Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Πάτρα, 2013 Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 1 ]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Λέξεις-κλειδιά 4 ABSTRACT 4 Key-words 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 6 Στόχος- ερευνητικά ερωτήματα ερευνητικές υποθέσεις 8 ΜΕΘΟΔΟΣ 8 Συμμετέχοντες (Δείγμα) 9 Εργαλεία (ή Υλικό ή Τεχνική Συλλογής Δεδομένων) 9 Ερευνητική διαδικασία 9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 14 Δήλωση γνησιότητας της εργασίας 14 Παράρτημα 1. Ορισμένα στοιχεία για τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου 15 Παράρτημα 2. Σχήματα και Πίνακες 17 Παράρτημα 3. Αποφυγή της λογοκλοπής 21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 22 Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 2 ]

3 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΟΜΗ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Αναγράφεται ο φορέας (ΕΑΠ), το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Σπουδές στην Εκπαίδευση), η Θεματική Ενότητα (π.χ. Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον), ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ), το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας, το ονοματεπώνυμο του/της επιβλέποντος/ουσας, η πόλη [Πάτρα], έτος υποβολής). Σημείωση: Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος (12-15 λέξεις το ανώτερο), σαφής και περιεκτικός, και να δηλώνει στον αναγνώστη το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος της μελέτης και τη σχέση ανάμεσα στις κύριες μεταβλητές ή τα θέματα που εξετάζει η ΔΕ. Αποφεύγονται οι συντομογραφίες, οι ξενικές λέξεις, οι μαθηματικοί τύποι και οι δείκτες. (3 η σελίδα) Αναγράφεται ο τίτλος της ΔΕ, το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας, και το ονοματεπώνυμο των τριών μελών της επιτροπής εξέτασης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε νέα σελίδα (Η Περίληψη να ξεκινά πάντα από μονή σελίδα). Έως 300 λέξεις. Η περίληψη εκτείνεται σε μια μόνο παράγραφο χωρίς αριστερή εσοχή και έχει ως στόχο να αποδώσει συνοπτικά και με ακρίβεια το περιεχόμενο της ΔΕ. Στην περίληψη περιλαμβάνονται εν συντομία οι ακόλουθες πληροφορίες: στόχος, μέθοδος, κύρια ευρήματα, προεκτάσεις (ποια είναι η ευρύτερη συνεισφορά) της έρευνας. Στην περίληψη είναι απαραίτητο να: Αποφεύγεται η χρήση βιβλιογραφικών αναφορών. Χρησιμοποιείται ενεργητική αντί της παθητικής φωνής. Για παράδειγμα, οι ερευνητές έδωσαν στους συμμετέχοντες τις παρακάτω οδηγίες αντί του δόθηκαν στους συμμετέχοντες οι παρακάτω 1 Με βάση τις «προδιαγραφές παράδοσης» των ΔΕ, η μορφοποίηση των σελίδων είναι η ακόλουθη: Δεξιό περιθώριο: 1,25" ή 3,17 cm Αριστερό περιθώριο: 1,25" ή 3,17 cm Επάνω περιθώριο: 1" ή 2,54 cm Κάτω περιθώριο: 1" ή 2,54 cm Πλάτος σελίδας: σελίδα Α4 (8,27" ή 21,0 cm) Ύψος σελίδας: σελίδα Α4 (11,69" ή 29,7 cm). Η μορφοποίηση του κειμένου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: Διάστιχο: 1,5 Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Trebuchet Στοίχιση: Justify Κωδικοποίηση: Unicode Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 Παράγραφοι: Η κάθε παράγραφος θα πρέπει να ξεκινά σε νέα γραμμή και να αφήνει την προκαθορισμένη εσοχή ή τουλάχιστον 0,5cm (0,2 in). Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 3 ]

4 οδηγίες. Χρησιμοποιείται παρελθοντικός χρόνος όταν γίνεται αναφορά στη μέθοδο και ενεστώτας όταν παρατίθενται τα αποτελέσματα. Περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στοιχεία περιγραφής/προσδιορισμού του δείγματος της μελέτης. Σημείωση 1: Η περίληψη γράφεται πάντοτε αφού ολοκληρωθεί η εργασία. Σημείωση 2: Τόσο στην Περίληψη όσο και σε όλο το σώμα του κειμένου της εργασίας δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο της γλωσσικής επιμέλειας (βλ. Παράρτημα 1). Λέξεις-κλειδιά ABSTRACT Key-words ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στην ίδια σελίδα με την Περίληψη. Είναι υποχρεωτική η παράθεση έως 6 λέξεων-κλειδιών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη της εργασίας. Σε νέα σελίδα. (Ξεκινά από μονή σελίδα). Έως 300 λέξεις στην αγγλική γλώσσα. Θα πρέπει να αποδίδει τα ίδια στοιχεία με την ελληνική εκδοχή της. Βεβαιωθείτε, με τη βοήθεια κάποιου που γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, ότι δεν έχει γραμματικά και συντακτικά λάθη. Στην ίδια σελίδα με το Abstract. Ότι ισχύει για τις «λέξεις-κλειδιά» αλλά στην αγγλική γλώσσα. Σε νέα σελίδα. (Ξεκινά από μονή σελίδα). Παρατίθεται πίνακας περιεχομένων μέχρι ενότητες 3 ου επιπέδου 2. Οι ενότητες είναι αριθμημένες. Για κάθε ενότητα αναφέρεται ο αριθμός σελίδας όπου συναντάται στο σώμα του κειμένου. Στα περιεχόμενα εμφανίζονται και τα παραρτήματα. Ο πίνακας περιεχομένων να ξεκινά πάντα από μονή σελίδα. Ο πίνακας περιεχομένων δίνει την πρώτη εικόνα του τι 2 Με βάση τις προδιαγραφές παράδοσης» των ΔΕ, η μορφοποίηση των κεφαλίδων πρέπει να γίνεται ως εξής: Ι. Για τίτλους κεφαλαίων: Μέγεθος γραμματοσειράς 16, Bold ΙΙ. Για τίτλους ενοτήτων: Μέγεθος γραμματοσειράς 14, Bold ΙΙΙ. Για τίτλους υποενοτήτων 1 ου επιπέδου: Μέγεθος γραμματοσειράς 12, Bold ΙV. Για τίτλους υποενοτήτων 2 ου επιπέδου: Μέγεθος γραμματοσειράς 12, Bold, Italic Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 4 ]

5 περιλαμβάνεται στη ΔΕ. Η διαδικασία κατασκευής «Πίνακα Περιεχόμενων», που ενσωματώνεται ως ειδική εντολή στο Word 3, μπορεί να ενημερώνει αυτόματα τον Πίνακα, σύμφωνα με τις αλλαγές που ο συγγραφέας κάνει στο περιεχόμενο της εργασίας του. Σημείωση: όποιες αλλαγές γίνουν στις κεφαλίδες των ενοτήτων ή υποενοτήτων στο κείμενο της ΔΕ θα πρέπει αντιστοίχως να γίνουν και στον Πίνακα Περιεχομένων. Επίσης, σημειώστε ότι η σελίδα με τα περιεχόμενα δεν αριθμείται. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Σε νέα σελίδα. (Ξεκινά από μονή σελίδα). Για κάθε πίνακα αναφέρεται ο τίτλος του (π.χ., Πίνακας 1. Τίτλος... Πίνακας 2. Τίτλος... ) και ο αριθμός σελίδας όπου συναντάται στο σώμα του κειμένου. Σημείωση: Στο Word μπορείτε να εντοπίσετε την σχετική εντολή για την αυτόματη δημιουργία Ευρετηρίου Πινάκων και Σχημάτων, το οποίο ενημερώνεται αυτόματα, σύμφωνα με τις αλλαγές που γίνονται στο περιεχόμενο της εργασίας. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σε νέα σελίδα. (Ξεκινά από μονή σελίδα). Για κάθε σχήμα αναφέρεται η λεζάντα του (π.χ., Σχήμα 1. Λεζάντα... Σχήμα 2. Λεζάντα ) και ο αριθμός σελίδας όπου συναντάται στο σώμα του κειμένου. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε νέα σελίδα. Γίνονται οι αναφορές σε όσους/ες βοήθησαν/συμμετείχαν/στήριξαν το συγγραφέα και γράφονται ευχαριστίες. Αναπτύσσεται συνήθως σε 1 σελίδα. Σημείωση: Ο πρόλογος γράφεται συνήθως αφού ολοκληρωθεί η εργασία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγράφεται σύντομα το γενικό σκεπτικό και πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας: ο βασικός προβληματισμός, οι λόγοι εμπλοκής με το συγκεκριμένο πεδίο και παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο των κεφαλαίων/ενοτήτων της εργασίας ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του περιεχομένου της ΔΕ. 3 Στο Word η σειρά των εντολών έχει ως εξής: Εισαγωγή Αναφορά Ευρετήρια και Πίνακες Πίνακας Περιεχομένων (ή από τις εντολές «Αναφορές» εντοπίστε τον «Πίνακα Περιεχομένων»). Η σειρά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εκδοχή (version) του κειμενογράφου. Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 5 ]

6 Σε ορισμένες Θεματικές Ενότητες (π.χ. ΕΚΠ65) ενδεχομένως να ζητηθεί ένα άλλο περιεχόμενο του κειμένου της Εισαγωγής όπως, για παράδειγμα, να παρουσιάζεται σε έκταση 10 περίπου σελίδων η αφορμή για την εκπόνηση της μελέτης, δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι/συνθήκες που οδήγησαν τον/την φοιτητή/τρια στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε, τα πλέον σημαντικά ευρήματα καθώς και το τι σημαίνουν για το διαπραγματευόμενο θέμα. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Σε νέα σελίδα. Θεωρητικό πλαίσιο: διαρθρώνεται σε ένα ή περισσότερα κεφάλαια ή κεντρικές ενότητες (συνήθως 2-3). Η κατεύθυνση ανάπτυξής του είναι από το γενικό στο ειδικό. Συνήθως ξεκινά με γενικές τοποθετήσεις που αφορούν την οριοθέτηση του πεδίου της έρευνας και τον εννοιολογικό προσδιορισμό των βασικών όρων που σχετίζονται με το θέμα. Στο κυρίως θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζονται όσα έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, τι έγραψαν άλλοι ερευνητές, όσα στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα για το θέμα ή/και τις επιμέρους πτυχές του (ή έστω, για τα πιο συναφή θέματα). Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές απόψεις/προσεγγίσεις που κατευθύνουν την έρευνα και προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα και παρατηρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με πτυχές του υπό διερεύνηση θέματος, χωρίς όμως να απαιτείται εξαντλητική ανασκόπηση που ξεκινά από πολύ παλιά (ανασκόπηση της βιβλιογραφίας). Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Αναδεικνύεται η σχέση ανάμεσα στην προηγούμενη βιβλιογραφία και την παρούσα έρευνα και, κατόπιν, παρουσιάζεται η συλλογιστική και ο στόχος της έρευνας και διατυπώνεται το συγκεκριμένο ερώτημα ή ερωτήματα, από τα οποία προκύπτουν -όπου χρειάζεται- και οι ερευνητικές υποθέσεις. Η ανασκόπηση δεν ισοδυναμεί, σε καμία περίπτωση, με την απλή παράθεση αποσπασμάτων (συχνά αυτούσιων, χωρίς καν σωστή βιβλιογραφική αναφορά) που ο/η φοιτητής/τρια έτυχε να εντοπίσει κατά την αναζήτηση και επεξεργασία των πηγών (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, ιστοσελίδες κτλ). Στόχος δεν είναι να καταδειχθεί ότι έγινε χρήση ικανού αριθμού βιβλιογραφικών πηγών, αλλά ότι είναι ικανός/ή να διαχειριστεί τις πηγές που συγκέντρωσε και να παρουσιάσει Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 6 ]

7 με τρόπο κριτικό τις θέσεις άλλων μελετητών ακόμη και εκείνων τις οποίες υιοθετεί στη ΔΕ. Η επανάληψη μεγάλων τμημάτων της θεωρίας, τα οποία θεωρούνται γνωστά στην επιστημονική κοινότητα, στο πλαίσιο της οποίας εκπονείται η ΔΕ, πρέπει να αποφεύγεται όπως, για παράδειγμα, η παράθεση γενικών θέσεων και δεδομένων της θεωρίας του Piaget, τα οποία είναι γνωστά και μπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε κάθε συναφές εγχειρίδιο που αφορά την ανάπτυξη του παιδιού. Θα πρέπει να επιλέγονται μόνο τα σημεία εκείνα που συνδέονται άμεσα με το θέμα που διερευνάται. Αντίθετα, απαιτείται αναλυτική παρουσίαση όσο το δυνατό περισσότερων συναφών αναφορών (θεωρητικών θέσεων και ερευνητικών ευρημάτων) στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο εξετάζει η ΔΕ, έτσι ώστε να παρουσιαστεί με ολοκληρωμένο τρόπο η συλλογιστική πάνω στην οποία στηρίζεται η έρευνα και τα ερευνητικά ερωτήματα και να γίνει στη συνέχεια ο σχολιασμός των ευρημάτων της. Είναι σημαντικό: (α) να παρουσιάζονται στο τμήμα αυτό όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα (από πρωτογενείς και όχι δευτερογενείς πηγές, κατά το δυνατόν περισσότερο), (β) να χρησιμοποιείται βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση (η ανασκόπηση και χρήση διεθνούς βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη σε κάθε ΔΕ μεταπτυχιακού επιπέδου) και να παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο οι βιβλιογραφικές παραπομπές (βλ. Γενικές οδηγίες σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών & αναφορών) 4, (γ) να υπάρχει σαφής δομή των ενοτήτων της και (δ) καθετί που παρουσιάζεται στην ανασκόπηση να εξυπηρετεί έναν και μόνο σκοπό: την οικοδόμηση ενός συνεκτικού συλλογισμού που θα οδηγεί στην παρουσίαση των ερευνητικών στόχων και στην διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων. Επίσης, τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται στο εισαγωγικό μέρος θα χρησιμοποιηθούν και στο καταληκτικό κεφάλαιο. Κατά τη Συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας, τα οποία θα έχουν προηγουμένως παρουσιαστεί. Η έκταση του θεωρητικού μέρους δεν αναμένεται να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής εργασίας. 4 Το κείμενο που τιτλοφορείται «Γενικές οδηγίες σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών & αναφορών» εστάλη το Δεκέμβριο του 2012 σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Σπουδές στην Εκπαίδευση" του ΕΑΠ. Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 7 ]

8 Στόχος Ερευνητικά Ερωτήματα Ερευνητικές Υποθέσεις ΜΕΘΟΔΟΣ Η ανασκόπηση της συναφούς με το θέμα βιβλιογραφίας ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή/και των ερευνητικών υποθέσεων (= υποθέτουμε ότι συμβαίνει το Χ και προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε την υπόθεσή μας). Οι υποθέσεις τίθενται κατ αντιστοιχία με τα ερωτήματα επιμέρους στόχους της έρευνάς μας. Η σαφής διατύπωσή τους είναι σημαντική διότι δείχνει το τι ακριβώς θα αναζητηθεί στη συγκεκριμένη έρευνα. Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα (ή τις ερευνητικές υποθέσεις), τα οποία εμπεριέχουν και τις κεντρικές έννοιες που διαπραγματεύεται η ΔΕ, θα πρέπει να επιλεγούν η μεθοδολογική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί, τα εργαλεία της έρευνας, με τα οποία θα γίνει η συλλογή και στη συνέχεια η ανάλυση των δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα δώσουν απαντήσεις στις ερευνητικές αυτές απορίες. Όλη η έρευνα λοιπόν υφαίνεται γύρω από τα ερευνητικά ερωτήματα/ερευνητικές υποθέσεις που θα διατυπωθούν. Σημείωση: Προσοχή στον αριθμό των ερευνητικών ερωτημάτων. Τα ερωτήματα διατυπώνονται με βάση έναν αριθμό μεταβλητών, αξόνων ή ερωτήσεων. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερα τα ερωτήματα τόσο πιο πολλές μεταβλητές απαιτούνται και ο κριτικός συνδυασμός και σχολιασμός τους γίνεται εξαιρετικά πολύπλοκος. Συνοψίζει το πώς διεξήχθη η έρευνα. Με άλλα λόγια, παρέχει πληροφορίες στον αναγνώστη για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα. Αναφέρεται και τεκμηριώνεται η επιλεχθείσα προσέγγιση (π.χ. ποσοτική ή ποιοτική προσέγγιση ή συνδυασμός τους, εφαρμογή πειραματικού ή άλλου σχεδίου έρευνας κτλ). Περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι φάσεις διεξαγωγής της και κάθε στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε με τόσες λεπτομέρειες όσες θα χρειάζονταν κάποιος άλλος ερευνητής προκειμένου να επαναλάβει την έρευνα σε περίπτωση που κάποιος το θελήσει. Τόσο στο κεφάλαιο της Μεθόδου όσο και σε εκείνο των Αποτελεσμάτων προβλέπεται ένας συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών, τον οποίο όλοι οι ερευνητές ανά τον κόσμο ακολουθούν με συνέπεια. Χωρίζεται συνήθως στις ακόλουθες υποενότητες (η ορολογία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σχέδιο έρευνας Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 8 ]

9 και τη γενική επιστημολογική προσέγγιση) με τη συγκεκριμένη σειρά: Συμμετέχοντες (Δείγμα) Στην ενότητα αυτή, πέραν της αναφοράς στον πληθυσμό της έρευνας, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες, οι οποίες βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά του δείγματος (π.χ. πλήθος, φύλο, ηλικία, και λοιπές πληροφορίες κοινωνικοδημογραφικού κυρίως περιεχομένου). Επίσης, περιγράφεται το πώς επελέγησαν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα (η δειγματοληπτική μέθοδος που εφαρμόστηκε, δηλ. εάν υπήρξαν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων) και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί/ές εντάχθηκαν σε ομάδες (εφόσον συνέβη κάτι τέτοιο). Αναφέρεται επίσης αν κάποια άτομα αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και σε περίπτωση που η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο πόσα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν αναπάντητα ή/και δεν επιστράφηκαν στον ερευνητή. Σημείωση: ο όρος «Υποκείμενα» συναντάται κατά κύριο λόγο σε έρευνες με πειραματικό σχέδιο. Εργαλεία (ή Υλικό ή Τεχνική Συλλογής Δεδομένων) Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα εργαλεία (όχι ο τρόπος) που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της έρευνας. Ανάλογα με την ερευνητική μέθοδο που έχει επιλεγεί, περιγράφεται με συντομία το υλικό της έρευνας (κλείδες παρατήρησης, οδηγοί συνέντευξης, ψυχομετρικές κλίμακες ή ερωτηματολόγια κ.λπ., εργαλεία συλλογής δεδομένων τα οποία κατασκευάσθηκαν, προσαρμόστηκαν και στη συνέχεια χορηγήθηκαν και πληροφορίες για την αξιοπιστία των μετρήσεων και την εγκυρότητά τους). Η περιγραφή αυτή αποσκοπεί στο να αιτιολογήσει και ενδυναμώσει την απόφαση του ερευνητή για την χρήση τους. Αναλυτική παρουσίαση του κάθε εργαλείου δίδεται σε αντίστοιχο παράρτημα. Ερευνητική διαδικασία Περιγράφεται αναλυτικά, βήμα προς βήμα, χρονικά και με σαφήνεια ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας για την συγκέντρωση των δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο ο/η φοιτητής/τρια προσέγγισε τους συμμετέχοντες. Έτσι, περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η δομή της έρευνας και Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 9 ]

10 πληροφορίες για τις συνθήκες, τις ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές και το πειραματικό σχέδιο (αν πρόκειται για πειραματική μελέτη), πότε πραγματοποιήθηκε η έρευνα, πού πραγματοποιήθηκε, πόσα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν με τον Χ τρόπο σε Χ ομάδες και πόσα επιστράφηκαν συμπληρωμένα, εάν έχετε κάνει συνέντευξη πόσο χρόνο διήρκησε κτλ. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται με ακρίβεια οι οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέχοντες κατά την εκπόνηση της έρευνας. Αναφέρεται επίσης ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα και ο τρόπος χορήγησης των ερευνητικών εργαλείων, χωρίς όμως υπερβολή στην αναφορά λεπτομερειών (π.χ. τι καιρό έκανε όταν διενεργούσατε την έρευνα), εκτός εάν αυτό έχει άμεση σχέση με την έρευνα. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ο τρόπος/η μέθοδος που εφαρμόσθηκε για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων (στην περίπτωση εφαρμογής ποιοτικής ανάλυσης θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα το είδος της ανάλυσης (θεματική, θεμελιωμένη ανάλυση, ανάλυση λόγου) και να περιγράφονται τα στάδια της ανάλυσης. Είναι, επίσης, απαραίτητο να συζητηθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων της έρευνας: Πώς εξασφαλίστηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα; Ποια μέτρα ελήφθησαν; Ποια κενά υπάρχουν; Ποιοι περιορισμοί ισχύουν και πώς αντιμετωπίστηκαν; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα/ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα (χειρισμοί δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις). Αναφέρονται αριθμητικά ευρήματα στατιστικών αναλύσεων ή μοτίβα/σχήματα αλληλεπιδράσεων και αυτούσια αποσπάσματα ή γενικές τάσεις και παρατηρήσεις από ποιοτικά δεδομένα. Η ενότητα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα με τη χρήση πινάκων και σχημάτων (κυκλικά διαγράμματα [«πίτες»], ραβδογράμματα [«μπάρες»] κτλ.), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (βλ. Παράρτημα 2). Κάθε Πίνακας ή Σχήμα πρέπει να είναι αριθμημένα (ξεχωριστή αρίθμηση για τους Πίνακες και τα Σχήματα/Διαγράμματα) και να παραπέμπονται μέσα στο κείμενο. Η κεφαλίδα κάθε πίνακα και η λεζάντα κάθε σχήματος πρέπει να είναι συνοπτική, αλλά να έχει νοηματική αυτοτέλεια, ώστε διαβάζοντάς την να καταλαβαίνει αμέσως ο αναγνώστης τι παρουσιάζει ο Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 10 ]

11 συγκεκριμένος πίνακας/γράφημα. Η κεφαλίδα στους Πίνακες τοποθετείται συνήθως στο επάνω μέρος, με κανονική γραμματοσειρά, ενώ στα Γραφήματα, τοποθετείται στο κάτω μέρος, με πλάγια γραμματοσειρά. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πίνακες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται και στο κείμενο εκτός κι αν πρόκειται για σημαντικό στοιχείο-εύρημα. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του σχήματος ή του πίνακα τα παίρνει ο/η φοιτητής/τρια από κάποια άλλη πηγή θα πρέπει να αναφέρεται κάτω από το σχήμα ή τον πίνακα η πηγή [Πηγή: Συγγραφέας, Έτος]. Σημείωση: Αποτελεί «κακή πρακτική» η αντιγραφή των πινάκων που εξάγει το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και η επικόλλησή τους στο κείμενο. Οι Πίνακες θα πρέπει να αναδομηθούν με βάση το συμβατικό τρόπο δόμησης Πινάκων όπως προβλέπεται στο σύστημα APA (βλ. Παράρτημα 2). Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, προηγούνται οι πληροφορίες που προκύπτουν από εφαρμογή περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης (μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, ποσοστά) και έπονται της επαγωγικής (εφαρμογή στατιστικών κριτηρίων/τεστ). Όσον αφορά την επαγωγική στατιστική πρέπει να δικαιολογείται η επιλογή του στατιστικού τεστ/κριτηρίου (π.χ., αν δηλαδή αναφέρεται σε διαφορά ή συνάφεια, στον αριθμό των συνθηκών ή ομάδων ανάλυσης, στο επίπεδο μέτρησης ή/και τον τύπο του πειραματικού σχεδίου εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί) και να γίνεται αναφορά στην τιμή του στατιστικού κριτηρίου και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Αν απορρίπτεται η ερευνητική υπόθεση, πρέπει να υποδεικνύεται τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Προσπαθήστε να τονίσετε το νόημα του στατιστικού τεστ που χρησιμοποιείτε, δηλαδή να περιγράψετε τι είναι αυτό που ελέγχετε και τι θα σήμαινε για τις εκάστοτε μεταβλητές να είναι στατιστικά σημαντικές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μια λογική σειρά η οποία, συνήθως, καθορίζεται από τη σειρά διατύπωσης των ερευνητικών ερωτημάτων/υποθέσεων της μελέτης. Οι αριθμοί που παρουσιάζονται, συνήθως στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Λέξεις και όροι που υπονοούν αιτιότητα (π.χ. μια συνθήκη ή κατάσταση κτλ. που προκάλεσε μια συμπεριφορά) χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις πειραματικής έρευνας. Επίσης, αναφερόμαστε σε ανεξάρτητες και Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 11 ]

12 εξαρτημένες μεταβλητές μόνο όταν διερευνούμε αιτιώδεις σχέσεις. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ερευνητικού σχεδίου μπορείτε να κάνετε λόγο για την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα σε μεταβλητές (συμμεταβολή). Εάν τα αποτελέσματα προέρχονται από εφαρμογή ποιοτικής ανάλυσης (π.χ. ημι-δομημένη συνέντευξη με θεματική ανάλυση) τότε στην αρχή κάθε θεματικής θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια οι κατηγορίες που αναδείχτηκαν από την ανάλυση. Έπειτα, κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να αναπτύσσεται παρουσιάζοντας τα κεντρικά μοτίβα που αναδείχτηκαν. Κάθε μοτίβο θα πρέπει να ακολουθείται και από ένα ενδεικτικό απόσπασμα από τα πρωτόκολλα των συνεντεύξεων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Είναι το τμήμα της ΔΕ όπου επιχειρείται η ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας και συνήθως ξεκινά με μια αναφορά στα ερευνητικά ερωτήματα ή/και τις υποθέσεις και παρουσίαση των αντίστοιχων βασικών ευρημάτων (χωρίς τη χρήση στατιστικών δεικτών ή άλλων αριθμητικών στοιχείων). Ο ερευνητής πρέπει να θέσει τα αποτελέσματα αφενός στο θεωρητικό πλαίσιο, που παρουσιάζεται στο αρχικό θεωρητικό τμήμα/κεφάλαιο και, αφετέρου, σε σχέση με τα ευρήματα της συναφούς ερευνητικής βιβλιογραφίας (βλ. ενότητα Βιβλιογραφική ανασκόπηση) ώστε να αναδειχτούν συμφωνίες ή διαφορές ανάμεσα στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας και στα αποτελέσματα άλλων ερευνητών. Ερωτήματα που καθοδηγούν το περιεχόμενο της ενότητας αυτής είναι: Πώς εξηγούνται τα ευρήματα της έρευνας; Ήταν αναμενόμενα ή όχι; Τι έχουν βρει ή τι έχουν 'πει' οι άλλοι ερευνητές που έχουν μελετήσει το ίδιο θέμα; Κατά τη συζήτηση των ευρημάτων, ο συγγραφέας θα πρέπει να σταθεί κριτικά απέναντι στις μεθοδολογικές επιλογές του και να παρουσιάσει τους τυχόν περιορισμούς της έρευνάς του. Δηλαδή, σε σχέση πάντα με την μεθοδολογική αυστηρότητα που όφειλε ο συγγραφέας να τηρήσει, τα αποτελέσματά του είναι γενικεύσιμα; Με πόση ασφάλεια; Σε ποιον πληθυσμό; Πρέπει να συζητηθούν επίσης η σημασία και οι προεκτάσεις των ευρημάτων. Διατυπώνονται ερευνητικές και θεωρητικές προτάσεις που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της έρευνας και οι προεκτάσεις/επιπτώσεις της σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος καθώς και ερωτήματα προς περαιτέρω διερεύνηση (πρακτικές και θεωρητικές Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 12 ]

13 εφαρμογές των ευρημάτων). Σημείωση: Κατά την προετοιμασία αυτής της ενότητας μπορεί να γίνει μια αναθεώρηση του θεωρητικού μέρους της εργασίας σας. Για παράδειγμα, αν στο θεωρητικό κεφάλαιο δεν έγινε αναφορά σε διαστάσεις που ανέδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας, απαιτείται το θεωρητικό μέρος να αναθεωρηθεί προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι διαστάσεις αυτές (π.χ. να προσθέσετε κάποια ενότητα στο Θεωρητικό Μέρος ή να ενισχύσετε τις υπάρχουσες αν διαπιστώσετε ότι δεν παραθέτετε κάποιο διακριτό θεωρητικό πλαίσιο που να σας επιτρέπει να ερμηνεύσετε τα δικά σας ευρήματα ή, σε άλλη περίπτωση, να έχετε συμπεριλάβει μέρη που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου για να σχολιάσετε/ συζητήσετε/ερμηνεύσετε τα ευρήματά σας). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά σε γεγονότα και απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, βάσεις δεδομένων, προσωπικές συνεντεύξεις, εφημερίδες, τηλεόραση, έντυπα, κτλ.) πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο ως ενδοκειμενική παραπομπή (in text citation) όσο και στις βιβλιογραφικές αναφορές (references) [θα αναφέρονται μόνο οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της Δ.Ε. και παραπέμπονται μέσα στο κείμενο], στο τέλος της ΔΕ. Η αναφορά στις πηγές διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων και δηλώνει την υιοθέτηση των αρχών της επιστημονικής δεοντολογίας (βλ. Παράρτημα 3). Ο αναγνώστης θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει τα πλήρη στοιχεία μιας παραπομπής, ανατρέχοντας στο τμήμα των Βιβλιογραφικών Αναφορών στο τέλος της εργασίας. Σύμφωνα με σύστημα APA που υιοθετείται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Σπουδές στην Εκπαίδευση" 5, οποιαδήποτε παραπομπή στις πηγές γίνεται μέσα σε ένα επιστημονικό κείμενο, συνοδεύεται απαραιτήτως από το όνομα του/της συγγραφέα και τη χρονολογία δημοσίευσης 5 Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Σπουδές στην Εκπαίδευση" χρησιμοποιείται το σύστημα APA (βλ. Εγχειρίδιο Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας - Publication Manual of the American Psychological Association APA) (6 η έκδ.), όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών. Βλ. σχετικά το κείμενο που τιτλοφορείται «Γενικές οδηγίες σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών & αναφορών» και το οποίο εστάλη τον Δεκέμβριο 2012 σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 13 ]

14 του συγκεκριμένου κειμένου σε παρένθεση (συγγραφέας/εις, έτος δημοσίευσης της βιβλιογραφικής πηγής). Οι βιβλιογραφικές παραπομπές μπορεί να περιλαμβάνουν και τον αριθμό της σελίδας αναφοράς της πηγής σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Οι συγγραφείς τους οποίους επικαλείστε πρέπει να αναφέρονται στο τέλος της εργασίας με αλφαβητική σειρά με βάση το αρχικό γράμμα του ονόματος πρώτου συγγραφέα χωρίς άλλα διακριτικά στοιχεία (π.χ. bullets ή αρίθμηση). Στην περίπτωση που στη βιβλιογραφία σας περιλαμβάνονται και αναφορές σε ξένα συγγράμματα, είναι δυνατόν να χωριστούν σε ελληνικές και ξενόγλωσσες αναφορές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δήλωση γνησιότητας της εργασίας Παρουσιάζεται οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό το οποίο δεν ήταν δυνατό να ενταχθεί οργανικά στο κυρίως μέρος της μελέτης, αλλά βοηθά τον αναγνώστη να έχει πλήρη εικόνα της έρευνας όπως, για παράδειγμα, τα εργαλεία της έρευνας όπως ερωτηματολόγια, πρωτόκολλα παρατηρήσεων κτλ). Η χρήση τους πρέπει να είναι σε όσο το δυνατό μικρότερη κλίμακα. Όλα τα παρατήματα αριθμούνται, καθένα εμφανίζεται σε νέα σελίδα, έχουν πλήρη τίτλο, και γίνονται ενδοκειμενικές παραπομπές τους. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον». Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 14 ]

15 Παράρτημα 1 Ορισμένα στοιχεία για τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου 6 Η γλώσσα της ΔΕ θα πρέπει να είναι απλή και περιεκτική, χωρίς μεγάλες προτάσεις, ενώ ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δίνετε στην επιχειρηματολογία και την επιστημονική τεκμηρίωση των απόψεων που εκθέτετε. Ειδικότερα, στη ΔΕ σας καλό είναι να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία: Αφήνετε πάντα ένα κενό (space) μετά τα σημεία στίξης και μην «κολλάτε» τις λέξεις μεταξύ τους. Οι παράγραφοι δηλώνονται με τη χρήση μιας «Εσοχής» (tab). Αποφεύγετε τις μεγάλες προτάσεις. Έχετε πάντα κατά νου το απλουστευμένο συντακτικό σχήμα «υποκείμενο-ρήμα αντικείμενο» και προσπαθείτε να μην παρεμβάλλετε μακροσκελείς δευτερεύουσες προτάσεις. Διατυπώνετε τις σκέψεις σας με τρόπο κατά το δυνατόν απλό, κατανοητό και συγχρόνως μεστό, σε σύντομες και εννοιολογικά σαφείς προτάσεις. Επιχειρείτε εύλογο χωρισμό των παραγράφων. Μην ξεχνάτε ότι κάθε παράγραφος αντιστοιχεί σε ένα πλήρες νοηματικό σύνολο και αποτελείται από τις απαραίτητες προτάσεις. Είναι λάθος να σχηματίζετε υπερβολικά σύντομες παραγράφων (και μάλιστα διαδοχικών) που στερούνται ανάπτυξης. Μην ξεχνάτε ότι ένα επιστημονικό κείμενο δεν πρέπει να είναι απλώς περιγραφικό. Είναι σκόπιμο να αναλύετε τα ζητήματα που προκύπτουν από τη μελέτη σας, να διατυπώνετε και τις δικές σας, κριτικές, απόψεις και να συνδέετε κατά το δυνατόν τα βιβλιογραφικά δεδομένα με τις συναφείς εμπειρίες σας. Ανάλογα με τον επιστημονικό κλάδο και τη Θ.Ε. στην οποία εκπονείτε τη ΔΕ σας και σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα καθηγητή σας, θα πρέπει να ακολουθείτε συγκεκριμένο τρόπο χειρισμού της γλώσσας και σύνταξης των προτάσεων. Γενικά, θα πρέπει να γνωρίζετε πότε να χρησιμοποιείτε το Α Ενικό ή το Α Πληθυντικό πρόσωπο, την απρόσωπη έκφραση και την Παθητική Φωνή. Σε κάθε περίπτωση, να θυμάστε ότι η χρήση της ενεργητικής φωνής σας δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια και ευκινησία στην έκφρασή σας, ενώ η χρήση της παθητικής φωνής και των απρόσωπων εκφράσεων, όπου είναι απαραίτητη, απαιτεί μεγάλη προσοχή ώστε το κείμενό σας να είναι εύκολα αναγνώσιμο. Αποφεύγετε επίσης τους αδόκιμους τύπους της καθαρεύουσας και τους βερμπαλισμούς. Γράφετε απλά και χρησιμοποιείτε γλωσσικούς τύπους που σας είναι πιο οικείοι, τους οποίους θα μπορείτε και να χειριστείτε καλύτερα. Αν το κείμενό σας περιλαμβάνει αφήγηση στο παρελθόν, χρειάζεται να προσέχετε τη χρήση των παρελθοντικών χρόνων (αόριστου και παρατατικού) γενικά, αποφύγετε τον (πιο λογοτεχνικό) ιστορικό Ενεστώτα. Στην ακαδημαϊκή γραφή, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό της ισότητας των δύο φύλων και στην αποφυγή σεξιστικών εκφράσεων. Έτσι, π.χ. μπορούμε να μιλάμε για "τις/τους πελάτισσες/-τες" μιας υπηρεσίας ή για "τις/τους ερωτηθείσες/- έντες". Το όφελος και η δύναμη του μηνύματος που περνά μέσα από ένα τέτοιο 6 Το Παράρτημα 1 "Ορισμένα στοιχεία για τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου" συντάχθηκε από τον Επικ. Καθ. Γ. Ξυδόπουλο. Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 15 ]

16 κείμενο είναι στοιχεία πολύ σημαντικότερα από τον παραπάνω κόπο κατά την πληκτρολόγηση. Συχνά είναι και τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση του μονοτονικού συστήματος. Μην παραλείπετε να ακολουθείτε τους κανόνες του. Στο μονοτονικό σύστημα, οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται. Μία από τις πιο συχνές εξαιρέσεις αποτελούν τα ερωτηματικά πού και πώς, που τονίζονται προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους όμοιούς τους συνδέσμους ή αντωνυμίες. Προσοχή όμως: το ερωτηματικό τι δεν τονίζεται ποτέ, αφού δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με άλλον όμοιο τύπο. Τέλος, για το τελικό νι (ν) της αιτιατικής πτώσης στα άρθρα, που συχνά προβληματίζει, σας υπενθυμίζουμε ότι διατηρείται μόνο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με φωνήεν ή με ένα από τα σύμφωνα κ, π, τ, ξ και ψ. Επίσης το τελικό ν διατηρείται πάντα στην προσωπική αντωνυμία του τρίτου προσώπου αυτόν, τον, καθώς και στο τροπικό επίρρημα "σαν". Για περισσότερες συμβουλές ορθής χρήσης της γλώσσας στο γραπτό λόγο μπορείτε να βρείτε σε βιβλία όπως τα ακόλουθα: - Ιορδανίδου, Α. (Επιμ.) (1999). Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης. - Παπαζαφείρη, I. (1994). Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. Αθήνα: Σμίλη. Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 16 ]

17 Παράρτημα 2. Σχήματα και Πίνακες Βασικοί κανόνες παρουσίασης τους σύμφωνα με το σύστημα APA 7 Σχήματα Τα σχήματα, τα διαγράμματα, τα σχέδια, τα γραφήματα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. Τα σχέδια είναι σκόπιμο να έχουν σχεδιαστεί σε υπολογιστή με κάποιο λογισμικό πρόγραμμα. Για όλες αυτές τις απεικονίσεις να χρησιμοποιείται πάντα η λέξη Σχήμα και να γράφεται παντού ολόκληρη. Η λεζάντα του Σχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένη ακριβώς κάτω από το Σχήμα, χωρίς κενό διάστημα μεταξύ λεζάντας και Σχήματος και χωρίς καμία εσοχή κειμένου (παράδειγμα: Σχήμα 1. Λεζάντα...). Στο κείμενο η λέξη Σχήμα πρέπει να γράφεται παντού ολόκληρη και το πρώτο γράμμα της λέξης Σχήμα να είναι πάντα κεφαλαίο. Πίνακες Οι πίνακες και τα σχήματα δεν πρέπει να επαναλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες ή ό,τι υπάρχει σε μορφή κειμένου. Αν τα δεδομένα είναι λιγοστά, είναι προτιμότερο να τα συμπεριλάβουμε στο κείμενο παρά να χρησιμοποιήσουμε πίνακα. Όλοι οι πίνακες αριθμούνται (παράδειγμα: Πίνακας 1. Τίτλος...) και γίνεται παραπομπή τους μέσα στο κείμενο. Στο κείμενο η λέξη Πίνακας πρέπει να γράφεται παντού ολόκληρη και το πρώτο γράμμα της λέξης Πίνακα να είναι πάντα κεφαλαίο. Κάθε πίνακας θα πρέπει να έχει μια λεζάντα η οποία πρέπει να είναι τοποθετημένη ακριβώς πάνω από τον Πίνακα, χωρίς κενό διάστημα μεταξύ λεζάντας και Πίνακα και χωρίς εσοχή κειμένου, σε πλάγια γραφή. Χρησιμοποιούνται μόνο οριζόντιες γραμμές για τον διαχωρισμό των πληροφοριών και διπλό διάστημα. Στο σύστημα APA ΔΕΝ χρησιμοποιούνται κάθετες γραμμές για τη διαμόρφωση των πινάκων. Κάθε στήλη πρέπει να έχει τη δική της κεφαλίδα (heading). Χρησιμοποιούνται συντομογραφίες στατιστικών όρων (π.χ. M, SD κτλ.) χωρίς άλλη εξήγηση. Ωστόσο όροι που δεν χρησιμοποιούνται συχνά εξηγούνται με υποσημειώσεις κάτω ακριβώς από τον πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μεταφέρεται (copy-paste) στο κείμενο αυτούσιο το αποτέλεσμα ενός προγράμματος στατιστικής ανάλυσης δεδομένων (π.χ. SPSS) αλλά παρουσιάζεται σε πίνακα κατάλληλα διαμορφωμένο με βάση το συγκεκριμένο σύστημα. 7 Βλ. Nicol, A.A.M., & Pexman, P.M. (2011). Presenting your findings A practical guide for creating tables (An educational guide based on the Publication Manual of the A.P.A., 6 th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 17 ]

18 Βασική δομή του Πίνακα Πίνακας x. Τίτλος Επικεφαλίδα Επικεφαλίδα στήλης Επικεφαλίδα στήλης Επικεφαλίδα στήλης Σειρά 1 xxx xxx xx.x Σειρά 2 xxx xxx xx.x Σειρά 3 xxx xxx xx.x Σειρά 4 xxxx xxxx Παραδείγματα: Πίνακας 1. Κατανομή του δείγματος (Ν= 175) ως προς τα κοινωνικά-δημογραφικά του χαρακτηριστικά Μεταβλητές n % Αριθμός παιδιών στην οικογένεια 1 παιδί παιδιά παιδιά παιδιά 11 6,4 Εκπαίδευση μητέρας έως 9 έτη σπουδών Β/βάθμια ή ΜεταΒ/βάθμια εκπαίδευση Γ/βάθμια εκπαίδευση Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (Ν = 1022) Χαρακτηριστικά μ.ό.* τ.α. Ηλικία μητέρας κατά την περίοδο της έρευνας Ηλικία μητέρας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας Έτη εκπαίδευσης Ετήσιο εισόδημα ( ) * Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύμβολο M και SD Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 18 ]

19 Ειδικοί τύποι πινάκων Έλεγχος χ 2 Ομάδα 1 Ομάδα 2 n % n % χ 2 p Συνθήκη Α xx xx xx xx xx.xx <.xxx Συνθήκη Β xx xx xx xx xx.xx <.xx Σύγκριση 2 μέσων όρων t-test Ομάδα 1 Ομάδα 2 M SD M SD t p Dohen s d 8 Μεταβλητή 1 x.xx x.xx x.xx x.xx -x.xx ** xxx x.xx Μεταβλητή 2 x.xx x.xx x.xx x.xx -x.xx * xxx x.xx * = p<.01, ** = p<.001. Πίνακας συσχέτισης Μέτρηση Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2 Μεταβλητή 3 Μεταβλητή 4 Μεταβλητή 5 Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2.xx * Μεταβλητή 3.xx.xx Μεταβλητή 4.xx **.xx.xx Μεταβλητή 5.xx.xx **.xx.xx Μεταβλητή 6.xx **.xx.xx.xx.xx * = p<.01, ** = p<.001 Ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (One-way ANOVA) Μεταξύ των ομάδων (Between) Εντός ομάδων (Within) df SS MS F p η 2 x xx.xx xx.xx x.xx.xxx.xx xx xxx.xx xx.xx Σύνολο xxx xxx.xx 8 Τα τελευταία χρόνια απαιτείται, πέρα από την αναφορά του αποτελέσματος του επαγωγικού κριτηρίου (στατιστικό τεστ) και της στατιστικής του σημαντικότητας, και η αναφορά του μεγέθους επίδρασης του (effect size) όπως είναι ο συντελεστής d του Cohen, ο συντελεστής η 2 κ.ά. Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 19 ]

20 Ανάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (Two-way ANOVA) Μέτρηση df SS MS F P η 2 (Α) Μεταβλητή x x.xx x.xx x.xx.xxx*.xx 1 (Β) Μεταβλητή x x.xx x.xx x.xx.xxx.xx 2 Α x Β x x.xx x.xx x.xx.xxx.xx Error xx Ανάλυση παλινδρόμησης B SE B β Μεταβλητή 1 -x.xx x.xx -.xx Μεταβλητή 2 x.xx x.xx.xx Μεταβλητή 3 x.xx x.xx.xx Μεταβλητή 4 x.xx x.xx -.xx R 2 =.xx, F (x, xxx) = x.xx, p<.xxx Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 20 ]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Ακαδημαϊκός εγγραματισμός Η ΓΕ πρέπει να δείχνει ότι έχετε κατακτήσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μέσα ελέγχου θεωρητικών υποθέσεων στην ψυχολογία Άννα Μαντόγλου Επιλογή ερευνητικού αντικειμένου Χρηστικότητα ή κοινωνική αξία Συγκρουσιακό: εκφέρονται διαφορετικά επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Οδηγίες για την διασφάλιση ότι όλα τα αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ΜΔΕ εργασίας σας παρουσιάζουν την σωστή μορφή. Θα πρέπει η διατριβή να είναι ευανάγνωστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ως «επιστημονικό κείμενο ή εργασία» θεωρούμε το κείμενο το οποίο έχει δυνητικά δημοσιεύσιμη μορφή σε επιστημονικά περιοδικά και ανταποκρίνεται στους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής αναφοράς

Οδηγός συγγραφής αναφοράς ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός συγγραφής αναφοράς Για τις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής Για τις Σχολές ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ και ΜΗΠΕΡ Επιμέλεια: Δρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

«Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας

«Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας «Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το θέμα χρειάζεται να έχει συνάφεια με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και να εμπλουτίζει τον προβληματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2012-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερευνητικής Εργασίας: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1012/. Ημερομηνία Υποβολής:.. ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δομή εργασιών Τίτλος Περίληψη περίληψη της εργασίας : Ο κύριος λόγος για τη μελέτη, τα αρχικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα Εισαγωγή--γιατί η μελέτη αναλήφθηκε Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 Τηλέφωνο 210 9911165- fax: 210 9911165 Email: d.s.peekpe@gmail.com www.peekpe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ..................................... 13 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ................................... 14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 15 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα