ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΠΡΟΧΕ ΙΟ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012

2 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 1. Εισαγωγή Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.. 185/2007 (ΦΕΚ Α 221/ ) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού» όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.. 89/2011 (ΦΕΚ Α 213/ ) «Τροποποίηση του υπ αριθµ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α ) Προεδρικού ιατάγµατος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού», που αναφέρουν ότι: «Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε την υποστήριξη της αρµόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε ήµου, υπηρεσίας επί θεµάτων προγραµµατισµού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ήµου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία µε τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο ηµοτικό υµβούλιο. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010), µετά από παραποµπή του ηµοτικού υµβουλίου γνωµοδοτεί επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράµµατος δράσης. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης των λοιπών νοµικών προσώπων του δήµου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο αυτών». Μέχρι σήµερα, δεν έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών για την παροχή οδηγιών για την σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους ύµφωνα µε την υπ αριθµ / Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» : 1 Ο προϋπολογισµός των δήµων συντάσσεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίσθηκε µε την υπ αριθµ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή µας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2253 Β ) και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β ) όµοιες. 2 Ο προϋπολογισµός και το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης (Ε.Π..) εξειδικεύουν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) του ήµου σε ετήσια βάση. 3 Το Τεχνικό πρόγραµµα καταρτίζεται και υποβάλλεται µαζί µε το Ε.Π.., αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτηµα σε αυτό. 4 ε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ : 4.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή. 4.2 Η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ήµου και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό υµβούλιο. την αιτιολογική έκθεση τεκµηριώνεται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της. ελίδα 2 από 51

3 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 4.3 Το ηµοτικό συµβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης σε ειδική, για αυτόν το σκοπό, συνεδρίαση. 4.4 Ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής και οι Αποφάσεις του ηµοτικού υµβουλίου που αφορούν στην επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται για έλεγχο στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. ύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010, «η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης». Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειµένου να συντοµευθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος, του ετήσιου προγράµµατος δράσης και του προϋπολογισµού του ήµου Αλεξάνδρειας για το έτος 2013, από τα αρµόδια, εισηγητικά γνωµοδοτικά αποφασιστικά όργανα του ήµου (Εκτελεστική Επιτροπή, ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, Οικονοµική Επιτροπή, ηµοτικό υµβούλιο), ώστε να καταστεί δυνατή, από τις αρχές του 2013, η απρόσκοπτη εκτέλεση, τόσο του προϋπολογισµού όσο και του ετήσιου προγράµµατος δράσης (µέρος του οποίου αποτελεί το τεχνικό πρόγραµµα) του ήµου, κρίθηκε σκόπιµο να κατατεθεί το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας ενώπιον της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης για τη διατύπωση σχετικής γνώµης, ώστε στη συνέχεια, έγκαιρα να υποβληθούν τα παραπάνω προσχέδια από την Εκτελεστική Επιτροπή στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου και κατόπιν στο ηµοτικό υµβούλιο προκειµένου να εγκριθούν. ηµειώνουµε ότι: µε το υπ αριθµ / έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής διατυπώθηκε το βασικό πλαίσιο (αρχικός σχεδιασµός) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την τετραετία , στο οποίο περιλαµβάνονται οι άξονες προτεραιότητας, τα µέτρα και οι δράσεις που προτείνεται να περιληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αλεξάνδρειας, για το οποίο έχει ήδη διατυπώσει γνώµη η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης. Με την αριθµ. 625/2011 απόφαση του ηµοτικού υµβουλίου Αλεξάνδρειας, εγκρίθηκε ο τρατηγικός χεδιασµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος , και η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης µε την αριθµ. 2/2012 απόφαση της εξέφρασε την σύµφωνη γνώµη της. µε την υπ αριθµ.1/ πράξη της, η Εκτελεστική Επιτροπή κατάρτισε, µε τη µορφή εισήγησης, το τεχνικό πρόγραµµα έτους 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας. ε εφαρµογή των παραπάνω, οι εισηγήσεις των υπηρεσιών του ήµου αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη του παρόντος προσχεδίου του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας, που ακολουθεί τη δοµή που περιγράφεται στον «Οδηγό για την κατάρτιση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης των ήµων και των Νοµικών Προσώπων τους» (2009) που εκπόνησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 1 ελίδα 3 από 51

4 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 2. Περιεχόµενο Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης των ΟΤΑ ύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 206 Ν.3463/2006, Π.. 185/2007, Ν.3852/2010, Π.. 89/2011): Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου εξειδικεύεται σε Ετήσια Προγράµµατα ράσης. Μέρος του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης είναι το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου. ράσεις υλοποιούνται µόνον εφόσον περιλαµβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό. Η διάρθρωση των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης των ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων τους αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών τους. Το περιεχόµενο των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης προκύπτει από την κατ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΟΤΑ και των Νοµικών του Προσώπων. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον: (α) Ο άξονας και το µέτρο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος όπου εντάσσεται η δράση, (β) Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόµενο έτος, (γ) Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δράσης, (δ) Ο προϋπολογισµός δαπανών και οι πηγές χρηµατοδότησης, και (ε) Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης. Τα ιετή Προγράµµατα ράσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων υποκαθιστούν τα αντίστοιχα Ετήσια Προγράµµατα δράσης τους. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των Νοµικών Προσώπων του ήµου (στην περίπτωση του ήµου Αλεξάνδρειας περιλαµβάνονται: (α) Ο Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας, (β) Η.Ε.Υ.Α. ήµου Αλεξάνδρειας, και (γ) Η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αλεξάνδρειας) καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ιοικητικό υµβούλιο αυτών. το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Το Ετήσιο Πρόγραµµα µπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. 3. Οριοθέτηση και σκοπός των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης των ΟΤΑ Μέχρι και το 2007 οι ήµοι συνέτασσαν τεχνικό πρόγραµµα, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραµµα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Έκτοτε όλες οι δηµοτικές υπηρεσίες υποχρεούνται να προγραµµατίζουν τις δράσεις τους, τόσο σε ετήσιο όσο και σε τετραετή/πενταετή χρονικό ορίζοντα (µε την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων). Προκειµένου να οριοθετηθεί η σκοπιµότητα και ο ρόλος των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης χρειάζεται να εξετάσουµε τη σχέση τους µε : (α) το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου, και ελίδα 4 από 51

5 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α β) τον ετήσιο Προϋπολογισµό του ήµου χέση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου κοπός των ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτοµερέστερος προγραµµατισµός των δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραµµα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόµενο έτος. Για παράδειγµα, είναι πιθανό στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, τα µικρότερα έργα να έχουν οµαδοποιηθεί σε κατηγορίες οµοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). το ετήσιο πρόγραµµα δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριµένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στη δηµοτική/τοπική κοινότητα Ψ). Εποµένως, το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράµµατος δράσης, οι προϊστάµενοι των δηµοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τετραετές πρόγραµµα του ήµου, προκειµένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εµπλέκεται η υπηρεσία τους. Εποµένως, µέσω του ετήσιου προγραµµατισµού, ένας ήµος µπορεί να προσαρµόζει τις επιλογές του τετραετούς/πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρµόζει τη δράση του στη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, λαµβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς που παρουσιάζονται εκάστοτε. εδοµένου ότι «δράσεις υλοποιούνται µόνον εφόσον περιλαµβάνονται στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό» (άρθρο 206 Κ Κ) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραµµα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. 3.2 χέση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης µε τον Προϋπολογισµό του ήµου Ο προϋπολογισµός αποτελεί οικονοµικό πρόγραµµα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούµενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού, είναι η κατάρτιση του προγράµµατος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό. τον προϋπολογισµό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός ήµου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο ήµος. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού δαπανών, η Οικονοµική υπηρεσία ενός ήµου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο µε τον προϋπολογισµό της προηγούµενης χρονιάς. Οι δηµοτικές υπηρεσίες, προγραµµατίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόµενο έτος και προτείνουν στην οικονοµική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού δαπανών. τη συνέχεια, προκειµένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισµού, εκτιµάται το ύψος των προσδοκώµενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, µε βάση τις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσµα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δηµοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόµενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσηµο έγγραφο του ήµου, δηλ. στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης. Με το ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, η διοίκηση ενός ήµου και ο δηµότης µπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων. ελίδα 5 από 51

6 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 4. Περιεχόµενο (προσχεδίου) Ετήσιου Προγράµµατος ράσης ήµου Αλεξάνδρειας για το 2013 το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας αποτυπώνονται, τα προγράµµατα δραστηριοτήτων και επενδύσεων, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες των επί µέρους (λειτουργούντων) υπηρεσιακών µονάδων του ήµου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ήµου (ΦΕΚ Β 1116/ ). Για την κατάρτιση του παρόντος προσχεδίου λήφθηκε υπόψη το υπ αριθµ / έγγραφο προγραµµατισµού της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αλεξάνδρειας , σύµφωνα µε το οποίο η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου, διατυπώνεται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας : Άξονας 1 : «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής». Άξονας 2 : «Παιδεία Πολιτισµός Αθλητισµός». Άξονας 3 : «Πρωτοβάθµια Υγεία Κοινωνική Πολιτική Εθελοντισµός». Άξονας 4 : «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση», και Άξονας 5 : «Βελτίωση της ιοικητικής ικανότητας και της Οικονοµικής κατάστασης του ήµου». Οι παραπάνω Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε επιµέρους Μέτρα Παρεµβάσεων που µε τη σειρά τους αναλύονται, εξειδικεύονται και περιλαµβάνουν ειδικές ράσεις, οι οποίες, µε την υλοποίησή τους, αναµένεται να υπηρετήσουν τη στρατηγική και τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου. Το περιεχόµενο του παρόντος προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας, διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες : Α) Γενική παρουσίαση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης : την ενότητα αυτή γίνεται συνοπτική αναφορά στο ήµο και στα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής του, στην υφιστάµενη διάρθρωση των οργανωτικών µονάδων (υπηρεσιών) του ήµου και τη στελέχωσή τους, αναφέρονται οι σηµαντικότερες δράσεις του Ετήσιου Προγράµµατος 2013 σε αντιστοιχία µε τους Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα Παρεµβάσεων και τις ράσεις που προτείνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αλεξάνδρειας, και, τέλος, οι γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ηµοτικής Αρχής για το έτος Β) Παρουσίαση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης ανά Υπηρεσιακή Μονάδα του ήµου : το µέρος αυτό παρουσιάζεται το ετήσιο πρόγραµµα δράσης για το 2013 όλων των επί µέρους Υπηρεσιακών Μονάδων του ήµου ( ιευθύνσεις και Αυτοτελή Τµήµατα), σύµφωνα µε τα πρότυπα έντυπα (Πίνακες) του σχετικού Οδηγού της ΕΕΤΑΑ. Γ) Παράρτηµα Πίνακες : την ενότητα αυτή αναφέρονται οι συγκεντρωτικοί πίνακες του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, που περιλαµβάνουν: Πρόβλεψη δαπανών ετησίου προγράµµατος δράσης 2013, κατά κατηγορία εξόδων. Πρόβλεψη δαπανών ετησίου προγράµµατος δράσης 2013, κατά υπηρεσία. Το (προτεινόµενο) Τεχνικό Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων έτους 2013 του ήµου ελίδα 6 από 51

7 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 5. Το εξωτερικό περιβάλλον του ήµου Ως προς τα οικονοµικά των ήµων: Οι συνεχείς περικοπές στη χρηµατοδότηση των ήµων, σε συνδυασµό µε τις ανάγκες που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις του Προγράµµατος «Καλλικράτης» και τις νέες αποδοθείσες αρµοδιότητες, που δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες χρηµατοδοτήσεις, έχουν δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη λειτουργία των ήµων καθώς και στις παρεχόµενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι οι όποιες οικονοµίες κλίµακας µπορεί να επιτευχθούν από το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» αυτές θα γίνουν σε βάθος χρόνου. την παρούσα φάση, χωρίς οικονοµική ενίσχυση, ο νέος θεσµός κινδυνεύει να περιέλθει σε παραλυσία. Η υστέρηση, ακόµα και των τακτικών εσόδων από ίδιους πόρους (π.χ. δηµοτικά τέλη, ενοίκια χωραφιών) λόγω της οικονοµικής αδυναµίας των δηµοτών είναι πολύ πιθανό να επιφέρει πλήρη αποσυντονισµό στον προγραµµατισµό οποιασδήποτε δράσης των ήµων. Η οικονοµική αποδυνάµωση των ήµων µε την στέρηση των θεσµοθετηµένων πόρων τους, σε συνδυασµό µε τη µείωση του προσωπικού τους (βλέπε εργασιακή εφεδρεία, κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, εφαρµογή της αναλογίας 10:1 όσον αφορά αποχωρήσεις-συνταξιοδοτήσεις προς προσλήψεις, από το έτος 2013, που στην πράξης είναι απαγορευτική σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού των ΟΤΑ), καθιστούν αδύνατη τη στελέχωση των νέων δηµοτικών υπηρεσιών µε προσωπικό και την παροχή ουσιαστικού κοινωνικού έργου για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, εκθέτοντας στα µάτια των πολιτών τον ίδιο το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. την απαξίωση του θεσµού συµβάλλουν επίσης οι συνεχιζόµενες επιθέσεις εναντίον του για δήθεν υπερχρέωση και εκτεταµένη διαφθορά, ή για υπέρογκες αµοιβές, που γενικεύουν κάποια περιορισµένα µεµονωµένα φαινόµενα. Ως προς την αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης: Οι ήµοι ήδη επωµίζονται σηµαντικό βάρος στην αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης σε τοπικό επίπεδο, ως ο πλησιέστερος θεσµός προς τον πολίτη. Η συνεισφορά των ήµων στην αναπλήρωση του κοινωνικού κράτους και στην στήριξη του πολίτη θα πρέπει να αποτελέσει πρόκριµα άµεση προτεραιότητα στις δράσεις τους, δεδοµένου ότι οι ήδη πιεστικές κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες των πολιτών αναµένεται να αυξηθούν δραµατικά το Ως προς τη συµβολή των ΟΤΑ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας: Επισηµαίνεται ότι οι Περιφέρειες και οι ήµοι αποτελούν τον καταλληλότερο φορέα για την εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις ανάγκες και τις δυνατότητες των περιοχών τους. Όµως στην πράξη, το γραφειοκρατικό θεσµικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού για την διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων και, εν µέρει, η αδυναµία πρόσβασης σε χρηµατοδοτήσεις καθιστούν απαγορευτική ή δύσκολα επιτεύξιµη αυτή τη δυνατότητα. Ως προς την οργανωτική δοµή και την εσωτερική λειτουργία των ήµων: Επισηµαίνεται ότι για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους επιβάλλεται η εφαρµογή των βασικών αρχών του management στον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την αποτίµηση του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, µε ανάλογη κατάρτιση του προσωπικού τους. Ωστόσο, η βεβιασµένη, χρονικά, εφαρµογή και οι αδυναµίες του «Καλλικράτη», οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η πληθώρα νοµοθετηµάτων και εφαρµοστικών εγκυκλίων, η έλλειψη ελίδα 7 από 51

8 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α προσωπικού για να υποστηρίξει το πολυεπίπεδο και εν πολλοίς αντιλειτουργικό «σύστηµα διακυβέρνησης», οι καθηµερινές σχεδόν υποχρεώσεις των φορέων της γενικής κυβέρνησης (µεταξύ αυτών και οι ΟΤΑ) στην παροχή στοιχείων και οικονοµικών καταστάσεων προς την κεντρική ιοίκηση, έχουν καταστήσει τις υπηρεσίες των ήµων έρµαιο της γραφειοκρατίας, µε αποτέλεσµα να έχει περιοριστεί σηµαντικά ο εξωστρεφής (και ουσιαστικός) ρόλος των ήµων στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ 2013 ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 1. υνοπτική αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του ήµου Αλεξάνδρειας Η περιοχή του ήµου Αλεξάνδρειας καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα του Νοµού Ηµαθίας και βρίσκεται στα σύνορα αυτού, µε το Νοµό Θεσσαλονίκης στα ανατολικά (όρια ήµων Χαλκηδόνας και έλτα), µε το Νοµό Πέλλας στα βόρεια (όρια ήµου Πέλλας) και στα νότια µε το Νοµό Πιερίας (όρια ήµου Πίδνας-Κολινδρού). Ο Νοµός Ηµαθίας έχει συνολική έκταση 1.701Km 2 και διακρίνεται γεωµορφολογικά σε τρία τµήµατα: το ορεινό που καλύπτει και το µεγαλύτερο τµήµα του Νοµού (έκταση 857 Km 2, ποσοστό 49,85%), το ηµιορεινό (έκταση 85 Km 2, ποσοστό 5,00%) και το πεδινό (έκταση 767 Km 2, ποσοστό 46,15%). Το ορεινό τµήµα του Νοµού καταλαµβάνεται από τµήµατα δύο µεγάλων οροσειρών, του Βερµίου και των Πιερίων, που διαχωρίζονται µεταξύ τους από τη ρηξιγενή κοιλάδα του Αλιάκµονα. Χάρτης 1 : Μορφολογία Νοµού Ηµαθίας ΟΡΕΙΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ (600m 2.052m) ΗΜΙΟΡΕΙΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ (200m 600m) ΠΕ ΙΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ (0m 200m) ελίδα 8 από 51

9 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α Η έκταση του ήµου Αλεξάνδρειας ανέρχεται σε 478,825Km 2, που καλύπτει το 28,14% του συνολικού εδάφους και το 62,42% της πεδινής έκτασης του Νοµού. τα νοτιοανατολικά όρια του ήµου, ο Νοµός Ηµαθίας βρίσκει διέξοδο στο Θερµαϊκό Κόλπο, µέσω µιας στενής λωρίδας αιγιαλού που εκτείνεται σε µήκος 5Km περίπου, από την εκβολή του Λουδία (σύνορα µε το Νοµό Θεσσαλονίκης) µέχρι τις εκβολές του Αλιάκµονα (σύνορα µε το Νοµό Πιερίας). Οι καλλιεργούµενες γεωργικές εκτάσεις κυριαρχούν στο σύνολο της περιοχής του ήµου, που συνιστά ένα πεδινό αγροοικοσύστηµα µε υψόµετρο που κυµαίνεται από 7m (µέσος σταθµικός υψοµέτρου στον Πλάτανο) έως 70m (µέσος σταθµικός υψοµέτρου στο Νεόκαστρο). Η περιοχή του ήµου καλύπτει το ανατολικό τµήµα της εξαιρετικά εύφορηςαρδευόµενης πεδιάδας της Κεντρικής Μακεδονίας («κάµπος Θεσσαλονίκης») που σχηµατίστηκε από τις προσχώσεις των ποταµών Αλιάκµονα και Λουδία, καθώς και από την αποξήρανση της λίµνης των Γιαννιτσών. Έδρα του ήµου είναι η πόλη της Αλεξάνδρειας το τρίτο σε µέγεθος πληθυσµού αστικό κέντρο του Νοµού Ηµαθίας, µετά τη Βέροια και τη Νάουσα. Η πόλη της Αλεξάνδρειας αποτελεί σηµαντικό αναπτυξιακό πόλο της Ηµαθίας και επίκεντρο της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής αναφοράς του ήµου. Άλλοι αστικοί οικισµοί του ήµου, σύµφωνα µε την κατάταξη της ΕΛΑΤ, είναι η Μελίκη και το Πλατύ. Η Αλεξάνδρεια απέχει 33Km από τη Βέροια και 52Km από τη Θεσσαλονίκη και συνδέεται µε αυτές οδικώς και σιδηροδροµικώς. Η γεωγραφική θέση του ήµου Αλεξάνδρειας, τόσο στο Νοµό Ηµαθίας όσο και γενικότερα στο σύστηµα του βορειοελλαδικού και του εθνικού χώρου, είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς από την περιοχή διέρχονται η Εγνατία οδός και ο Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου (Π.Α.Θ.Ε.) που τέµνονται στο ύψος του Κλειδίου (οµώνυµος Κόµβος) και το σιδηροδροµικό δίκτυο (γραµµή Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκης-Αµυνταίου-Φλώρινας που συναντιούνται στο σιδηροδροµικό σταθµό Πλατέος). Η κοµβική θέση του ήµου στα κύρια συγκοινωνιακά δίκτυα της χώρας, οδικό και σιδηροδροµικό, σε συνδυασµό µε την εγγύτητα της περιοχής στο µητροπολιτικό κέντρο Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της θέσης του ήµου και τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Ο ήµος Αλεξάνδρειας εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης. ύµφωνα µε την κατάταξη των ΟΤΑ α βαθµού µε βάση τον πραγµατικό πληθυσµό τους (στοιχεία απογραφής 2001), ο ήµος Αλεξάνδρειας βρίσκεται στην 72η θέση στο σύνολο των 325 ήµων της χώρας. Με την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010), συστήθηκε την 1 η Ιανουαρίου 2011 ο νέος ήµος Αλεξάνδρειας, αποτελούµενος από τους ήµους Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών οι οποίοι καταργήθηκαν και αποτελούν πλέον, αντίστοιχα, τις τέσσερις οµώνυµες ηµοτικές Ενότητες του διευρυµένου ήµου. Χάρτης 2 : ηµοτικές Ενότητες ήµου Αλεξάνδρειας ελίδα 9 από 51

10 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 1 ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας 2 ηµοτική Ενότητα Πλατέος 3 ηµοτική Ενότητα Μελίκης 4 ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών τον Πίνακα 5 εµφανίζονται οι οικισµοί του ήµου Αλεξάνδρειας, ανά ηµοτική Ενότητα και ηµοτική/τοπική Κοινότητα. Πίνακας 5 : ιοικητική ιαίρεση ήµου Αλεξάνδρειας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ηµοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας ΟΙΚΙΜΟ Αλεξάνδρεια Νησέλι χοινάς Τοπική Κοινότητα Βρυσακίου Βρυσάκι Αλεξάνδρειας Τοπική Κοινότητα Καµποχωρίου Καµποχώρι Τοπική Κοινότητα Λουτρού Λουτρός Εξωκκλήσι Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Νεοχώρι Τοπική Κοινότητα Νησίου Νησί άντα ηµοτική Κοινότητα Πλατέος ηµοτική Κοινότητα Κορυφής Πλατύ Κορυφή Νεοχωρόπουλο Παλαιόχωρα Τοπική Κοινότητα Αράχου Άραχος Πλατέος Τοπική Κοινότητα Κλειδίου Κλειδί Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου Λιανοβέργι Παλαιοχώρι Τοπική Κοινότητα Πλατάνου Πλάτανος Πρασινάδα Τοπική Κοινότητα Πρασινάδας Κυδωνέα Νησελούδι Τοπική Κοινότητα Τρικάλων Τρίκαλα ηµοτική Κοινότητα Μελίκης Μελίκη Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς Αγκαθιά Τριλοφιά Μελίκης Τοπική Κοινότητα Κυψέλης Κυψέλη Μ. Αγίου Αθανασίου Τοπική Κοινότητα Νεοκάστρου Τοπική Κοινότητα Προδρόµου Νεόκαστρο Παλαιός Πρόδροµος Νέος Πρόδροµος Αγία Τριάδα ελίδα 10 από 51

11 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α Αντιγονιδών Τοπική Κοινότητα Καβασίλων Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου Τοπική Κοινότητα Ξεχασµένης Τοπική Κοινότητα Παλ. κυλιτσίου Τοπική Κοινότητα ταυρού Καβάσιλα Επισκοπή Καλοχώρι Κεφαλοχώρι Ξεχασµένη Ραψοµανίκι Παλαιό κυλίτσι ταυρός ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας 18 µέτρα (περιοχή Λουτρού). Η ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας βρίσκεται στο Β/ΒΑ άκρο του Νοµού και συνορεύει ανατολικά µε τη ηµοτική Ενότητα Πλατέος, ΒΑ µε το Νοµό Θεσσαλονίκης, υτικά µε τη ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών, Βόρεια µε τον Νοµό Πέλλας και Νότια µε τη ηµοτική Ενότητα Μελίκης. Η έκταση που περικλείεται εντός των διοικητικών ορίων της ηµοτικής Ενότητας ανέρχεται σε στρέµµατα. Νότια της ηµοτικής Ενότητας και σχεδόν στα όριά της διέρχεται ο ποταµός Αλιάκµονας, διαχωρίζοντάς την από τη ηµοτική Ενότητα Μελίκης. Το υπερθαλάσσιο µέσο υψόµετρο της ηµοτικής Ενότητας κυµαίνεται από 10 µέτρα (περιοχή Αλεξάνδρειας) έως ηµοτική Ενότητα Πλατέος Η ηµοτική Ενότητα Πλατέος βρίσκεται στο Α-ΒΑ άκρο του Νοµού και συνορεύει ανατολικά και βόρεια µε τον Νοµό Θεσσαλονίκης, δυτικά µε τις ηµοτικές Ενότητες Αλεξάνδρειας και Μελίκης και νότια µε το Νοµό Πιερίας. Το νοτιοδυτικό άκρο της ηµοτικής Ενότητας βρέχεται από τον Θερµαϊκό Κόλπο. Η έκταση που περικλείεται εντός των διοικητικών ορίων της ανέρχεται σε στρέµµατα. Η ηµοτική Ενότητα Πλατέος είναι καθαρά πεδινή και η έκτασή της καταλαµβάνεται σχεδόν στο σύνολό της από γεωργικές καλλιέργειες, ενώ υπάρχουν και λίγες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Νότια της ηµοτικής Ενότητας διέρχεται ο ποταµός Αλιάκµονας, διαχωρίζοντας τόσο αυτήν όσο και το Νοµό Ηµαθίας από τον Νοµό Πιερίας. Το υπερθαλάσσιο µέσο υψόµετρο της ηµοτικής Ενότητας κυµαίνεται από 7 µέτρα (περιοχή Πλατάνου-Κλειδίου) έως 10 µέτρα (περιοχές Αράχου, Κορυφής, Πλατέος, Πρασινάδας). ηµοτική Ενότητα Μελίκης Η ηµοτική Ενότητα Μελίκης συνορεύει ανατολικά και νότια µε το Νοµό Πιερίας, δυτικά µε τις ηµοτικές Ενότητες Αποστόλου Παύλου και Βεργίνας του ήµου Βέροιας και βόρεια µε τις ηµοτικές Ενότητες Αντιγονιδών και Αλεξάνδρειας. Η έκταση που περικλείεται εντός των διοικητικών ορίων της ανέρχεται σε στρέµµατα. την περιοχή κυριαρχούν οι γεωργικές καλλιέργειες, επίσης υπάρχουν και λίγες ελίδα 11 από 51

12 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α χορτολιβαδικές εκτάσεις. Το υπερθαλάσσιο υψόµετρο των οικισµών της ηµοτικής Ενότητας κυµαίνεται από 15 µέτρα (περιοχή Κυψέλης) έως 70 µέτρα (περιοχή Νεοκάστρου). ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών Η ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών καταλαµβάνει το δυτικό τµήµα του ήµου Αλεξάνδρειας, µε έκταση καθαρά πεδινή που καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο της από γεωργικές καλλιέργειες, ενώ υπάρχουν και λίγες χορτολιβαδικές εκτάσεις κυρίως στην παρόχθια περιοχή του Αλιάκµονα. Νότια της ηµοτικής Ενότητας και σχεδόν στα όριά της διέρχεται ο ποταµός Αλιάκµονας, διαχωρίζοντάς την κατά το µεγαλύτερο µέρος από την ηµοτική Ενότητα Μελίκης, ενώ ανατολικά αυτού διέρχεται η Περιφερειακή Τάφρος «66», η οποία απολήγει στον Αλιάκµονα. Το υπερθαλάσσιο µέσο υψόµετρο των οικισµών κυµαίνεται από 10 µέτρα (περιοχή ταυρού) έως 21 µέτρα (περιοχή Ξεχασµένης). Με βάση τα στοιχεία των απογραφών που έχει πραγµατοποιήσει η Εθνική τατιστική Υπηρεσία, ο πραγµατικός πληθυσµός του ήµου Αλεξάνδρειας από κατοίκους που ήταν το 1951 ανήλθε σε κατοίκους το 2001, ενώ σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2011 που έδωσε στη δηµοσιότητα η ΕΛΑΤ ο µόνιµος πληθυσµός του ήµου ανέρχεται σήµερα σε κατοίκους. Πίνακας 10 : Εξέλιξη πραγµατικού πληθυσµού ήµου Αλεξάνδρειας ( ) ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ *.Ε. Αλεξάνδρειας Ε. Πλατέος Ε. Μελίκης Ε. Αντιγονιδών ήµος Αλεξάνδρειας Ν. ΗΜΑΘΙΑ % ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑ 31,59% 31,17% 31,42% 31,15% 31,20% 30,09% 29,57% ΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ Ο * ΕΛΑΤ, Προσωρινά αποτελέσµατα µόνιµου πληθυσµού. το διάστηµα τη µεγαλύτερη και µάλιστα εντυπωσιακή πληθυσµιακή αύξηση (109,19%) παρουσίασε η ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας που οφείλεται αποκλειστικά στη ραγδαία αύξηση του πληθυσµού της Αλεξάνδρειας, που από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 και κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 µετεξελίχθηκε σε αστικό κέντρο. 2. Οργανωτική δοµή ήµου Αλεξάνδρειας και ηµοτικών Νοµικών Προσώπων το πλαίσιο του Ν.3852/2010, στο ήµο Αλεξάνδρειας ιδρύθηκαν το 2011 τα εξής νέα νοµικά πρόσωπα : η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ήµου Αλεξάνδρειας (ΝΠΙ ειδικού σκοπού), ο Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Αλεξάνδρειας (ΝΠ ), η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αλεξάνδρειας (ΝΠΙ ), και δύο χολικές Επιτροπές, Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, ελίδα 12 από 51

13 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α που προήλθαν από την συγχώνευση οµοειδών νοµικών προσώπων που λειτουργούσαν στους καταργηθέντες ήµους Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών. τα νέα νοµικά πρόσωπα αποδόθηκαν, σύµφωνα µε τις συστατικές τους πράξεις, συγκεκριµένες αρµοδιότητες του ήµου που άπτονται των τοµέων της Ύδρευσης-Αποχέτευσης, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, του Πολιτισµού, του Αθλητισµού και της Παιδείας. Η άσκηση αυτών των αρµοδιοτήτων από τα νοµικά πρόσωπα γίνεται µε την επιβαλλόµενη αυτοτέλεια που τα διακρίνει, ωστόσο εντός του πλαισίου λειτουργίας και των σκοπών του ήµου, ο οποίος, βάσει του νόµου, ασκεί επί αυτών εποπτεία. Όσον αφορά τον ίδιο τον ήµο, εγκρίθηκε νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίες (ΦΕΚ Β 1116/ ), µε πρόβλεψη οργανωτικής ανάπτυξης και λειτουργίας νέων υπηρεσιακών µονάδων, προκειµένου να καλύπτονται όλες οι νέες αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν µε τον «Καλλικράτη» στους ΟΤΑ α βαθµού, ώστε να ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο. ύµφωνα µε τον νέο Ο.Ε.Υ., οι οργανωτικές µονάδες του ήµου Αλεξάνδρειας διαρθρώνονται ως εξής: Α. ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑ ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ: 1. Γενικός Γραµµατέας. 2. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου. 3. Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και ηµοσίων χέσεων. 4. Γραφείο Ειδικών υµβούλων, Επιστηµονικών και Ειδικών υνεργατών. 5. Νοµική Υπηρεσία. 6. Γραφείο ιαφάνειας. 7. Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας. 8. Γραφείο Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας. Β. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ: ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, που περιλαµβάνει: α) το Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, β) το Γραφείο Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, και γ) το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Γ: ΥΠΗΡΕΙΕ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που περιλαµβάνει: α) το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, β) το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµπορίου, και γ) το Τµήµα Απασχόλησης και Τουρισµού. : ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ:.1) ΙΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ, που περιλαµβάνει τα Τµήµατα: α) Πολεοδοµίας και β) Περιβάλλοντος..2) ΙΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΥ, που περιλαµβάνει τα Τµήµατα: α) Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών, β) Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών υνεργείων, γ) υντήρησης Πρασίνου, και δ) ιαχείρισης και υντήρησης Οχηµάτων. Ε: ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ: Ε.1) ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ, που περιλαµβάνει: α) το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, β) το Γραφείο Ισότητας, γ) το Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων, και δ) το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας. Ε.2) ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ, που περιλαµβάνει: α) το Γραφείο Παιδείας και ια Βίου Μάθησης, β) το Γραφείο Πολιτισµού., γ) το Γραφείο ηµοτικών Βιβλιοθηκών, και δ) το Γραφείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού. Τ: ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ: ελίδα 13 από 51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Πάρου 2011-2014» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ήµος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : A Στρατηγικός Σχεδιασµός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1 από 104 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 από 104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα