ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Εποπτεία Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα και στις λοιπές περιοχές αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν. με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής ή αθλητικών σκοπών, η εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Y.Ε.N.). Άρθρο 2 Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (Ε.Π.Κ.Α.) Στις καταδύσεις αναψυχής οπουδήποτε και αν διε νεργούνται εφαρμόζονται τα εκάστοτε σε ισχύ Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (π.δ. 39/2001, ΦΕΚ 28 Α ) που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών και εκπαί δευση εκπαιδευτών αυτοδυτών, στις απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών ερασιτεχνικής κατάδυσης, καθώς και στα εξαρτήματα κατάδυσης και αναπνευ στικού εξοπλισμού. Άρθρο 3 Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών (Οργανισμός) είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ομοσπονδία που ασκεί, σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (Ε.Π.Κ.Α.) και τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις εξής δραστηριότητες: α) Καταρτίζει πρόγραμμα εκπαίδευσης για κατα δύσεις αναψυχής το οποίο παρέχει για εφαρμογή σε Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, που ανα γνωρίζονται από αυτόν ως ικανοί να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το πιστοποιημένο σχήμα εκ παίδευσης που διαθέτει και εφαρμόζει. β) Ελέγχει και εξουσιοδοτεί Παροχείς Καταδυτικών Υπη ρεσιών Αναψυχής για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. γ) Εκδίδει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαι δευόμενους ερασιτέχνες και εκπαιδευτές αυτοδύτες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτόνομης κατάδυσης, σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμά του και τηρεί σχετικούς καταλόγους των αναγνωριζό μενων από αυτόν Παροχέων και των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Αναγνώριση Οργανισμού 1. Για την αναγνώριση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ομοσπονδίας ως Οργανισμού πρέ πει το πρόσωπο αυτό να: α) έχει έδρα σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), β) διατηρεί νόμιμο γραφείο εκπροσώπησής του στην Ελλάδα για τη λειτουργία του Οργανισμού, γ) είναι πιστοποιημένο από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα πιστοποίησης προϊόντων των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο φορέας αυτός πιστοποίησης πρέπει να έχει διαπιστευτεί από το Εθνι κό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από άλλον εθνικό φορέα διαπίστευσης μέλος της σχετικής Συμ φωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (EA), δ) μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ε) έχει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (αα) Να είναι πολίτης κράτους μέλους του Ευρω παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή πολίτης άλλου κράτους, ο οποίος έχει το δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. (ββ) Να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να μην έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα, που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση στην Ελλάδα και να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκημα. (γγ) Να μην ασκεί δραστηριότητες προμηθευτή, κα τασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξο πλισμού και να μη συμμετέχει στη μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές δραστηριότητες.

2 4518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Για την αναγνώριση υποβάλλεται σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και από αποδεικτικό είσπραξης τέλους τριών χιλιάδων ευρώ υπέρ του Ελ ληνικού Δημοσίου. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζε ται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση αναγνώρισης, καθώς και οι εξαιρετικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να παραταθεί η προθεσμία έκδοσης της απόφασης για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης Οργανισμού από τον Αρχηγό Λ.Σ.. 3. Η απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. εκδίδεται εντός δι μήνου, από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, που, για εξαιρετικούς λόγους, μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ. ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίησή της, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δύο, επίσης, μηνών. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., η απόφαση αναγνώρισης ανακαλείται: α) αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις έκδοσής της ή β) στην περίπτωση της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου. Κατά της απόφασης αυτής, ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίησή της. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Οργανισμού 1. Ο Οργανισμός υποχρεούται να: α) δηλώνει αμέσως και εγγράφως στο Υ.Ε.Ν. οποια δήποτε μεταβολή των προϋποθέσεων έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης της παραγράφου 3 του προ ηγούμενου άρθρου ή την παύση λειτουργίας του, β) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Υ.Ε.Ν. κα τάσταση των εξουσιοδοτημένων από αυτόν Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, γ) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Υ.Ε.Ν. κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, έτος γέννησης, υπηκοότητα) των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν από αυτόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, πιστοποιητικά εκπαίδευσης ως εκπαιδευτών αυτοδυτών και ως ερα σιτεχνών αυτοδυτών στην Ελληνική Επικράτεια, δ) παρέχει στο Υ.Ε.Ν., όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο και πληροφορία που διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 2. Εάν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προ ηγούμενης παραγράφου, η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. εισηγείται στον Αρχηγό Λ.Σ. την ανάκληση της απόφασης που αναγνωρίζει τον Οργανισμό και του επιτρέπει να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 3 στην Ελλάδα. Για την αποδοχή ή την απόρριψη της εισήγησης εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. Κατά της απόφασης που ανακαλεί την αναγνώριση του Ορ γανισμού ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου. Άρθρο 6 Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής 1. Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής (Καταδυτικά Κέντρα, Σχολές Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υπη ρεσίες: α) εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποι ημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί, β) οργανωμένης καθοδηγούμενης κατάδυσης, γ) εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού. 2.α) Οργανωμένη κατάδυση είναι η υπηρεσία με ταφοράς, υποβρύχιας συνοδείας, επιτήρησης και υποστήριξης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που προσφέρεται από Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής σε αυτοδύτες, οι οποίοι διαθέτουν προσόντα και εμπειρία σε επίπεδο ανάλογο με την καταδυτική δραστηριότητα. β) Καθοδηγούμενη κατάδυση είναι η οργανωμένη κατάδυση κατά την οποία οι αυτοδύτες συνοδεύονται από τον Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή προστηθέντα αυτού, εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα Ε.Π.Κ.Α.. Άρθρο 7 Άδεια Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής 1. Οι υπηρεσίες του προηγούμενου άρθρου παρέ χονται από τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής: α) Ύστερα από άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και ασκούνται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της. Μπορούν, επίσης, να ασκούνται και σε περιοχές αρμο διότητας άλλων Λιμενικών Αρχών ύστερα από έγκρισή τους, που παρέχεται αμέσως, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι της παραγράφου 3, οι οποίοι όμως πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς. β) Σύμφωνα με τα Ε.Π.Κ.Α. του άρθρου 2, και αα) Για υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού από τον οποίο έχουν εξουσιοδοτηθεί. ββ) Για υπηρεσίες οργανωμένης καθοδηγούμενης κατάδυσης μετά από πιστοποίηση των υπηρεσιών του Παροχέα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ εθνικά πρότυπα παροχής καταδυτικών υπηρεσιών. γγ) Για υπηρεσίες εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλι σμού μετά από πιστοποίηση καταδυτικού εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Ε.Π.Κ.Α. για τον κα ταδυτικό εξοπλισμό. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου αυτού, οι διαδικασίες ελέγ χου από τη Λιμενική Αρχή, οι ειδικές απαγορεύσεις και περιορισμοί άσκησης της δραστηριότητας, τα δι καιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και των προϋποθέσεων για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, την ισχύ της, η μορφή, το περιεχόμενο των πιστοποιητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Η Λιμενική Αρχή με έγκριση της αρμόδιας Διεύ θυνσης του Υ.Ε.Ν. μπορεί, αν υπάρχουν λόγοι ασφάλει ας της ναυσιπλοΐας, προστασίας των εκπαιδευομένων ή άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος, να επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τοπικούς ή και χρο νικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις στην παροχή υπηρεσιών από τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής. 4. Η άδεια είναι πενταετούς ισχύος και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Η αίτηση ανα νέωσης και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2, πρέπει να υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της άδειας. Για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, κατα βάλλεται τέλος χιλίων ευρώ και πεντακοσίων ευρώ αντίστοιχα, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ανωτέ ρω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 5. Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από περισσότερους του ενός Οργανισμούς. 6. Η άδεια του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Ανα ψυχής αφαιρείται: α. Προσωρινά: 1) για χρονικό διάστημα ενός μηνός, αν επιβληθούν οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και 2) για χρονικό διάστημα τριών μηνών, αν επιβληθούν κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 μέσα σε ένα χρόνο από την προσωρινή αφαίρεση της άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περί πτωση. β. Οριστικά αν: 1) εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χο ρήγησής της, 2) παρέλθουν έξι μήνες από την ανάκληση της εξου σιοδότησης ή την παύση της λειτουργίας του Οργανι σμού, του οποίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμό ζει και δεν υποβάλει στη Λιμενική Αρχή εξουσιοδότηση από άλλον Οργανισμό ή την απόφαση αναγνώρισης ικανότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, 3) σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής και υπαιτιότητας του ιδίου ή προ στηθέντος αυτού, δεν προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια στους παθόντες. Άρθρο 8 Μητρώο Αδειών Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής Στο Υ.Ε.Ν. τηρείται Μητρώο Αδειών, στο οποίο κα ταχωρούνται τα στοιχεία των Παροχέων Καταδυτι κών Υπηρεσιών Αναψυχής. Ο αύξων αριθμός μητρώου καταχωρείται στο έντυπο της άδειας. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί αποκλειστικά σε έναν Παροχέα Καταδυτι κών Υπηρεσιών Αναψυχής και παραμένει δεσμευμένος ακόμα και σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή οριστικής αφαίρεσης της χορηγηθείσας άδειας. Στο Μητρώο καταχωρούνται, επίσης, οι ανανε ώσεις των αδειών των Παροχέων Καταδυτικών Υπηρε σιών Αναψυχής, οι επιβαλλόμενες σε αυτούς κυρώσεις, καθώς και η προσωρινή ή και οριστική ανάκληση των αδειών. Άρθρο 9 Πιστοποιητικά εκπαιδευτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών 1. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των αυτοδυτών δι ακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α. Για εκπαιδευτές β. Για ερασιτέχνες. 2. Τα Ε.Π.Κ.Α. προβλέπουν τα ελάχιστα επίπεδα των πιστοποιητικών κάθε κατηγορίας, όπως και τη θεωρητι κή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των αυτοδυτών για την απόκτησή τους. 3. Πιστοποιητικά ερασιτεχνών αυτοδυτών ή εκπαιδευ τών αυτοδυτών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το εκπαι δευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, αναγνωρί ζονται και ισχύουν αυτοδίκαια από την έκδοσή τους. 4. Κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαίδευσης ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει εκδοθεί από Οργανισμό ο οποίος δεν έχει αναγνωρισθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, καθώς και κάτοχοι πτυχίου ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει χορηγηθεί από Κέντρο Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης του υπ αριθ. 5 Γενικού Κανονισμού Λιμένα, μπορούν να συμμετέχουν σε καταδύσεις αναψυχής συνοδευόμενοι από Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής. 5. Πτυχία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λ.Σ. με ειδικότητα υποβρυχίου καταστροφέα ή υποβρυχίων αποστολών, αναγνωρίζονται ως ισότιμα της κατώτερης κατηγορίας πιστοποιητικών εκπαίδευ σης για εκπαιδευτές αυτοδύτες κατά την περίπτωση α της παραγράφου 1. Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι προϋ ποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών ανώτερης κατηγορίας. 6. Πτυχία των αποφοίτων της Σχολής Δυτών Καλύμνου αναγνωρίζονται ως ισότιμα της ανώτερης κατηγορίας πιστοποιητικών εκπαίδευσης για ερασιτέχνες αυτοδύ τες κατά την περίπτωση β της παραγράφου Όποιος εκπαιδεύεται για να αποκτήσει πιστοποι ητικό ερασιτέχνη αυτοδύτη πρέπει να έχει συμπλη ρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο μικρότερης ηλικίας και οπωσδήποτε όχι μικρότερης από εκείνη που προβλέπεται από τα Ε.Π.Κ.Α., εκπαιδεύεται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση εκείνου που έχει την επιμέλειά του. Το πρόσωπο αυτό συμπληρώνει και την ιατρική δήλωση που προβλέπεται στα Ε.Π.Κ.Α.. Άρθρο 10 Λοιπές διατάξεις 1. Κάτοχοι επί δύο τουλάχιστον χρόνια άδειας χει ριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυ τών και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομα κρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Κλάδου Λιμενικής Αστυνομίας, τον Διευθυντή της

4 4520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.), τον Τμημα τάρχη του Α Τμήματος της Δ.Λ.Α. του Υ.Ε.Ν., έναν εκ πρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ. Δ. Α.Ε.) και έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.). Αν μέχρι την δεν έχει αναγνωρισθεί Οργανισμός σύμφωνα με τις διατά ξεις του νόμου αυτού και μέχρι την αναγνώριση ενός τουλάχιστον Οργανισμού, η επιτροπή με απόφασή της αναγνωρίζει τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ως ικανούς να παρέχουν μία ή περισσότερες υπηρεσίες του άρθρου 6 με την προϋπόθεση εφαρμο γής των Ε.Π.Κ.Α.. Η επιτροπή συνεδριάζει εντός των ωρών εργασίας. 3. Τροποποιούνται οι διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 και των εδαφίων α, β, κ και κα της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του π.δ. 110/2001 (ΦΕΚ 101 Α ), οι οποίες είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 265/2003 (ΦΕΚ 237 Α ) και οι οποίες έχουν ως εξής: 1.«β. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προΐσταται μόνι μος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.» 2.«α) Στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.» «β) Στο Τμήμα Διατηρητέων κτιρίων Περιοχών Ιστο ρικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.» «κ) Στα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρ χιτεκτονικής Κληρονομιάς προΐσταται μόνιμος υπάλ ληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.» «κα) Στα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρ χιτεκτονικής Κληρονομιάς προΐσταται μόνιμος υπάλ ληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.» Άρθρο 11 Γενικές απαγορεύσεις Υποχρεώσεις 1. Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασ σα με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής, επιτρέπεται σε όλη την επικρά τεια, ενώ απαγορεύεται: α) σε προσδιορισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θαλάσσιες περιοχές εναλίων αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 15 του ν. 3028/ 2002 (ΦΕΚ 153 Α ) και β) σε συγκεκριμένα οικο λογικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφω να με τους νόμους 1650/1986, 3044/2002 και την κ.υ.α /3028/1998. Η οριοθέτηση πραγματοποιείται αντιστοίχως με κοι νή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατ εξαίρεση της απαγόρευσης της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής, με κοινή απόφαση των Υπουρ γών Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι μπορούν να χαρακτηρί ζονται ως υποβρύχια μουσεία, στα οποία επιτρέπεται καθοδηγούμενη κατάδυση, πάντα με συνοδεία δυτών φυλάκων αρχαιοτήτων ή αρχαιολόγων. 2. Οι καταδύσεις αναψυχής με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύονται σε περιοχές: α. διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων, β. γυμνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεμικών πλοίων ή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, γ. διενέργειας πλόων εκμισθούμενων μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και σε απόσταση εκατό μέτρων εκατέρωθεν των σημείων εκκίνησής τους, δ. όπου επιβάλλονται απαγορεύσεις από νομοθετή ματα κήρυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ή από τους κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας ή τα σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών τους, ε. όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστη μένα συστήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας, στ. όπου η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων. 3. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση παροχής μεμονωμένων υπηρεσιών μεταφοράς ή επιτή ρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών, εφόσον ο διαφημιζόμενος δεν κατέχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 7 άδεια. 4. Οι καταδύσεις αναψυχής, εφόσον δεν διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, απαγορεύονται κατά το χρονικό διάστημα μία ώρα μετά τη δύση και μέχρι μία ώρα πριν την ανα τολή του ήλιου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια της Λιμενικής Αρχής. Αν οι καταδύσεις αυτές διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρε σιών Αναψυχής απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία μπορεί να μην επιτρέπει συγκεκριμένη κατάδυση, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων. 5. Απαγορεύονται οι καταδύσεις με αυτόνομη κατα δυτική συσκευή σε πρόσωπα που δεν κατέχουν πιστο ποιητικό αναγνωρισμένο από Οργανισμό του άρθρου 3 χωρίς την παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής. 6. Στους αυτοδύτες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύεται η: α. αλιεία με ψαροτούφεκο ή με άλλο μέσο, η συλλογή, όχληση και καταστροφή μεμονωμένων στοιχείων των ειδών της μικροπανίδας, μικροχλωρίδας, πανίδας και χλωρίδας της περιοχής, καθώς και οι ενέργειες που θα αλλοιώσουν αναστείλουν τις οικολογικές διεργασίες στο οικοσύστημα της περιοχής, β. ύπαρξη στο πλοίο ή στο πλωτό μέσο που τους συνοδεύει αλιευτικού εργαλείου υποβρύχιας αλιείας, καθώς και αλιευμάτων ή άλλων ζωικών ή φυτικών υδρό βιων οργανισμών, γ. ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογράφηση αντικει μένων αρχαιολογικής ή άλλης αξίας, που βρίσκονται στο βυθό, δ. φωτογράφηση και κινηματογράφηση σε περιοχές που απαγορεύονται οι καταδύσεις, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας και ε. κατάδυση χωρίς τη συνοδεία και άλλου αυτοδύ τη. 7. Κάθε αυτοδύτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Λι μενική Αρχή, αν εντοπίσει αντικείμενα αρχαιολογικού ή αστυνομικού ενδιαφέροντος ή ναυάγια. 8. Σε ειδικό ιστό του πλοίου που συνοδεύει αυτοδύτες αναρτάται η σημαία του γράμματος «Α», όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΧΙ του Διεθνή Κώδικα Σημάτων 1969, ή η διεθνώς αναγνωρισμένη σημαία υποδήλωσης καταδύ σεων (κόκκινη με άσπρη διαγώνια γραμμή).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αυτοδύτες που απομακρύνονται σε οριζόντια από σταση, μεγαλύτερη από πενήντα μέτρα από το πλοίο που τους συνοδεύει ή διενεργούν καταδύσεις χωρίς τη συνοδεία πλοίου, υποχρεούνται να φέρουν στην επι φάνεια της θάλασσας πλωτήρα χρώματος πορτοκαλί με το ειδικό σήμα ή τη διεθνώς αναγνωρισμένη σημαία της προηγούμενης παραγράφου. 10. Όλα τα πλοία και σκάφη οφείλουν να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό μέτρων από το ση μείο που βρίσκεται το ειδικό σήμα ή η διεθνώς αναγνω ρισμένη σημαία των παραγράφων 8 και 9. Άρθρο 12 Ασφάλιση Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής καλύ πτει υποχρεωτικά την αστική του ευθύνη με ασφάλιση σε ασφαλιστική επιχείρηση ή διεθνώς αναγνωρισμέ νο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την αστική ευθύνη των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των προσώπων στα οποία παρέχει υπηρε σίες, καθώς και έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές τους βλάβες. Το κατώτερο ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του κ.ν. 489/ 1979 (ΦΕΚ 331 Α ). Άρθρο 13 Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου 1. Ο χαρακτηρισμός «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυ ξης Καταδυτικού Πάρκου» (Π.Ο.Α.Κ.Π.) για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, εκπαίδευσης αυτοδυτών, επι στημονικής έρευνας ή έρευνας άλλης μορφής γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 2742/1999 (Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανά πτυξη και άλλες διατάξεις). Για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Κ.Π. υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αίτηση από το φορέα της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2742/1999. Με απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το περιεχόμενο της αιτήσεως, ο χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε άλλη λεπτομέ ρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου. Για τη σύνταξη της ανωτέρω υπουργικής απόφασης συνιστάται από το Υπουργείο Περιβάλλο ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων. Η επιτροπή συνεδριάζει εντός των ωρών εργασίας. Εφόσον για τη δημιουργία Π.Ο.Α.Κ.Π. απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτή καταρτίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις και υποβάλ λεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρα γράφου αυτής. Εφόσον η χρήση και η εκμετάλλευση της θαλάσσιας περιοχής ανήκει σε φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για το χαρακτηρισμό της ως Π.Ο.Α.Κ.Π. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και του φο ρέα αυτού, ενώ, αν η θαλάσσια περιοχή ή μέρος της εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου NATURA ή σε Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους ή γενικότερα σε φυσική προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή, για το χαρακτη ρισμό της ως Π.Ο.Α.Κ.Π. απαιτείται η γνώμη και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής της. 2. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ). Άρθρο 14 Ίδρυση τμημάτων υπερβαρικής ιατρικής 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται τα Περιφερειακά και τα Γενικά Νομαρχιακά Νοσοκομεία της Χώρας, στα οποία ιδρύονται τμήματα υπερβαρικής ιατρικής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται τα θέματα που σχετίζονται με τον εφοδιασμό των τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου, με τους θαλάμους αποσυμπίεσης, τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τη στελέχωση και εκπαίδευση του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτι κού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Άρθρο 15 Κυρώσεις 1. Με ποινή φυλάκισης τριών τουλάχιστον μηνών τι μωρείται το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και παρέχει ή διαφη μίζει υπηρεσίες του άρθρου 6, χωρίς την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 άδεια. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο νόμιμος εκπρόσω πος νομικού προσώπου, που ασκεί τις δραστηριότητες Οργανισμού χωρίς να έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, στους Οργανισμούς, στους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και στους αυτοδύτες που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδο νται με εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται και οι διοικη τικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν. Άρθρο 16 Ρύθμιση για το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 1. Των διατάξεων του παρόντος εξαιρούνται οι ερευ νητικές καταδύσεις δυτών, επανδρωμένων βαθυσκαφών, αυτόνομων υποβρυχίων οχημάτων ή άλλων υποθαλάσ σιων μέσων, που πραγματοποιούνται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 2. Οι ερευνητικές καταδύσεις της προηγούμενης πα ραγράφου ρυθμίζονται με κανονισμό, ο οποίος εγκρί νεται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης μετά από πρόταση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις 1. Κάτοχοι πτυχίων εκπαιδευτών αυτοδυτών του άρ θρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5 (ΦΕΚ

6 4522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 858 Β /1994), που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγρα φο 4 του άρθρου 2 του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού Λιμένα ή έχουν αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 12 του ίδιου Κανονισμού ή κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 231/1998, μπορούν να παρέχουν σε Παροχέα Καταδυτικών Υπηρε σιών Αναψυχής υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών και οργανωμένης καθοδηγούμενης κατάδυσης σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στον Κανονισμό αυτόν δυνατότη τες και με την τήρηση των Ε.Π.Κ.Α. από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2. Καταδυτικά Κέντρα και Κέντρα Εκμάθησης Υποβρύ χιας Κολύμβησης και η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύ χιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ.), η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λι μένα με αριθμό 5, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν άδεια σε ισχύ, λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ίδιου Κανονισμού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Μετά την προθεσμία αυτή υποχρεούνται για τη νόμιμη λειτουργία τους να κατέχουν τις άδειες του νόμου αυτού. 3. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών που χορηγούνται από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. κατά τις διατάξεις του Γενικού Κα νονισμού Λιμένα με αριθμό 5 χορηγούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Μετά την προθεσμία αυτή χορηγού νται πιστοποιητικά εκπαιδευτών αυτοδυτών σύμφωνα με τα Ε.Π.Κ.Α. και τις διατάξεις του νόμου αυτού. ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α ) Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/ 2001 (ΦΕΚ 145 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Υποβολή δήλωσης δρομολόγησης επιβατηγού, επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου ή φορτηγού οχημα ταγωγού πλοίου μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού, αν ύστε ρα από γνώμη του Σ.Α.Σ. κριθεί ότι: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου τρίτου, β) ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τα κτική δρομολόγηση ή συμβάσεις του άρθρου όγδοου. Η εκτέλεση των δρομολογίων είναι υποχρεωτική για ένα έτος από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμ μή ή γραμμές. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού το πλοίο συνεχίζει τα δρομολόγιά του σε γραμμή ή γραμμές για τις οποίες η αρμόδια Υπηρεσία έχει ανακοινώσει στον πλοιοκτήτη εγγράφως την αποδοχή εμπρόθεσμης δήλωσής του για τακτική δρομολόγηση, άλλως στην περίπτωση που δεν υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση το πλοίο δύναται να συνε χίσει στην ίδια γραμμή ή γραμμές, μέχρι να ενταχθεί στις διαδικασίες εμπρόθεσμης τακτικής δρομολόγησης. Για τις ανωτέρω δρομολογήσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου έκτου. Στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4 καλού νται οι πλοιοκτήτες να προσαρμόσουν με συμφωνία τα δρομολόγιά τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Αν εντός πέντε ημερών δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για τις αναγκαίες μεταβολές των δρομολογίων κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.» Άρθρο 19 Τροποποίηση των άρθρων πέμπτου και όγδοου του ν. 2932/ Η παράγραφος 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 2932/ 2001 καταργείται. 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/ 2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Αν δεν υποβληθούν προτάσεις ή οι υποβαλλόμε νες προτάσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες που περι γράφονται στην παράγραφο 1 ή προκύψουν ανάγκες λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων πλοίου που είχε δρομολογηθεί είτε με τακτική δρομολόγηση είτε με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ή κρίνεται απολύτως απαραίτητο για λόγους κοινωνικής, οικονο μικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης συγκοινωνιακών αναγκών, προκηρύσσεται, μετά από γνώμη του Συμβου λίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως έξι ετών. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καλούνται να υποβάλλουν προσφορά οι πλοιοκτήτες εκείνοι που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις προϋποθέσεις οι οποί ες ορίζονται στο άρθρο τρίτο. Η προκήρυξη περιλαμ βάνει, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για τις προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς.» 3. Η παράγραφος 8 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/ 2001, που προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ), καταργείται. Άρθρο 20 Παράταση ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ) Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ) παρατείνεται μέχρι την Άρθρο 21 Η πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) όπως ισχύει. Ειδικότερα, για την πρόσληψη του έκτακτου προσω πικού πλωτών μέσων και λοιπού προσωπικού, εκτός διοικητικών θέσεων, για τις ανάγκες των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., στη σειρά κατάταξης υποψηφίων, κατ εξαίρεση, προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες ανεργίας υπολογιζομένης κάθε φορά από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πρόσληψη και προς τα πίσω, ανεξάρτητα από το κριτήριο εντοπιότητας. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, αυτές θα πληρούνται σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση πρόσληψης ανέργων ναυτικών σύμ φωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στους Οργανισμούς

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4523 Λιμένα Α.Ε., αυτοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται υπο χρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ν.Α.Τ.. Οι ασφαλιστικές αυτές εισφορές και τα σχετικά δι καιώματα υπολογίζονται σε ποσοστό 9% για τον εργα ζόμενο και σε 14% για τον εργοδότη επί του συνόλου των μικτών μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων επιδομάτων που λαμβάνει το έκτακτο προσωπικό των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης και απασχόλησής του, σε αναλογική εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ). Επιπλέον των προαναφερόμενων τακτικών μηνιαίων εισφορών υπέρ Ν.Α.Τ., καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΚΕΑΝ 2% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδότη, ΕΛΟΕΝ 1% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργο δότη, Εστίας Ναυτικών 0,35% για τον εργαζόμενο και 0,18% για τον εργοδότη και ΤΠΕΝ (ΤΠΑΕΝ ΤΠΚΠΕΝ) τα μηνιαία ποσά εισφορών για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι εισφορές του εργαζόμενου παρακρατούνται από τον εργοδότη και αποδίδονται στους οικείους φο ρείς. Η υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται ότι διανύθηκε σε επιβατηγά πλοία ακτοπλο ΐας μέχρι 500 κόρους με την ανώτερη ειδικότητα ναυ τολόγησης του ναυτικού κατά το τελευταίο 48μηνο. Άρθρο Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστώ νται θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Με όμοια απόφαση οι ιατροί που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις, διατίθενται σε πλοία, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους επιβάτες και στα πληρώματα αυτών, οι δε πλοιοκτήτες υποχρεούνται στην αποδοχή των υπηρεσιών αυτών. 2. Ο διορισμός ιατρών στις συνιστώμενες θέσεις γί νεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α ) και του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α ), χωρίς να απαιτείται έγκριση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/ (ΦΕΚ 252 Α ). Επίσης, για την κάλυψη των θέσεων του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ). 3. Οι διοριζόμενοι στις ανωτέρω θέσεις ιατροί αμεί βονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α Μέρους του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) όπως εκάστοτε ισχύουν και η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόλησή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου. 4. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ιατρών που διο ρίζονται στις ανωτέρω θέσεις βαρύνει τον προϋπολο γισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 5. Για τους ιατρούς που διατίθενται σε πλοία ισχύουν τα μη οικονομικά κίνητρα που θεσπίζονται για τους ιατρούς που τοποθετούνται σε ιατρεία άγονων και προ βληματικών περιοχών, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α ). 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθ μίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 23 Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη από φαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής αρχής, πρόστιμο τριακοσίων ευρώ έως πε ντακοσίων χιλιάδων ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής, ο εφοπλιστής και ο πλοί αρχος του πλοίου.» Άρθρο 24 Ρυθμίσεις θεμάτων N.A.T. για την αντικατάσταση και εκκαθάριση ναυτολογίων ελληνικών επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες κρουαζιερόπλοιων 1. Για την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες και επεκτείνουν τους πλόες αυτούς στο εξωτερικό ή κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού ή μόνον εξωτερικού, ολικής χωρητικότητας άνω των κόρων, κατατίθεται από τον πλοιοκτήτη στο N.A.T. εγγυητική επιστολή τράπεζας αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού ίσου με τις προϋπολογισθείσες ασφαλιστικές εισφο ρές. Οι προϋπολογισθείσες εισφορές γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εισφορών και Πόρων του N.A.T. στον πλοιοκτήτη εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του ναυτολογίου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση οποτεδήποτε ζητηθεί εξόφληση του ναυ τολογίου εντός του χρόνου ισχύος του. 2. Μετά την εκκαθάριση του ναυτολογίου δεν κατα βάλλονται οριστικά οι τακτικές ασφαλιστικές εισφορές και το N.A.T. επιστρέφει στον πλοιοκτήτη την κατατε θείσα εγγυητική επιστολή, αφού διαπιστωθεί προηγου μένως η τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων: α) τηρούνται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθε σης πληρώματος του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης ελάχιστου αριθμού Ελλήνων ναυτικών ανά ειδικότητα, β) ναυτολογείται στο πλοίο επιπλέον της οργανικής συνθέσεως πληρώματος ένας τουλάχιστον σπουδαστής Α.Ε.Ν. (Πλοίαρχος ή Μηχανικός), εφόσον προσφέρονται, ή η υποχρέωση αυτή, μετά από έγκριση του Y.E.N., εκ πληρούται με τη ναυτολόγηση του σπουδαστή Α.Ε.Ν. σε άλλο πλοίο της αυτής διαχειρίσεως, υπό ελληνική ή ξένη σημαία σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, γ) υφίσταται έγκριση του Y.E.N. για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στις θέσεις Ελλήνων ναυτικών που καθορίζονται από την οργανική σύνθεση πληρώ ματος του πλοίου. 3. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλω

8 4524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ση στο N.A.T. περί απαρέγκλιτης τήρησης των προ ϋποθέσεων που ορίζονται. Εφόσον δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλλει στο N.A.T. για το χρονικό διάστημα μη εκπλήρωσης αυτών τη δική του τακτική εισφορά, καθώς επίσης και την τακτική εισφορά των ναυτικών για το σύνολο της οργανικής σύνθεσης πλη ρώματος του πλοίου, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά οικεία Συλλογική Σύμβαση, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων αλλοδαπών ναυτικών. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες εισφορές. 4. Το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης του ναυτολογί ου δεν δύναται να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής του στο Ν.Α.Τ. και τυχόν υπέρβαση του χρονικού αυτού ορίου συνεπάγεται την αυτόματη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον πλοιοκτήτη. 5. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, που ισχύ ει και για τα ναυτολόγια που αντικαθίστανται ή εξο φλούνται μετά τη , σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυ τικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο και οι τακτικές εισφορές δεν δύναται να αναζητηθούν από οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Μέρους Α του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύ ος του Μέρους Α του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει ίδια θέματα κατά διάφορο τρόπο. Η ισχύς του Μέρους Β αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν σε επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Μέρους Α του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύ ος του Μέρους Α του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει ίδια θέματα κατά διάφορο τρόπο. Η ισχύς του Μέρους Β αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν σε επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά τους. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2005 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3409 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

δ) µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ε) έχει νόµιµο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι ακόλουθες προϋπο

δ) µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ε) έχει νόµιµο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι ακόλουθες προϋπο Νόµος 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 273/4.11.2005) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα µε αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια µέσα, χάριν αναψυχής, η εκπαίδευση εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α Μέγεθος κειμένου: 471 KB Π.Δ. 362/28-11-97 (ΦΕΚ-240 Α'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-272 Α'/97) : Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο «Επείγουσες Ρυθμίσεις για την Αντιμετώπιση της Απλήρωτης Ναυτικής Εργασίας» α. Επί της αρχής Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 (ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 22 Νοεμβρίου 2011 NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4029 Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυ λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59 8 Απριλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3757 Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Οργανι σμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3756 Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγο ρά, φορολογικά θέματα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Το 80% των Ελλήνων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος -

- Το 80% των Ελλήνων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος - Ο νέος νόμος Που πήγε τη χώρα 10 χρόνια πίσω στο θέμα του καπνίσματος!!! ΑΙΣΧΟΣ!!! ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟ!!! Διαβάστε εδώ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 25 Οκτωβρίου 2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3407 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και του Βασιλείου του Βελγίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη:

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη: Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, το σχέδιο απόφασης για την προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 5-5-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6658 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221 Άρθρο 73 Σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών 1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστημα για τη λειτουργία σχολών εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη: 1 Αθήνα 3 / 4/2012 Αριθ. Πρωτ. 141 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 138/Α/1976). 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ, 3 Νοεµβρίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ.

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ, 3 Νοεµβρίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ, 3 Νοεµβρίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Συµφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα