Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:"

Transcript

1 Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα Σιγουριά και εγγύηση από την άρτια οργάνωση και εξειδίκευση της UNIMAC A.E. Φυλλάδιο Προσφορών Φθινοπώρου 2012 Β ΕΚΔΟΣΗ Παλάγκα σελίδα 12 Θέρμανση Σόμπες Πέλλετ Σόμπες ξύλου Θερμαντικά σώματα σελίδες Αλυσοπρίονα σελίδα 2 Αντλίες σελίδα 6 Γεννήτρια τεχνολογίας Inverter συνεχούς ρεύματος 12 V κατάλληλη για ελαιοραβδιστικά (Διάθεση από μέσα Δεκεμβρίου) , 50 Êùäéêüò: Τύπος: KG DCi Τετράχρονος κινητήρας 2,2 HP DC 12 Volt - 60 Ampere (max.) Ηλεκτρονικός Φορτιστής Κατάλληλος για φόρτιση (έως 45 Ah) και συντήρηση (έως 100 Αh) μπαταριών 12V Êùäéêüò: Τύπος: ΕΑSY 4 Tσάντα Stanley πολλαπλών χρήσεων με σκληρή βάση Êùäéêüò: , 30-35% 16, , 30 Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο Ïé εκπτώσεις ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 30/12/ 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

2 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΗΠΟΥ Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò äß ñï íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò OREGON, ÖñÝ íï á ëõ óß äáò, Á íôé êñá äá óìé - êü óý óôç ìá, Áõ ôü ìá ôç êáé ñõè ìé æü ìå íç ðá ñï Þ ëá äéïý. áìçëýò åêðïìðýò êáõóáåñßùí ðïõ ðëçñïýí ôéò ÅõñùðáúêÝò ÐñïäéáãñáöÝò. + Δώρο ΨΑΛΙΔΙ BETACUT ITAΛΙΑΣ (ΚΩΔ ) KCS 4040 KCS 4645 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KCS 4040 KCS 4645 KCS 5245 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 40 cm 45 cm 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 39,8 cm 3 45,6 cm 3 50,2 cm 3 ÉΣΧΥΣ 2,3 HP 2,9 HP 3,1 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,41 lt 0,52 lt 0,52 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,24 lt 0,26 lt 0,26 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm 0,325 x1,5 mm 0,325 x1,5 mm ÂΑΡΟΣ 4,3 Kg 4,8 Kg 5 Kg ΤΙΜΗ 175,00 205,00 225,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 122, , , 50 KCS , 50 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ , 00 ÔÝíôùìá áëõóßäáò ωñίς ñþóç åñãáëåßùí. ÖñÝíï áëõóßäáò # 0,15 sec. Êùäéêüò: Ôýðïò: KCS 1640 ÉÓ ÕÓ 1600 Watt ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ 40 cm ÂÁÑOÓ 4,9 Kg ÔÝíôùìá áëõóßäáò ωñίς ñþóç åñãáëåßùí. ÖñÝíï áëõóßäáò # 0,15 sec. Êùäéêüò: Ôýðïò: KCS 2045 ÉÓ ÕÓ 2000 Watt ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ 45 cm ÂÁÑOÓ 5 Kg ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Betakut ΙΤΑΛΙΑΣ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΜΩΝ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ Ïëéêü ÌÞêïò mm Êùäéêüò: Êùäéêüò: % 89-35% Ôýðïò: 933Τ Ôýðïò: 918 ÌÇÊÏÓ ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ: / , 85 ÌÇÊÏÓ ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ: /80 57, 85 2

3 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Ôï êï íôá ñï ðñß ï íï ôçò KRAFT äéáèýôåé: Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Áõ ôü ìá ôç ëß ðáí óç ôçò á ëõ óß äáò. Á ëõ óß äá OREGON. Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá ãéá Ü íå ôï åé ñé óìü. Äõ íá ôü ôç ôá ìå ôá ôñï ðþò óå øá ëß äé ìðïñ íôïý ñáò (ðñï áé ñå ôé êüς å îï ðëé óìüς). Êé íç ôþ ñáò KRAFT 25,4 cm³ Êùäéêüò: Ôýðïò: KPC 26 ÔÕÐOÓ KPC 26 ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 É ΣΧΥΣ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,70 lt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 26 cm ÁΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,1 mm ÂΑΡΟΣ 5,9 Kg Ïëéêü ÌÞêïò 2230 mm , 00 ÌÞ êïò ËÜ ìáò 26 cm ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ Ðïëõìç Üíçìá äéáéñïýìåíïõ ôýðïõ ôçò KRAFT. Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Åýêïëï óôç ìåôáöïñü áêüìá êáé ìå É. Äõíáôüôçôá ìåôáôñïðþò óå èáìíïêïðôéêü, êïíôáñïðñßïíï, øáëßäé ìðïñíôïýñáò. Κυβισμος: 25,4 cm³, Ισχύς: 1,2 ΗΡ, Ντεπόζιτο: 0,70 lt, Βάρος: 5,9 Kg ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ , 00 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ , 00 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ , 00 HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Δυνατό μοτέρ 1000 Watt. Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά. Πñüóâáóç óå óçìåßá ìå ýøïò Ýùò 3,5 ìýôñá. Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò. Ïëéêü ÌÞêïò 2090 mm ÐåñéëáìâÜíει: ËÜäé áëõóßäáò Χειρολαβή Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò ÈÞêç ëüìáò , 00 ÉÓ ÕÓ ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ BHMA ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂÁÑOÓ Êùäéêüò: Ôýðïò: EPS Watt 20 cm 3/8 5,5 Kg 3

4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ Çëåêôñéêü øáëßäé ìðïñíôïýñáò ó åäéáóìýíï ìå ôýôïéï ôñüðï Ýôóé þóôå íá ðñïóöýñåé áóöüëåéá êáé åõêïëßá êáôü ôç ñþóç. ÅñãïíïìéêÞ περιστρεφόμενη åéñïëáâþ, ãéá ñþóç ôïõ øáëéäéïý êáé ìå ôá äýï Ýñéá. ÖñÝíï ëüìáò 0,5 sec. -35% 68 44, 20 Με περιστρεφόμενη χειρολαβή Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚΗΤ 6168 ÉΣΧΥΣ 680 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ÁΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ÂΑΡΟΣ 61 cm 24 mm 4,2 Kg 68 47, 60 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ 98 68, 60 Êùäéêüò: Ôýðïò: KBL 1800 Êùäéêüò: Ôýðïò: KBL 2500 ÉÓ ÕÓ ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ ÂÁÑÏÓ 1800 Watt 12 m 3 /min 270 Km/h 40 lt. 5,3 Kg Ôçëåóêïðéêüò óùëþíáò ÉÓ ÕÓ 2500 Watt ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ 14 m 3 /min ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ Km/h ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ 40 lt. ÂÁÑÏÓ 5,2 Kg 80 lt ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 25 17, 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: KCC 80 ΤΡΙΒΕΛΑ , 50 Παίρνει τις κοινές σακούλες σκουπιδιών της αγοράς. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ARTPLAST 65 45, 50 ÔñéâÝëá ìå éó õñü êéíçôþñá óå ðñïóéôþ ôéìþ. Åõêïëßá óôç ñþóç êáèþò ñåéüæåôáé ìüíï Ýíáò åéñéóôþò. Êùäéêüò: Ôýðïò: BC380 Koμποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητ.: 380 L. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 800x800x820 Διαστάσεις συσκευασίας: 800x130x679 Êùäéêüò: Ôýðïò: KED 521 ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm 3 ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 1,2 lt ÂΑΡΟΣ 8,6 Kg ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôç ôéìþ ôçò ôñéâýëáò äåí ðåñéëáìâüíåôáé áñßäá. 4

5 ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ BULLE EU Standard EN KGS Maximum load Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 κατάλληλες για οικιακή και ιδιωτική χρήση. ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ SA 3+1 SA 4+1 SA 5+1 SA 6+1 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 250 x x x x 23 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 3,15 3,58 4,8 5,5 ΤΙΜΗ 40,00 46,00 52,00 59,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 28, 00 32, 20 36, 40 41, 30 ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ SS7 SS9 SS11 SS14 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 14 (2x7) 18 (2x9) 22 (2x11) 28 (2x14) ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 30 x x x x 30 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 6,6 8,3 9,4 12,5 ΤΙΜΗ 90,00 111,00 132,00 190,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 63, 00 77, 70 92, , 00 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ PA9 PA11 PA13 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 30 x x x 30 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 7,2 9,3 10,6 ΤΙΜΗ 122,00 152,00 182,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 85, , , 40 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 4x3 SP 4x4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 12 (4x3) 16 (4x4) ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 30 x x 30 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 10,5 14,1 ΤΙΜΗ 103,00 143,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 72, , 10 5

6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ , 40 53, 20 Êùäéêüò : Ôýðïò : SP 250 Êùäéêüò : Ôýðïò : SP 750 ÉΣΧΥΣ 0,35 HP ΠΑΡΟΧΗ 4200 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 6 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.) ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.) INOX 90 63, 00 INOX , 20 Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 550 X ÉΣΧΥΣ 0,75 HP ΠΑΡΟΧΗ 8500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 7,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.) Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 900 X ÉΣΧΥΣ 1,30 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 9 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.) ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 76 53, , 80 Êùäéêüò : Ôýðïò : SPD 750 ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.) Êùäéêüò : Ôýðïò : SPD 900 ÉΣΧΥΣ 1,30 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.) , 20 84, 00 INOX Êùäéêüò: Ôýðï: SPD 750 X ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.) INOX Êùäéêüò: Ôýðïò: SPD 1100 X ÉΣΧΥΣ 1,50 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 11 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.) 6

7 ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò ÖôåñùôÞ áðü õôïóßäçñï Áíïîåßäùôïò Üîïíáò Åëáéïëßðáíôï ìïôýñ ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí 25mm ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 10m Èåñìïêñáóßá íåñïý 40 C (max.) , 00 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSS , 00 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSS-200 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m) KSS-100 KSS-200 ÐÁÑÏ Ç Q ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) ΤΑΣΗ (V/Hz) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.) ΠΑΡΟΧΗ (lt / min) ΒΑΡΟΣ (Kg) KSS-100 1,0 230 / , KSS-200 2,0 230 / ΥΠΟΒΡYΧΙA ΑΝΤΛΙA ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις. Ανοξείδωτο σώμα αντλίας. Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση και τα οποία θα εμποδίσουν τη λειτουργία της αντλίας. Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m. Μήκος καλωδίου 6m. Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40 C , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSC , 00 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSC-1800 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.) ΠΑΡΟΧΗ (lt / min) ΒΑΡΟΣ (Kg) KSC / 50 2 / (50mm) , KSC / 50 3 / (75mm) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡAΣ , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: Κ 6,5 P Plus ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³) 196 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP/3600 R.P.M.) 6,5 ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt) 3,6 ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10W-40 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lt) 0,5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΒΑΡΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) (Kg) 16 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm) 430x380x390 ΑΞΟΝΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4~~-16 UNF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΝΑΙ 7

8 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ITAΛΙΑΣ Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους, τη στιβαρή κατασκευή τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού (με τρεις σπείρες) γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποτήρι-πιρούνι ( ) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων. (Για βάσεις, βρυσάκια και πλωτήρες επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ÔÉÌÇ ÔÉÌÇ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ lt 300 mm 380 mm 3/8 64,50 45, lt 300 mm 530 mm 3/8 71,00 49, lt 370 mm 600 mm 3/8 76,00 53, lt 450 mm 600 mm 3/8 106,00 74, lt 450 mm 760 mm 3/8 118,00 82,60 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ONDULATO ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ÔÉÌÇ ÔÉÌÇ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ lt 370 mm 500 mm 1/2 90,00 63, lt 370 mm 750 mm 1/2 107,00 74, lt 420 mm 750 mm 1/2 118,00 82, lt 510 mm 750 mm 1/2 142,00 99, lt 510 mm 1000 mm 1/2 168,00 117, lt 620 mm 750 mm 1/2 175,00 122, lt 620 mm 1000 mm 3/4 206,00 144, lt 725 mm 1250 mm 3/4 315,00 220,50 8

9 ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (STAND BY) ΒΕΝΖΙΝΗΣ, 1,3 KVA, STATUS Γεννήτρια 1,3 KVA Κινητήρας: 3HP % 144, 00 ΒΕΝΖΙΝΗΣ, 3,8 KVA, ΚRAFT Γεννήτρια 3,8 KVA Κινητήρας: 6,5HP % 234, 00 ΙNVERTER, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT 1,1 KVA Κινητήρας: 2HP Êùäéêüò: Τύπος: SE 1400 Χωρητικότητα καυσίμου 5,5 lt. Φόρτιση 12/8,3 V/A) -40% , 00 Êùäéêüò: Τύπος: KG 4500 Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt. Με έξοδο DC 12V / 8,3A ΙNVERTER, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT 0,85 KVA Κινητήρας: 1,5HP -40% , 00 Χωρητικότητα καυσίμου 4,2 lt. Êùäéêüò: Τύπος: KG 1200Li Χωρητικότητα καυσίμου 1,2 lt. Κατανάλωση 0,80 lt/h Êùäéêüò: Τύπος: KG 800Si ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT 5000 Watt 6000 Watt Κινητήρας: 11,5HP Κινητήρας: 13HP ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Êùäéêüò: Τύπος: KDG 7500 Ε Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt. Με έξοδο DC 12V / 8,3A Êùäéêüò: Τύπος: KG 8500 ΕSΑ ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Mε μεταγωγικό πίνακα για την αυτόματη έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt. Με έξοδο DC 12V / 8,3A ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ: Όλες οι γεννήτριες είναι πολύστροφες για εφεδρική (stand by) χρήση σε περίπτωση διακοπής του κανονικού δικτύου ρεύματος. 9

10 ΜΠΑΟΥΛΟ CUBE ΜΠΑΟΥΛΟ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ CONCERT ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ) 1380x530x570 mm Η σειρά Concert της Ιταλικής Artplast είναι η κορυφαία σειρά της εταιρείας και περιλαμβάνει πλαστικές ντουλάπες υψηλής ποιότητας κατασκευής με περισσότερο στιβαρή και ανθεκτική συμπεριφορά στη συχνή χρήση. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι κομψός και λειτουργικός. Ενδεχόμενη τοποθέτηση βάρους στο πάνω μέρος της ντουλάπας δεν επηρεάζει το άνοιγμα της, γιατί τα φύλλα είναι τοποθετημένα εξωτερικά. 92cm 90 63, 00 Êùäéêüò: Τύπος: CΒ3/Η 89 62, cm Êùäéêüò: Τύπος: C100/092 39cm 172cm 172cm 172cm 50cm 39cm , 50 70cm , 00 39cm 100cm , 40 39cm Êùäéêüò: Τύπος: C50/172 Êùäéêüò: Τύπος: C70/172 (με ράφια) Êùäéêüò: Τύπος: C100/172 PS (με χώρο για σκούπα) 10

11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΣ D.I.Y , 40 9, 80 Êùäéêüò: Πλαστική πλάτη Ιταλίας με 15 σκαφάκια. Για ερασιτέχνες ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 323x17x385 Êùäéêüò: Πλαστική πλάτη Ιταλίας με θήκη εργαλείων, γάντζους και σκαφάκια. Για ερασιτέχνες ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 646x17x385 Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 40kg ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 40kg 52 36, 40 45kg 45kg 58 40, 60 40kg 40kg 40kg Êùäéêüò: Τύπος: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 80x35x183 45kg 45kg 45kg Êùäéêüò: Τύπος: D με ράφια ρυθμιζόμενα καθ ύψος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 80x40x164,5 M31TT M76TT KOYTIA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ M41TT ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) ΤΙΜΗ Μ31ΤΤ 39x29x27(Y) 8,00 5, M76TT 59x39x35(Y) 14,00 9, M41TT 56x39x18(Y) 12,00 8,40 1) Οι κωδικοί αφορούν κουτιά με διαφανές καπάκι. 2) Για άλλα χρώματα επικοινωστείτε με το κατάστημα. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANLEY ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16 13, 42-35% 8, 72 24, 42-35% 15, 87 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 22 Êùäéêüò: Τύπος: 16 Εργαλειοθήκη 16 με άνοιγμα κουμπώματος με το ένα χέρι. Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι Êùäéêüò: Τύπος: 22 Πλαστική εργαλειοθήκη: ελαφριά και άνετη. Ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες Δυο αφαιρούμενες ταμπακιέρες με δυνατότητα διαμόρφωσης των υποδοχών τους Θήκη για κατσαβιδόλαμες με εύκολη πρόσβαση Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα Λαβή δυο υλικών, στιβαρή και άνετη Κατασκευή χαμηλού βάρους Διαστάσεις: 56.2 x 31.4 x 28.3 cm 11

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS Nέα óåéñü çëåêôñéêþí ðáëüãêùí EXPRESS. Åíóùìáôþíïõí ôιò íýεò οδηγίες áóöáëåßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò ïõí åîáéñåôéêü ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü êáé åßíáé êáôáóêåõáóìýíá ìå õëéêü öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí ïõí ðïëëáðëýò åöáñìïãýò τόσο óôï þñï ôïõ óðéôéïý όσο êáé óôïí åðáããåëìáôéêü þñï ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ 125/250-12m 200/400-12m 200/400-18m ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) 125/12 200/12 200/18 ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) 250/6` 400/6 400/9 ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 TAX. ANYΨΩΣΗΣ (m/min) 10 / 5 10 / 5 10 / 5 ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m) ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) 3 3,8 3,8 ΤΙΜΗ 105,00 138,00 148,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 73, 50 96, , 60 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ , λίτρων και 50 λίτρων EXPRESS Τύπου Μονομπλόκ , 50 Êùäéêüò: λίτρων Êùäéêüò: λίτρων ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐÏÓ EM 24/2 EM 50/2 Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) 8 / / 116 ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) 2 2 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (ÌxÐxÕ) cm 62x36x64 77x33x73 ÂÁÑÏÓ (Kg) ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , 50 Êùäéêüò: Τύπος: TIME % 144, 00 Êùäéêüò: Τύπος: STM 150 ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 1700 W 110 bar 330 lt/h ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 2100 W 150 bar 450 lt/h 12

13 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Made in Italy Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση. Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Δυνατότητα ανοίγματος των θυρών με κλειδί. Μοτέρ 24V για μεγαλύτερη ασφάλεια και χαμηλή κατανάλωση % 330, 00 + Δώρο Êùäéêüò: Τύπος: FREEDOM Κατάλληλο για: συρώμενες πόρτες μέχρι 400 Kg. (Διαστάσεις πύλης ύψος 1,5 x μήκος 5μ.) ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ STANLEY (ΚΩΔ ) Περιέχει: l Κεντρική μονάδα μοτέρ 24 V DC με ενσωματωμένο δέκτη l Zευγάρι φωτοκύτταρα l Φανός l Δύο τηλεχειριστήρια l Προειδοποιητική ταμπέλα ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230 Vac ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24 Vdc ΙΣΧΥΣ 80 W ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,6 Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20 o C / +70 o C ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10m/min ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 44 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 400 kg Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 73 51, 10 Êùäéêüò: Τύπος: K900 Συμβατό με σύστημα CAN BUS (μοτοσυκλέτες BMW) Φορτιστής μπαταριών 6 Volt, 12 Volt, 12 Volt+CAN BUS (συμβατό για μοτοσυκλέτες BMW). Aυτόματος, με μικροεπεξεργαστή για φόρτιση σε 8 κύκλους - βήματα. Κατάλληλος για μπαταρίες χωρητικότητας 1,2-45 Ah σε φόρτιση ή έως και 100 Ah στη συντήρηση. Ρεύμα φόρτισης 0,9 Amp. Με πλήκτρο επιλογής λειτουργίας. Εξοπλισμένος με 2 LED (πράσινο: ένδειξη εκτέλεσης των κύκλων φόρτισης, κόκκινο: ένδειξη εντοπισμού προβλήματος) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ , 50 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ) 80 56, 00 Ìå ìç áíéóìü åéñïêßíçôçò ôáëüíôùóçò ãéá γρήγορο êáèáñéóìü ôïõ ößëôñïõ. Êùäéêüò: Τύπος: Ashley 800 ÉÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) 3600 ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) 190 ΚΑΔΟΣ (lt) 18 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,5 Êùäéêüò: Τύπος: VAC 20 S ÉÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) 1800 ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) 180 ΚΑΔΟΣ (lt) 20 ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 13

14 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ INVERTER Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος για εύκολη μεταφορά και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ομαλό και εύκολο ξεκίνημα του τόξου. Σταθερή λειτουργία συγκόλλησης για ομοιόμορφο γαζί, χωρίς πιτσιλίσματα. Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX. ΜΕΤΡΟ POWERBLOCK STANLEY 8mx25mm (ΚΩΔ ) Δώρο MAΣΚΑ ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìþ ôùí inverter ðåñéëáìâüíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò ÔÁÓÇ (V) 230 ΙΣΧΥΣ (KVA) 9,4 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO max (mm) 4 ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ21 ÂÁÑOÓ (kg) 8,2 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìþ ôùí inverter ðåñéëáìâüíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò. INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ , 00 + Δώρο + Δώρα Êùäéêüò: Ôýðïò: MIG 260 Êùäéêüò: Ôýðïò: ΑRC 165 Δυνατότητα συγκόλλησης: α) με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG) β) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος) γ) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA) δ) Δυνατότητα χρήσης Spool Gun Ψηφιακές ενδείξεις των Ampere και Volt συγκόλλησης Δέχεται κούλουρες σύρματος 5-15kg ÔÁÓÇ (V) 230 ΙΣΧΥΣ (KVA) 7,1 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO max (mm) 3,25 ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ21 ÂÁÑOÓ (kg) 5,2 Êùäéêüò: Ôýðïò: ΑRC 200 ΨΑΛΙΔΙ MAXSTEEL ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ IΣΙΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ (ΚΩΔ ) ΜΕΤΡΟ FAXMAX STANLEY 8mx32mm (ΚΩΔ ) Êùäéêüò: , 50 ÌÜóêá çëåêôñïóõãêüëλçóçò (Κάσκα) ìå çëåêôñïíéêü ößëôñï Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm Ðñï óôá óßá áðï õðåñéþäç êáé õðýñõèñç áêôéíïâïëßá (UV/IR) DIN 16 Å îù ôå ñé êýò ñõè ìß óåéò ôçò åõ áé - óèç óß áò óêß á óçò êáé ôçò ðñï óôá óß áò áðό DIN 9 Ýùò 13 Ëåé ôïõñ ãßá ìå 2 öù ôï êýô ôá ñα Áõôüìáôç Ýíáñîç êáé ðáýóç ëåéôïõñãßáò Äé á êü ðôçò å ðé ëï ãþò ãéá ëåé ôïõñ ãßá ìå ñþóç ç ëå êôñï óõ ãêüë ëç óçò Þ ôñï ßóìáôïò ñü íïò óêß á óçò 0, sec. EðéëïãÞ ñüíïõ å ðá íá öï ñüò óå á íá ìï íþ 0,25-0,8 sec. ÂÜñïò 450ãñ. + ΑΛΦΑΔΙ FAXMAX STANLEY (ΚΩΔ ) ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Ηz) 230/50 ΙΣΧΥΣ (KVA) 12,3 ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ (ΜΜΑ) ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) (Α) 15,5-26,5 ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ (MIG) (Α) ΣΥΡΜΑΤΑ (mm) 0,6-0,8-0,9-1,0 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ max (mm) 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή περιλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος (3m) και καλώδιο με το σώμα γείωσης (3m). Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται: Ρυθμιστής αερίου, τσιμπίδα ηλεκτροδίου. 14

15 INVERTER AC/DC Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG , 00 + Δώρο ΔΡΑΠΑΝΟ- ΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 12 Volt RYOBI (ΚΩΔ ) 115mm-125mm 180 mm Η οκονομική λύση για μεσαίας έντασης εργασίες ÓÅÉÑÁ FORZA Η βέλτιστη επιλογή για κάθε επαγγελματία Êùäéêüò: Ôýðïò: TIG 200 P AC/DC ÔÁÓÇ (V) 230 ΙΣΧΥΣ (KVA) 4,6 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) AΠΟΔΟΣΗ (Α) 200 (60%) ÇËÅÊÔÑOÄÉO max (mm) 4 (5) Περιλαμβάνει: Τσιμπίδα TIG με μπουτόν (4m) ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ23 και το καλώδιο (16 mm²) με το σώμα γείωσης (3m). ÂÁÑOÓ (kg) Δεν συμπαραδίδεται τσιμπίδα ηλεκτροδίου. 20 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣHΣ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής. ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (FLAP DISKS) ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Δίσκοι λείανσης με πτερύγια από ζιρκόνιο TYPE 41 Κατάλληλοι για ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα αλουμίνιο, χυτοσίδηρο. Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο. ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B x C mm ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ TEM. ÔÉÌÇ ANA TEM x 1,0 x 22, ,88 0, x 1,0 x 22, ,93 0, x 1,9 x 22, ,17 1,52 Επιπλέον προσφορά! Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ! ÓÅÉÑÁ ZA Συγκόλληση με τσιμπίδα TIG και χρήση εναλλασόμενου ή συνεχούς ρεύματος (AC / DC) ή με χρήση ηλεκτροδίου (MMA). Ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ιδανικό για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού, με χρήση DC - TIG ή αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου με χρήση AC - TIG. Ρύθμιση της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη συγκόλληση με TIG. Ρύθμιση του χρόνου μηδενισμού του ρεύματος (down slope), κατά τη συγκόλληση με TIG. Συγκόλληση TIG σε 2Τ ή 4Τ. Ρύθμιση συχνότητας και εύρους του παλμικού ρεύματος. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BAS IC - INOX. Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου. Υψηλής αντοχής κατασκευή για επαγγελματική χρήση. ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B mm ÊÏÊÊÙÓÇ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ ÔÉÌÇ ÁÍÁ ÔÅÌ x 22, τεμ. 2,33 1, x 22, τεμ. 2,33 1, x 22, τεμ. 2,33 1, x 22, τεμ. 2,33 1, x 22, τεμ. 2,89 2, x 22, τεμ. 2,89 2, x 22, τεμ. 2,89 2, x 22, τεμ. 2,89 2, x 22, τεμ. 6,60 4, x 22, τεμ. 6,60 4, x 22, τεμ. 6,60 4, x 22, τεμ. 6,60 4,62 15

16 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Watt ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Watt Êùäéêüò: Ôýðïò: AGB , 40 + Δώρο 97 69, 70 + Δώρα Êùäéêüò: Ôýðïò: AGB ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ARIETE (ΚΩΔ ) + ΓΑΝΤΙΑ ARIETE (ΚΩΔ ) 2 ΤΕΜ.ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STANLEY (ΚΩΔ ) KΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 710 Watt 72 50, 40 + Δώρο ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000 Watt 56 39, 20 + Δώρα ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ STANLEY (ΚΩΔ ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 οδηγό βάθους 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 σετ καρβουνάκια Êùäéêüò: Ôýðïò: IDB 1371 ΦΑΚΟΣ MΠΡΕΛΟΚ ΤΡΙΠΟΔΟ STANLEY (ΚΩΔ ) ΤΣΟΚ (mm) 13 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm) 25/13/10 ΒΑΡΟΣ (Kg) 2,7 ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1200 Watt Êùäéêüò: Ôýðïò: BHG-2030 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 120/240/360/480/550 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 0,9 + ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ STANLEY (ΚΩΔ ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 βαλιτσάκι μεταφοράς 4 ακροφύσια 1 ξύστρα ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V 1,5Ah NiCd , % 43, 80 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό 1 σετ καρβουνάκια 1 γούνα στίλβωσης Êùäéêüò: Ôýðïò: APB ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΔΙΣΚΟΣ (mm) 180 ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ Μ14 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,7 Êùäéêüò: Ôýðïò: BCH 18C ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5 Αh 16

17 ΣΕΓΑ 600 Watt INVERTER ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 320 Watt , , 50 + Δώρο Êùäéêüò: Ôýðïò: ESB 3200 Êùäéêüò: Ôýðïò: JSB 1360 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (S.P.M.) ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (mm) 26 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ (mm) 130 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (mm) 30 ΑΤΣΑΛΙ (mm) 10 ΒΑΡΟΣ (Kg) 3,0 4 θέσεις επιλογής ταλάντωσης. Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας. Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδων. Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης. Κλίση βάσης - 45 ï έως + 45 ï ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 2 λάμες 1 σετ καρβουνάκια ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1200 Watt ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ STANLEY (ΚΩΔ ) Χαμηλοί κραδασμοί και δονήσεις. Χαμηλή στάθμη θορύβου. Ισχυρό μοτέρ. Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) 2,4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm) 115x229 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,0 ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 1300 Watt x 410 mm + Δώρο Êùäéêüò: Ôýðïò: BRH 45 ÕÐÏÄÏ Ç ÅÑÃÁËÅÉÏÕ SDS-max ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) IKANOTHTA ÄÉÁÔÑÇÓÇÓ ÌÐÅÔÏÍ ÔÑÕÐÁÍÉ max(mm) 45 IÓ ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 12 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 βελόνι 1 καλέμι 2 τρυπάνια 1 δοχείο γράσου 1 σετ κλειδιών 1 βαλιτσάκι ΒΕΛΟΝΙ (ΚΩΔ.: 43977) ΚΑΛΕΜΙ (ΚΩΔ.: 43978) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 βαλιτσάκι μεταφοράς 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 σετ καρβουνάκια 1 δοχείο λαδιού 1 σετ κλειδιών Êùäéêüò: Ôýðïò: BÇ 1300 IÓ ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 46 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 1400 ÂÁÑÏÓ (Kg) 16 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ RADIAL , 50 +Δώρο +Δώρο Êùäéêüò: Ôýðïò: ΒΜS-305 X ÄÉÓÊÏÓ (mm) 305 x 30 ÉÓ ÕÓ (Watt) 2000 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) 4500 ÂÁÑÏÓ (Kg) 20,5 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16 JUMBO STANLEY (ΚΩΔ ) Êùäéêüò: Ôýðïò: ΒRS-315 ÄÉÓÊÏÓ (mm) 315 x 30 ÉÓ ÕÓ (Watt) 2400 ÔÁÓÇ ( V/Hz) 230/50 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) 4200 ÂÁÑÏÓ (Kg) 23 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 19 JUMBO STANLEY (ΚΩΔ ) 17

18 ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ ADLER Οι σόμπες ΠΕΛΛΕΤ είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαρκούς αύξησης του κόστους θέρμανσης εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότατη μείωση του κόστους θέρμανσης (πάνω από 50%) που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου (2 kg πέλλετ = 1 λίτρο πετρέλαιο). Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Μεταλλική πλαϊνή επένδυση ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ADLER Με μεταλλική πλαϊνή επένδυση MOD. 8 / MOD. 10 / MOD. 12 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Mod. 8 Mod. 10 Mod. 12 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 6,97 8,87 10,10 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 6,42 8,02 9,05 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m 3 ) 195 m m m 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) 1,4-0,6 1,8-0,6 2,0-0,6 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 92,70 92,70 92,70 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 470x476x x476x x476x899 ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΔΩΡΟ το τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη MOD. 8 / MOD. 10 / MOD. 12 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Mod. 8 Mod. 10 Mod. 12 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 6,97 8,87 10,10 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 6,42 8,02 9,05 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m 3 ) 195 m m m 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) 1,4-0,6 1,8-0,6 2,0-0,6 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 92,70 92,70 92,70 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 470x476x x476x x476x899 ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΔΩΡΟ το τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED *Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης 18

19 ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ UNIMAC Κατά την καύση του Pellet δεν εκλύονται επικίνδυνα αέρια, δε ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO2 και γι αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας. Τα παρακάτω μοντέλα που σας παρουσιάζουμε διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις τους, έως και 92% που σημαίνει χαμηλή κατανάλωση καύσιμης ύλης και επομένως ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης, διακρίνονται για τον εύκολο χειρισμό τους και τον άνετο τρόπο ρύθμισής τους, αφού μέσω του τηλεχειριστηρίου ρυθμίζουμε ή προγραμματίζουμε τη σόμπα όπως ένα air condition. Όλα τα μοντέλα είναι made in Italy και ξεχωρίζουν για το άψογο φινίρισμα, το εκπληκτικό design, την ιταλική φινέτσα τους και άνετα μπορούν να ταιριάξουν ή να διακοσμήσουν και τους πιο απαιτητικούς χώρους. ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ Για τον καθαρισμό του θαλάμου καύσης προτείνουμε τη σκούπα αναρρόφησης στάχτης LAVOR ASHLEY 800 (Βλέπε σελ. 13) ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ UNIMAC PELLET 10 PELLET 12 Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ PELLET 10 PELLET 12 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 9,8 10,20 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 8,4 8,80 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m 3 ) 250 m m 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) 2,1-0,6 2,2-0,52 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 86,20 86,40 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) 400W 400W BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 520x485x x485x990 ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% *Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης 19

20 ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ο πιο παραδοσιακός τρόπος θέρμανσης είναι η καύση του ξύλου. Οι σόμπες ξύλου έχουν εξελιχθεί κατασκευαστικά ώστε από την καύση του ξύλου να παρακρατούμε όλο και μεγαλύτερο βαθμό θερμότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι λοιπόν η θερμική απόδοση της σόμπας τόσο περισσότερη θερμότητα απολαμβάνουμε και τόσο περισσότερο οικονομία γίνεται. Σόμπες με μεγάλη θερμική απόδοση έχουν τεχνολογία μεγάλης παρακράτησης της θερμότητας πριν βγει στο περιβάλλον ή αποτελούνται από υλικό όπως το μαντέμι. Σόμπες αυτής της τεχνολογίας Ενεργειακός σχεδιασμός για μεγάλη θερμική απόδοση Εκτεταμένη χρήση μαντεμιού για μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή σε όλα τα μέρη (ακόμα και στις χειρολαβές) Πρακτικοί θάλαμοι καύσης με διαστάσεις και ανοίγματα πολύ φιλικά στην τροφοδοσία της σόμπας με ξύλο. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (PROMETEJ) SOLARIS ARINA ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Prometej Solaris Arina ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m 3 ) 150 m m m 3 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 79,8% 80% 84% ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (mm) 230 x x x 320 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (MxΠxY) (mm) 222 x 271 x x 280 x x 320 x 250 BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 484 x 466 x x 484 x x 435 x 827 ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% *Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης 20

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ Οι σόμπες ΠΕΛΛΕΤ είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαρκούς αύξησης του κόστους θέρμανσης εξαιτίας της αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250 ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V ΑΤ9081 9003898090819 199250-0024 Μπαταρία 2xNiCd Μπαταρίας 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3 Χρόνος φόρτισης 1 ώρα Ταχύτητα 350 / 1250 Τύπος Τσοκ Γρήγορης αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας.

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 4 Ηλεκτροσ/σεις - Φορτιστές Inverter - κασετίνα Κωδικός 611005 514009 516003 617007 BIT2500 BIT4000 BIT6000 BIT7000 5-80 A 5-160 A 5-180 A 15-200 A Απόδοση (Α) 80 (45%)* 160 (45%)*

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιµα για την αποθήκευση διαφόρων αντικειµένων εντός και εκτός σπιτιού (γκαράζ, µπαλκόνια, κλιµακοστάσια, αποθήκες, κήποι). Στιβαρά και ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα

Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ( ) FANNY white / black 34 FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη ) 40 Ψηφιακός πίνακας χειρισμού Τρεις διαθέσιμες λειτουργίες ( Normal, Natural, Sleep

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO.

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO. Εργαλεία σε Τιμς... ΤΕΥΧΟΣ 1/2016 ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! που βγάζουν μάτι! Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! 331 169 όλα μαζί μόνο: 18V System Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL DIESEL Τύπος: 5GF ME Τύπος: 5GF LDE : 5 GF-ME : 5 GF-LDE ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ KVA 5,0 5,0 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (Hz) 50 50 ΤΑΣΗ A.C. (volt) 230 230 ΤΑΣΗ D.C. (volt) 12 v / 8,3 Α 12 v / 8,3 Α ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΩΡΕΣ) 6,5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ DADOS ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (Btu/h) ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗ ( ) DADOS 9 9.000-388 DADOS 9 PLUS 9.000 9.000 416 DADOS 13 PLUS 13.000 13.000 478 DADOS XL 13.000 13.000

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ. (0,6 kw - 1,0 kw - 1,5 kw - 2,0 kw)

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ. (0,6 kw - 1,0 kw - 1,5 kw - 2,0 kw) COMPACT Για επίτοιχη τοποθέτηση, λευκό-μπεζ. Με διακόπτη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για οικονομία και άνεση. Προστασία από υπερθέρμανση / IP 21. Ενσωματωμένη βάση στήριξης (0,5 Kw-1,0 kw-1,5 kw-2,0 kw-2,5

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H MHXANHMATA BΑΦΗΣ Mod. WD 20H Mod. PT-8L Κάδος χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35%

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35% Φθινόπωρο 2013 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! Αντλία καθαρού νερού 250W 41,50-40% 24,90 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 800W 54,90-35% 35,70 179,90-30% 126 + Μήκος 2,8m 200 Εξουσιοδοτημένα

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση διαφόρων αντικειμένων εντός και εκτός σπιτιού (γκαράζ, μπαλκόνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες, κήποι). Στιβαρά και ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια εργαλείων και εργαλειοµηχανών για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2 m 35 mm 2 x 0,5 m 2 Pieces 0.5 m 35 mm Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση Clips Εξάρτημα δύσκολων σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 2-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ:2/92496 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD P

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD P Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.700 P Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

TIMH: 447,00 TIMH: 306,00 ΝΕΑ ΝΕΑ HP331D TD110D

TIMH: 447,00 TIMH: 306,00 ΝΕΑ ΝΕΑ HP331D TD110D ΝΕΑ Ταχ. χωρίς φορτίο HP331D Ξύλο: 21 mm Μέταλλο: 10 mm Μπετόν: 8 mm 0-450/ 0-1.700 rpm Κρούσεις/λεπτό 0-6.750/0-25.500 Ρυθμίσεις ροπής 16 + τρυπάνι Μέγιστη Ροπή 30/14 Nm 1,3 kg TD110D Ικανότητα Μπουλόνια:Μ5-Μ12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Η ισχυρή και αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium είναι εξοπλισμένη με ένα ανθεκτικό, αντιδιαβρωτικό, ανοξείδωτο δοχείο 17 λίτρων, πτυχωτό φίλτρο και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 RLT-3025 F 65405 RLT-4025 65402 RLT-5030 S 65403 RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59 300 Watt κοπή i250 mm μεσινέζα

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ.

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

CASO GERMANY. Κάβες και Ψυγεία Κρασιών

CASO GERMANY. Κάβες και Ψυγεία Κρασιών CASO GERMANY Κάβες και Ψυγεία Κρασιών 1 Η εταιρεία CASO παράγει κάβες και ψυγεία κρασιών μοντέρνου σχεδιασμού και τελευταίας τεχνολογίας. Οι κάβες της CASO είναι σχεδιασμένες με τεχνολογία peltier η οποία

Διαβάστε περισσότερα

είναι και πάλι εδώ!!!

είναι και πάλι εδώ!!! ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΧΥΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: //05 ΕΩΣ 6//06 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5 Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2.2 m 35 mm 2 x 0,5 m 2 Pieces 0.5 m 35 mm Εξάρτημα δύσκολων σημείων Σακούλα fleece 1 Pieces Λειτουργία φυσητήρα Μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. Μικρό µέγεθος και χαµηλό βάρος για εύκολη µεταφορά και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Οι ξυλόσομπες της σειράς Buderus blueline κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά, όχι μόνο για το εξαιρετικό τους design, αλλά γιατί είναι ταυτόχρονα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

189,00. Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Φθινώπορο - Χειμώνας 2014" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 319,80

189,00. Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Φθινώπορο - Χειμώνας 2014 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 319,80 Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA JONSERED CS 2250 S (18") Αλυσοπρίονο ελαφρύ ευρείας χρήσεως και εύκολο στην χρήση, φιλικό προς τον χειριστή και το περιβάλλον, ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO FANNY BLACK/WHITE FANNY BLACK PLUS FANNY TOWER SPEEDY FRAME ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ( ) FANNY white / black 34 FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη ) 40 FANNY TOWER 78 Ψηφιακός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

«Το μέλλον στους θερμοσυσσωρευτές είναι ήδη παρόν

«Το μέλλον στους θερμοσυσσωρευτές είναι ήδη παρόν «Το μέλλον στους θερμοσυσσωρευτές είναι ήδη παρόν Το σύστημα ECOMBI που αναπτύχθηκε από την ELNUR είναι μια πραγματική επανάσταση μεταξύ των υφιστάμενων λύσεων σε υψηλής - απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt ("ή αντίστοιχου τύπου")

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt (ή αντίστοιχου τύπου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-7135.075 για το έτος 2015 Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460 Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. EF 8460 395,00 Από 596,55 Κυβισμός 46 cm 3 2,5 hp / 1,8 kw 8,1 kg Εκπληκτικές προσφορές! Α Ν Ο Ι Ξ Η / Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 2 Βενζινοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Μηχανήματα κήπου ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα