ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Χρήστος Τρυφωνόπουλος Ηλ. Ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: , Τηλεομοιότυπο: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ /Β1 ΠΡΟ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Η ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΤΩΝ ΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜ: 043, 046, 543, 546. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ε Θ Ν Ι Κ Η Π Α Ι Δ Ε Ι Α Κ Α Ι Θ Ρ Η Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Έχοντας υπόψη: 1. Τη ΑE 040 τροπ. 01, τη ΑE 043 τροπ. 01, τη ΑE 044 τροπ. 01, τη ΑE 046 τροπ. 01, τη ΑE 048 τροπ. 01, τη ΑE 146 τροπ. 0, τη ΑE 536 τροπ. 0, τη ΑE 541 τροπ. 0, τη ΑE 543 τροπ. 01, τη ΑE 544 τροπ. 01, τη ΑE 546 τροπ. 01, τη ΑΜ 043 τροπ. 0, τη ΑΜ 046 τροπ. 0, τη ΑΜ 543 τροπ. 01, τη ΑΜ 546 τροπ. 01 και το παράρτημα Α' αυτών. 2. Το Π.Δ. 89/ Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ( ΦΕΚ Α 134 ). 3. Το Π.Δ. 114 (ΦΕΚ 181/Α /29-08-), Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 4. Την απόφαση αρίθμ /Υ1 (ΦΕΚ 2988/Β /), Μεταβίβαση Δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), και ιδίως την παράγραφο 9 του άρθρου 7 και τις παραγράφους 3 και 13 του άρθρου 21 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα πρώτο και δεύτερο του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α 51). 6. Την Υ.Α με αρ /ΔΕ 2649/ «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 1367/Β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α με αρ /ΔΕ 3080/ (ΦΕΚ 1493/Β / ). 7. Τα αιτήματα που έχουν εισαχθεί στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 8. Την ανάγκη αποτελεσματικής εκτέλεσης του του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 1

2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Την ανακατανομή πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (), στη ΑE 040 τροπ. 01, τη ΑE 043 τροπ. 01, τη ΑE 044 τροπ. 01, τη ΑE 046 τροπ. 01, τη ΑE 048 τροπ. 01, τη ΑE 146 τροπ. 0, τη ΑE 536 τροπ. 0, τη ΑE 541 τροπ. 0, τη ΑE 543 τροπ. 01, τη ΑE 544 τροπ. 01, τη ΑE 546 τροπ. 01, τη ΑΜ 043 τροπ. 0, τη ΑΜ 046 τροπ. 0, τη ΑΜ 543 τροπ. 01, τη ΑΜ 546 τροπ. 01 με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία, όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής. 2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση των εν λόγω ΑΕ, οπότε παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση. 3. Μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του για την αυτοματοποιημένη έκδοση των ανακατανομών, η Τράπεζα της Ελλάδος, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης και την εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα από τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τα παρακάτω έργα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Νίκης 5-7, , Αθήνα 2. Τράπεζα της Ελλάδος Τμήμα χέσεων με το Δημόσιο Πανεπιστημίου 21, , Αθήνα 3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ/νση 20η Τμήμα Δ Πανεπιστημίου 37, , Αθήνα 4. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 5. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Κρήτης Ιω. φακιανάκη 20, Χανιά. 6. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών χεδίων ΕΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 3. Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔ & Τμήμα Γ Κατάρτισης 2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΤΩΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΟΝΟΜΑΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΚΩΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ: ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ , ,39 ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΕΠΙΚΕΥΕ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1996Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ , ,48 ΕΠΙΚΕΥΕ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΦΟΙΤ.ΕΤΙΑ Ε.Μ.Π 1997Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ , ,24 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΜΟΥ Ε ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ ΚΟΝΙΤΑ 2008Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ , ,00 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΕΓΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , , , Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΝΙΧΥΗ Φ.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ ΜΟΛΑΩΝ , , , , , ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , , , , , , , , , ,42 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε Ε ΥΝΤΗΡΗΕΙ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΕΓΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ε ΕΡΓΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗ , , Ε Ν.ΚΤΙΡΙΟ ΑΙΘΟΥΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ , , ,13 ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ , , Ε ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥΔΑΤΙΚΗ ΛΕΧΗ ΤΕΙ , ,46 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Β ΦΑΗ) , , , ,46 ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , , ,59 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε Ε ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ , ,88 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ Ε ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗ ΕΟΚ 6/1994- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2Η ΚΑΙ 3Η , Ε ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ , ,63 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΓΑΗ ΤΗ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ , , , , , , , ,28 ελίδα 1 από 12

4 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗ 2007Ε ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΗ ΕΠΙΚΕΥΗ, ΥΝΤΗΡΗΗ, ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΖΩΤΖΑ" ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗ ΚΑΤΟΡΙΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΑΤΟΡΙΑ Ε ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΚΕΥΗ - ΚΑΤΑΚΕΥΗ , ,74 - ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΕΥΝΑΡΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΓΑΗ ΤΗ ΔΗΜΟΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΙΝΑ Ε ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΚΕΥΗ-ΤΕΡΕΩΗ , , ,40 ΚΤΙΡΙΟΥ " ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΤΡΙΑ " ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΓΑΗ ΤΟΥ ΙΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗ ΑΙΓΙΝΑ 1988Ε ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ , , ,78 ΤΡΑΤΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , , , , , , , , ,49 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΜΕΗ , ,82 ΤΑΗ ΤΟ ΑΠΘ Ε ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ , ,13 ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ , ,40 Ε ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗ Ε ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΤΑΗ , ,00 ΘΕΤΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΚΝΩΟ Ε ΒΟΥΤΕ , , , , Ε ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ , ,04 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ , , , , Ε ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠ ΠΑΤΡΩΝ Ε ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗ- ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ Ε ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΑΘΜΟΥ , , , Ε ΕΠΙΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ , ,26 ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ Π Ι Ε ΠΡΟΚΤΗΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,58 ΠΑΝΕΠΙΤ.ΚΡΗΤΗ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ , , ελίδα 2 από 12

5 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ 1986Ε ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΚΤΙΡΙΑΚΕ , , ,39 ΕΓΚΑΤ. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΝΙΜΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ 1991Ε ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΦΟΙΤΗΤΚΗ ΕΤΙΑ , , Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ Η , ,94 ΠΡΟΚΑΤΑΚΕΥΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΜ.Ε ) 2001Ε ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ , ,03 (Α' ΦΑΗ) Ε ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΩΝ Η/Μ , ,43 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ , ,83 ΤΜΗΜ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2005Ε ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , ,33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ , , , , Ε ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,76 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.'Β ΦΑΗ ΕΡΓΑΙΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒ/ΤΟ ΧΩΡΟΥ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΔΙΚΤΥΑ , , Ε ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟ , ,66 ΚΤΙΡΙΟ ΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΥΝΤΗΡΗΗ ΔΙΑΤΗΡΗΗ - ΔΥΟ ΥΠΟΕΡΓΑ (Α),(Β) , , , Ε ΚΤΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΜΥ ΔΙΤ , ,82 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , , , , ,67 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε048 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΕ, ΚΑΤΑΚΕΥΕ, ΕΠΙΚΕΥΕ, ΕΞΟΠΛΙΜΟΙ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΠΚ 2010Ε ) ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , ,27 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε Ε ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΥΦΙΤΑΜΕΝΗ , , ,66 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , ελίδα 3 από 12

6 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε536 Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑ(π.κ , , ) π.κ.1994ε , , , ,00 Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΩΝ, , ,54 ΕΚΔΟΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗ ΓΓΝΓ (ΠΚ 1995Ε ) Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΝΤΗΡΗΗ , ,52 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ & ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ π.κ. 2012Ε Ε ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ , ,71 EURO<26Π.Κ.2005Ε ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , ,00 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε541 Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΗ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΠΚ 2005Ε ) Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΤΙΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΚ 2008Ε ) ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , ,62 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε543 Ε ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ, ΠΡΟΘΗΚΕ, ΥΜΠΛΗΡΩΕΙ, ΕΠΕΚΤΑΕΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΑΤΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (π.κ. 1993Ε ) Ε ΠΡΟΘΗΚΕ-ΥΜΠΛΗΡΩΕΙ ΕΠΕΚΤΑΕΙ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (Π.Κ. 1978Ε ) Ε ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ (Π.Κ. 2009Ε ) Ε ΥΝΤΗΡΗΕΙ ΕΠΙΚΕΥΕ , ,56 ΒΕΛΤΙΩΕΙ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗ (Π.Κ. 2009Ε ) Ε ΥΝΤΗΡΗΕΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ , ,83 ΑΤΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΚ 2006Ε ) , ,06 Ε ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ (ΠΚ 2008Ε ) , , , , , , , , , , ελίδα 4 από 12

7 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΕΙ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ) (Π.Κ. 2006Ε ) Ε ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΥΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥΔΑΤΙΚΗ ΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (π.κ. 2006Ε ) ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , ,39 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε544 Ε ΕΠΙΚΕΥΕ-ΕΠΕΚΤΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΕΙ ΚΑΙ ΝΕΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥ (ΠΚ 1986Ε ) Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΕΡΓΑΤΗΡΙΩΝ, ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΧΟΛΗ (ΠΚ 2002Ε ) , , , , , , , , Ε ΕΠΙΚΕΥΕ, ΠΡΟΘΗΚΕ, ΝΕΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ ΤΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΗ ΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΧΟΛΗ (ΠΚ 2002Ε ) Ε ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΗΝΩΕΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΗΝΩΕΩΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΠΚ 2008Ε ) Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟ , ,97 ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕ ΕΡΕΥΝΕ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΥΝΕ (ΠΚ 2008Ε ) , ,23 Ε ΕΠΙΚΕΥΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΒΕΛΤΙΩΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ. - ΕΠΑ -.Ε.Κ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Η ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΠΚ 2002Ε ) Ε ΚΤΙΡΙΑΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΗ ΦΥΕΩ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ -Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠ/Η & ΕΚ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΚ 1999Ε ) , , , , , , , , Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ, ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΕΠΙΚΕΥΗ, ΥΝΤΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ (ΠΚ 1997Ε ) ελίδα 5 από 12

8 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΑΠΟΚΤΗΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ , ,60 ΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΗ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΚ 2010Ε ) Ε ΑΓΟΡΑ, ΥΝΤΗΡΗΗ ΕΠΕΓΕΡΓΑΙΑ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ, CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕ). ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΠΑΗ ΦΥΕΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΤΑΗ (ΠΙΝ.Ο) , , , ,27 ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , , ,46 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Ε546 Ε ΕΠΙΚΕΥΕ ΥΝΤΗΡΗΕΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗ ΧΙΟ (ΠΚ 1993Ε ) Ε ΟΡΙΖΟΝΤΙΕ ΥΝΤΗΡΗΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΚ 1998Ε ΚΑΙ 2005Ε ) Ε ΕΠΙΚΕΥΕ ΥΝΤΗΡΗΕΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΚ 1999Ε ) Ε ΕΠΙΚΕΥΕ ΥΝΤΗΡΗΕΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗ ΛΗΜΝΟ (ΠΚ 2007Ε ) Ε ΕΠΙΚΕΥΕ, ΥΝΤΗΡΗΕΙ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗ ΥΡΟ (ΠΚ 2009Ε ) , , , , ,73 Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ , ,57 ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΠΚ 1989Ε ) Ε ΕΠΙΚΕΥΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΚ 1993Ε ) , , , , , , Ε ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ-ΕΠΙΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 1992Ε ) Ε ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 2005Ε ) , , , , ,85 ελίδα 6 από 12

9 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 2009Ε ) Ε ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 2009Ε ) Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗ (ΠΚ 2005Ε ) Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΚ 1983Ε ) Ε ΕΠΕΚΤΑΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΚ 1960Ε ) Ε ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΚ 2000Ε ) Ε ΕΠΙΚΕΥΕ-ΥΝΤΗΡΗΕΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ (ΠΚ 1985Ε ) , , , , , , , , , , ,47 Ε ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 1997Ε ) Ε ΕΠΙΚΕΥΕ - ΥΝΤΗΡΗΕΙ , ,08 ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΚ 1994Ε ) Ε ΥΝΤΗΡΗΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ (ΠΚ 2013Ε ) , , , , , , , , , ,89 Ε ΥΝΤΗΡΗΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΠΚ 1983Ε ΚΑΙ 2005Ε ) Ε ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΚ 1993Ε ) Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ (ΠΚ 2013Ε ) Ε ΕΠΕΚΤΑΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ, ΕΠΙΠΛΩΗ, ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΑΚΤ(1992Ε ,1994Ε ,1984E ,1994Ε04600 Ε ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 1987Ε ) , , , , , , , , ελίδα 7 από 12

10 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΚΤΙΡΙΑΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΚΑΙ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΚ 1982Ε ) Ε ΥΜΒΑΤΙΚΟ-ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟ κλπ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ (ΠΚ Ε ) Ε ΕΠΙΚΕΥΗ, ΥΝΤΗΡΗΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ (ΠΚ 2008Ε , 2009Ε ) , , , , , , , , ,26 Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ (ΠΚ 2002Ε ) , , ,84 Ε ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΚ 1984Ε ) Ε ΚΤΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΤΟ ,49 ΑΚΡΩΤΗΡΙ (ΠΚ 1988Ε ) Ε ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ (ΠΚ 1989Ε ) Ε ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΒΑΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ (ΠΚ 2005Ε ) Ε ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΚ 2005Ε ) , , , , , , , , Ε ΕΠΙΚΕΥΗ-ΥΝΤΗΡΗΗ-ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ (ΠΚ 1984Ε ) Ε ΚΤΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 1993Ε ) Ε ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΓΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 1984Ε ) Ε ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ-ΕΠΙΚΕΥΗ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΚ 1983Ε ) , , , , , Ε ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΠΘ (ΠΚ 2005Ε ) Ε ΠΥΡΟΠΡΟΤΑΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΘ (ΠΚ Ε ) Ε ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩ Π.ΠΑΤΡΩΝ (ΠΚ 1977Ε ) , , , ,20 ελίδα 8 από 12

11 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΕΠΙΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΚ 1977Ε ) Ε ΕΡΓΑ ΥΝΤΗΡΗΗ-ΕΠΙΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠ (ΠΚ 1985Ε ) Ε ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ (ΠΚ 2001Ε ) , , , ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , , , , , ,76 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Μ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ υλλογική Απόφαση Κωδικός : Μ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ Π Α Μ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΠΘ ΤΗΝ ΟΡΕΤΙΑΔΑ Μ ΑΝΑΘΕΗ ΥΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟ ΝΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩ" Μ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΗ , ,78 ΚΛΙΜΑΤΙΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ Μ ΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΠΑ Μ ΜΕΛΕΤΕ ΑΝΕΓΕΡΗ , ,88 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ- ΕΠΙΚΕΥΗ 5.414,00 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1992Μ ΜΕΛΕΤΕ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ , , ,92 (ΤΜ.Ε ) 5.414, Μ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΛΙΚΟΥ , ,78 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΚΑΙΝΙΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΗ Μ ΜΕΛΕΤΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ , ,80 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 3.224, ,22 ελίδα 9 από 12

12 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΤΑ ΕΞΑΜΙΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ , , Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΤΗΝ ΠΑΝ/ΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΠΘ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ Μ ΤΕΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. ΕΠΙ ΤΗ ΟΔΟΥ ΤΑΜΑΔΟΥ 78 & ΖΕΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΤΙΑΤΟΡΙΟ) Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟ ΤΗΝ ΟΡΕΤΙΑΔΑ (Π.Χ. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ) 2005Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ , ,03 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ Π Θ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ , , ,04 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΔΥΙΤΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , , Μ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΗ ΛΑΪΚΟΥ , ,10 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟ ΓΟΥΔΗ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ , , ,72 ΔΕΡΙΓΝΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ , , , , Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΜΠΑ ΤΟΥ ΓΠΑ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΗ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ 2010Μ ΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ , , ,88 ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΜΙΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΛΕΧΗ ΜΑΓΕΙΡΊΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , , , , , , ,94 ελίδα 10 από 12

13 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ υλλογική Απόφαση Κωδικός : Μ543 Μ MΕΛΕΤΕ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ, ΥΠΗΡΕΙΕ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΗ, ΒΕΛΤΙΩΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗ (Π.Κ. 2008Μ ) , ,50 ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , ,50 υλλογική Απόφαση Κωδικός : Μ546 Μ ΜΕΛΕΤΗ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 2002Μ ) Μ ΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕ, ΤΑΤΙΚΕ, ΗΛ/ΚΕ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ Κ.Α.) (ΠΚ 2005Μ ) Μ ΜΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΕΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΛΠ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΘΕΑΛΙΑ (ΠΚ 1984Μ ) , ,00 ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , ,00 ελίδα 11 από 12

14 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ (3) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ (4) (5) (7) (8) (9) Q1 Q2 ΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , ,55 (10) ΠΙΤΩΕΙ Πιστώσεις Νέες Πιστώσεις Πιστώσεις Νέες Πιστώσεις Πιστώσεις Νέες Πιστώσεις Πιστώσεις Νέες Πιστώσεις Q3 Q4 Πιστώσεις Νέες Πιστώσεις (13) (14) (15) (16) Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ ΑΡ. ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ: 503

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ7Φ-ΓΙΝ. Φορέας Χρηματοδότησης "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ".

ΑΔΑ: ΒΛΓ7Φ-ΓΙΝ. Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 16-09-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 111 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση τέταρτης (4 ης ) τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την αποστολή στοιχείων έργων Σ.Α.Ε.Π / Σ.Α.Μ.Π στους φορείς υλοποίησης τους. ΣΧΕΤ:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την αποστολή στοιχείων έργων Σ.Α.Ε.Π / Σ.Α.Μ.Π στους φορείς υλοποίησης τους. ΣΧΕΤ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί μόνο με fax και e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος» Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων της τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό ΚΥΑ 67659/09.12.2013 (Β 3155)

Εφαρμογή των διατάξεων της τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό ΚΥΑ 67659/09.12.2013 (Β 3155) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα