Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:"

Transcript

1 Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα Σιγουριά και εγγύηση από την άρτια οργάνωση και εξειδίκευση της UNIMAC A.E. Φυλλάδιο Προσφορών Φθινοπώρου 2012 Β ΕΚΔΟΣΗ Παλάγκα σελίδα 12 Θέρμανση Σόμπες Πέλλετ Σόμπες ξύλου Θερμαντικά σώματα σελίδες Αλυσοπρίονα σελίδα 2 Αντλίες σελίδα 6 Γεννήτρια τεχνολογίας Inverter συνεχούς ρεύματος 12 V κατάλληλη για ελαιοραβδιστικά (Διάθεση από μέσα Δεκεμβρίου) , 50 Êùäéêüò: Τύπος: KG DCi Τετράχρονος κινητήρας 2,2 HP DC 12 Volt - 60 Ampere (max.) Ηλεκτρονικός Φορτιστής Κατάλληλος για φόρτιση (έως 45 Ah) και συντήρηση (έως 100 Αh) μπαταριών 12V Êùäéêüò: Τύπος: ΕΑSY 4 Tσάντα Stanley πολλαπλών χρήσεων με σκληρή βάση Êùäéêüò: , 30-35% 16, , 30 Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο Ïé εκπτώσεις ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 30/12/ 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

2 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΗΠΟΥ Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò äß ñï íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò OREGON, ÖñÝ íï á ëõ óß äáò, Á íôé êñá äá óìé - êü óý óôç ìá, Áõ ôü ìá ôç êáé ñõè ìé æü ìå íç ðá ñï Þ ëá äéïý. áìçëýò åêðïìðýò êáõóáåñßùí ðïõ ðëçñïýí ôéò ÅõñùðáúêÝò ÐñïäéáãñáöÝò. + Δώρο ΨΑΛΙΔΙ BETACUT ITAΛΙΑΣ (ΚΩΔ ) KCS 4040 KCS 4645 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KCS 4040 KCS 4645 KCS 5245 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 40 cm 45 cm 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 39,8 cm 3 45,6 cm 3 50,2 cm 3 ÉΣΧΥΣ 2,3 HP 2,9 HP 3,1 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,41 lt 0,52 lt 0,52 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,24 lt 0,26 lt 0,26 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm 0,325 x1,5 mm 0,325 x1,5 mm ÂΑΡΟΣ 4,3 Kg 4,8 Kg 5 Kg ΤΙΜΗ 175,00 205,00 225,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 122, , , 50 KCS , 50 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ , 00 ÔÝíôùìá áëõóßäáò ωñίς ñþóç åñãáëåßùí. ÖñÝíï áëõóßäáò # 0,15 sec. Êùäéêüò: Ôýðïò: KCS 1640 ÉÓ ÕÓ 1600 Watt ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ 40 cm ÂÁÑOÓ 4,9 Kg ÔÝíôùìá áëõóßäáò ωñίς ñþóç åñãáëåßùí. ÖñÝíï áëõóßäáò # 0,15 sec. Êùäéêüò: Ôýðïò: KCS 2045 ÉÓ ÕÓ 2000 Watt ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ 45 cm ÂÁÑOÓ 5 Kg ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Betakut ΙΤΑΛΙΑΣ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΜΩΝ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ Ïëéêü ÌÞêïò mm Êùäéêüò: Êùäéêüò: % 89-35% Ôýðïò: 933Τ Ôýðïò: 918 ÌÇÊÏÓ ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ: / , 85 ÌÇÊÏÓ ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ: /80 57, 85 2

3 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Ôï êï íôá ñï ðñß ï íï ôçò KRAFT äéáèýôåé: Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Áõ ôü ìá ôç ëß ðáí óç ôçò á ëõ óß äáò. Á ëõ óß äá OREGON. Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá ãéá Ü íå ôï åé ñé óìü. Äõ íá ôü ôç ôá ìå ôá ôñï ðþò óå øá ëß äé ìðïñ íôïý ñáò (ðñï áé ñå ôé êüς å îï ðëé óìüς). Êé íç ôþ ñáò KRAFT 25,4 cm³ Êùäéêüò: Ôýðïò: KPC 26 ÔÕÐOÓ KPC 26 ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 É ΣΧΥΣ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,70 lt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 26 cm ÁΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,1 mm ÂΑΡΟΣ 5,9 Kg Ïëéêü ÌÞêïò 2230 mm , 00 ÌÞ êïò ËÜ ìáò 26 cm ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ Ðïëõìç Üíçìá äéáéñïýìåíïõ ôýðïõ ôçò KRAFT. Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Åýêïëï óôç ìåôáöïñü áêüìá êáé ìå É. Äõíáôüôçôá ìåôáôñïðþò óå èáìíïêïðôéêü, êïíôáñïðñßïíï, øáëßäé ìðïñíôïýñáò. Κυβισμος: 25,4 cm³, Ισχύς: 1,2 ΗΡ, Ντεπόζιτο: 0,70 lt, Βάρος: 5,9 Kg ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ , 00 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ , 00 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ , 00 HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Δυνατό μοτέρ 1000 Watt. Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά. Πñüóâáóç óå óçìåßá ìå ýøïò Ýùò 3,5 ìýôñá. Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò. Ïëéêü ÌÞêïò 2090 mm ÐåñéëáìâÜíει: ËÜäé áëõóßäáò Χειρολαβή Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò ÈÞêç ëüìáò , 00 ÉÓ ÕÓ ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ BHMA ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂÁÑOÓ Êùäéêüò: Ôýðïò: EPS Watt 20 cm 3/8 5,5 Kg 3

4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ Çëåêôñéêü øáëßäé ìðïñíôïýñáò ó åäéáóìýíï ìå ôýôïéï ôñüðï Ýôóé þóôå íá ðñïóöýñåé áóöüëåéá êáé åõêïëßá êáôü ôç ñþóç. ÅñãïíïìéêÞ περιστρεφόμενη åéñïëáâþ, ãéá ñþóç ôïõ øáëéäéïý êáé ìå ôá äýï Ýñéá. ÖñÝíï ëüìáò 0,5 sec. -35% 68 44, 20 Με περιστρεφόμενη χειρολαβή Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚΗΤ 6168 ÉΣΧΥΣ 680 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ÁΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ÂΑΡΟΣ 61 cm 24 mm 4,2 Kg 68 47, 60 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ 98 68, 60 Êùäéêüò: Ôýðïò: KBL 1800 Êùäéêüò: Ôýðïò: KBL 2500 ÉÓ ÕÓ ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ ÂÁÑÏÓ 1800 Watt 12 m 3 /min 270 Km/h 40 lt. 5,3 Kg Ôçëåóêïðéêüò óùëþíáò ÉÓ ÕÓ 2500 Watt ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ 14 m 3 /min ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ Km/h ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ 40 lt. ÂÁÑÏÓ 5,2 Kg 80 lt ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 25 17, 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: KCC 80 ΤΡΙΒΕΛΑ , 50 Παίρνει τις κοινές σακούλες σκουπιδιών της αγοράς. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ARTPLAST 65 45, 50 ÔñéâÝëá ìå éó õñü êéíçôþñá óå ðñïóéôþ ôéìþ. Åõêïëßá óôç ñþóç êáèþò ñåéüæåôáé ìüíï Ýíáò åéñéóôþò. Êùäéêüò: Ôýðïò: BC380 Koμποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητ.: 380 L. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 800x800x820 Διαστάσεις συσκευασίας: 800x130x679 Êùäéêüò: Ôýðïò: KED 521 ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm 3 ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 1,2 lt ÂΑΡΟΣ 8,6 Kg ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôç ôéìþ ôçò ôñéâýëáò äåí ðåñéëáìâüíåôáé áñßäá. 4

5 ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ BULLE EU Standard EN KGS Maximum load Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 κατάλληλες για οικιακή και ιδιωτική χρήση. ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ SA 3+1 SA 4+1 SA 5+1 SA 6+1 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 250 x x x x 23 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 3,15 3,58 4,8 5,5 ΤΙΜΗ 40,00 46,00 52,00 59,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 28, 00 32, 20 36, 40 41, 30 ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ SS7 SS9 SS11 SS14 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 14 (2x7) 18 (2x9) 22 (2x11) 28 (2x14) ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 30 x x x x 30 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 6,6 8,3 9,4 12,5 ΤΙΜΗ 90,00 111,00 132,00 190,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 63, 00 77, 70 92, , 00 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ PA9 PA11 PA13 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 30 x x x 30 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 7,2 9,3 10,6 ΤΙΜΗ 122,00 152,00 182,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 85, , , 40 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 4x3 SP 4x4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 12 (4x3) 16 (4x4) ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 30 x x 30 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 10,5 14,1 ΤΙΜΗ 103,00 143,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 72, , 10 5

6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ , 40 53, 20 Êùäéêüò : Ôýðïò : SP 250 Êùäéêüò : Ôýðïò : SP 750 ÉΣΧΥΣ 0,35 HP ΠΑΡΟΧΗ 4200 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 6 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.) ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.) INOX 90 63, 00 INOX , 20 Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 550 X ÉΣΧΥΣ 0,75 HP ΠΑΡΟΧΗ 8500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 7,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.) Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 900 X ÉΣΧΥΣ 1,30 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 9 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.) ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 76 53, , 80 Êùäéêüò : Ôýðïò : SPD 750 ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.) Êùäéêüò : Ôýðïò : SPD 900 ÉΣΧΥΣ 1,30 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.) , 20 84, 00 INOX Êùäéêüò: Ôýðï: SPD 750 X ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.) INOX Êùäéêüò: Ôýðïò: SPD 1100 X ÉΣΧΥΣ 1,50 HP ΠΑΡΟΧΗ lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 11 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1-1 1/4-1 1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.) 6

7 ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò ÖôåñùôÞ áðü õôïóßäçñï Áíïîåßäùôïò Üîïíáò Åëáéïëßðáíôï ìïôýñ ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí 25mm ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 10m Èåñìïêñáóßá íåñïý 40 C (max.) , 00 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSS , 00 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSS-200 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m) KSS-100 KSS-200 ÐÁÑÏ Ç Q ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) ΤΑΣΗ (V/Hz) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.) ΠΑΡΟΧΗ (lt / min) ΒΑΡΟΣ (Kg) KSS-100 1,0 230 / , KSS-200 2,0 230 / ΥΠΟΒΡYΧΙA ΑΝΤΛΙA ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις. Ανοξείδωτο σώμα αντλίας. Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση και τα οποία θα εμποδίσουν τη λειτουργία της αντλίας. Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m. Μήκος καλωδίου 6m. Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40 C , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSC , 00 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSC-1800 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.) ΠΑΡΟΧΗ (lt / min) ΒΑΡΟΣ (Kg) KSC / 50 2 / (50mm) , KSC / 50 3 / (75mm) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡAΣ , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: Κ 6,5 P Plus ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³) 196 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP/3600 R.P.M.) 6,5 ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt) 3,6 ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10W-40 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lt) 0,5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΒΑΡΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) (Kg) 16 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm) 430x380x390 ΑΞΟΝΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4~~-16 UNF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΝΑΙ 7

8 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ITAΛΙΑΣ Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους, τη στιβαρή κατασκευή τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού (με τρεις σπείρες) γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποτήρι-πιρούνι ( ) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων. (Για βάσεις, βρυσάκια και πλωτήρες επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ÔÉÌÇ ÔÉÌÇ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ lt 300 mm 380 mm 3/8 64,50 45, lt 300 mm 530 mm 3/8 71,00 49, lt 370 mm 600 mm 3/8 76,00 53, lt 450 mm 600 mm 3/8 106,00 74, lt 450 mm 760 mm 3/8 118,00 82,60 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ONDULATO ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ÔÉÌÇ ÔÉÌÇ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ lt 370 mm 500 mm 1/2 90,00 63, lt 370 mm 750 mm 1/2 107,00 74, lt 420 mm 750 mm 1/2 118,00 82, lt 510 mm 750 mm 1/2 142,00 99, lt 510 mm 1000 mm 1/2 168,00 117, lt 620 mm 750 mm 1/2 175,00 122, lt 620 mm 1000 mm 3/4 206,00 144, lt 725 mm 1250 mm 3/4 315,00 220,50 8

9 ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (STAND BY) ΒΕΝΖΙΝΗΣ, 1,3 KVA, STATUS Γεννήτρια 1,3 KVA Κινητήρας: 3HP % 144, 00 ΒΕΝΖΙΝΗΣ, 3,8 KVA, ΚRAFT Γεννήτρια 3,8 KVA Κινητήρας: 6,5HP % 234, 00 ΙNVERTER, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT 1,1 KVA Κινητήρας: 2HP Êùäéêüò: Τύπος: SE 1400 Χωρητικότητα καυσίμου 5,5 lt. Φόρτιση 12/8,3 V/A) -40% , 00 Êùäéêüò: Τύπος: KG 4500 Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt. Με έξοδο DC 12V / 8,3A ΙNVERTER, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT 0,85 KVA Κινητήρας: 1,5HP -40% , 00 Χωρητικότητα καυσίμου 4,2 lt. Êùäéêüò: Τύπος: KG 1200Li Χωρητικότητα καυσίμου 1,2 lt. Κατανάλωση 0,80 lt/h Êùäéêüò: Τύπος: KG 800Si ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT 5000 Watt 6000 Watt Κινητήρας: 11,5HP Κινητήρας: 13HP ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Êùäéêüò: Τύπος: KDG 7500 Ε Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt. Με έξοδο DC 12V / 8,3A Êùäéêüò: Τύπος: KG 8500 ΕSΑ ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Mε μεταγωγικό πίνακα για την αυτόματη έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt. Με έξοδο DC 12V / 8,3A ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ: Όλες οι γεννήτριες είναι πολύστροφες για εφεδρική (stand by) χρήση σε περίπτωση διακοπής του κανονικού δικτύου ρεύματος. 9

10 ΜΠΑΟΥΛΟ CUBE ΜΠΑΟΥΛΟ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ CONCERT ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ) 1380x530x570 mm Η σειρά Concert της Ιταλικής Artplast είναι η κορυφαία σειρά της εταιρείας και περιλαμβάνει πλαστικές ντουλάπες υψηλής ποιότητας κατασκευής με περισσότερο στιβαρή και ανθεκτική συμπεριφορά στη συχνή χρήση. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι κομψός και λειτουργικός. Ενδεχόμενη τοποθέτηση βάρους στο πάνω μέρος της ντουλάπας δεν επηρεάζει το άνοιγμα της, γιατί τα φύλλα είναι τοποθετημένα εξωτερικά. 92cm 90 63, 00 Êùäéêüò: Τύπος: CΒ3/Η 89 62, cm Êùäéêüò: Τύπος: C100/092 39cm 172cm 172cm 172cm 50cm 39cm , 50 70cm , 00 39cm 100cm , 40 39cm Êùäéêüò: Τύπος: C50/172 Êùäéêüò: Τύπος: C70/172 (με ράφια) Êùäéêüò: Τύπος: C100/172 PS (με χώρο για σκούπα) 10

11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΣ D.I.Y , 40 9, 80 Êùäéêüò: Πλαστική πλάτη Ιταλίας με 15 σκαφάκια. Για ερασιτέχνες ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 323x17x385 Êùäéêüò: Πλαστική πλάτη Ιταλίας με θήκη εργαλείων, γάντζους και σκαφάκια. Για ερασιτέχνες ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 646x17x385 Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 40kg ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 40kg 52 36, 40 45kg 45kg 58 40, 60 40kg 40kg 40kg Êùäéêüò: Τύπος: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 80x35x183 45kg 45kg 45kg Êùäéêüò: Τύπος: D με ράφια ρυθμιζόμενα καθ ύψος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 80x40x164,5 M31TT M76TT KOYTIA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ M41TT ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) ΤΙΜΗ Μ31ΤΤ 39x29x27(Y) 8,00 5, M76TT 59x39x35(Y) 14,00 9, M41TT 56x39x18(Y) 12,00 8,40 1) Οι κωδικοί αφορούν κουτιά με διαφανές καπάκι. 2) Για άλλα χρώματα επικοινωστείτε με το κατάστημα. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANLEY ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16 13, 42-35% 8, 72 24, 42-35% 15, 87 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 22 Êùäéêüò: Τύπος: 16 Εργαλειοθήκη 16 με άνοιγμα κουμπώματος με το ένα χέρι. Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι Êùäéêüò: Τύπος: 22 Πλαστική εργαλειοθήκη: ελαφριά και άνετη. Ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες Δυο αφαιρούμενες ταμπακιέρες με δυνατότητα διαμόρφωσης των υποδοχών τους Θήκη για κατσαβιδόλαμες με εύκολη πρόσβαση Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα Λαβή δυο υλικών, στιβαρή και άνετη Κατασκευή χαμηλού βάρους Διαστάσεις: 56.2 x 31.4 x 28.3 cm 11

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS Nέα óåéñü çëåêôñéêþí ðáëüãêùí EXPRESS. Åíóùìáôþíïõí ôιò íýεò οδηγίες áóöáëåßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò ïõí åîáéñåôéêü ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü êáé åßíáé êáôáóêåõáóìýíá ìå õëéêü öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí ïõí ðïëëáðëýò åöáñìïãýò τόσο óôï þñï ôïõ óðéôéïý όσο êáé óôïí åðáããåëìáôéêü þñï ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ 125/250-12m 200/400-12m 200/400-18m ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) 125/12 200/12 200/18 ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) 250/6` 400/6 400/9 ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 TAX. ANYΨΩΣΗΣ (m/min) 10 / 5 10 / 5 10 / 5 ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m) ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) 3 3,8 3,8 ΤΙΜΗ 105,00 138,00 148,00 ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 73, 50 96, , 60 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ , λίτρων και 50 λίτρων EXPRESS Τύπου Μονομπλόκ , 50 Êùäéêüò: λίτρων Êùäéêüò: λίτρων ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐÏÓ EM 24/2 EM 50/2 Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) 8 / / 116 ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) 2 2 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (ÌxÐxÕ) cm 62x36x64 77x33x73 ÂÁÑÏÓ (Kg) ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , 50 Êùäéêüò: Τύπος: TIME % 144, 00 Êùäéêüò: Τύπος: STM 150 ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 1700 W 110 bar 330 lt/h ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 2100 W 150 bar 450 lt/h 12

13 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Made in Italy Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση. Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Δυνατότητα ανοίγματος των θυρών με κλειδί. Μοτέρ 24V για μεγαλύτερη ασφάλεια και χαμηλή κατανάλωση % 330, 00 + Δώρο Êùäéêüò: Τύπος: FREEDOM Κατάλληλο για: συρώμενες πόρτες μέχρι 400 Kg. (Διαστάσεις πύλης ύψος 1,5 x μήκος 5μ.) ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ STANLEY (ΚΩΔ ) Περιέχει: l Κεντρική μονάδα μοτέρ 24 V DC με ενσωματωμένο δέκτη l Zευγάρι φωτοκύτταρα l Φανός l Δύο τηλεχειριστήρια l Προειδοποιητική ταμπέλα ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230 Vac ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24 Vdc ΙΣΧΥΣ 80 W ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,6 Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20 o C / +70 o C ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10m/min ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 44 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 400 kg Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 73 51, 10 Êùäéêüò: Τύπος: K900 Συμβατό με σύστημα CAN BUS (μοτοσυκλέτες BMW) Φορτιστής μπαταριών 6 Volt, 12 Volt, 12 Volt+CAN BUS (συμβατό για μοτοσυκλέτες BMW). Aυτόματος, με μικροεπεξεργαστή για φόρτιση σε 8 κύκλους - βήματα. Κατάλληλος για μπαταρίες χωρητικότητας 1,2-45 Ah σε φόρτιση ή έως και 100 Ah στη συντήρηση. Ρεύμα φόρτισης 0,9 Amp. Με πλήκτρο επιλογής λειτουργίας. Εξοπλισμένος με 2 LED (πράσινο: ένδειξη εκτέλεσης των κύκλων φόρτισης, κόκκινο: ένδειξη εντοπισμού προβλήματος) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ , 50 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ) 80 56, 00 Ìå ìç áíéóìü åéñïêßíçôçò ôáëüíôùóçò ãéá γρήγορο êáèáñéóìü ôïõ ößëôñïõ. Êùäéêüò: Τύπος: Ashley 800 ÉÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) 3600 ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) 190 ΚΑΔΟΣ (lt) 18 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,5 Êùäéêüò: Τύπος: VAC 20 S ÉÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) 1800 ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) 180 ΚΑΔΟΣ (lt) 20 ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 13

14 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ INVERTER Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος για εύκολη μεταφορά και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ομαλό και εύκολο ξεκίνημα του τόξου. Σταθερή λειτουργία συγκόλλησης για ομοιόμορφο γαζί, χωρίς πιτσιλίσματα. Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX. ΜΕΤΡΟ POWERBLOCK STANLEY 8mx25mm (ΚΩΔ ) Δώρο MAΣΚΑ ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìþ ôùí inverter ðåñéëáìâüíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò ÔÁÓÇ (V) 230 ΙΣΧΥΣ (KVA) 9,4 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO max (mm) 4 ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ21 ÂÁÑOÓ (kg) 8,2 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìþ ôùí inverter ðåñéëáìâüíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò. INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ , 00 + Δώρο + Δώρα Êùäéêüò: Ôýðïò: MIG 260 Êùäéêüò: Ôýðïò: ΑRC 165 Δυνατότητα συγκόλλησης: α) με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG) β) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος) γ) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA) δ) Δυνατότητα χρήσης Spool Gun Ψηφιακές ενδείξεις των Ampere και Volt συγκόλλησης Δέχεται κούλουρες σύρματος 5-15kg ÔÁÓÇ (V) 230 ΙΣΧΥΣ (KVA) 7,1 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO max (mm) 3,25 ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ21 ÂÁÑOÓ (kg) 5,2 Êùäéêüò: Ôýðïò: ΑRC 200 ΨΑΛΙΔΙ MAXSTEEL ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ IΣΙΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ (ΚΩΔ ) ΜΕΤΡΟ FAXMAX STANLEY 8mx32mm (ΚΩΔ ) Êùäéêüò: , 50 ÌÜóêá çëåêôñïóõãêüëλçóçò (Κάσκα) ìå çëåêôñïíéêü ößëôñï Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm Ðñï óôá óßá áðï õðåñéþäç êáé õðýñõèñç áêôéíïâïëßá (UV/IR) DIN 16 Å îù ôå ñé êýò ñõè ìß óåéò ôçò åõ áé - óèç óß áò óêß á óçò êáé ôçò ðñï óôá óß áò áðό DIN 9 Ýùò 13 Ëåé ôïõñ ãßá ìå 2 öù ôï êýô ôá ñα Áõôüìáôç Ýíáñîç êáé ðáýóç ëåéôïõñãßáò Äé á êü ðôçò å ðé ëï ãþò ãéá ëåé ôïõñ ãßá ìå ñþóç ç ëå êôñï óõ ãêüë ëç óçò Þ ôñï ßóìáôïò ñü íïò óêß á óçò 0, sec. EðéëïãÞ ñüíïõ å ðá íá öï ñüò óå á íá ìï íþ 0,25-0,8 sec. ÂÜñïò 450ãñ. + ΑΛΦΑΔΙ FAXMAX STANLEY (ΚΩΔ ) ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Ηz) 230/50 ΙΣΧΥΣ (KVA) 12,3 ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ (ΜΜΑ) ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) (Α) 15,5-26,5 ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ (MIG) (Α) ΣΥΡΜΑΤΑ (mm) 0,6-0,8-0,9-1,0 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ max (mm) 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή περιλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος (3m) και καλώδιο με το σώμα γείωσης (3m). Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται: Ρυθμιστής αερίου, τσιμπίδα ηλεκτροδίου. 14

15 INVERTER AC/DC Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG , 00 + Δώρο ΔΡΑΠΑΝΟ- ΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 12 Volt RYOBI (ΚΩΔ ) 115mm-125mm 180 mm Η οκονομική λύση για μεσαίας έντασης εργασίες ÓÅÉÑÁ FORZA Η βέλτιστη επιλογή για κάθε επαγγελματία Êùäéêüò: Ôýðïò: TIG 200 P AC/DC ÔÁÓÇ (V) 230 ΙΣΧΥΣ (KVA) 4,6 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) AΠΟΔΟΣΗ (Α) 200 (60%) ÇËÅÊÔÑOÄÉO max (mm) 4 (5) Περιλαμβάνει: Τσιμπίδα TIG με μπουτόν (4m) ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ23 και το καλώδιο (16 mm²) με το σώμα γείωσης (3m). ÂÁÑOÓ (kg) Δεν συμπαραδίδεται τσιμπίδα ηλεκτροδίου. 20 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣHΣ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής. ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (FLAP DISKS) ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Δίσκοι λείανσης με πτερύγια από ζιρκόνιο TYPE 41 Κατάλληλοι για ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα αλουμίνιο, χυτοσίδηρο. Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο. ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B x C mm ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ TEM. ÔÉÌÇ ANA TEM x 1,0 x 22, ,88 0, x 1,0 x 22, ,93 0, x 1,9 x 22, ,17 1,52 Επιπλέον προσφορά! Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ! ÓÅÉÑÁ ZA Συγκόλληση με τσιμπίδα TIG και χρήση εναλλασόμενου ή συνεχούς ρεύματος (AC / DC) ή με χρήση ηλεκτροδίου (MMA). Ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ιδανικό για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού, με χρήση DC - TIG ή αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου με χρήση AC - TIG. Ρύθμιση της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη συγκόλληση με TIG. Ρύθμιση του χρόνου μηδενισμού του ρεύματος (down slope), κατά τη συγκόλληση με TIG. Συγκόλληση TIG σε 2Τ ή 4Τ. Ρύθμιση συχνότητας και εύρους του παλμικού ρεύματος. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BAS IC - INOX. Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου. Υψηλής αντοχής κατασκευή για επαγγελματική χρήση. ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B mm ÊÏÊÊÙÓÇ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ ÔÉÌÇ ÁÍÁ ÔÅÌ x 22, τεμ. 2,33 1, x 22, τεμ. 2,33 1, x 22, τεμ. 2,33 1, x 22, τεμ. 2,33 1, x 22, τεμ. 2,89 2, x 22, τεμ. 2,89 2, x 22, τεμ. 2,89 2, x 22, τεμ. 2,89 2, x 22, τεμ. 6,60 4, x 22, τεμ. 6,60 4, x 22, τεμ. 6,60 4, x 22, τεμ. 6,60 4,62 15

16 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Watt ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Watt Êùäéêüò: Ôýðïò: AGB , 40 + Δώρο 97 69, 70 + Δώρα Êùäéêüò: Ôýðïò: AGB ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ARIETE (ΚΩΔ ) + ΓΑΝΤΙΑ ARIETE (ΚΩΔ ) 2 ΤΕΜ.ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STANLEY (ΚΩΔ ) KΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 710 Watt 72 50, 40 + Δώρο ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000 Watt 56 39, 20 + Δώρα ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ STANLEY (ΚΩΔ ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 οδηγό βάθους 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 σετ καρβουνάκια Êùäéêüò: Ôýðïò: IDB 1371 ΦΑΚΟΣ MΠΡΕΛΟΚ ΤΡΙΠΟΔΟ STANLEY (ΚΩΔ ) ΤΣΟΚ (mm) 13 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm) 25/13/10 ΒΑΡΟΣ (Kg) 2,7 ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1200 Watt Êùäéêüò: Ôýðïò: BHG-2030 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 120/240/360/480/550 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 0,9 + ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ STANLEY (ΚΩΔ ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 βαλιτσάκι μεταφοράς 4 ακροφύσια 1 ξύστρα ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V 1,5Ah NiCd , % 43, 80 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό 1 σετ καρβουνάκια 1 γούνα στίλβωσης Êùäéêüò: Ôýðïò: APB ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΔΙΣΚΟΣ (mm) 180 ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ Μ14 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,7 Êùäéêüò: Ôýðïò: BCH 18C ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5 Αh 16

17 ΣΕΓΑ 600 Watt INVERTER ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 320 Watt , , 50 + Δώρο Êùäéêüò: Ôýðïò: ESB 3200 Êùäéêüò: Ôýðïò: JSB 1360 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (S.P.M.) ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (mm) 26 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ (mm) 130 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (mm) 30 ΑΤΣΑΛΙ (mm) 10 ΒΑΡΟΣ (Kg) 3,0 4 θέσεις επιλογής ταλάντωσης. Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας. Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδων. Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης. Κλίση βάσης - 45 ï έως + 45 ï ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 2 λάμες 1 σετ καρβουνάκια ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1200 Watt ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ STANLEY (ΚΩΔ ) Χαμηλοί κραδασμοί και δονήσεις. Χαμηλή στάθμη θορύβου. Ισχυρό μοτέρ. Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) 2,4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm) 115x229 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,0 ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 1300 Watt x 410 mm + Δώρο Êùäéêüò: Ôýðïò: BRH 45 ÕÐÏÄÏ Ç ÅÑÃÁËÅÉÏÕ SDS-max ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) IKANOTHTA ÄÉÁÔÑÇÓÇÓ ÌÐÅÔÏÍ ÔÑÕÐÁÍÉ max(mm) 45 IÓ ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 12 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 βελόνι 1 καλέμι 2 τρυπάνια 1 δοχείο γράσου 1 σετ κλειδιών 1 βαλιτσάκι ΒΕΛΟΝΙ (ΚΩΔ.: 43977) ΚΑΛΕΜΙ (ΚΩΔ.: 43978) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 βαλιτσάκι μεταφοράς 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 σετ καρβουνάκια 1 δοχείο λαδιού 1 σετ κλειδιών Êùäéêüò: Ôýðïò: BÇ 1300 IÓ ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 46 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 1400 ÂÁÑÏÓ (Kg) 16 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ RADIAL , 50 +Δώρο +Δώρο Êùäéêüò: Ôýðïò: ΒΜS-305 X ÄÉÓÊÏÓ (mm) 305 x 30 ÉÓ ÕÓ (Watt) 2000 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) 4500 ÂÁÑÏÓ (Kg) 20,5 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16 JUMBO STANLEY (ΚΩΔ ) Êùäéêüò: Ôýðïò: ΒRS-315 ÄÉÓÊÏÓ (mm) 315 x 30 ÉÓ ÕÓ (Watt) 2400 ÔÁÓÇ ( V/Hz) 230/50 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) 4200 ÂÁÑÏÓ (Kg) 23 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 19 JUMBO STANLEY (ΚΩΔ ) 17

18 ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ ADLER Οι σόμπες ΠΕΛΛΕΤ είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαρκούς αύξησης του κόστους θέρμανσης εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότατη μείωση του κόστους θέρμανσης (πάνω από 50%) που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου (2 kg πέλλετ = 1 λίτρο πετρέλαιο). Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Μεταλλική πλαϊνή επένδυση ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ADLER Με μεταλλική πλαϊνή επένδυση MOD. 8 / MOD. 10 / MOD. 12 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Mod. 8 Mod. 10 Mod. 12 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 6,97 8,87 10,10 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 6,42 8,02 9,05 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m 3 ) 195 m m m 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) 1,4-0,6 1,8-0,6 2,0-0,6 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 92,70 92,70 92,70 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 470x476x x476x x476x899 ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΔΩΡΟ το τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη MOD. 8 / MOD. 10 / MOD. 12 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Mod. 8 Mod. 10 Mod. 12 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 6,97 8,87 10,10 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 6,42 8,02 9,05 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m 3 ) 195 m m m 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) 1,4-0,6 1,8-0,6 2,0-0,6 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 92,70 92,70 92,70 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 470x476x x476x x476x899 ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΔΩΡΟ το τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED *Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης 18

19 ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ UNIMAC Κατά την καύση του Pellet δεν εκλύονται επικίνδυνα αέρια, δε ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO2 και γι αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας. Τα παρακάτω μοντέλα που σας παρουσιάζουμε διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις τους, έως και 92% που σημαίνει χαμηλή κατανάλωση καύσιμης ύλης και επομένως ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης, διακρίνονται για τον εύκολο χειρισμό τους και τον άνετο τρόπο ρύθμισής τους, αφού μέσω του τηλεχειριστηρίου ρυθμίζουμε ή προγραμματίζουμε τη σόμπα όπως ένα air condition. Όλα τα μοντέλα είναι made in Italy και ξεχωρίζουν για το άψογο φινίρισμα, το εκπληκτικό design, την ιταλική φινέτσα τους και άνετα μπορούν να ταιριάξουν ή να διακοσμήσουν και τους πιο απαιτητικούς χώρους. ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ Για τον καθαρισμό του θαλάμου καύσης προτείνουμε τη σκούπα αναρρόφησης στάχτης LAVOR ASHLEY 800 (Βλέπε σελ. 13) ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ UNIMAC PELLET 10 PELLET 12 Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ PELLET 10 PELLET 12 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 9,8 10,20 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kw) 8,4 8,80 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m 3 ) 250 m m 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) 2,1-0,6 2,2-0,52 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 86,20 86,40 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) 400W 400W BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 520x485x x485x990 ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% *Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης 19

20 ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ο πιο παραδοσιακός τρόπος θέρμανσης είναι η καύση του ξύλου. Οι σόμπες ξύλου έχουν εξελιχθεί κατασκευαστικά ώστε από την καύση του ξύλου να παρακρατούμε όλο και μεγαλύτερο βαθμό θερμότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι λοιπόν η θερμική απόδοση της σόμπας τόσο περισσότερη θερμότητα απολαμβάνουμε και τόσο περισσότερο οικονομία γίνεται. Σόμπες με μεγάλη θερμική απόδοση έχουν τεχνολογία μεγάλης παρακράτησης της θερμότητας πριν βγει στο περιβάλλον ή αποτελούνται από υλικό όπως το μαντέμι. Σόμπες αυτής της τεχνολογίας Ενεργειακός σχεδιασμός για μεγάλη θερμική απόδοση Εκτεταμένη χρήση μαντεμιού για μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή σε όλα τα μέρη (ακόμα και στις χειρολαβές) Πρακτικοί θάλαμοι καύσης με διαστάσεις και ανοίγματα πολύ φιλικά στην τροφοδοσία της σόμπας με ξύλο. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (PROMETEJ) SOLARIS ARINA ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Prometej Solaris Arina ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m 3 ) 150 m m m 3 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 79,8% 80% 84% ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (mm) 230 x x x 320 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (MxΠxY) (mm) 222 x 271 x x 280 x x 320 x 250 BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 484 x 466 x x 484 x x 435 x 827 ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% *Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης 20

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2310.296.845 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! NEO. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 306,27 49,08 202,95 387,45 183,27 269,37

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! NEO. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 306,27 49,08 202,95 387,45 183,27 269,37 Τιμς... που βγάζουν μάτι! Καλοκαίρι 2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 202,95 129 306,27 199 Inverter 130A με εξαρτήματα STAR3200 Κωδ.: 613313 Κομπρεσέρ ΕΙΣΑΓONTΑΙ ΑΠΟ ΔΑΝΙΑ χωρίς λάδι 6L BD195/6 Κωδ.: 758535

Διαβάστε περισσότερα

Για να μην καείτε... Θερμαντικά. Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας

Για να μην καείτε... Θερμαντικά. Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας Για να μην καείτε... Θερμαντικά Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας Το πρόβλημα της θέρμανσης Η θέρμανση χώρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τους χειμερινούς μήνες. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Συσκευασίας

Μηχανήματα Συσκευασίας ECOPLAT BASE ΒΑΜΒΑΚΑΣ VAMVACAS Μηχανήματα Συσκευασίας PACKAGING ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τσερκομηχανές Πλαστικού Τσερκιού Πιστόλια Συρρίκνωσης Με προπάνιο ή Φυσικό αέριο 18 Ημιαυτόματες STRAPACK Οριζόντιες / Κάθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΣΈΠΗΣ 2009 / 2010

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΣΈΠΗΣ 2009 / 2010 ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΣΈΠΗΣ 2009 / 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ. ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟTI ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ. Η Metabo σας παρέχει μία ιδιαίτερα πλούσια γκάμα διάφορες ομάδες προϊόντων θα βρείτε αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... 2014 που βγάζουν μάτι! 27,00 217,00 77,50 36,90. 0,38 / m. Για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές Like us on Facebook: Nikolaoutools.

Τιμ ς... 2014 που βγάζουν μάτι! 27,00 217,00 77,50 36,90. 0,38 / m. Για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές Like us on Facebook: Nikolaoutools. Τιμς... Καλοκαίρι 2014 που βγάζουν μάτι! Barbeque 27,00 Χλοοκοπτική 217,00 Πλυστικό 77,50 Καρότσι 36,90 Λάστιχο κήπου 0,38 / m Για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές Like us on Facebook: Nikolaoutools...ο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Άvοιξη 2014 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! 601,47-40% 359 Σκαπτικό βενζίνης 6,5Hp με όπισθεν 269,37-40% 159,90 Θαμνοκοπτικό βενζίνης 52cc 1984-2014 Γιορτάζουμε 30 χρόνια με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Και χώρων εστίασης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ WÜrTH ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ; Τα προϊόντα με το λογότυπο NSF ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το National Sanitary Foundation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΕΥΓΗ H/Z ΙNVERTER MOTOΣΚΑΠΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΕΥΓΗ H/Z ΙNVERTER MOTOΣΚΑΠΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ H/Z ΙNVERTER MOTOΣΚΑΠΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ: MASTER ME KINHTHΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

THΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 55 98 400

THΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 55 98 400 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ BENMAN ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΝΤΙ (mm) ΣΥΣΚ. 70 921 200 mm 06χ06 6 70 922 200 mm 10χ10 6 70 923 200 mm 12χ12 6 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ BENMAN 70 924 200 mm 6 ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλεια & μηχανήματα κήπου

εργαλεια & μηχανήματα κήπου ηλεκτρικά εργαλεια BOSCH PSR 14,4 LI-2 Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας λιθίου 14,4 V, 1,5 Ah, 2 ταχύτητες, αυτόματο τσοκ 10 mm, power control ηλεκτρονική επιλογή ροπής, ένδειξη κατάστασης φόρτισης, Power light,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού Η Nilfisk-Advance, είναι ένας από τους πρωτοπόρους κατασκευαστές στον κόσµο & θεωρείται µία από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο του επαγγελµατικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες...

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... HANSA περιεχομενα EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... 3 EUROPA STEEL-EΚO χαλύβδινοι λέβητες / COSMO-STEEL ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

γενικό ευρετήριο νέα είδη 2011 USAG εργαλεία Matrix Griffe USAG Comec εργαλεία υδραυλικού σελ. VI σελ. 22 σελ. 207 σελ. 222 σελ. 228 σελ.

γενικό ευρετήριο νέα είδη 2011 USAG εργαλεία Matrix Griffe USAG Comec εργαλεία υδραυλικού σελ. VI σελ. 22 σελ. 207 σελ. 222 σελ. 228 σελ. γενικό ευρετήριο νέα είδη 20 σελ. VI USAG εργαλεία σελ. 22 Mtrix σελ. 207 Griffe USAG σελ. 222 Comec σελ. 228 εργαλεία υδραυλικού σελ. 234 Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 202 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Επεξηγήσεις ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA

Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA GARDENA. Το εμπιστεύονται χιλιάδες καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Παραμένει σύγχρονο και πρωτοποριακό. - -. GARDENA,. Συνδέεται στη βρύση. Για

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. BL71, BL71 Plus

More care. Built in. BL71, BL71 Plus More care. Built in. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VOLVO BL71, BL71 Plus ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Ο Φορτωτής Εκσκαφέας Volvo BL71 αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και εξέλιξης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Tρεις απλoί κανόνες που αφορούν την σωστότερη χρήση του συστήματος powersharp

Tρεις απλoί κανόνες που αφορούν την σωστότερη χρήση του συστήματος powersharp www.powersharp.gr ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ Το PowerSharp είναι ένα εύκολο στη χρήση, σύστημα τροχίσματος ακριβείας, το οποίο προσφέρει στους χρήστες αλυσοπρίονου, την ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4,7 J 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ

4,7 J 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ HEAVY DUTY NEWS // 2015 Ισχύει από: 01/02 31/05/2015 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4,7 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

E ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ E ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σε αυτόν τον ψηφιακό δίσκο, αναπτύσσεται ένας πλήρης κατάλογος των βασικών προϊόντων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία Biomec, στον τομέα της Ενέργειας. Σκοπός αυτού του καταλόγου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÑÃÁËÅÉÁ... για απαιτητικούς χρήστες

ÅÑÃÁËÅÉÁ... για απαιτητικούς χρήστες SOL305-320.qxd 18/5/2005 1:07 Page 305 EÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ... για απαιτητικούς χρήστες Ηλεκτρικά εργαλεία ποιότητας σε φανταστικές τιµές... Kùä.: 51.15.312 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 9,6V DW926K2 Iσχυρό δρεπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα καθαρισμού & υγιεινής

μηχανήματα καθαρισμού & υγιεινής μηχανήματα καθαρισμού & υγιεινής ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μία πλήρης σειρά προϊόντων των πιο εξειδικευμένων κατασκευαστών Περιεχόμενα Όλα τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο είναι κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα