ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΠΡΟΧΕ ΙΟ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012

2 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 1. Εισαγωγή Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.. 185/2007 (ΦΕΚ Α 221/ ) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού» όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.. 89/2011 (ΦΕΚ Α 213/ ) «Τροποποίηση του υπ αριθµ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α ) Προεδρικού ιατάγµατος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού», που αναφέρουν ότι: «Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε την υποστήριξη της αρµόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε ήµου, υπηρεσίας επί θεµάτων προγραµµατισµού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ήµου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία µε τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο ηµοτικό υµβούλιο. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010), µετά από παραποµπή του ηµοτικού υµβουλίου γνωµοδοτεί επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράµµατος δράσης. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης των λοιπών νοµικών προσώπων του δήµου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο αυτών». Μέχρι σήµερα, δεν έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών για την παροχή οδηγιών για την σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους ύµφωνα µε την υπ αριθµ / Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» : 1 Ο προϋπολογισµός των δήµων συντάσσεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίσθηκε µε την υπ αριθµ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή µας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2253 Β ) και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β ) όµοιες. 2 Ο προϋπολογισµός και το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης (Ε.Π..) εξειδικεύουν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) του ήµου σε ετήσια βάση. 3 Το Τεχνικό πρόγραµµα καταρτίζεται και υποβάλλεται µαζί µε το Ε.Π.., αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτηµα σε αυτό. 4 ε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ : 4.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή. 4.2 Η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ήµου και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό υµβούλιο. την αιτιολογική έκθεση τεκµηριώνεται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της. ελίδα 2 από 51

3 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 4.3 Το ηµοτικό συµβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης σε ειδική, για αυτόν το σκοπό, συνεδρίαση. 4.4 Ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής και οι Αποφάσεις του ηµοτικού υµβουλίου που αφορούν στην επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται για έλεγχο στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. ύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010, «η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης». Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειµένου να συντοµευθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος, του ετήσιου προγράµµατος δράσης και του προϋπολογισµού του ήµου Αλεξάνδρειας για το έτος 2013, από τα αρµόδια, εισηγητικά γνωµοδοτικά αποφασιστικά όργανα του ήµου (Εκτελεστική Επιτροπή, ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, Οικονοµική Επιτροπή, ηµοτικό υµβούλιο), ώστε να καταστεί δυνατή, από τις αρχές του 2013, η απρόσκοπτη εκτέλεση, τόσο του προϋπολογισµού όσο και του ετήσιου προγράµµατος δράσης (µέρος του οποίου αποτελεί το τεχνικό πρόγραµµα) του ήµου, κρίθηκε σκόπιµο να κατατεθεί το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας ενώπιον της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης για τη διατύπωση σχετικής γνώµης, ώστε στη συνέχεια, έγκαιρα να υποβληθούν τα παραπάνω προσχέδια από την Εκτελεστική Επιτροπή στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου και κατόπιν στο ηµοτικό υµβούλιο προκειµένου να εγκριθούν. ηµειώνουµε ότι: µε το υπ αριθµ / έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής διατυπώθηκε το βασικό πλαίσιο (αρχικός σχεδιασµός) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την τετραετία , στο οποίο περιλαµβάνονται οι άξονες προτεραιότητας, τα µέτρα και οι δράσεις που προτείνεται να περιληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αλεξάνδρειας, για το οποίο έχει ήδη διατυπώσει γνώµη η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης. Με την αριθµ. 625/2011 απόφαση του ηµοτικού υµβουλίου Αλεξάνδρειας, εγκρίθηκε ο τρατηγικός χεδιασµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος , και η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης µε την αριθµ. 2/2012 απόφαση της εξέφρασε την σύµφωνη γνώµη της. µε την υπ αριθµ.1/ πράξη της, η Εκτελεστική Επιτροπή κατάρτισε, µε τη µορφή εισήγησης, το τεχνικό πρόγραµµα έτους 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας. ε εφαρµογή των παραπάνω, οι εισηγήσεις των υπηρεσιών του ήµου αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη του παρόντος προσχεδίου του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας, που ακολουθεί τη δοµή που περιγράφεται στον «Οδηγό για την κατάρτιση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης των ήµων και των Νοµικών Προσώπων τους» (2009) που εκπόνησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 1 ελίδα 3 από 51

4 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 2. Περιεχόµενο Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης των ΟΤΑ ύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 206 Ν.3463/2006, Π.. 185/2007, Ν.3852/2010, Π.. 89/2011): Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου εξειδικεύεται σε Ετήσια Προγράµµατα ράσης. Μέρος του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης είναι το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου. ράσεις υλοποιούνται µόνον εφόσον περιλαµβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό. Η διάρθρωση των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης των ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων τους αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών τους. Το περιεχόµενο των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης προκύπτει από την κατ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΟΤΑ και των Νοµικών του Προσώπων. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον: (α) Ο άξονας και το µέτρο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος όπου εντάσσεται η δράση, (β) Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόµενο έτος, (γ) Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δράσης, (δ) Ο προϋπολογισµός δαπανών και οι πηγές χρηµατοδότησης, και (ε) Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης. Τα ιετή Προγράµµατα ράσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων υποκαθιστούν τα αντίστοιχα Ετήσια Προγράµµατα δράσης τους. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των Νοµικών Προσώπων του ήµου (στην περίπτωση του ήµου Αλεξάνδρειας περιλαµβάνονται: (α) Ο Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας, (β) Η.Ε.Υ.Α. ήµου Αλεξάνδρειας, και (γ) Η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αλεξάνδρειας) καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ιοικητικό υµβούλιο αυτών. το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Το Ετήσιο Πρόγραµµα µπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. 3. Οριοθέτηση και σκοπός των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης των ΟΤΑ Μέχρι και το 2007 οι ήµοι συνέτασσαν τεχνικό πρόγραµµα, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραµµα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Έκτοτε όλες οι δηµοτικές υπηρεσίες υποχρεούνται να προγραµµατίζουν τις δράσεις τους, τόσο σε ετήσιο όσο και σε τετραετή/πενταετή χρονικό ορίζοντα (µε την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων). Προκειµένου να οριοθετηθεί η σκοπιµότητα και ο ρόλος των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης χρειάζεται να εξετάσουµε τη σχέση τους µε : (α) το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου, και ελίδα 4 από 51

5 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α β) τον ετήσιο Προϋπολογισµό του ήµου χέση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου κοπός των ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτοµερέστερος προγραµµατισµός των δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραµµα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόµενο έτος. Για παράδειγµα, είναι πιθανό στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, τα µικρότερα έργα να έχουν οµαδοποιηθεί σε κατηγορίες οµοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). το ετήσιο πρόγραµµα δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριµένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στη δηµοτική/τοπική κοινότητα Ψ). Εποµένως, το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράµµατος δράσης, οι προϊστάµενοι των δηµοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τετραετές πρόγραµµα του ήµου, προκειµένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εµπλέκεται η υπηρεσία τους. Εποµένως, µέσω του ετήσιου προγραµµατισµού, ένας ήµος µπορεί να προσαρµόζει τις επιλογές του τετραετούς/πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρµόζει τη δράση του στη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, λαµβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς που παρουσιάζονται εκάστοτε. εδοµένου ότι «δράσεις υλοποιούνται µόνον εφόσον περιλαµβάνονται στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό» (άρθρο 206 Κ Κ) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραµµα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. 3.2 χέση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης µε τον Προϋπολογισµό του ήµου Ο προϋπολογισµός αποτελεί οικονοµικό πρόγραµµα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούµενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού, είναι η κατάρτιση του προγράµµατος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό. τον προϋπολογισµό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός ήµου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο ήµος. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού δαπανών, η Οικονοµική υπηρεσία ενός ήµου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο µε τον προϋπολογισµό της προηγούµενης χρονιάς. Οι δηµοτικές υπηρεσίες, προγραµµατίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόµενο έτος και προτείνουν στην οικονοµική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού δαπανών. τη συνέχεια, προκειµένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισµού, εκτιµάται το ύψος των προσδοκώµενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, µε βάση τις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσµα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δηµοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόµενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσηµο έγγραφο του ήµου, δηλ. στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης. Με το ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, η διοίκηση ενός ήµου και ο δηµότης µπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων. ελίδα 5 από 51

6 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 4. Περιεχόµενο (προσχεδίου) Ετήσιου Προγράµµατος ράσης ήµου Αλεξάνδρειας για το 2013 το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας αποτυπώνονται, τα προγράµµατα δραστηριοτήτων και επενδύσεων, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες των επί µέρους (λειτουργούντων) υπηρεσιακών µονάδων του ήµου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ήµου (ΦΕΚ Β 1116/ ). Για την κατάρτιση του παρόντος προσχεδίου λήφθηκε υπόψη το υπ αριθµ / έγγραφο προγραµµατισµού της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αλεξάνδρειας , σύµφωνα µε το οποίο η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου, διατυπώνεται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας : Άξονας 1 : «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής». Άξονας 2 : «Παιδεία Πολιτισµός Αθλητισµός». Άξονας 3 : «Πρωτοβάθµια Υγεία Κοινωνική Πολιτική Εθελοντισµός». Άξονας 4 : «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση», και Άξονας 5 : «Βελτίωση της ιοικητικής ικανότητας και της Οικονοµικής κατάστασης του ήµου». Οι παραπάνω Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε επιµέρους Μέτρα Παρεµβάσεων που µε τη σειρά τους αναλύονται, εξειδικεύονται και περιλαµβάνουν ειδικές ράσεις, οι οποίες, µε την υλοποίησή τους, αναµένεται να υπηρετήσουν τη στρατηγική και τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου. Το περιεχόµενο του παρόντος προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 του ήµου Αλεξάνδρειας, διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες : Α) Γενική παρουσίαση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης : την ενότητα αυτή γίνεται συνοπτική αναφορά στο ήµο και στα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής του, στην υφιστάµενη διάρθρωση των οργανωτικών µονάδων (υπηρεσιών) του ήµου και τη στελέχωσή τους, αναφέρονται οι σηµαντικότερες δράσεις του Ετήσιου Προγράµµατος 2013 σε αντιστοιχία µε τους Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα Παρεµβάσεων και τις ράσεις που προτείνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αλεξάνδρειας, και, τέλος, οι γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ηµοτικής Αρχής για το έτος Β) Παρουσίαση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης ανά Υπηρεσιακή Μονάδα του ήµου : το µέρος αυτό παρουσιάζεται το ετήσιο πρόγραµµα δράσης για το 2013 όλων των επί µέρους Υπηρεσιακών Μονάδων του ήµου ( ιευθύνσεις και Αυτοτελή Τµήµατα), σύµφωνα µε τα πρότυπα έντυπα (Πίνακες) του σχετικού Οδηγού της ΕΕΤΑΑ. Γ) Παράρτηµα Πίνακες : την ενότητα αυτή αναφέρονται οι συγκεντρωτικοί πίνακες του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, που περιλαµβάνουν: Πρόβλεψη δαπανών ετησίου προγράµµατος δράσης 2013, κατά κατηγορία εξόδων. Πρόβλεψη δαπανών ετησίου προγράµµατος δράσης 2013, κατά υπηρεσία. Το (προτεινόµενο) Τεχνικό Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων έτους 2013 του ήµου ελίδα 6 από 51

7 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 5. Το εξωτερικό περιβάλλον του ήµου Ως προς τα οικονοµικά των ήµων: Οι συνεχείς περικοπές στη χρηµατοδότηση των ήµων, σε συνδυασµό µε τις ανάγκες που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις του Προγράµµατος «Καλλικράτης» και τις νέες αποδοθείσες αρµοδιότητες, που δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες χρηµατοδοτήσεις, έχουν δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη λειτουργία των ήµων καθώς και στις παρεχόµενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι οι όποιες οικονοµίες κλίµακας µπορεί να επιτευχθούν από το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» αυτές θα γίνουν σε βάθος χρόνου. την παρούσα φάση, χωρίς οικονοµική ενίσχυση, ο νέος θεσµός κινδυνεύει να περιέλθει σε παραλυσία. Η υστέρηση, ακόµα και των τακτικών εσόδων από ίδιους πόρους (π.χ. δηµοτικά τέλη, ενοίκια χωραφιών) λόγω της οικονοµικής αδυναµίας των δηµοτών είναι πολύ πιθανό να επιφέρει πλήρη αποσυντονισµό στον προγραµµατισµό οποιασδήποτε δράσης των ήµων. Η οικονοµική αποδυνάµωση των ήµων µε την στέρηση των θεσµοθετηµένων πόρων τους, σε συνδυασµό µε τη µείωση του προσωπικού τους (βλέπε εργασιακή εφεδρεία, κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, εφαρµογή της αναλογίας 10:1 όσον αφορά αποχωρήσεις-συνταξιοδοτήσεις προς προσλήψεις, από το έτος 2013, που στην πράξης είναι απαγορευτική σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού των ΟΤΑ), καθιστούν αδύνατη τη στελέχωση των νέων δηµοτικών υπηρεσιών µε προσωπικό και την παροχή ουσιαστικού κοινωνικού έργου για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, εκθέτοντας στα µάτια των πολιτών τον ίδιο το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. την απαξίωση του θεσµού συµβάλλουν επίσης οι συνεχιζόµενες επιθέσεις εναντίον του για δήθεν υπερχρέωση και εκτεταµένη διαφθορά, ή για υπέρογκες αµοιβές, που γενικεύουν κάποια περιορισµένα µεµονωµένα φαινόµενα. Ως προς την αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης: Οι ήµοι ήδη επωµίζονται σηµαντικό βάρος στην αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης σε τοπικό επίπεδο, ως ο πλησιέστερος θεσµός προς τον πολίτη. Η συνεισφορά των ήµων στην αναπλήρωση του κοινωνικού κράτους και στην στήριξη του πολίτη θα πρέπει να αποτελέσει πρόκριµα άµεση προτεραιότητα στις δράσεις τους, δεδοµένου ότι οι ήδη πιεστικές κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες των πολιτών αναµένεται να αυξηθούν δραµατικά το Ως προς τη συµβολή των ΟΤΑ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας: Επισηµαίνεται ότι οι Περιφέρειες και οι ήµοι αποτελούν τον καταλληλότερο φορέα για την εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις ανάγκες και τις δυνατότητες των περιοχών τους. Όµως στην πράξη, το γραφειοκρατικό θεσµικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού για την διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων και, εν µέρει, η αδυναµία πρόσβασης σε χρηµατοδοτήσεις καθιστούν απαγορευτική ή δύσκολα επιτεύξιµη αυτή τη δυνατότητα. Ως προς την οργανωτική δοµή και την εσωτερική λειτουργία των ήµων: Επισηµαίνεται ότι για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους επιβάλλεται η εφαρµογή των βασικών αρχών του management στον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την αποτίµηση του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, µε ανάλογη κατάρτιση του προσωπικού τους. Ωστόσο, η βεβιασµένη, χρονικά, εφαρµογή και οι αδυναµίες του «Καλλικράτη», οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η πληθώρα νοµοθετηµάτων και εφαρµοστικών εγκυκλίων, η έλλειψη ελίδα 7 από 51

8 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α προσωπικού για να υποστηρίξει το πολυεπίπεδο και εν πολλοίς αντιλειτουργικό «σύστηµα διακυβέρνησης», οι καθηµερινές σχεδόν υποχρεώσεις των φορέων της γενικής κυβέρνησης (µεταξύ αυτών και οι ΟΤΑ) στην παροχή στοιχείων και οικονοµικών καταστάσεων προς την κεντρική ιοίκηση, έχουν καταστήσει τις υπηρεσίες των ήµων έρµαιο της γραφειοκρατίας, µε αποτέλεσµα να έχει περιοριστεί σηµαντικά ο εξωστρεφής (και ουσιαστικός) ρόλος των ήµων στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ 2013 ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 1. υνοπτική αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του ήµου Αλεξάνδρειας Η περιοχή του ήµου Αλεξάνδρειας καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα του Νοµού Ηµαθίας και βρίσκεται στα σύνορα αυτού, µε το Νοµό Θεσσαλονίκης στα ανατολικά (όρια ήµων Χαλκηδόνας και έλτα), µε το Νοµό Πέλλας στα βόρεια (όρια ήµου Πέλλας) και στα νότια µε το Νοµό Πιερίας (όρια ήµου Πίδνας-Κολινδρού). Ο Νοµός Ηµαθίας έχει συνολική έκταση 1.701Km 2 και διακρίνεται γεωµορφολογικά σε τρία τµήµατα: το ορεινό που καλύπτει και το µεγαλύτερο τµήµα του Νοµού (έκταση 857 Km 2, ποσοστό 49,85%), το ηµιορεινό (έκταση 85 Km 2, ποσοστό 5,00%) και το πεδινό (έκταση 767 Km 2, ποσοστό 46,15%). Το ορεινό τµήµα του Νοµού καταλαµβάνεται από τµήµατα δύο µεγάλων οροσειρών, του Βερµίου και των Πιερίων, που διαχωρίζονται µεταξύ τους από τη ρηξιγενή κοιλάδα του Αλιάκµονα. Χάρτης 1 : Μορφολογία Νοµού Ηµαθίας ΟΡΕΙΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ (600m 2.052m) ΗΜΙΟΡΕΙΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ (200m 600m) ΠΕ ΙΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ (0m 200m) ελίδα 8 από 51

9 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α Η έκταση του ήµου Αλεξάνδρειας ανέρχεται σε 478,825Km 2, που καλύπτει το 28,14% του συνολικού εδάφους και το 62,42% της πεδινής έκτασης του Νοµού. τα νοτιοανατολικά όρια του ήµου, ο Νοµός Ηµαθίας βρίσκει διέξοδο στο Θερµαϊκό Κόλπο, µέσω µιας στενής λωρίδας αιγιαλού που εκτείνεται σε µήκος 5Km περίπου, από την εκβολή του Λουδία (σύνορα µε το Νοµό Θεσσαλονίκης) µέχρι τις εκβολές του Αλιάκµονα (σύνορα µε το Νοµό Πιερίας). Οι καλλιεργούµενες γεωργικές εκτάσεις κυριαρχούν στο σύνολο της περιοχής του ήµου, που συνιστά ένα πεδινό αγροοικοσύστηµα µε υψόµετρο που κυµαίνεται από 7m (µέσος σταθµικός υψοµέτρου στον Πλάτανο) έως 70m (µέσος σταθµικός υψοµέτρου στο Νεόκαστρο). Η περιοχή του ήµου καλύπτει το ανατολικό τµήµα της εξαιρετικά εύφορηςαρδευόµενης πεδιάδας της Κεντρικής Μακεδονίας («κάµπος Θεσσαλονίκης») που σχηµατίστηκε από τις προσχώσεις των ποταµών Αλιάκµονα και Λουδία, καθώς και από την αποξήρανση της λίµνης των Γιαννιτσών. Έδρα του ήµου είναι η πόλη της Αλεξάνδρειας το τρίτο σε µέγεθος πληθυσµού αστικό κέντρο του Νοµού Ηµαθίας, µετά τη Βέροια και τη Νάουσα. Η πόλη της Αλεξάνδρειας αποτελεί σηµαντικό αναπτυξιακό πόλο της Ηµαθίας και επίκεντρο της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής αναφοράς του ήµου. Άλλοι αστικοί οικισµοί του ήµου, σύµφωνα µε την κατάταξη της ΕΛΑΤ, είναι η Μελίκη και το Πλατύ. Η Αλεξάνδρεια απέχει 33Km από τη Βέροια και 52Km από τη Θεσσαλονίκη και συνδέεται µε αυτές οδικώς και σιδηροδροµικώς. Η γεωγραφική θέση του ήµου Αλεξάνδρειας, τόσο στο Νοµό Ηµαθίας όσο και γενικότερα στο σύστηµα του βορειοελλαδικού και του εθνικού χώρου, είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς από την περιοχή διέρχονται η Εγνατία οδός και ο Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου (Π.Α.Θ.Ε.) που τέµνονται στο ύψος του Κλειδίου (οµώνυµος Κόµβος) και το σιδηροδροµικό δίκτυο (γραµµή Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκης-Αµυνταίου-Φλώρινας που συναντιούνται στο σιδηροδροµικό σταθµό Πλατέος). Η κοµβική θέση του ήµου στα κύρια συγκοινωνιακά δίκτυα της χώρας, οδικό και σιδηροδροµικό, σε συνδυασµό µε την εγγύτητα της περιοχής στο µητροπολιτικό κέντρο Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της θέσης του ήµου και τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Ο ήµος Αλεξάνδρειας εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης. ύµφωνα µε την κατάταξη των ΟΤΑ α βαθµού µε βάση τον πραγµατικό πληθυσµό τους (στοιχεία απογραφής 2001), ο ήµος Αλεξάνδρειας βρίσκεται στην 72η θέση στο σύνολο των 325 ήµων της χώρας. Με την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010), συστήθηκε την 1 η Ιανουαρίου 2011 ο νέος ήµος Αλεξάνδρειας, αποτελούµενος από τους ήµους Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών οι οποίοι καταργήθηκαν και αποτελούν πλέον, αντίστοιχα, τις τέσσερις οµώνυµες ηµοτικές Ενότητες του διευρυµένου ήµου. Χάρτης 2 : ηµοτικές Ενότητες ήµου Αλεξάνδρειας ελίδα 9 από 51

10 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 1 ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας 2 ηµοτική Ενότητα Πλατέος 3 ηµοτική Ενότητα Μελίκης 4 ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών τον Πίνακα 5 εµφανίζονται οι οικισµοί του ήµου Αλεξάνδρειας, ανά ηµοτική Ενότητα και ηµοτική/τοπική Κοινότητα. Πίνακας 5 : ιοικητική ιαίρεση ήµου Αλεξάνδρειας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ηµοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας ΟΙΚΙΜΟ Αλεξάνδρεια Νησέλι χοινάς Τοπική Κοινότητα Βρυσακίου Βρυσάκι Αλεξάνδρειας Τοπική Κοινότητα Καµποχωρίου Καµποχώρι Τοπική Κοινότητα Λουτρού Λουτρός Εξωκκλήσι Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Νεοχώρι Τοπική Κοινότητα Νησίου Νησί άντα ηµοτική Κοινότητα Πλατέος ηµοτική Κοινότητα Κορυφής Πλατύ Κορυφή Νεοχωρόπουλο Παλαιόχωρα Τοπική Κοινότητα Αράχου Άραχος Πλατέος Τοπική Κοινότητα Κλειδίου Κλειδί Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου Λιανοβέργι Παλαιοχώρι Τοπική Κοινότητα Πλατάνου Πλάτανος Πρασινάδα Τοπική Κοινότητα Πρασινάδας Κυδωνέα Νησελούδι Τοπική Κοινότητα Τρικάλων Τρίκαλα ηµοτική Κοινότητα Μελίκης Μελίκη Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς Αγκαθιά Τριλοφιά Μελίκης Τοπική Κοινότητα Κυψέλης Κυψέλη Μ. Αγίου Αθανασίου Τοπική Κοινότητα Νεοκάστρου Τοπική Κοινότητα Προδρόµου Νεόκαστρο Παλαιός Πρόδροµος Νέος Πρόδροµος Αγία Τριάδα ελίδα 10 από 51

11 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α Αντιγονιδών Τοπική Κοινότητα Καβασίλων Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου Τοπική Κοινότητα Ξεχασµένης Τοπική Κοινότητα Παλ. κυλιτσίου Τοπική Κοινότητα ταυρού Καβάσιλα Επισκοπή Καλοχώρι Κεφαλοχώρι Ξεχασµένη Ραψοµανίκι Παλαιό κυλίτσι ταυρός ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας 18 µέτρα (περιοχή Λουτρού). Η ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας βρίσκεται στο Β/ΒΑ άκρο του Νοµού και συνορεύει ανατολικά µε τη ηµοτική Ενότητα Πλατέος, ΒΑ µε το Νοµό Θεσσαλονίκης, υτικά µε τη ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών, Βόρεια µε τον Νοµό Πέλλας και Νότια µε τη ηµοτική Ενότητα Μελίκης. Η έκταση που περικλείεται εντός των διοικητικών ορίων της ηµοτικής Ενότητας ανέρχεται σε στρέµµατα. Νότια της ηµοτικής Ενότητας και σχεδόν στα όριά της διέρχεται ο ποταµός Αλιάκµονας, διαχωρίζοντάς την από τη ηµοτική Ενότητα Μελίκης. Το υπερθαλάσσιο µέσο υψόµετρο της ηµοτικής Ενότητας κυµαίνεται από 10 µέτρα (περιοχή Αλεξάνδρειας) έως ηµοτική Ενότητα Πλατέος Η ηµοτική Ενότητα Πλατέος βρίσκεται στο Α-ΒΑ άκρο του Νοµού και συνορεύει ανατολικά και βόρεια µε τον Νοµό Θεσσαλονίκης, δυτικά µε τις ηµοτικές Ενότητες Αλεξάνδρειας και Μελίκης και νότια µε το Νοµό Πιερίας. Το νοτιοδυτικό άκρο της ηµοτικής Ενότητας βρέχεται από τον Θερµαϊκό Κόλπο. Η έκταση που περικλείεται εντός των διοικητικών ορίων της ανέρχεται σε στρέµµατα. Η ηµοτική Ενότητα Πλατέος είναι καθαρά πεδινή και η έκτασή της καταλαµβάνεται σχεδόν στο σύνολό της από γεωργικές καλλιέργειες, ενώ υπάρχουν και λίγες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Νότια της ηµοτικής Ενότητας διέρχεται ο ποταµός Αλιάκµονας, διαχωρίζοντας τόσο αυτήν όσο και το Νοµό Ηµαθίας από τον Νοµό Πιερίας. Το υπερθαλάσσιο µέσο υψόµετρο της ηµοτικής Ενότητας κυµαίνεται από 7 µέτρα (περιοχή Πλατάνου-Κλειδίου) έως 10 µέτρα (περιοχές Αράχου, Κορυφής, Πλατέος, Πρασινάδας). ηµοτική Ενότητα Μελίκης Η ηµοτική Ενότητα Μελίκης συνορεύει ανατολικά και νότια µε το Νοµό Πιερίας, δυτικά µε τις ηµοτικές Ενότητες Αποστόλου Παύλου και Βεργίνας του ήµου Βέροιας και βόρεια µε τις ηµοτικές Ενότητες Αντιγονιδών και Αλεξάνδρειας. Η έκταση που περικλείεται εντός των διοικητικών ορίων της ανέρχεται σε στρέµµατα. την περιοχή κυριαρχούν οι γεωργικές καλλιέργειες, επίσης υπάρχουν και λίγες ελίδα 11 από 51

12 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α χορτολιβαδικές εκτάσεις. Το υπερθαλάσσιο υψόµετρο των οικισµών της ηµοτικής Ενότητας κυµαίνεται από 15 µέτρα (περιοχή Κυψέλης) έως 70 µέτρα (περιοχή Νεοκάστρου). ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών Η ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών καταλαµβάνει το δυτικό τµήµα του ήµου Αλεξάνδρειας, µε έκταση καθαρά πεδινή που καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο της από γεωργικές καλλιέργειες, ενώ υπάρχουν και λίγες χορτολιβαδικές εκτάσεις κυρίως στην παρόχθια περιοχή του Αλιάκµονα. Νότια της ηµοτικής Ενότητας και σχεδόν στα όριά της διέρχεται ο ποταµός Αλιάκµονας, διαχωρίζοντάς την κατά το µεγαλύτερο µέρος από την ηµοτική Ενότητα Μελίκης, ενώ ανατολικά αυτού διέρχεται η Περιφερειακή Τάφρος «66», η οποία απολήγει στον Αλιάκµονα. Το υπερθαλάσσιο µέσο υψόµετρο των οικισµών κυµαίνεται από 10 µέτρα (περιοχή ταυρού) έως 21 µέτρα (περιοχή Ξεχασµένης). Με βάση τα στοιχεία των απογραφών που έχει πραγµατοποιήσει η Εθνική τατιστική Υπηρεσία, ο πραγµατικός πληθυσµός του ήµου Αλεξάνδρειας από κατοίκους που ήταν το 1951 ανήλθε σε κατοίκους το 2001, ενώ σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2011 που έδωσε στη δηµοσιότητα η ΕΛΑΤ ο µόνιµος πληθυσµός του ήµου ανέρχεται σήµερα σε κατοίκους. Πίνακας 10 : Εξέλιξη πραγµατικού πληθυσµού ήµου Αλεξάνδρειας ( ) ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ *.Ε. Αλεξάνδρειας Ε. Πλατέος Ε. Μελίκης Ε. Αντιγονιδών ήµος Αλεξάνδρειας Ν. ΗΜΑΘΙΑ % ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑ 31,59% 31,17% 31,42% 31,15% 31,20% 30,09% 29,57% ΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ Ο * ΕΛΑΤ, Προσωρινά αποτελέσµατα µόνιµου πληθυσµού. το διάστηµα τη µεγαλύτερη και µάλιστα εντυπωσιακή πληθυσµιακή αύξηση (109,19%) παρουσίασε η ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας που οφείλεται αποκλειστικά στη ραγδαία αύξηση του πληθυσµού της Αλεξάνδρειας, που από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 και κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 µετεξελίχθηκε σε αστικό κέντρο. 2. Οργανωτική δοµή ήµου Αλεξάνδρειας και ηµοτικών Νοµικών Προσώπων το πλαίσιο του Ν.3852/2010, στο ήµο Αλεξάνδρειας ιδρύθηκαν το 2011 τα εξής νέα νοµικά πρόσωπα : η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ήµου Αλεξάνδρειας (ΝΠΙ ειδικού σκοπού), ο Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Αλεξάνδρειας (ΝΠ ), η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αλεξάνδρειας (ΝΠΙ ), και δύο χολικές Επιτροπές, Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, ελίδα 12 από 51

13 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α που προήλθαν από την συγχώνευση οµοειδών νοµικών προσώπων που λειτουργούσαν στους καταργηθέντες ήµους Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών. τα νέα νοµικά πρόσωπα αποδόθηκαν, σύµφωνα µε τις συστατικές τους πράξεις, συγκεκριµένες αρµοδιότητες του ήµου που άπτονται των τοµέων της Ύδρευσης-Αποχέτευσης, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, του Πολιτισµού, του Αθλητισµού και της Παιδείας. Η άσκηση αυτών των αρµοδιοτήτων από τα νοµικά πρόσωπα γίνεται µε την επιβαλλόµενη αυτοτέλεια που τα διακρίνει, ωστόσο εντός του πλαισίου λειτουργίας και των σκοπών του ήµου, ο οποίος, βάσει του νόµου, ασκεί επί αυτών εποπτεία. Όσον αφορά τον ίδιο τον ήµο, εγκρίθηκε νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίες (ΦΕΚ Β 1116/ ), µε πρόβλεψη οργανωτικής ανάπτυξης και λειτουργίας νέων υπηρεσιακών µονάδων, προκειµένου να καλύπτονται όλες οι νέες αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν µε τον «Καλλικράτη» στους ΟΤΑ α βαθµού, ώστε να ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο. ύµφωνα µε τον νέο Ο.Ε.Υ., οι οργανωτικές µονάδες του ήµου Αλεξάνδρειας διαρθρώνονται ως εξής: Α. ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑ ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ: 1. Γενικός Γραµµατέας. 2. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου. 3. Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και ηµοσίων χέσεων. 4. Γραφείο Ειδικών υµβούλων, Επιστηµονικών και Ειδικών υνεργατών. 5. Νοµική Υπηρεσία. 6. Γραφείο ιαφάνειας. 7. Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας. 8. Γραφείο Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας. Β. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ: ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, που περιλαµβάνει: α) το Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, β) το Γραφείο Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, και γ) το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Γ: ΥΠΗΡΕΙΕ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που περιλαµβάνει: α) το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, β) το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµπορίου, και γ) το Τµήµα Απασχόλησης και Τουρισµού. : ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ:.1) ΙΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ, που περιλαµβάνει τα Τµήµατα: α) Πολεοδοµίας και β) Περιβάλλοντος..2) ΙΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΥ, που περιλαµβάνει τα Τµήµατα: α) Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών, β) Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών υνεργείων, γ) υντήρησης Πρασίνου, και δ) ιαχείρισης και υντήρησης Οχηµάτων. Ε: ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ: Ε.1) ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ, που περιλαµβάνει: α) το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, β) το Γραφείο Ισότητας, γ) το Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων, και δ) το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας. Ε.2) ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ, που περιλαµβάνει: α) το Γραφείο Παιδείας και ια Βίου Μάθησης, β) το Γραφείο Πολιτισµού., γ) το Γραφείο ηµοτικών Βιβλιοθηκών, και δ) το Γραφείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού. Τ: ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ: ελίδα 13 από 51

14 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α Τ.1) ΙΕΥΘΥΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ, που περιλαµβάνει τα Τµήµατα: α) Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου, β) ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, γ) Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, δ) Ανθρώπινου υναµικού, και ε) ιοικητικής Μέριµνας. Τ.2) ΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ, που περιλαµβάνει τα Τµήµατα: α) Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών, β) Εσόδων και Περιουσίας, και γ) Ταµείου. Τ.3) ΙΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ, που περιλαµβάνει τα Τµήµατα: α) υγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων, β) Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και ηµατοδότησης, γ) Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, και δ) υγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων. Τ.4) ΙΕΥΘΥΝΗ ΚΕΠ, που περιλαµβάνει τα Τµήµατα: α) Εξυπηρέτησης Πολιτών, και β) Εσωτερικής Ανταπόκρισης. Τ.5) ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ, που περιλαµβάνει τα Γραφεία: α) Επιχειρησιακού χεδιασµού και Υποστήριξης, β) Ελέγχου Κυκλοφορίας και τάθµευσης Οχηµάτων, και γ) Ελέγχου Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων, Κοινόχρηστων Χώρων και Πλανόδιου Εµπορίου. 3. Προσωπικό ήµου Αλεξάνδρειας Το προσωπικό του ήµου Αλεξάνδρειας διακρίνεται σε τακτικούς υπαλλήλους, σε υπαλλήλους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι ΑΧ), σε µετακλητούς υπαλλήλους (ειδικοί συνεργάτες ιδιαίτερος γραµµατέας ηµάρχου), καθώς και σε υπαλλήλους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι ΟΧ), ανταποδοτικών ή µη υπηρεσιών, που προσλαµβάνονται περιοδικά για την αντιµετώπιση έκτακτων και παροδικών αναγκών. Το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί σήµερα στο ήµο Αλεξάνδρειας ανέρχεται συνολικά σε 142 (εκατόν σαράντα δύο) υπαλλήλους, εκ των οποίων οι εξήντα τέσσερις (64) είναι τακτικοί υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, εβδοµήντα δύο (72) είναι υπάλληλοι που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ι ΑΧ, δύο (2) υπάλληλοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις δηµοσίου δικαίου και τέσσερις (4) είναι οι µετακλητοί υπάλληλοι. Επίσης ο ήµος προσλαµβάνει προσωπικό ορισµένου χρόνου (8 µηνών/2 µηνών), για την αντιµετώπιση εκτάκτων, εποχικών και επειγόντων αναγκών (εργάτες καθαριότητας, υδρονοµείς, κλπ). Πίνακας 11 : Προσωπικό µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου Αριθµός ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Υπηρετούντων Υπαλλήλων Κατηγορία ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού 5 ιοικητικού 2 Οικονοµικού-Λογιστικού 2 ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 7 Χηµικών Μηχανικών 1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3 Τοπογράφων Μηχανικών 3 Πολιτικών Μηχανικών 3 Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης 1 Γεωπόνων 2 Φυσικής Αγωγής 1 Ψυχολόγων 1 ύνολο ΠΕ 31 Κατηγορία ΤΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1 Οικονοµικού-Λογιστικού 1 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 1 ελίδα 14 από 51

15 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α Τεχνολόγων Μηχανικών 1 Κοινωνικών Λειτουργών 1 Βιβλιοθηκονόµων 1 ύνολο ΤΕ 6 Κατηγορία Ε ιοικητικού 17 ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 3 Χειριστών Μηχανηµάτων 1 Οδηγών 1 Ηλεκτρολόγων 1 ύνολο Ε 23 Κατηγορία ΥΕ Εργατών 1 Εργατών Καθαριότητας 3 ύνολο ΥΕ 4 ΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ 64 Πίνακας 12 : Προσωπικό που υπηρετεί σε προσωποπαγείς θέσεις ηµοσίου ικαίου ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΜΟΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αριθµός Υπηρετούντων Υπαλλήλων Κατηγορία Ε Εισπρακτόρων 2 ύνολο Ε 2 Κατηγορία ΥΕ ΥΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΕΩΝ 2 Πίνακας 13 : Προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι ΑΧ) Αριθµός Υπηρετούντων Υπαλλήλων Κατηγορία ΠΕ ιοικητικού 1 ύνολο ΠΕ 1 Κατηγορία ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού 1 Λογιστών 1 Τεχνολόγων Μηχανολόγων-Μηχανικών 1 Βιβλιοθηκονόµων 1 ύνολο ΤΕ 4 Κατηγορία Ε ιοικητικού 7 Υπαλλήλων Γραφείου 4 Βοηθών Λογιστών 1 Εισπρακτόρων 3 Προσωπικού Η/Υ 1 Χειριστών Μηχανηµάτων 2 Οδηγών 1 Οδηγών Απορριµµατοφόρων-Φορτηγών 3 Ηλεκτρολόγων 1 Βοηθών Ηλεκτρολόγων 1 Τηλεφωνητών 1 χολικών Φυλάκων 10 ύνολο Ε 35 Κατηγορία ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών 12 Εργατών 10 Εργατών Καθαριότητας 2 ελίδα 15 από 51

16 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3 Προσωπικού Καθαριότητας 5 ύνολο ΥΕ 32 ΥΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Ι ΑΧ 72 τον Πίνακα 14 αποτυπώνεται ο βαθµός της στελέχωσης (ποσοτικά) όλων των οργανωτικών µονάδων που προβλέπονται στον ΟΕΥ του ήµου Αλεξάνδρειας, σε κλίµακα από 1 έως και 5 (όπου: 1=άριστος βαθµός στελέχωσης, 2=ικανοποιητικός βαθµός στελέχωσης, 3=ανεκτός/µέτριος βαθµός στελέχωσης, 4=µη ικανοποιητικός βαθµός στελέχωσης, και 5=ανύπαρκτη στελέχωση-µη λειτουργία). Πίνακας 14 : Αξιολόγηση Οργανωτικών Μονάδων ήµου Αλεξάνδρειας ως προς το βαθµό της στελέχωσής τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ( ΙΕΥΘΥΝΗ / ΤΜΗΜΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ) ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ: Γενικός Γραµµατέας Χ Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου Χ Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και ηµοσίων χέσεων Χ Γραφείο Ειδικών υµβούλων, Επιστηµονικών/Ειδικών υνεργατών Χ Νοµική Υπηρεσία Χ Γραφείο ιαφάνειας Χ Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας Χ Γραφείο Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας Χ ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Χ Γραφείο Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας Χ Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Χ ΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Χ Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµπορίου Χ Τµήµα Απασχόλησης και Τουρισµού Χ ΙΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ 1. Τµήµα Πολεοδοµίας Χ 2. Τµήµα Περιβάλλοντος Χ ΙΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΥ 1 Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών Χ 2 Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών υνεργείων Χ 3 Τµήµα υντήρησης Πρασίνου Χ 4 Τµήµα ιαχείρισης και υντήρησης Οχηµάτων Χ I ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ 3 Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Χ Ι 4 Γραφείο Ισότητας Χ 5 Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων Χ 6 Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας Χ ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ Γραφείο Παιδείας και ια Βίου Μάθησης Χ Γραφείο Πολιτισµού Χ Γραφείο ηµοτικών Βιβλιοθηκών Χ Γραφείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού Χ ΙΕΥΘΥΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Χ Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου Χ Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Χ Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Χ Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Χ ΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ 1. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών Χ 2. Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας Χ 3. Τµήµα Ταµείου Χ ελίδα 16 από 51

17 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α ΙΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ Τµήµα υγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων Χ Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και ηµατοδότησης Χ Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Χ Τµήµα υγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Χ ΙΕΥΘΥΝΗ ΚΕΠ Τµήµα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Χ Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Χ ΑΥΤΟΤΕΛΕ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ Χ 4. υσχέτιση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αλεξάνδρειας Με το υπ αριθµ / έγγραφο προγραµµατισµού της Εκτελεστικής Επιτροπής και την αριθµ. 625/2011 απόφαση του ηµοτικού υµβουλίου καθορίστηκε ο αρχικός στρατηγικός σχεδιασµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Αλεξάνδρειας για την περίοδο , που διαρθρώνεται σε πέντε (5) κύριους Άξονες Προτεραιότητας: Άξονας 1 : «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής». Άξονας 2 : «Παιδεία Πολιτισµός Αθλητισµός». Άξονας 3 : «Πρωτοβάθµια Υγεία Κοινωνική Πολιτική Εθελοντισµός». Άξονας 4 : «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση», και Άξονας 5 : «Βελτίωση της ιοικητικής ικανότητας και της Οικονοµικής κατάστασης του ήµου». Οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου περιλαµβάνουν Μέτρα Παρεµβάσεων (Πίνακας 15) που µε τη σειρά τους εξειδικεύονται σε ράσεις (Πίνακας 16), από την υλοποίηση των οποίων προβλέπεται να υπηρετηθεί η στρατηγική του ήµου για την προσεχή τριετία ( ). Πίνακας 15 : Μέτρα Παρεµβάσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Άξονας Προτεραιότητας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 Χωροταξικός Πολεοδοµικός χεδιασµός & Χωρική υνοχή 1.2 Φυσικό Περιβάλλον 1.3 οµηµένο Περιβάλλον 1.4 Ύδρευση Αποχέτευση 1.5 Λοιπές Τεχνικές Υποδοµές & ίκτυα 1.6 Καθαριότητα ιαχείριση Αποβλήτων 1.7 Ανακύκλωση 1.8 Πράσινο 1.9 Μεταφορές υγκοινωνία 1.10 Ενέργεια Φυσικοί Πόροι Αξιοποίηση ΑΠΕ 1.11 Πολιτική Προστασία Πρόληψη Κινδύνων Άξονας Προτεραιότητας 2 : Παιδεία Πολιτισµός Αθλητισµός Μέτρο 2.1 Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση 2.2 Πολιτισµός 2.3 Αθλητισµός 2.4 Νεολαία Άξονας Προτεραιότητας 3 : Πρωτοβάθµια Υγεία Κοινωνική Φροντίδα Εθελοντισµός Μέτρο 3.1 Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Πρωτοβάθµια Περίθαλψη 3.2 Μέριµνα για το Παιδί και την Οικογένεια 3.3 Μέριµνα για τους Ηλικιωµένους 3.4 τήριξη ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων 3.5 Ισότητα και Κοινωνική Ενσωµάτωση ελίδα 17 από 51

18 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 3.6 Εθελοντισµός Άξονας Προτεραιότητας 4 : Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη Πρωτογενή Τοµέα 4.2 Μεταποίηση Εµπόριο Υπηρεσίες 4.3 Απασχόληση 4.4 Τουριστική Ανάπτυξη Άξονας Προτεραιότητας 5 : Βελτίωση της ιοικητικής ικανότητας και της Οικονοµικής κατάστασης του ήµου Μέτρο 5.1 ιαδικασίες ιοίκησης 5.2 ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού 5.3 Βελτίωση Οργάνωσης και Λειτουργίας ηµοτικών Υπηρεσιών 5.4 Βελτίωση Υλικοτεχνικής Υποδοµής 5.5 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 5.6 ιαχείριση και Αξιοποίηση ηµοτικής Περιουσίας 5.7 Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 5.8 χέσεις του ήµου µε τους Πολίτες 5.9 Ανάπτυξη υνεργασιών Πίνακας 16 : Αναλυτικές ράσεις Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανά Μέτρο Παρέµβασης και Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΜΕΤΡΟ 1.1 : ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΧΕ ΙΑΜΟ & ΧΩΡΙΚΗ ΥΝΟΧΗ Εκπόνηση νέου Γενικού Πολεοδοµικού χεδίου στο σύνολο του ήµου Ένταξη περιοχών εκτός σχεδίου σε υφιστάµενα Γενικά Πολεοδοµικά χέδια Πράξεις Εφαρµογής Πολεοδόµησης Απαλλοτριώσεις Ρυµοτοµίας Κοινωφελών και Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Χωροθέτηση και πολεοδόµηση Επιχειρηµατικών Πάρκων Χωροθέτηση Περιοχής Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Θερµαϊκού Κόλπου ΜΕΤΡΟ 1.2 : ΦΥΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία και Ανάδειξη Yγροτόπων Προστατευόµενων Περιοχών ήµου Αλεξάνδρειας Αειφόρος ιαχείριση Υδατικού υναµικού Καταπολέµηση Κουνουπιών Ανάπτυξη ταθµών Καταγραφής Μέτρησης Μετεωρολογικών εδοµένων και Περιβαλλοντικών εικτών ράσεις Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης σε θέµατα Προστασίας Περιβάλλοντος ΜΕΤΡΟ 1.3 : ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόγραµµα Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων Αστικών Αναπλάσεων Αλεξάνδρειας Αναβάθµιση και Αξιοποίηση ηµοτικών Κτηρίων Επέκταση ηµαρχείου Αλεξάνδρειας υντήρηση, Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου υντήρηση Βελτίωση Κατασκευή Πεζοδροµίων υντήρηση ηµοτικών Κοιµητηρίων υντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνηµείων και Αρχαιολογικών Χώρων Παραχώρηση Ανενεργών τρατοπέδων για Κοινωφελείς κοπούς ΜΕΤΡΟ 1.4 : Υ ΡΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ Κατασκευή Αποχετευτικών ικτύων και Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων σε Οικισµούς του ήµου υντήρηση, Αναβάθµιση και Επέκταση ικτύων Ύδρευσης Βελτίωση Ποιότητας Πόσιµου Νερού Τηλεδιαχείριση ικτύων Ύδρευσης ΜΕΤΡΟ 1.5 : ΛΟΙΠΕ ΤΕΧΝΙΚΕ ΥΠΟ ΟΜΕ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ελίδα 18 από 51

19 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α Έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας Ανάπτυξη Οπτικών Ινών και Ασύρµατων Ευρυζωνικών ικτύων ΜΕΤΡΟ 1.6 : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Χωροθέτηση Μέσων Προσωρινής Αποθήκευσης Οικιακών Απορριµµάτων Βελτιστοποίηση Προγράµµατος Αποκοµιδής Οικιακών Απορριµµάτων υλλογή, ιάθεση και ιαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων ιαχείριση ηµοτικού τόλου Οχηµάτων και Απορριµµατοφόρων µε Εφαρµογή ΤΠΕ Προµήθεια Μέσων Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων (Κάδοι Απορριµµατοδοχεία) Ανανέωση ηµοτικού τόλου Απορριµµατοφόρων, Οχηµάτων και Εξοπλισµού Καθαριότητας ηµιουργία ταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΜΑ) και συνοδών Εγκαταστάσεων Αποκατάσταση και Περιβαλλοντική Εξυγίανση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) ιαχείριση και Επανάχρηση Ιλύος Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων ιαχείριση Κενών υσκευασιών Αγροχηµικών Προϊόντων Φυτοφαρµάκων ράσεις Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης Πολιτών σε θέµατα Καθαριότητας ΜΕΤΡΟ 1.7 : ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ Επανασχεδιασµός Προγράµµατος υλλογής και ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών Προµήθεια Κάδων Ανακύκλωσης ύναψη Μνηµονίων υνεργασίας µε Φορείς «υστήµατος υλλογικής Εναλλακτικής ιαχείρισης» Προµήθεια Οχηµάτων υλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών Πρόγραµµα Οικιακής Κοµποστοποίησης ράσεις Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης σε θέµατα Ανακύκλωσης υντήρηση και Αναβάθµιση Χώρων Πρασίνου Υλοποίηση Προγραµµάτων ενδροφύτευσης ΜΕΤΡΟ 1.8 : ΠΡΑΙΝΟ ΜΕΤΡΟ 1.9 : ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδοποιία (έργα συντήρησης, αποκατάστασης και κατασκευής νέων δηµοτικών οδών) Οδική υγκοινωνία και Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας Ποδηλατόδροµοι ήµανση Οδών Τοποθέτηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ Οδική υµπεριφορά Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ενίσχυση υστηµάτων Προειδοποίησης και Ασφάλειας στις Ισόπεδες ιαβάσεις ηµοτική υγκοινωνία Αξιοποίηση Αεροδροµίου Αλεξάνδρειας ως Εµπορευµατικού Αεροσταθµού ΜΕΤΡΟ 1.10 : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ Α.Π.Ε Ενεργειακή Αναβάθµιση και Εγκατάσταση υστηµάτων Α.Π.Ε. σε ηµοτικά και χολικά Κτήρια Βελτίωση ηµοτικού Φωτισµού µε χρήση Τεχνολογιών Α.Π.Ε Υλοποίηση Προγράµµατος «Εξοικονοµώ» Υλοποίηση Προγράµµατος «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια» Αξιοποίηση Φυσικού Αερίου Αξιοποίηση Γεωθερµίας Αξιοποίηση Βιοµάζας Αξιοποίηση Ηλιακής Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΜΕΤΡΟ 1.11 : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Εκπόνηση χεδίων ράσης για την Αντιµετώπιση Φυσικών Καταστροφών Υλοποίηση Έργων Πολιτικής Προστασίας και Πυροπροστασίας Προστασία από Ακτινοβολίες Έλεγχος Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας Λειτουργία Τοπικής Οµάδας Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Φυσικών Καταστροφών ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 : ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΜΟ ΑΘΛΗΤΙΜΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 : ΕΚΠΑΙ ΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ελίδα 19 από 51

20 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α υντήρηση χολικών Κτηρίων και Εγκαταστάσεων Κατασκευή νέων χολικών Κτηρίων & Επέκταση Υφιστάµενων χολικών Κτηρίων Πρόγραµµα Ανάπλασης και Αισθητικής Αναβάθµισης χολικών Αυλών Προµήθεια Εξοπλισµού χολικών Μονάδων Υλοποίηση Προγραµµάτων ια Βίου Μάθησης Λειτουργία χολείου εύτερης Ευκαιρίας Αλεξάνδρειας Φύλαξη χολείων Υλοποίηση Προγράµµατος «χολικού Τροχονόµου» ΜΕΤΡΟ 2.2 : ΠΟΛΙΤΙΜΟ Αποπεράτωση «υνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας ήµου Αλεξάνδρειας» Ανακατασκευή και Υλικοτεχνικός Εξοπλισµός ηµοτικού Θεάτρου Πλατέος Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών ήµου Αλεξάνδρειας ιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Λειτουργία ηµοτικής Φιλαρµονικής και Χορωδιακών υνόλων Ανάπτυξη Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας Λειτουργία ηµοτικού Κινηµατογράφου Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου Έκδοση Εντύπων, Βιβλίων και Οπτικοακουστικού Υλικού, µε Ιστορικό-Λαογραφικό-Πολιτιστικό Περιεχόµενο Ανάδειξη και Προβολή Τοπικής Ιστορίας και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Εκσυγχρονισµός ηµοτικών Βιβλιοθηκών ράσεις Ενίσχυσης των Πολιτιστικών ωµατείων του ήµου ΜΕΤΡΟ 2.3 : ΑΘΛΗΤΙΜΟ Αναβάθµιση ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αλεξάνδρειας υντήρηση, Εκσυγχρονισµός και Αναβάθµιση Αθλητικής Υποδοµής Προµήθεια Αθλητικού Εξοπλισµού Υλοποίηση Προγραµµάτων Μαζικού και Αγωνιστικού Αθλητισµού ράσεις Ενίσχυσης των Αθλητικών ωµατείων του ήµου ΜΕΤΡΟ 2.4 : ΝΕΟΛΑΙΑ Λειτουργία Τοπικού υµβουλίου Νέων Υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για τη Νεολαία Ίδρυση Κέντρου Νεότητας ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΘΕΛΟΝΤΙΜΟ ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας Εκσυγχρονισµός και Αναβάθµιση Περιφερειακών Ιατρείων Υλοποίηση Προγραµµάτων Τηλεϊατρικής Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας ηµότη Λειτουργία ηµοτικού Ιατρείου Επιδηµιολογικές Έρευνες και Μελέτες Υγείας Τοπικού Πληθυσµού Πρόγραµµα Εµβολιασµών ράσεις Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης για την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας ΜΕΤΡΟ 3.2 : ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Λειτουργία Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών ταθµών Μελέτη Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού ταθµού στην Αλεξάνδρεια Λειτουργία Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ ΑΠ) ράσεις Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης ΜΕΤΡΟ 3.3 : ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ Λειτουργία Ανοιχτών Κέντρων Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) Λειτουργία Μονάδων «Βοήθεια στο πίτι» Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Τηλε-Ειδοποίησης σε θέµατα Υγείας Ηλικιωµένων ράσεις Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ελίδα 20 από 51

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1 από 9 12/10/2016 10:04 µµ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Ειδική Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005 Τηλ. 2267350100, FAX : 22670-22063 E-MAIL: info@daa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 12-11-2015 Αρ. πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει με το Προσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση

Τι αλλάζει με το Προσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση Τι αλλάζει με το Προσχέδιο του«καλλικρατη ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση Κεντρικό Κράτος Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Ελεγκτής Νοµιµότητας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Περιφέρειες Περιφερειακές Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 1-9-2014 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 38290 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 1007 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 58,59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 04 Απριλίου 2016 Αρ. Πρωτ. 379/28989 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Μιχάλης Ταµήλος - ήµαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος της επιτροπής νέων τεχνολογιών και τοπικής διακυβέρνησης της ΚΕ ΚΕ www.themegallery.com Η παρούσα κατάσταση 1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31727 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα