Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών και επιβεβαίωση κοινωφελών οργανώσεων, σύσταση εθνικού καταλόγου και Μητρώου, ρύθμιση θεμάτων εθελοντισμού, μεταβατικές και άλλες διατάξεις Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αρθρο 1 Τρίτος Τομέας Ως τρίτος τομέας ορίζεται το σύνολο των ανεξάρτητων από το κράτος οργανισμών οι σκοποί και δραστηριότητα των οποίων δεν αποβλέπουν στην απόκτηση κέρδους και το πιθανό πλεόνασμα των οποίων χρησιμοποιείται για την επίτευξη στόχων προαγωγής του φυσικού, ανθρωπογενούς, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το καταστατικό τους. Αρθρο 2 Ανεξάρτητες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις - ΑΜΚΟ ΑΜΚΟ είναι όλες οι κατά νόμο δυνατές, ανεξάρτητες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ύπαρξης κοινωφελούς σκοπού, συμπεριλαμβάνονται δε σε αυτές, όλες οι εκκλησίες και οι οργανώσεις τους, όλες οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, οι νεολαίες των πολιτικών κομμάτων, οι οργανώσεις της ομογένειας με θεσμική υπόσταση στην Ελλάδα και βεβαίως όλοι οι αθλητικοί, κυνηγετικοί, ορειβατικοί, καταδυτικοί, φιλοζωϊκοί κ.λπ. φορείς. εν συμπεριλαμβάνονται στις ΑΜΚΟ τα πολιτικά κόμματα, καθώς και οι δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις. Ως ανεξαρτησία μιας ΑΜΚΟ νοείται η ανεξαρτησία ως προς τη Βουλή, το κράτος και τη δημόσια διοίκηση, τους φορείς της δικαστικής λειτουργίας, τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και όλους τους δημοσίους οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος ή που το κράτος διαθέτει πάνω από το 33% των μετοχών και αποτελεί τον μόνο βασικό μέτοχο, επίσης όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών. Η συμμετοχή ενός από τους παραπάνω κρατικούς φορείς ως μέλους σε μη κερδοσκοπική οργάνωση δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της εάν είναι μειοψηφική και δεν είναι καταφανώς σε θέση δημιουργίας συνθηκών εξάρτησης της οργάνωσης. Η εξάρτηση από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή από πολιτικά κόμματα και τοπικές παρατάξεις δεν αίρει τον χαρακτήρα ΑΜΚΟ από μια οργάνωση. Η ως άνω ανεξαρτησία προσδιορίζεται από την ιδιότητα 1

2 των μελών ή εταίρων όπως παραπάνω, από τον τρόπο επιλογής των οργάνων διοίκησης του φορέα και από τον τρόπο λήψης αποφάσεων και μόνον. Ως μη κερδοσκοπική νοείται μια οργάνωση, η οποία ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής, δεν έχει ως σκοπό το κέρδος, με βάση το καταστατικό της και εν τοις πράγμασι, ούτε διανέμει καθ οιονδήποτε τρόπο κέρδη στους εταίρους ή τα μέλη της. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, κατ επιταγή της συνταγματικής πρόβλεψης, ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα είναι: Α. τα Ν.Π.Ι.. που κατά τον εν ισχύ Αστικό Κώδικα διαθέτουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (1) Σωματείο (ΑΚ άρθρα ), (2) Ίδρυμα και Κοινωφελές Ίδρυμα (ΑΚ άρθρα ), (3) Επιτροπή Εράνου ή Εράνων (ΑΚ άρθρα ), (4) Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (AK άρθρα ) και (5) όπως ειδικώς προβλέπεται η Ενωση Προσώπων (ΑΚ 107) και Β. τα Ν.Π.Ι.. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προβλέπονται από ειδικούς νόμους. Αρθρο 3 Κοινωφελείς Οργανισμοί - ΚΟ Κοινωφελείς Οργανισμοί (ΚΟ) είναι οι ΑΜΚΟ εκείνοι που επιλέγουν τη συνεργασία ή και υποστήριξη του κράτους, το οποίο τους παραχωρεί υπό ρητές προϋποθέσεις το καθεστώς ΚΟ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν τακτικά επαναλαμβανόμενης επιβεβαίωσης ότι αυτές εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που εκείνο θέτει. Στις δομές διαβούλευσης δημοσίων αρχών με φορείς της κοινωνίας πολιτών είναι δυνατόν να συμμετέχουν και ΑΜΚΟ. Αρθρο 4 Εθελοντής Εθελοντής είναι κάθε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ο οποίος προσφέρει τις γνώσεις ή/και τις δεξιότητές του, καθώς και τον χρόνο του σε ενέργειες που επιλέγει κατόπιν ελεύθερης βούλησης και χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα στον παρόντα ή μέλλοντα χρόνο και που συνιστούν ή συμβάλλουν στην πραγμάτωση κάποιου κοινωνικώς ωφέλιμου σκοπού, ενώ διακρίνονται σαφώς από ενέργειες που συνιστούν επαγγελματική εργασία ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακόμη και προσωπική εξέλιξη. Αρθρο 5 Κατηγορίες και Κύκλοι ΑΜΚΟ 2

3 Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες, με βάση κυρίως το αντικείμενο ενασχόλησης, Ανεξάρτητων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων ΑΜΚΟ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής -κατά τον Α.Κ. ή άλλο ειδικό νόμο-, ή απουσίας της (ένωση προσώπων). 1. Αγροτική ανάπτυξη, αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί, διατροφή, λαϊκές αγορές, βιοκαλλιέργεια, μεταλλαγμένα κ.λπ. 2. Αθλητισμός, ολυμπισμός, αγωνιστικό και μη αυτοκίνητο και μοτοσυκλετισμός 3. Αιμοδοσία 4. ΑΜΕΑ, Special Olympics 5. Γονείς και Κηδεμόνες 6. Γυναίκες - ισότητα 7. ιαχείριση πολυκατοικιών 8. ικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες, μειονότητες, καταπολέμηση ρατσισμού, δικαιώματα γονέων, βιοηθική, καπνιστών-μη καπνιστών, αντιρρησίες συνείδησης, κ.λπ. 9. ιεθνής αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια 10. Ειδικές Ομάδες Συμφερόντων - ιδιοκτήτες ακινήτων σύνδεσμοι επενδυτών κ.λπ. 11. Εκκλησίες, ενορίες, φιλόπτωχα ταμεία, ενώσεις θρησκευτικού και λατρευτικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένων ή μη θρησκειών, δογμάτων κ.λπ. 12. Εκπαίδευση, εξωσχολική αγωγή, άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, λαϊκά πανεπιστήμια, υποτροφίες, ιστορία εκπαιδευτικών θεσμών 13. Ενώσεις Καταναλωτών, οδική ασφάλεια, μεταφορές, χρήστες τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεόρασης και διαδικτύου κ.λπ. 14. Επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια κ.λπ., φορείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 15. Επιστημονικοί φορείς, Ινστιτούτα δεξαμενές σκέψης 16. Ερευνα, τεχνολογία, καινοτομία 17. Ευρωπαϊκή ιδέα, ανταλλαγές, διεθνής συνεργασία και διαπολιτισμική κατανόηση-προσέγγιση, παγκοσμιοποίηση, οικουμενικότητα 18. Ιδρύματα ήμων και Περιφερειών 19. Ιδρύματα επιχειρήσεων 20. Ιδρύματα ιδιωτών εν ζωή και Ιδρύματα διαθετών 21. Ιδρύματα πολιτικών κομμάτων 22. Ιδρύματα πρώην Πρωθυπουργών και πολιτικών 23. Ιδρύματα και ΑΜΚΟ στην Ελλάδα φορέων εξωτερικού 24. Κινήσεις και Ενώσεις Πολιτών, οργανώσεις πολιτικού χαρακτήρα διαφάνεια - άμεση δημοκρατία φορολογούμενοι - κίνημα κατά διοδίων, κ.λπ. 25. Κληροδοτήματα 26. Κοινωνική επιχείρηση 27. Κοινωνική επικουρική ασφάλιση, προαιρετική, αλληλοβοήθεια, ταμεία σωματειακής υφής, ενώσεις περιουσίας 28. Κυνήγι, κυνηγετικά και φιλοδασικά σωματεία 29. Μετανάστευση, πρόσφυγες, κοινότητες εν Ελλάδι αλλοδαπών 3

4 30. Ναρκωτικά 31. Νεολαία, νεολαίες πολ. κομμάτων, Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας 32. Ομογένεια ελληνική διασπορά 33. Πολιτική Προστασία 34. Παιδί δικαιώματα και μέριμνα 35. Περιβάλλον, προστασία βιοποικιλότητας, άγριας ζωής και φυσικών πόρων, διαχείριση απορριμμάτων-καθαριότητα ακτών, ενέργεια κ.λπ. 36. Πολιτισμός, τέχνη, μνημεία, ιστορία, λαογραφία, δεσμοί καταγωγής 37. Πολύτεκνοι 38. Συνδικαλισμός, συνταξιούχοι 39. Συνεταιρισμοί, οικοδομικοί, προμηθευτικοί, αστικοί, παραθεριστικοί, παραγωγικοί γυναικών, αποδήμων Ελλήνων, τοπικά σύμφωνα ποιότητας 40. Τοπική ανάπτυξη, εξωραϊστικοί Σύλλογοι, ενώσεις πολιτών γειτονιάς 41. Υγεία, πρόνοια 42. Φιλανθρωπία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικά θέματα 43. Φιλοζωία 44. Φυσιολατρία, καταδυτικοί και ορειβατικοί σύλλογοι 45. Ψυχική υγεία Οι ως άνω κατηγορίες υπάγονται στους εξής κύκλους: Κύκλος Α ικαιώματα και ελευθερίες. Κατηγορίες 6, 8, 13, 29, 35 Κύκλος Β Ποιότητα ζωής. Κατηγορίες 2, 28, 40, 43, 44 Κύκλος Γ Κοινωνική προστασία. Κατηγορίες 3, 4, 11, 29, 30, 34, 41, 42, 45 Κύκλος Κοινωνική οικονομία άμεσο συμφέρον μέλους. Κατηγορίες. 1, 7, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 37, 39 Κύκλος Ε (Πολιτική) Ιδεολογία, αντιπροσωπευτικοί θεσμοί. Κατηγορίες 9, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 38 Κύκλος ΣΤ Γνώση - πολιτισμός. Κατηγορίες 5, 12, 15, 16, 36 Κάθε οργάνωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μιας Κατηγορίες. Στην περίπτωση δυνητικής ένταξης ΑΜΚΟ σε περισσότερες Κατηγορίες επιλέγει η ίδια την Κατηγορία της προτίμησης της. Β. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Αρθρο 6 Σύσταση - Μορφή Εποπτεία Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Τρίτου Τομέα (ΑΑΤΤ). Η Αρχή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία της Βουλής των Ελλήνων από την οποία εκλέγεται. Στις διεθνείς σχέσεις ο τίτλος είναι "Third Sector Independent Authority ή "Autorite Independante pour le Troisieme Secteur ". 4

5 Αρθρο 7 Αποστολή και σκοποί Η ΑΑΤΤ έχει ως αποστολή και σκοπό: Α. Τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Καταλόγου Ανεξάρτητων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ) Β. Την επιβεβαίωση των πληροφοριών που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 13 και αφορούν τις ΑΜΚΟ που ζητούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των Κοινωφελών Οργανώσεων (ΚΟ) και την τήρηση του σχετικού μητρώου προς πάσα νόμιμη χρήση. Γ. Την εισηγητική προς τη Βουλή και την κυβέρνηση διαμόρφωση στρατηγικής, τη χάραξη πολιτικής και τη συστηματική και επιτελική παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθελοντικού έργου, καθώς και τη συναπτόμενη στατιστική αποτίμηση. Τη συνεργασία και υποβολή προτάσεων προς όλους τους κυβερνητικούς τομείς ευθύνης, τον Συνήγορο του Πολίτη και άλλες ανεξάρτητες αρχές για την προώθηση και λήψη θεσμικών, νομικών και διοικητικών μέτρων με στόχο την άρση των εμποδίων, τη θεσμική και νομοτεχνική συνοχή και την προώθηση του τρίτου τομέα Ε. Την προώθηση της δομημένης διαβούλευσης. ιαμεσολαβεί και συμβάλλει στη συμβουλευτική συμμετοχή και όπου είναι δυνατόν στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών, ΑΜΚΟ και ΚΟ, ή και αντιπροσωπευτικών του εκφράσεων. εν συμμετέχει η ίδια η ΑΑΤΤ σε διαβούλευση, αλλά είναι ένας πρόσφορος δυνητικός σύμβουλος των δημοσίων και τοπικών αρχών και της Βουλής ως προς την επιλογή των οργανώσεων, το αντικείμενο και τη διαδικασία της πρόσκλησης και συμμετοχής. Προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνει αυτοτελές κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση προς τη Βουλή. ΣΤ. Τη διεξαγωγή συστηματικής και ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας και μελετών επί του πεδίου, κατάλληλων για τη διαμόρφωση εθνικής και τοπικής στρατηγικής και πολιτικών, καθώς και για την υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη συμμετοχή της Ελλάδας σε ανάλογους επιστημονικούς και πολιτικούς τόπους, κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς, υπερεθνικούς και μη κυβερνητικούς του εξωτερικού. Μπορεί να ζητήσει αναλυτική πληροφόρηση σχετικώς με την κρατική χρηματοδότηση προς την Κοινωνία των Πολιτών, την οποία οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν, καθώς και να συντάσσει ετήσια ή άλλες εκθέσεις σχετικώς με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των χρηματοδοτήσεων 5

6 Ζ. Την εκπροσώπηση της Ελλάδας τόσο στις διμερείς διακρατικές σχέσεις με τους ανάλογους φορείς των ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, όσο και στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της ΕΕ και διεθνών οργανισμών Η. Την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν στην προαγωγή του εθελοντισμού και της κοινωνίας πολιτών, των ΑΜΚΟ και ΚΟ και του τρίτου τομέα. Η ΑΑΤΤ δεν αποτελεί χρηματοδότη καθ οιονδήποτε τρόπο Ανεξάρτητων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ), ούτε Κοινωφελών Οργανισμών (ΚΟ). Θ. Τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, την έκδοση εντύπων, την ανάπτυξη ιστοσελίδας, την προκήρυξη διαγωνισμών, βραβείων και υποτροφιών, την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και υποστήριξης σε ΑΜΚΟ, ΚΟ και υποψηφίους προς δημιουργία ΑΜΚΟ και ΚΟ, τον συντονισμό Εθνικού, Ευρωπαϊκού ή ιεθνούς Ετους για ειδικά θέματα και την απόφαση για Εθνικό Ετος αντιστοίχως ή για τη διοργάνωση θεματικής εκστρατείας, καθώς και την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών για την επίτευξη των σκοπών της. Οι αποφάσεις και η εν γένει λειτουργία της ΑΑΤΤ αφορούν τον τρίτο τομέα γενικώς και εν πάσει περιπτώσει έχουν διατομεακό ή οριζόντιο χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις και λειτουργία ανά τομέα όπως αυτές ισχύουν ή αποφασίζονται από τις άλλες καθ ύλη αρμόδιες δημόσιες αρχές. Αρθρο 8 Οργανα, ανάδειξη και συγκρότηση Η ΑΑΤΤ αποτελείται από το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Το Συμβούλιο είναι ισομερές όργανο, ήτοι συγκροτείται κατ αντιστοιχία των καθ ύλη αρμοδίων κρατικών και μη κρατικών οργανισμών οι οποίοι εκπροσωπούνται κατ ισομοιρία. Συγκεκριμένα η ΑΑΤΤ αποτελείται από 33 μέλη ως ακολούθως: - όσον αφορά το κράτος συμμετέχουν από ένας εκπρόσωπος των παρακάτω Υπουργείων (συνολικώς 16 μέλη): 1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2. ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 3. Εθνικής Αμυνας 4. Εξωτερικών 5. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 6. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 7. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 8. Οικονομικών 6

7 9. Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής 10. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 11. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 12. Πολιτισμού και Τουρισμού 13. Προστασίας του Πολίτη 14. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 15. Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων καθώς και ένας εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης - όσον αφορά τους μη κρατικούς οργανισμούς συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι ως εξής (συνολικώς 16 μέλη): Κύκλος Α ικαιώματα και ελευθερίες, τρεις εκπρόσωποι Κύκλος Β Ποιότητα ζωής, τρεις εκπρόσωποι Κύκλος Γ Κοινωνική προστασία, τέσσερις εκπρόσωποι Κύκλος Τρίτος Τομέας άμεσο συμφέρον μέλους, ένας εκπρόσωπος Κύκλος Ε Ιδεολογία, πολιτική, συνδικαλισμός, εκπροσώπηση, δύο εκπρόσωποι, ένας από ένωση ιδεολογικού χαρακτήρα και ένας από θεσμό εκπροσώπησης Κύκλος Στ Γνώση - Πολιτισμός, τρεις εκπρόσωποι - και ο Πρόεδρος Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων τοποθετούνται με απόφαση Υπουργού, οι δε εκπρόσωποι των Κύκλων με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων, εν απουσία δε αυτών με απόφαση της ιάσκεψης Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν συμβουλευτικής εισήγησης της καθ ύλη αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και ένας εκπρόσωπος του ΣΕΒ και ένας της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου με έναν εκπρόσωπο τους. Το Συμβούλιο της ΑΑΤΤ συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα εκτός του Αυγούστου και οποτεδήποτε εφόσον το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ένα τρίτο των μελών του. Αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του στις συνεδριάσεις δεν προβλέπεται, εκτός εάν τέτοια αποφασίζεται και καταβάλλεται από τους οργανισμούς προέλευσης. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου επιδιώκεται να λαμβάνονται ομόφωνα ή με συναίνεση, ειδάλλως εφαρμόζεται ο κανόνας της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των Υπουργείων, αναπροσαρμόζεται αυτομάτως και ο αριθμός των εκπροσώπων των μη κρατικών οργανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η κατ ισομοιρία συμμετοχή. Σε κάθε 7

8 περίπτωση δεν μπορεί ο αριθμός των εκπροσώπων των μη κρατικών οργανισμών να είναι κατώτερος από το 50% του συνόλου των μελών. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συμβούλιο για δύο έτη, μόνον κατόπιν πρότασης των μη κρατικών οργανισμών, ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. εν μπορεί να εκλεγεί περισσότερες από δύο φορές. Συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και συμμετέχει κανονικά στην εκλογή του διαδόχου του. Είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους στον χώρο των ΑΜΚΟ με δραστηριότητα στον χώρο των ΚΟ και απολαμβάνει ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Αρθρο 9 Αρμοδιότητες οργάνων Το Συμβούλιο διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της ΑΑΤΤ, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις του, τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο αποφαίνεται οριστικά στην περίπτωση άρνησης επιβεβαίωσης, ήτοι παροχής καθεστώτος ΚΟ σε μια ΑΜΚΟ ή ανανέωσης του, καθώς και έκτακτης άρσης του. Ιδιαίτερα ασκεί την εισηγητική προς τη Βουλή και την κυβέρνηση αρμοδιότητα των άρθρων 6Γ και, την προώθηση της δομημένης διαβούλευσης, την τελική έγκριση της ετήσιας έκθεσης προς τη Βουλή και λαμβάνει τις αποφάσεις για διεξαγωγή συστηματικής και ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας και μελετών επί του πεδίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ, ειδικώς δε οι σχετικές με το καθεστώς ΚΟ, δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις και δεν προσβάλλονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος, είναι κυρίως το όργανο εκτελεστικής άσκησης της βούλησης του Συμβουλίου, παρέχει στο Συμβούλιο κάθε δυνατή πληροφόρηση και επεξήγηση, οφείλει να συντάσσει και να υποβάλλει στο Συμβούλιο διετές σχέδιο δράσης, σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού και είναι ο επικεφαλής της διοίκησης και ο προϊστάμενος του καθ οιονδήποτε σχέση προσωπικού της ΑΑΤΤ. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στον διεθνή χώρο, αποφασίζει για την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην προαγωγή του τρίτου τομέα και είναι υπεύθυνος για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ως προς τα θέματα τα σχετικά με τον Εθνικό Κατάλογο Ανεξάρτητων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ) και της επιβεβαίωσης και του Μητρώου των ΚΟ. Οι αποφάσεις του Προέδρου μπορούν να προσβληθούν από όποιον έχει έννομο συμφέρον και κρίνονται οριστικά από το Συμβούλιο. Ειδικότερα ο Πρόεδρος ή όποιος εξουσιοδοτείται ρητώς από αυτόν, υπηρεσιακός ή άλλων παράγων: Εξειδικεύει τις κατευθύνσεις και τους στόχους που τίθενται από το Συμβούλιο και εφαρμόζει τα σχετικά προγράμματα πολιτικής, εξετάζει τις εναλλακτικές 8

9 δυνατότητες και επιλέγει την προσφορότερη προς επίτευξη των στόχων, διευθύνει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή τους, αξιολογεί τα αποτελέσματα, συντάσσει εκθέσεις δραστηριοτήτων προς το Συμβούλιο, τα όργανα του κράτους και τη Βουλή, καθώς και προς τις δομές των μη κρατικών οργανισμών και των διεθνών φορέων πάσης φύσης. Καθορίζει τα καθήκοντα, καταμερίζει και συντονίζει το έργο μεταξύ του πάσης φύσεως προσωπικού, αξιολογεί το προσωπικό και τις οργανικές μονάδες, αποφασίζει για την υπηρεσιακή εξέλιξη. Εκπροσωπεί την ΑΑΤΤ δικαστικώς και εξωδίκως. Αρθρο 10 Προσωπικό 1. Συνιστώνται δώδεκα θέσεις προσωπικού στην ΑΑΤΤ ως εξής: επτά θέσεις ειδικότητας ΠΕ ιοικητικού - Οικονομικού και πέντε θέσεις ειδικότητας Ε ιοικητικών Γραμματέων. Συνιστώνται τέσσερις θέσεις στελεχών τρίτου τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν άτομα που διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σχετικώς με την αποστολή, τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της ΑΑΤΤ. Ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει, για την κάλυψη ειδικών αναγκών, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό του, συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. 2. Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατόπιν προκήρυξης των αντίστοιχων θέσεων. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών. 3. Συνιστάται μία θέση νομικού συμβούλου με σύμβαση έμμισθης εντολής για τη νομική στήριξη της δράσης του ΑΑΤΤ, την παράσταση ενώπιον κάθε ικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και για την εκπροσώπηση της ΑΑΤΤ στο εξωτερικό για νομικά θέματα. Τη θέση αυτή καταλαμβάνουν δικηγόροι που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, ελληνικού A.E.I, ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής. Η πρόσληψη τούτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περιοριστικών διατάξεων του άρθρου 63 Α του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α'), όπως ισχύει. Οι όροι παροχής των υπηρεσιών του νομικού συμβούλου και το ύψος της πάγιας περιοδικής αμοιβής του καθορίζονται με τη σύμβαση πρόσληψης που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο. 4. Είναι δυνατή η απόσπαση στην ΑΑΤΤ κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ65 Α') δημόσιου τομέα, μέχρι του αριθμού των δέκα ατόμων συνολικώς. Η απόσπαση αυτή ισχύει για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται ανά ένα έτος κάθε φορά. Οι αποσπώμενοι 9

10 λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί, πλην αυτών που σχετίζονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλιση τους στα ταμεία ασφάλισης των υπηρεσιών ή φορέων προέλευσης τους. Εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν από της αποσπάσεως την ΑΑΤΤ. Αρθρο 11 Πόροι Οικονομικός έλεγχος 1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΑΑΤΤ χρηματοδοτείται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των , καθώς και από (α) προγράμματα, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, (β) επιχορηγήσεις ή ανάθεση έργου κρατικών οργανισμών, (γ) δωρεές, κληροδοτήματα, ιδιωτικές χορηγίες. 2. Η ΑΑΤΤ ακολουθεί το εθνικό λογιστικό σχέδιο. Στο τέλος κάθε έτους ο Οργανισμός υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ισολογισμό, απολογισμό - έκθεση πεπραγμένων και έκθεση από ορκωτούς ελεγκτές. Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΉ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Αρθρο 12 Εγγραφή ΑΜΚΟ Οι ανεξάρτητες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΑΜΚΟ) αμέσως μετά την πρόσκτηση της νομικής προσωπικότητας, αιτούνται την εγγραφή τους στον σχετικό κατάλογο της οικείας Περιφέρειας. Στο έντυπο της αίτησης περιλαμβάνεται η επιλογή της οργάνωσης ως προς την Κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ανήκει. Αρνηση της ως άνω επιλογής δεν στερεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα της εγγραφής. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καταχωρεί αμελλητί την εγγραφή και υποχρεούται να ενημερώσει το συντομότερο και πάντως όχι αργότερα από 22 εργάσιμες ημέρες, διαβιβάζοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες, (α) στην ΑΑΤΤ, (β) στον ήμο όπου η έδρα της ΑΜΚΟ αν πρόκειται για ΑΜΚΟ εμβέλειας ήμου, ή σε όλους τους ήμους της Περιφέρειας αν πρόκειται για περιφερειακή ή εθνική ΑΜΚΟ και (γ) στην αρμόδια για την Περιφερειακή Επιτροπή ιαβούλευσης υπηρεσία της ιδίας Περιφέρειας του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης). Η ΑΑΤΤ οφείλει να καταχωρεί άμεσα την ΑΜΚΟ στο συναφή εθνικό κατάλογο, ανεξαρτήτως της έλλειψης ορισμένων πληροφοριών για την οργάνωση, τις οποίες η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΤΤ υποχρεούται να αναζητήσει. Ομοίως οι ήμοι υποχρεούνται να τηρούν σχετικό κατάλογο προς τον σκοπό της 10

11 εκπλήρωσης του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συγκρότηση και λειτουργία της ημοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης, αλλά και προς τον σκοπό της συνεργασίας, της παρ. 3 του άρθρου 83 για την προώθηση του εθελοντισμού και τη συνεργασία με ομάδες εθελοντών στα Συμβούλια των ημοτικών Κοινοτήτων και αντιστοίχως της παρ. 5 του άρθρου 84 στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων. Αρθρο 13 Επιβεβαίωση Κοινωφελών Οργανισμών (ΚΟ) Μητρώο ΚΟ Η επιβεβαίωση των ΚΟ είναι τακτική κάθε τρία χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης ή της προηγούμενης φοράς και έκτακτη κάθε φορά που συντρέχουν σοβαροί λόγοι επανεξέτασης της υπαγωγής που έγιναν γνωστοί με οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται εκτάκτως ότι έπαψε η συνδρομή μιας ή περισσοτέρων εκ των προϋποθέσεων, αίρεται άμεσα το καθεστώς ΚΟ με αιτιολογημένη απόφαση του ειδικού προς τούτο οργάνου της ΑΑΤΤ, όπως και κατά την άρνηση παροχής ή ανανέωσης του καθεστώτος ΚΟ. Κατά της αρνητικής απόφασης χωρεί προσφυγή εντός 30 ημερών στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ που αποφασίζει οριστικά εντός 60 ημερών. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής μια ΑΜΚΟ και απόδοσης καθεστώτος ΚΟ είναι: α. Να έχει νομική προσωπικότητα και να μην την έχει τελεσιδίκως απολέσει. Πρέπει να κρατά ενήμερο το Μητρώο ΚΟ για κάθε αλλαγή του καταστατικού της. ευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές με νομική υπόσταση είναι εξίσου επιλέξιμες και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι άτυπες ενώσεις πολιτών χωρίς νομική προσωπικότητα δεν μπορούν να αποκτήσουν το καθεστώς ΚΟ. β. Κατά νόμο λειτουργία επί τρία συνεχόμενα ημερολογιακά έτη. γ. ιαρκής δημοσίευση του ετησίου οικονομικού απολογισμού μέχρι τις 31 Μαρτίου του επομένου από τη χρήση έτους στον ιστότοπο της οργάνωσης και εν ελλείψει αυτού στον ιστότοπο συνεργαζόμενου φορέα, δευτεροβάθμιας δομής όπου συμμετέχει ή τέλος στο κατάλληλο προς τούτο σημείο του ιστότοπου του ΑΑΤΤ. δ. ιαρκής δημοσίευση του ονοματεπωνύμου των μελών της διοίκησης, της ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των τηλεφώνων της έδρας και των ενδεχομένων παραρτημάτων, όπως και στο σημείο γ. παραπάνω ε. Να μην είναι ούτε να ελέγχεται από πολιτικό κόμμα ή νεολαία πολιτικού κόμματος, Ιδρυμα πρώην Πρωθυπουργού, Ιδρυμα επιχείρησης, εκκλησία ή οργανώσεις της, συνδικάτο εργαζομένων ή εργοδοτών, επαγγελματικό επιμελητήριο ή σύλλογο ελευθέρων επαγγελματιών, συνεταιρισμό κάθε είδους και φορέα του επαγγελματικού αθλητισμού ή εμπορευματοποιημένων προϊόντων τέχνης και πολιτισμού. στ. Η δράση του δεν αντιβαίνει καταδήλως προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Χάρτη τα της ΕΕ, την Οικουμενική ιακήρυξη του ΟΗΕ για τα τα και τις παραδεδεγμένες αρχές και θεμελιώδεις ελευθερίες των 11

12 εθνικών Συνταγμάτων των δημοκρατικών κρατών, ειδικώς δε προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση. Οι ΚΟ είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση ή σύναψη προγραμματικών συβάσεων φορείς από δημόσιες αρχές του ελληνικού κράτους, περιφερειακών και τοπικών αρχών και λοιπών δημοσίων οργανισμών, εφόσον ειδικός νόμος δεν ορίζει άλλως. Η κατοχή του καθεστώτος ΚΟ από μια ΑΜΚΟ, δεν είναι δεσμευτική και εκτιμάται ελευθέρως από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διεθνείς οργανισμούς, φυσικά δε από τους φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και άλλες ΑΜΚΟ ημεδαπές ή αλλοδαπές, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές ΑΜΚΟ κ.λπ. Το καθεστώς ΚΟ αποκτάται αυτομάτως, στις περιπτώσεις ΑΜΚΟ που έχουν επιβεβαιωθεί ή επιβεβαιώνονται με βάση σχετικό νόμο στο πλαίσιο άλλων δομών της κεντρικής διοίκησης, εφόσον αυτές επιβεβαιώνουν την τήρηση των παραπάνω έξι προϋποθέσεων. Προς τον σκοπό αυτό η δημόσια αρχή που εγγράφει σε σχετικό κατάλογο ή μητρώο, έναν ΑΜΚΟ, ενημερώνει άπαξ κάθε μηνός την ΑΑΤΤ σχετικώς με νέες εγγραφές ή ανανέωση παλαιοτέρων. Υπουργική Απόφαση ορίζει τις πληροφορίες που καταχωρούνται, τον τρόπο και τη σειρά ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα, η συνοχή και η πρακτική χρησιμότητα των καταλόγων και των Μητρώων. Κάθε ΚΟ, έχει έναν μοναδικό αριθμό, που αναγράφεται στο Μητρώο και είναι δημοσίως γνωστός. Αρθρο 14 Εθνικός κατάλογος ΑΜΚΟ ημιουργείται ένας εθνικός κατάλογος ΑΜΚΟ, ο οποίος αφορά εκείνες που έχουν νόμιμη έδρα εντός του ελληνικού εδάφους και ανεξαρτήτως της ιθαγένειας των μελών του ή του βαθμού ελέγχου του φορέα από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Η πρωταρχική αποστολή αυτού του καταλόγου είναι πρωταρχικά να επιτρέψει την παραγωγή αξιόπιστων, γενικών και απρόσωπων, στατιστικών πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην καταγραφή, την εύκολη πρόσβαση, τη γνώση και την προαγωγή του κόσμου (οργάνωση και λειτουργία) και της ζωής (δραστηριότητες, λογοδοσία) των ΑΜΚΟ στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός αποβλέπει επίσης στη σωστή νομοθέτηση και στη διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικώς με τις ΑΜΚΟ και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαφόρων διαδικασιών στις οποίες υποβάλλονται οι ΑΜΚΟ. Αυτός ο κατάλογος είναι διαθέσιμος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς διαμέσου της εσωτερικής διαδικτυακής διϋπουργικής δομής επικοινωνίας. Στον εθνικό κατάλογο περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως επωνυμία, αντικείμενο, έδρα, διεύθυνση ή διευθύνσεις, νομική φύση, μέλη.σ., κατά νόμο δηλώσεις, συζητήσεις περί διάλυσης κ.λπ., όπως ορίζεται με σχετική απόφαση της ΑΑΤΤ. 12

13 Μέρος των περιεχομένων στον εθνικό κατάλογο ΑΜΚΟ πληροφοριών μπορεί να καταστεί δημοσίως προσβάσιμο, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλων νόμων. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης του καταλόγου για κάθε ΑΜΚΟ, στη Νομαρχία όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα της οργάνωσης. Οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητήσει έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις περιεχόμενες πληροφορίες, υπό τον περιορισμό βεβαίως του νόμου για την τήρηση δεδομένων από το κράτος και της προστασίας των ελευθεριών του πολίτη. Οι πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στον εθνικό κατάλογο ΑΜΚΟ θα διατηρούνται για μια διάρκεια τριών ετών μετά την επίσημη διάλυση της ΑΜΚΟ.. ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ Αρθρο 15 Προϋποθέσεις και εγγυήσεις για προσφορά εθελοντικής εργασίας εντός και εκτός της Ελλάδος. α. Η εθελοντική εργασία ως προσωπική δέσμευση που αναλαμβάνεται με πλήρη ελευθερία και ενσυνείδητα συμβάλλει στην ηθική ικανοποίηση του εθελοντή με την έμπρακτη εκδήλωση της αλληλεγγύης του προς την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. β. Αναγνωρίζεται η εθελοντική εργασία ως μορφή νόμιμης εργασίας. Στο γραφείο ή στον χώρο όπου προσφέρει εθελοντική εργασία ο εθελοντής, με τρόπο τακτικό και συστηματικό, η ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση στο πλαίσιο της οποίας έχει αναλάβει συγκεκριμένο έργο υποχρεούται να έχει σταθερά ανηρτημένο σε εμφανές σημείο τον κατάλογο με τα πλήρη ονοματεπώνυμα των εθελοντών, τη διάρκεια της εργασίας (ώρες και ημέρες) και συνοπτικά το αντικείμενο της προσφερόμενης εργασίας γ. Οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις περιλαμβάνονται σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή εθελοντικής εργασίας από πολίτες-εθελοντές που απευθύνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς του κράτους, των οργάνων της αυτοδιοίκησης και των άλλων οργάνων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. δ. Η προσφορά εθελοντικής εργασίας κατοχυρώνεται με έγγραφη συμφωνία η οποία δεσμεύει τόσο τον ως άνω φορέα της πολιτείας όσο και τον πολίτη-εθελοντή. ε. H εκπαίδευση και η κατάρτιση των εθελοντών είναι υποχρεωτική για τον φορέα υλοποίησης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος και διέπεται από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κατά περίπτωση. Αποτελεί υποχρέωση των οργάνων του κράτους και της αυτοδιοίκησης να προσφέρουν οικονομικά και άλλα μέσα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικής δράσης. Ο 13

14 φορέας υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του να χορηγεί Πιστοποιητικό Εθελοντικής Εργασίας και Εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα, τόπο και συνθήκες προσφοράς. Αρθρο 16 Θέσπιση κινήτρων εθελοντικής εργασίας Με Υπουργική Απόφαση του οικείου Υπουργείου κάθε ενδιαφερόμενος φορέας της κεντρικής κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις ώστε να προσφέρονται δυνητικά κίνητρα και αποζημίωση στους εθελοντές. Ειδικότερα με Υπουργική Απόφαση: α. εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εθελοντών, β. ρυθμίζεται η ασφάλιση υγείας και ασφάλιση ατυχήματος κατά την εθελοντική εργασία γ. προβλέπεται η παροχή των απαραίτητων μέσων δράσης, ή πρόσθετη αποζημίωση για αγορά εξοπλισμού, κ.λπ. εφόσον αυτό έχει περιληφθεί στη σχετική σύμβαση δ. μπορεί να ενθαρρύνεται η εθελοντική συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων της αυτοδιοίκησης και εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας, διαμέσου της χορήγησης άδειας με ή άνευ αποδοχών και με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, της αναγνώρισης του χρόνου εθελοντικής υπηρεσίας, της αξιολόγησης της εθελοντικής εργασίας ως προς την υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου, της οργανωτικής παρακίνησης από την υπηρεσία για τη δημιουργία ομάδων υπαλλήλων της - εθελοντών για συμμετοχή σε εθελοντικό έργο, ειδικώς σε περιστάσεις φυσικών καταστροφών και άλλες έκτακτες ανάγκες κοινωνικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, παρέχοντας ενδεχομένως και σχετικό εξοπλισμό και μέσα, του δημοσίου επαίνου και της ηθικής επιβράβευσης από πλευράς υπηρεσίας προς τον εθελοντή, της παροχής από την υπηρεσία στον εθελοντή της δυνατότητας εκπαίδευσης και επανακατάρτισης στο αντικείμενο εθελοντικής προσφοράς με έξοδα της υπηρεσίας εντός ή εκτός του ωραρίου εργασίας του, της ταυτόχρονης μερικής απασχόλησης του εθελοντή υπαλλήλου στην οργανική μονάδα της κοινωνικής ευθύνης του δημοσίου φορέα για προβολή του έργου και του προτύπου προσφοράς και για άλλους λόγους, καθώς και άλλων μορφών υποστήριξης της δημόσιας υπηρεσίας προς τον εθελοντή ε. για προγράμματα που αναλαμβάνονται σε συνεργασία υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης ή της αυτοδιοίκησης με Κοινωφελείς Οργανισμούς (ΚΟ) ή που οργανώνονται από τους δημοσίους αυτούς φορείς και περιλαμβάνουν την εθελοντική εργασία υπαλλήλων τους, μπορούν να θεσμοθετούνται ειδικά φορολογικά κίνητρα υπέρ των εθελοντών - υπαλλήλων 14

15 στ. θεσμοθετούνται κίνητρα για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες εν γένει, για χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών με ή άνευ κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα για συμμετοχή σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες, καθώς και για κάθε άλλη διευκόλυνση ή παρακίνηση των δυνητικών εθελοντών όπως και στον δημόσιο τομέα παραπάνω παρ. δ ζ. δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού ενός ανωτάτου ορίου μηνιαίας αποζημίωσης του εθελοντή από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ώστε ο τελευταίος να απολαμβάνει του ευεργετήματος αυτού του νόμου, αποζημίωση που απαγορεύεται να δίδεται από την υπηρεσία προέλευσης του εθελοντή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 350 μηνιαίως και η οποία δεν περιλαμβάνει ούτε συμψηφίζεται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εθελοντή, ενώ θεωρείται ως ποσόν απαλλασσόμενο κάθε φόρου, παρέχεται με απλή απόδειξη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος και δεν υπόκειται σε εισφορές σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Αποζημίωση μεγαλύτερη του ανωτάτου αυτού ορίου που καταβάλλεται σε εθελοντή θεωρείται ως έμμισθος εργαζόμενος και ο μισθός του υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εισφορές και επιβαρύνσεις Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 17 Η ΑΑΤΤ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων διοικητικών πράξεων. εν εφαρμόζονται στην ΑΑΤΤ οι διατάξεις που ισχύουν για το ημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις τους και τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο ημόσιο και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στις προσλήψεις προσωπικού οποιασδήποτε φύσης, αμοιβές, υπηρεσιακή κατάσταση, στις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες, την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών. Ο εσωτερικός οργανισμός, ο κανονισμός και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, ο κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ, αποφασίζονται κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της ΑΑΤΤ από το Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Βουλής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ρυθμίζει με απόφαση του τα σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών, την προκήρυξη διαγωνισμών και τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων. Με τις αποφάσεις αυτές επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15

16 Οι προγραμματικές συμβάσεις και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα του εποπτευόμενου από το Υπουργείου Πολιτισμού οργανισμού «Εργο Πολιτών» παραμένουν σε ισχύ και αναλαμβάνονται αυτομάτως από την ΑΑΤΤ, που εντός δέκα μηνών θα πρέπει να αποφανθεί για τη συνέχιση, τη μετατροπή ή την κατάργησή τους. Αρθρο 18 Έναρξη ισχύος: Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. 16

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα