ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) και τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ» την 26η Απριλίου 2013 και έχουν δημοσιευθεί με την καταχώρησή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/93/536 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1

2 Περιεχόμενα Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταμειακών ροών Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Φύση Δραστηριοτήτων Θέση της εταιρείας στο Κλάδο Εταιρικά γεγονότα, μετασχηματισμός με συγχώνευση δι απορροφήσεως θυγατρικών Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» Γεωγραφική κάλυψη Ομίλου Λειτουργίες και κύριες δραστηριότητες Προοπτικές εταιρείας Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Βάση προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων Κρίσεις Εκτιμήσεις και υποθέσεις Πληροφόρηση κατά τομέα Βάση Ενοποίησης Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως διακρατούμενα προς πώληση Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικά Δανεισμός Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις...50 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2

3 3.22 Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις Κόστος Δανεισμού Διανομή μερισμάτων Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις Διαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης επιχειρηματικοί τομείς Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τομείς Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, Πάγια περιουσιακά στοιχεία και Στοιχεία χρηματοδοτικής μίσθωσης Υπεραξία Επιχείρησης Ασώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Μετοχικό κεφάλαιο & διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεματικά Δικαιώματα μειοψηφίας Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις...74 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 3

4 6.24 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Πωλήσεις υπηρεσιών & λοιπών αποθεμάτων Κόστος πωλήσεων Άλλα έσοδα Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Άλλα έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Κέρδη ή ζημίες αποτίμησης στην εύλογη αξία χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων Φόρος εισοδήματος Μερίσματα ανά μετοχή Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Κ / ΥΠ.ΕΘ.Ο. & ΥΠ.ΑΝ Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 4

5 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 και οι οποίες είναι οι ακόλουθες: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών της χρήσεως Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες λογιστικές πολιτικές και τις αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες Επίσης, σας ανακοινώνουμε τα πεπραγμένα της διοίκησης της εταιρείας για τη δέκατη ένατη εταιρική χρήση. Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατ εφαρμογή των άρθρων 134 & 135 του Κ.Ν. 2190/20 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ενοποίησε για το σκοπό αυτό τις οικονομικές καταστάσεις των πιο κάτω εταιρειών: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ 100%-άμεση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 99,65%-έμμεση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 100%-έμμεση ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΛΙΜΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 49%-άμεση Επίσης θα εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητά της, την οικονομική θέση της και την προβλεπόμενη πορεία της στο μέλλον. α. Εξέλιξη εργασιών Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις ο κύκλος εργασιών του ομίλου και της εταιρείας έφθασε στο ποσό των ,28 και ,40 αντίστοιχα, έναντι ποσού ,76 και ,85 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε ,77 έναντι ,70 την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων ανήλθαν σε ,14 έναντι ,49 την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων για την Εταιρεία ανήλθαν σε ,42 έναντι ,62 την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων ανήλθαν σε ,94 έναντι ,68 την προηγούμενη χρήση. β. Οικονομική θέση της εταιρείας Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2012 με παράθεση των αντίστοιχων της προηγούμενης είναι τα ακόλουθα: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 5

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , , , ,93 Επενδύσεις σε ακίνητα 0, , , ,77 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,56 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.000,00 0, , ,00 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,62 Αποθέματα , , , ,97 Απαιτήσεις από πελάτες , , , ,41 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,43 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης , , , ,47 Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) , , , ,47 Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) , , Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) , , , ,47 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,84 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,48 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,53 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,11 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) , , , ,43 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 6

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Κύκλος εργασιών , , , ,85 Μικτά κέρδη , , , ,69 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων , , , ,57 Κέρδη πρό φόρων , , , ,62 Κέρδη μετά από φόρους , , , ,68 Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας , , , ,68 Μετόχους μειοψηφίας , , Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ) 3,6492 3,1474 2,4513 2,8418 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ) - - 0,19 0,34 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων , , , ,57 γ. Διάρθρωση του κύκλου εργασιών Η διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων του ομίλου -αφαιρουμένων των διεταιρικών συναλλαγών - σε αξία και ποσοστό για το έτος 2012 ήταν η ακόλουθη: Κλάδος Πωλήσεις (από παροχή ιατρικών υπηρεσιών) Ποσοστό Α βάθμια φροντίδα υγείας ,15 73,20% B βάθμια φροντίδα υγείας ,13 26,80% ,28 100,00% Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 7

8 δ. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές Η εταιρεία κατήρτισε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία την τρέχουσα χρήση, αναφέρονται λεπτομερώς στις Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2012 και δεν διαφέρουν από εκείνες που ακολούθησε η εταιρεία και κατά την προηγούμενη χρήση. ε. Χρεόγραφα Η μητρική εταιρεία έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα χρεόγραφα: 1. Μετοχές εισαγμένες στο Χ.Α.Α. ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ σε ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ALPHA BANK , ,21 EFG EUROBANK ERGASIAS A.E , ,25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,84 FOURLIS A.E , ,04 PROTON , ,89 ALAPIS , ,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ , , , ,52 2. Μετοχές μη εισαγμένες σε χρηματιστήρια ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ σε ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ , ,00 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΝΗ ΑΛΙΜΟΥ , ,00 3. Εταιρικά μερίδια ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ σε Γ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 - Η θυγατρική εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. έχει στην κατοχή της: 1. Μετοχές μη εισαγμένες σε χρηματιστήρια ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,44 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ,00 0,00 στ. Ταμειακά Διαθέσιμα σε Συνάλλαγμα Η εταιρεία δεν διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 8

9 ζ. Ακίνητα Η μητρική και οι συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου έχουν στην κατοχή τους, κατά πλήρη κυριότητα, τα παρακάτω ακίνητα: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Κατάστημα, εργαστήρια & θέσεις στάθμευσης 8.066, , ,04 2. Βας. Όλγας , Θεσσαλονίκη Κατάστημα, εργαστήρια & θέσεις στάθμευσης 2.245, , ,38 3. Κηφισίας , Κηφισιά Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης 1.340, , ,75 4. Λ. Θεσσαλονίκης 2, Περαία Θεσσαλονίκης Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης 1.943, , ,45 5. Φιλελλήνων 34-34α, Πειραιάς Κλινική 1.513, , ,00 6. Ηρ. Πολυτεχνείου 55, Πειραιάς Κατάστημα 568, , ,47 7. Ελ. Βενιζέλου 155,17672-Καλλιθέα Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης 342, , ,74 8. Μιχαλακοπούλου 4, Αθήνα Κατάστημα 224, , ,00 9. Μιχαλακοπούλου 6, Αθήνα Κατάστημα 198, , , Γρ. Κολωνιάρη 53, Ξηροκρήνη Θεσ/νίκης Κατάστημα 395, , , Στουρνάρη 29, Αθήνα Κατάστημα 127, , , Αλκιβιάδου 192, Πειραιάς Διαμέρισμα 63, , , Αλκιβιάδου , Πειραιάς Αποθήκη 148, , , , ,20 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γερουλάνου & Γεννηματά, Αθήνα Αποθήκη 1.020, , ,64 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 9

10 Επίσης, για την άσκηση της δραστηριότητάς της χρησιμοποιεί το πιο κάτω ακίνητο το οποίο έχει μεταβιβάσει με τον υπ αριθμ / τίτλο αγοραπωλησίας ακινήτου και σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (SALES & LEASE-BACK) του Ν. 1665/86 Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα Κλινική 3.640, , ,86 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη Κλινική 2.544, , ,07 Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη (προσημείωση υποθήκης) ποσού ,44 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων με υπόλοιπο την 31/12/2012 ποσού ,84 ευρώ ως ακολούθως: Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα , ,84 2. Ηρ. Πολυτεχνείου 55, Πειραιάς ,44 0,00 3. Βασ. Όλγας 154, Θεσσαλονίκη , , , ,84 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 10

11 η. Συναλλαγές του Ομίλου Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες. Πωλήσεις υπηρεσιών ποσά σε ευρώ 31/12/ /12/2011 Σε θυγατρικές & υποθυγατρικές , ,68 Λήψη υπηρεσιών Από θυγατρικές & υποθυγατρικές , ,41 Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις υπηρεσιών Απαιτήσεις Από θυγατρικές & υποθυγατρικές , ,34 Υποχρεώσεις Σε θυγατρικές & υποθυγατρικές , ,92 θ. Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης 2012, ποσού ,14 για τον Όμιλο και ,94 για την εταιρεία μεταφέρθηκαν στην Καθαρή Θέση του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα σύμφωνα με την πιο κάτω Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 31/12/ /12/2012 Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011) , ,47 Κέρδη της χρήσεως , , , ,41 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,26 Διανεμηθέντα μερίσματα , ,00 Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 0,00 Μεταφορά αποθεματικών 0, ,99 Λοιπά στοιχεία μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων , ,29 Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011) , ,37 ι. Αριθμοδείκτες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ α) Οικονομικής Διαρθρώσεως : Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 47,40% Σύνολο ενεργητικού «Ίδια κεφάλαια» 94% Σύνολο υποχρεώσεων «Ίδια κεφάλαια» 112,14% Πάγιο ενεργητικό Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 11

12 Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 172,85% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας: Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 18,48% Πωλήσεις υπηρεσιών Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 20,59% «Ίδια κεφάλαια» Μικτά αποτελέσματα 42,65% Πωλήσεις υπηρεσιών Πωλήσεις υπηρεσιών 111,44% «Ίδια κεφάλαια» EBITDA ,02 γ) Διαχειριστικής πολιτικής : Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 126 Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση Απαιτήσεις από πελάτες 377 Πωλήσεις υπηρεσιών με πίστωση Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών 77,92% Σύνολο υποχρεώσεων κ. Προβλεπόμενη πορεία Ήδη στην τελευταία πενταετία τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατέγραψαν ανοδική πορεία με κάμψη κατά την χρήση 2011 και με αύξηση την τρέχουσα χρήση 2012 κυρίως λόγω της ανάκαμψης σε κερδοφορία των κλινικών του Ομίλου και επιπροσθέτως λόγω της συγχώνευσης των εταιρειών που είχαν εξαγορασθεί το Δεκέμβριο Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συγχώνευση και ήδη αποτυπώνονται και στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας είναι τα εξής: Δημιουργία μιας μεγάλης, εύρωστης και ισχυρής οικονομικής μονάδας Μείωση των λειτουργικών εξόδων Επίτευξη οικονομιών κλίμακας Μείωση διοικητικού και διαχειριστικού κόστους Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους και ευχερέστερη ροή κεφαλαίων Ενοποίηση και ενδυνάμωση του δικτύου διαγνωστικών μονάδων Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 12

13 Η επίδραση των στοιχείων των εξαγορασθεισών εταιρειών στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τη χρήσης Ο κύκλος εργασιών προβλέπεται στην επόμενη χρήση να σταθεροποιηθεί στα επίπεδα της τρέχουσας παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως λόγω της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας αυξανόμενων ομάδων ασφαλισμένων ασφαλιστικών ταμείων που απορροφούνται από τον Ενικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), νέων παρεχομένων υπηρεσιών, σημαντικών συνεργασιών και διείσδυσης σε νέες αγορές. Βελτιώσεις μπορούμε να επιτύχουμε στους εξής τομείς: Αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ανάπτυξης του τμήματος Marketing. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ως στόχο τη διατήρηση των οικονομικών μεγεθών στα επίπεδα του 2012, με παράλληλη αύξηση των δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Η εκτίμηση είναι ότι η επόμενη διετία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για την ελληνική αγορά υγείας καθώς τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και ο νέος οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι σε δυσχερή θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων τους και να χρηματοδοτήσουν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Κύριοι Μέτοχοι, Για τη διανομή του αποτελέσματος της τρέχουσας χρήσης, προτείνουμε τη διανομή μερισμάτων ποσού ,00 δηλ. 0,1885 ανά μετοχή μικτά, το δε υπόλοιπο να μεταφερθεί στα Ίδια Κεφάλαια ως υπόλοιπο κερδών εις νέο. Η εταιρεία, ως ηγέτιδα στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών έστω μέσα στο δυσμενές αυτό κλίμα και θα προσπαθήσει αφενός να αναδιοργανώσει τα λειτουργικά τμήματα της και αφετέρου να αναπτύξει νέες καινότομες υπηρεσίες τα οποία θα προωθήσει μέσα από νέα κανάλια διανομής. Ευάγγελος Σπανός Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 13

14 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 14

15 ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 20/5/2013 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γιάννα Ε. Σεβαστοπούλου Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 15

16 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ποσά σε ευρώ Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις , , , ,73 Πάγια στοιχεία χρηματοδοτικής μίσθωσης , , , ,20 Επενδύσεις σε ακίνητα 0, , , ,77 Υπεραξία επιχείρησης , ,82 0,00 0,00 Ασώματες ακινητοποιήσεις , , , ,56 Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,00 0, , ,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , , , , , ,88 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , , , ,97 Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,41 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,58 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού , , , ,08 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , , , ,40 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,01 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,37 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού , , , , , , , ,55 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,43 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 16

17 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,10 Αποθεματικά αναπροσαρμογής (Εύλογης Αξίας) , , , ,48 Λοιπά αποθεματικά , , , ,91 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτελέσματα εις νέο , , , ,98 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής , , , ,47 Δικαιώματα Μειοψηφίας , ,43 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,35 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,84 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,88 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,87 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,73 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ,04 0, ,04 0,00 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,32 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις , , , ,57 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,42 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,84 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση , , , ,69 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,40 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , , , ,72 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,64 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,96 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , , , ,43 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 17

18 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Έσοδα (Κύκλος εργασιών) , , , ,85 Κόστος Πωληθέντων , , , ,16 Μικτά Αποτέλεσματα (κέρδη) , , , ,69 Άλλα έσοδα , , , ,80 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , ,88 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,49 Άλλα έξοδα , , , ,55 Χρηματοοικονομικά έσοδα , , , ,41 Χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,35 Κέρδη ή ζημίες από εξαγορά θυγατρικών , ,77 0,00 0,00 Κέρδη ή ζημίες αποτίμησης στην εύλογη αξία χρημ/κων περιουσιακών στοιχείων , , , ,01 Αποτελέσματα χρήσης (κέρδη) προ φόρων , , , ,62 Φόρος εισοδήματος (τρέχων φόρος) , , , ,32 Διαφορές φορολογικού ελέγχου ,13 0, ,13 0,00 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , ,62 Αποτελέσματα χρήσης (κέρδη) μετά από φόρους , , , ,68 Κατανέμονται σε: Μετόχους πλειοψηφίας , , , ,68 Δικαιώματα μειοψηφίας , ,45 0,00 0,00 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 18

19 Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ποσά σε ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,55 Κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια , ,47 Καθαρό κέρδος χρήσης (αναπροσαρμοσμένο) , , ,49 Εξαγορά θυγατρικών , ,78 Μεταφορά αποθεματικών , ,88 0,00 Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου/ Πωλήσεις ιδίων μετοχών 0,00 Διανεμηθέντα Μερίσματα χρήσης , ,00 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,35 Κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια 0,00 Καθαρό κέρδος χρήσης (αναπροσαρμοσμένο) , , ,14 Μεταβολή στην αναβαλόμενη φορολογία (αλλαγή φορολογικού συντελεστή) , ,46 Κτήση συμμετοχών/νέες ενοποιούμενες , , , ,19 Κτήση συμμετοχών & συγχώνευση δι απορροφήσεως θυγατρικών , ,91 0,00 Διαγραφές ενοποιούμενων την προηγούμενη χρήση που απορροφήθηκαν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ,50 Μεταφορά αποθεματικών , ,06 0,00 Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου/ Πωλήσεις ιδίων μετοχών , ,26 Διανεμηθέντα Μερίσματα χρήσης , ,00 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,98 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 19

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα 210-3352800 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2292401000 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας 79/5/09.07.1996 & 6/600/11.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα