ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και πρακτικές των 'Ηπειρωτών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και πρακτικές των 'Ηπειρωτών"

Transcript

1 ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΈΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 18ο ΑΙΩΝΑ (Νέα αρχειακά στοιχεία) ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και πρακτικές των 'Ηπειρωτών ( ) συνιστούν πολυσύνθετο φαινόμενο, πού μέχρι σήμερα έχει αποσπασματικά ερευνηθεί. 'Από τα οδοιπορικά των περιηγητών, 1 τις μέχρι τώρα έκδεδομένες πηγές 2 και τίς επί μέρους ερευνητικές εργασίες 3 μπορεί να σκιαγραφήσει κανείς τη γεωγραφία του ηπειρωτικού 1. F. C. Η. L. Pouqueville, Voyage en Moréc, à Constantinople, en Albanie... pendant les années 1788, 1799, 1800, 1801, Paris 1805, τ. 3, σ. 42, 182. Xavier Scrofani, Voyage en Grèce, fait en 1794 et 1795, traduit de l'italien par J. P. C. Branvillain, Paris-Strasburg 1801, τ. 2, σ. 19 κ.έ. André Grasset Saint-Sauveur, Voyage historique, littéraire et pittoresque dans les îles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant, Paris 1810, τ. 2, σ J. P. Bellaire, Précis des opérations générales de la Division française du Levant, Paris 1805, σ , , , J. C. Hobhause, A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia during the years 1809 and 1810, London 1813, σ Η. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia... during the years 1812 and 1813, London 1815, σ Th.-Sm. Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania, London 1830, τ. 1, σ W. Martin Leake, Travels in Northern Greece, τ. Ι, σ , τ. IV, σ , Κ. Μέρτζιου, «Ή "Αρτα εις τα αρχεία της Βενετίας», Σκουφάς 1 ( ) 1-8, , , , , , , 2 ( ) 12-16, 47-50, 90-93, , , , , 3 ( ) 25-28, 79-83, , , , , , , 4 ( ) , , Του ίδιου, «Το εν Βενετία ΊΙ-ειρωτικον Άρχεΐον», ΗΧ 11 (1936) (ολόκληρος ό τόμος). Τοΰ 'ίδιου, «Μικρός Έλληνομνήμο:>ν», ΙΙΧ 8 (1959) Σ. Κουγέα, ((Το ή-ειρίοτικον άρχεΐον 'Ιωάννου Σταύρου», ΗΧ 14 (1939) (ολόκληρος ό τόμος). Σ. Μάξιμου/// αυγή τοΰ ελληνικοϋ καπιταλισμού, Τοι>ρκοκοατία ( ), 'Αθήνα (εκδ. 3η) Σ. Βόρειου (Σ. Μάξιμου), Το ελληνικό εμπορικό ναυτικό κατά το XVIII αιώνα, 'Αθήνα Γ. Σιορόκα, Τα γαλλικό προξενείο της 'Άρτας ( ) (διδ. διατριβή), 'Ιωάννινα 1981, σ Γ. Παπαγεωργίου, Οι σνντεγνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τίς αρχές τον 20οϋ αιώνα (αρχές τοΰ 19ου ώς το 1912) (διδ. διατριβή),

2 144 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) εμπορίου, πού με επίκεντρο τα Γιάννενα έξακτινώνεται στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ευρώπης: Λιψία, Βιέννη, Μόσχα, Βουδαπέστη, Τεργέστη, Βενετία. Ή παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει μερικές όψεις εμπορικών δραστηριοτήτων 'Ηπειρωτών στην 'Ιταλία σέ περιοχές μακράν της σκιάς της Βενετίας. Στηρίζεται σέ ανέκδοτο αρχειακό υλικό πού προέρχεται: (1) άπο τα 'Εθνικά Αρχεία της Γαλλίας (σειρά: Affaires Etrangères, Bl CCC) 4 αλληλογραφία τών Γάλλων προξ,ενων πού εδρεύουν στο Λιβόρνο και τη Γένοβα με τις γαλλικές αρχές, (2) άπο το 'Ιστορικό 'Αρχείο της Νεάπολης, σειρά Affari Esteri. 5 Πολλά άπο τα ανέκδοτα στοιχεία τών παραπάνω σειρών διασταυρώνονται άπο έκδεδομένες αρχειακές πηγές (βενετικά αρχεία, αρχείο 'Ιωάννου Σταύρου, αρχείο Γ. Δουρούτη, γαλλικά αρχεία). 6 Το εν λόγω αρχειακό υλικό μάς επιτρέπει να επισημάνουμε μερικούς άγνωστους εμπορικούς ο'ίκους 'Ηπειρωτών στην 'Ιταλία και να ιχνηλατήσουμε την οργάνωση και τη δυναμική τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για δραστηριότητες έμπορων πού διαμένουν στο Αιβόρνο, τον Κάδικα (Cadix), τήν Μπαρλέττα (Πούγια) ή μετακινούνται μέσω αυτών τών πό- Ίωάννινα 1982, σ Τοΰ ϊδιου, «Τα "πιστοποιητικά προέλευσης εμπορευμάτων", ώς πηγή της οικονομικής ιστορίας τοΰ Πασαλικίου 'Ιωαννίνων ( )», Δωδώνη 14 (1985) Του 'ίδιου, «Μαρτυρίες για τις δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων (τέλη 18ου αι ). Με βάση το 'Αρχείο Γ. Δουρούτη», ΗΧ 30 (1992) Έλ. Γιαννακοπούλου, Γαλλοελληνικη Εκμετάλλευση όασών, ένα εμπόριο με προεκτάσεις (διδ. διατριβή),'αθήνα (εκδ. β', Σαρ. Κληρδ. άρ. 56) Της ϊδιας, La région de la Grèce de VOuest aux XV e et XVI e siècles, Paris (DEA présenté à l'université Paris I Sorbonne 1983). Της ΐοιας, «"Οψεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην "Ηπειρο στα τέλη τοΰ 18ου αιώνα: "Ενα γαλλικό υπόμνημα», ΙΙΧ 28 ( ) Της ϊδιας, «Ή Άρτα επίκεντρο τοΰ ανταγωνισμού τών ξένων κατά το 15ο καί 16ο αιώνα» (ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Μάξιμος Γραικός, ό Φωτιστής τών Ρώσων», Άρτα, 'Οκτ. 1988), Μνημοσύνη 12 ( ) Βλ. καί τους συλλογικούς τόμους "Ηπειρος, Κοινωνία, ΟΙκονομία 15οα-20ος αι. (Διεθνές Συνέδριο, Γιάννενα 4-7 Σεπτεμβρίου 1983), Γιάννινα 1987 καί 'Ιστορία της Πρέβεζας (Διεθνές επιστημονικό Συμπόσιο, Πρέβεζα Σεπτεμβρίου 1989), Πρέβεζα A(rchives) du M(inistère) des A(ffaires) E(trangères) de F(rance) Archives) D(iplomatiques). Correspondance C(onsulaire) et C(ommerciale), τ. 91, Gênes ( ). 5. A(rchivio) di S(tato) di N(apoli), σειρά Affari Esteri, τ καί Σ. Κουγέα, «Το Άρχεΐον Σταύρου», ΗΧ 14 (1939) 10 καί απαγεωργίου, «Μαρτυρίες για τις δραστηριότητες Καλαρρυτινών (άρχ. Δουρούτη)», δ.π., σ

3 Έλ. Γιαννακοπούλου, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ J 45 λέων, καθώς και άλλων εγκατεστημένων στη Νεάπολη την 'ίδια εποχή. OL άξονες της μελέτης υπαγορεύονται, άπο τα δεδομένα των πηγών. 'Ερευνώνται αρχικά οι εμπορικές δραστηριότητες τών 'Ηπειρωτών στη Νεάπολη, τών οποίων ή παρουσία προηγείται και χρονολογικά (1715 και έξης), και επακολουθεί ή παρουσίαση τών στοιχείων για τίς άλλες εμπορικές ομάδες στην Μπαρλέττα (Πούγια),το Λιβόρνο και τον Κάδικα της 'Ισπανίας (β' μ,ισο του 18ου αιώνα). Μέσω του ελλιπούς και αποσπασματικού αύτοΰ υλικού φαίνεται δυνατή κάποια απόπειρα για θεώρηση τών realia σέ ^ζύ'τζρο επίπεδο. 1. Ηπειρώτες έμποροι στη Νεάπολη Ή ελληνική παροικία της Νεαπόλεως (15ος-19ος αι.) θέμα πού ε πανειλημμένα έχει απασχολήσει την έ'ρευνα 7 συγκροτείται κατά το 15ο αιώνα. Ό βασιλέας της Νεαπόλεως Άλφόνσος της Άραγωνίας προστάτευε, ως γνωστό, τα ελληνικά γράμματα και είχε προσκαλέσει στην αυλή του τον Κ. Λάσκαρη. Ή Νεάπολη δέχεται κατά το 16ο αιώνα "Ελληνες εποίκους άπο τη Μεθώνη, Κορώνη και Πάτρα, δπως μαρτυρεί το παλαιό καταστατικό της αδελφότητας τών Ελλήνων (1581), ενώ μαζικός εποικισμός Μανιατών μαρτυρεΐται το 17ο αιώνα. Στους κόλπους της παροικίας συγκαταλέγονται έμποροι και ναυτικοί, άλλα και άλλοι, πού χάρη στις επιχορηγήσεις του Καρόλου Ε' επιδίδονται στα γράμματα και τίς τέχνες και ανέρχονται στίς τάξεις της στρατιωτικής και πνευματικής ιεραρχίας. Μέσω της παροικίας διευκολύνονται οί μετακινήσεις εμπόρων, ναυτικών, στρατιωτών προς το Παλέρμο και τή Μεσσήνη D. Ambrasi, «In margine all'immigragione greca nell'italia meridionale nei secoli XV e XVI. La communità greca a Napoli e la sua chiesa», Asprenas 8 (1961) I. K. Hassiotis, «La communità greca di Napoli e i moti insurrezionali nella penisola balcanica meridionale durante la seconda metà del XVI secolo», Balkan Studies 10 (1969) Τοϋ ΐδιου, «Sull'organizzazione, incorporazione sociale e ideologica dei Greci a Napoli (dal XV alla metà del XIX secolo)», 'Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σγολης τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1981) Const. Nieas, «La chiesa e confraternità dei SS Pietro e Paolo dei Greci di Napoli» (XVI Internationaler Byzantinistenkongress), Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/6 (Wien 1982) V. Giura, «La Communità greca di Napoli ( )», Klio 17 (1982) , οπού και πλουσιότερη σχετική βιβλιογραφία. 8. Ι. Κ. Hassiotis, «Sull'organizzazione delli Greci a Napoli», δ.π., σ Nikas, «La chiesa e confraternità,... dei Greci di Napoli», δ.π., σ io

4 146 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) Ή ισπανική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα αισθητή με τίς ναυτικές επιχειρήσεις του σικελικού και του ναπολιτάνικου στόλου στο Αιγαίο και το Κρητικό πέλαγος κατά τους πολέμους της Sacra Lege, απειλούσε τήν πολιτική ύφεσης έ'ναντι των 'Οθωμανών πού â.y.o\oijdouaz ή Βενετία. Πολέμιοι αυτής της πολιτικής δεν ήταν μόνο οι 'Ισπανοί, άλλα και οι "Ελληνες, τόσο τών τουρκοκρατούμενων, όσο και των βενετοκρατούμενοι περιοχών. 9 Ή λαϊκή πίστη και οι λόγιοι της εποχής ('Αρσένιος Μονεμβασίας ( ), Μάρουλος Ταρχανιώτης, 'Ιωάννης Άτζαγιώλης) ήθελαν τον Κάρολο Ε' όργανο τής θεϊκής βούλησης για τήν απελευθέρωση, δπως αργότερα τον Μέγα Πέτρο και τήν Αικατερίνη Β'. Ή 'ίδια πίστη στή νικηφόρα συνδρομή τών ισπανικών οπλών είναι έ'κδηλη στις εξεγέρσεις τών Χειμαρριωτών επί Φιλίππου Β' 10 ( ). Ή Χειμάρρα και ή περιοχή της γίνονται ορμητήριο στις αποστολές 'Ισπανών παρατηρητών καί κατασκόπων (Trompetti, Saeta (1566)), ενώ ό Πέτρος Λάντζας μετά τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου υπηρετεί συστηματικά τήν ισπανική διείσδυση στην "Ηπειρο. Πληθυσμοί φυγαδεύονται προς τή Νεάπολη, κυρίως ομάδες Βορειοηπειρωτών 11 μετά άπο αποτυχημένες εξεγέρσεις (δπως αυτή του 1574 μέ επικεφαλής τον πρόκριτο 'Αργυροκάστρου Ματθαίο Παπαγιάννη καί τον 'Αρχιεπίσκοπο Άχρίδας Ιωακείμ). 12 Ι. Κ. Χασιώτη, (('Ελληνικοί εποικισμοί στο βασίλειο της Νεαπόλεως κατά το 17ο αιώνα», 'Ελληνικά 22 (19G9) Ι. Κ. Χασιώτη, Σχέσεις 'Ελλήνων και Ισπανών, ατά χρόνια τής Τουρκοκοατίας, Θεσσαλονίκη 1969, σ Τοϋ 'ίδιου, «Ή Κρήτη καί οι Ισπανοί», Γ' Διεθνες Κρητολογικο Συνέδριο (εν Ρεθύμνω Σεπτεμβρίου 1971), 'Αθήνα 1974, τ. 2, σ Τοϋ ί'διου, «Ή ΙΙελοπόννησος στο πλαίσιο τής μ,εσογειακής πολιτικής του Καρόλου Ε'», Β' Διεθνές Συνέδριο Πε/.οποννησιακών Σπονδών, ΙΙάτρα (3-8 'Ιουνίου 1980). (Δεν έχει συμπεριληφθεί στα Πρακτικά.) 10. Ι. Κ. Hassiolis, ((La communità greca di Napoli...», δ.π., σ Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τον Νέον 'Ελληνισμού, τ. 3: Τουρκοκρατία, , θεσσαλονίκη 1968, σ J. Florislàn, «Contactos de la Chimara con el reino de Napoles (s. XVI - com. XVII)», IIX 30 (1992) , όπου καί για τήν αποστολή του Πέτρου Λάντζα (1576), πού εΐχε ώς στόχο το γκρέμισμα τοϋ τείχους στο Σοποτό. 'Ιδιαίτερα για τον Πέτρο Λάντζα βλ. Μ. Θ. Λάσκαρι, «Ό Κερκυραίος Πέτρος Λάντζας», Αφιέρωμα εις τήν "Ηπειρον εις μνήμην Χρίστον Σούλη, 'ΛΟήνα 1956, σ Κ. Μέρτζιου, ((Μία άγνωστος περιπέτεια τής Πάργας καί ό Κερκυραίος Πέτρος Λάντζας», HE 9 (1960) Ι. Κ. Χασιώτη, ((Ό αρχιεπίσκοπος 'Λχρίδος 'Ιωακείμ καί οι συνο:>μοτικές κινήσεις στή Βόρειο Ήπειρο ( )», Μακεδόνικα 6 (1965)

5 Έλ. Γιαννακοπούλου, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 147 Ή ελληνική παροικία της Νεαπόλεως, παρά τις δυσχέρειες πού αντιμετώπισε άπο τους καθολικούς κατά το 17ο αιώνα, βρίσκεται στην τροχιά της δημογραφικής και οικονομικής άνθησης κατά το 18ο αιώνα. 13 "Ας σημειωθεί δτι και το Βασίλειο των δύο Σικελιών τον Ι'διο αιώνα τόσο κατά την περίοδο των Αυστριακών ( ), Οσο και υπό τους Βουρβώνους ανασυγκροτείται πολιτικοοικονομικά 14 με συνέπεια την ενθάρρυνση εμπόρων και μεταναστών. Συγκεκριμένα: Ό Ίφάντης Κάρολος τής Νεαπόλεως εφαρμόζει πολιτική προσέλκυσης πληθυσμών (μείωση φόρων, φιλοδωρήματα), εγγυάται τήν προστασία άπο τους πειρατές με μεσολάβηση του Φιλίππου του Ε' τής 'Ισπανίας και προσπαθεί ν' αναδείξει τή Μεσσήνα σε ελεύθερο λιμάνι (1726). Παράλληλα εφαρμόζει προστατευτική πολιτική για τους έτεροδόξους, 15 πού συστοιχεΐ με τα γενικότερα μέτρα τών 'Αψβούργων (του Καρόλου ζ', ) για τήν ελευθερία του εμπορίου και τής θρησκείας πρόκειται για 13. Για τους ορούς πού επέβαλε ή καθολική εκκλησία στους ιερείς τών ορθοδόξων και τις επιπτώσεις τών περιορισμών στο έποικιστικό ρεύμα βλ. Χασιώτη, «Ελληνικοί εποικισμοί στο Βασίλειο της Νεαπόλεως», δ.π., σ Τοΰ ϊδιου, «Sull'organizzazione dei Greci a Napoli», δ.π., σ Βλ. και παλαιότερα τις προσπάθειες τών καθολικών για τήν αφομοίωση τών ορθοδόξων και τήν αντίσταση τών τελευταίων, Ζαχ. Τσιρπανλή, «Ή εκλογή μητροπολίτη 'Ιταλίας άπο τους "Ελληνες της 'Αγκώνας (1543, 1548)», ι\ωδώνη 2 (1973) Του ϊδιου, 'Ελληνικές παροικίες και εκκλησίες στην περιοχή τον "Οτράντο (16ος αι.). Μαρτυρίες και προβ/.ήματα, Πάτρα 1992, σ , 36-45, Για τή μαζική μετακίνηση 'Ελλήνων στο Βασίλειο τής Νεαπόλεως κατά το 18ο αιώνα, κυρίως μετά το 1737, Κ. Νίκα, «Οι Επτανήσιοι στή Νεάπολη κατά το 18ο και 19ο αιώνα και ό Κεφαλλονίτης Δημ. Χωραφας», 'Ιταλό ελληνικά (Rivista di cultura greco-moderna. Napoli Istituto Universitario Orientale) 3 (1990) R. Martini, «Le conditioni economiche di Messina durante il governo di Carlo VI d'austria », Archivio Storico Siciliano 29 (1904) 'Εμπεριστατωμένη μελέτη για το Βασίλειο τής Νεαπόλεως υπό τους Αυστριακούς: Α. di Vittorio, Gli Austrici e il Regno di Napoli Ideologica e politica di svillupo. Napoli στις σ για τήν οικονομική ανάπτυξη. Γιά τήν περίοδο τών Βουρβώνων βλ. Α. Μ. Schipa, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Milano-Roma 1923, τ. 1, σ , τ. 2, σ και του ϊδιου, Il Regno di Napoli sotto i Borboni, Napoli P. Colletta, Storia del reame di Napoli da 1754 al Για τίς μεταρρυθμίσεις βλ. R. Ajello, 27 problema della riforma giudizionaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, Napoli Di Vittorio, Gli Austrici e il Regno di Napoli, δ.π., σ Martini, «Le conditioni economiche», δ.π., σ

6 148 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 21 (1997) τα διατάγματα των ετών 1719, 1725 και στην Αυστροουγγαρία. Μετά το 1734 πού εδραιώνεται ή κυριαρχία τών Βουρβώνων, και κυρίως επί της βασιλείας του Καρόλου τών Βουρβώνων (Carlo Borbone), παρέχονται επίσης διευκολύνσεις και κίνητρα για μετακινήσεις και μετοικήσεις εμπόρων στο Βασίλειο της Νεαπόλεως. 17 'Επιπρόσθετα οι εμπορικές ανταλλαγές ανάμεσα στο Βασίλειο της Νεαπόλεως και στα λιμάνια της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 18 ενθαρρύνονται για τους παρακάτω λόγους: Δημιουργείται δίκτυο προξενείων του Βασιλείου τών Δύο Σικελιών στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. 19 Διαμορφώνεται νέο τιμολόγιο τελωνειακών και άλλων φόρων εισαγομένων και εξαγομένων εμπορευμάτων. 'Ιδρύεται το Supremo Magistrato di Commercio. "Ύστερα άπο διαπραγματεύσεις προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή τών εμπορικών άρθρων της συνθήκης του Passarowitz. 'Εκτελούνται λιμενικά έργα και διαμορφώνονται αποθήκες μεγάλης χωρητικότητας οχι μόνο στη Νεάπολη και στή Μεσσήνα, άλλα και στις ακτές της Barletta (Πούγιας) και ευρύτερα στην επαρχία τού Bari. Συνάπτεται συμφωνία ειρήνης και φιλίας μεταξύ Νεαπόλεως καί Τριπόλεως της Βαρβαριάς (1741) J. Lowenthal, Geschichte der Stadt Triesl, Triest 1857, τ. 1, σ , όπου το κείμενο του διατάγματος της 19ης Δεκ Τοϋτο επικύρωνε καί διηύρυνε τις ελευθερίες προς τους ξένους εμπόρους, πού εΐχαν εκχωρηθεί με το διάταγμα του Για τα προνόμια προς τους εμπορευόμενους καί τη σχετική πολιτική του Καρόλου ζ' της Αυστρίας βλ. "Ολγας Κατσιαρδή-Hering, Ή ελληνική παροικία της Τεργέστης ( ), 'Αθήνα 1986, τ. 1, σ. 7-15, 21-26, οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία. Βλ. καί Ζαχ. Τσιρπανλή, «Ή Σοσιετά τών Γραικών στην Αυτοκρατορία τών Αψβούργων», Δωδώνη 3 (1974) Α. Μ. Schipa, «Il regno di Napoli...», δ.π., a Antonio di Vittorio, Il commercio tra Levante ottomano e Napoli nel secolo XVIII, Napoli χ.χ., σ F. Barbagallo, «Discussioni e progetti sul commercio tra Napoli e Constantinopoli nel'700», Rivista Storica Italiana 2 (1971) Για το δίκτυο τών προξενείων του Βασιλείου τών Δύο Σικελιών στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία καί το εμπόριο τών Ναπολιτάνων ετοιμάζουμε ειδική μελέτη. 20. Α. di Vittorio, Il commercio tra Levante, σ. 12 καί 47. A. M. Schipa, Il regno di Napoli, τ. 1, σ , τ. 2, σ Ειδικά για τή συμφωνία με τήν Τρίπολη της Μπαρμπαριάς: Τ. Filesi, «Uno interessante capitolo delle relazioni tra Napoli e Tripoli », Clio 2 (1971)

7 Έλ. Γιαννακοπούλου, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 149 Ή 'ίδρυση επίσης άπα τον ΐδιο βασιλιά του Real Reggimento Macedone, 21 πού διέσωζε ανανεωμένο το θεσμό τών Stradioti στην υπηρεσία των Βενετών καί 'Ισπανών, δημιουργούσε προϋποθέσεις για τη διεύρυνση της Ελληνικής Κοινότητας. Στα μέλη της κοινότητας, πού ήταν ώς επί το πλείστον Πελοποννήσιοι, προστίθενται αυτήν τήν περίοδο κατά συρροή Βορειοηπειρώτες, κυρίους Χειμαρριώτες, 'Ηπειρώτες και Επτανήσιοι και άλλοι άπο μακρινότερες περιοχές. Ή έπαναδιοργάνωση της κοινότητας καί ή αναμόρφωση του καταστατικού της υπαγορεύονται άπο τις νέες ανάγκες. Τα βιβλία βαπτίσεοον, αρραβώνων, γάμων, θανάτων της κοινότητας, καθώς και το αρχειακό υλικό πού άφορα το Μακεδόνικο Σύνταγμα, παρέχουν πλούσια στοιχεία προκειμένου να εκτιμηθεί ή απώτερη καταγωγή της ελληνικής αδελφότητας της Νεαπόλεως. "Ας σημειωθεί δτι ένας Ικανός αριθμός εποίκων δε συμπεριλαμβάνεται στις ληξιαρχικές καταγραφές, γιατί για ποικίλους λόγους δεν είχε ενταχθεί στην αδελφότητα. 22 'Ανάμεσα στους "Ελληνες επαγγελματίες της Νεαπόλεως ευδοκιμούν και πολλοί 'Ηπειρώτες έμποροι. 22α Θα περιοριστώ να παρουσιάσω ενα μόνο παράδειγμα λειτουργίας ηπειρωτικού εμπορικού οϊκου στή Νεάπολη πού είναι, πιστεύω, δηλωτικό της ταυτότητας του. Πρόκειται για τους αδελφούς Πάνου άπο τα Γιάννενα τόπος γεννήσεως δηλώνεται ή Παραμυθιά. Είναι τέσσερες αδελφοί, ό 'Αναστάσιος, ό 'Αντώνιος, ό Δημήτριος καί ό Μιχαήλ, 23 εκ τών οποίων 6 πρώτος μνημονεύεται συχνά στις 21. Για το «Μακεδόνικο Σύνταγμα» τών Βουρβώνων της Νεαπόλεως καί τή σχετική γι' αυτό το θέμα βιβλιογραφία: Κ. Νίκα, «Οι Επτανήσιοι στή Νεάπολη», δ.π., σ Βλ. και του ίδιου, «Οί Πελοποννήσιοι στο "Μακεδόνικο Σύνταγμα" τών Βουρβώνων της Νεαπόλεως», Πρακτικά Γ' Διεθνούς Σννεορίου Πελοποννησιακών Σπονδών (Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985), τ. 3 (Νέος Ελληνισμός), 'Αθήνα , σ Βλ. καί Chassiotis, «Sull'organizzazione», δ.π., σ Ι. Κ. Hassiotis, «Sull'organizzazione», δ.π., σ Κ. Νίκα, «Οί 'Επτανήσιοι στή Νεάπολη», δ.π., σ Του ϊδιου, «Οί Πελοποννήσιοι στο "Μακεδόνικο Σύνταγμα"», δ.π., σ α. Για τους εμπορικούς οίκους του Γ. Δουρούτη στή Νεάπολη βλ. ΓΙαπαγεωργίου, «Δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων», δ.π., σ. 176 καί Το ιστορικό της εγκατάστασης καί τών πεπραγμένων τών αδελφών Πάνου στή Νεάπολη αναπτύσσεται αναλυτικά σε έγγραφο της Γραμματείας του Βασιλείου τών Δύο Σικελιών πού εκδόθηκε ύστερα άπο αίτηση του Μιχαήλ Πάνου. Στην αίτηση αύτη ό 'Ηπειρώτης έμπορος παραθέτει πλούσια στοιχεία για τις εμπορικές δραστηριότητες της οικογενείας του, καθώς καί για τις περιπέτειες τους. Βλ. 'Ενδείξεις ASN, Affari Esteri, τ. 2675, φάκελος 35, άχρονολόγητο (μάλλον του 1770) (αϊ-

8 150 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) αρχειακές πηγές του γαλλικού προξενείου της "Αρτας. Συγκεκριμένα ό 'Αναστάσιος Πάνου, τιρόςζνος της Ραγούζας άπο το 1740 και της Ραγούζας και Νεαπόλεως άπο το 1747 στην "Αρτα, μαζί μέ τον εξάδελφο του Θεοδόσιο, πρόξενο επίσης εκεί της 'Αγγλίας άπο το 1734, είχαν καταστεί οι κακοί δαίμονες των Γάλλων προξένων της 'Ηπείρου. Πρόσωπα πανίσχυρα οικονομικά και μέ τοπικό κύρος, συνήπταν τις ναυτιλιακές συμφωνίες σύμφωνα μέ τα συμφέροντα τους και εις βάρος της γαλλικής ναυσιπλοΐας. Συμμετείχαν οί 'ίδιοι ως πλοιοκτήτες ή μέτοχοι σέ ναυτιλιακές εταιρείες, τών οποίων τα πλοία κατευθύνονταν κυρίως στη Μεσσήνη. 24 "Ή οικονομική ευρωστία του 'Αναστασίου Πάνου είχε και άλλα ερείσματα πού αποκαλύπτουν οί ιταλικές πηγές. Ό αδελφός του 'Αντώνιος, πλούσιος πλοιοκτήτης, ήταν άπο τους πρωτεργάτες στο Μακεδόνικο Σύνταγμα της Νεαπόλεως, ενώ ό Μιχαήλ αναδείχτηκε σέ εξέχοντα έμπορο μέ αξιόλογους εμπορικούς οίκους στη Μεσσήνα, τή Νεάπολη και Trapani. Οί πρόγονοι τών αδελφών Πάνου, εγκαταλείποντας δύο φέουδα στην "Ηπειρο, είχαν έλθει στή Νεάπολη κατά την ταραγμένη περίοδο του τουρκοβενετικού πολέμου ( ) για να ενταχθούν στην υπηρεσία του Βασιλείου τών Δύο Σικελιών. "Εκτοτε ή οικογένεια άπελάμβανε τιμητικής αναγνώρισης και ευνοϊκής μεταχείρισης. Ό 'Αντώνιος είχε συστήσει ναυτιλιακή επιχείρηση καραβοκύρης ό 'ίδιος ενώ ό Μιχαήλ είχε ιδρύσει εμπορικό οίκο κατασκευής και διακίνησης υφασμάτων, κυρίως μεταξωτών, καθώς και βιοτεχνία επεξεργασίας κοραλλιών στην πόλη Trapani. 25 Είναι και ό 'ίδιος πλοιοκτήτης και σέ συνεργασία μέ άλλα μέλη της οικογένειας Πάνου στην "Ηπειρο ('Αναστάσιο και Θεοδόσιο) είχε τόσο εκεί υπονομεύσει το εμπόριο και τή ναυσιπλοΐα τών Γάλλων στην "Ηπειρο, ώστε να θεωρείται βασικός συντελεστής του Γάλλου προξένου G. Dubroca. 26 τής οικονομικής καταστροφής Έκτος τών εμπορικών ειδών τής δικής του παραγωγής προωθούσε μέ τη ση τοΰ Μιχαήλ Πάνου). Στην ϊδια σειρά, τ (142) χ.χ., απάντηση της Γραμματείας τοΰ Real Magistrato di Commercio σχετικά μέ την πολιτεία, τις δραστηριότητες και άνδραγαθίες τών αδελφών Πάνου στή Νεάπολη. Πρβλ. έγγραφα στο παράρτημα. 24. Σ. Βορείου (Σ. Μαξίμου), Το ελληνικό ναυτικό, σ , Βλ. και Σιορόκα, Το γαλλικό προξενείο τής "Αρτας, δ.π., σ Για τις δραστηριότητες τους βλ. και σ. 171, , 362, ASN, Affari Esteri, τ (142). Βλ. και έγγραφο Σιορόκα, Το γαλλικό προξενείο, σ Βλ. και Σ. Βορείου, Το ελληνικό ναυτικό, σ. 41, τεχνάσματα για τις πατέντες τών πλοίων άπο τον Μ. Πάνου, προκειμένου τα πλοία να φθάνουν απευθείας στη Μεσσήνη.

9 Έλ. Γιαννακοποόλου, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΙΙΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 151 μεταπράτες για δικό του λογαριασμό και άλλα ε'ίδη εμπορευμάτων. "Ετσι το δίκτυο των ανταποκριτών του δεν έφθανε μόνο στις ακτές τοΰ Otranto και της Barletta, άλλα και μακρύτερα, ώς την Πορτογαλία και τη Μοσχοβία, «σ' 'Ανατολή και Λύση)), όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 'ίδιος. ~Ηταν μεχογος και σε άλλες εταιρείες, δπο^ς στην Calabria Ultra, και συμμετείχε στην εκμίσθωση της dogana και στο μονοπώλιο του καπνού. Οι επιχειρήσεις τους αριθμούσαν δεκάδες εργατών, των οποίων οί οικογένειες άποζούσαν άπο τήν εργασία τους σ' αυτές. 'Από τα παραπάνω εξηγείται γιατί, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις Ναπολιτάνοι, (da sua firma in piazza avea tutto d credito)). 27 Ή επιφάνεια των αδελφών Πάνου στον κόσμο της Νεαπόλεως δέν οφείλεται μόνο στο εκτεταμένο ανθηρό τους εμπόριο. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, μπορεί να συσχετιστεί μέ τή συμμετοχή των εν λόγω 'Ελλήνων στή συγκρότηση και τή δράση τού Real Reggimento Macedone. Το «Μακεδόνικο Σύνταγμα», οπο^ς και τα άλλα ξένα συντάγματα πού ώς γνωστόν ο Κάρολος Ζ' των Βουρβώνων συνεκρότησε για να καλύψει τις ανάγκες τοΰ χωρίς στρατιωτική παράδοση Βασιλείου, ήταν μισθοφορικό. Άπο τις πηγές μας δέν υπάργ^ουν ενδείξεις για τή μισθοφορία τών αδελφών Πάνου, άλλα αντίθετα τονίζεται ο θυσιαστικός τους ρόλος στην υπηρεσία τού Συντάγματος. Το παράδειγμα τών αδελφών Πάνου. 'Αντωνίου και Μιχαήλ είναι εύγλωττο. 'Από μαρτυρικές καταθέσεις και έγγραφα τού Βασιλείου συνάγεται ή συνεχής προσφορά τους στο ((Μακεδόνικο Σύνταγμα»: Συγκεκριμένα ό 'Αντώνιος ενσωμάτωσε σ' αυτό μεγάλη ομάδα Ελλήνων πού 6 'ίδιος ενέπνευσε και εκπαίδευσε μέ προσωπικά του έξοδα και στην οποία ήταν επικεφαλής ώς καπετάνιος. "Εθεσε στην υπηρεσία τοΰ Συντάγματος, χωρίς να φεισθει εξόδων και ζημιών, τα πλοία του και το προσωπικό της εταιρείας του. 'Ανέλαβε τή δαπάνη για τις ειδικές στολές τοΰ Συντάγματος. Ό Μιχαήλ είχε επίσης συγκροτήσει δική του κομπανία και συμμετείχε στο κατασκοπευτικό δίκτυο τοΰ Βασιλείου τών Δύο Σικελιών. Προμήθευσε ακόμα καμήλες, Οχι δρομάδες της Αιγύπτου, άλλα μεγάλες της Μοσκοβιας για τις μεταφορές. Και οί δύο, αναφέρεται χαρακτηριστικά στα έγγραφα τοΰ Βασιλείου, «αγωνίζονται μέ τις κομπανίες και τους έ- 27. ASN, βλ. σημ. 25. ΙΙρβλ. έγγραφο 1. Για τή μαρτυρική κατάθεση έμττόρων της Νεαπόλεως: ASN, Affari Esteri, τ. 2675, δεσμίδα 35, Ν 28 Gennaio (Μετενεγράφη στο βιβλίο τοΰ νοταρίου το Μάιο τοΰ 1768.)

10 152 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 21 (1997) ταίρους τους με το σπαθί στο χέρι εναντίον των εχθρών της βασιλικής κορόνας». 28 Δεν υπάρχουν ενδείξεις στα στοιχεία μου σχετικά με τυχόν ανταλλάγματα της προσφοράς τών αδελφών Πάνου στο «Μακεδόνικο Σύνταγμα». Μ Αν δηλ. υπήρχε μισθοφορικός μισθός ή αν με τη συνεισφορά τους, χρηματική και στρατιωτική, κατοχύρωναν εμπορικά οφέλη, φορολογικές απαλλαγές ή γενικά προνόμια εγκατάστασης. Έρευνητέο, τέλος, θέμα παραμένει κατά πόσο τυχόν ανιδιοτελής προσφορά τους στο σύνταγμα λειτουργούσε στα πλαίσια ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων πού άρχισαν να διαμορφώνονται στή Νεάπολη την περίοδο τών Βουρβώνων και πού συνέτειναν σταδιακά στην αποσαφήνιση ενός πατριωτικού κινήματος. 29 Ό 'Αντώνιος επισφράγισε τελικά μέ το θάνατο του τήν αφοσίωση του στο βασιλέα της Νεαπόλεως. Φονεύτηκε μαχόμενος κατά τών Αυστριακών στο Velletri 30 στίς 11 Αυγούστου Ή οικογένεια Πάνου προσπορίζεται έκτοτε, χάρη στή θυσία του 'Αντωνίου, τήν εύνοια τού βασιλέα της Νεαπόλεως καί άλλο^ν παραγόντων τοΰ Βασιλείου. Συγκεκριμένα, ό 'Αναστάσιος Πάνου διορίζεται άπο το 1747 πρόξενος τού Βασιλείου τών Δύο Σικελιών στην "Ηπειρο -31 ό Μιχαήλ απολαμβάνει συνεχώς ευεργετημάτων για τήν αντιμετώπιση δυσπραγίας τού εμπορικού του οϊκου, καθώς καί περιπετειών της οικογενείας 28. ASN, Affari Esteri, τ. 2675, φάκελος 35, σ «... combattendo vadosamente con le suoi compagni con la spada alla mano contro li nemici all'ora della Real Corona». Βλ. καί μαρτυρική κατάθεση, σημ. 27. Για «Το Μακεδόνικο Σύνταγμα» βλ. σημ. 21. Για τον Μ. ΙΙάνου στο δίκτυο κατασκοπείας: ASN, Affari Esteri, τ. 2674, 23 Agosto 1761, Napoli. 29. Για τις ανάγκες έπανοργάνωσης της κοινότητας λόγω της συρροής 'Ελλήνων στρατιοίτών καί καπετάνιων στο «Μακεδόνικο Σύνταγμα» βλ. Ι. Κ. Ilassiotis, «Sull'organizzazione», σ Για τις ιδεολογικοπολιτικές ζυμώσεις καί τίς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες τήν περίοδο τών Βουρβώνων Μ. Schipa, Albori di Risorgimento nel Mezzogiorno d'italia, Napoli F. Venturi, Settecento riformatore, τ. 3: La prima crisi dell'antico Regime, Torino Για 'ιδεολογικές καί πολιτικές προσεγγίσεις στρατιωτών καί καπετάνιων του «Μακεδόνικου Συντάγματος» μέ Ναπολιτάνους πατριώτες καί επιδράσεις τους έπ' αυτών Κ. Νίκα, «Οι Επτανήσιοι στή Νεάπολη», σ ASN, Affari Esteri, τ. 2675, φάκ. 35, σ Για τη μάχη μέ τους Αυστριακούς στο Velletri βλ. C. Bonamici, Memorie sulla giornata Velletri, Napoli F. Sforza-Cesarini, La guerra di Velletri (1744), Roma C. Galliano, «Diario della guerra di Velletri», Archivio Storico Napolitano, 30 (1905). 31. Σ. Βορείου, Tò ελληνικό ναυτικό, σ. 34. Σιορόκα, Tò γαλλικό προξενείο της "Αρτας, σ. 168.

11 Έλ. Γιαννακοπούλου, ΤΤΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 153 του καί τέλος διορίζεται πρόξενος του Βασιλείου στο Δυρράχιο (1760). 32 'Από τίς πηγές προκύπτει δτι ό θάνατος του 'Αντωνίου και ή επιδημία της πάνοπλους στη Μεσσήνα και το "Οτράντο (πιθανόν ) 33 είχαν καθοριστικές επιπτώσεις στο εμπόριο των αδελφών Πάνου στη Νεάπολη. Διασπαθίζοντας υπέρογκα ποσά ή οικογένεια του Μιχαήλ Πάνου κατέφυγε στην Κέρκυρα. Ή γυναίκα του και οι υπηρέτες του πέθαναν στο μολυσμένο Λαζαρέτο της πόλης, ενώ ό ίδιος επέζησε - αντιμετώπισε δμως τη διάλυση του εμπορικού του OVAOU. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του έγιναν καταχρήσεις κατά τή διαχείριση της «βασιλικής δογάνας» και «του μονοπο^λίου του καπνού» (((έβαλαν χέρι στην ενοικίαση ειδών του καπνού»). Τα γεγονότα αυτά. καθώς και άλλες ζημίες εις βάρος του, συνετέλεσαν στην κάμψη του ανθηρού εμπορικού του οίκου. Μέσω των εγγράφων σκιαγραφήθηκε ή εικόνα ενός λαμπρού οίκου Ελλήνων εμπόρων της Νεάπολης, καθώς και ή πολιτεία τους στο χώρο αυτό το 18ο αιώνα άπο τή σκοπιά βέβαια ενός αποτυχημένου εμπόρου. 34 Ό Μιχαήλ Πάνου και ώς πρόξενος Δυρραχίου (1760 κ.έ.) εκλιπαρούσε τήν εύνοια του βασιλιά, επικαλούμενος το παρελθόν και τή θυσία του α δελφού του, για να διευθετεί καταστάσεις και να καρποΰται οφέλη. "Ετσι εξακολουθούσε να εισπράττει μια τιμητική επιχορήγηση λόγω τού θανάτου τού αδελφού του στον πόλεμο, πού επιδίωκε να αυξάνει, ενώ παράλληλα αξίωνε τήν παράταση της θητείας του στο προξενείο. 35 Μέσω τού παραδείγματος αυτού εμφαίνεται ή εμπορική πρακτική τών 'Ηπειρωτών, γνωστή και άπο άλλες πηγές. 36 Ή εμπορία έχει το χαρα- 32. ASN, Affari Ksteri, τ. 2G75, δεσμ. 35. 'Ανάθεση του προξενείου Δυρραχίου στον Μιχαήλ Πάνου, 9 Δεκεμβρίου (Ζητεί αντίγραφο της πράξεως.) 33. Βλ. έγγραφο 1. Για τήν πανώλη στην οθωμανική αυτοκρατορία (1740-1/51) βλ. Κ. Κωστή, ((Χρονογραφία της πανοόλης στην ελληνική χερσόνησο, 14ος- 19ος αιώνας» (Μέρος Δεύτερο), "Ιστωρ, τχ. 7 (Δεκ. 1994), 132 κα> 150. Για τις επιπτώσεις της πανώλους πού έπληξε τήν ανατολική Μεσόγειο κατά το Άρ. Σταυροπούλου, Τα νοσοκομεία και η νοση?.ε>'τική πολιτική της ελληνικής εθνότητας στην Κωνσταντινούπολη ( ), 'Αθήνα 1S84, σ ASX, Affari Esteri, τ. 2675, δεσμ. 35, σ ASX, Affari Esteri, τ. 2675, δεσμ. 35, άχρονολόγητο έγγραφο για το μισθό καί τις επιχορηγήσεις πού ελάμβανε ώς πρόξενος ό Μιχαήλ Πάνου. Στην ϊδια σειρά καί δεσμίδα βεβαίωση της 25 Gennaio 1768 (Xapoli) του G. Goyzueta, γραμματέα του Real Magistrato di Commercio για ανανέωση της προξενικής πατέντας τοΰ Μιχαήλ Πάνου, σύμφωνα μέ dispaccio της 23 Gen τών αρχείων του Magistrato, πού εΐχε λάβει υπόψη απόφαση του consiglio di 4 Dec Hobhause, Λ journey through Albania, σ. 71. Holland, Travels, σ. 148.

12 154 Ο Ε Ρ Λ Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) κτήρα της οικογενειακής επιχείρησης. Οι αδελφοί έμποροι οργανώνουν έτσι τη διαμονή και τή δράση τους, ώστε να μετακινούνται ανάμεσα σε εσωτερικό και εξωτερικό και να αλληλοσυμπληρώνουν τίς δραστηριότητες τους. Ή ναυτιλία, το εμπόριο, οί εκμισθώσεις φόρων (κυρίως τελωνειακά), ή ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου πολλών συγχρόνως κρατών, ή οργάνωση βιοτεχνίας και οικοτεχνίας, τα δίκτυα τών αντιπροσώπων, το σύστημα τών μεταφορών υπηρετούν τους 'ίδιους βασικούς στόχους μιας ενιαίας οικογενειακού τύπου επιχείρησης, της οποίας έτσι ενισχύεται ή αυτάρκεια και αποκλείονται οί εξαρτήσεις. Σ' αυτό το πλαίσιο καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλίζονται οί καλύτεροι δυνατοί όροι της εμπορίας (αποφυγή προξενικού, μείωση δασμών). 'Ενδεικτική αυτού τού τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης τών Ελλήνων εμπόρων στή Νεάπολη είναι ή παρακάτω λεπτομέρεια πού άφορα τον τρόπο μεταφοράς. Επειδή στην Κάτω 'Ιταλία υπήρχε μεγάλη ζήτηση καπότας (cappotti) από τους ναυτικούς, άλλα και άπο τους βοσκούς τής Σικελίας, της Σαρδηνίας και της Κορσικής, στή Νεάπολη εισάγονταν μεγάλες ποσότητες άπο κάπες ε'ίτε ραμμένες (επενδύτες) είτε σε ύφασμα (άμπάς ή σκουτί) διαφόρων ποιοτήτων (σαλονικιά, βρέσκια). Στην Κάτω 'Ιταλία και τή Σικελία γινόταν, ως γνωστό, μεγάλη κατανάλωση οχι μόνο τής μακριάς κάπας άπο τους ποιμένες και τους αγρότες, άλλα και της κοντής (ως τή μέση) πού χρησιμοποιούσαν οί ψαράδες και οι ναυτικοί. ' 37. Για τα εΐδη τής κάπας καί τοϋ «σκουτιού» (ζαγορίσιο, λειβαδίσιο κτλ.) βλ. Γ. Παπαγεωργίου, ((Δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων», σ Βλ. και του ίδιου, Οί συντεχνίες στη Γιάννενα, σ. 37. Βλ. και Holland, Travels, δ.π., σ Για το δίκτυο τών καττοτάδικων στή Βαλκανική καί τή Μεσόγειο ώς τήν 'Ισπανία βλ. Hobhause, A Journey, σ Pouqueville, Voyage en Albanie, τ. 3, σ. 42, 182. Holland, Travels, ο.π., σ. 148 καί 85, για τήν αξία τών εξαγωγών σε κάπες ετησίως ( γρόσια). Για το εμπόριο μάλλινων υφασμάτων καί ενδυμάτων βλ. καί Έλ. Γιαννακοπούλου, «"Οψεις τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής στην Ήπειρο», σ. 51, 63. Γ. Παπαγεωργίου, «Τα πιστοποιητικά προέλευσης εμπορευμάτων», σ Τοϋ ΐδιου, «Δραστηριότητες Καλαρρυτινών έμπορων», σ καί Για τίς βιοτεχνίες, οικοτεχνίες μάλλινων στην "Ηπειρο, Bellaire, Précis, σ Serofani, Voyage en Grèce, τ. 3, σ. 19. Για τίς δραστηριότητες τών καποτάδων Συράκου, Καλαρρυτών καί Μετσόβου (19ος α'ι. - αρχές 20οϋ) βλ. καί Κ. Κρυστάλλη, "Απαντα (Πρόλογος, εισαγωγή, επιμέλεια Γ. Βαλέτα), 'Αθήνα 1959, τ. 2, σ Για τα καποτάδικα στή Βενετία Γ. Πλουμίδη, «"Ελληνες καποτάδες στή Βενετία», Δ IEEE 27 (1984) 21-24, καί τοϋ Ϊδιου, «Banditi, "Ελληνες επικηρυγμένοι άπο τίς βενετικές αρχές ( )», Λωδώνη 3 (1974) 62. Για το εμπόριο τής κάπας (cappotti) στή Senigallia άπο 'Ηπειρώτες, "Ολγας

13 Έλ. Γιαννακοπούλου, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 155 "Ενα μέρος αυτών των εξαγωγών, όπως και εξαγωγών άλλων εμπορευμάτων, διοχετευόταν στη Νεάπολη και την Barletta μέσω διαμετακομιστικών σταθμών, κυρίως της Κέρκυρας, της Ραγούζας και της 'Αγκώνας, δπου υπήρχαν εμπορικά πρακτορεία διακίνησης τών έμπορευμάτο^ν. Οί επιλογές κάθε φορά συναρτώνται με τη συγκυρία, τίς εμπορικές και ναυτιλιακές τάσεις στην αγορά και τη δυναμικότητα τών προξένων. "Ετσι, δταν ό Άν. Πάνου ήταν πρόξενος της Ραγούζας στην "Αρτα ( ) και τα ραγουζαίικα πλοία είχαν εκτοπίσει τη γαλλική ναυσιπλοΐα άπο τον 'Αμβρακικό, τα εμπορεύματα προς το Βασίλειο τών Δύο Σικελιών περνούσαν μέσω Ραγούζας, γιατί προφανώς μεταφορές και δασμοί στοίχιζαν φθηνότερα. Ή διαμαρτυρία δεκατριών έμπορων τών 'Ιωαννίνων (30 Νοεμβρίου 1761) προς το Magistratto di Commercio της Νεάπολης για τήν ανάκληση εκ μέρους της Ραγούζας του προξενικού αξιώματος άπο τον 'Αν. Πάνου μπορεί να συσχετιστεί με το ολο θέμα τών επικερδών μεταφορών. 38 Σημειώνουμε έπ' ευκαιρία δτι το δίκτυο τών καποτάδικων στή Βαλκανική και τίς μεσογειακές χώρες ως τήν 'Ισπανία, σέ συσχετισμό (α) μέ τήν τοπική βιοτεχνία στή Θεσσαλία, στα χωριά του Άσπροποτάμου και στα Τζουμέρκα (Καλαρρύτες, Συράκο, Θεοδώριανα), (β) μέ τη λειτουργία του τσελιγκάτου στις περιοχές αυτές, 39 και (γ) μέ το σύστημα τών μεταφορών, συνιστά ένα ενδιαφέρον θέμα της ηπειρωτικής ιστορίας πού δέν έχει ακόμα απασχολήσει συστηματικά τους ερευνητές. 2. "Ηπειρώτες έμποροι στην περιογή τον Bari και στο Λιβόρνο Η παραβίαση της νομιμότητας στις μεταφορές εμπορευμάτων είναι φλέ- Κατσιαρδή-Hering, Λησμονημένοι ορίζοντες 'Ελλήνων έμπορων: Το πανηγύρι στή Senigallia (18ος - αρχές 19ον αιώνα), 'Αθήνα 1989, σ ASN, Affari Esteri, τ. 2678, 16 Giugno 1779, Dim. Nidari, Filippo Vassilo e Compagni: Πρακτορείο καπότας, πού διακινεί ποσότητες καί προς τη Νεάπολη. Affari Esteri, τ. 2678, Ragusa, 12 Ottobre 1775 Polizza, για μεταφορά 20 δεμάτων ηπειρωτικής καπότας στή Νεάπολη. Στην ΐδια σειρά βλ. και τη διαμαρτυρία τών δεκατριών εμπόρων τών 'Ιωαννίνων (30 Νοεμβρίου 1761). Για τίς συμφέρουσες μεταφορές, πού οργάνωσε ό Άν. Πάνου μέ πλοία τών Ραγουζαίων, βλ. και Σ. Βορείου, Το ελληνικό ναυτικό, σ 'Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για το τσελιγκάτο, 'Αλκή Ρήγου, «Παραγωκές σχέσεις στην Ευρυτανία του 19ου αιώνα», Ή Ευρυτανία κατά τους επαναστατικούς και μετεπαναστατικούς χρόνους. 170 χρόνια άπο το θάνατο του Μ. Μπότσαρη. Εισηγήσεις Συνεδρίου (Καρπενήσι, Σεπτ. 1993) (Έπιμ. Κλ. Κουτσούκης - Κ. Άρώνη-Τσίχλη), 'Αθήνα (εκδ. Επιστημονικής Β/κης ΕΚΠΕ) 1995, σ

14 156 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) γον πρόβλημα για τα συμφέροντα ένδεκα Άρτινών εμπόρων, εγκατεστημένων στην Barletta (Πούλια) κατά το Θα πρέπει να σημειωθεί δτι οι μεταφορές προς και άπο την "Ηπειρο ήταν ανέκαθεν επίμαχο θέμα για τον κόσμο των έμπορων. Ποικίλοι παράγοντες, δπως ή γεωγραφική διαμόρφωση των ακτών με τα φυσικά κρησφύγετα και τίς συστάδες τών νησίδων, οι πυκνές μεταφορικές δραστηριότητες ουδετέρων (Ναπολιτάνων, Ραγουζαίων, Γενοβέζων κ.ά.), ή κατοχή της γειτονικής Επτανήσου άπο τους Βενετούς ξένος κόσμος απέναντι στο οθωμανικό καθεστώς δημιουργούσαν προϋποθέσεις για λαθρομεταφορές, κυρίως αποφυγή προξενικού δικαιώματος και τελωνειακών, άλλα και καθαρό λαθρεμπόριο. 41 Άπο τήν αλληλογραφία τών εν λόγω εμπόρων με το Magistrato di Commercio διαπιστώνεται δτι έ'χουν μετοικήσει στην Barletta άπο χρόνια μαζί μέ άλλους συμπατριώτες τους, πού διαμένουν καί σε άλλες πόλεις της επαρχίας τοΰ Bari καί ασχολούνται συστηματικά μέ το εμπόριο στο Βασίλειο τών Δύο Σικελιών. 42 Δύο άπ' αυτούς, ό Μιχ. 'Αναστασίου και ό Δημ. Δήμου, μπορούν να ταυτισθούν μέ πρόσωπα τών δικτύων τοΰ εμπορικού οίκου 'Ιωάννου Σταύρου. 43 Μεταξύ τών ειδών εισαγωγής στις πηγές επισημαίνονται ιδιαίτερα τα δέρματα τών αρνιών. Προμηθευτές καί πάτρωνες τους άπο τήν "Ηπειρο είναι έ'μποροι γνωστοί καί άπο άλλες πηγές. Συγκεκριμένα ό Δημ. Βλαχούτσης, άπο οικογένεια εμπόρων της Άρτας πού είχαν συστήσει μέ 40. ASN, Affari Esteri, τ. 2679, Barletta li 21 Aprile 1781, supplica ένδεκα Άρτινών εμπόρων προς τους Oratori τοϋ Real Magistrato di Commercio της Νεάπολης. Βλ. καί έγγραφο Για το λαθρεμπόριο Γάλλων πλοιάρχων, πού ξεφόρτωναν στην Κέρκυρα σε ελληνικά καί τουρκικά πλοία εμπορεύματα άπο Λιβόρνο, Νεάπολη κτλ. πού προορίζονταν για Γιάννενα, βλ. Μαξίμου, Ή αυγή τοϋ ελληνικού καπιταλισμού, σ. 58. Γ. Σιορόκα, Το γαλλικό προξενείο, σ , Για το λαθρεμπόριο της σταφίδας στις ακτές της Επτανήσου άπο Μεσολογγίτες Έλ. Γιαννακοπούλου, «Μια άλλη οψη τοϋ σταφιδικοϋ ζητήματος: Ή περίπτωση της Αίτωλ/νίας κατά το 17ο καί 18ο αιώνα», Πρακτικά Α' αρχαιολογικού και Ιστορικού συνεδρίου Αίτωλ/νίας ('Αγρίνιο 'Οκτωβρίου 1988), 'Αθήνα 1991, σ Το θέμα διαπραγματευόμεθα διεξοδικά στην ύπο έκδοση μελέτη μας για τήν οικονομική ζωή στή Νότια "Ηπειρο - Αιτωλοακαρνανία κατά το 18ο αιώνα. 12. ASN, Affari Esteri, τ. 2679, supplica dei mercanti di Arta, Barletta li 27 Aprile Σ. Κουγέα, «Tò 'Αρχείο Σταύρου», σ , για τον Δ. Δήμου. Για τους εμπόρους 'Αναστασίου, κυρίως τον Κώστα, άλλα καί τον 'Ιωάννη καί Γεώργιο, πιθανόν ό Δημ. να ήταν αδελφός τους, βλ. στο ϊδιο αρχείο σ. 151, 156, 157, 161, 162, 164, 172, 191.

15 Έλ. Γιαννακοπούλου, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 157 άλλους έμπορους εταιρεία με την επωνυμία αβλαχούτσης, Καρύδης, "Αμοιρος και Σία», πού άπαντα συχνά στο αρχείο Σταύρου. Ό αδελφός του Κωνσταντίνος ήταν διερμηνέας του γαλλικού προξενείου της "Αρτας" δ 'ίδιος αναφέρεται στις γαλλικές πηγές 44 ως έ'μπορος 'Ιωαννίνων. Στα έγγραφα της μελέτης χαρακτηρίζεται ως «barataire» της γαλλικής δημοκρατίας. Ό Νικολός Θεοχάρης, άπο οικογένεια μεγαλεμπόρων άπο τα Γιάννενα, τών όποιων πρόγονοι απαντώνται και στη Βενετία. Ό Νικολός Θεοχάρης μαζί μέ τον αδελφό του Γεώργιο είναι επικεφαλής εμπορικής συντροφιάς (1781 κ.έ.), πού μέ επίκεντρο τα Γιάννενα διακινεί μαζί μέ άλλα εμπορεύματα και ελληνικά βιβλία. Είναι αξιοπρόσεκτο δτι ό προμηθευτής τών εμπόρων τής Μπαρλέττας και διακινητής τού ελληνικού βιβλίου συμμετέχει και στο ξυλεμπόριο πού τροφοδοτούσε τα ναυπηγεία τής Τουλών. Ό 'ίδιος ήταν επικεφαλής υλοτομικής κομπανίας και άνηκε στο δίκτυο τών μεσαζόντων πού πουλούσαν την ξυλεία στους κύριους προμηθευτές τών ναυπηγείων, Γάλλους και "Ελληνες. 45 Βασικό πρόβλημα τών έν λόγω έμπορων τής Barletta, για το όποιο ζητούν διευθέτηση άπο το Magistrato di Commercio, είναι ό ανορθόδοξος τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων στην "Ηπειρο άπο συναδέλφους τους, γεγονός μέ σοβαρές γι' αυτούς οικονομικές συνέπειες. Τα εμπορεύματα αυτά μεταφέρονται μέ ναπολιτάνικα ή βενετικά πλοία στην Κέρκυρα και άπο εκεί ηπειρωτικές ή έπτανησιώτικες βάρκες τα μεταφέρουν στην "Ηπειρο. Έκτος άπο τήν αποφυγή πληρωμής προξενικού, για το όποιο ό πρόξενος τής Νεάπολης στην "Αρτα ήγειρε αξιώσεις, 46 διέφευγαν επιτήδεια και τα τελωνειακά, εφόσον επρόκειτο για λαθραίες μεταφορές ή έπλήρωναν μειωμένους δασμούς για εμπόριο transit. 44. Για τους αδελφούς Δημ. και Κων. στις γαλλικές πηγές βλ. Σ. Βορείου, Τό ελληνικό ναυτικό, σ. 36. Γ. Σιορόκα, Τό γαλλικό προξενείο, σ. 106, 116, 162. Για τήν εταιρεία Βλαχούτση βλ. Σ. Κουγέα, «'Αρχείο Σταύρου», σ. 148, 149, , 160, 167, 171, 173, , 180, Γ. Παπαγεωργίου, «Τα πιστοποιητικά προέλευσης εμπορευμάτων», σ Του ϊδιου, «Μια εμπορική συντροφιά στα Γιάννινα στις αρχές του 19ου αι. και οι μαρτυρίες άπο το κατάστιχο της για τή διακίνηση του ελληνικού βιβλίου», Δωδώνη 18 (1989) Έλ. Γιαννακοπούλου, Γαλλοελληνικη εκμετάλλευση δασών, σ. 103, σημ. 76, 171, ASN, Affari Esteri, τ. 2679: Λίαρτυρική κατάθεση τεσσάρων εμπόρων τής "Αρτας, "Αρτα 30 Δεκεμβρίου 1780, συνημμένη στην αναφορά τών ένδεκα Άρτινών εμπόρων της 21 'Απριλίου 1781, σχετικά μέ τήν τακτική του εμπόρου Δ. Καραγιάννη να μην καταβάλλει προξενικά δικαιώματα στον πρόξενο της Νεάπολης στην "Αρτα Τζώρτζη Δόλτζη. Βλ. και έγγραφο 4.

16 158 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) Ή ομάδα των Άρτινών εμπόρων της T3arletta βρισκόταν γι' αυτό το θέμα σε αντίπραξη με τον 'Ηπειρώτη έμπορο Δημ. Καραγιάννη, γνωστό και άπο τις γαλλικές πηγές είχε χρηματίσει άπο το 1740 καί έξης πρόξενος της 'Αγγλίας στην "Αρτα καί κατήγγειλε στο Magistrato di Commercio της Νεάπολης τη λειτουργία εμπορίου transit μέσω Κερκύρας καί άλλων λιμανιών πού απέβαινε εις βάρος τους. Για την αποκατάσταση της νομιμότητας στον κόσμο των εμπόρων «με το να είναι κοινή ή ύπόθεσις εις ζημίαν των πραματευτών» μεσολάβησαν στον κατή της "Αρτας οι εγκατεστημένοι στην "Αρτα προμηθευτές τών Ελλήνων εμπόρων της Barletta. 47 Πρόκειται για κατάσταση πού είχε αρχίσει να παγιώνεται κατά την περίοδο πού οι γνωστοί μας αδελφοί Πάνου (Μιχαήλ καί Αναστάσιος) εΐχαν το εμπόριο 'Ηπείρου καί Κάτω Ίταλίας-Σικελίας στα χέρια τους καί πού έκτοτε έγινε έρπουσα, άφοΰ ευνοούσε τα κέρδη τών εμπόρων. 48 * Ό εμπορικός ανταγωνισμός τών ναυτικών πόλεων της 'Ιταλίας κατά το 17ο καί 18ο αιώνα, καί μέ τή χορήγηση προνομίων στους έμπορους καί ναυτικούς (franchigie doganali), απέβλεπε ουσιαστικά στην αποδυνάμωση της εμπορικής ισχύος του Λιβόρνου, 49 πού ή εισβολή του βόρειου εμπορίου είχε αναδείξει σέ ασυναγώνιστο διαμετακομιστικό κέντρο. 50 Λιβόρνο είναι αποθήκη κυρίως τών "Αγγλων κατά το 18ο αιώνα, 51 Το εποχή 47. ASN, Affari Esteri, τ. 2679, 'Αναφορά τών ένδεκα Άρτινών έμπορων, δ.π. Βλ. καί σημ Σ. Βορείου, Το ελληνικό ναυτικό, σ βλ. καί παρακάτω Σ. Μάξιμου, Ή αυγή, σ V. Β. Flore, «La trasformazione degli scali italiani dagli inizi del secolo XVI all'apertura del canale di Suez», στο συλλογικό έργο Les Grandes Escales, loème Colloque International d'histoire Maritime, 2ème partie «Les temps modernes», τ. 33 (Collection «Recueils de la Société Jean Bodin»), Bruxelles 1972, σ Fern. Braudel - Rugg. Romano, Navires et marchandises à Ventrée du port de Livourne ( ), στο «Ports, Routes et Traffics», εκδ. της École Pratiques des Hautes Études, Section IV, Paris 1951, σ Για τήν ανταγωνιστική παρουσία της 'Αγγλίας στή Μεσόγειο ήδη άπο το 17ο αιώνα βλ. Davis Ralph, «England and the Mediterranean ( )», στο συλλογικό έργο Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart England (έκδ. F. J. Fisher), Cambridge (The University Press) 1961, σ Ειδικότερα για τις εμπορικές σχέσεις τών Άγγλων μέ το Αιβόρνο, P. Scrosoppi, «Il porto di Livorno e gli inizi dell'attività inglese nel Mediterraneo», Bolletino Storico Livornese (1937) (ανάτυπο). Γενικότερα για το Λιβόρνο βλ.

17 Έλ. Γιαννακοπούλου, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 159 κατά την οποία άνθεΐ εκεί ή ελληνική παροικία 52 κυρίως μετά το 'Από το 'Αρχείο Σταύρου γνωρίζουμε πολλούς 'Ηπειρώτες εγκατεστημένους στο Λιβόρνο στα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς και άλλους πού μετακινούνται μεταξύ Ήπείρου-Λιβόρνου. Ό 'Ιωάννης Βρεττος ε/ει εκεί ιδρύσει την εταιρεία Ίωάννης-Άργύρης Βρεττος και Σία. 53 Πρόκειται για την οικογένεια πού δίνει τα «λάσσα», επιχορηγήσεις καί κληροδοτήματα για τή δημιουργία καί τή λειτουργία τού νοσοκομείου 'Ιωαννίνων (17 99). 54 'Απαντώνται επίσης στο Λιβόρνο καί άλλοι έμποροι, όπως οι Θεοδόσιος Ζωσιμάς, Άπ. Βασιλείου, Δημ. Κονταξής και Σία, Τριαντάφυλλος Κατσαρός, Μοσπινιώτης καί άλλοι. 'Από το αρχείο Δουρούτη πληροφορούμαστε οτι έκτος των 'ίδιων εμπόρων βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Λιβόρνο καί οι Κ. Παράσχης, Ν. Σγουρός (συμπέθεροί τους), οι αδελφοί Σταματάκη και άλλοι. 55 Στην αλληλογραφία του Γάλλου προξένου Αιβόρνου ( ) με τις γαλλικές αρχές εξιστορείται μια αξιοπρόσεκτη περίπτωση καταδρομής πού αποκαλύπτει τίς εμπορικές δραστηριότητες καί το δυναμισμό 'Ηπειρωτών εμπόρων στο Λιβόρνο ( ). 56 Πρόκειται για τους ά- G. Sonnino, Saggio sulle industrie marine e commercio in Livorno sotti i pri m due lorenesi ( ), Cortona M. Baruchollo, Livorno e il suo porto. Origini, Caratteristiche e Vicende dei Traffici Livornesi, Livorno D. Loromer, Merchants and Reform in Livorno ( ), Callifornia Νικ. Τωμαδάκη, «Ναοί. καί θεσμοί της ελληνικής κοινότητος τοϋ Λιβόρνου», ΕΕΒΣ 16 (1940) Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, Οι Κωστάκηδες της 'Αχαΐας καί τον Λιβόρνο. Συμβολή εις τήν 'Ιστορία τον 'Ελληνισμού της Τοσκάνης καί τών μ ετ επαναστατικών Πατρών, 'Αθήναι Του 'ίδιου, Οι κώδικες γάμων και βαπτίσεων της 'Ελληνικής Κοινότητος τον Λιβόρνο 1760 και έξης, Πάτρα-, Για την ελληνική κοινότητα καί κατά το 19ο αιώνα βλ. G. Panessa, Le comunità greche a Livorno tra integrazione e chiusura nazionale, Livorno, εκδ. Bei forte, Σ. Κουγέα, (('Αρχείο Σταύρου», σ. 10, 148, 153, 161. Για την οικογένεια τών Βρεττών, τήν προσωπικότητα του καθενός, τίς μετακινήσεις τους μεταξύ Βενετίας, Αιβόρνου καί Νεαπόλεως, τήν περιουσία τους καί τα έργα εύποιίας βλ. Β. Πυρσινέλλα, «Τα άρπαγέντα υπό τοϋ Άλή πάσα κτήματα τών Βρεττών», ΗΧ 13 (1938) Για τους Βρεττούς στο Λιβόρνο βλ. καί Τριαντάφυλλου, Κωστάκηδες..., σ. 29, 44, 46, 51 καί Άρ. Σταυρόπουλου, «Το νοσοκομεΐον τών 'Ιωαννίνων ( )», Πρακτικά ίιεθνονς Συνεδρίου: «'Ήπειρος, Κοινωνία, Οικονομία 15ος - 20ος αιώνας)), (Γιάννενα 4-7 Σεπτ. 1983), Γιάννινα 1987, σ καί Σ. Κουγέα, «'Αρχείο Σταύρου», σ. 10, 146. Γ. Παπαγεωργίου, ((Δραστηριότητες Καλαρρυτινών», σ. 174, 182, Τριαντάφυλλου, ΟΙ Κωστάκηδες..., σ. 29, 36, 38, 44, 46, 47, 51, 55, 84, AMAEF, ΑΙ), σειρά CCC, τ. 91, σ Rapport fait au comité

18 160 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) δελφούς Ζούκη, γνωστούς και άπο άλλες πηγές, εγκατεστημένους Λιβόρνο στο β' μισό του 18ου αιώνα. 57 στο Στον εμπορικό οίκο των Ζούκη στα τέλη του αιώνα (1793) βρίσκουμε τους εξαδέλφους 'Ιωάννη, γιο του Θεόδωρου Ζούκη, και Χριστόδουλο, γιο του 'Αθανάσιου Ζούκη. Οί εμπορικές δραστηριότητες του 'Ιωάννη Ζούκη μας είναι γνωστές και άπο το άρ/εΐο Δουρούτη. 'Ανήκει στη συντροφιά των συγχωριανών του Καλαρρυτινών αδελφών Παράσχη ( ), πού είχαν εμπορικό οίκο στο Λιβόρνο, και έκανε μαζί μ' αυτούς και τους αδελφούς Αουρούτ'^ συντροφικές αγορές. 58 Στις πηγές μας οί έμποροι Ζούκη φέρονται ώς νομοταγείς Οθωμανοί υπήκοοι, πού πληρώνουν με συνέπεια χαράτσι και άλλα δοσίματα στα Γιάννενα. 'Ασχολούνται στην περίπτωση μας με το εμπόριο αποικιακών, κυρίως ζάχαρης, και συνεργάζονται με το συμπατριώτη τους Δημήτριο Μπιτώνη, πού διέμενε μόνιμα στον Κάδικα (Cadix) της 'Ισπανίας και τους προμήθευε εμπορεύματα. Το θέμα απασχολεί τις γαλλικές αρχές, γιατί τον 'Απρίλιο τοΰ 1793 ή πραμάτεια τών 'Ηπειρωτών έμπορων πού μεταφερόταν στην "Ηπειρο έγινε λεία Γάλλων καταδρομέων και τα κιβώτια της ζάχαρης μοιράστηκαν αργότερα ανάμεσα σέ Γάλλους κουρσάρους, Γάλλους στρατιώτες και στο Γάλλο πρόξενο στη Γένοβα. 'Επίμαχο σημείο στην εξέταση αυτής της υπόθεσης ήταν ή ((ουδετερότητα τών πραματευτών» και ή νομιμοφροσύνη τους απέναντι στις τουρκικές αρχές. Ώς Οθωμανοί υπήκοοι δέ μετείχαν στους ναυτικούς αποκλεισμούς και ανταγωνισμούς στη Μεσόγειο και επί πλέον είχαν εκπληρώσει τις φορολογιde Salut Public par le C(itoyen) Verninac, envoyé extraordinaire de la Republique Française près la Porte Ottomane. Reclamation faite par deux sujets ottomans pour une partie de sucre appartenante sur un navire vénitien arrêté par un armement français et conduit à Gênes en Fructidor an 4 (1796) de la Republique. Constantinople le 5 Vendémiaire [28 septembre] l'an 4 de la Republique (1796). Βλ. και έγγραφο Τριαντάφυλλου, Οί Κωστάκηδες της Αχαΐας και τοΰ Λιβόρνο..., σ. 39, 45, 47 και 51. Για τις δραστηριότητες τών αδελφών Ζούκη στο Λιβόρνο με διαβεβαίωσε και ή Δέσποινα Βλάμη, πού ετοιμάζει διδακτορική διατριβή για τους "Ελληνες εμπόρους στο Λιβόρνο, και την οποία ευχαριστώ. Ό Ηπειρώτης 'Λθανάσιος Ζάκος, έμπορος, σύμφωνα με γαλλικές πηγές (Σ. Βορείου, Ναυτικό, σ ) εγκατεστημένος στο Λιβόρνο κατά τα έτη , ϊσως, αν υποθέσουμε παρανάγνωση τών εγγράφων άπο το Μάξιμο, να ταυτίζεται με τον 'Αθανάσιο Ζούκη, πατέρα του ενός άπο τους εν λόγω εμπόρους. 58. Γ. Παπαγεωργίου, «Δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων», σ Του ϊδιου, «'Εμπόρου πατρός έπιστολαί προς τον έαυτοϋ υ'ιόν», Αοιδών?] 20 1 (1991) 284 και σημ. 3.

19 Έλ. Γιαννακοπούλου, ΙΪΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 161 κές τους υποχρεώσεις στην πατρίδα τους. ατο πράμα νεοτράλε, δι' αυτό και λίμπρο και εμείς είμεθα νεοτράλοι... έστείλαμε και τα χαρατζοχάρτια μας και δλα τα δικαιώματα μας, δπου πληρώνουμε Ολα τα δοσίματα εις την χώραν μας...». 'Εξάλλου «ό εδώ Γράν Δούκας μας έκαμε νεοτραλιτά με τη Ρεπούμπλικα της Φράντζας». 59 Ή δλη υπόθεση εμπλέκεται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες τών γαλλικών προξενείων Λιβόρνου και Γένοβας και άντιμετο^πίζει την αδιαφορία του Γάλλου προξένου της Γένοβας, πού ενέχεται σ' αυτή. Οι Γιαννιώτες έμποροι, παρά τίς αντιδράσεις, εμμένουν πεισματικά στη διεκδίκηση του δικαίου, δπως φαίνεται από την αλληλογραφία με τον προμηθευτή τους και αποδέκτη του φορτίου Χριστόδουλο Βλαχούτση, «Barataire» της Γαλλικής δημοκρατίας στην "Αρτα. Πρόκειται για τον αδελφό του Δημ. Βλαχούτση, πού αναφέραμε, ό οποίος μαζί με άλλους εμπόρους, μέλη της εταιρείας «Βλαχούτσης - Καρύδης - "Αμοιρος καί Σία» απαντώνται συχνά στο 'Αρχείο Σταύρου. "Ας σημειωθεί δτι οι έμποροι Κωνσταντίνος Καρύδης και Ευστράτιος "Αμοιρος υπογράφουν ούς μάρτυρες σε έγγραφα πού αφορούν την υπόθεση τών αδελφών Ζούκη. 60 Του θέματος τών 'Ηπειρωτών εμπόρων επιλήφθηκε τέλος ή Comité de Salut Public. Ή Πύλη, ώς γνωστόν, δεν είχε ακόμα άναγνοορίσει επίσημα τη γαλλική Δημοκρατία. Ωστόσο βρισκόααν στην Κωνσταντινούπολη (1793) 6 Descorches, ex-marquis de Sainte-Croix, οχι ως επίσημα αποδεκτός πρεσβευτής, άλλα απλώς με τη σιωπηρή ανοχή του Διβανίου. 61 Έκ μέρους τών Γιαννιωτών έμπόρο^ν απευθύνθηκε σ' αυτόν ό Δημ. 59. AMAEF, AD, CCC, τ. 91, σ , Τέσσερα γράμματα τών αδελφών Ζούκη άπο Λιβόρνο (6 καί 20 Μαρτίου καί 17 'Απριλίου καί 6 'Ιουλίου 1795) προς τον Χριστόδουλο Βλαχούτση, έμπορο στα Γιάννενα, αδελφό του Κ. Βλαχούτση, διερμηνέα του γαλλικού προξενείου της 'Λρτας, καθώς καί μετάφραση τών εγγράφων αυτών. Βλ. έγγραφο AAIAEF, σειρά CCC, τ. 91, σ , Τέσσερα γράμματα τών αδελφών Ζούκη άπο Λιβόρνο. Βλ. έγγραφο Ή Πύλη απέπεμψε σκαιώς τον αμέσως διάδοχο του Choiseul-Gouffier M. de Sémoville (1791). Ό Descorches de Saint-Croix κατόρθωσε παρά τήν ανεπίσημη παραμονή του να εξασφαλίσει τήν ουδετερότητα της Πύλης στον πόλεμο πού ή μοναρχική Ευρώπη διεξήγε κατά της Γαλλίας. Ed. Driault, La question d'orient. Depuis ses origines jusqu'à nos jours..., Paris 1900, σ. 71. Ή Πύλη άναγνο^ρίζει τή Γαλλική Δημοκρατία μετά το 1795, οπότε ή Γαλλία έχει δικαίωμα να αποστείλει καί πάλι πρεσβευτή. Βλ. E. de Marcerò, Une Ambassade à Constantinople, La Politique Orientale de la Revolution Française, Paris 1927, σ. 2, 246. G. Lefebvre, La France sous le Directoire , Paris 1984, 55. Βλ. καί σημ. 58 καί 59. Πρβλ. έγγραφο 5.

20 162 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) Βλαχούτσης και το θέμα μπήκε σε διπλωματικότερη τροχιά εξέλιξης. Οι αρνήσεις του Γάλλου προξένου της Γένοβας δεν έκλεισαν την υπόθεση. Οι 'Ηπειρώτες έμποροι, ώς Οθωμανοί υπήκοοι, μπορούσαν να προσφύγουν στη μεσολάβηση των 'Οθωμανών. "Ετσι, ακόμα κι αν τα κιβώτια της ζάχαρης είχαν πουληθεί, ή Comité de Salut Public εξουσιοδοτούσε τον απεσταλμένο της στην Κωνσταντινούπολη να δοθεί στην υπόθεση μια «λύση επάξια της δικαιοσύνης και της γενναιοψυχίας του γαλλικού λαού». 62 Τα παραπάνω συνιστούν περιπτώσεις ελάσσονος, βέβαια, εμπορίας σε σύγκριση με την εμπορική δραστηριότητα τών 'Ηπειρωτών στή Λιψία, τή Βιέννη, την Τεργέστη, τη Βενετία, δπου τα πολύκλαδα εμπορικά δίκτυα (branches). 'Ωστόσο είναι ενδεικτικές τών εμπορικών συνθηκών και τάσεων της εποχής, στα πλαίσια τών οποίων το παροικιακο φαινόμενο ωριμάζει και μορφοποιείται και το ηπειρωτικό εμπόριο οργανώνεται και παίρνει τα οριστικά του γνωρίσματα. Ή ενσωμάτωση τών 'Ηπειρωτών αδελφών Πάνου στον εμπορικό κόσμο και την κοινωνία της Νεαπόλεως και ή δημιουργία άπο αυτούς αυτόνομου εμπορικού οΐκου με παραρτήματα στο εξωτερικό δείχνουν ευκρινώς το δυναμισμό τους. 'Αξιοποιείται στο έπακρον ή συγκυρία παροχών τοΰ Βασιλείου προς τους μετανάστες και τους εμπόρους. Τα στοιχεία μας για τίς εμπορικές δραστηριότητες τών Άρτινών, εγκατεστημένων στή Μπαρλέττα (1780 κ.έ.), και τών Γιαννιωτών στο Λιβόρνο ενισχύουν και συγκεκριμενοποιούν γνωστές ήδη επισημάνσεις. "Ετσι: 1. Έπαναδραστηριοποιούνται οι ελληνικές κοινότητες τής 'Ιταλίας (Μπαρλέττας, Νεάπολης, 'Αγκώνας, Λιβόρνου) κατά τίς τελευταίες δεκαετίες τοΰ 18ου αιώνα. Είναι γνωστό δτι κατά τή διάρκεια και μετά τή λαίλαπα τών Όρλωφικών έγιναν μαζικές μεταναστατεύσεις προς τήν 'Ιταλία, ενώ μετά τή συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774) ενθαρρύνθηκαν οί εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Ή εισβολή τών Ελλήνων εμπόρων στην περιοχή τοΰ Μπάρι τίς τελευταίες δεκαετίες τοΰ 18ου αιώνα οί ετήσιες εισαγωγές τών Ελλήνων έφθαναν εκεί τα δουκάτα είχε ώς αποτέλεσμα τήν παραχώρηση εκ νέου προνομίων «di casamenti e chiesa» (21 Φεβρ. 1789). Προβλεπόταν ή εγκατάσταση ώς και 60 ελληνικών οικογενειών στή Μπαρ- G2. AMAEF, σειρά CCC, τ. 91, σ. 2G5-267, Rapport fait au Cornile de Salut Public, δ.π.. Βλ. έγγραφο 5.

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Παπαγεωργίου Παντελής Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Καπέσοβο Ζαγορίου Έγγαμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

158 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005)

158 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ Οι, ópot, της επικοινωνίας του ελληνικού εμπορίου με τη Ρωσία της Μαύρης Θάλασσας (τέλος 18ου - αρχές 19ου OLI.) Α ΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ από μια πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ος 9 ος αι Οικονομική κατάσταση στο Βυζάντιο από το β μισό του 6 ου αι. αρχές 9 ου αι. το κίνημα του Θωμά του Σλάβου 6 ος 8 ος αι. Προβλήματα δημογραφικά Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Dr. Ηλίας Γαλανός Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών»

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σελ. 77: «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση (1862 1864). όπως ονομάστηκαν» «Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων»

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Σταύρου - Τσιαπαλάµος Γεώργιος Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου Χρόνος Θανάτου Βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α!

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! -Παιδιά, ξεφύλλιζα χθες το παλιό μας σχολικό βιβλίο, τις Ιστοριοδρομίες 2. Διάβαζα για τη νεότερη ιστορία των Επτανήσων. Ξέρετε ότι δόθηκαν «προίκα» στον νέο Βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

1966, σ.233. 1 Η. Βενέζη, Εμμανουήλ Τσουδερός, ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης και η Εποχή του. Αθήναι,

1966, σ.233. 1 Η. Βενέζη, Εμμανουήλ Τσουδερός, ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης και η Εποχή του. Αθήναι, 3 H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ Η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει τη δραστηριότητα της από το Κάιρο, πρώτο σταθμό της εξορίας της όπου έχει μεταφερθεί στα τέλη Μαΐου 1941 όταν αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Γεννήθηκε στην πόλη Αιάκειο της Κορσικής, μόλις ένα χρόνο αφού η κυριαρχία του νησιού μεταβιβάστηκε από τη Δημοκρατία της Γένοβας στη Γαλλία. Ο πατέρας του Κάρλος Βοναπάρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Σπυρομήλιου *

Αρχείο Σπυρομήλιου * Αρχείο Σπυρομήλιου * Η Συλλογή περιλαμβάνει κυρίως χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα αντίγραφα ή σημειώσεις από έγγραφα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και από άλλα πρωτότυπα έγγραφα ή ιστορικά κείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «η εθνική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Ορεινοί: Οι επαναστάτες του 1862 προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 84 Αθήνα, 12.1.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ Σύμφωνα με το Καταστατικό συγκαλούμε Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη από τον 17 ο αιώνα ίδρυσε 13 αποικίες στη βόρεια Αμερική. Ήταν ο προορ

Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη από τον 17 ο αιώνα ίδρυσε 13 αποικίες στη βόρεια Αμερική. Ήταν ο προορ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Γνωρίζετε τι είναι οι Η.Π.Α σήμερα; Θα δούμε πώς δημιουργήθηκαν και ποια είναι τα θεμέλια της ισχύος τους. Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΓΩΝ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16-18 Μαΐου 2008 & ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Μέρος Β ) 25-27 Μαΐου 2007 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

«Mε λογισμό και τ όνειρο»

«Mε λογισμό και τ όνειρο» 1 4-3-2015 ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΑ- ΥΨΟ? ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΣΙΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΞΥΛΙΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία. του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία. του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης 2008 μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ. Α ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1093155 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η παρούσα βάση δεδομένων έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πατριδοτοπικώνεθνοτοπικών-πολιτιστικών σωματείων που εδρεύουν σ όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται οργανωμένα στον δικτυακό τόπο e demography (http://www.e demography.gr ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) Γλώσσα που αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ 21 η ΜΑΪΟΥ 1864 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 [1] Σεβασμιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα