Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών και επιβεβαίωση κοινωφελών οργανώσεων, σύσταση εθνικού καταλόγου και Μητρώου, ρύθμιση θεμάτων εθελοντισμού, μεταβατικές και άλλες διατάξεις Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αρθρο 1 Τρίτος Τομέας Ως τρίτος τομέας ορίζεται το σύνολο των ανεξάρτητων από το κράτος οργανισμών οι σκοποί και δραστηριότητα των οποίων δεν αποβλέπουν στην απόκτηση κέρδους και το πιθανό πλεόνασμα των οποίων χρησιμοποιείται για την επίτευξη στόχων προαγωγής του φυσικού, ανθρωπογενούς, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το καταστατικό τους. Αρθρο 2 Ανεξάρτητες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις - ΑΜΚΟ ΑΜΚΟ είναι όλες οι κατά νόμο δυνατές, ανεξάρτητες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ύπαρξης κοινωφελούς σκοπού, συμπεριλαμβάνονται δε σε αυτές, όλες οι εκκλησίες και οι οργανώσεις τους, όλες οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, οι νεολαίες των πολιτικών κομμάτων, οι οργανώσεις της ομογένειας με θεσμική υπόσταση στην Ελλάδα και βεβαίως όλοι οι αθλητικοί, κυνηγετικοί, ορειβατικοί, καταδυτικοί, φιλοζωϊκοί κ.λπ. φορείς. εν συμπεριλαμβάνονται στις ΑΜΚΟ τα πολιτικά κόμματα, καθώς και οι δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις. Ως ανεξαρτησία μιας ΑΜΚΟ νοείται η ανεξαρτησία ως προς τη Βουλή, το κράτος και τη δημόσια διοίκηση, τους φορείς της δικαστικής λειτουργίας, τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και όλους τους δημοσίους οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος ή που το κράτος διαθέτει πάνω από το 33% των μετοχών και αποτελεί τον μόνο βασικό μέτοχο, επίσης όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών. Η συμμετοχή ενός από τους παραπάνω κρατικούς φορείς ως μέλους σε μη κερδοσκοπική οργάνωση δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της εάν είναι μειοψηφική και δεν είναι καταφανώς σε θέση δημιουργίας συνθηκών εξάρτησης της οργάνωσης. Η εξάρτηση από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή από πολιτικά κόμματα και τοπικές παρατάξεις δεν αίρει τον χαρακτήρα ΑΜΚΟ από μια οργάνωση. Η ως άνω ανεξαρτησία προσδιορίζεται από την ιδιότητα 1

2 των μελών ή εταίρων όπως παραπάνω, από τον τρόπο επιλογής των οργάνων διοίκησης του φορέα και από τον τρόπο λήψης αποφάσεων και μόνον. Ως μη κερδοσκοπική νοείται μια οργάνωση, η οποία ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής, δεν έχει ως σκοπό το κέρδος, με βάση το καταστατικό της και εν τοις πράγμασι, ούτε διανέμει καθ οιονδήποτε τρόπο κέρδη στους εταίρους ή τα μέλη της. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, κατ επιταγή της συνταγματικής πρόβλεψης, ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα είναι: Α. τα Ν.Π.Ι.. που κατά τον εν ισχύ Αστικό Κώδικα διαθέτουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (1) Σωματείο (ΑΚ άρθρα ), (2) Ίδρυμα και Κοινωφελές Ίδρυμα (ΑΚ άρθρα ), (3) Επιτροπή Εράνου ή Εράνων (ΑΚ άρθρα ), (4) Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (AK άρθρα ) και (5) όπως ειδικώς προβλέπεται η Ενωση Προσώπων (ΑΚ 107) και Β. τα Ν.Π.Ι.. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προβλέπονται από ειδικούς νόμους. Αρθρο 3 Κοινωφελείς Οργανισμοί - ΚΟ Κοινωφελείς Οργανισμοί (ΚΟ) είναι οι ΑΜΚΟ εκείνοι που επιλέγουν τη συνεργασία ή και υποστήριξη του κράτους, το οποίο τους παραχωρεί υπό ρητές προϋποθέσεις το καθεστώς ΚΟ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν τακτικά επαναλαμβανόμενης επιβεβαίωσης ότι αυτές εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που εκείνο θέτει. Στις δομές διαβούλευσης δημοσίων αρχών με φορείς της κοινωνίας πολιτών είναι δυνατόν να συμμετέχουν και ΑΜΚΟ. Αρθρο 4 Εθελοντής Εθελοντής είναι κάθε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ο οποίος προσφέρει τις γνώσεις ή/και τις δεξιότητές του, καθώς και τον χρόνο του σε ενέργειες που επιλέγει κατόπιν ελεύθερης βούλησης και χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα στον παρόντα ή μέλλοντα χρόνο και που συνιστούν ή συμβάλλουν στην πραγμάτωση κάποιου κοινωνικώς ωφέλιμου σκοπού, ενώ διακρίνονται σαφώς από ενέργειες που συνιστούν επαγγελματική εργασία ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακόμη και προσωπική εξέλιξη. Αρθρο 5 Κατηγορίες και Κύκλοι ΑΜΚΟ 2

3 Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες, με βάση κυρίως το αντικείμενο ενασχόλησης, Ανεξάρτητων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων ΑΜΚΟ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής -κατά τον Α.Κ. ή άλλο ειδικό νόμο-, ή απουσίας της (ένωση προσώπων). 1. Αγροτική ανάπτυξη, αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί, διατροφή, λαϊκές αγορές, βιοκαλλιέργεια, μεταλλαγμένα κ.λπ. 2. Αθλητισμός, ολυμπισμός, αγωνιστικό και μη αυτοκίνητο και μοτοσυκλετισμός 3. Αιμοδοσία 4. ΑΜΕΑ, Special Olympics 5. Γονείς και Κηδεμόνες 6. Γυναίκες - ισότητα 7. ιαχείριση πολυκατοικιών 8. ικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες, μειονότητες, καταπολέμηση ρατσισμού, δικαιώματα γονέων, βιοηθική, καπνιστών-μη καπνιστών, αντιρρησίες συνείδησης, κ.λπ. 9. ιεθνής αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια 10. Ειδικές Ομάδες Συμφερόντων - ιδιοκτήτες ακινήτων σύνδεσμοι επενδυτών κ.λπ. 11. Εκκλησίες, ενορίες, φιλόπτωχα ταμεία, ενώσεις θρησκευτικού και λατρευτικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένων ή μη θρησκειών, δογμάτων κ.λπ. 12. Εκπαίδευση, εξωσχολική αγωγή, άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, λαϊκά πανεπιστήμια, υποτροφίες, ιστορία εκπαιδευτικών θεσμών 13. Ενώσεις Καταναλωτών, οδική ασφάλεια, μεταφορές, χρήστες τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεόρασης και διαδικτύου κ.λπ. 14. Επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια κ.λπ., φορείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 15. Επιστημονικοί φορείς, Ινστιτούτα δεξαμενές σκέψης 16. Ερευνα, τεχνολογία, καινοτομία 17. Ευρωπαϊκή ιδέα, ανταλλαγές, διεθνής συνεργασία και διαπολιτισμική κατανόηση-προσέγγιση, παγκοσμιοποίηση, οικουμενικότητα 18. Ιδρύματα ήμων και Περιφερειών 19. Ιδρύματα επιχειρήσεων 20. Ιδρύματα ιδιωτών εν ζωή και Ιδρύματα διαθετών 21. Ιδρύματα πολιτικών κομμάτων 22. Ιδρύματα πρώην Πρωθυπουργών και πολιτικών 23. Ιδρύματα και ΑΜΚΟ στην Ελλάδα φορέων εξωτερικού 24. Κινήσεις και Ενώσεις Πολιτών, οργανώσεις πολιτικού χαρακτήρα διαφάνεια - άμεση δημοκρατία φορολογούμενοι - κίνημα κατά διοδίων, κ.λπ. 25. Κληροδοτήματα 26. Κοινωνική επιχείρηση 27. Κοινωνική επικουρική ασφάλιση, προαιρετική, αλληλοβοήθεια, ταμεία σωματειακής υφής, ενώσεις περιουσίας 28. Κυνήγι, κυνηγετικά και φιλοδασικά σωματεία 29. Μετανάστευση, πρόσφυγες, κοινότητες εν Ελλάδι αλλοδαπών 3

4 30. Ναρκωτικά 31. Νεολαία, νεολαίες πολ. κομμάτων, Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας 32. Ομογένεια ελληνική διασπορά 33. Πολιτική Προστασία 34. Παιδί δικαιώματα και μέριμνα 35. Περιβάλλον, προστασία βιοποικιλότητας, άγριας ζωής και φυσικών πόρων, διαχείριση απορριμμάτων-καθαριότητα ακτών, ενέργεια κ.λπ. 36. Πολιτισμός, τέχνη, μνημεία, ιστορία, λαογραφία, δεσμοί καταγωγής 37. Πολύτεκνοι 38. Συνδικαλισμός, συνταξιούχοι 39. Συνεταιρισμοί, οικοδομικοί, προμηθευτικοί, αστικοί, παραθεριστικοί, παραγωγικοί γυναικών, αποδήμων Ελλήνων, τοπικά σύμφωνα ποιότητας 40. Τοπική ανάπτυξη, εξωραϊστικοί Σύλλογοι, ενώσεις πολιτών γειτονιάς 41. Υγεία, πρόνοια 42. Φιλανθρωπία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικά θέματα 43. Φιλοζωία 44. Φυσιολατρία, καταδυτικοί και ορειβατικοί σύλλογοι 45. Ψυχική υγεία Οι ως άνω κατηγορίες υπάγονται στους εξής κύκλους: Κύκλος Α ικαιώματα και ελευθερίες. Κατηγορίες 6, 8, 13, 29, 35 Κύκλος Β Ποιότητα ζωής. Κατηγορίες 2, 28, 40, 43, 44 Κύκλος Γ Κοινωνική προστασία. Κατηγορίες 3, 4, 11, 29, 30, 34, 41, 42, 45 Κύκλος Κοινωνική οικονομία άμεσο συμφέρον μέλους. Κατηγορίες. 1, 7, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 37, 39 Κύκλος Ε (Πολιτική) Ιδεολογία, αντιπροσωπευτικοί θεσμοί. Κατηγορίες 9, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 38 Κύκλος ΣΤ Γνώση - πολιτισμός. Κατηγορίες 5, 12, 15, 16, 36 Κάθε οργάνωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μιας Κατηγορίες. Στην περίπτωση δυνητικής ένταξης ΑΜΚΟ σε περισσότερες Κατηγορίες επιλέγει η ίδια την Κατηγορία της προτίμησης της. Β. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Αρθρο 6 Σύσταση - Μορφή Εποπτεία Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Τρίτου Τομέα (ΑΑΤΤ). Η Αρχή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία της Βουλής των Ελλήνων από την οποία εκλέγεται. Στις διεθνείς σχέσεις ο τίτλος είναι "Third Sector Independent Authority ή "Autorite Independante pour le Troisieme Secteur ". 4

5 Αρθρο 7 Αποστολή και σκοποί Η ΑΑΤΤ έχει ως αποστολή και σκοπό: Α. Τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Καταλόγου Ανεξάρτητων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ) Β. Την επιβεβαίωση των πληροφοριών που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 13 και αφορούν τις ΑΜΚΟ που ζητούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των Κοινωφελών Οργανώσεων (ΚΟ) και την τήρηση του σχετικού μητρώου προς πάσα νόμιμη χρήση. Γ. Την εισηγητική προς τη Βουλή και την κυβέρνηση διαμόρφωση στρατηγικής, τη χάραξη πολιτικής και τη συστηματική και επιτελική παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθελοντικού έργου, καθώς και τη συναπτόμενη στατιστική αποτίμηση. Τη συνεργασία και υποβολή προτάσεων προς όλους τους κυβερνητικούς τομείς ευθύνης, τον Συνήγορο του Πολίτη και άλλες ανεξάρτητες αρχές για την προώθηση και λήψη θεσμικών, νομικών και διοικητικών μέτρων με στόχο την άρση των εμποδίων, τη θεσμική και νομοτεχνική συνοχή και την προώθηση του τρίτου τομέα Ε. Την προώθηση της δομημένης διαβούλευσης. ιαμεσολαβεί και συμβάλλει στη συμβουλευτική συμμετοχή και όπου είναι δυνατόν στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών, ΑΜΚΟ και ΚΟ, ή και αντιπροσωπευτικών του εκφράσεων. εν συμμετέχει η ίδια η ΑΑΤΤ σε διαβούλευση, αλλά είναι ένας πρόσφορος δυνητικός σύμβουλος των δημοσίων και τοπικών αρχών και της Βουλής ως προς την επιλογή των οργανώσεων, το αντικείμενο και τη διαδικασία της πρόσκλησης και συμμετοχής. Προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνει αυτοτελές κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση προς τη Βουλή. ΣΤ. Τη διεξαγωγή συστηματικής και ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας και μελετών επί του πεδίου, κατάλληλων για τη διαμόρφωση εθνικής και τοπικής στρατηγικής και πολιτικών, καθώς και για την υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη συμμετοχή της Ελλάδας σε ανάλογους επιστημονικούς και πολιτικούς τόπους, κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς, υπερεθνικούς και μη κυβερνητικούς του εξωτερικού. Μπορεί να ζητήσει αναλυτική πληροφόρηση σχετικώς με την κρατική χρηματοδότηση προς την Κοινωνία των Πολιτών, την οποία οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν, καθώς και να συντάσσει ετήσια ή άλλες εκθέσεις σχετικώς με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των χρηματοδοτήσεων 5

6 Ζ. Την εκπροσώπηση της Ελλάδας τόσο στις διμερείς διακρατικές σχέσεις με τους ανάλογους φορείς των ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, όσο και στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της ΕΕ και διεθνών οργανισμών Η. Την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν στην προαγωγή του εθελοντισμού και της κοινωνίας πολιτών, των ΑΜΚΟ και ΚΟ και του τρίτου τομέα. Η ΑΑΤΤ δεν αποτελεί χρηματοδότη καθ οιονδήποτε τρόπο Ανεξάρτητων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ), ούτε Κοινωφελών Οργανισμών (ΚΟ). Θ. Τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, την έκδοση εντύπων, την ανάπτυξη ιστοσελίδας, την προκήρυξη διαγωνισμών, βραβείων και υποτροφιών, την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και υποστήριξης σε ΑΜΚΟ, ΚΟ και υποψηφίους προς δημιουργία ΑΜΚΟ και ΚΟ, τον συντονισμό Εθνικού, Ευρωπαϊκού ή ιεθνούς Ετους για ειδικά θέματα και την απόφαση για Εθνικό Ετος αντιστοίχως ή για τη διοργάνωση θεματικής εκστρατείας, καθώς και την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών για την επίτευξη των σκοπών της. Οι αποφάσεις και η εν γένει λειτουργία της ΑΑΤΤ αφορούν τον τρίτο τομέα γενικώς και εν πάσει περιπτώσει έχουν διατομεακό ή οριζόντιο χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις και λειτουργία ανά τομέα όπως αυτές ισχύουν ή αποφασίζονται από τις άλλες καθ ύλη αρμόδιες δημόσιες αρχές. Αρθρο 8 Οργανα, ανάδειξη και συγκρότηση Η ΑΑΤΤ αποτελείται από το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Το Συμβούλιο είναι ισομερές όργανο, ήτοι συγκροτείται κατ αντιστοιχία των καθ ύλη αρμοδίων κρατικών και μη κρατικών οργανισμών οι οποίοι εκπροσωπούνται κατ ισομοιρία. Συγκεκριμένα η ΑΑΤΤ αποτελείται από 33 μέλη ως ακολούθως: - όσον αφορά το κράτος συμμετέχουν από ένας εκπρόσωπος των παρακάτω Υπουργείων (συνολικώς 16 μέλη): 1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2. ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 3. Εθνικής Αμυνας 4. Εξωτερικών 5. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 6. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 7. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 8. Οικονομικών 6

7 9. Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής 10. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 11. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 12. Πολιτισμού και Τουρισμού 13. Προστασίας του Πολίτη 14. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 15. Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων καθώς και ένας εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης - όσον αφορά τους μη κρατικούς οργανισμούς συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι ως εξής (συνολικώς 16 μέλη): Κύκλος Α ικαιώματα και ελευθερίες, τρεις εκπρόσωποι Κύκλος Β Ποιότητα ζωής, τρεις εκπρόσωποι Κύκλος Γ Κοινωνική προστασία, τέσσερις εκπρόσωποι Κύκλος Τρίτος Τομέας άμεσο συμφέρον μέλους, ένας εκπρόσωπος Κύκλος Ε Ιδεολογία, πολιτική, συνδικαλισμός, εκπροσώπηση, δύο εκπρόσωποι, ένας από ένωση ιδεολογικού χαρακτήρα και ένας από θεσμό εκπροσώπησης Κύκλος Στ Γνώση - Πολιτισμός, τρεις εκπρόσωποι - και ο Πρόεδρος Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων τοποθετούνται με απόφαση Υπουργού, οι δε εκπρόσωποι των Κύκλων με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων, εν απουσία δε αυτών με απόφαση της ιάσκεψης Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν συμβουλευτικής εισήγησης της καθ ύλη αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και ένας εκπρόσωπος του ΣΕΒ και ένας της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου με έναν εκπρόσωπο τους. Το Συμβούλιο της ΑΑΤΤ συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα εκτός του Αυγούστου και οποτεδήποτε εφόσον το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ένα τρίτο των μελών του. Αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του στις συνεδριάσεις δεν προβλέπεται, εκτός εάν τέτοια αποφασίζεται και καταβάλλεται από τους οργανισμούς προέλευσης. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου επιδιώκεται να λαμβάνονται ομόφωνα ή με συναίνεση, ειδάλλως εφαρμόζεται ο κανόνας της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των Υπουργείων, αναπροσαρμόζεται αυτομάτως και ο αριθμός των εκπροσώπων των μη κρατικών οργανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η κατ ισομοιρία συμμετοχή. Σε κάθε 7

8 περίπτωση δεν μπορεί ο αριθμός των εκπροσώπων των μη κρατικών οργανισμών να είναι κατώτερος από το 50% του συνόλου των μελών. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συμβούλιο για δύο έτη, μόνον κατόπιν πρότασης των μη κρατικών οργανισμών, ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. εν μπορεί να εκλεγεί περισσότερες από δύο φορές. Συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και συμμετέχει κανονικά στην εκλογή του διαδόχου του. Είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους στον χώρο των ΑΜΚΟ με δραστηριότητα στον χώρο των ΚΟ και απολαμβάνει ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Αρθρο 9 Αρμοδιότητες οργάνων Το Συμβούλιο διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της ΑΑΤΤ, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις του, τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο αποφαίνεται οριστικά στην περίπτωση άρνησης επιβεβαίωσης, ήτοι παροχής καθεστώτος ΚΟ σε μια ΑΜΚΟ ή ανανέωσης του, καθώς και έκτακτης άρσης του. Ιδιαίτερα ασκεί την εισηγητική προς τη Βουλή και την κυβέρνηση αρμοδιότητα των άρθρων 6Γ και, την προώθηση της δομημένης διαβούλευσης, την τελική έγκριση της ετήσιας έκθεσης προς τη Βουλή και λαμβάνει τις αποφάσεις για διεξαγωγή συστηματικής και ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας και μελετών επί του πεδίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ, ειδικώς δε οι σχετικές με το καθεστώς ΚΟ, δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις και δεν προσβάλλονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος, είναι κυρίως το όργανο εκτελεστικής άσκησης της βούλησης του Συμβουλίου, παρέχει στο Συμβούλιο κάθε δυνατή πληροφόρηση και επεξήγηση, οφείλει να συντάσσει και να υποβάλλει στο Συμβούλιο διετές σχέδιο δράσης, σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού και είναι ο επικεφαλής της διοίκησης και ο προϊστάμενος του καθ οιονδήποτε σχέση προσωπικού της ΑΑΤΤ. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στον διεθνή χώρο, αποφασίζει για την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην προαγωγή του τρίτου τομέα και είναι υπεύθυνος για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ως προς τα θέματα τα σχετικά με τον Εθνικό Κατάλογο Ανεξάρτητων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ) και της επιβεβαίωσης και του Μητρώου των ΚΟ. Οι αποφάσεις του Προέδρου μπορούν να προσβληθούν από όποιον έχει έννομο συμφέρον και κρίνονται οριστικά από το Συμβούλιο. Ειδικότερα ο Πρόεδρος ή όποιος εξουσιοδοτείται ρητώς από αυτόν, υπηρεσιακός ή άλλων παράγων: Εξειδικεύει τις κατευθύνσεις και τους στόχους που τίθενται από το Συμβούλιο και εφαρμόζει τα σχετικά προγράμματα πολιτικής, εξετάζει τις εναλλακτικές 8

9 δυνατότητες και επιλέγει την προσφορότερη προς επίτευξη των στόχων, διευθύνει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή τους, αξιολογεί τα αποτελέσματα, συντάσσει εκθέσεις δραστηριοτήτων προς το Συμβούλιο, τα όργανα του κράτους και τη Βουλή, καθώς και προς τις δομές των μη κρατικών οργανισμών και των διεθνών φορέων πάσης φύσης. Καθορίζει τα καθήκοντα, καταμερίζει και συντονίζει το έργο μεταξύ του πάσης φύσεως προσωπικού, αξιολογεί το προσωπικό και τις οργανικές μονάδες, αποφασίζει για την υπηρεσιακή εξέλιξη. Εκπροσωπεί την ΑΑΤΤ δικαστικώς και εξωδίκως. Αρθρο 10 Προσωπικό 1. Συνιστώνται δώδεκα θέσεις προσωπικού στην ΑΑΤΤ ως εξής: επτά θέσεις ειδικότητας ΠΕ ιοικητικού - Οικονομικού και πέντε θέσεις ειδικότητας Ε ιοικητικών Γραμματέων. Συνιστώνται τέσσερις θέσεις στελεχών τρίτου τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν άτομα που διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σχετικώς με την αποστολή, τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της ΑΑΤΤ. Ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει, για την κάλυψη ειδικών αναγκών, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό του, συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. 2. Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατόπιν προκήρυξης των αντίστοιχων θέσεων. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών. 3. Συνιστάται μία θέση νομικού συμβούλου με σύμβαση έμμισθης εντολής για τη νομική στήριξη της δράσης του ΑΑΤΤ, την παράσταση ενώπιον κάθε ικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και για την εκπροσώπηση της ΑΑΤΤ στο εξωτερικό για νομικά θέματα. Τη θέση αυτή καταλαμβάνουν δικηγόροι που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, ελληνικού A.E.I, ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής. Η πρόσληψη τούτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περιοριστικών διατάξεων του άρθρου 63 Α του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α'), όπως ισχύει. Οι όροι παροχής των υπηρεσιών του νομικού συμβούλου και το ύψος της πάγιας περιοδικής αμοιβής του καθορίζονται με τη σύμβαση πρόσληψης που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο. 4. Είναι δυνατή η απόσπαση στην ΑΑΤΤ κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ65 Α') δημόσιου τομέα, μέχρι του αριθμού των δέκα ατόμων συνολικώς. Η απόσπαση αυτή ισχύει για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται ανά ένα έτος κάθε φορά. Οι αποσπώμενοι 9

10 λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί, πλην αυτών που σχετίζονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλιση τους στα ταμεία ασφάλισης των υπηρεσιών ή φορέων προέλευσης τους. Εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν από της αποσπάσεως την ΑΑΤΤ. Αρθρο 11 Πόροι Οικονομικός έλεγχος 1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΑΑΤΤ χρηματοδοτείται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των , καθώς και από (α) προγράμματα, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, (β) επιχορηγήσεις ή ανάθεση έργου κρατικών οργανισμών, (γ) δωρεές, κληροδοτήματα, ιδιωτικές χορηγίες. 2. Η ΑΑΤΤ ακολουθεί το εθνικό λογιστικό σχέδιο. Στο τέλος κάθε έτους ο Οργανισμός υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ισολογισμό, απολογισμό - έκθεση πεπραγμένων και έκθεση από ορκωτούς ελεγκτές. Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΉ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Αρθρο 12 Εγγραφή ΑΜΚΟ Οι ανεξάρτητες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΑΜΚΟ) αμέσως μετά την πρόσκτηση της νομικής προσωπικότητας, αιτούνται την εγγραφή τους στον σχετικό κατάλογο της οικείας Περιφέρειας. Στο έντυπο της αίτησης περιλαμβάνεται η επιλογή της οργάνωσης ως προς την Κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ανήκει. Αρνηση της ως άνω επιλογής δεν στερεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα της εγγραφής. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καταχωρεί αμελλητί την εγγραφή και υποχρεούται να ενημερώσει το συντομότερο και πάντως όχι αργότερα από 22 εργάσιμες ημέρες, διαβιβάζοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες, (α) στην ΑΑΤΤ, (β) στον ήμο όπου η έδρα της ΑΜΚΟ αν πρόκειται για ΑΜΚΟ εμβέλειας ήμου, ή σε όλους τους ήμους της Περιφέρειας αν πρόκειται για περιφερειακή ή εθνική ΑΜΚΟ και (γ) στην αρμόδια για την Περιφερειακή Επιτροπή ιαβούλευσης υπηρεσία της ιδίας Περιφέρειας του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης). Η ΑΑΤΤ οφείλει να καταχωρεί άμεσα την ΑΜΚΟ στο συναφή εθνικό κατάλογο, ανεξαρτήτως της έλλειψης ορισμένων πληροφοριών για την οργάνωση, τις οποίες η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΤΤ υποχρεούται να αναζητήσει. Ομοίως οι ήμοι υποχρεούνται να τηρούν σχετικό κατάλογο προς τον σκοπό της 10

11 εκπλήρωσης του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συγκρότηση και λειτουργία της ημοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης, αλλά και προς τον σκοπό της συνεργασίας, της παρ. 3 του άρθρου 83 για την προώθηση του εθελοντισμού και τη συνεργασία με ομάδες εθελοντών στα Συμβούλια των ημοτικών Κοινοτήτων και αντιστοίχως της παρ. 5 του άρθρου 84 στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων. Αρθρο 13 Επιβεβαίωση Κοινωφελών Οργανισμών (ΚΟ) Μητρώο ΚΟ Η επιβεβαίωση των ΚΟ είναι τακτική κάθε τρία χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης ή της προηγούμενης φοράς και έκτακτη κάθε φορά που συντρέχουν σοβαροί λόγοι επανεξέτασης της υπαγωγής που έγιναν γνωστοί με οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται εκτάκτως ότι έπαψε η συνδρομή μιας ή περισσοτέρων εκ των προϋποθέσεων, αίρεται άμεσα το καθεστώς ΚΟ με αιτιολογημένη απόφαση του ειδικού προς τούτο οργάνου της ΑΑΤΤ, όπως και κατά την άρνηση παροχής ή ανανέωσης του καθεστώτος ΚΟ. Κατά της αρνητικής απόφασης χωρεί προσφυγή εντός 30 ημερών στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ που αποφασίζει οριστικά εντός 60 ημερών. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής μια ΑΜΚΟ και απόδοσης καθεστώτος ΚΟ είναι: α. Να έχει νομική προσωπικότητα και να μην την έχει τελεσιδίκως απολέσει. Πρέπει να κρατά ενήμερο το Μητρώο ΚΟ για κάθε αλλαγή του καταστατικού της. ευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές με νομική υπόσταση είναι εξίσου επιλέξιμες και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι άτυπες ενώσεις πολιτών χωρίς νομική προσωπικότητα δεν μπορούν να αποκτήσουν το καθεστώς ΚΟ. β. Κατά νόμο λειτουργία επί τρία συνεχόμενα ημερολογιακά έτη. γ. ιαρκής δημοσίευση του ετησίου οικονομικού απολογισμού μέχρι τις 31 Μαρτίου του επομένου από τη χρήση έτους στον ιστότοπο της οργάνωσης και εν ελλείψει αυτού στον ιστότοπο συνεργαζόμενου φορέα, δευτεροβάθμιας δομής όπου συμμετέχει ή τέλος στο κατάλληλο προς τούτο σημείο του ιστότοπου του ΑΑΤΤ. δ. ιαρκής δημοσίευση του ονοματεπωνύμου των μελών της διοίκησης, της ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των τηλεφώνων της έδρας και των ενδεχομένων παραρτημάτων, όπως και στο σημείο γ. παραπάνω ε. Να μην είναι ούτε να ελέγχεται από πολιτικό κόμμα ή νεολαία πολιτικού κόμματος, Ιδρυμα πρώην Πρωθυπουργού, Ιδρυμα επιχείρησης, εκκλησία ή οργανώσεις της, συνδικάτο εργαζομένων ή εργοδοτών, επαγγελματικό επιμελητήριο ή σύλλογο ελευθέρων επαγγελματιών, συνεταιρισμό κάθε είδους και φορέα του επαγγελματικού αθλητισμού ή εμπορευματοποιημένων προϊόντων τέχνης και πολιτισμού. στ. Η δράση του δεν αντιβαίνει καταδήλως προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Χάρτη τα της ΕΕ, την Οικουμενική ιακήρυξη του ΟΗΕ για τα τα και τις παραδεδεγμένες αρχές και θεμελιώδεις ελευθερίες των 11

12 εθνικών Συνταγμάτων των δημοκρατικών κρατών, ειδικώς δε προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση. Οι ΚΟ είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση ή σύναψη προγραμματικών συβάσεων φορείς από δημόσιες αρχές του ελληνικού κράτους, περιφερειακών και τοπικών αρχών και λοιπών δημοσίων οργανισμών, εφόσον ειδικός νόμος δεν ορίζει άλλως. Η κατοχή του καθεστώτος ΚΟ από μια ΑΜΚΟ, δεν είναι δεσμευτική και εκτιμάται ελευθέρως από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διεθνείς οργανισμούς, φυσικά δε από τους φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και άλλες ΑΜΚΟ ημεδαπές ή αλλοδαπές, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές ΑΜΚΟ κ.λπ. Το καθεστώς ΚΟ αποκτάται αυτομάτως, στις περιπτώσεις ΑΜΚΟ που έχουν επιβεβαιωθεί ή επιβεβαιώνονται με βάση σχετικό νόμο στο πλαίσιο άλλων δομών της κεντρικής διοίκησης, εφόσον αυτές επιβεβαιώνουν την τήρηση των παραπάνω έξι προϋποθέσεων. Προς τον σκοπό αυτό η δημόσια αρχή που εγγράφει σε σχετικό κατάλογο ή μητρώο, έναν ΑΜΚΟ, ενημερώνει άπαξ κάθε μηνός την ΑΑΤΤ σχετικώς με νέες εγγραφές ή ανανέωση παλαιοτέρων. Υπουργική Απόφαση ορίζει τις πληροφορίες που καταχωρούνται, τον τρόπο και τη σειρά ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα, η συνοχή και η πρακτική χρησιμότητα των καταλόγων και των Μητρώων. Κάθε ΚΟ, έχει έναν μοναδικό αριθμό, που αναγράφεται στο Μητρώο και είναι δημοσίως γνωστός. Αρθρο 14 Εθνικός κατάλογος ΑΜΚΟ ημιουργείται ένας εθνικός κατάλογος ΑΜΚΟ, ο οποίος αφορά εκείνες που έχουν νόμιμη έδρα εντός του ελληνικού εδάφους και ανεξαρτήτως της ιθαγένειας των μελών του ή του βαθμού ελέγχου του φορέα από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Η πρωταρχική αποστολή αυτού του καταλόγου είναι πρωταρχικά να επιτρέψει την παραγωγή αξιόπιστων, γενικών και απρόσωπων, στατιστικών πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην καταγραφή, την εύκολη πρόσβαση, τη γνώση και την προαγωγή του κόσμου (οργάνωση και λειτουργία) και της ζωής (δραστηριότητες, λογοδοσία) των ΑΜΚΟ στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός αποβλέπει επίσης στη σωστή νομοθέτηση και στη διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικώς με τις ΑΜΚΟ και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαφόρων διαδικασιών στις οποίες υποβάλλονται οι ΑΜΚΟ. Αυτός ο κατάλογος είναι διαθέσιμος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς διαμέσου της εσωτερικής διαδικτυακής διϋπουργικής δομής επικοινωνίας. Στον εθνικό κατάλογο περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως επωνυμία, αντικείμενο, έδρα, διεύθυνση ή διευθύνσεις, νομική φύση, μέλη.σ., κατά νόμο δηλώσεις, συζητήσεις περί διάλυσης κ.λπ., όπως ορίζεται με σχετική απόφαση της ΑΑΤΤ. 12

13 Μέρος των περιεχομένων στον εθνικό κατάλογο ΑΜΚΟ πληροφοριών μπορεί να καταστεί δημοσίως προσβάσιμο, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλων νόμων. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης του καταλόγου για κάθε ΑΜΚΟ, στη Νομαρχία όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα της οργάνωσης. Οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητήσει έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις περιεχόμενες πληροφορίες, υπό τον περιορισμό βεβαίως του νόμου για την τήρηση δεδομένων από το κράτος και της προστασίας των ελευθεριών του πολίτη. Οι πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στον εθνικό κατάλογο ΑΜΚΟ θα διατηρούνται για μια διάρκεια τριών ετών μετά την επίσημη διάλυση της ΑΜΚΟ.. ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ Αρθρο 15 Προϋποθέσεις και εγγυήσεις για προσφορά εθελοντικής εργασίας εντός και εκτός της Ελλάδος. α. Η εθελοντική εργασία ως προσωπική δέσμευση που αναλαμβάνεται με πλήρη ελευθερία και ενσυνείδητα συμβάλλει στην ηθική ικανοποίηση του εθελοντή με την έμπρακτη εκδήλωση της αλληλεγγύης του προς την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. β. Αναγνωρίζεται η εθελοντική εργασία ως μορφή νόμιμης εργασίας. Στο γραφείο ή στον χώρο όπου προσφέρει εθελοντική εργασία ο εθελοντής, με τρόπο τακτικό και συστηματικό, η ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση στο πλαίσιο της οποίας έχει αναλάβει συγκεκριμένο έργο υποχρεούται να έχει σταθερά ανηρτημένο σε εμφανές σημείο τον κατάλογο με τα πλήρη ονοματεπώνυμα των εθελοντών, τη διάρκεια της εργασίας (ώρες και ημέρες) και συνοπτικά το αντικείμενο της προσφερόμενης εργασίας γ. Οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις περιλαμβάνονται σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή εθελοντικής εργασίας από πολίτες-εθελοντές που απευθύνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς του κράτους, των οργάνων της αυτοδιοίκησης και των άλλων οργάνων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. δ. Η προσφορά εθελοντικής εργασίας κατοχυρώνεται με έγγραφη συμφωνία η οποία δεσμεύει τόσο τον ως άνω φορέα της πολιτείας όσο και τον πολίτη-εθελοντή. ε. H εκπαίδευση και η κατάρτιση των εθελοντών είναι υποχρεωτική για τον φορέα υλοποίησης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος και διέπεται από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κατά περίπτωση. Αποτελεί υποχρέωση των οργάνων του κράτους και της αυτοδιοίκησης να προσφέρουν οικονομικά και άλλα μέσα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικής δράσης. Ο 13

14 φορέας υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του να χορηγεί Πιστοποιητικό Εθελοντικής Εργασίας και Εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα, τόπο και συνθήκες προσφοράς. Αρθρο 16 Θέσπιση κινήτρων εθελοντικής εργασίας Με Υπουργική Απόφαση του οικείου Υπουργείου κάθε ενδιαφερόμενος φορέας της κεντρικής κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις ώστε να προσφέρονται δυνητικά κίνητρα και αποζημίωση στους εθελοντές. Ειδικότερα με Υπουργική Απόφαση: α. εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εθελοντών, β. ρυθμίζεται η ασφάλιση υγείας και ασφάλιση ατυχήματος κατά την εθελοντική εργασία γ. προβλέπεται η παροχή των απαραίτητων μέσων δράσης, ή πρόσθετη αποζημίωση για αγορά εξοπλισμού, κ.λπ. εφόσον αυτό έχει περιληφθεί στη σχετική σύμβαση δ. μπορεί να ενθαρρύνεται η εθελοντική συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων της αυτοδιοίκησης και εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας, διαμέσου της χορήγησης άδειας με ή άνευ αποδοχών και με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, της αναγνώρισης του χρόνου εθελοντικής υπηρεσίας, της αξιολόγησης της εθελοντικής εργασίας ως προς την υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου, της οργανωτικής παρακίνησης από την υπηρεσία για τη δημιουργία ομάδων υπαλλήλων της - εθελοντών για συμμετοχή σε εθελοντικό έργο, ειδικώς σε περιστάσεις φυσικών καταστροφών και άλλες έκτακτες ανάγκες κοινωνικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, παρέχοντας ενδεχομένως και σχετικό εξοπλισμό και μέσα, του δημοσίου επαίνου και της ηθικής επιβράβευσης από πλευράς υπηρεσίας προς τον εθελοντή, της παροχής από την υπηρεσία στον εθελοντή της δυνατότητας εκπαίδευσης και επανακατάρτισης στο αντικείμενο εθελοντικής προσφοράς με έξοδα της υπηρεσίας εντός ή εκτός του ωραρίου εργασίας του, της ταυτόχρονης μερικής απασχόλησης του εθελοντή υπαλλήλου στην οργανική μονάδα της κοινωνικής ευθύνης του δημοσίου φορέα για προβολή του έργου και του προτύπου προσφοράς και για άλλους λόγους, καθώς και άλλων μορφών υποστήριξης της δημόσιας υπηρεσίας προς τον εθελοντή ε. για προγράμματα που αναλαμβάνονται σε συνεργασία υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης ή της αυτοδιοίκησης με Κοινωφελείς Οργανισμούς (ΚΟ) ή που οργανώνονται από τους δημοσίους αυτούς φορείς και περιλαμβάνουν την εθελοντική εργασία υπαλλήλων τους, μπορούν να θεσμοθετούνται ειδικά φορολογικά κίνητρα υπέρ των εθελοντών - υπαλλήλων 14

15 στ. θεσμοθετούνται κίνητρα για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες εν γένει, για χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών με ή άνευ κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα για συμμετοχή σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες, καθώς και για κάθε άλλη διευκόλυνση ή παρακίνηση των δυνητικών εθελοντών όπως και στον δημόσιο τομέα παραπάνω παρ. δ ζ. δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού ενός ανωτάτου ορίου μηνιαίας αποζημίωσης του εθελοντή από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ώστε ο τελευταίος να απολαμβάνει του ευεργετήματος αυτού του νόμου, αποζημίωση που απαγορεύεται να δίδεται από την υπηρεσία προέλευσης του εθελοντή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 350 μηνιαίως και η οποία δεν περιλαμβάνει ούτε συμψηφίζεται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εθελοντή, ενώ θεωρείται ως ποσόν απαλλασσόμενο κάθε φόρου, παρέχεται με απλή απόδειξη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος και δεν υπόκειται σε εισφορές σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Αποζημίωση μεγαλύτερη του ανωτάτου αυτού ορίου που καταβάλλεται σε εθελοντή θεωρείται ως έμμισθος εργαζόμενος και ο μισθός του υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εισφορές και επιβαρύνσεις Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 17 Η ΑΑΤΤ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων διοικητικών πράξεων. εν εφαρμόζονται στην ΑΑΤΤ οι διατάξεις που ισχύουν για το ημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις τους και τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο ημόσιο και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στις προσλήψεις προσωπικού οποιασδήποτε φύσης, αμοιβές, υπηρεσιακή κατάσταση, στις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες, την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών. Ο εσωτερικός οργανισμός, ο κανονισμός και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, ο κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ, αποφασίζονται κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της ΑΑΤΤ από το Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Βουλής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ρυθμίζει με απόφαση του τα σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών, την προκήρυξη διαγωνισμών και τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων. Με τις αποφάσεις αυτές επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15

16 Οι προγραμματικές συμβάσεις και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα του εποπτευόμενου από το Υπουργείου Πολιτισμού οργανισμού «Εργο Πολιτών» παραμένουν σε ισχύ και αναλαμβάνονται αυτομάτως από την ΑΑΤΤ, που εντός δέκα μηνών θα πρέπει να αποφανθεί για τη συνέχιση, τη μετατροπή ή την κατάργησή τους. Αρθρο 18 Έναρξη ισχύος: Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. 16

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα