Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών και επιβεβαίωση κοινωφελών οργανώσεων, σύσταση εθνικού καταλόγου και Μητρώου, ρύθμιση θεμάτων εθελοντισμού, μεταβατικές και άλλες διατάξεις Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αρθρο 1 Τρίτος Τομέας Ως τρίτος τομέας ορίζεται το σύνολο των ανεξάρτητων από το κράτος οργανισμών οι σκοποί και δραστηριότητα των οποίων δεν αποβλέπουν στην απόκτηση κέρδους και το πιθανό πλεόνασμα των οποίων χρησιμοποιείται για την επίτευξη στόχων προαγωγής του φυσικού, ανθρωπογενούς, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το καταστατικό τους. Αρθρο 2 Ανεξάρτητες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις - ΑΜΚΟ ΑΜΚΟ είναι όλες οι κατά νόμο δυνατές, ανεξάρτητες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ύπαρξης κοινωφελούς σκοπού, συμπεριλαμβάνονται δε σε αυτές, όλες οι εκκλησίες και οι οργανώσεις τους, όλες οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, οι νεολαίες των πολιτικών κομμάτων, οι οργανώσεις της ομογένειας με θεσμική υπόσταση στην Ελλάδα και βεβαίως όλοι οι αθλητικοί, κυνηγετικοί, ορειβατικοί, καταδυτικοί, φιλοζωϊκοί κ.λπ. φορείς. εν συμπεριλαμβάνονται στις ΑΜΚΟ τα πολιτικά κόμματα, καθώς και οι δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις. Ως ανεξαρτησία μιας ΑΜΚΟ νοείται η ανεξαρτησία ως προς τη Βουλή, το κράτος και τη δημόσια διοίκηση, τους φορείς της δικαστικής λειτουργίας, τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και όλους τους δημοσίους οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος ή που το κράτος διαθέτει πάνω από το 33% των μετοχών και αποτελεί τον μόνο βασικό μέτοχο, επίσης όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών. Η συμμετοχή ενός από τους παραπάνω κρατικούς φορείς ως μέλους σε μη κερδοσκοπική οργάνωση δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της εάν είναι μειοψηφική και δεν είναι καταφανώς σε θέση δημιουργίας συνθηκών εξάρτησης της οργάνωσης. Η εξάρτηση από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή από πολιτικά κόμματα και τοπικές παρατάξεις δεν αίρει τον χαρακτήρα ΑΜΚΟ από μια οργάνωση. Η ως άνω ανεξαρτησία προσδιορίζεται από την ιδιότητα 1

2 των μελών ή εταίρων όπως παραπάνω, από τον τρόπο επιλογής των οργάνων διοίκησης του φορέα και από τον τρόπο λήψης αποφάσεων και μόνον. Ως μη κερδοσκοπική νοείται μια οργάνωση, η οποία ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής, δεν έχει ως σκοπό το κέρδος, με βάση το καταστατικό της και εν τοις πράγμασι, ούτε διανέμει καθ οιονδήποτε τρόπο κέρδη στους εταίρους ή τα μέλη της. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, κατ επιταγή της συνταγματικής πρόβλεψης, ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα είναι: Α. τα Ν.Π.Ι.. που κατά τον εν ισχύ Αστικό Κώδικα διαθέτουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (1) Σωματείο (ΑΚ άρθρα ), (2) Ίδρυμα και Κοινωφελές Ίδρυμα (ΑΚ άρθρα ), (3) Επιτροπή Εράνου ή Εράνων (ΑΚ άρθρα ), (4) Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (AK άρθρα ) και (5) όπως ειδικώς προβλέπεται η Ενωση Προσώπων (ΑΚ 107) και Β. τα Ν.Π.Ι.. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προβλέπονται από ειδικούς νόμους. Αρθρο 3 Κοινωφελείς Οργανισμοί - ΚΟ Κοινωφελείς Οργανισμοί (ΚΟ) είναι οι ΑΜΚΟ εκείνοι που επιλέγουν τη συνεργασία ή και υποστήριξη του κράτους, το οποίο τους παραχωρεί υπό ρητές προϋποθέσεις το καθεστώς ΚΟ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν τακτικά επαναλαμβανόμενης επιβεβαίωσης ότι αυτές εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που εκείνο θέτει. Στις δομές διαβούλευσης δημοσίων αρχών με φορείς της κοινωνίας πολιτών είναι δυνατόν να συμμετέχουν και ΑΜΚΟ. Αρθρο 4 Εθελοντής Εθελοντής είναι κάθε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ο οποίος προσφέρει τις γνώσεις ή/και τις δεξιότητές του, καθώς και τον χρόνο του σε ενέργειες που επιλέγει κατόπιν ελεύθερης βούλησης και χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα στον παρόντα ή μέλλοντα χρόνο και που συνιστούν ή συμβάλλουν στην πραγμάτωση κάποιου κοινωνικώς ωφέλιμου σκοπού, ενώ διακρίνονται σαφώς από ενέργειες που συνιστούν επαγγελματική εργασία ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακόμη και προσωπική εξέλιξη. Αρθρο 5 Κατηγορίες και Κύκλοι ΑΜΚΟ 2

3 Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες, με βάση κυρίως το αντικείμενο ενασχόλησης, Ανεξάρτητων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων ΑΜΚΟ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής -κατά τον Α.Κ. ή άλλο ειδικό νόμο-, ή απουσίας της (ένωση προσώπων). 1. Αγροτική ανάπτυξη, αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί, διατροφή, λαϊκές αγορές, βιοκαλλιέργεια, μεταλλαγμένα κ.λπ. 2. Αθλητισμός, ολυμπισμός, αγωνιστικό και μη αυτοκίνητο και μοτοσυκλετισμός 3. Αιμοδοσία 4. ΑΜΕΑ, Special Olympics 5. Γονείς και Κηδεμόνες 6. Γυναίκες - ισότητα 7. ιαχείριση πολυκατοικιών 8. ικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες, μειονότητες, καταπολέμηση ρατσισμού, δικαιώματα γονέων, βιοηθική, καπνιστών-μη καπνιστών, αντιρρησίες συνείδησης, κ.λπ. 9. ιεθνής αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια 10. Ειδικές Ομάδες Συμφερόντων - ιδιοκτήτες ακινήτων σύνδεσμοι επενδυτών κ.λπ. 11. Εκκλησίες, ενορίες, φιλόπτωχα ταμεία, ενώσεις θρησκευτικού και λατρευτικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένων ή μη θρησκειών, δογμάτων κ.λπ. 12. Εκπαίδευση, εξωσχολική αγωγή, άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, λαϊκά πανεπιστήμια, υποτροφίες, ιστορία εκπαιδευτικών θεσμών 13. Ενώσεις Καταναλωτών, οδική ασφάλεια, μεταφορές, χρήστες τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεόρασης και διαδικτύου κ.λπ. 14. Επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια κ.λπ., φορείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 15. Επιστημονικοί φορείς, Ινστιτούτα δεξαμενές σκέψης 16. Ερευνα, τεχνολογία, καινοτομία 17. Ευρωπαϊκή ιδέα, ανταλλαγές, διεθνής συνεργασία και διαπολιτισμική κατανόηση-προσέγγιση, παγκοσμιοποίηση, οικουμενικότητα 18. Ιδρύματα ήμων και Περιφερειών 19. Ιδρύματα επιχειρήσεων 20. Ιδρύματα ιδιωτών εν ζωή και Ιδρύματα διαθετών 21. Ιδρύματα πολιτικών κομμάτων 22. Ιδρύματα πρώην Πρωθυπουργών και πολιτικών 23. Ιδρύματα και ΑΜΚΟ στην Ελλάδα φορέων εξωτερικού 24. Κινήσεις και Ενώσεις Πολιτών, οργανώσεις πολιτικού χαρακτήρα διαφάνεια - άμεση δημοκρατία φορολογούμενοι - κίνημα κατά διοδίων, κ.λπ. 25. Κληροδοτήματα 26. Κοινωνική επιχείρηση 27. Κοινωνική επικουρική ασφάλιση, προαιρετική, αλληλοβοήθεια, ταμεία σωματειακής υφής, ενώσεις περιουσίας 28. Κυνήγι, κυνηγετικά και φιλοδασικά σωματεία 29. Μετανάστευση, πρόσφυγες, κοινότητες εν Ελλάδι αλλοδαπών 3

4 30. Ναρκωτικά 31. Νεολαία, νεολαίες πολ. κομμάτων, Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας 32. Ομογένεια ελληνική διασπορά 33. Πολιτική Προστασία 34. Παιδί δικαιώματα και μέριμνα 35. Περιβάλλον, προστασία βιοποικιλότητας, άγριας ζωής και φυσικών πόρων, διαχείριση απορριμμάτων-καθαριότητα ακτών, ενέργεια κ.λπ. 36. Πολιτισμός, τέχνη, μνημεία, ιστορία, λαογραφία, δεσμοί καταγωγής 37. Πολύτεκνοι 38. Συνδικαλισμός, συνταξιούχοι 39. Συνεταιρισμοί, οικοδομικοί, προμηθευτικοί, αστικοί, παραθεριστικοί, παραγωγικοί γυναικών, αποδήμων Ελλήνων, τοπικά σύμφωνα ποιότητας 40. Τοπική ανάπτυξη, εξωραϊστικοί Σύλλογοι, ενώσεις πολιτών γειτονιάς 41. Υγεία, πρόνοια 42. Φιλανθρωπία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικά θέματα 43. Φιλοζωία 44. Φυσιολατρία, καταδυτικοί και ορειβατικοί σύλλογοι 45. Ψυχική υγεία Οι ως άνω κατηγορίες υπάγονται στους εξής κύκλους: Κύκλος Α ικαιώματα και ελευθερίες. Κατηγορίες 6, 8, 13, 29, 35 Κύκλος Β Ποιότητα ζωής. Κατηγορίες 2, 28, 40, 43, 44 Κύκλος Γ Κοινωνική προστασία. Κατηγορίες 3, 4, 11, 29, 30, 34, 41, 42, 45 Κύκλος Κοινωνική οικονομία άμεσο συμφέρον μέλους. Κατηγορίες. 1, 7, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 37, 39 Κύκλος Ε (Πολιτική) Ιδεολογία, αντιπροσωπευτικοί θεσμοί. Κατηγορίες 9, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 38 Κύκλος ΣΤ Γνώση - πολιτισμός. Κατηγορίες 5, 12, 15, 16, 36 Κάθε οργάνωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μιας Κατηγορίες. Στην περίπτωση δυνητικής ένταξης ΑΜΚΟ σε περισσότερες Κατηγορίες επιλέγει η ίδια την Κατηγορία της προτίμησης της. Β. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Αρθρο 6 Σύσταση - Μορφή Εποπτεία Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Τρίτου Τομέα (ΑΑΤΤ). Η Αρχή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία της Βουλής των Ελλήνων από την οποία εκλέγεται. Στις διεθνείς σχέσεις ο τίτλος είναι "Third Sector Independent Authority ή "Autorite Independante pour le Troisieme Secteur ". 4

5 Αρθρο 7 Αποστολή και σκοποί Η ΑΑΤΤ έχει ως αποστολή και σκοπό: Α. Τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Καταλόγου Ανεξάρτητων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ) Β. Την επιβεβαίωση των πληροφοριών που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 13 και αφορούν τις ΑΜΚΟ που ζητούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των Κοινωφελών Οργανώσεων (ΚΟ) και την τήρηση του σχετικού μητρώου προς πάσα νόμιμη χρήση. Γ. Την εισηγητική προς τη Βουλή και την κυβέρνηση διαμόρφωση στρατηγικής, τη χάραξη πολιτικής και τη συστηματική και επιτελική παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθελοντικού έργου, καθώς και τη συναπτόμενη στατιστική αποτίμηση. Τη συνεργασία και υποβολή προτάσεων προς όλους τους κυβερνητικούς τομείς ευθύνης, τον Συνήγορο του Πολίτη και άλλες ανεξάρτητες αρχές για την προώθηση και λήψη θεσμικών, νομικών και διοικητικών μέτρων με στόχο την άρση των εμποδίων, τη θεσμική και νομοτεχνική συνοχή και την προώθηση του τρίτου τομέα Ε. Την προώθηση της δομημένης διαβούλευσης. ιαμεσολαβεί και συμβάλλει στη συμβουλευτική συμμετοχή και όπου είναι δυνατόν στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών, ΑΜΚΟ και ΚΟ, ή και αντιπροσωπευτικών του εκφράσεων. εν συμμετέχει η ίδια η ΑΑΤΤ σε διαβούλευση, αλλά είναι ένας πρόσφορος δυνητικός σύμβουλος των δημοσίων και τοπικών αρχών και της Βουλής ως προς την επιλογή των οργανώσεων, το αντικείμενο και τη διαδικασία της πρόσκλησης και συμμετοχής. Προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνει αυτοτελές κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση προς τη Βουλή. ΣΤ. Τη διεξαγωγή συστηματικής και ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας και μελετών επί του πεδίου, κατάλληλων για τη διαμόρφωση εθνικής και τοπικής στρατηγικής και πολιτικών, καθώς και για την υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη συμμετοχή της Ελλάδας σε ανάλογους επιστημονικούς και πολιτικούς τόπους, κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς, υπερεθνικούς και μη κυβερνητικούς του εξωτερικού. Μπορεί να ζητήσει αναλυτική πληροφόρηση σχετικώς με την κρατική χρηματοδότηση προς την Κοινωνία των Πολιτών, την οποία οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν, καθώς και να συντάσσει ετήσια ή άλλες εκθέσεις σχετικώς με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των χρηματοδοτήσεων 5

6 Ζ. Την εκπροσώπηση της Ελλάδας τόσο στις διμερείς διακρατικές σχέσεις με τους ανάλογους φορείς των ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, όσο και στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της ΕΕ και διεθνών οργανισμών Η. Την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν στην προαγωγή του εθελοντισμού και της κοινωνίας πολιτών, των ΑΜΚΟ και ΚΟ και του τρίτου τομέα. Η ΑΑΤΤ δεν αποτελεί χρηματοδότη καθ οιονδήποτε τρόπο Ανεξάρτητων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ), ούτε Κοινωφελών Οργανισμών (ΚΟ). Θ. Τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, την έκδοση εντύπων, την ανάπτυξη ιστοσελίδας, την προκήρυξη διαγωνισμών, βραβείων και υποτροφιών, την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και υποστήριξης σε ΑΜΚΟ, ΚΟ και υποψηφίους προς δημιουργία ΑΜΚΟ και ΚΟ, τον συντονισμό Εθνικού, Ευρωπαϊκού ή ιεθνούς Ετους για ειδικά θέματα και την απόφαση για Εθνικό Ετος αντιστοίχως ή για τη διοργάνωση θεματικής εκστρατείας, καθώς και την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών για την επίτευξη των σκοπών της. Οι αποφάσεις και η εν γένει λειτουργία της ΑΑΤΤ αφορούν τον τρίτο τομέα γενικώς και εν πάσει περιπτώσει έχουν διατομεακό ή οριζόντιο χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις και λειτουργία ανά τομέα όπως αυτές ισχύουν ή αποφασίζονται από τις άλλες καθ ύλη αρμόδιες δημόσιες αρχές. Αρθρο 8 Οργανα, ανάδειξη και συγκρότηση Η ΑΑΤΤ αποτελείται από το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Το Συμβούλιο είναι ισομερές όργανο, ήτοι συγκροτείται κατ αντιστοιχία των καθ ύλη αρμοδίων κρατικών και μη κρατικών οργανισμών οι οποίοι εκπροσωπούνται κατ ισομοιρία. Συγκεκριμένα η ΑΑΤΤ αποτελείται από 33 μέλη ως ακολούθως: - όσον αφορά το κράτος συμμετέχουν από ένας εκπρόσωπος των παρακάτω Υπουργείων (συνολικώς 16 μέλη): 1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2. ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων 3. Εθνικής Αμυνας 4. Εξωτερικών 5. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 6. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 7. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 8. Οικονομικών 6

7 9. Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής 10. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 11. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 12. Πολιτισμού και Τουρισμού 13. Προστασίας του Πολίτη 14. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 15. Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων καθώς και ένας εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης - όσον αφορά τους μη κρατικούς οργανισμούς συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι ως εξής (συνολικώς 16 μέλη): Κύκλος Α ικαιώματα και ελευθερίες, τρεις εκπρόσωποι Κύκλος Β Ποιότητα ζωής, τρεις εκπρόσωποι Κύκλος Γ Κοινωνική προστασία, τέσσερις εκπρόσωποι Κύκλος Τρίτος Τομέας άμεσο συμφέρον μέλους, ένας εκπρόσωπος Κύκλος Ε Ιδεολογία, πολιτική, συνδικαλισμός, εκπροσώπηση, δύο εκπρόσωποι, ένας από ένωση ιδεολογικού χαρακτήρα και ένας από θεσμό εκπροσώπησης Κύκλος Στ Γνώση - Πολιτισμός, τρεις εκπρόσωποι - και ο Πρόεδρος Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων τοποθετούνται με απόφαση Υπουργού, οι δε εκπρόσωποι των Κύκλων με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων, εν απουσία δε αυτών με απόφαση της ιάσκεψης Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν συμβουλευτικής εισήγησης της καθ ύλη αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και ένας εκπρόσωπος του ΣΕΒ και ένας της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου με έναν εκπρόσωπο τους. Το Συμβούλιο της ΑΑΤΤ συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα εκτός του Αυγούστου και οποτεδήποτε εφόσον το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ένα τρίτο των μελών του. Αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του στις συνεδριάσεις δεν προβλέπεται, εκτός εάν τέτοια αποφασίζεται και καταβάλλεται από τους οργανισμούς προέλευσης. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου επιδιώκεται να λαμβάνονται ομόφωνα ή με συναίνεση, ειδάλλως εφαρμόζεται ο κανόνας της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των Υπουργείων, αναπροσαρμόζεται αυτομάτως και ο αριθμός των εκπροσώπων των μη κρατικών οργανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η κατ ισομοιρία συμμετοχή. Σε κάθε 7

8 περίπτωση δεν μπορεί ο αριθμός των εκπροσώπων των μη κρατικών οργανισμών να είναι κατώτερος από το 50% του συνόλου των μελών. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συμβούλιο για δύο έτη, μόνον κατόπιν πρότασης των μη κρατικών οργανισμών, ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. εν μπορεί να εκλεγεί περισσότερες από δύο φορές. Συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και συμμετέχει κανονικά στην εκλογή του διαδόχου του. Είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους στον χώρο των ΑΜΚΟ με δραστηριότητα στον χώρο των ΚΟ και απολαμβάνει ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Αρθρο 9 Αρμοδιότητες οργάνων Το Συμβούλιο διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της ΑΑΤΤ, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις του, τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο αποφαίνεται οριστικά στην περίπτωση άρνησης επιβεβαίωσης, ήτοι παροχής καθεστώτος ΚΟ σε μια ΑΜΚΟ ή ανανέωσης του, καθώς και έκτακτης άρσης του. Ιδιαίτερα ασκεί την εισηγητική προς τη Βουλή και την κυβέρνηση αρμοδιότητα των άρθρων 6Γ και, την προώθηση της δομημένης διαβούλευσης, την τελική έγκριση της ετήσιας έκθεσης προς τη Βουλή και λαμβάνει τις αποφάσεις για διεξαγωγή συστηματικής και ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας και μελετών επί του πεδίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ, ειδικώς δε οι σχετικές με το καθεστώς ΚΟ, δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις και δεν προσβάλλονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος, είναι κυρίως το όργανο εκτελεστικής άσκησης της βούλησης του Συμβουλίου, παρέχει στο Συμβούλιο κάθε δυνατή πληροφόρηση και επεξήγηση, οφείλει να συντάσσει και να υποβάλλει στο Συμβούλιο διετές σχέδιο δράσης, σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού και είναι ο επικεφαλής της διοίκησης και ο προϊστάμενος του καθ οιονδήποτε σχέση προσωπικού της ΑΑΤΤ. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στον διεθνή χώρο, αποφασίζει για την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην προαγωγή του τρίτου τομέα και είναι υπεύθυνος για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ως προς τα θέματα τα σχετικά με τον Εθνικό Κατάλογο Ανεξάρτητων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΑΜΚΟ) και της επιβεβαίωσης και του Μητρώου των ΚΟ. Οι αποφάσεις του Προέδρου μπορούν να προσβληθούν από όποιον έχει έννομο συμφέρον και κρίνονται οριστικά από το Συμβούλιο. Ειδικότερα ο Πρόεδρος ή όποιος εξουσιοδοτείται ρητώς από αυτόν, υπηρεσιακός ή άλλων παράγων: Εξειδικεύει τις κατευθύνσεις και τους στόχους που τίθενται από το Συμβούλιο και εφαρμόζει τα σχετικά προγράμματα πολιτικής, εξετάζει τις εναλλακτικές 8

9 δυνατότητες και επιλέγει την προσφορότερη προς επίτευξη των στόχων, διευθύνει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή τους, αξιολογεί τα αποτελέσματα, συντάσσει εκθέσεις δραστηριοτήτων προς το Συμβούλιο, τα όργανα του κράτους και τη Βουλή, καθώς και προς τις δομές των μη κρατικών οργανισμών και των διεθνών φορέων πάσης φύσης. Καθορίζει τα καθήκοντα, καταμερίζει και συντονίζει το έργο μεταξύ του πάσης φύσεως προσωπικού, αξιολογεί το προσωπικό και τις οργανικές μονάδες, αποφασίζει για την υπηρεσιακή εξέλιξη. Εκπροσωπεί την ΑΑΤΤ δικαστικώς και εξωδίκως. Αρθρο 10 Προσωπικό 1. Συνιστώνται δώδεκα θέσεις προσωπικού στην ΑΑΤΤ ως εξής: επτά θέσεις ειδικότητας ΠΕ ιοικητικού - Οικονομικού και πέντε θέσεις ειδικότητας Ε ιοικητικών Γραμματέων. Συνιστώνται τέσσερις θέσεις στελεχών τρίτου τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν άτομα που διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σχετικώς με την αποστολή, τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της ΑΑΤΤ. Ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει, για την κάλυψη ειδικών αναγκών, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό του, συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. 2. Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατόπιν προκήρυξης των αντίστοιχων θέσεων. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών. 3. Συνιστάται μία θέση νομικού συμβούλου με σύμβαση έμμισθης εντολής για τη νομική στήριξη της δράσης του ΑΑΤΤ, την παράσταση ενώπιον κάθε ικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και για την εκπροσώπηση της ΑΑΤΤ στο εξωτερικό για νομικά θέματα. Τη θέση αυτή καταλαμβάνουν δικηγόροι που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, ελληνικού A.E.I, ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής. Η πρόσληψη τούτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περιοριστικών διατάξεων του άρθρου 63 Α του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α'), όπως ισχύει. Οι όροι παροχής των υπηρεσιών του νομικού συμβούλου και το ύψος της πάγιας περιοδικής αμοιβής του καθορίζονται με τη σύμβαση πρόσληψης που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο. 4. Είναι δυνατή η απόσπαση στην ΑΑΤΤ κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ65 Α') δημόσιου τομέα, μέχρι του αριθμού των δέκα ατόμων συνολικώς. Η απόσπαση αυτή ισχύει για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται ανά ένα έτος κάθε φορά. Οι αποσπώμενοι 9

10 λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί, πλην αυτών που σχετίζονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλιση τους στα ταμεία ασφάλισης των υπηρεσιών ή φορέων προέλευσης τους. Εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν από της αποσπάσεως την ΑΑΤΤ. Αρθρο 11 Πόροι Οικονομικός έλεγχος 1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΑΑΤΤ χρηματοδοτείται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των , καθώς και από (α) προγράμματα, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, (β) επιχορηγήσεις ή ανάθεση έργου κρατικών οργανισμών, (γ) δωρεές, κληροδοτήματα, ιδιωτικές χορηγίες. 2. Η ΑΑΤΤ ακολουθεί το εθνικό λογιστικό σχέδιο. Στο τέλος κάθε έτους ο Οργανισμός υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ισολογισμό, απολογισμό - έκθεση πεπραγμένων και έκθεση από ορκωτούς ελεγκτές. Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΉ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Αρθρο 12 Εγγραφή ΑΜΚΟ Οι ανεξάρτητες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΑΜΚΟ) αμέσως μετά την πρόσκτηση της νομικής προσωπικότητας, αιτούνται την εγγραφή τους στον σχετικό κατάλογο της οικείας Περιφέρειας. Στο έντυπο της αίτησης περιλαμβάνεται η επιλογή της οργάνωσης ως προς την Κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ανήκει. Αρνηση της ως άνω επιλογής δεν στερεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα της εγγραφής. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καταχωρεί αμελλητί την εγγραφή και υποχρεούται να ενημερώσει το συντομότερο και πάντως όχι αργότερα από 22 εργάσιμες ημέρες, διαβιβάζοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες, (α) στην ΑΑΤΤ, (β) στον ήμο όπου η έδρα της ΑΜΚΟ αν πρόκειται για ΑΜΚΟ εμβέλειας ήμου, ή σε όλους τους ήμους της Περιφέρειας αν πρόκειται για περιφερειακή ή εθνική ΑΜΚΟ και (γ) στην αρμόδια για την Περιφερειακή Επιτροπή ιαβούλευσης υπηρεσία της ιδίας Περιφέρειας του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης). Η ΑΑΤΤ οφείλει να καταχωρεί άμεσα την ΑΜΚΟ στο συναφή εθνικό κατάλογο, ανεξαρτήτως της έλλειψης ορισμένων πληροφοριών για την οργάνωση, τις οποίες η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΤΤ υποχρεούται να αναζητήσει. Ομοίως οι ήμοι υποχρεούνται να τηρούν σχετικό κατάλογο προς τον σκοπό της 10

11 εκπλήρωσης του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συγκρότηση και λειτουργία της ημοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης, αλλά και προς τον σκοπό της συνεργασίας, της παρ. 3 του άρθρου 83 για την προώθηση του εθελοντισμού και τη συνεργασία με ομάδες εθελοντών στα Συμβούλια των ημοτικών Κοινοτήτων και αντιστοίχως της παρ. 5 του άρθρου 84 στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων. Αρθρο 13 Επιβεβαίωση Κοινωφελών Οργανισμών (ΚΟ) Μητρώο ΚΟ Η επιβεβαίωση των ΚΟ είναι τακτική κάθε τρία χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης ή της προηγούμενης φοράς και έκτακτη κάθε φορά που συντρέχουν σοβαροί λόγοι επανεξέτασης της υπαγωγής που έγιναν γνωστοί με οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται εκτάκτως ότι έπαψε η συνδρομή μιας ή περισσοτέρων εκ των προϋποθέσεων, αίρεται άμεσα το καθεστώς ΚΟ με αιτιολογημένη απόφαση του ειδικού προς τούτο οργάνου της ΑΑΤΤ, όπως και κατά την άρνηση παροχής ή ανανέωσης του καθεστώτος ΚΟ. Κατά της αρνητικής απόφασης χωρεί προσφυγή εντός 30 ημερών στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ που αποφασίζει οριστικά εντός 60 ημερών. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής μια ΑΜΚΟ και απόδοσης καθεστώτος ΚΟ είναι: α. Να έχει νομική προσωπικότητα και να μην την έχει τελεσιδίκως απολέσει. Πρέπει να κρατά ενήμερο το Μητρώο ΚΟ για κάθε αλλαγή του καταστατικού της. ευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές με νομική υπόσταση είναι εξίσου επιλέξιμες και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι άτυπες ενώσεις πολιτών χωρίς νομική προσωπικότητα δεν μπορούν να αποκτήσουν το καθεστώς ΚΟ. β. Κατά νόμο λειτουργία επί τρία συνεχόμενα ημερολογιακά έτη. γ. ιαρκής δημοσίευση του ετησίου οικονομικού απολογισμού μέχρι τις 31 Μαρτίου του επομένου από τη χρήση έτους στον ιστότοπο της οργάνωσης και εν ελλείψει αυτού στον ιστότοπο συνεργαζόμενου φορέα, δευτεροβάθμιας δομής όπου συμμετέχει ή τέλος στο κατάλληλο προς τούτο σημείο του ιστότοπου του ΑΑΤΤ. δ. ιαρκής δημοσίευση του ονοματεπωνύμου των μελών της διοίκησης, της ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των τηλεφώνων της έδρας και των ενδεχομένων παραρτημάτων, όπως και στο σημείο γ. παραπάνω ε. Να μην είναι ούτε να ελέγχεται από πολιτικό κόμμα ή νεολαία πολιτικού κόμματος, Ιδρυμα πρώην Πρωθυπουργού, Ιδρυμα επιχείρησης, εκκλησία ή οργανώσεις της, συνδικάτο εργαζομένων ή εργοδοτών, επαγγελματικό επιμελητήριο ή σύλλογο ελευθέρων επαγγελματιών, συνεταιρισμό κάθε είδους και φορέα του επαγγελματικού αθλητισμού ή εμπορευματοποιημένων προϊόντων τέχνης και πολιτισμού. στ. Η δράση του δεν αντιβαίνει καταδήλως προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Χάρτη τα της ΕΕ, την Οικουμενική ιακήρυξη του ΟΗΕ για τα τα και τις παραδεδεγμένες αρχές και θεμελιώδεις ελευθερίες των 11

12 εθνικών Συνταγμάτων των δημοκρατικών κρατών, ειδικώς δε προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση. Οι ΚΟ είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση ή σύναψη προγραμματικών συβάσεων φορείς από δημόσιες αρχές του ελληνικού κράτους, περιφερειακών και τοπικών αρχών και λοιπών δημοσίων οργανισμών, εφόσον ειδικός νόμος δεν ορίζει άλλως. Η κατοχή του καθεστώτος ΚΟ από μια ΑΜΚΟ, δεν είναι δεσμευτική και εκτιμάται ελευθέρως από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διεθνείς οργανισμούς, φυσικά δε από τους φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και άλλες ΑΜΚΟ ημεδαπές ή αλλοδαπές, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές ΑΜΚΟ κ.λπ. Το καθεστώς ΚΟ αποκτάται αυτομάτως, στις περιπτώσεις ΑΜΚΟ που έχουν επιβεβαιωθεί ή επιβεβαιώνονται με βάση σχετικό νόμο στο πλαίσιο άλλων δομών της κεντρικής διοίκησης, εφόσον αυτές επιβεβαιώνουν την τήρηση των παραπάνω έξι προϋποθέσεων. Προς τον σκοπό αυτό η δημόσια αρχή που εγγράφει σε σχετικό κατάλογο ή μητρώο, έναν ΑΜΚΟ, ενημερώνει άπαξ κάθε μηνός την ΑΑΤΤ σχετικώς με νέες εγγραφές ή ανανέωση παλαιοτέρων. Υπουργική Απόφαση ορίζει τις πληροφορίες που καταχωρούνται, τον τρόπο και τη σειρά ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα, η συνοχή και η πρακτική χρησιμότητα των καταλόγων και των Μητρώων. Κάθε ΚΟ, έχει έναν μοναδικό αριθμό, που αναγράφεται στο Μητρώο και είναι δημοσίως γνωστός. Αρθρο 14 Εθνικός κατάλογος ΑΜΚΟ ημιουργείται ένας εθνικός κατάλογος ΑΜΚΟ, ο οποίος αφορά εκείνες που έχουν νόμιμη έδρα εντός του ελληνικού εδάφους και ανεξαρτήτως της ιθαγένειας των μελών του ή του βαθμού ελέγχου του φορέα από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Η πρωταρχική αποστολή αυτού του καταλόγου είναι πρωταρχικά να επιτρέψει την παραγωγή αξιόπιστων, γενικών και απρόσωπων, στατιστικών πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην καταγραφή, την εύκολη πρόσβαση, τη γνώση και την προαγωγή του κόσμου (οργάνωση και λειτουργία) και της ζωής (δραστηριότητες, λογοδοσία) των ΑΜΚΟ στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός αποβλέπει επίσης στη σωστή νομοθέτηση και στη διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικώς με τις ΑΜΚΟ και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαφόρων διαδικασιών στις οποίες υποβάλλονται οι ΑΜΚΟ. Αυτός ο κατάλογος είναι διαθέσιμος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς διαμέσου της εσωτερικής διαδικτυακής διϋπουργικής δομής επικοινωνίας. Στον εθνικό κατάλογο περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως επωνυμία, αντικείμενο, έδρα, διεύθυνση ή διευθύνσεις, νομική φύση, μέλη.σ., κατά νόμο δηλώσεις, συζητήσεις περί διάλυσης κ.λπ., όπως ορίζεται με σχετική απόφαση της ΑΑΤΤ. 12

13 Μέρος των περιεχομένων στον εθνικό κατάλογο ΑΜΚΟ πληροφοριών μπορεί να καταστεί δημοσίως προσβάσιμο, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλων νόμων. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης του καταλόγου για κάθε ΑΜΚΟ, στη Νομαρχία όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα της οργάνωσης. Οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητήσει έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις περιεχόμενες πληροφορίες, υπό τον περιορισμό βεβαίως του νόμου για την τήρηση δεδομένων από το κράτος και της προστασίας των ελευθεριών του πολίτη. Οι πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στον εθνικό κατάλογο ΑΜΚΟ θα διατηρούνται για μια διάρκεια τριών ετών μετά την επίσημη διάλυση της ΑΜΚΟ.. ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ Αρθρο 15 Προϋποθέσεις και εγγυήσεις για προσφορά εθελοντικής εργασίας εντός και εκτός της Ελλάδος. α. Η εθελοντική εργασία ως προσωπική δέσμευση που αναλαμβάνεται με πλήρη ελευθερία και ενσυνείδητα συμβάλλει στην ηθική ικανοποίηση του εθελοντή με την έμπρακτη εκδήλωση της αλληλεγγύης του προς την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. β. Αναγνωρίζεται η εθελοντική εργασία ως μορφή νόμιμης εργασίας. Στο γραφείο ή στον χώρο όπου προσφέρει εθελοντική εργασία ο εθελοντής, με τρόπο τακτικό και συστηματικό, η ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση στο πλαίσιο της οποίας έχει αναλάβει συγκεκριμένο έργο υποχρεούται να έχει σταθερά ανηρτημένο σε εμφανές σημείο τον κατάλογο με τα πλήρη ονοματεπώνυμα των εθελοντών, τη διάρκεια της εργασίας (ώρες και ημέρες) και συνοπτικά το αντικείμενο της προσφερόμενης εργασίας γ. Οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις περιλαμβάνονται σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή εθελοντικής εργασίας από πολίτες-εθελοντές που απευθύνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς του κράτους, των οργάνων της αυτοδιοίκησης και των άλλων οργάνων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. δ. Η προσφορά εθελοντικής εργασίας κατοχυρώνεται με έγγραφη συμφωνία η οποία δεσμεύει τόσο τον ως άνω φορέα της πολιτείας όσο και τον πολίτη-εθελοντή. ε. H εκπαίδευση και η κατάρτιση των εθελοντών είναι υποχρεωτική για τον φορέα υλοποίησης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος και διέπεται από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κατά περίπτωση. Αποτελεί υποχρέωση των οργάνων του κράτους και της αυτοδιοίκησης να προσφέρουν οικονομικά και άλλα μέσα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικής δράσης. Ο 13

14 φορέας υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του να χορηγεί Πιστοποιητικό Εθελοντικής Εργασίας και Εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα, τόπο και συνθήκες προσφοράς. Αρθρο 16 Θέσπιση κινήτρων εθελοντικής εργασίας Με Υπουργική Απόφαση του οικείου Υπουργείου κάθε ενδιαφερόμενος φορέας της κεντρικής κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις ώστε να προσφέρονται δυνητικά κίνητρα και αποζημίωση στους εθελοντές. Ειδικότερα με Υπουργική Απόφαση: α. εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εθελοντών, β. ρυθμίζεται η ασφάλιση υγείας και ασφάλιση ατυχήματος κατά την εθελοντική εργασία γ. προβλέπεται η παροχή των απαραίτητων μέσων δράσης, ή πρόσθετη αποζημίωση για αγορά εξοπλισμού, κ.λπ. εφόσον αυτό έχει περιληφθεί στη σχετική σύμβαση δ. μπορεί να ενθαρρύνεται η εθελοντική συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων της αυτοδιοίκησης και εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας, διαμέσου της χορήγησης άδειας με ή άνευ αποδοχών και με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, της αναγνώρισης του χρόνου εθελοντικής υπηρεσίας, της αξιολόγησης της εθελοντικής εργασίας ως προς την υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου, της οργανωτικής παρακίνησης από την υπηρεσία για τη δημιουργία ομάδων υπαλλήλων της - εθελοντών για συμμετοχή σε εθελοντικό έργο, ειδικώς σε περιστάσεις φυσικών καταστροφών και άλλες έκτακτες ανάγκες κοινωνικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, παρέχοντας ενδεχομένως και σχετικό εξοπλισμό και μέσα, του δημοσίου επαίνου και της ηθικής επιβράβευσης από πλευράς υπηρεσίας προς τον εθελοντή, της παροχής από την υπηρεσία στον εθελοντή της δυνατότητας εκπαίδευσης και επανακατάρτισης στο αντικείμενο εθελοντικής προσφοράς με έξοδα της υπηρεσίας εντός ή εκτός του ωραρίου εργασίας του, της ταυτόχρονης μερικής απασχόλησης του εθελοντή υπαλλήλου στην οργανική μονάδα της κοινωνικής ευθύνης του δημοσίου φορέα για προβολή του έργου και του προτύπου προσφοράς και για άλλους λόγους, καθώς και άλλων μορφών υποστήριξης της δημόσιας υπηρεσίας προς τον εθελοντή ε. για προγράμματα που αναλαμβάνονται σε συνεργασία υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης ή της αυτοδιοίκησης με Κοινωφελείς Οργανισμούς (ΚΟ) ή που οργανώνονται από τους δημοσίους αυτούς φορείς και περιλαμβάνουν την εθελοντική εργασία υπαλλήλων τους, μπορούν να θεσμοθετούνται ειδικά φορολογικά κίνητρα υπέρ των εθελοντών - υπαλλήλων 14

15 στ. θεσμοθετούνται κίνητρα για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες εν γένει, για χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών με ή άνευ κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα για συμμετοχή σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες, καθώς και για κάθε άλλη διευκόλυνση ή παρακίνηση των δυνητικών εθελοντών όπως και στον δημόσιο τομέα παραπάνω παρ. δ ζ. δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού ενός ανωτάτου ορίου μηνιαίας αποζημίωσης του εθελοντή από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ώστε ο τελευταίος να απολαμβάνει του ευεργετήματος αυτού του νόμου, αποζημίωση που απαγορεύεται να δίδεται από την υπηρεσία προέλευσης του εθελοντή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 350 μηνιαίως και η οποία δεν περιλαμβάνει ούτε συμψηφίζεται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εθελοντή, ενώ θεωρείται ως ποσόν απαλλασσόμενο κάθε φόρου, παρέχεται με απλή απόδειξη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος και δεν υπόκειται σε εισφορές σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Αποζημίωση μεγαλύτερη του ανωτάτου αυτού ορίου που καταβάλλεται σε εθελοντή θεωρείται ως έμμισθος εργαζόμενος και ο μισθός του υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εισφορές και επιβαρύνσεις Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 17 Η ΑΑΤΤ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων διοικητικών πράξεων. εν εφαρμόζονται στην ΑΑΤΤ οι διατάξεις που ισχύουν για το ημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις τους και τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο ημόσιο και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στις προσλήψεις προσωπικού οποιασδήποτε φύσης, αμοιβές, υπηρεσιακή κατάσταση, στις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες, την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών. Ο εσωτερικός οργανισμός, ο κανονισμός και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, ο κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου της ΑΑΤΤ, αποφασίζονται κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της ΑΑΤΤ από το Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Βουλής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ρυθμίζει με απόφαση του τα σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών, την προκήρυξη διαγωνισμών και τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων. Με τις αποφάσεις αυτές επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15

16 Οι προγραμματικές συμβάσεις και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα του εποπτευόμενου από το Υπουργείου Πολιτισμού οργανισμού «Εργο Πολιτών» παραμένουν σε ισχύ και αναλαμβάνονται αυτομάτως από την ΑΑΤΤ, που εντός δέκα μηνών θα πρέπει να αποφανθεί για τη συνέχιση, τη μετατροπή ή την κατάργησή τους. Αρθρο 18 Έναρξη ισχύος: Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. 16

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 16 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1971 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα