ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου ιονύσου στην έδρα του ήµου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 1) στον Άγιο Στέφανο µετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, που κοινοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα µε το νόµο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τo παρακάτω θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ.31/2011 Α..Σ. του ήµου µας περί εγκρίσεως του Ο.Ε.Υ. του ήµου» Σε αυτή τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κ.κ. Αντιδήµαρχοι Παρόντες Παπαβασιλείου Χρήστος, Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος Σακελλαρίου ιονύσιος, Αντιδήµαρχος ιοικητικών- ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Σαραντάκη Θεοδώρα, Αντιδήµαρχος ιαβούλευσης-εθελοντισµού Σπηλιώτης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας-Παιδείας Απόντες Πέππας Νικόλαος, Αντιδήµαρχος Οικονοµ.-Ανάπτυξης ιαφάνειας & Ηλεκτρον. ιακυβέρνησης Ροϊδης Αθανάσιος, Αντιδήµαρχος Ποιότητας Ζωής Σύµφωνα µε το νόµο, η Εκτελεστική Επιτροπή αρχίζει τη συζήτηση του θέµατος: Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ.31/2011 Α..Σ. του ήµου µας περί εγκρίσεως του Ο.Ε.Υ. του ήµου» Για το θέµα αυτό έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής λέγοντας ότι έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ.7519/ εισήγηση της

2 ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών (Τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού) για την τροποποίηση της υπ αριθµ. 31/2011 Α..Σ. του ήµου µας περί εγκρίσεως του Ο.Ε.Υ. του ήµου και σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010, προτείνεται η λήψη απόφασης για την εισήγηση της παραπάνω τροποποίησης στο.σ. Στη συνέχεια ο ήµαρχος- Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής έθεσε στα µέλη της Επιτροπής τα παραπάνω και ζήτησε τη λήψη σχετικής απόφασης. Μετά από διεξοδική συζήτηση τα µέλη της Επιτροπής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγούνται την τροποποίηση της υπ αριθµ. 31/2011 Α..Σ. του ήµου µας περί εγκρίσεως του Ο.Ε.Υ. του ήµου στο.σ. ως εξής: Ο ήµος ιονύσου µε το υπ αριθ.:4778/ έγγραφο του,διαβίβασε στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο την υπ αριθ.31/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως του Ο.Ε.Υ του ήµου, προκειµένου το Υπηρεσιακό Συµβούλιο,να γνωµοδοτήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 (Κ.Κ. & Κ.Υ) Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε το υπ αριθ. 3/ πρακτικό του, γνωµοδότησε για την επιστροφή της υπ αριθ 31/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, µε το αιτιολογικό να εναρµοστεί πλήρως, µε τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. δ του άρθρου 51 του Ν.3905/10 παρ.1 άρθρο 10 του Ν.3584/07,άρθρου 99 του ν.3584/07 άρθρα 7 & 8 του Ν. 3731/08, όσο αναφορά από τις κατηγορίες από τις οποίες πρέπει να προέρχονται οι Προϊστάµενοι /νσεών και Τµηµάτων. Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται στην εκτελεστική επιτροπή η τροποποίηση τις υπ αριθµ 31/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου ως προς το άρθρο 8 προϊστάµενοι οργανικών µονάδων, ως παρακάτω: 1. /νσης περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου. Ο προϊστάµενος της /νσης περιβάλλοντος καθαριότητας και πρασίνου επιλέγεται από τους κλάδους ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών,ΠΕ Ηλεκτρολόγων,ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ1 ιοικητικού, ΠΕ Οικονοµικού Λογιστικού και ελλείψη αυτών ΤΕ13. 2.Οι προϊστάµενοι της /νσης και των Τµηµάτων της ηµοτικής Αστυνοµίας επιλέγονται σύµφωνα µε τις δ/ξεις των άρθρων 7, 8 & 10 του Ν.3731/2008. α) /νση ηµοτικής Αστυνοµίας. Ο προϊστάµενος της /νσης της ηµοτικής Αστυνοµίας να επιλέγεται από τους κλάδους ΠΕ23,ΠΕ ηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ ηµοτικής Αστυνοµίας. β) Τµήµα Επιχειρησιακού σχεδιασµού. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Επιχειρησιακού σχεδιασµού, να επιλέγεται από τους κλάδους ΠΕ23,ΠΕ ηµοτικής Αστυνοµίας,ΤΕ ηµοτικής Αστυνοµίας και όπου προβλέπεται από τον 3731/08 Ε23. γ) Τµήµα Αστυνόµευσης. Ο προϊστάµενος του τµήµατος αστυνόµευσης να επιλέγεται από τους κλάδους ΠΕ23,ΠΕ ηµοτικής Αστυνοµίας,ΤΕ ηµοτικής Αστυνοµίας και όπου προβλέπεται από τον 3731/08 Ε23.

3 3.Ως προς την επιλογή των προϊσταµένων /νσεων και Τµηµάτων,εφαρµογή έχουν οι δ/ξεις του άρθρου 99 του Ν.3584/2007,Κώδικας Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως παρακάτω Άρθρο 99 «Προβάδισµα» Το προβάδισµα µεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α)μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες,προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας Ε και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β)μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία,προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθµού,µε βάση την ιεραρχική κλίµακα των βαθµών του άρθρου 83. γ)μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθµού δεν υπάρχει προβάδισµα. δ)όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπονται η τοποθέτηση προϊσταµένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισµα,δεν ισχύει το προβάδισµα των κατηγοριών. Κατά την σύνταξη του ΟΕΥ,εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στο αυτοτελές τµήµα προγραµµατισµού, οργάνωσης, πληροφορικής και διαφάνειας, ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών για την επιλογή προϊσταµένων, προτείνεται να συµπληρωθεί ως εξής: Ο προϊστάµενος του αυτοτελούς τµήµατος προγραµµατισµού, οργάνωσης, πληροφορικής και διαφάνειας, να επιλέγεται από τους κλάδους ΠΕ ΕΣ Α, ΠΕ5,ΠΕ Οικονοµικού Λογιστικού ΠΕ11 και έλλειψη αυτών από τους κλάδους,τε12,τε19. Μετά τ ανωτέρω οι πίνακες του άρθρου 8 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης διαµορφώνονται ως εξής: Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού ΠΕΕΣΤΑ, ΠΕ1 ΠΕ οικονομικού λογιστικού ΠΕ11 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΤΕ12 ΤΕ19 ΠΕΕΣΤΑ, Α, ΠΕ5., ΠΕ1 ΠΕ οικονομικού λογιστικού ΠΕ11 και ελλείψει αυτών, ΤΕ12 ΤΕ19

4 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ1 ΠΕ οικονομικού λογιστικού ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΕ17 ΤΕ22 ΤΕΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου Αλλοδαπών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕ οικονομικού λογιστικού, και ελλείψει αυτών, ΠΕΕΣΔΔ και ελλείψει αυτών,

5 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου και ελλείψει αυτών Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εσόδων & Περιουσίας και ελλείψει αυτών ΤΕ22

6 Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 5, 5 και ελλείψει αυτών ΤΕ13, ΤΕ22 Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Οικονομικού λογιστικού ΤΕ17 ΤΕ13 ΤΕ22 ΠΕ1 ΠΕ οικονομικού λογιστικου ΤΕ17 ΤΕ13 ΤΕ22 ΠΕ5, και ελλείψει αυτών

7 ΠΕ5, Τμήμα Σχεδίου Πόλης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών ΠΕ5, ΠΕ5, και ελλείψει αυτών ΠΕ5, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου ΠΕ5, ΠΕ5, ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών ΠΕ Ηλεκτρολόγων ΠΕ Περιβάλλοντος ΠΕ οικονομικού λογιστικού, και ελλείψει αυτών

8 ΤΕ13 Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΠΕ οικονομικού λογιστικού, και ελλείψει αυτών ΤΕ13 και ελλείψει αυτών ΔΕ29 ΔΕ28 ΔΕ24 ΔΕ30 ΔΕ35 ΔΕ2 ΠΕ οικονομικού λογιστικού, και ελλείψει αυτών ΤΕ13, και ελλείψει αυτών ΔΕ24, 8, ΔΕ29 ΔΕ30 ΔΕ35 ΔΕ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δημοτικής Αστυνομίας ΠΕ23, και ελλείψει αυτών ΤΕ23 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,8 & 10 του Ν.3731/2008 Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Αστυνόμευσης ΠΕ23, ΤΕ23, Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,8 & 10 του Ν.3731/2008 και ΔΕ23 όπου προβλέπεται από τον Ν.3731/2008 ΠΕ23, ΤΕ23, Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,8 & 10 του Ν.3731/2008 και ΔΕ23 όπου προβλέπεται από τον Ν.3731/2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ ΠΕ οικονομικού λογιστικού,πε διεκπεραίωση πολιτών, και ελλείψει αυτών, ΤΕ22

9 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κεντρικό ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου) ΠΕ οικονομικού λογιστικού, ΠΕ διεκπεραίωση πολιτών, και ελλείψει αυτών, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Παράρτημα ΚΕΠ Διονύσου & Δροσιάς) ΠΕ οικονομικού λογιστικού, ΠΕ διεκπεραίωση πολιτών, και ελλείψει αυτών, H παρούσα απόφαση του.σ. έλαβε τον αριθµό 4/2011. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 30 εκεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Επανατοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΘΕΜΑ Ορισμός Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 44/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 2 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 022/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραµµατισµός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

, 17-10-2012 .: , &

, 17-10-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 286 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 234-20/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2ας-6-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα