκαταστάσεων όλων των κρατών µελών, επιλέγεται ως βιώσιµος µηχανισµός για την υλοποίηση του επικοινωνιακού επιπέδου ασφαλείας. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα ο στόχος "Proof of Concept" ("απόδειξη αρχών") και να µειωθεί το κόστος, επιλέγεται το ανοικτό πρότυπο JavaMail API για την πιλοτική ανταλλαγή δεδοµένων DNA. Το JavaMail API επιτρέπει την απλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση ηλεκτρονικών ταχυδροµικών µηνυµάτων που χρησιµοποιούν s/mime ή/και OpenPGP. Ο επιδιωκόµενος στόχος είναι να παρασχεθεί ενιαίο και εύχρηστο API για πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που επιθυµούν να αποστέλλουν και να λαµβάνουν κρυπτογραφηµένα ηλεκτρονικά ταχυδροµικά µηνύµατα µε έναν από αυτούς τους δύο δηµοφιλέστερους µορφοτύπους κρυπτογράφησης ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Εποµένως, για τις απαιτήσεις της απόφασης 2008/ / ΕΥ θα αρκεί οιαδήποτε σύγχρονη εφαρµογή στο JavaMail API, όπως το JCE (Java Cryprographc Encryption) της Bouncy Castle, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του smime για την πιλοτική ανταλλαγή δεδοµένων DNA µεταξύ όλων των κρατών µελών. 5.5 Αρχιτεκτονική εφαρµογής Κάθε κράτος µέλος θα παράσχει στα άλλα κράτη µέλη ένα σύνολο τυποποιηµένων δεδοµένων προφίλ DNA τα οποία είναι σύµφωνα µε το ισχύον ICD (Interface Control Document, έγγραφο ελέγχου διασύνδεσης). Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί είτε µε την παροχή λογικής εικόνας της επιµέρους εθνικής βάσης δεδοµένων είτε µε τη δηµιουργία φυσικής εξαγόµενης βάσης δεδοµένων. Τα τέσσερα βασικά συστατικά (διακοµιστής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου/smime, διακοµιστής εφαρµογής, χώρος δοµής δεδοµένων για την ανάκληση και την εισαγωγή δεδοµένων και την καταχώρηση εισερχόµενων και εξερχόµενων µηνυµάτων, και µηχανή αντιστοίχισης) υλοποιούν την όλη λογική της εφαρµογής ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου προϊόντος. Για να µπορέσουν όλα τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν εύκολα τα συστατικά στις αντίστοιχες εθνικές εγκαταστάσεις τους, η οριζόµενη κοινή λειτουργικότητα έχει υλοποιηθεί µέσω συστατικών ανοικτής πηγής τα οποία µπορεί να επιλέγει κάθε κράτος µέλος ανάλογα µε την εθνική του πολιτική και κανονισµούς όσον αφορά την πληροφορική. Λόγω των ανεξάρτητων χαρακτηριστικών που πρέπει να υλοποιούνται για την πρόσβαση στις ευρετηριασµένες βάσεις δεδοµένων που περιέχουν προφίλ DNA σύµφωνα µε την απόφαση 2008/ / ΕΥ, κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιλέγει ελεύθερα την πλατφόρµα υλικού και λογισµικού του, συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων δεδοµένων και των λειτουργικών συστηµάτων. Ένα πρωτότυπο για την ανταλλαγή δεδοµένων DNA αναπτύχθηκε και δοκιµάστηκε επιτυχώς στο υφιστάµενο κοινό δίκτυο. Η έκδοση 1.0 χρησιµοποιήθηκε στο παραγωγικό περιβάλλον και χρησιµοποιείται για τις καθηµερινές εργασίες. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν το από κοινού αναπτυχθέν προϊόν αλλά µπορούν να αναπτύσσουν και τα δικά τους προϊόντα. Τα κοινά συστατικά του προϊόντος θα διατηρηθούν, θα προσαρµοστούν και θα αναπτυχθούν περαιτέρω ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις πληροφορικής, ιατροδικαστικής ή/και αστυνοµικής λειτουργικότητας. 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σχ. 2: Γενική τοπολογία της εφαρµογής Case 1 a logical view National Env. National Env. Case 2 a physical DB Index Profile Index DBMS Server/ smime Application Server Data Structure (protocol) Match Engine TESTA II 5.6. Πρωτόκολλα και πρότυπα που θα χρησιµοποιούνται για την αρχιτεκτονική της εφαρµογής: XML Η ανταλλαγή δεδοµένων DNA θα αξιοποιεί πλήρως το σχήµα XML ως συνηµµένο των ηλεκτρονικών ταχυδροµικών µηνυµάτων SMTP. Η extensible Markup Language (XML) είναι µια γενικής χρήσης γλώσσα εµπλουτισµένου κειµένου (markup language), συνιστώµενη από την W3C, για τη δηµιουργία ειδικής χρήσης γλωσσών εµπλουτισµένου κειµένου, ικανών να περιγράφουν πολλά και διάφορα είδη δεδοµένων. Η περιγραφή του προφίλ DNA που προσφέρεται για ανταλλαγή µεταξύ όλων των κρατών µελών γίνεται µε τη βοήθεια XML και σχήµατος XML στο έγγραφο ICD ODBC Η Open DataBase Connectivity παρέχει τυποποιηµένη µέθοδο λογισµικού API για την πρόσβαση σε συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραµµατισµού, τη βάση δεδοµένων και το λειτουργικό σύστηµα. Ωστόσο, η ODBC έχει και ορισµένα µειονεκτήµατα. Η διαχείριση πολυάριθµων µηχανών-πελατών µπορεί να συνεπάγεται την ύπαρξη πολυάριθµων οδηγών και DLL. Η πολυπλοκότητα αυτή µπορεί να αυξήσει το φόρτο της διαχείρισης του συστήµατος. 5660/08 ΑΚ/απ/ΑΤ 20

10216/08 DE/gp,nm DG H 3A

10216/08 DE/gp,nm DG H 3A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10216/08 CRIMORG 85 ENFOPOL 110 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/.../ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Εισαγωγή Είναι δεδομένη η εστίαση του νέου φορολογικού νόμου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σημαντική διάσταση των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

7.6 ιευθυνσιοδότηση. Ερωτήσεις

7.6 ιευθυνσιοδότηση. Ερωτήσεις 7.6 ιευθυνσιοδότηση Ερωτήσεις 1. Να εξηγήσετε τους όρους διεύθυνση, όνοµα και διαδροµή στην τεχνολογία TCP/IP και να εξηγήσετε πώς σχετίζονται αυτοί µεταξύ τους. 2. Τι είναι η φυσική διεύθυνση ή διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS DNS Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας του Διαδικτύου. Aντιστοιχίζει ονόματα με διευθύνσεις IP και αντίστροφα. Όλες οι άλλες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της

Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της Page 1 of 8 Αναγν. άρθρου: 164015 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 29 Μαΐου 2007 - Αναθεώρηση: 4.2 Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της δημιουργίας υποδικτύων Συμβουλή συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8.3.4-8.3.6

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (Σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΛΛΑ Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα