ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ"

Transcript

1

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή ε- πικεντρώνονται στους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη καταρτίζουν Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς και Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Κύριο χαρακτηριστικό των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της νέας Προγραµµατικής Περιόδου είναι ο στρατηγικός χαρακτήρας τους και η διασύνδεση των πόρων τους µε τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Το 60% των δαπανών του Στόχου «Σύγκλιση» και το 75% των δαπανών του Στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» πρέπει να διατεθούν στις προτεραιότητες της ΕΕ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και για την επίτευξη των στόχων των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ( ). Οι δράσεις που ενισχύονται εστιάζονται σε ένα περιορισµένο αριθµό κοινοτικών προτεραιοτήτων. Οι προτεραιότητες αυτές (Στόχοι) είναι: Στόχος «Σύγκλιση», που αποβλέπει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο αναπτυγµένων κρατών µελών και περιφερειών µέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση µε την αύξηση και τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της κοινωνίας της γνώσης, την προσαρµοστικότητα στις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας. 2 Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Α- πασχόληση», που αποβλέπει στην ενίσχυση της α- νταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και στην απασχόληση, προβλέποντας τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, συ- µπεριλαµβανοµένων αυτών που συνδέονται µε την απελευθέρωση του εµπορίου, µέσω της καινοτο- µίας και της προαγωγής της κοινωνίας της γνώσης, της επιχειρηµατικότητας, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της προσβασιµότητας, της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, καθώς και µέσω της ανάπτυξης αγορών εργασίας χωρίς περιορισµούς. Στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», που α- ποβλέπει στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας µέσω κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας µέσω δράσεων που ευνοούν την ολοκληρωµένη εδαφική ανάπτυξη που συνδέεται µε τις κοινοτικές προτεραιότητες και µέσω της ενίσχυσης της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της α- νταλλαγής εµπειριών, στο ενδεικνυόµενο εδαφικό επίπεδο. Τα Ταµεία (2 ιαρθρωτικά + Ταµείο Συνοχής) θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των τριών Στόχων ως ακολούθως: Στόχος «Σύγκλιση»: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταµείο Συνοχής. Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»: ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»: ΕΤΠΑ. Το Ταµείο Συνοχής θα παρεµβαίνει επίσης στις περιφέ-

3 ρειες «σταδιακής εισόδου». Το Ταµείο Συνοχής θα παρεµβαίνει στα Κράτη Μέλη µε Α- καθάριστο Εθνικό Εισόδηµα (ΑΕΕ) µικρότερο από το 90% του ΑΕΕ των 25 (η Ελλάδα είναι επιλέξιµη). Η επιλεξιµότητα των Κρατών Μελών στο Ταµείο Συνοχής θα ε- πανεξετασθεί το Σε επίπεδο ΕΕ, το 81,5% των συνολικών κονδυλίων θα ε- πικεντρωθεί στον Στόχο "Σύγκλιση", στο πλαίσιο του ο- ποίου είναι επιλέξιµα τα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη µέλη και περιφέρειες. Οι συνολικοί πόροι για το Στόχο "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" α- νέρχονται στο 16%. Τέλος, το υπόλοιπο 2,5% διατίθεται για τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του Στόχου "Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία". Η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική υπολογίζεται ότι θα εξασφαλίσουν 10% επιπλέον ανάπτυξη στις περιφέρειες που υστερούν αναπτυξιακά και ως εκ τούτου θα δηµιουργηθούν πάνω από 2,5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Στόχος «Σύγκλιση» Επιλέξιµες για τις δράσεις του Στόχου αυτού είναι: Περιοχές µε ΑΕΠ µικρότερο από το 75% του µέσου ό- ρου της ΕΕ των 25 για την περίοδο (Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση»). Οι ελληνικές περιφέρειες που εµπίπτουν στον Στόχο «Σύγκλιση» είναι: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Περιοχές µε ΑΕΠ µεγαλύτερο από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ των 25 και µικρότερο από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ των 15 (στατιστικό αποτέλεσµα της διεύρυνσης) για την περίοδο Οι ελληνικές περιφέρειες «σταδιακής εξόδου» από τον Στόχο «Σύγκλιση» είναι η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η υτική Μακεδονία. Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) που υποβάλλονται στα πλαίσια του στόχου «Σύγκλιση» συντάσσονται για το κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο και τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο NUTS II (δηλ. σε επίπεδο περιφέρειας). Τα ΕΠ που υποβάλλονται στα πλαίσια του στόχου «Σύγκλιση» µε συνεισφορά του Ταµείου Συνοχής υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» Επιλέξιµες για τις δράσεις του Στόχου αυτού είναι: Περιοχές που δεν περιλαµβάνονται στο Στόχο «Σύγκλιση». Περιοχές που µέχρι το 2006 ενέπιπταν στον Στόχο 1, αλλά το ΑΕΠ τους υπερβαίνει το 75% του µέσου ό- ρου της ΕΕ των 15, κατά συνέπεια δεν είναι πλέον ε- πιλέξιµες στον Στόχο «Σύγκλιση». Οι περιφέρειες αυτές ονοµάζονται περιφέρειες «σταδιακής εισόδου» στον Στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» και στην Ελλάδα είναι οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Για τη διασυνοριακή συνεργασία επιλέξιµες είναι οι περιφέρειες NUTS ΙΙΙ (δηλ. σε επίπεδο νοµού) κατά µήκος των εσωτερικών και ορισµένων εξωτερικών χερσαίων συνόρων και όλες οι περιφέρειες NUTS III κατά µήκος των θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται, κατά κανόνα, από µέγιστη απόσταση 150 χιλιο- µέτρων, λαµβανοµένων υπόψη των ενδεχόµενων προσαρµογών που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συνέχεια της δράσης συνεργασίας. Η Επιτροπή καταρτίζει, αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του Κανονισµού, τον κατάλογο των επιλέξιµων Περιφερειών. Για τη διακρατική συνεργασία: καταρτίζεται κατάλογος επιλέξιµων διακρατικών περιοχών ανά Πρόγραµµα. Για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών: όλη η επικράτεια της Κοινότητας. 3

4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Περιφέρειες Αµιγούς Σύγκλισης του Στόχου Σύγκλιση [Convergence Regions]: ΑΕΠπεριφ.< 75% ΑΕΠ ΕΕ-25 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης ή Σταδιακής Εξόδου από τον Στόχο Σύγκλιση [Phasing out Regions]: 75% ΑΕΠ ΕΕ-25 < ΑΕΠπεριφ.<75% ΑΕΠ ΕΕ-15 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου στον Στόχο Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση [Phasing in regions]: ΑΕΠπεριφ.> 75% ΑΕΠ ΕΕ-15 Για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο η χώρα µας υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο έγγραφο προγραµµατισµού, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα κείµενα των νέων Kανονισµών των Ταµείων για τη νέα περίοδο είναι αυξηµένες α- φού: Υπάρχουν σαφή χρηµατοδοτικά όρια για τις 5 µεταβατικές Περιφέρειες. Προβλέπονται µονοταµειακά Προγράµµατα, µολονότι το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής θα υλοποιούν κοινές παρεµβάσεις. 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) Απαιτείται η ποσοτικοποιηµένη παρακολούθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας (earmarking). Προβλέπονται αυξηµένες ευθύνες των ιαχειριστικών Αρχών αναφορικά µε την αρχή της Ορθής ηµοσιονοµικής ιαχείρισης. Απαιτούνται πιστοποιηµένα συστήµατα ιαχείρισης & Ελέγχου. Η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ περιλαµβάνει 8 Τοµεακά και 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα συν τα Προγράµµατα του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

5 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συνολική διαθέσιµη Κοινοτική συνδροµή της περιόδου για την Ελλάδα ανέρχεται σε 20,4 δις. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (Ευρώ, τρέχουσες τιµές) ΣΥΝΟΛΟ Ταµείο Συνοχής Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση» Στατιστική Σύγκλιση (phasing out) Σταδιακή Eίσοδος (phasing in) Στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Σύνολο Πέραν των πόρων της Συνοχής, διαµορφώθηκαν και οι πόροι για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). Έτσι, η αειφόρος ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας που εξαρτώνται από τη γεωργία και την αλιεία θα ενισχυθεί και µέσω των αντίστοιχων Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µε ύψος συνολικής Κοινοτικής συνδροµής που προς το παρόν υπολογίζεται στα 3,91 δις. 5

6 ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ * (εκατ., τρέχουσες τιµές) Κοινοτική Συνολική Επιχειρησιακά Προγράµµατα Υπουργεία / Περιφέρειες Συνδροµή ηµόσια απάνη 1 Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας (ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής) ΥΠΕΧΩ Ε /Υπ. Μεταφορών Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής) ΥΠΕΧΩ Ε Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΤΠΑ) Υπ. Ανάπτυξης/Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΤΠΑ) Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας Υπ. Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης ηµόσιας ιοίκησης (ΕΚΤ) & Αποκέντρωσης Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού (ΕΚΤ) Υπ. Απασχόλησης/ Υπ. Υγείας Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση (ΕΚΤ) Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (ΕΤΠΑ) Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών ΕΠ Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΤΠΑ) Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών Σύνολο Τοµεακών Ε.Π Μακεδονίας - Θράκης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (σύγκλιση) (ΕΤΠΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (phasing out) υτικής Μακεδονίας (phasing out) Ηπείρου - Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου (σύγκλιση) (ΕΤΠΑ) Θεσσαλίας (σύγκλιση) Στερεάς Ελλάδας (phasing in) υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων (σύγκλιση) (ΕΤΠΑ) υτικής Ελλάδος (σύγκλιση) Πελοποννήσου (σύγκλιση) Αττικής Αττικής (phasing out) (ΕΤΠΑ) 5 Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Βορείου Αιγαίου (σύγκλιση) (ΕΤΠΑ) Νοτίου Αιγαίου (phasing in) Κρήτης (σύγκλιση) Σύνολο Περιφερειακών Ε.Π Αποθεµατικό (1%) Γενικό Σύνολο ΕΣΠΑ Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) Αλιεία (ΕΤΑ) Σύνολο Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία Γενικό Σύνολο Περιόδου * υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την Επιτροπή 6

7 ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Για την περίοδο θεσµοθετούνται ορισµένα νέα µέσα περιφερειακής πολιτικής µε σκοπό να βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη και τις Περιφέρειες να πραγµατοποιήσουν χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση των κονδυλίων και να α- ξιοποιήσουν καλύτερα τα µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής µέσω ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ε- πιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών οργάνων. Αυτά τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία είναι: JASPERS (Κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες): επιδιώκει την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε σκοπό τη συγκέντρωση τεχνογνωσίας και την παροχή βοήθειας προς τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες κατά την προετοιµασία µεγάλων έργων. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας, το οποίο παρέχει δωρεάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο την υποστήριξη των Κρατών Μελών στην προετοιµασία υψηλής ποιότητας έργων. JEREMIE (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ µικρές έως µεσαίες επιχειρήσεις): αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων µε σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηµατοδοτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων στις περιφέρειες της ΕΕ. JESSICA (Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές): αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης µε σκοπό την προώθηση βιώσιµων επενδύσεων σε αστικές περιοχές. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ / Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (IPA). Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Απόφαση του Συµβουλίου 11807/06. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, 27 Ιουλίου Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 20 Σεπτεµβρίου Στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραµµατισµού ). Απόφαση του Συµβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου

8 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Βάσει του άρθρου 87 της Συνθήκης ΕΚ, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης ορισµένων µειονεκτικών περιοχών της ΕΕ είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν από την Επιτροπή ως συµβατές µε την κοινή αγορά. Οι ενισχύσεις αυτές είναι γνωστές ως κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, αποτελούνται δε από επενδυτικές ενισχύσεις που προορίζονται για συγκεκριµένες περιφέρειες µε σκοπό την εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων. Στις κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις, που αναθεωρήθηκαν τον εκέµβριο του 2005, ως περιοχές της κατηγορίας αυτής ορίζονται οι έχουσες ΑΕΠ χα- µηλότερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου. Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων ορίζει τις περιοχές ενός κράτους µέλους που είναι επιλέξιµες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα προς µεγάλες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και τα ανώτατα επιτρεπόµενα επίπεδα των εν λόγω ενισχύσεων στις επιλέξιµες περιοχές. Η έγκριση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε κράτος µέλος αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συνέχειας της περιφερειακής πολιτικής και των προγραµµάτων των ιαρθρωτικών Ταµείων µετά το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 31 Αυγούστου 2006 τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων που καλύπτουν την περίοδο για την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Αυτοί είναι οι πρώτοι χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων που ενέκρινε η Επιτροπή βάσει των νέων κατευθυντήριων γραµµών για τις περιφερειακές ενισχύσεις. 8

9 ΕΛΛΑ Α - ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 31.VIII.2006 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS II) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS III) Ανώτατο όριο περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων 1 (για µεγάλες επιχειρήσεις) Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α της Συνθήκης ΕΚ, έως τις GR11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 40% 40% GR21 ΗΠΕΙΡΟΣ 40% 40% GR23 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 40% 40% GR14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 30% 30% GR22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 30% 30% GR43 ΚΡΗΤΗ 30% 30% GR25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 40% 30% GR41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 40% 30% 2. Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α της Συνθήκης ΕΚ, έως τις (Περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου) GR12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 30% 20% GR13 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 30% 20% GR30 ΑΤΤΙΚΗ 30% 20% 3. Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση ως περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ της Συνθήκης ΕΚ GR42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 30% 15% GR24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α GR241 ΒΟΙΩΤΙΑ 30% 15% GR244 ΦΘΙΩΤΙ Α 30% 15% GR242 ΕΥΒΟΙΑ 30% 15% GR245 ΦΩΚΙ Α 30% 20% GR243 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 30% 20% 1. Για επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. Ευρώ, το ανώτατο αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 10 ε- κατοστιαίες µονάδες για µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, και κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες για µικρές επιχειρήσεις (ορισµός των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, OJ L , σελ. 36). Για µεγάλα ε- πενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. Ευρώ, το ανώτατο όριο προσαρµόζεταισύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 67 των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα (2006 / C 54 / 08). 2. Μια ή περισσότερες από τις εν λόγω περιφέρειες θα παραµείνουν επιλέξιµες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α και το ανώτατο όριο για την περίοδο θα αυξηθεί σε 30%, εάν η επανεξέταση που θα πραγµατοποιηθεί το 2010 δείξει ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ τους έχει µειωθεί κάτω από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ-25. 9

10 ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο (για µεγάλες επιχειρήσεις) ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο (για µεγάλες επιχειρήσεις) 30% 40% 15% 20% 30% 40% 10

11

12 ŒÓ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ appleô Û ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ fiï Ù appleúôáú ÌÌ Ù ÙÔ ÔÈÓÔÙÈÎÔ Ï ÈÛ Ô Ù ÚÈÍË Î È ÙˆÓ ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ Ô ÏÈÒÓ Î È ÓÂÈ ÛÙÔÓ appleôï ÙË ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÓËÌÂÚˆı ÌÂÛ! È Â Ó È Ô ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ 1www.info3kps.gr; È ÚÌfi ÈÔÈ ÊÔÚ appleô ÏÔappleÔÈÔ Ó Ù ÚÁ ÙÈ Ú ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÓÔÙÈÎÔ Ï ÈÛ Ô Ù ÚÈÍË Î È ÙˆÓ ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ Ô ÏÈÒÓ ËÌÔÛÈÂ Ô Ó appleúôîëú ÍÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Ê ÛÈÎÒÓ Î È ÓÔÌÈÎÒÓ appleúôûòappleˆó ÛÙ ÔappleÔ ı Ôı ÂÓ Û ÛË ı apple Ú Û Âı Πappleôèô Â Ô appleëúâû. ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ Û ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÂ Ì ÂÓÈ ÛË Â ÔÌ ÓˆÓ fiï Ù appleúôáú ÌÌ Ù appleô appleúôîëú ÛÛÔ Ó ÔÈ ÚÌfi ÈÔÈ ÊÔÚÂ Î È applefi Ù ÔappleÔ ÌappleÔÚÂ Ó ˆÊÂÏËı ÌÂÛ ÙÔ Â Ú ÎÔÈÓfi. Ò ı Ú ÙÂ Ú ÛÈÌ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙÔ ÓÙÈΠÌÂÓÔ Î ıâ appleúôáú ÌÌ ÙÔ, ÙÔ fiúô Î È ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÓÙ ÍË Û Ùfi, appleô ı Ó ËÙ ÛÂÙ appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú Â Î È appleô ı appleô ÏÂÙ ÙËÓ ÙËÛË Û ÌÌÂÙÔ. ÔÈ appleúôáú ÌÌ Ù 2 apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ appleúôáú ÌÌ Ù appleô apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÊÔÚÔ Ó: ÂÓÈÛ ÛÂÈ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Î È ÏÏˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ appleúôáú ÌÌ Ù Î Ù ÚÙÈÛË ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ / Ó ÚÁˆÓ appleúôáú ÌÌ Ù appleúôòıëûë ÛÙËÓ apple Û fiïëûë (apple. ÂappleÈ fiùëûë apple Û fiïëûë, applefiîùëûë ÂÚÁ ÛÈ Î ÂÌappleÂÈÚ - stage Î.Ïapple.) Î ıò Î È Ú ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleôûù ÚÈÍË (apple.. «Ô ıâè ÛÙÔ Ûapple ÙÈ», «Î ÓÙÚ ËÌÈÔ ÚÁÈÎ apple Û fiïëûë apple È ÈÒÓ», Ú ÛÂÈ ÁÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Â apple ıâ ÔÌ Â Î.Ïapple.) Ò ı Úˆ appleôèfi 3 appleúfiáú ÌÌ Ì ÂÓ È Ê ÚÂÈ; Àapple Ú Ô Ó apple ÓÙ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎÔ ÙÚfiappleÔÈ Ó ÙËÛË appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ: Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ È ÈfiÙËÙ Û (È ÈÒÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË ÏÏÔ ÊÔÚ ) Î È ÙÔ Â Ô ÙË ÂÓ Û ÛË appleô Ó ËÙ Ù (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÓ Û ÛË, apple Û fiïëûë, ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleôûù ÚÈÍË, Î Ù ÚÙÈÛË / ÂÎapple  ÛË) Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ (apple.. ÙÔ ÚÈÛÌfi, ÁÚÔÙÈÎ Ó appleù ÍË, Ú Ó, Ù ÓÔÏÔÁ, Á - appleúfióôè Î.Ïapple.) Ì ÛË Ù appleúôáú ÌÌ Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÂÈ ÈÎ Î ÙËÁÔÚ Â ÎÔÈÓÔ (Ó ÔÈ, Á Ó Î Î.Ïapple.) ÌÂ Ï ÍÂÈ - ÎÏÂÈ È (Û ÓıÂÙË Ó ÙËÛË) Ó ËÙÒÓÙ Ù ÙÂÏ ٠appleúôáú ÌÌ Ù appleô Î Ù ˆ- Ú ÛÙËÎ Ó. ÙËÓ Ó Ï ÙÈÎ apple ÚÔ Û ÛË Î ıâ appleúôáú ÌÌ ÙÔ apple Ú Ô Ó ÔÈ fiúôè Î È ÔÈ appleúô appleôı ÛÂÈ Û ÌÌÂÙÔ, ÔÈ appleúôıâûì  appleô ÔÏ ÈÙ ÛˆÓ, Ë appleâúèô appleô ÂÊ ÚÌfi ÂÙ È ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Î È Ù ÛÙÔÈ Â ÙˆÓ ÊÔÚ ˆÓ appleô Â Ó È ÚÌfi ÈÔÈ ÁÈ ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ. Ò ÌappleÔÚÒ Ó Û ÌÌÂÙ Û ˆ 4 ÛÂ Ó appleúfiáú ÌÌ ; È Î ıâ appleúfiáú ÌÌ appleô Û ÂÓ È Ê ÚÂÈ, ı Ú Ù ٠ÎÚÈ ÛÙÔÈ Â ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ ÚÌfi ÈÔ ÁÈ ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛ ÙÔ.  ÙÔ appleú appleâè Ó appleâ ı Óı Ù ÁÈ appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú Â Î È ÁÈ Ó appleúôìëıâ ٠٠٠apple Ú ÙËÙ ÓÙ apple ÒÛÙÂ Ó appleô ÏÂÙ ÙËÛË. TÈ ÌÔ appleúôûê ÚÂÈ ÙÔ 5www.info3kps.gr; ÔÈ appleïëúôêôú  apple Ú ÔÓÙ È ˆÚÂ Ó Ú ÛΈ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ fiï Ù appleúôáú ÌÌ Ù ÙÔ Î È ÙˆÓ ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ Ô ÏÈÒÓ Û ÌÈ ÈÛÙÔÛÂÏ Ú ÛΈ ÁÎ Ú ÛÙÔÈ Â ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÙÔ ÊÔÚ appleô ÏÔappleÔÈ ÙÔ appleúfiáú ÌÌ ˆ ÙfiÌ ÙË Î ıëìâúèó ÂÓËÌ ÚˆÛË (newsletter Î È RSS) ÁÈ Ú ÛÂÈ appleô Ì ÂÓ È Ê ÚÔ Ó appleúôûı Ùˆ appleúôáú ÌÌ Ù ÛÙËÓ appleúôûˆappleèî Ï ÛÙ ÔÈ appleúôîëú ÍÂÈ ÌÔ ˆ ÌÂÛË appleôûù ÚÈÍË ÛÙË Ú ÛË ÙË ÈÛÙÔÛÂÏ Óˆ applefi Ú ÛÙ ÙÔ ÂappleÈÛÎ appleùôóù È Î ıâ Ì Ó. ÈÛÙÔÛÂÏ Â Ó È appleúôû ÚÌÔÛÌ ÓË ÛÙ ÈÂıÓ appleúfiù apple ÁÈ appleúfiû ÛË applefi ª (W3C). ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÈÎÔÓÔÌ & ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ È ÂÈÚÈÛÙÈÎ Ú ÙÔ ÎË 5-7, ı Ó, ÙËÏ ªÔÓ ÚÁ ÓˆÛË ÙË È Â ÚÈÛË ÙÔ.. ªÈ Ï ÎÔappleÔ ÏÔ 103, ı Ó, ÙËÏ ñ ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÎfiÌ Ô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ..  ÓÈÎ µô ıâè Î È Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙ ıëîâ applefi ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013

Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 2013 Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 2013 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πολιτική Συνοχής στην Περίοδο Γενικοί Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Πολιτική Συνοχής στην Περίοδο Γενικοί Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Νο 18 Περιοδική έκδοση ενηµέρωσης για τις δραστηριοτήτες και τα αποτελέσµατα του Τµήµατος «Παρατηρητήριο» της Εγνατία Οδός Α.Ε. ιατίθεται δωρεάν http://observatory.egnatia.gr Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26-X-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26-X-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26-X-2007 E (2007) 5337 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26-X-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9521 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5332 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 42.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.450.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2011 E(2011) 8228 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.11.2011 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ News Letter Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Δ Ω Ρ Ε Α Ν - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Σ Π Α 2 0 0 7-2 0 1 3 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. Ο στρατηγικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε.

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 3. Οι απόψεις του αρμοδίου για τον ανταγωνισμό στην Ε.Ε. Joaquín Almunia 4. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ).

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ). ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 31/08/2007 Αρ. Πρωτ. 37559/ΕΥΣ5571

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2013 C(2013) 8733 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.12.2013 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5439 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 21.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000,00. Πίνακας 1 Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) Πρόσκλησης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Βασικές Πληροφορίες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Βασικές Πληροφορίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 Βασικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Πληροφορίες... 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε επιχειρησιακά προγράµµατα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006R1083 EL 23.12.2011 005.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Π. Πασχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466 Αθήνα, 24-05-2011 Α.Π.: Οικ. 5987/466 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού

Διαβάστε περισσότερα

η ΧΩΡΙΚΗ διάσταση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 2013 και Συνέδριο ΤΕΕ 2007

η ΧΩΡΙΚΗ διάσταση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 2013 και Συνέδριο ΤΕΕ 2007 Συνέδριο ΤΕΕ 2007 Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4 η Προγραµµατική Περίοδο και ο ρόλος των Μηχανικών. Για την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιµη ανάπτυξη Προσυνεδριακή ηµερίδα Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα