ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β ): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου..."

Transcript

1 ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β ): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...έργων» (605608) Άρθρο πρώτο Σα άρθρα 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Πρώτου και το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Δεύτερου της με αριθ. Δ15/οικ/24298/ (Β` 1105) Τπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ ΠΣΤΦΙΟΤ Άρθρο 1 Έννοια «Ενημερότητας Πτυχίου» - Φρόνος ισχύος 1. ε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι εγγεγραμμένη στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) χορηγείται έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα Πτυχίου» (εφεξής Ε.Π.), το οποίο προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και υποκαθιστά τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία δεν υποβάλλονται κατά τη δημοπρασία. Η υποκατάσταση των επιμέρους δικαιολογητικών από την Ε.Π. χωρεί και στις περιπτώσεις που από τη Διακήρυξη συγκεκριμένου έργου εσφαλμένα δεν προβλέπεται η προσκόμιση Ε.Π. Δεν υποκαθίστανται από την Ε.Π. και για αυτό, εφόσον ζητούνται από τη Διακήρυξη, πρέπει να προσκομίζονται ιδιαιτέρως στις διαδικασίες ανάθεσης, δικαιολογητικά που δεν απαιτούνται για την έκδοση της. 2. Η Ε.Π. εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μητρώων και Σεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων (εφεξής Γ.Γ.Δ.Ε.) του 1

2 Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (εφεξής «υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.»). 3. α. Για την έκδοση ή την ανανέωση Ε.Π. υποβάλλεται σχετική αίτηση στην Τπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 2 της παρούσας. Η εν λόγω υπηρεσία, εφόσον υποβληθεί πλήρης αίτηση, οφείλει να εκδώσει την Ε.Π. εντός είκοσι (20) ημερών. β.ί. την περίπτωση που η αίτηση ανανέωσης Ε.Π. υποβληθεί σε χρόνο μεταξύ των τριάντα (30) και είκοσι (20) ημερών πριν την ημερομηνία λήξης της ήδη ισχύουσας, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας Ε.Π. είναι η επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας και η διάρκεια ισχύος της είναι ένα (1) έτος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της. β.ίί. την περίπτωση που η αίτηση ανανέωσης Ε.Π. υποβληθεί εκτός του χρονικού ορίου του προηγούμενου εδαφίου και συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αφορά σε έκδοση Ε.Π., η ισχύς της είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της. γ. Όσα δικαιολογητικά δεν αναγράφουν χρόνο λήξης ισχύος, εκτός των βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου δημοσίων έργων, πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν την υποβολή της αίτησης, άλλως η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. ζητεί την υποβολή νέων. Όσα δικαιολογητικά αναγράφουν χρόνο λήξης ισχύος, πρέπει κατά την ημερομηνία έκδοσης της Ε.Π. να είναι σε ισχύ, άλλως η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. ζητεί την υποβολή νέων. Ο χρόνος λήξης της ισχύος των δικαιολογητικών αυτών αναγράφεται στην Ε.Π. δ. Εφόσον ο αναγραφόμενος στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας χρόνος ισχύος τους έχει λήξει κατά τη διάρκεια ισχύος της Ε.Π., οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 2

3 υποβάλλουν, πλέον της Ε.Π., υπεύθυνη δήλωση ότι είναι φορολογικά ή/ και ασφαλιστικά ενήμεροι και εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά και υφίστανται έλεγχο σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν.3263/2004 (Α` 179), όπως κωδικοποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Εργων που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (Α` 116). Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε διακήρυξη. 4. α. Αν για λόγους που δεν αφορούν τον αιτούντα, η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. δεν έχει εκδώσει την Ε.Π., επικυρώνει κατόπιν αιτήσεως του αιτούντα φωτοαντίγραφο της αίτησης έκδοσης της Ε.Π. που υποβλήθηκε με την επισημείωση ότι υποβλήθηκε η αίτηση έκδοσης της Ε.Π., συνοδευόμενη από τα κατά νόμο δικαιολογητικά, η πληρότητα των οποίων ελέγχθηκε συνοπτικά. Η βεβαίωση αυτή θα έχει ισχύ δεκαπέντε (15) ημερών με δυνατότητα επιπλέον παράτασης εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι. Σο επικυρωμένο κατά τα παραπάνω φωτοαντίγραφο της αιτήσεως, με την επ` αυτού επισημειωματική βεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως η Ε.Π. για συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων. β. ε κάθε άλλη περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της παλαιότερης μέχρι την έκδοση της νέας Ε.Π., η αιτούσα εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να καταθέσει προσφορά σε διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου. γ. Αν πάντως η λήξη ισχύος της Ε.Π. επέλθει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών σε διαδικασία ανάθεσης, η εργοληπτική επιχείρηση νομίμως εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος στη διαδικασία. την περίπτωση αυτή, κατά τον έλεγχο που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3263/2004 (Α` 179), όπως κωδικοποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής 3

4 Δημοσίων Εργων που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (Α` 116), προσκομίζεται υποχρεωτικά η νέα Ε.Π. Άρθρο 2 Περιεχόμενο Ε.Π. - Τποβαλλόμενα δικαιολογητικά Για την έκδοση της Ε.Π. οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.: Α. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης: 1. Κωδικοποιημένο (τελευταίο) καταστατικό δημοσιευμένο σε ΥΕΚ ή, εφόσον δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, τα ΥΕΚ με το αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Κατά την ανανέωση Ε.Π., εφόσον δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα ανωτέρω στοιχεία, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης. Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. 2. Βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. 3. Απόσπασμα πρακτικού Γενικής υνέλευσης περί εκλογής του τελευταίου Διοικητικού υμβουλίου (Δ..) και τις τυχόν τροποποιήσεις του Δ.. με τα αντίστοιχα ΥΕΚ. Εφόσον η σύνθεση του Δ.. δεν έχει μεταβληθεί, μετά την τελευταία ανανέωση της Ε.Π., υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την υποβολή της αίτησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. 4

5 4. Πρακτικό Δ.. στο οποίο καθορίζονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, εφόσον δεν προκύπτουν από το καταστατικό. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη Ε.Π., υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της αιτούσας εργοληπτικής επιχείρησης. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την υποβολή της αίτησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. 5. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Β. Αποδεικτικά περί της καταλληλότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων: 1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή άλλης αρμόδιας διοικητικής αρχής περί του ότι αυτή δεν τελεί υπό κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. 2. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. 3. Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (TEE, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ., που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Αν αναγράφεται παράπτωμα, προσκομίζεται η σχετική απόφαση. χετικά με τη βαρύτητα του παραπτώματος αποφασίζει η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής έχει δικαίωμα παράστασης η αιτούσα εργοληπτική επιχείρηση που καλείται προς τούτο με έγγραφη πρόσκληση, πέντε 5

6 τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση. Αν το παράπτωμα κριθεί, από την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., ως βαρύ δεν εκδίδεται Ε.Π. 4. Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.. και τον Διευθύνοντα ύμβουλο της εταιρείας. ε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα αδικήματα στα οποία αφορούν οι καταδίκες που είναι καταχωρημένες στο μητρώο, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. Ενημερότητα Πτυχίου δεν εκδίδεται εάν στο ποινικό μητρώο των ως άνω προσώπων έχουν καταχωρηθεί κάποια από τα εξής αδικήματα: υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στην παρ. 1 του άρθρου 3 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου, Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν στο ποινικό μητρώο υπάρχει καταχώριση καταδίκης για υπεξαίρεση (άρθρο 375 Π.Κ.), απάτη (άρθρα 386, 388 Π.Κ.), εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφία (άρθρα 216 και 218 Π.Κ.), ψευδορκία (άρθρο 224 Π.Κ.), δωροδοκία (άρθρα 235 και 237 Π.Κ.) και δόλια χρεοκοπία (άρθρο 6

7 398 Π.Κ.), ζητείται η προσκόμιση της καταδικαστικής απόφασης. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. κρίνει στην περίπτωση αυτή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., αν το αδίκημα σχετίζεται ή όχι με την επαγγελματική διαγωγή των προσώπων για τα οποία προσκομίζονται τα πιστοποιητικά. Εάν κριθεί ότι σχετίζεται, τότε δε χορηγείται Ε.Π. 5. Βεβαίωση της επαγγελματικής εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ανήκει η εργοληπτική επιχείρηση περί καταβολής των οφειλόμενων εισφορών. 6.α. Αποδεικτικά των αρμόδιων Δ.Ο.Τ. ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις. β. Εφόσον η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων έργων που είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή - διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση), προσκομίζεται σχετικός πίνακας με τα στοιχεία των κοινοπραξιών και την αρμόδια Δ.Ο.Τ. της καθεμιάς και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των κοινοπραξιών αυτών. γ. Για όσες κοινοπραξίες δεν έχει εκδοθεί ΑΥΜ, όπως βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης, της οποίας η αίτηση εξετάζεται, η εργοληπτική επιχείρηση μπορεί να προσκομίζει ως αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της έδρας της κοινοπραξίας αντίγραφο του κοινοπρακτικού της, όπως κατατέθηκε στην εφορία. Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. 7.α. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας: i. της εταιρείας, ii. των κοινοπραξιών στις οποίες τυχόν συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση βεβαίωσης 7

8 περάτωσης, ή την οριστική διακοπή - διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση), όπως αποδεικνύεται από τον πίνακα της προηγούμενης παρ. Β.6, iii. των έργων που είναι σε εξέλιξη (από τον χρόνο έναρξης υποχρέωσης ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στο έργο, σύμφωνα με την οικεία ασφαλιστική νομοθεσία, μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή - διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση) και iv. των στελεχών της που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΣΜΕΔΕ. Σα ανωτέρω αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (της έδρας της εταιρείας και των κοινοπραξιών, του τόπου εκτέλεσης των έργων της εταιρείας, των κοινοπραξιών κλπ.). β. Για όσα έργα δεν έχουν απογραφεί στο ΙΚΑ - ΕΣΑΜ και έχουν ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο το συνολικό ποσό της σύμβασης, η εργοληπτική επιχείρηση υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της για τα ανωτέρω. Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. 8. τοιχεία περί μη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών, που εκτελεί εταιρεία αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος, ήτοι: α) Τπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν εκτελεί άλλο έργο (ως μεμονωμένος ανάδοχος ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος), εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στο υπό στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου πίνακα. Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. 8

9 β) Πίνακα υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, που αναφέρει τα εκτελούμενα έργα, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο. γ) Βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων εκτέλεσης για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών που εκτελεί η εταιρεία (σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 παρ. 1 της παρούσας). 9. Τπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης περί του ότι όλα τα δηλούμενα εκ μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης στοιχεία είναι αληθή. Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. Γ. την Ε.Π. καταχωρούνται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., υπό μορφή πίνακα, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν για την έκδοση της: α) τα στοιχεία νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της εργοληπτικής επιχείρησης όπως προκύπτουν από τα υπό στοιχείο Α του παρόντος άρθρου στοιχεία, και β) η βεβαίωση ότι δεν υφίστανται κωλύματα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα ότι: δεν υφίσταται πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία εκκαθάρισης της εργοληπτικής επιχείρησης, δεν υφίσταται εγγεγραμμένη πειθαρχική ποινή σε βάρος της εργοληπτικής επιχείρησης ή των στελεχών της για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 έως 91 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε 9

10 με το Ν. 3669/2008. Για τη σχετική πιστοποίηση λαμβάνονται υπόψη οίκοθεν τα στοιχεία της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., δεν υφίστανται αδικήματα της παρ. Β.4 της παρούσας, σε βάρος του Προέδρου του Δ.. και του Διευθύνοντος υμβούλου της εταιρείας, υφίσταται βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής εργοληπτικής οργάνωσης περί εξόφλησης των εισφορών της εργοληπτικής επιχείρησης ή ότι η εργοληπτική επιχείρηση δεν είναι μέλος εργοληπτικής οργάνωσης, υφίσταται ασφαλιστική ενημερότητα της εργοληπτικής επιχείρησης, των κοινοπραξιών, των έργων στα οποία αυτή μετέχει και των στελεχών της που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΣΜΕΔΕ, υφίσταται φορολογική ενημερότητα της εργοληπτικής επιχείρησης και των κοινοπραξιών στις οποίες αυτή μετέχει, δε διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών της εργοληπτικής επιχείρησης. Άρθρο 3 Μεταβολή - Παύση ισχύος - Ανάκληση Ενημερότητας Πτυχίου 1. Η Ε.Π. παύει να ισχύει όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, όπως ορίζεται κατά την παρ. 3 περίπτ. β` του άρθρου 1 της παρούσας. 2.α. ε περίπτωση μεταβολής των μελών του Διοικητικού υμβουλίου (Δ..), η εργοληπτική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει γραπτώς, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης υπό του αρμοδίου οργάνου της, την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. εκδίδει, το συντομότερο δυνατό, νέα Ε.Π., τροποποιημένη μόνο ως προς την 10

11 ανωτέρω μεταβολή. Η εργοληπτική επιχείρηση μέχρι την έκδοση της τροποποιημένης Ε.Π. συμμετέχει στις δημοπρασίες με την εν ισχύ Ε.Π. προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής του Προέδρου ή του Διευθύνοντος υμβούλου, η εργοληπτική επιχείρηση πρέπει να συμπεριλάβει στη γραπτή ενημέρωση της καθώς και κατά τη συμμετοχή της στις δημοπρασίες και τα δικαιολογητικά του υπό στοιχ. Β.4 του άρθρου 2 της παρούσας. β. Αν η εργοληπτική επιχείρηση, παρόλο που έχει υποχρέωση κατά τα ανωτέρω, δεν προβεί σε εμπρόθεσμη ενημέρωση με υπαιτιότητα της και περιέλθουν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. στοιχεία ή πληροφορίες για μεταβολή των μελών του Δ.., η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση γραπτή πρόσκληση στην εργοληπτική επιχείρηση, με την οποία θέτει υπόψη της τις πληροφορίες ή τα στοιχεία και την καλεί να υποβάλει γραπτά τις αντιρρήσεις της, με τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση δικαιολογητικά, μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι ανώτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. γ. Αν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις ή οι υποβληθείσες δε γίνουν αποδεκτές, η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., με απόφαση του Προϊσταμένου της, ανακαλεί την Ε.Π. Η ανάκληση ενεργεί από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ενημέρωσης για την μεταβολή των προϋποθέσεων έκδοσης της Ε.Π. Εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση συμμετείχε σε διαδικασία ανάθεσης και δεν έχει ακόμα συναφθεί σύμβαση, αποκλείεται του διαγωνισμού. Η σχετική απόφαση ανακοινώνεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στους φορείς που δημοπρατούν δημόσια έργα και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων. 11

12 δ. την περίπτωση που η εργοληπτική επιχείρηση ενημερώσει εκπρόθεσμα την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. για μεταβολή των μελών του Δ.., εκδίδεται τροποποιημένη Ε.Π. ως προς τα στοιχεία αυτά. Η εν ισχύ Ε.Π. ανακαλείται σύμφωνα με την παρ. 2.γ. του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα από την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας ενημέρωσης για την μεταβολή των στοιχείων, μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. από την εργοληπτική επιχείρηση. 3. ε περίπτωση που η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. με απόφαση της, μετά από αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης, εγκρίνει την είσοδο στελεχών στην εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Εργων όπως κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008, η εργοληπτική επιχείρηση οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης να υποβάλει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις παρ. 3 και 7.ίν. του στοιχείου Β. του άρθρου 2 της παρούσας, ήτοι: - Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (TEE, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ), από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα νεοεισερχόμενα στελέχη Μ.Ε.Κ. δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα και - Ασφαλιστική ενημερότητα ΣΜΕΔΕ των νεοεισερχόμενων στελεχών της που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΣΜΕΔΕ. την περίπτωση αυτή, η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. εκδίδει το συντομότερο δυνατόν τροποιητική Ε.Π. Μέχρι την έκδοση της τροποποιημένης Ε.Π., η εργοληπτική επιχείρηση κατά τις δημοπρασίες προσκομίζει στις δημοπρατούσες αρχές, επιπρόσθετα της Ε.Π., τα δικαιολογητικά αυτής της παραγράφου. 4. ε περίπτωση μεταβολής των κρίσιμων προϋποθέσεων, υπό τις οποίες εκδόθηκε η Ε.Π., όπως -μεταξύ άλλων-: 12

13 κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση ή κήρυξη της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης ή καταδίκη του Προέδρου του Δ.. και του Διευθύνοντος υμβούλου της εργοληπτικής επιχείρησης για ένα από τα αδικήματα της παρ. 4 του στοιχείου Β. του άρθρου 2 της παρούσας,η Ε.Π. της εργοληπτικής επιχείρησης ανακαλείται σύμφωνα με την παρ. 2.γ. του παρόντος άρθρου από το χρόνο της μεταβολής. 5. α. ε περίπτωση που η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή ο Τπουργός Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την υποβάθμιση της εταιρείας σε κατώτερη τάξη και εφόσον το συνολικό ανεκτέλεστο, που αναγράφεται στην Ε.Π., υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο ανεκτέλεστου της νέας κατάταξης, η εργοληπτική επιχείρηση μπορεί να προσκομίζει στις δημοπρατούσες αρχές νεότερες βεβαιώσεις ανεκτέλεστου από τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών της νέας κατάταξης. Με αίτηση της, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών, η εργοληπτική επιχείρηση μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας Ε.Π. β. ε περίπτωση που η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίσει την υποβάθμιση της εργοληπτικής επιχείρησης σε τάξη κατώτερη της 3ης τάξης, η Ε.Π. παύει να ισχύει και η εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει στις δημοπρασίες με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την τάξη της. 6. Δεν απαιτείται ενημέρωση και έκδοση νέας Ε.Π. σε περίπτωση αλλαγής, καθόσον χρόνο είναι σε ισχύ η Ε.Π. των προϋποθέσεων των παρ. 5, 6, 7 και 8 του στοιχείου Β. του άρθρου 2 της παρούσας. 13

14 7. ε περίπτωση που περιέλθουν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. στοιχεία ή πληροφορίες ότι η εργοληπτική επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης της για έκδοση Ε.Π. υπέβαλε ελλιπή στοιχεία ανεκτέλεστου ή δεν προσκόμισε ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα για έργα και κοινοπραξίες, όπως υποχρεούται σύμφωνα με τις παρ. 6, 7 και 8 του στοιχείου Β. του άρθρου 2 της παρούσας, η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αποστέλλει άμεσα γραπτή πρόσκληση στην εργοληπτική επιχείρηση, με την οποία θέτει υπόψη της τις πληροφορίες ή τα στοιχεία και την καλεί να υποβάλει γραπτά τις απόψεις της, με τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. ε περίπτωση που η εργοληπτική επιχείρηση δεν καταθέσει, κατά τα ανωτέρω, τις απόψεις της μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή διαπιστωθεί ότι το ανεκτέλεστο, συμπεριλαμβανομένων των έργων που δεν είχε δηλώσει, όπως υποχρεούται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών, η Ε.Π. ανακαλείται, σύμφωνα με την παρ. 2.γ. του παρόντος άρθρου, από το χρόνο έκδοσης της. 8. ε περίπτωση έκδοσης τροποποιημένης Ε.Π., οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 8 της Δ15/οικ/24298/ (Β` 1105) Τπουργικής Απόφασης. [ ] 14

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα