ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ε Π Ε Α Ε Κ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ε Π Ε Α Ε Κ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ε Π Ε Α Ε Κ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νοέμβριος 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.117 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 1

3 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 2

4 Κεφάλαιο 1 Αποτελεί βούληση της ελληνικής πολιτείας η προώθηση εκπαιδευτικών πολιτικών οι οποίες αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό, βελτιώνουν τη δυνατότητα της νεολαίας για παραγωγική απασχόληση, καταπολεμούν παλαιά και αρχόμενα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, ευαισθητοποιούν τους αυριανούς πολίτες σε ποικίλα θέματα (περιβάλλον, καινοτομικότητα, ισότητα φύλων κτλ.) και παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις σχετικές ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα πεδία πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Ταυτόχρονα, οι όποιες κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπ όψη τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κοινωνιών για την «κοινωνία της γνώσης», την κατάρτιση αρχικά Eθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) και μετέπειτα Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας. Φιλοδοξία του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του ΕΚΤ, αρχικά του ΕΣΔΑ και μετέπειτα του ΕΠΜ, είναι να αποτελέσει εργαλείο εφαρμογής στρατηγικού σχεδιασμού του ΥπΕΠΘ. Το παρόν ΕΠ είναι φυσική συνέχεια πολλών από τις καινοτόμες και πιλοτικές προσπάθειες που ξεκίνησαν με το 1 ο ΕΠΕΑΕΚ, αλλά επικεντρώνεται σε θέματα ποιότητας των αποτελεσμάτων των σχεδιαζομένων παρεμβάσεων, τις οποίες εστιάζει περισσότερο πλέον προς την αγορά εργασίας. Όλα αυτά προσδίδουν μια σύγχρονη πολυεπίπεδη όψη στο παρόν Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥπΕΠΘ, που αντλεί πόρους από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ) δρομολογούνται δηλαδή μέτρα πάνω στους βασικούς άξονες πολιτικής του ΕΚΤ, τα οποία διέπονται από μια ενιαία φιλοσοφία προώθησης μιας κοινωνικοεκπαιδευτικής πολιτικής που επιδιώκει να ενισχύσει την ανάγκη ο άνθρωπος να μάθει πώς να ευαισθητοποιείται, να κοινωνικοποιείται και να δημιουργεί, με απώτερο σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 3

5 1.1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Το ΕΠ εντάσσεται δομικά στον Άξονα «Ανθρώπινοι Πόροι» του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) Όπως προαναφέρθηκε, οι παρεμβάσεις του ΕΠ στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ενώ συνδέονται άμεσα και με την εθνική πολιτική απασχόλησης (ΕΣΔΑ), η οποία εστιάζεται σε 3 πρωταρχικούς στόχους: 1. Πλήρης απασχόληση 2. Ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας 3. Κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση Συγκεκριμένα, οι ενέργειες του ΕΠ συμβάλλουν στην υλοποίηση των Στόχων 1 και 3. Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί τη sine qua non προϋπόθεση για την επιβίωση των χωρών στο σύγχρονο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διεθνή ανταγωνισμό σε μια διεθνοποιημένη οικονομία. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, συγκεκριμενοποιεί και «ποσοτικοποιεί», στο βαθμό του εφικτού, τους εθνικούς στόχους, θέτει το χρονικό ορίζοντα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και λαμβάνει διοικητικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα, που να ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας). Μέσω λοιπόν του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων έχουν τεθεί τέσσερις προτεραιότητες: Προτεραιότητα 1: Αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Προτεραιότητα 2: Αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης. Προτεραιότητα 3: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα 4: Αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με μια ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 4

6 σειρά από στοχευμένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ενέργειες του ΕΠ εμπίπτουν στο θεματικό περιεχόμενο των τριών από τις τέσσερις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, πιο συγκεκριμένα στις προτεραιότητες 2, 3 και 4. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας επιχειρείται με μία σειρά από εκπαιδευτικές πολιτικές που μπορούν να καταταγούν σε δύο βασικές ομάδες: - Στην πρώτη ομάδα κατατάσσονται μέσα και μακροχρόνιες πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, που χαρακτηρίζουν το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται βραχυχρόνιες πολιτικές, διάρκειας ενός έως το πολύ δύο ετών, που διακρίνονται από περιορισμένη στοχοθέτηση τόσο ως προς το αντικείμενο κατάρτισης όσο και ως προς το χώρο εφαρμογής τους. Προφανώς, οι δύο παραπάνω ομάδες αλληλοσυμπληρώνονται και οι πολιτικές της δεύτερης ομάδας αποβλέπουν, εκτός των άλλων, στη συμπλήρωση της κατάρτισης των ατόμων που εξέρχονται από το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο διέπεται από τις πολιτικές της πρώτης ομάδας. Στην περίπτωση που η έξοδος αυτή συντελείται πρόωρα, πριν δηλαδή το άτομο ολοκληρώσει τον ελάχιστο κύκλο σπουδών, που στην Ελλάδα συμπίπτει με τον κύκλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η ανάγκη πρόσθετης εκπαίδευσης και κατάρτισης γίνεται πιεστική προκειμένου το άτομο να αποκτήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό αλφαβητισμού και να αποφύγει τελικά τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έχει διαπιστωθεί από διάφορους μελετητές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η παραμονή των ατόμων στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, τόσο αυξάνει η δυνατότητα για απασχόληση και η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας και στις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών πάνω στις επιχειρήσεις. Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, αν δεν υποστηριχθεί η τυπική εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε οι νέοι να εισέρχονται στην αγορά εργασίας με όσο το δυνατό πιο στέρεα την εκπαιδευτική τους υποδομή, οι μετέπειτα προσπάθειες, τόσο από το άτομο όσο και από την κοινωνία, για την καταπολέμηση της συγκυριακής ή όχι ανεργίας κινδυνεύουν να μην αποδώσουν. Το γεγονός αυτό έχει γίνει φανερό σε όλες τις χώρες της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 5

7 ΕΕ από τα προγράμματα που απευθύνονται σε ανέργους, νέους ή όχι, χαμηλού βαθμού αλφαβητισμού, η μικρή αποτελεσματικότητα των οποίων οδήγησε σε πολιτικές επιμήκυνσης της υποχρεωτικής γενικής εκπαίδευσης. Έγινε δηλαδή κατανοητό ότι το κόστος διαχείρισης της εξειδίκευσης μειώνεται όταν το επίπεδο της γενικής εκπαίδευσης είναι υψηλό. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η δια βίου ζήτηση για εκπαίδευση είναι ευθέως ανάλογη με την αρχική εκπαίδευση. Όσο δηλαδή μεγαλύτερη είναι η αρχική εκπαίδευση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ζήτηση για δια βίου μάθηση. Η δια βίου μάθηση, ως έννοια και στόχος μιας συνεχώς μεταλλασσόμενης κοινωνίας, έχει διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κατάρτισης [όλων αυτών που προσφέρονται σε μια κοινωνία από το τυπικό (formal) και το μη-τυπικό (non formal) εκπαιδευτικό σύστημα], που συμβατικά προσδιορίζονταν μόνο από -χαμηλού συνήθως επιπέδου- προγράμματα παραδοσιακού τύπου συνεχιζόμενης κατάρτισης (1 ή 2 στην ευρωπαϊκή κλίμακα). Η παραπάνω εννοιολογική ενοποίηση των λειτουργιών της δια βίου μάθησης και κατάρτισης οδηγούν υποχρεωτικά και στη θεσμική ενοποίηση του χώρου, έστω και αν αυτός παραμένει διοικητικά διαφοροποιημένος. Επομένως, οι προτεινόμενες στο ΕΠ ενέργειες για την υλοποίηση του στόχου για τη δια βίου μάθηση καλύπτουν μεν, κατά κύριο λόγο, ενέργειες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά επεκτείνονται και στο μη-τυπικό σύστημα. Μια τρίτη προσπάθεια ενοποίησης των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας της «μαθητείας» στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και κυρίως στο επίπεδο των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της αρχικής τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η θεσμική αυτή αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη το περιεχόμενο σπουδών των προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης ή επανειδίκευσης, καθώς και των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, να υπόκεινται σε ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό, ανεξάρτητα από το φορέα που τα υλοποιεί. Αυτό οδηγεί στη συντονισμένη εποπτεία από μία ενιαία ρυθμιστική αρχή που θα διασφαλίζει την αποφυγή επικαλύψεων, κενών και σπατάλης πόρων. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η προσπάθεια ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων στην Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί συγχρόνως προς αμφότερους τους άξονες πολιτικής, στη λήψη δηλαδή τόσο μακροπρόθεσμων μέτρων για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 6

8 και της ποιότητας της προσφερόμενης δημόσιας Παιδείας, όσο και βραχυχρόνιων μέτρων για τη γρήγορη βελτίωση της απασχολησιμότητας του εργατικού και κυρίως του άνεργου δυναμικού και για την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. O παρακάτω Πίνακας 1.1 παρουσιάζει την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά επίπεδο εκπαίδευσης (για άνδρες και γυναίκες) κατά την περίοδο Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με δείκτες συμμετοχής στις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος δείχνουν τάσεις ανάλογες με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. και ειδικότερα στο γεγονός ότι οι υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμμετοχή. Η εξέταση όμως του ποσοστού ανεργίας σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιάζει ένα «παράδοξο»: υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην περίπτωση των ατόμων με μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο. Ειδικότερα, η καμπύλη που παριστάνει τη μεταβολή της ανεργίας σε συνάρτηση με το επίπεδο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχει τη μορφή ανάστροφου U, αντί της μορφής J που είναι η πλέον συνήθης. Στα δύο άκρα της κατανομής (άτομα με μεταπτυχιακό τίτλο και άτομα χωρίς εκπαίδευση) το ποσοστό ανεργίας είναι σχετικά μικρό. Πτυχιούχοι ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και άτομα με υποχρεωτική εκπαίδευση εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Κατά συνέπεια, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, όπου η εκπαίδευση ελαττώνει τον κίνδυνο ανεργίας, στην Ελλάδα οι κάτοχοι μετα-δευτεροβάθμιου διπλώματος παρουσιάζουν υψηλότερη ανεργία. Πίνακας 1.1: Ποσοστό ανεργίας κατά επίπεδο εκπαίδευσης την περίοδο Σύνολο 11,1 9,6 Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός Τίτλος 5,7 7,4 Πτυχίο Ανώτατων Σχολών 7,5 5,9 Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. 13,2 13,5 Εκπαίδευσης Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 14,9 11,9 Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης 12,2 12,2 Απολυτήριο Δημοτικού 8,2 6,6 Μερικές Τάξεις Δημοτικού 3,0 6,1 Δεν πήγε καθόλου σχολείο 6,9 3,7 Πηγή:ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Έως κάποιο βαθμό, το χαμηλό ποσοστό ανεργίας (σε σχέση με το συνολικό ποσοστό ανεργίας) των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο είναι πλασματικό. Το ποσοστό ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 7

9 απασχόλησης των ατόμων μεγάλης ηλικίας είναι χαμηλό, ενώ το ποσοστό αυτόαπασχόλησης των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο είναι υψηλό. Θα περίμενε κανείς ότι, τα νέα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, που αυξάνουν την παρουσία τους στην αγορά εργασίας, θα είχαν αντικαταστήσει τους μεγαλύτερους και λιγότερο μορφωμένους. Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει συμβεί, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση εργασίας δεν έχει προσαρμοστεί διαρθρωτικά στα νέα δεδομένα. Ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να εικάσει ότι η ελληνική αγορά εργασίας έχει «παγιδευτεί» σε ένα φαύλο κύκλο που μπορεί να περιγραφεί ως εξής: χαμηλός ρυθμός αύξησης της απασχόλησης χαμηλή ζήτηση για προσόντα και δεξιότητες χαμηλή παραγωγικότητα χαμηλός ρυθμός αύξησης της απασχόλησης ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ΕΠΕΑΕΚ, που αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει τρεις βασικές βαθμίδες: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) Δευτεροβάθμια (υποχρεωτική-γυμνάσιο, μεταυποχρεωτική-ενιαίο Λύκειο & επαγγελματική εκπαίδευση [ΤΕΕ & ΕΠΑΛ]) Τριτοβάθμια (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες παραγωγικές σχολές άλλων Υπουργείων) Επίσης, στα πλαίσια της παραπάνω διάρθρωσης λειτουργούν Ειδικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και λυκειακές τάξεις, που απευθύνονται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και Μουσικά, Εκκλησιαστικά, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά και Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια. Η εξέταση κάποιων βασικών μεγεθών οδηγεί στα κάτωθι συμπεράσματα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης έδειξε ότι ο αριθμός των μαθητών στα νηπιαγωγεία αυξήθηκε, γεγονός που εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξο 1 Μία μελέτη σχετικά με την τεχνολογία και τις δεξιότητες στην Ελλάδα, κατέληξε σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα. Βλ. Ιωαννίσης,Ε. (1999) Τεχνολογία, δεξιότητες και απασχόληση στην Ελλάδα: δομή και τάσεις, Εθνικός Οργανισμός Απασχόλησης, Αθήνα. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 8

10 δεδομένου ότι μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών σε ηλικία Αυτό πιθανόν οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού των παιδιών που πηγαίνουν πλέον στο νηπιαγωγείο εξαιτίας, εν μέρει, της αύξησης των οικογενειών που εργάζονται και οι δύο γονείς. Η μείωση των ατόμων ηλικίας 0-14 αντανακλάται σε κάποιο βαθμό στη μείωση του αριθμού των μαθητών στα δημοτικά και τα γυμνάσια. Η μείωση των μαθητών σε ορισμένα δημοτικά οδήγησε στη συγχώνευση κάποιων σχολείων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μείωση των σχολικών μονάδων. Αντίθετα, οι αίθουσες διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκαν λόγω της βελτίωσης των υποδομών των σχολείων, π.χ. εργαστήρια πληροφορικής 2, ολοήμερο σχολείο, εργαστήρια φυσικών επιστημών. Παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού των φοιτητών και σπουδαστών λόγω της αύξησης των θέσεων στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν και οι υποδομές των σχολείων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η αναλογία μαθητών προς αριθμό Η/Υ έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων ετών ( ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αναλογία μαθητών προς Η/Υ το 2002 για τα Δημοτικά ήταν 1:47,για τα γυμνάσια ήταν 1:16 και για Λύκεια ήταν 1:13 και για τα ΤΕΕ 1:13 3. Η συμμετοχή στη εκπαίδευση είναι γενικά χαμηλή στην Ελλάδα και παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού εξακολουθεί να είναι χαμηλό σε σύγκριση με το μέσο κοινοτικό 4. Περίπου το 24% του πληθυσμού (2001) ετών έχει αποκτήσει κάποιον τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών του ΟΑΣΑ είναι 28% με κάποιες χώρες της ΕΕ να παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά, π.χ Βέλγιο 38%, Ισπανία 36%, Ιρλανδία 48%. 5 Στη συνολική εικόνα παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις γενεές και τα φύλα. Οι νέοι άνθρωποι και κυρίως οι νέες γυναίκες παρουσιάζουν μεγάλη πρόοδο στην κατάκτηση υψηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων και ως αποτέλεσμα αυτού μειώνεται 2 Κατά την εκτίμηση του Τμήματος Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Βλ. 3 ΚΕΕ, Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Συνοπτική εικόνα σε αριθμούς, Αθήνα Συγκριτικά στοιχεία για το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις εκροές του εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχουν στο Education at a glance, OECD, 2001 Εdition, Paris. 5 Βλ. Education at a glance, OECD 2003, Paris. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 9

11 γρήγορα η απόκλιση της Ελλάδος από τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα τελευταία έτη ( ) οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου έχουν αυξηθεί κατά 40% ενώ οι κάτοχοι άλλων μη πανεπιστημιακών τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνουν ακόμα ταχύτερα (93% συνολικά). Η πρόοδος είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Αρνητικοί ρυθμοί έχουν καταγραφεί για άτομα με χαμηλή εκπαίδευση (μέχρι και το δημοτικό). Ο Πίνακας 1.2 παρουσιάζει στοιχεία που αντλήθηκαν από την έρευνα εργατικού δυναμικού (Labour Force Survey-Eurostat) και τα οποία αφορούν το ποσοστό των ατόμων ηλικίας που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Για την Ελλάδα εμφανίζεται ότι μόνο το 3% των ατόμων με γ/βάθμια εκπαίδευση, συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων που προηγήθηκαν της έρευνας, συγκρινόμενο με το 2% των ατόμων με ανώτερη β/θμια εκπαίδευση και πρακτικά κανέναν με κατώτατη β/θμια εκπαίδευση. Με βάση τα στοιχεία της ανωτέρω έρευνας, η Ελλάδα φαίνεται να είναι η χώρα που βασίζεται λιγότερο στην επαγγελματική κατάρτιση για την ανανέωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η επαγγελματική κατάρτιση καθώς και άλλες Ενεργές Πολιτικές Απασχόλησης δεν έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αυτές οι πολιτικές είναι σχετικά καινούργιες για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ αναπτύχθηκαν χάρη σε πόρους που προέρχονται από την ΕΕ και όχι ως αποτέλεσμα της ζήτησής τους από την εσωτερική αγορά. Η αλήθεια, είναι ότι από τότε που θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ), έχει παρατηρηθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά το σχεδιασμό και την παροχή τέτοιων ενεργών πολιτικών. Όποια πρόοδος έχει γίνει στη διαμόρφωση πολιτικής, αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην θεσμοθέτηση ενός αριθμού από υποστηρικτικές δομές και μηχανισμούς που ελέγχουν την ποιότητα των παρεμβάσεων. Πρόοδος επίσης έχει σημειωθεί και στο αριθμό των ανέργων που επωφελούνται τέτοιων ενεργών πολιτικών. Εκτιμάται ότι κατά την περίοδο , άνεργοι δέχτηκαν κάποια μορφή βοήθειας. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 17% περίπου των ατόμων που δέχονται βοήθεια κάθε χρόνο, γεγονός το οποίο, αναφορικά με το ποσοστό κάλυψης, αποτελεί μια συγκεκριμένη πρόοδο σε σχέση με παλαιότερες περιόδους. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 10

12 Πίνακας 1.2: Βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση EU 15 ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΟΡΤΟ ΓΑΛΙΑ Πληθυσμός ηλικιών ανάλογα με τα εκπαιδευτικό επίπεδο (%) και φύλο, 1999 Άρρενες και Θήλεα Λιγότερο από την κατώτερη δευτεροβάθμια Ανώτερη δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια εκπαίδευση Άρρενες Λιγότερο από την κατώτερη δευτεροβάθμια Ανώτερη δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια εκπαίδευση Θήλεα Λιγότερο από την κατώτερη δευτεροβάθμια Ανώτερη δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια εκπαίδευση Ποσοστό πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3-6), κατά φύλο και ηλικία, 1999 Άρρενες και Θήλεα Σύνολο, ηλικιακή ομάδα Ηλικιακή ομάδα Ηλικιακή ομάδα Άρρενες Σύνολο, ηλικιακή ομάδα Ηλικιακή ομάδα Ηλικιακή ομάδα Θήλεα Σύνολο, ηλικιακή ομάδα Ηλικιακή ομάδα Ηλικιακή ομάδα Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας που έχει συμμετάσχει σε κατάρτιση τις τελευταίες 4 εβδομάδες, κατά επίπεδο εκπαίδευσης 1999 Λιγότερο από την ανώτερη δευτεροβάθμια Ανώτερη δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια εκπαίδευση Πηγή Eurostat, The social situation in the European Union, 2001 Γενικά, η πολιτική απασχόλησης έχει αναμορφωθεί και εκσυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως ως αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ). Έτσι κατέστη δυνατό να έλθουν στο προσκήνιο τα κενά πολιτικής και είτε να εξαλειφθούν είτε τουλάχιστον να αναγνωρισθούν. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα είναι πλέον σε καλύτερη θέση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ενεργές πολιτικές απασχόλησης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και να ανταποκριθεί καλύτερα στα προβλήματα της αγοράς εργασίας. Παρ όλη αυτή τη βελτίωση, εκείνο που θα πρέπει να υπάρχει πάντα κατά νου και να τονίζεται είναι ότι η αντιμετώπιση των αδυναμιών επιβάλλει δράσεις για τη συνεχή προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο μιας στρατηγικής διά βίου μάθησης, ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 11

13 στρατηγική εξάλλου η οποία αποτελεί την ουσία του πεδίου πολιτικής 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική θεωρείται αρκετά πλήρης, διότι καλύπτει πεδία όπως η «ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων» (πεδίο πολιτικής 4), και απαιτεί ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας (πεδίο πολιτικής 5) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007 Οι ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης και έντασης καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007, οι οποίες ήταν πέραν του προβλεπόμενου συνήθους φαινομένου, εκδηλώθηκαν μαζικά σχεδόν ταυτόχρονα σε τέσσερις Περιφέρειες της Χώρας (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο). Οι Περιφέρειες αυτές συγκεντρώνουν πάνω από το 55% του συνολικού πληθυσμού και το 60% του ΑΕΠ της Χώρας. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στις τέσσερις προαναφερόμενες Περιφέρειες είχαν ως άμεσο τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών και την πλήρη καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού και τεχνικού, παραγωγικού, ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό, πέραν των άμεσων μεγάλων χρηματοοικονομικών ζημιών, δημιουργεί επίσης άμεσους κινδύνους αποδιάρθρωσης του οικονομικού και κοινωνικού ιστού των Περιφερειών αυτών, με την ταυτόχρονη εγκατάλειψη των πυρόπληκτων περιοχών από τους μόνιμους κατοίκους τους. Παράλληλα, λόγω της καταστροφής της χλωρίδας και των τεχνικών υποδομών, δημιουργείται άμεσος κίνδυνος νέων καταστροφών με την έλευση των καιρικών φαινομένων του φθινοπώρου και του χειμώνα, λαμβανομένων υπόψη και των κλιματικών αλλαγών που υφίστανται έτσι και αλλιώς παγκοσμίως και πολύ περισσότερο σε περιοχές που έχει διαταραχθεί η φυσική ισορροπία. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν όλο το φάσμα του παραγωγικού, κοινωνικού και οικονομικού ιστού, τόσο των Περιφερειών, αλλά και της Χώρας ολόκληρης, με δεδομένη τη διαφοροποίηση ιεράρχησης των προτεραιοτήτων στόχευσης και δράσης προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων και κινδύνων. Με δεδομένες αυτές τις νέες δυσμενείς συνθήκες της Χώρας, οι τομείς της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης επηρεάζονται ως προς τα εξής: ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 12

14 α) Ανάληψη υποχρεώσεων σχεδιασμού αντιμετώπισης της νέας κατάστασης του κοινωνικοοικονομικού ιστού των πυρόπληκτων περιοχών από το σύστημα διοίκησης του Προγράμματος. β) Ανάληψη ιδιαίτερου βάρους ενεργειών από Τελικούς Δικαιούχους Πράξεων του ΕΠ, με έδρα τις πυρόπληκτες Περιφέρειες. γ) Επαναπροσανατολισμός της εκτέλεσης πράξεων που αφορούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δ) Διαφοροποίηση των προτεραιοτήτων ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών από τους εν δυνάμει ωφελούμενους Πράξεων στους προαναφερόμενους τομείς. Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 στην Ελλάδα, πέραν των αρνητικών επιπτώσεων στον οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό ιστό των πυρόπληκτων Περιφερειών, επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση / εφαρμογή, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο σύνολό του, τουλάχιστον κατά το μέρος που εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες Περιφέρειες, αλλά και γενικότερα κατά το μέρος που αναλογεί στη συνολική διοίκηση και διαχείρισή του. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 13

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Ερευνητική Οµάδα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1452556-06/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα