ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/ Τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις» αποτελούν πλέον νόμο του Κράτους - με το νόμο 4308/ που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή στις 24 Νοεμβρίου Ο νόμος αυτός αποτελείται από 44 άρθρα, που συμπληρώνονται με τέσσερα παραρτήματα, με το Παράρτημα Α που αφορά Ορισμούς, το Παράρτημα Β για τα Υποδείγματα Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, το Παράρτημα Γ που αφορά το Σχέδιο Λογαριασμών και, τέλος, το Παράρτημα Δ που απεικονίζει την Σύνδεση Λογαριασμών και Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 1. ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ (α) Η έναρξη ισχύος αφορά περιόδους που αρχίζουν μετά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και συσχετίζεται με τις διατάξεις των παρακάτω κεφαλαίων 4 έως 7: Κεφ. 4. Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Κεφ.5. Κανόνες επιμέτρησης, Κεφ. 6 Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές, Κεφ. 7 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Επιπρόσθετα την ίδια ημερομηνία έναρξης ισχύος έχουν και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α που σχετίζονται με την εφαρμογή των προαναφερομένων κεφαλαίων. (β) Οι διατάξεις των υπολοίπων κεφαλαίων τίθενται σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Οι οντότητες που υποχρεώνονται να εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου είναι τα νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή: 2.1. (α) Ανώνυμης εταιρείας «Α.Ε.», (β) Εταιρείας περιορισμένες ευθύνης «Ε.Π.Ε.», (γ) Ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας «ΕΜΕ» και (γ) Ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας «ΙΚΕ» Τα νομικά πρόσωπα «Ο.Ε.» ή «Ε.Ε.» όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη Εταιρείες της μορφής 2.2 ή ατομικές επιχειρήσεις και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.

3 3 3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Οι οντότητες που αναφέρονται παραπάνω κατατάσσονται με βάση το μέγεθος τους στις παρακάτω τέσσερεις κατηγορίες (λαμβάνονται υπόψη δύο τουλάχιστον από τα τρία κριτήρια): Κατηγορία Στοιχεία Ισολογισμού/Ανθρώπινο δυναμικό Κριτήρια -Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία) -Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών -Μέσος όρος απασχολουμένων περιόδου 10 άτομα Πολύ Μικρές Οντότητες Μικρές Οντότητες Μεσαίες Οντότητες Μεγάλες Οντότητες -Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία) -Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών -Μέσος όρος απασχολουμένων περιόδου -Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία) -Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών -Μέσος όρος απασχολουμένων περιόδου -Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία) -Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών -Μέσος όρος απασχολουμένων περιόδου < < < < άτομα < < άτομα > > >250 άτομα Στο νόμο για τον προσδιορισμό των παραπάνω ποσών του Πίνακα ορίζονται τα στοιχεία Ισολογισμού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, με βάση το Υπόδειγμα Ισολογισμού, και συγκεκριμένα για το «Σύνολο ενεργητικού» αποτελούν τα στοιχεία Β.1.1 ή Β.1.2 ή Β.5 αναλόγως, ενώ ο «Κύκλος εργασιών» αποτελούν τα στοιχεία Β.2.1 ή Β.2.2 ή Β.6 αναλόγως. 4. ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Στο Παράρτημα Γ του νόμου προτείνεται νέο Σχέδιο Λογαριασμών που αποτελείται από παρακάτω οκτώ ομάδες:- Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις Ομάδα 6: Έξοδα και ζημίες Ομάδα 7: Έσοδα και κέρδη Ομάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα περιόδου. τις Η κωδικοποίηση των λογαριασμών, πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων, χαρακτηρίζονται από δύο αριθμητικούς χαρακτήρες με ευχέρεια επέκτασης σε τεταρτοβαθμίους ανάλογα με τις ανάγκες της οντότητας. Παρέχεται η ευχέρεια για όσες οντότητες επιθυμούν όπως διατηρήσουν το ισχύον Σχέδιο Λογαριασμών χωρίς, όμως, της υποχρέωσης της διατήρησης της Ομάδας 9 των Αναλυτικών Λογαριασμών. Η προσέγγιση του νομοθέτη είναι νεωτεριστική και βασίζεται στην τήρηση αρχείων, ανάλογα με το μέγεθος, την φύση της οντότητας, και με κριτήριο την σημαντικότητα, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 17. Τα προβλεπόμενα από τον νόμο αρχεία είναι αυτά που συνήθως περιλαμβανόμενα στα μηχανογραφικά ή χειρόγραφα τηρούμενα συστήματα. Συνοπτικά τα αρχεία αυτά είναι τα εξής: Αρχείο: Κάθε συναλλαγής και γεγονότος που πραγματοποιείται στη διάρκεια περιόδου (Άρθ. 3 παρ.1). Αρχείο: Κάθε στοιχείο του ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολής αυτού (Άρθ. 3 παρ.2). Αρχείο: Ενσωματωμένων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Άρθ. 4 παρ.2). Ανεξάρτητο μέλος της UHY International The Innovating Partner you need

4 4 Αρχείο: Επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους (Άρθ. 4 παρ.3). Αρχείο: Ιδιόκτητων αποθεμάτων (Άρθ. 4 παρ.4). Αρχείο: Αποθεμάτων τρίτων (Άρθ. 4 παρ.5). Αρχείο: Λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Άρθ. 4 παρ.6). Αρχείο: Λογαριασμών καθαρής θέσης (Άρθ. 4 παρ.7). Αρχείο: Λογαριασμών υποχρεώσεων (Άρθ. 4 παρ.8). Αρχείο: Περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (Άρθ. 4 παρ.9). 5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος, ο νομοθέτης θεωρεί υπόχρεη τη Διοίκηση της κάθε οντότητας, θέτοντας ευθύνες τήρησης ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και καταλλήλων λογιστικών αρχείων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, ή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανεξαρτήτως των λογιστικών αρχών ή προτύπων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την σύνταξη τους πρέπει προ της έκδοσης τους να εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και να υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος (ή μέλη) του. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16, αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εκάστοτε περιόδου και κατά περίπτωση είναι οι εξής: Κατηγορία Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά Ενεργητικού/Παθητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού Μεγάλες Οντότητες του άρθρου 2 Μεσαίες Οντότητες του άρθρου 2 Πολύ Μικρές και Μικρές Οντότητες του άρθρου 2 - (α) Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων - (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - (δ) Κατάσταση Χρηµατοροών - (ε) Προσάρτημα (α) Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων - (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - (ε) Προσάρτημα -(α) Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων - (γ) Προσάρτημα > > >250 άτομα 250 άτομα 10 άτομα 10 άτομα < < < < < <

5 5 Οι Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καλύπτονται στο άρθρο 17 και κυρίως αφορούν: (α) τις θεμελιώδης παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, (β) την προσαρμογή των ποσών της προηγούμενης περιόδου για να είναι συγκρίσιμα με την τρέχουσα (γ) του μη επιτρεπομένου συμψηφισμού μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων (δ) της αναγνώρισης στην τρέχουσα περίοδο εξόδων ή εσόδων που δεν είχαν αναγνωριστεί. Δεν περιορίζεται, όμως, ο νομοθέτης στην εκπλήρωση των προαναφερομένων υποχρεώσεων της Διοίκησης. Την επιφορτίζει με την υποχρεώσεις της τεκμηρίωσης των συναλλαγών με κατάλληλα παραστατικά καθώς και της εφαρμογής δικλίδων κατά την κρίση της που να διασφαλίζουν ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων, ευχερής συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων). Οι Κανόνες επιμέτρησης καλύπτονται από τις διατάξεις των: Άρθρο 18 - Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, Άρθρο 19 - Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, Άρθρο 20 - Αποθέματα και υπηρεσίες, Άρθρο 21 - Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, Άρθρο 22 - Υποχρεώσεις Άρθρο 23 - Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι. 6. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Η Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (ως εναλλακτική βάση αυτών που ορίζονται στα άρθρα 18 έως 22 και τα οποία αναπτύξαμε στην παραπάνω ενότητα). Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 αναφέρεται ότι όταν ένα πρεριουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός κονδυλίου του ισολογισμού επιμετράται στην εύλογη αξία, όλα τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρόμοιας φύσης του σχετικού κινδύνου επιμετρώνται επίσης στην εύλογη αξία. Στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου 24 γίνεται λόγος στην αρχή της ταξινόμησης των χρηματοοικονομικών μέσων σε: «Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία», «Χρηματοοικονομικά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου» και «Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα για αντιστάθμιση». Για τις διαφορές που προκύπτουν από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα προβλέπεται ότι: (α) Τα Κέρδη (θετικές διαφορές) μεταφέρονται στην καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν (β) Οι Ζημίες (αρνητικές διαφορές) συμψηφίζονται πρώτα με τυχόν θετικές διαφορές και το απομένον ποσό αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτει. (γ) Το ποσό των θετικών διαφορών εύλογης αξίας (κέρδος) της καθαρής θέσης μπορεί να μεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον. Για την αναγνώριση (α) των στοιχείων στην κατάσταση αποτελεσμάτων οι σχετικές διατάξεις είναι αυτές του άρθρου 25, (β) των στοιχείων της καθαρής θέσης αυτές του άρθρου 26, (γ) των συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο νόμισμα αυτές του άρθρου 27 και (δ) των μεταβολών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωσης λαθών αυτές του άρθρου 28. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International The Innovating Partner you need

6 6 7. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 31 κατηγοριοποιούνται οι οντότητες και οι όμιλοι στις εξής κατηγορίες: Κατηγορία Μικροί Όμιλοι Μεσαίοι Όμιλοι Μεγάλοι Όμιλοι Στοιχεία Ισολογισμού/Κατάστασης Αποτελεσμάτων /Ανθρώπινου δυναμικού Αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση υπό την προϋπόθεση ότι, σε ενοποιημένη βάση, δεν υπερβαίνουν δύο από τα τρία παρακάτω στοιχεία: - (α) Σύνολο Ενεργητικού - (β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών - (ε) Άτομα Είναι οι όμιλοι, εξαιρουμένων των μικρών, που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές προς υπαγωγή προς ενοποίηση οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση δεν υπερβαίνουν δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: - (α) Σύνολο Ενεργητικού - (β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών - (ε) Άτομα Αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν δύο από τα παρακάτω στοιχεία : - (α) Σύνολο Ενεργητικού - (β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών - (ε) Άτομα Ποσά ενεργητικού/παθητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού >50 άτομα < < < < <250 άτομα > > >250 άτομα Απαλλαγές από την ενοποίηση προβλέπονται κυρίως, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33, εάν κάποια από τις οντότητες του ομίλου είναι δημοσίου συμφέροντος, ή εάν η μητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ή εάν η μητρική εταιρεία είναι θυγατρική μία άλλης που συντάσσει ενοποιημένες καταστάσεις. Οι κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ορίζονται στο άρθρο 34 και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.7 έως και Β.10 του Παραρτήματος Β. Στις διατάξεις του άρθρου 35 περιγράφεται η Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες. Τέλος, οι Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελούν σημαντικό μέρος και πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο που να διευκολύνει την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέση των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 8. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Προσδιορίζεται με βασικό κριτήριο την σύνταξη ισολογισμού και συγκεκριμένα: Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό: Η ενημέρωση γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, με τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα. Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό: H ενημέρωση γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, με τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

7 7 Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Από την διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 6 δεν περιορίζεται η πιο έγκαιρη ενημέρωση των βιβλίων αν απαιτείται από διατάξεις λοιπών νόμων όπως π.χ. φορολογικών διατάξεων ως προς την υποβολή των δηλώσεων. 9. ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Δεν ισχύουν πλέον οι διατάξεις περί υποχρεωτικής τήρησης αποθήκης. Τίθενται όμως ποιοτικά κριτήρια αξιοπιστίας της απογραφής και χρονικός περιορισμός της απογραφής με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 όπου αναφέρεται ότι: «Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που να διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας». 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο νόμος παραπέμπει σε σχετικές νομοθεσίες αναφέροντας ότι: «Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο μεταξύ: Έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου ή Του χρονικού ορίου που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.» 11. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Τιμολόγιο πώλησης:- στη 1 η παράγραφο του άρθρου 8 ορίζεται τι είναι τιμολόγιο και ότι απαιτείται η έκδοση του στην περίπτωση κάθε συναλλαγής που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι θεωρείται τιμολόγιο κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο. Επίσης παρέχεται η ευχέρεια αντικατάστασης του όρου «τιμολόγιο» αναλόγως με τις πρακτικές στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Εξαιρούνται της υποχρέωσης «έκδοσης τιμολογίου» οι νομαρχίες, οι δήμοι και οι κοινότητες καθώς και οι λοιποί οργανισμοί του δημοσίου δικαίου. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 αναφέρεται η έκδοση τιμολογίου από τους αγοραστές στην περίπτωση που συναλλάσσονται με πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου ή στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με οντότητα η οποία για οιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγια. Ο Τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας εκδίδει το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της και εκδίδει επίσης και έγγραφο (εκκαθάριση) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις που διενήργησε για λογαριασμό της οντότητας. Εξαιρετικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό αγρότη παραγωγού, ο τρίτος εκδίδει τα προαναφερόμενα παραστατικά τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τα οποία υποχρεούται να αποστείλει έγκαιρα στο αγρότη παραγωγό για εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης. 12. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ. Το άρθρο 9 καλύπτει τις υποχρεωτικές ενδείξεις για το περιεχόμενο του τιμολογίου, ενώ το άρθρο 10 αναφέρεται στο απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Τέλος, το άρθρο 11 ορίζει την υποχρέωση της εκδόσεως του τιμολογίου η οποία γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή και η παράδοση των αγαθών και υπηρεσιών. Χρόνος έκδοσης ορίζεται: Ανεξάρτητο μέλος της UHY International The Innovating Partner you need

8 8 Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15 η ημέρα του επομένου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15 η ημέρα του επομένου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού. Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημοσίων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής. Ηλεκτρονικά τιμολόγια καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 και με τις διατάξεις του άρθρου 15 καλύπτεται η αυθεντικότητα του τιμολογίου. 13. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το θέμα αυτό καλύπτεται από τα άρθρα 12 και 13. Ειδικότερα στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 παρέχονται στοιχεία για τη χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και την έκδοση στοιχείων λιανικής με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. 14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Συνεχίζει η χρήση φορολογικών μηχανισμών λιανικής πώλησης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ως ορίζεται στην παράγραφο 9, δύναται να τίθενται σε εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρικών μηχανισμών. Επιτρέπεται επίσης, με την παράγραφο 10, η χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Για το ίδιο θέμα, με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 40 (παράγραφος 2) διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις 1202/2012 και 1221/2012 του Υπουργείου Οικονομικών. Στο παρακάτω Παράρτημα παραθέτεται η Δομή και το Περιεχόμενο του Νόμου 4308/ Παράρτημα - Δομή και το Περιεχόμενο του Νόμου 4308/ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦ. 1 - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΕΦ. 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΦ. 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΑ Άρθ.1 Πεδίο Εφαρμογής Άρθ.2 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Άρθ.3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία. Άρθ.4 Άλλα λογιστικά αρχεία Άρθ.5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος Άρθ.6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων Άρθ.7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων Άρθ.8 Τιμολόγια πώλησης Άρθ.9 Περιεχόμενο τιμολογίου Άρθ.10 Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό

9 9 ΚΕΦ. 4 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦ. 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦ. 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦ. 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦ. 8 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ. 8 Συνέχεια -ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ τιμολόγιο Άρθ.11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου Άρθ.12 Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Άρθ.13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Άρθ.14 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο Άρθ.15 Αυθεντικότητα τιμολογίου Άρθ.16 Ορισμός των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων Άρθ.17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Άρθ.18 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άρθ.19 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Άρθ.20 Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Άρθ.21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Άρθ.22 Υποχρεώσεις Άρθ.23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι Άρθ.24 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Άρθ.25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων Άρθ.26 Στοιχεία της καθαρής θέσης Άρθ.27 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα Άρθ.28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Άρθ.29 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Άρθ.30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές Άρθ.31 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης Άρθ.32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης Άρθ.33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση Άρθ.34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Άρθ.35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Άρθ.36 Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Άρθ.37 Πρώτη εφαρμογή Άρθ.38 Καταργούμενες και τροποποιημένες διατάξεις Άρθ.39 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Άρθ.40 Μεταβατικές διατάξεις Άρθ.41 (Χωρίς τίτλο) Αφορά προσθήκες στο άρθρο 2 του ν.4276/2014 Άρθ.42 Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών Άρθ.43 (Χωρίς τίτλο) Αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Καταστάσεων Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

10 LET US HELP YOU ACHIEVE FURTHER BUSINESS SUCCESS UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ Πατησίων Αθήνα Τηλ Fax ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γέφυρα Κλαδισού Νέα Κυδωνία, Χανιά, Κρήτη Phone Fax H ΑΞΩΝ είναι μέλος της Urbach Hacker Young International Limited, μιας βρετανικής εταιρείας, και αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου της UHY νομικά ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών. Το UHY είναι η εμπορική ονομασία για το δίκτυο UHY International. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ παρέχονται από την επιχείρηση και όχι από την UHY ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση-μέλος του δικτύου. Ούτε η UHY ούτε κανένα μέλος της, έχει καμία ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα μέλη UHY AΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΕΠΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 9 Μαρτίου 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πλήρης ενσωμάτωση του λογιστικού σκέλους της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ - Ευθυγράμμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα