METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors"

Transcript

1 METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ The Executive Program for Financial Directors

2 Εισαγωγή Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης (The Executive Program for Financial Directors). Σκοπός του μοναδικού αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής επαγγελματικής ειδίκευσης των στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στους βασικούς τομείς άσκησης της Οικονομικής Διοίκησης τα οποία επιθυμούν να ανελιχθούν στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου οικονομικού στελέχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της οικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα από το πρόγραμμα έχουν αποφοιτήσει περισσότερα από 200 στελέχη επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες του προγράμματος είναι οι κάτωθι:» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο στόχος της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής επαγγελματικής ειδίκευσης, εκπληρώνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων ενός ιδιαίτερα δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών σε δύο βασικούς κύκλους μαθημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας σε κάθε ένα από αυτά. Το Πρόγραμμα αυτό είναι το μοναδικό Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη της οικονομικής διοίκησης τα οποία στοχεύουν στην ανάληψη ρόλων και υπευθυνοτήτων που αντιστοιχούν σε αυτούς του Οικονομικού Διευθυντή. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό «διαβατήριο» γνώσης και δεξιοτήτων που να πιστοποιεί την ικανότητα των πτυχιούχων του να παρέχουν εξαιρετικά υψηλού επιπέδου οικονομικές υπηρεσίες υποστήριξης.

3 » Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχα ισότιμου της αλλοδαπής» Πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία τριών ή περισσοτέρων ετών σε υπηρεσίες οικονομικής διοίκησης (ενδεικτικά αναφέρονται τα τμήματα λογιστικής υποστήριξης, οικονομικού προγραμματισμού, εσωτερικού ελέγχου, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, κλπ)» Προσωπική Συνέντευξη Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη με τον Επιστημονικό Συντονιστή του Προγράμματος Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων του Προγράμματος, θα χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και μεθοδολογίες όπως:» η παρουσίαση μέσω Η/Υ, η χρήση πολυμέσων και Ιnternet» η παρουσίαση ειδικευμένων μεθοδολογιών από εκπροσώπους ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν αναπτύξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (π,χ, οι AIMS INTERNATIONAL, SAP, ICAP, Hellastat, Specisoft, Qualco κλπ.) με σκοπό τη διαρκή διασύνδεση των επαγγελματικών μεθοδολογιών στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης» η διαρκής ομαδική ενασχόληση μέσω Group exercises και case studies» η χρήση προσομοιώσεων (simulations, business games)» η ατομική και ομαδική επεξεργασία σεναρίων προκαθορισμένων ρόλων (role play scenarios) στα οποία συμμετέχει κατά περίπτωση ειδικευμένη ομάδα ηθοποιών και οργανωσιακών ψυχολόγων» η διαρκής αναπληροφόρηση από ειδικευμένους coaches Μεθοδολογία Προγράμματος Στο Πρόγραμμα διδάσκουν ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος στους τομείς επαγγελματικής εξειδίκευσής τους με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε θέματα ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικής διοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιστημονικός Συντονιστής του προγράμματος: Βασίλης Τζώρτζης. Εκπαιδευτές του Προγράμματος

4 Α ν α λ υ τ ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Μ α θ η μ ά τ ω ν ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Οικονομική Ανάλυση» Βασικό πλαίσιο διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος» Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες (Key Economic Indicators) - ερμηνεία και αξιολόγηση δεικτών οικονομικού κλίματος» Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της Ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων της χώρας.» Επισκόπηση βασικών οικονομικών μεγεθών και συγκριτική αξιολόγηση επιχείρησης» Χαρακτηριστικά και προοπτικές κλάδου (Εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές του κλάδου)» Αξιολόγηση οικονομικών καταστάσεων - Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχείρησης» Ανάλυση ρευστότητας και εμπορικού κύκλου επιχείρησης» Ανάλυση δραστηριότητας επιχείρησης» Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας επιχείρησης» Ανάλυση κερδοφορίας και αποδοτικότητας επιχείρησης» Benchmarks βασικών αριθμοδεικτών Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)» Βασικό πλαίσιο διαγνωστικής ανάλυσης και κριτικής διερεύνησης των 6Ps του σύγχρονου Marketing» Αναγνώριση και επιμερισμός μεταβλητών σε επίπεδο στρατηγικής επιχειρηματικής μονάδας (SBU)» Μεθοδολογίες και ενδεικτικές βάσεις επιμερισμού» Μελέτη και σύνταξη προυπολογισμών επιχειρηματικού σχεδίου» Έλεγχος και ανάλυση ευαισθησίας οικονομικών αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου. 02 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» Αναγκαιότητα πραγματοποίησης» Φορείς πραγματοποίησης και είδη φορολογικών ελέγχων (όργανα διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων-κριτήρια επιλογής)» Τύποι φορολογικών ελέγχων: τακτικός προσωρινός συνοπτικός αιφνίδιος» Ενέργειες Δικαιοδοσία ελεγκτικών οργάνων» Yποχρεώσεις Δικαιώματα και δυνατότητες ελεγχόμενων Αποδοχή ή προσφυγή» Αντικείμενα φορολογικού ελέγχου Γενικά» Συμμόρφωση με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις» Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις» Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις» Σύνταξη έκθεσης ελέγχου Δομή έκθεσης ελέγχου Βαρύτητα προηγούμενης έκθεσης ελέγχου σε μελλοντικό έλεγχο» Σύνταξη φύλλου ελέγχου Διαδικασίες συμβιβασμού με τις φορολογικές αρχές Ποσοστά συμβιβασμού» Υπολογισμός πρόσθετων φόρων και προστίμων Φορολογικό ποινολόγιο Βαρύτητα παρεμβάσεων» Αποφάσεις περί περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων χωρίς έλεγχο 03 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» Πιστωτικός κίνδυνος - Προσδιοριστικοί παράγοντες πιστωτικής πολιτικής» Η Στρατηγική του credit management Σχεδιασμός πιστωτικής πολιτικής» Διαδικασίες αξιολόγησης πελατών» Κλίμακες διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου» Κριτήρια αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων» Δημιουργία σκοροκαρτών» Εκτίμηση πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας» Διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης πιστωτικού ορίου πελατών» Προσδιορισμός επιπέδου αναμενόμενης οικονομικής ζημιάς

5 » Ένα νέο μοντέλο σε εξέλιξη: Από τη διαχείριση των εισπρακτέων, στη διοίκηση των delinquent και τη χρηματοδότηση των trade receivables» Αξιολόγηση εξασφαλίσεων» Βασικό πλαίσιο Credit reporting» Νομικά θέματα υποστήριξης διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου Θέματα και ενέργειες διαχείρισης επιταγών, υποθήκη / προσημείωση ακινήτων, διακανονισμός οφειλών, αναδοχή χρέους, τριτεγγυήσεις, ευθύνη εγγυητών, αναγκαστική εκτέλεση, διαδικασία κατασχέσεων, περιπτώσεις προσωπικής κράτησης, καταδολίευση δανειστών 04 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» Βασική διάκριση λειτουργικών ροών» Προσδιορισμός απαιτούμενων Κεφαλαίων Κίνησης» Πηγές προβλημάτων ρευστότητας» Διοίκηση κύκλου απαιτήσεων/χρεωστών» Διοίκηση κύκλου αποθεμάτων» Διοίκηση κύκλου υποχρεώσεων/πιστωτών» Προϋπολογισμοί ταμειακών ροών» Άμεση μέθοδος παρουσίασης ταμειακών ροών» Έμμεση μέθοδος παρουσίασης ταμειακών ροών» Πίνακας μεταβολής ταμειακών ροών» Δείκτες αξιολόγησης» Μετρήσεις free cash flow 05 XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» Το μοντέλο χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας» Πληροφοριακά συστήματα τραπεζικής (Reuters, Bloomberg κλπ) Ξαναγνωρίζοντας τους πελάτες και προμηθευτές της επιχείρησης» Βασικές κατηγορίες χρηματοοικονομικής διοίκησης» Διαχείριση μετρητών επιταγών συναλλαγματικών εμβασμάτων μετρητών και ηλεκτρονικών εισπράξεων» Αποτελεσματική διαχείριση δανειοδοτήσεων» Διαχείριση αλληλόχρεων λογαριασμών, δανείων κοινοπρακτικά / ομολογιακά δάνεια» Αποτελεσματική διοίκηση τραπεζικών σχέσεων συστατικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης» Οικονομικοί δείκτες που παρακολουθεί μια τράπεζα που χρηματοδοτεί μια επιχείρηση» Ηλεκτρονική τραπεζική Προγράμματα είσπραξης απαιτήσεων πελατών (Direct Debiting)» Ηλεκτρονική τραπεζική Προγράμματα είσπραξης απαιτήσεων με χρηματοδότηση πελατών (Customer Financing programs)» Προγράμματα Τιτλοποίησης Απαιτήσεων Πελατών (ABCP) 06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» Eπενδυτικές ανάγκες μιας επιχείρησης» Στάδια επενδυτικής απόφασης» Ταμειακές ροές επενδύσεων» Κριτήρια επιλογής Σειρά προτεραιότητας» Μεθοδολογίες αξιολόγησης επενδύσεων Μέθοδος χρόνου επανείσπραξης Μέση ετήσια αποδοτικότητα Καθαρή παρούσα αξία Εσωτερικός βαθμός απόδοσης» Διαχρονική Μέλλουσα και παρούσα αξία του χρήματος» Ανατοκισμός Συντελεστής προεξόφλησης 07 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ» Κόστος κεφαλαίου: Υπολογισμός και ερμηνεία» Μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων CAPM» Προσδιορισμός του συντετλεστή β της επιχείρησης Σχέση συστηματικού κινδύνου επένδυσης και του συνολικού κινδύνου της αγοράς.» Κόστος δανειακών κεφαλαίων επιχείρησης» Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) επιχείρησης» Χρηματοδοτική διάρθρωση» Κίνδυνοι μετόχων και ομολογιούχων δανειστών» Έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου» Βαθμός λειτουργικής μόχλευσης» Θεωρία Modigliani Μiller / Aποτίμηση συνολικής αξίας επιχείρησης» Παράγοντες απόφασης μερισματικής πολιτικής

6 08 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο Γενικές αρχές, κύρια χαρακτηριστικά και κριτήρια ελέγχου.» Η σχέση των αρχών του ελέγχου με την άσκηση διοίκησης» Αναγνώριση και εκτίμηση κινδύνων Μοντέλο Κινδύνου.» Βασικά σημεία εσωτερικών ελέγχων» Μοντέλο αξιοπιστίας συστήματος» Περιγραφή συστήματος και εγχειρίδια διαδικασιών» Μεθοδολογία καταγραφής και ανάλυσης διαδικασιών (flowcharting) 09 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ» Όργανα κατάρτισης ΔΛΠ» Η Ελληνική Νομοθεσία για τα ΔΛΠ - Διαφορές Ελληνικών Οικονομικών Καταστάσεων από τα ΔΛΠ» Εισαγωγή στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων ΔΛΠ 2: Αποθέματα ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικές Συμβάσεις ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος ΔΛΠ 14: Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια ΔΛΠ 17: Μισθώσεις ΔΛΠ 18: Έσοδα ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόμενους ΔΛΠ 20: Λογιστική των Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών ΔΛΠ 26: Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραμμάτων Παροχών Αποχώρησης από την Υπηρεσία ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ΔΛΠ 29: Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ 36: Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες Απαιτήσεις ΔΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 41: Γεωργία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» Στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση πληροφοριών και επιχειρηματικών δεδομένων» Εισαγωγή στη διοίκηση της τεχνολογίας της πληροφορίας» Παρουσίαση εφαρμογών Μηχανογραφημένης Λογιστικής και ERP από την εταιρεία Πληροφορικής DATA COM- MUNICATION» Παρουσίαση Πλατφόρμας SAP από ομάδα εκπαιδευτών Πληροφορικής (FI SD modules)» Εκπαίδευση χρηστών

7 11 ΝOMIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» Βασικό νομικό πλαίσιο εταιρικής λειτουργίας» Βασικές νομικές έννοιες» Είδη επιχειρησιακών μορφών» Γενικές αρχές συμβάσεων Ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων» Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών» Νομική προστασία νόμιμων εκπροσώπων και διευθυντικών στελεχών» Νομικές διεκδικήσεις επί εμπορικών συναλλαγών» Το δίκαιο των αξιόγραφων» Εμπράγματες εξασφαλίσεις» Αναγκαστικές εκτελέσεις Διαδικασίες κατασχέσεων» Διακανονισμοί (ρύθμιση) οφειλών» Πτωχευτικό δίκαιο 12 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το πλαισιο διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού της σύγχρονης επιχείρησης σε καθεστώς διαχείρισης κρίσεων» Το προφίλ του σύγχρονου εργαζόμενου στις Οικονομικές Υπηρεσίες» Το γενικό μοντέλο στελέχωσης οικονομικών στελεχών» Πλαίσιο βασικών δεξιοτήτων του σύγχρονου οικονομικού στελέχους: Τεχνικές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές δεξιότητες Αναγνωρισμένες συμπεριφορές» Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού» Το γενικό μοντέλο στoxοθέτησης» Συστήματα αμοιβών και αξιολόγησης της απόδοσης» Πρόσθετες (οικιοθελείς) παροχές Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ (επιλογή 2 από τα 4 μαθήματα) 01 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ» Φορολογία εισοδήματος - Βασικό πλαίσιο» Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Βασικό πλαίσιο» Φόρος προστιθέμενης αξίας - Βασικό πλαίσιο» Φόρος Ακίνητης Περιουσίας - Βασικό πλαίσιο 02 ΔIOIKHΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» Βασικές αρχές προμηθειών Φάσεις προμηθευτικού κύκλου» Ανάλυση προμηθευτικών απαιτήσεων» Στρατηγική ανάλυση υλικών και υπηρεσιών» Κατάρτιση κανονισμού προμηθειών» Αξιολόγηση προμηθευτών» Supply positioning» Θέματα business ethics 03 BUSINESS STATISTICS» Παρουσίαση, ταξινόμηση, κατάταξη και ερμηνεία αριθμητικών οικονομικών δεδομένων» Βασικοί δείκτες περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής μέσω Η/Υ (Εxcel)» Μελέτη βασικών κατανομών (διώνυμη, poisson κλπ) μέσω Η/Υ (Εxcel)» Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων» Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης (στατικών προβλέψεων) μέσω Η/Υ (Εxcel)» Προβλέψεις χρονολογικών σειρών μέσω Η/Υ (Εxcel) 04 ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ» Προσδιορισμός επιπέδου κρίσης» Επιπτώσεις κρίσεων σε σχέση με τη διάρκεια και την εξέλιξή τους» Συνηθέστερες «πηγές» προέλευσης κρίσεων» «Ανατομία» μιας επιχειρηματικής κρίσης» Καταστάσεις κρίσεων στις Οικονομικές Υπηρεσίες» Προστασία της επιχειρησης πριν και μετά την κατάσταση κρίσης (reputation management)» Business Continuity Plan - Disaster Recovery Plan» Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Κρίσης (Company Crisis Management Plan)

8 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε να απευθύνεστε στην Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνη προγράµµατος: κ. Νίκη Μερκούρη Tηλ.: (εσωτ. 608)

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10:Ταμείο και ταμειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα