ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 23/06/2014, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων : Α) Αφενός του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ µε Α.Φ.Μ: ,.Ο.Υ: ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του.σ. κο Αντώνη Σελλιανάκη, (που στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και Β) Αφετέρου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία I.S.T. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο IST Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγγέλου Πυρρή 5 & Ευήνου Τ.Κ , τηλ: , fax: , Α.Φ.Μ: και.ο.υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ., ιευθύνοντα Σύµβουλο, κάτοικο, οδός, µε Α Τ που εκδόθηκε από το, µε ΑΦΜ:, ΟΥ: (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος») συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο Εργοδότης, βάσει: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Της απόφασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 17ου ου θέµατος της 257/ συνεδρίασης (Α Α: ΒΙΚΖΟΡΕ1-1ΩΤ) Της υπ αριθµ. 16 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 1098/ ποσού ,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων Ε.Τ.Α.Α./Τ.Π.Ε..Ε. έτους 2014, στον Κ.Α.Ε.: και Α Α: ΒΙΕΕΟΡΕ1- ΦΟ Της µε αρ. πρωτ /611/Φ10060/ (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 9715/ ) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας µε την οποία εγκρίθηκε για τον Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. η δηµιουργία ηλεκτρονικών εφαρµογών και η τροποποίηση των υφιστάµενων για την υλοποίηση των ρυθµίσεων του Ν. 4152/2013 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Α Α: ΒΙΨ1Λ-Ξ8Ε) και Της µε αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ-ΤΠΕ Ε: 6503/ προσφοράς του Αναδόχου αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση, τη δηµιουργία νέων προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. και την τροποποίηση των υφιστάµενων για την υλοποίηση των ρυθµίσεων του Ν. 4152/2013, όπως αυτά αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Σελίδα 1 από 10

2 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΝΑΡΞΗ - ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και ολοκληρώνεται µε την οριστική παράδοση σε λειτουργία των συµφωνηθεισών εφαρµογών από τον Ανάδοχο στο Ταµείο, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών. ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 3.1 Η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των ,00 (δεκαέξι χιλιάδες ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικό ποσό ,00, το οποίο θα καταβληθεί στον Ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την οριστική θέση σε λειτουργία του συνόλου των ηλεκτρονικών εφαρµογών που αναγράφονται στην παρούσα σύµβαση. 3.2 Από το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθούν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, ήτοι: 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου. 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ) τέλος χαρτοσήµου, ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Σύµβασης. Επίσης, παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 8% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική παράδοση σε λειτουργία των συµφωνηθεισών εφαρµογών στον Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσίων Έργων, την υποβολή από τον Ανάδοχο των σχετικών παραστατικών στο Λογιστήριο του Τοµέα και τη θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4.2 Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθούν τα φορολογικά παραστατικά, είναι τα εξής: Επωνυµία: Ε.Τ.Α.Α. Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσίων Έργων Επάγγελµα: Ν.Π... Ταχ. /νση: Βουκουρεστίου 30, Αθήνα ΑΦΜ: ΟΥ: Αθηνών 4.3 Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Αποδεικτικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. Σελίδα 2 από 10

3 4.4 Με την καταβολή των παραπάνω ποσών εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις κάθε είδους του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη δυνάµει της παρούσας σύµβασης και ο Εργοδότης ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται και συνοµολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστηθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο και ο τελευταίος καµία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη. Σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση, ο Ανάδοχος: ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 5.1 Οφείλει να παρέχει την απαιτούµενη εκπαίδευση στους χρήστες του Τοµέα, ώστε να έχουν την πλήρη γνώση των δυνατοτήτων και της λειτουργίας των εφαρµογών και έτσι να διασφαλίζεται η καλή χρήση και η επαρκής λειτουργία τους για τον Τοµέα. 5.2 Εκτός από τη διαδικασία ενηµέρωσης των πληρωµών στην ΕΤΕ που έχει περιγραφεί στο Παράρτηµα Α, οφείλει να υλοποιήσει διαδικασία για µαζική ενηµέρωση των µερίδων των ασφαλισµένων µε αρχεία παρελθόντων ετών που θα δοθούν από την ΕΤΕ στον Τοµέα και είναι απαραίτητα για τη συµπλήρωση της πληροφορίας που θα υπάρχει στη βάση και που απαιτεί η καλή λειτουργία των προς υλοποίηση διαδικασιών. 5.3 Αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει πλήρως το προσωπικό του Εργοδότη, µε την παράδοση των απαραίτητων έντυπων οδηγιών χρήσης για τις λειτουργίες της εφαρµογής των ασφαλισµένων του Ταµείου, αλλά και σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα το οποίο αφορά στη σωστή λειτουργία και χρήση των εφαρµογών των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας Ε Ε του Ε.Τ.Α.Α. 5.4 Υποχρεούται να ενηµερώνει µε όλες τις vέες εκδόσεις τωv πιo πάvω συστηµάτωv πoυ αναπτύσσει µε σκοπό τηv ανανέωση, βελτίωση και επέκταση τωv δυνατοτήτων τωv µηχανογραφικών εφαρµογών του Ταµείου. 5.5 Υποχρεούται να προσαρµόζει τις παραµέτρους τoυ συστήµατoς για τηv κάλυψη vέωv λειτoυργικώv απαιτήσεωv του Ταµείου (για συµφωνία µε την κείµενη νοµοθεσία). 5.6 Αναλαµβάνει την υποχρέωση καθοδήγησης για τη διερεύνηση και επίλυση τυχόv πρoβληµάτωv χρήσης των προγραµµάτων, καθώς και τηv περαιτέρω επέκταση εφαρµoγής και καλύτερης αξιoπoίησης τωv παραπάvω συστηµάτωv. 5.7 εσµεύεται για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των προγραµµάτων που θα υλοποιήσει βάσει της παρούσας σύµβασης και σε περίπτωση παρουσίασης κάποιου προβλήµατος µετά την παράδοση του έργου, υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς κόστος για τον Εργοδότη. 5.8 Τέλος, οφείλει να παρέχει οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετική µε τις παραπάνω εφαρµογές εφόσον κριθεί απαραίτητη από τo Ταµείο Π.χ. εκπαίδευση, επέκταση των εφαρµογών ώστε vα καλύπτουν νέες απαιτήσεις, µεταφορά τωv προγραµµάτων σε άλλο εξοπλισµό ή αναβάθµιση τoυ υπάρχοντος εξοπλισµού Σελίδα 3 από 10

4 (π.χ. δίσκου) πoυ απαιτεί επανεγκατάσταση τoυ λειτουργικού συστήµατος ή µετεγκατάσταση τωv παραπάνω συστηµάτων τoυ Αναδόχου κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµό.. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης, ποσού ευρώ της Τράπεζας., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή επιστολή, ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την πλήρη εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 7.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που θα διαχειρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, τα Π.. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 και τον 3471/2006) καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 7.2 Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι κατά την πρόσβαση η οποία του παρέχεται στους χώρους και στα υπολογιστικά συστήµατα που υποστηρίζουν τη λειτουργία της εφαρµογής ασφαλισµένων του Εργοδότη και εν γένει κατά τη συνεργασία του µε τον Εργοδότη για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του δυνάµει της παρούσας σύµβασης, έρχεται σε άµεση επαφή και γίνεται γνώστης άκρως εµπιστευτικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας εµπορικών και βιοµηχανικών απορρήτων που αποτελούν αντικείµενο δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του Εργοδότη ή τρίτων. 7.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να µην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός από τους υπαλλήλους του και µόνον στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύµβασης) χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υπάλληλοί του γνωρίζουν και συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάµει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσει τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεµπόδιση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων τρίτων σε αυτά. 7.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ως άκρως εµπιστευτικά τα οποιαδήποτε δεδοµένα έλαβε από τον Εργοδότη σε οποιοδήποτε µέσο µε σκοπό τον έλεγχο και δοκιµή της ορθής λειτουργίας της εφαρµογής διαχείρισης µελών, καθώς και να µην χρησιµοποιεί τα δεδοµένα αυτά σε οποιεσδήποτε επιδείξεις προγραµµάτων του σε άλλους πελάτες του πλην του Εργοδότη. Μετά το πέρας της ανάπτυξης και του ελέγχου του προγράµµατος ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταστρέψει τα δεδοµένα που παρέλαβε από τον Εργοδότη. 7.5 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση παραβίασης από τον Ανάδοχο των όρων της παρούσας, ο Εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο αποζηµίωση κάθε περαιτέρω ζηµίας του. Σελίδα 4 από 10

5 7.6 Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη και µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας για διάστηµα 5 ετών. ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως τη σύµβαση και να ζητήσει αποκατάσταση κάθε ζηµίας αυτού από τον Ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις δεν εκπληρώνει ακριβοχρόνως και ορθώς τις υποχρεώσεις του δυνάµει του παρόντος. 8.2 Η σύµβαση αυτή µπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε µέρος στην περίπτωση παραβάσεως από το άλλο µέρος οποιουδήποτε όρου της (που συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις) και εφόσον δεν αποκατασταθεί η παράβαση µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από τη σχετική ειδοποίηση του καταγγέλοντος µέρους. 8.3 Τέλος, η σύµβαση αυτή µπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε µέρος στην περίπτωση πτώχευσης, θέσεως υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 8.4 Η καταγγελία θα γίνεται εγγράφως και θα έχει άµεση ισχύ µετά την κοινοποίησή της στο άλλο µέρος. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ / ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ 9.1 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 9.2 Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των συµβαλλοµένων σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στο παρόν, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα αρµόδια ικαστήρια των Αθηνών, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται η παρούσα σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 10: ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 10.1 Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, είναι τα ικαστήρια των Αθηνών Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους Σε καµία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης αυτής γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη Σελίδα 5 από 10

6 συµφωνία αποκλειόµενου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου Ο καθολικός διάδοχος του κάθε συµβαλλοµένου είτε από συγχώνευση, είτε από το Νόµο, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αποκτά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου προ είκοσι (20) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) Αφού διάβασαν προσεκτικά τα παραπάνω και το συνηµµένο Παράρτηµα Α οι δύο συµβαλλόµενοι δήλωσαν ότι τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε τρία (3) πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από ένα το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝΑΝΑ ΟΧΟ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σελίδα 6 από 10

7 Ανήκει στη Σύµβαση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει αναλυτικά τα εξής: Α.1 Τη δηµιουργία προγράµµατος όπου θα εµφανίζεται στην µερίδα του ασφαλισµένου αναλυτικά ανά έτος η οφειλή (εισφορά, πρόσθετο τέλος αυτής, πρόσθετη εισφορά, πρόσθετο τέλος αυτής) και στο τέλος το σύνολό της, και επίσης θα εκτυπώνεται, όταν ζητείται, το "σηµείωµα κατάθεσης των εισφορών" µε τα στοιχεία της µερίδας του ασφαλισµένου, την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας κατάθεσης και την οφειλή αναλυτικά, όπως αναφέρεται παραπάνω. Όταν θα έρχεται on line ενηµέρωση µε την πληρωµή αυτής από την ΕΤΕ (το συνολικό ποσό), το πρόγραµµα θα ξεχρεώνει την αναλυτική οφειλή που υπάρχει στην µερίδα του ασφαλισµένου και η οποία έχει συνολικά το ίδιο ποσό µε αυτό της πληρωµής στην ΕΤΕ. Επισηµαίνεται ότι, πρέπει να δηµιουργηθούν δύο αρχεία, ένα µε τις on-line πληρωµές ασφαλιστικών εισφορών στην ΕΤΕ και ένα µε τις on-line πληρωµές της κράτησης 1% στην ΕΤΕ καθηµερινά και από το αρχείο των on-line πληρωµών των εισφορών θα ενηµερώνεται στη συνέχεια η µερίδα των ασφαλισµένων και θα ξεχρεώνονται οι οφειλές. Α.2 Αναφορικά µε το αρχείο µε τις on-line πληρωµές της κράτησης 1% στην ΕΤΕ καθηµερινά, θα δηµιουργηθεί πρόγραµµα που θα υπολογίζει το χαρτόσηµο, δεδοµένου ότι η πληρωµή θα είναι το άθροισµα της κράτησης 1% και του χαρτοσήµου 2,4% επ αυτής, έτσι ώστε να υπάρχει δίπλα σε κάθε πληρωµή η ανάλυση αυτής σε κράτηση 1% και στο χαρτόσηµο. Α.3 Σχετικά µε τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης οφειλής, θα προστεθούν τα παρακάτω πεδία, τα οποία λείπουν από την ήδη υπάρχουσα εφαρµογή διαχείρισης του µητρώου των ασφαλισµένων, τα οποία είναι τα εξής : α) κωδικός αριθµού.ο.υ. β) µητρώνυµο, ονοµατεπώνυµο συζύγου, τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας Α.4 Τη δηµιουργία ξεχωριστού πεδίου καταχώρισης της "εισφοράς" από την "πρόσθετη εισφορά" στην καταχώρηση του γραµµατίου από την Τράπεζα ανά έτος, στην οθόνη «Πληρωµές Μετόχων». Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή στη ρουτίνα υπολογισµού των χρεώσεων, ώστε να λαµβάνεται υπόψη το νέο πεδίο και γενικά, η πρόσθετη εισφορά θα εµφανίζεται σε όλες τις οθόνες όπου προηγούµενα εµφανιζόταν µόνο η εισφορά. Α.5 Στο πεδίο κίνηση εισφορών δίπλα στην εκάστοτε ετήσια οφειλή θα εµφανίζονται και οι προσαυξήσεις τόσο στη χρέωση όσο και στην πίστωση. Επίσης, σε όλες τις οθόνες όπου εµφανίζεται η εισφορά, θα υπάρχει και το αντίστοιχο πεδίο εµφάνισης των προσαυξήσεων, το οποίο θα περιλαµβάνει το άθροισµα των προσαυξήσεων της εισφοράς και της πρόσθετης εισφοράς. Για τον συµψηφισµό των εισφορών θα λαµβάνεται υπόψη συνολικά η εισφορά, η πρόσθετη εισφορά και οι προσαυξήσεις και θα αναγράφεται η πλήρης ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής του ποσού (λόγω των προσαυξήσεων) και όχι µόνο το έτος. Α.6 Τη δηµιουργία επιλογής για εξαίρεση από τα reports των στατιστικών όσων έχουν πάρει χορηγία εφάπαξ. Α.7 Στο "οφειλόµενο ποσό" θα εµφανίζονται οι οφειλές ανά έτος ως εξής : Έτος είδος εισφοράς ποσό εισφοράς ποσό πρόσθετων τελών Πχ 2012 εισφορά ποσό εισφοράς ποσό πρόσθετων τελών εισφοράς & 2012 πρόσθετη εισφορά ποσό πρόσθ. εισφοράς ποσό πρόσθ. τελών πρόσθ.εισφοράς. ηλ. θα ξεχωρίζουν τα δύο είδη εισφορών για τους ασφαλισµένους του παλαιού ασφαλιστικού. Α.8 Την ενηµέρωση του προγράµµατος "υπολογισµός οφειλής" µε τον νέο τρόπο υπολογισµού των πρόσθετων τελών (Ν. 4152/13, Υπ. Αποφάσεις µε αριθµό Β/7/15878/2915/ και Β/7/15877/2914/ ) ως εξής: Σελίδα 7 από 10

8 α) απλή οφειλή: πρόσθετα τέλη ως υπολογισµένα µε τον παλιό τρόπο, και από επιβάρυνση µε ετήσιο επιτόκιο που σήµερα είναι 8,5%. Επίσης, θα υπάρχει στην µνήµη το ποσοστό της έκπτωσης στα πρόσθετα τέλη ως ανάλογα µε την ηµεροµηνία υπολογισµού και ταυτόχρονης εξόφλησης της οφειλής όταν πρόκειται για οφειλές ως (δηλ. εφάπαξ εξόφληση της οφειλής) ως εξής : 25% αν εξοφληθεί µέχρι % αν εξοφληθεί µέχρι % αν εξοφληθεί µέχρι % αν εξοφληθεί µέχρι β) ρύθµιση: πρόσθετα τέλη ως υπολογισµένα µε τον παλιό τρόπο (τα οποία έχουν έκπτωση ανάλογα µε την ηµεροµηνία εξόφλησης στην ρύθµιση της Νέας Αρχής), από µέχρι τον προηγούµενο της αίτησης ρύθµισης µήνα επιβάρυνση µε ετήσιο επιτόκιο που σήµερα είναι 8,5% και τόκος µε τοκοχρεολυτικό υπολογισµό για το χρονικό διάστηµα των δόσεων της ρύθµισης σύµφωνα µε τον τύπο : τόκος = {ν*κ*ε*(1+ε)^ν/{[(1+ε)^ν]-1}}-k όπου : Κ = ρυθµιζόµενο κεφάλαιο (υπολογισµένο τον προηγούµενο µήνα της αίτησης ρύθµισης) ν = πλήθος µηνιαίων δόσεων ε = 8,5%/12 (µηνιαίο επιτόκιο από ) Α.9 Την υλοποίηση των ρυθµίσεων του Ν. 4152/2013 µηχανογραφικά. Συγκεκριµένα : α) ηµιουργία οθόνης (πεδίου) στη µερίδα του ασφαλισµένου ώστε να µπορεί να καταχωρηθεί η ρύθµιση και το είδος αυτής (Νέα Αρχή ή Πάγια Ρύθµιση). Σηµειώνεται ότι επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωµής µιας µόνο δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά µαζί µε την καταβολή της επόµενης δόσης µε προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής 15%. Επίσης, θα υπάρχει ξεχωριστό πεδίο καταχώρισης της "εισφοράς" από την "πρόσθετη εισφορά" καθώς και των προσαυξήσεων αυτών. β) Πάγια Ρύθµιση: σε 12 δόσεις για καθυστερούµενες οφειλές, οι οποίες για το Ταµείο είναι ως το προηγούµενο της υποβολής της αίτησης έτος (να υπάρχει δικλείδα), δεδοµένου ότι η οφειλή του τρέχοντος έτους καθίσταται καθυστερούµενη από 1 Ιανουαρίου του επόµενου έτους. γ) Νέα Αρχή: αφορά οφειλές ως µε την προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι πληρωµένες οι εισφορές από την και µετά (να υπάρχει δικλείδα και για τα δύο ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία) και εξοφλείται σε δόσεις µε έκπτωση στα πρόσθετα τέλη ως ανάλογα µε την ηµεροµηνία εξόφλησης της οφειλής ως εξής (να δηµιουργηθούν οι αντίστοιχες επιλογές στην ρύθµιση ανάλογα µε την ηµεροµηνία εξόφλησης): 25% αν εξοφληθεί µέχρι % αν εξοφληθεί µέχρι % αν εξοφληθεί µέχρι % αν εξοφληθεί µέχρι Στην Νέα Αρχή θα υπάρχει επιπλέον και η εξής επιλογή ρύθµισης: Ειδική ρύθµιση για οφειλές ως 5.000,00 (κύρια οφειλή): Για οφειλές µε ποσό κύριας οφειλής έως 5.000,00 (να υπάρχει δικλείδα) και µε χαµηλό εισόδηµα, θα µπορεί ο αριθµός των δόσεων να ανέρχεται στις 100, αλλά το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι 50,00 (να υπάρχει δικλείδα και για τα δύο ανωτέρω στοιχεία), στην περίπτωση όµως αυτή, δεν θα υπάρχει έκπτωση στα πρόσθετα τέλη. Γενικά θα υπάρχει δικλείδα ότι το χρονικό διάστηµα που έχει ήδη ρυθµιστεί στην Νέα Αρχή και δεν έχει εξοφληθεί διότι χάθηκε η ρύθµιση, να µην µπορεί να ρυθµιστεί εκ νέου. Σελίδα 8 από 10

9 δ) ηµιουργία επιλογής εκτύπωσης της απόφασης µε την 1 η δόση ρύθµισης και την προθεσµία πληρωµής αυτής (7 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αίτησης της ρύθµισης), τον κωδικό ανάθεσης της 1 ης πληρωµής καθώς και τον κωδικό ανάθεσης της πάγιας εντολής (2 ος κωδικός για την πληρωµή των υπόλοιπων δόσεων µε πάγια εντολή). Σηµειώνεται ότι, η 2 η δόση πληρώνεται στο τέλος του επόµενου της καταβολής της 1 ης δόσης µήνα, κ.ο.κ. για τις επόµενες δόσεις. ε) υνατότητα του συστήµατος να παράγει αρχεία χρεώσεων µηνιαίως µε τους κωδικούς ανάθεσης, το ποσό χρέωσης, την ηµεροµηνία χρέωσης, αρχικά µε την ΕΤΕ (διαχειρίστρια τράπεζα) και αργότερα µέσω ΙΑΣ (όταν γίνει επέκταση σύµβασης µε τη διαχειρίστρια τράπεζα ώστε να εξυπηρετούνται οι συναλλαγές µέσω ΙΑΣ). στ) υνατότητα του συστήµατος να παίρνει τα αρχεία πληρωµών και να ενηµερώνει στις ρυθµίσεις τις αντίστοιχες δόσεις. ηλαδή, θα ενηµερώνονται τα έσοδα µε τα ποσά των αντίστοιχων δόσεων και θα ξεχρεώνεται η µερίδα του ασφαλισµένου. ζ) Θα διαχωρίζονται οι δύο ρυθµίσεις και θα υπάρχει στο σύστηµα αναλυτικά η οφειλή µε το κεφάλαιο και τα τρία είδη προσαυξήσεων (πρόσθετα τέλη ως , επιβάρυνση από ως τον µήνα πριν την ρύθµιση, τόκος µε τοκοχρεολυτικό υπολογισµό για το χρονικό διάστηµα των δόσεων της ρύθµισης, προσαύξηση εκπρόθεσµής καταβολής 15%) για στατιστικούς λόγους. Οµοίως και στην απλή οφειλή θα διαχωρίζονται το κεφάλαιο και τα δύο είδη προσαυξήσεων για στατιστικούς λόγους. η) ηµιουργία προγράµµατος έκδοσης "αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας και πιστοποιητικού υπολειπόµενης οφειλής βάσει του Ν. 4152/2013", το οποίο θα χορηγείται αφού το σύστηµα ελέγξει την τήρηση της ρύθµισης και στο οποίο θα αναγράφεται το υπόλοιπο της οφειλής της ρύθµισης. θ) ηµιουργία αρχείων µε ρυθµισµένες οφειλές και ύπαρξη προγράµµατος που θα παρακολουθεί την πληρωµή των δόσεων των ρυθµίσεων και θα τις καθιστά "χαµένες" όταν δεν τηρούνται οι όροι της ρύθµισης (µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης ή µη καταβολή της εκάστοτε τρέχουσας ετήσιας εισφοράς). Η δυνατότητα χαρακτηρισµού των δόσεων ως "χαµένες" από την Υπηρεσία θα παρέχεται και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψουν στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή και απορριφθεί η αίτηση υπαγωγής στην ρύθµιση, έτσι ώστε να εµφανίζεται στη µερίδα του ασφαλισµένου το υπόλοιπο της οφειλής, το οποίο θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ από ανεξαρτήτου ύψους οφειλής, εφόσον εκδοθεί πρώτα η πράξη βεβαίωσης οφειλής (η οφειλή και οι επιβαρύνσεις που αποστέλλονται στο ΚΕΑΟ υπολογίζονται κατά την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης βεβαίωσης οφειλής). ι) Υλοποίηση της υπ αριθµ. 248/ θέµα 12 ο απόφασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. σύµφωνα µε την οποία, για την υπαγωγή σε ρύθµιση οφειλών έως του Ν. 4152/2013, εφόσον υφίστανται καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές µετά την , είτε θα εξοφλούνται εφάπαξ είτε θα ρυθµίζονται σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις (πάγια ρύθµιση). ηλ. θα δηµιουργεί επιπλέον επιλογή: ταυτόχρονη υπαγωγή σε δύο ρυθµίσεις: Νέα Αρχή (για διαστήµατα έως 31/12/2012) και Πάγια Ρύθµιση (για διαστήµατα από 01/01/2013 και µετά) και θα πρέπει να πληρώνονται παράλληλα αρχίζοντας από την 1 η δόση εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την αίτηση. Επίσης, θα πρέπει σε αυτή την επιλογή ρύθµισης υποχρεωτικά να καταχωρούνται και οι δύο ρυθµίσεις, το πρόγραµµα να παρακολουθεί ταυτόχρονα τις πληρωµές και των δύο ρυθµίσεων (αν χαθεί η µία ρύθµιση τότε θα χαθεί και η δεύτερη και ας είναι πληρωµένη η δόση αυτής) και κατά την έκδοση ενηµερότητας να υπάρχει δικλείδα που να υποχρεώνει την Υπηρεσία να εκδίδει "αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και πιστοποιητικό υπολειπόµενης οφειλής βάσει του Ν. 4152/2013" και από τις δύο ρυθµίσεις και όχι µόνο από την µία. Α.10 ηµιουργία προγράµµατος το οποίο θα παίρνει τα χρονικά διαστήµατα ασφάλισης από την µερίδα του ασφαλισµένου και θα υπολογίζει το χρονικό διάστηµα σε χρόνια, µήνες, ηµέρες (1 µήνας = 30 ηµέρες, 1 χρόνος = 360 ηµέρες). Σελίδα 9 από 10

10 Α.11 ηµιουργία προγράµµατος ενηµέρωσης των ηλεκτρονικών µερίδων των ασφαλισµένων µε τους χρόνους ισχύος των εργοληπτικών τους πτυχίων (χρόνος ασφάλισής τους στο ΤΠΕ Ε), βάσει της ηλεκτρονικής λίστας από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. Ι. Α.12 Για τους ασφαλισµένους που ανήκουν στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς θα υπάρχει πεδίο όπου θα εµφανίζεται η ηµεροµηνία ένταξης στην κάθε ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία (για έλεγχο εισφορών). Α.13 ηµιουργία επιλογής της ένδειξης ασφάλισης, όπως "προαιρετική ασφάλιση" στις περιπτώσεις των ασφαλισµένων του νέου ασφαλιστικού που επιθυµούν να ασφαλιστούν προαιρετικά στο Ταµείο, "διαγραφή" ή "διακοπή ασφάλισης" ή "επανεγγραφή" αυτών. Α.14 Ύπαρξη πεδίου στο µητρώο όπου θα δηλώνεται το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η ηµεροµηνία ισχύος αυτού (για τον υπολογισµό των επιβαρύνσεων στις εκπρόθεσµες πληρωµές και στις ρυθµίσεις). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝΑΝΑ ΟΧΟ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Σελίδα 10 από 10

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα