Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο"

Transcript

1 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 64-ΣΚ11526 ΣΗΛ ΦΑΞ ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟ ΙΨΝ Ο ΘΕΜΟ ΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ ΕΨ ΗΜΕΡΟΝ Γ ΚΤΚΛΟ Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο 8.30 ΠΡΟΕΛΕΤΙ 9.00 ΕΝΑΡΞΗ 23 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 [ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ] ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ [ αιθ. 14] ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ΙΨΑΝΝΗ ΔΟΜΑΓΕΡ- Πρόεδροσ Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων ΑΝΑΣΟ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ- Πρόεδροσ Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών 9.30 ΦΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΕΠΙΗΜΨΝ Σεβ. Μητροπολίτης Ακκρας κ.γεώργιος, Εκπρόσωπος Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Παφλοσ Κανελλάκθσ, Α Αντιπρόεδροσ Ελλθνικισ Ολυμπιακισ Επιτροπισ Αννα Φιλίνθ, Αντιδιμαρχοσ Αθηναίων* Γιώργοσ Πατοφλθσ, Δήμαρχοσ Αμαρουσίου Ιορδάνθσ Λουίηοσ, Δήμαρχοσ Μαραθώνα Θεόδωροσ Παπαθλιοφ,Πρόεδροσ Δθμοτικοφ υμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας Αγνι Βλαβιανοφ-Αρβανίτθ,Πρόεδροσ Διεθνοφσ Οργανώςεωσ Βιοπολιτικήσ Γεώργιοσ Οικονόμου, Πρόεδροσ Πανηπειρωτικής υνομοςπονδίασ Ελλάδοσ ταφροσ Μπεςμπζασ, Πρόεδροσ Ελληνικήσ Αντικαρκινικής Εταιρείας Μαρία Χατηι, υντονίςτρια Πανελληνίου Παρατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίασ Πολιτών-Περιφέρεια Αττικής Σηανζτοσ Αντφπασ, Πρόεδροσ ΜΚΟ PRAKSIS ΣΕΛΕΣΟΤΡΓΙΚΟ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 1.ΑΝΑΚΡΟΤΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΤΜΝΟΤ 2.ΠΙΝΔΑΡΟΤ ΟΛΤΜΠΙΟΝΙΚΟΙ, Απαγγελία: Αλέξανδρος Φάχαλης 3. ΚΑΣΑΘΕΕΙ ΣΕΥΑΝΨΝ [Μνημεία Ευάγγελου & Κωνςταντίνου Ζάππα]

2 10.45 ΕΠΙΗΜΗ ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΤΜΠΟΙΟΤ : Αννα Παπαδθμθτρίου-Σςάτςου, Αν. Περιφερειάρχης Αττικής ΕΡΓΑΙΕ ΤΜΠΟΙΟΤ Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο ΟΛΤΜΠΙΜΟ Γιώργοσ Δολιανίτθσ, τ. Μζλοσ Εφορίασ Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Οι διαχρονικοί ευεργέτες του Αθλητικού και Ολυμπιακού Ιδεώδους ΕΤΕΡΓΕΣΙΜΟ Κωνςταντίνοσ Νιάρχοσ, καθηγητής Υιλοσοφίας Πανεπιςτημίου Αθηνών Ηθική Χυχολογική προυπόθεση του ευ ζήν και ευ πράττειν ΥΙΛΑΝΘΡΨΠΙΑ πυρίδων Καμαλάκθσ, Μέγας Ευεργέτης- Μζγασ Αρχων Λογοθζτησ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάςησ Αφρικήσ Διεθνής Ακαδημία Μεγάλου Αλεξάνδρου Βατήρας φιλανθρωπίας, Ελληνισμού και Ορθοδοξίας στην Αφρική και τον κόσμο ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ Ιωάννα Μάςτορα, Δρ Ολυμπιακών πουδών Παν/μίου Ακθνών Εθελοντές η καρδιά της κοινωνίας ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΕΙΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ ΑΘΛΑ ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ: Μάρα Μπζκα, Δημοσιογράφος 1. ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΤΡΟ-ΕΟΕ 2. ΑΝΑΣΑΙΟ ΒΑΙΛΑ-ΑΗΕPA 3. ΠΤΡΟ ΚΑΜΑΛΑΚΗ-ΠΑΣΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 4. ΣΑΤΡΟ ΜΠΕΜΠΕΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 5. ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΝΣΟΘΑΝΑΗ-ROTARY 6.ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΤΝΟ*

3 12.30 ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΕΝΟΡΑΗ ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Πζτροσ Καςιμάτθσ, Δημοσιογράφος 1. Αναςτάςιοσ Βαςιλάσ, Πρόεδροσ Εποπτικοφ υμβουλίου ΑΗΕPA-Washigton 2. Διονυςία-Θεοδώρα Αυγερινοποφλου, Αν.Γραμματεφσ Περιβάλλοντος ΝΔ 3. Αγνι Βλαβιανοφ Αρβανίτθ, Πρόεδροσ Διεκνοφσ Οργανώσεως Βιοπολιτικής 4. Ακανάςιοσ Κοντοκανάςθσ, Πρόεδροσ ROTARY Αθηνών 5. Ιωάννθσ Ακαναςιάδθσ, Πρόεδροσ Παμμακεδονικήσ Ομοςπονδίασ Ελλάδοσ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΚΡΙΗ ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Ιωάννα Κονδφλθ, Επίτιμοσ Πρόεδρος Τποτρόφων Ιδρύματος Ψνάση 1. Ανδρζασ Ακθναίοσ, Πρόεδροσ Ιδρύματος Ελληνισμού 2. Βαςίλθσ Σακτικόσ, υντονιςτήσ Πανελληνίου Παρατηρητηρίου Οργανώςεων Κοινωνίας Πολιτών 3. Αναςταςία Ψωμιάδθ, Δρ Κοινωνιολογίασ Παντείου Πανεπιςτημίου Διευθφντρια Ελληνιςμοφ ΑΗΕPA-Promachos 4. Μαρίνοσ Παπαδόπουλοσ, Πρόεδροσ Διεθνοφσ υμβουλίου Κοινόν Πελοποννησίων 5. Δθμιτρθσ Καυκάσ, Πρόεδροσ Διεθνοφσ υμβουλίου Κοινόν Ηλείων 6. Βαςίλθσ Μαςοφλασ, Δρ Διοίκηςησ & Ανάπτυξησ ςτην Κοινωνία τησ Γνώςησ Παν/μίου Loughborough, Πρόεδροσ Changeland ΜΟΤΙΚΕ ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΕ : ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΛΑΙΙΩΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ : ΓΙΨΣΑ ΒΕΗ 15.ΟΟ ΓΕΤΜΑ

4 16.00 Θεόδωροσ Δθμθτρόπουλοσ, Διαχειριςτισ ΑΜΚΕ Κοινόν Ελλήνων Χριςτοσ Οικονόμοπουλοσ, Πρόεδροσ Ελλθνικισ Ονοματολογικισ Εταιρείασ Προσωνύμια και Παρωνύμια των Ευεργετών του γένους από την εποχή του Κλεισθένη μέχρι σήμερα 16.3Ο Βαςιλικι Παναγιωτοποφλου, Δρ Λαογραφίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Ευεργεσία στην Ελληνική Παράδοση Αφροδίτθ Δουβόγιαννθ, Αντιπρόεδροσ ΑΗΕPA-Promachos Αγκαλιάζοντας το περιβάλλον Διμθτρα Φώτου,υγγραφζασ-Εκπαιδευτικόσ Σο ευ Λέγειν στο σύγχρονο παιδικό Βιβλίο ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δθμιτρθσ Γρθγοριάδθσ, Πρόεδροσ Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΤΜΠΙΜΟΤ-ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ-ΕΤΕΡΓΕΣΙΜΟΤ [Διά ενήλικουσ-νζουσ-παιδιά] ΟΝΕΙΡΕΤΟΜΑΙ ΘΕΛΨ ΜΠΟΡΨ ΥΛΟΠΟΙΗΗ: ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΥΛΗ:Πρωταθλήτρια-υγγραφζασ ΝΙΚΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ:Αθλητήσ -υγγραφζασ 18.3Ο ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΗΥΙΑΚΟΤ ΜΗΣΡΨΟΤ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ Evergetes.gr ταφροσ Παπακωνςταντινίδθσ,καθ. ACG Deree College/Διευθυντής WTM/ΕΛΕ ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Βάςω Παναγιωτοποφλου,Δρ Λαογραφίας Πανεπιςτημίου Αθηνών ΣΙΜΗΣΙΚΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ : ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΙΑ 1. ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΟΡΑ-ΔΙΟΑΠ 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΧΑΧΑΛΗ 3. ΕΘΕΛΟΝΣΗ PRAKSIS 4. ANNITA ΠΑΣΟΤΡΑΚΗ-ΕΚΕ 5.ΑΜΚΕ - ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: ΓΙΝΕ ΠΡΨΣΑΘΛΗΣΗ ΣΗ ΖΨΗ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Φρύσανθος Καντερές ΜΟΤΙΚΗ ΤΝΟΔΕΙΑ: Κωνσταντίνος Κουφός

5 19.30 ΣΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΛΙΑΝΙΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : Οι διαχρονικοί ευεργέτες του Αθλητικού και Ολυμπιακού Ιδεώδους Και τα έργα αυτών 1] Παναθηναικό τάδιο 2] Μέγαρο Ολυμπίων ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΙΜΗ ΣΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΕΤΕΡΓΕΣΗ ΑΒΕΡΨΥ [Είςοδοσ Παναθηναικοφ ταδίου] Παρακολοφθηςη πρόβας τελετής ενάρξεως 13 ων Παγκοςμίων Αγώνων Special Olympics [Παναθηναικό τάδιο] ΥΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 1. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ-ΕΕΕ 2. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΛΤΜΠΙΨΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΨΝ 3. ΔΙΕΘΝΕ ΙΔΡΤΜΑ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 4. Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών 5. ΔΙΕΘΝΕ ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΟΝ ΗΛΕΙΨΝ 6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΛΙΑΝΙΣΗ 7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΨΗ ΠΣΤΦΙΟΤΦΨΝ ΥΤΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Επίτιμος Πρόεδρος : ΙΨΑΝΝΗ ΔΟΜΑΓΕΡ Πρόεδρος: ΑΝΑΣΟ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ Αντιπρόεδρος: ΙΨΑΝΝΑ ΚΟΝΔΤΛΗ Επιστημονική Τπεύθυνος: ΙΨΑΝΝΑ ΜΑΣΟΡΑ Τπεύθυνος Εκθεσης: ΓΙΨΡΓΟ ΔΟΛΙΑΝΙΣΗ Τπεύθυνος Δικτύωσης: ΒΑΙΛΗ ΣΑΚΣΙΚΟ Παιδαγωγικές Δράσεις: ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΥΨΣΟΤ Εθελοντισμού: ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΖΗ Διαδίκτυο: ΜΑΡΙΝΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Επικοινωνία: ΔΗΜΗΣΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΖΨΓΟΠΟΤΛΟ Καλλιτεχνική τήριξη: ΕΤΑ ΚΑΙΛΗ Τπεύθυνοι Βραβεύσεων: ΜΑΡΑ ΜΠΕΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ Σεχνική τήριξη: ΔΗΜΗΣΡΗ ΓΕΨΡΓΙΑΔΗ *Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η συμμετοχή

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014 Η γιορτή του Ολυμπισμού στη Μεσσηνία! Μια ημέρα γεμάτη αθλήματα, με πάνω από 300 παιδιά από τη Μεσσηνία και από όλο τον κόσμο, καθώς και με τη συμμετοχή πλήθους Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΣΕ ΑΙΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΣΕ ΑΙΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΣΕ ΑΙΜΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (ΠΟΣΕΑ) Πρόγραμμα Πρόσκληση 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

MONEY SHOW ATHENS 2009 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- HOTEL HILTON ATHENS

MONEY SHOW ATHENS 2009 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- HOTEL HILTON ATHENS 1 MONEY SHOW ATHENS 2009 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- HOTEL HILTON ATHENS 1 A ZONE - BUSINESS CENTER 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-17:00 Αίθουσα ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1 Οργάνωση: ΒΑΚΕR MASTER Θέμα: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ κ. Σάκης Κουτσιμάνης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 126 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ Στις 26.5.1902 ιδρύεται στον Πειραιά ο Σύλλογος των Σπετσιωτών με Πρόεδρος το δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 10 MΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 A' Πανελλήνιο Συνέδριο «Εθελοντισμός & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010

15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Β.Ι.Ο.) ΤΙΜ. ΒΑΣΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ. (210) 6432419 FAX (210) 6434093 e-mail: bios@otenet.gr www.biopolitics.gr 15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 Αγ. Πετρούπολη, 17 21 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ' ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ' ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A.M. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΚΟ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 2 ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ' ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 4 "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 5 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 6 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

NYC EDUCATIONAL GROUP CAMPUSES. New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι

NYC EDUCATIONAL GROUP CAMPUSES. New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι 1 New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι Το New York College έχει λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ (ΦΕΚ 1302 Τεύχος Β 18/8/10 Αθήνα), (ΦΕΚ 1320

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρειασ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρειασ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρειασ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1994 Κέρκυρα 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας 1996 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου Ο Απολογισμός, του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος αποτελεί μια ξεχωριστή έκδοση, που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 23 και περιελάμβανε την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

το παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών, το οποίο κατείχε

το παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών, το οποίο κατείχε τα νέα του ΓΣΠ TEYXOΣ 20 Τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» ISSN 1986-2326 (print) ISSN 1986-2334 (online) Ο Φεβρουάριος των Ρεκόρ Παγκύπρια ρεκόρ από Ευαγγελίδου, Καλλένου

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 2006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 2006 Με μια σειρά σημαντικών συμπερασμάτων που αφορούν στο μέλλον της Κρήτης ολοκληρώθηκε το συνέδριο Κρητών όπου γης το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και στις 3,4 και 5 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Μαΐου έτος 01 // αριθμός φύλλου 06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Επιμέλεια Προγράμματος Θωμάς Μπάκας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου... 9 Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου... 15 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ GRIECHISCHE MEINUNG ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ GRIECHISCHE MEINUNG ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ GRIECHISCHE MEINUNG ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ.. - ΕΤΟΣ 12ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 135 - ΕΔΡΑ DUSSELDORF ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ZEITUNG FUER DIE GRIECHEN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ. Δικηγόρος διεκδικεί οικόπεδα στη Μαρίνα. Αγάπη, κουβέντα, συντροφιά από τις εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού

ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ. Δικηγόρος διεκδικεί οικόπεδα στη Μαρίνα. Αγάπη, κουβέντα, συντροφιά από τις εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Kαλή αρχή για το Τμήμα Λογοθεραπείας ΣΕΛ. 3 Αρ. φύλλου 10142 Τιμή 1 Tηλ. 2721021421 Κυριακή 31 Iανουαρίου 2010 email: elefkal@otenet.gr ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βραβεύτηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 MAΡTΙΟΥ 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2013 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2013 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

18 MAH 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

18 MAH 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 18 MAH 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γεννήθηκε στην Πτερούντα Μυτιλήνης το 1943 και ζει στη Ν. Σμύρνη από το 1945. Τελείωσε την Ευαγγελική και σπούδασε Χημεία στην Αθήνα. Ανήκει στη γενιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α 9.00-16.00 Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας 1ο Πανελλαδικό Συνέδριο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος Θέμα: Αναβάθμιση του Θεσμού Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Μαρκάτος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί. Ατελιέ Κέρκυρα

Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί. Ατελιέ Κέρκυρα Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί Ατελιέ Κέρκυρα 2011-2012 18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014/17ο MONEY SHOW ΠΑΤΡΑΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014/17ο MONEY SHOW ΠΑΤΡΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014/17ο MONEY SHOW ΠΑΤΡΑΣ» ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/2014 10:00 Αγιασμός υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου ΑΙΘΟΥΣΑ I 10:30-12:30 Σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Τέρμα στο ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας Όταν αγαπάς την περιοχή σου δεν την πας πίσω

Τέρμα στο ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας Όταν αγαπάς την περιοχή σου δεν την πας πίσω Στο Ολυμπιακό χωριό οι αναπληρωτές υπουργοί υγείας και παιδείας n σελ. 8 Νέο γήπεδο μπάσκετ στις Αχαρνές Επίσκεψη στα μνημεία των Αχαρνών από τον Σ. Ντούρο n σελ. 20 n σελ. 17 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ Τετάρτη 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης απολογισμός 2 0 9 ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Eurobank: 00260314340200916669

Διαβάστε περισσότερα

www.ekfrasi.gr ekfrasi@ekfrasi.gr

www.ekfrasi.gr ekfrasi@ekfrasi.gr Οµήρου 54, 10672, Αθήνα-Τηλ. 210 3643224, φαξ 210 3646953, www.ekfrasi.gr ekfrasi@ekfrasi.gr Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι µια ανεξάρτητη µη κυβερνητική οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό ή κοµµατικό χαρακτήρα που

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια 2014. στην «τσίγγλα» Ένα μνημείο εθελοντισμού και προσφοράς για τις επόμενες γενιές ΣΕΛ. 11 ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ελευθέρια 2014. στην «τσίγγλα» Ένα μνημείο εθελοντισμού και προσφοράς για τις επόμενες γενιές ΣΕΛ. 11 ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΤΟΣ 2ο- Τρίτη 13 Μαΐου 2014 Αρ. Φύλλου 14 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με σιγουριά στον εαυτό μας και συνείδηση των αξιών του γένους μας, μέσα από μια συλλογικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014 REGENCY BALLROOM 18.00-20.00 Δήμος Θεσσαλονίκης Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.γιάννης Μπουτάρης, Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.ΕΚ.Β.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 34 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα