ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΔ ΤΗΣ Π.Μ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος, 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, παρ. 2, 4. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,», όπως ισχύει σήμερα, 5. Την Υπουργική Απόφαση Φ120.61/58/Β267211/ (ΦΕΚ 779/ τ.γ) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» 6. Την με αρ. 1916/ απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1464/ ) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, 8. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει σήμερα, 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα, 10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 11. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 12. Την 1157/ Απόφαση Πρύτανη για την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του ΤΕΤΔ της Π.Μ. Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος Την 309/ Απόφαση Πρύτανη που αφορά στην τροποποίηση της παραπάνω απόφασης ως προς το ποσό της δαπάνης 14. την υπ αριθμ. 109 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 473/ ) με ΑΔΑ: Ω35Λ469Β7Λ-ΔΓΔ με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση ποσού στον ΚΑΕ 4121 του έτους 2015 για την εν λόγω προμήθεια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 27

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15. Τη με αριθμό 331/ , (ΑΔΑ ΩΚΖ5469Β7Λ-ΡΞ4) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού & συγκρότηση επιτροπών για την παραπάνω προμήθεια Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του ΤΕΤΔ της Π.Μ. Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 (δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού γισμού του Ιδρύματος έτους ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική ποσότητα για το κάθε είδος προς προμήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσας διακήρυξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών έως και ±30% αναλόγως των προσφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθέσιμη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 717/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, στις 12:00 μ.» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΜΗΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 2, ΤΚ 81100, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, στις 14:00 μ.μ.. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μητρ. Ιωακείμ 2, Μύρινα Λήμνου, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κ.κ. Βλαχάκη Κατερίνα και Παλατιανού Κατερίνα (τηλ , , FAX ). Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 27

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μητρ. Ιωακείμ 2, Μύρινα Λήμνου με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού) Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται : τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν, ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, Β) Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. Γ) Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσας διακήρυξης συμπληρωμένος ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 27

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. Προαιρετικά, και εφόσον κατατίθεται προσφορά για κάποιο είδος από την ομάδα «Μικροόργανα», όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα). Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένο ευκρινώς. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόμενου από αυτήν χρόνο. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριμένο είδος. Ο διαγωνιζόμενος, ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 27

5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Λήμνου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μητρ. Ιωακείμ 2, Μύρινα Λήμνου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, των τιμών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή τους στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. 7, ΠΔ 118/07). Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών που ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 27

6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ αυτόν. Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή ή να μην προχωρήσει στην προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από το Πανεπιστήμιο με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο. Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εγκατάσταση συναρμολόγηση των ειδών, εφόσον απαιτείται, θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόματα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστημα αναφέρεται στην προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά. αναλαμβάνουν να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες τους, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή (από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 27

7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και που κατακυρώθηκαν με βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγιά του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό γισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσημο και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίαςνομολογίας σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι η κα. Βλαχάκη Κατερίνα (τηλ , fax , 5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Μητρ. Ιωακείμ 2, Μύρινα Λήμνου. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμοί Προμηθειών» (http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html) 6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 7. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην προσφορά του. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 27

8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. Αμαλία Πολυδωροπούλου Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικον. Προγραμματισμού & Υποδομών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 27

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΟΜΑΔΑ ΧΒΧ) ΧΒΧ1 Θειϊκό οξύ puriss, 95-97% 5L 155,00 179,80 L 31,00 35, ΧΒΧ2 ΧΒΧ3 Malachite Green oxalate (Μετά οξαλικού άλας του πράσινου του μαλαχίτη) α-amylase from human saliva (α- αμυλάση από σίελο ανθρώπου) Περιεκτικότητα σε χρωστική 90% 100g 60,00 69,60 g 0,60 0, Σε λυοφιλοποιημένη μορφή 5KU 350,00 406,00 KU 70,00 81, ΧΒΧ4 Pepsin from porcine gastric mucosa (Πεψίνη από γαστική βλενογόνο χοίρου) Σε λυοφιλοποιημένη μορφή 2,500 units/mg πρωτεΐνης (E1%/280) 5g 330,00 382,80 g 66,00 76, ΧΒΧ5 Pancreatin from porcine pancreas (Παγκρεατίνη από πάγκρεας χοίρου) 4 USP specifications 100g 120,00 139,20 g 1,20 1, ΧΒΧ6 Amyloglucosidase from Aspergillus niger (Aμυλογλυκοζιδάση από Aspergillus niger) Σε λυοφιλοποιημένη μορφή ~70 U/mg 5g 300,00 348,00 g 60,00 69, ΧΒΧ7 Θυμόλη (Thymol) καθαρότητας >99,5 % 100g 43,90 50,92 g 0,44 0, ΧΒΧ8 Kαρβακρόλη (Carvacrol) καθαρότητας >98 % 100g 116,15 134,73 g 1,16 1, ΧΒΧ9 Ευγενόλη (Eugenol) καθαρότητας 99 % 100g 26,10 30,28 g 0,26 0, ΧΒΧ10 Lysozyme from chicken egg white lyophilized powder, protein 90 %, 40,000 units/mg protein 5g 175,00 203,00 g 35,00 40, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 27

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV ΧΒΧ11 MRS AGAR Σύσταση (g/l): mixed peptones 10, yeast extract 5, beef extract 10, glucose 20, dipotassium phosphate 2, sodium acetate 5, triammonium citrate 2, magnesium sulphate 0.2, manganese sulphate 0.05, Tween , Agar No Kg 100,00 116,00 Kg 100,00 116, ΧΒΧ12 MRS BROTH Σύσταση (g/l): mixed peptones 10, yeast extract 5, beef extract 10, glucose 20, dipotassium phosphate 2, sodium acetate 5, triammonium citrate 2, magnesium sulphate 0.2, manganese sulphate 0.05, Tween , Agar No Kg 80,00 92,80 Kg 80,00 92, ΧΒΧ13 ΧΒΧ14 Baird-Parker Medium Base (ISO) Sterile egg yolk tellurite emulsion Σύσταση (g/l): pancreatic digest of casein 10, yeast extract 1, meat extract 5, sodium pyruvate 10, L-glycine 12, lithium chloride 5, agar 20.5 Σύσταση: egg yolk 50%, potassium tellurite 50 mg/25ml 1 Kg 70,00 81,20 Kg 70,00 81, ml (3x10 0mL) 90,00 104, ml 30,00 34, ΧΒΧ15 PCR Kit with dye, 500 U (with dntps) 1 45,00 52,20 45,00 52, ΧΒΧ16 Agarose (molecular biology grade, low EEO/multipurpose Αγαρόζη 500 g 225,00 261,00 Kg 450,00 522, ΧΒΧ17 Folin & Ciocalteu s phenol reagent (Αντιδραστήριο Folin Ciocalteu) Συγκέντρωσης 2Ν 100 ml 40,00 46,40 L 80,00 92, ΧΒΧ18 Triacetin 1Kg 57,50 66,70 Kg 57,50 66, ΧΒΧ19 2,3-butanediol 500g 125,00 145,00 Kg 250,00 290, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 27

11 α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές ΧΒΧ20 Απιονισμένο νερό σε φιάλες των 4 L ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Επιθυ μητή ποσό τητα 60 Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV 72,00 83,52 1,20 1, ΧΒΧ21 Glycerol for molecular biology, 99% 2 L 80,00 92,80 1 L 40,00 46, ΧΒΧ22 DPPH 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 2g 143,00 165,88 1g 71,50 82, ΧΒΧ23 TPTZ 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine for spectrophotometric det. of Fe, 99.0% 1g 27,10 31,44 1g 27,10 31, ΧΒΧ24 Luteolin καθαρότητας > 97 % 100m g 60,00 69,60 mg 0,60 0, ΧΒΧ25 Wogonin καθαρότητας > 97 % 5mg 53,30 61,83 mg 10,66 12, ΧΒΧ26 Apigenin καθαρότητας > 97 % 25mg 46,60 54,06 mg 1,86 2, ΧΒΧ27 Baicalein καθαρότητας > 97 % 100m g 31,50 36,54 mg 0,32 0, ΧΒΧ28 Galangin καθαρότητας > 97 % 25mg 88,10 102,20 mg 3,52 4, ΧΒΧ29 Kampferol καθαρότητας > 97 % 25mg 80,00 92,80 mg 3,20 3, ΧΒΧ30 Vitexin καθαρότητας > 97 % 5mg 60,00 69,60 mg 12,00 13, ΧΒΧ31 Daidzin καθαρότητας > 90 % 10mg 93,60 108,58 mg 9,36 10, ΧΒΧ32 Myricetin καθαρότητας > 97 % 25mg 90,00 104,40 mg 3,60 4, ΧΒΧ33 Genistein καθαρότητας > 97 % 100m g 75,00 87,00 mg 0,75 0, ΧΒΧ34 Daidzein καθαρότητας > 97 % 100m g 25,30 29,35 mg 0,25 0, ΧΒΧ35 Isorhamnetin καθαρότητας > 97 % 5mg 54,60 63,34 mg 10,92 12, ΧΒΧ36 Silybin καθαρότητας > 97 % 1g 20,00 23,20 g 20,00 23, ΧΒΧ37 Genistin καθαρότητας > 97 % 5mg 32,00 37,12 mg 6,40 7, ΧΒΧ38 Isoliquiritigenin καθαρότητας > 95 % 5mg 66,30 76,91 mg 13,26 15, ΧΒΧ39 Biochanin A καθαρότητας > 97 % 100m g 50,00 58,00 mg 0,50 0, ΧΒΧ40 (+) Catechin hydrate καθαρότητας > 97 % 1g 50,00 58,00 g 50,00 58, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 27

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV ΧΒΧ41 Puerarin καθαρότητας > 97 % 5mg 53,30 61,83 mg 10,66 12, ΧΒΧ42 Naringenin καθαρότητας > 97 % 2g 27,10 31,44 g 13,55 15, ΧΒΧ43 Tangeretin καθαρότητας > 97 % 10mg 89,70 104,05 mg 8,97 10, ΧΒΧ44 Kaempferide καθαρότητας > 97 % 10mg 80,60 93,50 mg 8,06 9, ΧΒΧ45 Baicalin καθαρότητας > 97 % 10mg 124,80 144,77 mg 12,48 14, ΧΒΧ46 Tamarixetin καθαρότητας > 97 % 10mg 120,90 140,24 mg 12,09 14, ΧΒΧ47 Morin καθαρότητας > 97 % 10mg 67,60 78,42 mg 6,76 7, ΧΒΧ48 Quercitrin καθαρότητας > 97 % 10mg 89,70 104,05 mg 8,97 10, ΧΒΧ49 Isoquercitrin καθαρότητας > 97 % 10mg 79,30 91,99 mg 7,93 9, ΧΒΧ50 Myricitrin καθαρότητας > 97 % 10mg 106,60 123,66 mg 10,66 12, ΧΒΧ51 Eridyctiol καθαρότητας > 97 % 10mg 84,50 98,02 mg 8,45 9, ΧΒΧ52 Formononentin καθαρότητας > 97 % 10mg 75,40 87,46 mg 7,54 8, ΧΒΧ53 Chrysin καθαρότητας > 97 % 5g 22,00 25,52 g 4,40 5, ΧΒΧ54 MOPS (4-Morpholinepropanesulfonic acid) καθαρότητας 99 % 200g 119,20 138,27 g 0,60 0, ΧΒΧ55 Bovine serum albumin lyophilized powder, crystallized, 98.0% 1g 68,80 79,81 g 69,40 80, ΧΒΧ56 Methyl heptadecanoate καθαρότητας > 99 % 100m g 40,10 46,52 mg 0,40 0, ΧΒΧ57 Methyl heneicosanoate καθαρότητας 99 % (capillary GC), crystalline 50mg 55,40 64,26 mg 1,11 1, ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΟΜΑΔΑ Δ) Δ1 Πετρελαϊκός αιθέρας (Petroleum ether) puriss. p.a., bp 95% C ( 95%) 2,5 L 95,00 110,20 L 38,00 44, Δ2 Μεθανόλη (Methanol) HPLC Super Gradient 35 L 100,80 116,93 L 2,88 3, Δ3 Ακετονιτρίλιο (Acetonitrile) HPLC Super Gradient 20 L 137,60 159,62 L 6,88 7, Δ4 1-Οκτανόλη (1-Octanol) natural, 98% 1 L 43,20 50,11 L 43,20 50, ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΕΒΑ) ΕΒΑ1 Φίλτρα σύριγγος 32 mm / 0.2 μm, αποστειρωμένα ανά ,00 162,40 πακ./ 50 70,00 81, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 27

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές ΕΒΑ2 Λύχνος BUNSEN φορητός Να είναι κατάλληλος για μικροβιολογικό εργαστήριο, να δέχεται φιάλες βουτανίου των 190 g και να ανταποκρίνεται στο πρότυπο ΕΝ521 Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV 5 350,00 406,00 70,00 81, ΕΒΑ3 Καπάκια 16mm bacti caps ανά 100 σε 6 διαφορετικά χρώματα (πλαστικά αποστειρώσιμα) ,00 626,40 0,90 1, ΕΒΑ4 30 προπλασμάτων τροφίμων και πυραμίδα πλέξιγκλας 1 565,00 655,40 565,00 655, ΕΒΑ5 Μαγνήτες ανάδευσης κυλινδρικού σχήματος (Magnetic Stirring Bars, cylindrical) Με επικάλυψη PTFE. Μήκους 20 mm 10 25,00 29,00 2,50 2, ΕΒΑ6 ΕΒΑ7 Ρύγχη αυτόματης πιπέτας μεταβλητού όγκου Ρύγχη αυτόματης πιπέτας μεταβλητού όγκου Κατάλληλα για πιπέτα του οίκου Gilson μεταβλητού όγκου μl Κατάλληλα για πιπέτα του οίκου Gilson μεταβλητού όγκου 5-200μl ΕΒΑ8 Υαλοβάμβακας (glasswool) του οίκου PANREAC Ισπανίας ΕΒΑ9 Φιάλες Βουτανίου 190 g για φορητούς λύχνους BUNSEN ΕΒΑ10 Απορροφητικό χαρτί σε ρολό Βάρους 2 Kg ΕΒΑ11 Ρολλό αλουμινόχαρτο 150 μέτρα 2 Πακέτ α 2 Πακέτ α 1 πακέτ ο ,80 20,65 17,80 20,65 31,00 35,96 πακ./ 1000 πακ./ g /pkg 0,01 0, ,01 0, ,00 35, ,00 81,20 1,40 1, ,00 156,60 4,50 5, ,50 72,50 6,25 7, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 27

14 α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές ΕΒΑ12 Απολυμαντικό για επιφάνειες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρό απολυμαντικό, σε συμπυκνωμένη μορφή, πλήρως βιοαποδομήσιμο, με αλκαλικό ph, κατάλληλο για εργαστηριακή χρήση όπως καθαρισμός γυάλινων, κεραμικών και πλαστικών σκευών καθώς και εργαστηριακού εξοπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατάλληλο για την αφαίρεση λιπών, ελαίων, αίματος, χημικών κλπ. ΕΒΑ13 Απολυμαντικό χεριών συσκευασία των 250mL ΕΒΑ14 ΕΒΑ15 ΕΒΑ16 Supelcosil ABZ+ HPLC Column Supelcosil LC-18-DB HPLC Column Supelcosil Discovery RP-AmideC16 HPLC Column 5μm particle size, L x I.D. 10cm x 2.1mm, pore size 120 A 5μm particle size, L x I.D. 15 cm x 4.0 mm, pore size 120 A 5μm particle size, L x I.D. 10 cm x 3.0 mm, pore size 180 A Επιθυ μητή ποσό τητα 1 συσκε υασία 40 Τιμή χωρίς Τιμή με 28,00 32,48 Μον άδα μέτρ ησης συσκ ευασ ία των 5L μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV 2,80 3, ,00 69,60 1,50 1, ,00 725,00 625,00 725, ,00 444,28 383,00 444, ,00 683,24 589,00 683, ΕΒΑ17 IAM.PC.DD2 HPLC Column 10μm particle size, L x I.D. 3 cm x 4.6 mm 1 810,00 939,60 810,00 939, ΕΒΑ18 Μικροσύριγγα 50μL με σκληρυμένη βελόνη Κατάλληλη για HPLC 1 85,00 98,60 85,00 98, ΕΒΑ19 Μικροσύριγγα 100μL με σκληρυμένη βελόνη Κατάλληλη για HPLC 1 85,00 98,60 85,00 98, ΥΑΛΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Υ) Y1 Φιάλες αντιδραστηρίων Y2 Φιάλες αντιδραστηρίων Y3 Φιάλες αντιδραστηρίων Υάλινες αποστειρώσιμες φιάλες αντιδραστηρίων με βιδωτό πώμα & δακτύλιο, 2000 ml Υάλινες αποστειρώσιμες φιάλες αντιδραστηρίων με βιδωτό πώμα & δακτύλιο, 250 ml Υάλινες αποστειρώσιμες φιάλες αντιδραστηρίων με βιδωτό πώμα & δακτύλιο, 100 ml 8 120,00 139,20 15,00 17, ,00 174,00 2,50 2, ,00 174,00 2,50 2, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 27

15 Y4 α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές Φιάλες αντιδραστηρίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υάλινες αποστειρώσιμες φιάλες αντιδραστηρίων με βιδωτό πώμα & δακτύλιο, 500 ml Επιθυ μητή ποσό τητα 10 Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV 30,00 34,80 3,00 3, Y5 Ποτήρια ζέσεως Ποτήρι ζέσης - borosilicate 250mL 30 38,70 44,89 1,29 1, Y6 Ποτήρια ζέσεως Ποτήρι ζέσης - borosilicate 100mL 20 23,80 27,61 1,19 1, Y7 Ποτήρια ζέσεως Ποτήρι ζέσης - borosilicate 50mL 10 10,80 12,53 1,08 1, Y8 Ογκομετρικοί κύλινδροι Βorosilicate, 500 ml με διαβάθμιση 5 ml 5 30,00 34,80 6,00 6, Y9 Ογκομετρικοί κύλινδροι Borosilicate, 50 ml, με διαβάθμιση 1 ml 5 60,00 69,60 12,00 13, Y10 Ογκομετρικοί κύλινδροι Borosilicate, 100 ml 5 25,00 29,00 5,00 5, Y11 Σιφώνια Όγκου 1,00 ml με διαβάθμιση 0,01 ml 15 30,00 34,80 2,00 2, Y12 Σιφώνια Όγκου 2,00 ml με διαβάθμιση 0,02 ml 15 30,00 34,80 2,00 2, Y13 Σιφώνια Όγκου 5,00 ml με διαβάθμιση 0,05 ml 15 35,00 40,60 2,33 2, Y14 Σιφώνια Όγκου 10,00 ml με διαβάθμιση 0,1 ml 15 45,00 52,20 3,00 3, Y15 Ψυκτήρας με ελικοειδή διαδρομή (Jacketed Coil Condenser With cone and socket) Με σμύρισμα NS 29/32. Μήκος 400 mm. Να φέρει δύο σπειρωττά πλαστικά ακροφύσια για για λάστιχα παροχής νερού ,00 139,20 120,00 139, Y16 Προχοΐδες Όγκου 50 ml με στρόφιγγα από PTFE 2 50,00 58,00 25,00 29, Y17 Φιάλη συλλογής για rotary evaporator (Receiving Flask) Όγκου 500 ml με σφαιρικό σύνδεσμο S ,00 63,80 55,00 63, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 27

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV Y18 Κεφαλή απόσταξης με εσμυρίσματα - Τριπλός σύνδεσμος με πλάγιο άκρο φθίνουσας γωνίας - (Distilling adapter) socket NS 14/23, Side cone NS 29/32, Vertical cone NS 29/ ,00 23,20 5,00 5, Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Σύνδεσμος παραλαβής αποστάγματος (Delivery adapter) Ψυκτήρας Liebig με εσμυρίσματα (Liebig Condenser with NS) Στήλη κλασμάτωσης Vigreux (Vigreux Column) Στατώ φιαλιδίων μικρού όκγου Κυψελίδες micro Y24 Ουροσυλλεκτες 100 ml Με εσμύρισμα υποδοχής NS 29/32 και κάμψη γωνίας 105 ο 4 13,60 15,78 3,40 3, Μήκους 250 mm. Mε εσμυρίσματα υποδοχής και εισόδου NS 29/32. Να φέρει δύο σπειρωττά πλαστικά ακροφύσια για λάστιχα παροχής νερού. Μήκους 300 mm και εσμυρίσματα εισόδου και υποδοχής NS 29/32 Στατώ για φιαλίδια τύπου ependorf, 80 θέσεων (αποστειρώσιμο) Πλαστικές κυψελίδες φασματοφωτόμετρου όγκου 1,5 ml Y25 Ύαλοι ωρολογίου Ø > 6mm του οίκου ILMENAU Γερμανίας Y26 Πουάρ τριβάλβιδα για σιφώνια Universal για όγκους > 10 ml ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Π) Π1 Μικρόπλακες 12 βοθρίων (12 channel deep well plate) Από πολυπροπυλένιο όγκου για κάθε ένα από τα 12 κανάλια περίπου 20 ml Π2 Θηλές από σιλικόνη (Teats silicone) κατάλληλες για υάλινα pasteur 2 100,00 116,00 50,00 58, ,00 69,60 60,00 69, ,00 29,00 5,00 5, ,00 69,60 0,06 0, ,00 58,00 0,50 0, ,00 17,40 1,50 1, ,00 69,60 6,00 6, ,00 34,80 6,00 6, ,00 29,00 1,00 1, Π3 Αποστειρώσιμη δεξαμενή αντιδραστηρίων για πολυκάναλλες πιπέτες με καπάκι Από πολυπροπυλένιο (PP) χωρητικότητας ml 10 25,00 29,00 2,50 2, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 27

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π4 Π5 Π6 α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων Στατώ φιαλιδίων μικρού όγκου PCR box / rack Στατώ πολυπροπυλενίου σωληναρίων Φ 16mm, 60 θέσεων (αποστειρώσιμο) Στατώ για φιαλίδια τύπου ependorf, 80 θέσεων (αποστειρώσιμο) Να έχει θέσεις για τουλάχιστον 96 σωληνάρια PCR, να δέχεται strips των 8, να δέχεται strips των 12 και 96 well PCR plates. Να συνοδεύεται από καπάκι και όλα να αντέχουν σε θερμοκρασιακό εύρος από - 80 ο C μέχρι και 121 ο C Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV 4 20,00 23,20 5,00 5, ,00 23,20 5,00 5, ,00 23,20 20,00 23, Π7 PCR TUBES Για συνήθεις εφαρμογές PCR, μαζί με τα καπάκια τους ,00 34,80 0,03 0, Π8 Τρυβλία 90 mm, πλαστικά (PS) Να είναι αποστειρωμένα και να βρίσκονται συσκευασμένα σε σακούλες ανά ,00 501,12 0,07 0, Π9 Π10 Πλαστικό κουτί φύλαξης κρυοφιαλίδιων (cryo storage box) φιαλίδια πολυπροπυλενίου με καπάκι τύπου ependorf Να μπορεί να δέχεται 81 κρυοφιαλίδια. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές πολυπροπυλένιο (-196oC-+121oC). Να διαθέτει διαφανές καπάκι. Ενδεικτικές διαστάσεις: 126.5x126.5x51mm Όγκου 2,0 ml ,00 52,20 4,50 5, ,00 185,60 0,02 0, Π11 Μικρόπλακες 96 θέσεων με βοθρία επίπεδου πάτου κατάλληλες για εφαρμογές ELISA με το καπάκι τους (96 Microtitre plates, flat bottom, with lid) Από πολυστυρένιο (crystal clear polystyrene) ,00 174,00 0,50 0, ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΑ (ΟΜΑΔΑ ΜΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 27

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV ΜΟ1 Συσκευή βιοηλεκτρικής εμπέδισης με ηλεκτρόδια για τον υπολογισμό της σύστασης του σώματος. Εύρος μετρούμενης εμπέδισης: ohms, Ένταση Ρεύματος 400 Micro-Amps RMS (Root Mean Square), Συχνότητα λειτουργίας: 50 KHz. Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής φωτεινότητας για την προβολή των αποτελεσμάτων. Να λειτουργεί με αλκαλική μπαταρία και να μην απαιτεί σύνδεση με εξωτερική πηγή ενέργειας. Η ανάλυση να περιλαμβάνει Λίπος (ποσοστό/κιλά, φυσιολογικά όρια), Άλιπη Μάζα (ποσοστό/κιλά, φυσιολογικά όρια), Συνολικό βάρος (κιλά, φυσιολογικά όρια), Άνυδρη άλιπη μάζα (κιλά), Νερό: ποσοστό/λίτρα, φυσιολογικά όρια, Βασικό μεταβολικός ρυθμός (θερμίδες ανά ημέρα), Βασικός μεταβολικός ρυθμός/σωματικό βάρος (θερμίδες/κιλό βάρους), Εκτίμηση συνολικών ημερήσιων ενεργειακών απαιτήσεων (θερμίδες/ημέρα), ΒΜΙ, Εμπέδιση. Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση , , , , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 27

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV ΜΟ2 Βηματομετρητής Μετρητής βημάτων, απόστασης και θερμίδων κατά την άθληση. Απεικόνιση: Αριθμός βημάτων 1-99,999 Απόσταση km Θερμίδες 0 9,999.9 Χρονόμετρο minutes Ρολόι Διασκελισμός 2 60 / mm Βηματισμός παλμοί ανά λεπτό Διαστάσεις 75 x 45 x 22mm (W x H x T) Βάρος 40g / 1.4oz Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση 1 40,00 46,40 40,00 46, ΜΟ3 ΜΟ4 Δερματοπτυχόμετρο Ψηφιακός ζυγός με ενσωματωμένο αναστημόμετρο. Πλαστικό δερματοπτυχόμετρο 80mm Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση Μέγιστο βάρος: 200 Kg, Διαβάθμιση βάρους: 0,1 Kg, Ύψος cm, Διάσταση: 38,1x38,1x5,1 cm, Οθόνη: LCD δύο γραμμών, Συνδεσιμότητα: RS232C, USB, Να έχει δυνατότητα να λειτουργεί με παροχή ρεύματος και με μπαταρίες, Να περιλαμβάνει μετασχηματιστή και μπαταρίες Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση 1 27,00 31,32 27,00 31, ,00 510,40 440,00 510, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 27

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α/α Είδος Περιγραφή είδους/προδιαγραφές MO5 Μεταλλική αποστακτική συσκευή Μεταλλική αποστακτική συσκευή μονής απόσταξης με δυνατότητα παραγωγής 8 λίτρων απεσταγμένου νερού ανά ώρα. Να διαθέτει δοχείο αποθήκευσης 16 λίτρων, θερμοστάτη και σύστημα προστασίας από έλλειψη νερού στον βραστήρα. Με δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης ή τοποθέτησης σε πάγκο. Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση Επιθυ μητή ποσό τητα Τιμή χωρίς Τιμή με Μον άδα μέτρ ησης μονάδα χωρίς μονάδα με Κωδικός CPV , , , , ΜΟ6 Προφίλτρο για αποστακτική συσκευή Προφίλτρο 1μm, συμβατό με το είδος ΜΟ5. Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση 1 400,00 464,00 400,00 464, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 27

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002440965 2014-12-01

14PROC002440965 2014-12-01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έργο: «Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών / Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα