11ÌÁÍÁGEMENT Οκτωβρίου Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11ÌÁÍÁGEMENT. 22-25 Οκτωβρίου 2009. Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort"

Transcript

1 ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò Με ιεθνή Συµµετοχή Ðανελλήνιο Συνέδριο 11ÌÁÍÁGEMENT Õ πηρεσιών Υγείας & Êοινωνικής Φροντίδας mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó Full Member of European Association of Hospital Managers (EAHM) Πρόγραµµα ΣυνδιοñãÜíùóç Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών) Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Τµήµα Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών) Εργαστήριο Συστηµάτων Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης (Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης) Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας ΑΤΕΙ Αθήνας) Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία Οκτωβρίου 2009 Χανιά Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort Εγγραφές Συνέδρων - ιαµονή - Πληροφορίες: MediForce Services S.A. τηλέφ.: , fax:

2 11 ï Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ÏñãÜíùóç Ελληνική Åôáéñåßá Management Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÅÅÌÕÕ) ÏñãáíùôéêÞ - ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Óôçí ïñãáíùôéêþ και επιστηµονική ðñïåôïéìáóßá ôïõ 11 ïõ Óõíåäñßïõ óõíýâáëáí ïé ðáñáêüôù óõíüäåëöïé (áëöáâçôéêü): Áíôýðá-Èåïäùñïðïýëïõ Áíáóôáóßá, Ðáèïëüãïò, Áíáðë. Äéåõèýíôñéá, Éáôñåßï ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «ÉððïêñÜôåéï» ÁðïóôïëÜêçò ÉùÜííçò, Äñ ÐëçñïöïñéêÞò Õãåßáò, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΣ Υ, ÓõíôïíéóôÞò ÅðéôñïðÞò ÁíÜðôõîçò ÐëçñïöïñéêÞò Õãåßáò ôçò ÅÅÌÕÕ Αφουξενίδης Γεώργιος, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Βούλας «Ασκληπιείο» Βαγγελάτος Αριστείδης, Äñ, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ερευνητής, Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολο - γιστών Âáñâéôóéþôçò ÄçìÞôñéïò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Éððï êñüôåéï» Βιρβίλης Χρήστος, ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Κορίνθου Γκουρογιάννης ηµήτριος, ÄéïéêçôÞò, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων Ãñçãïñüðïõëïò ÁíáóôÜóéïò, Äéïé êçôþò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Ëáúêü» Γρηγορούδης Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης ηµητριάδης Κωνσταντίνος, Äéïé êçôþò, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου Äñå - Σκίτσου ÁëåîÜíäñá, Äñ, ÄéïéêÞôñéá, Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Ïöèáëìéáôñåßï» Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ιευθυντής Εργαστηρίου Συστηµάτων Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης ÊáëáöÜôç Ìáñßá, Äñ Πληροφορικής Υγείας, ÅÔÅÐ, ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò, Ðáíåðé-óôÞìéï Áèçíþí, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ Καρδαράς Παναγιώτης, Áíáðë. Καθηγητής Παιδιατρικής, ΑΠΘ, ιοικητής, Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Παντελεήµων» ÊáøáìðÝëçò Èåïäüóçò-Ðáýëïò, ÕðïäéïéêçôÞò, 6ç ÕãåéïíïìéêÞ ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ, Éïíßùí ÍÞóùí, Çðåßñïõ êáé Äõô. ÅëëÜäáò Êïêêïâüò Ãåþñãéïò, Ïéêïíïìïëüãïò Õãåß - áò, ÓôÝëå ïò ÉÊÁ, ÌÝëïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ Êïóìüðïõëïò ÁèáíÜóéïò, ÄéïéêçôÞò, Øõ éáôñéêü Íïóïêïìåßï ÁôôéêÞò Κοσµοπούλου Φωτεινή, Áíáðë. Äéïé êþ - ôñéá, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων Κοτσώνης Νικόλαος, Äéïé êçôþò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» Κουπίδης Σωτήριος, Áíáðë. Äéïé êçôþò, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ροµοκαΐτειο» ËÜæáñçò ÈùìÜò, Óýìâïõëïò ËïãéóôéêÞò Äçìïóßùí Íïóïêïìåßùí, Äéåõè. Óýìâïõëïò, Êáéíïôïìßá Á.Å., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Ëåìïíßäïõ ñõóïýëá, ÊáèçãÞôñéá Íïóç - ëåõôéêþò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, Ðñüåäñïò.Σ. Åôáéñåßáò Íïóçëåõôéêþí Óðïõäþí, ιευθύντρια Σύνταξης περιοδικού «Vοσηλεία και Έρευνα» Ëéáñüðïõëïò Ëõêïýñãïò, ÊáèçãçôÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÏñãÜíùóçò Õðç ñåóéþí Õãåßáò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò Åñãáóôçñßïõ ÏñãÜíùóçò êáé Áîéïëüãçóçò Õðçñåóéþí Õãåßáò Λιονής Χρήστος, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ìáíôæáñüðïõëïò ÉùÜííçò, Äñ, ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÊÝñêõñáò ÌçôóéÜäçò ÓùêñÜôçò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÁôôéêÞò «ÊÁÔ» Μουµτζόγλου Αναστάσιος, Äñ, Πρόεδρος.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), ESQH Executive Board Member Ìïýñôïõ Åõóôñáôßá, ρ ιοίκησης Επι - χειρήσεων, MSc, MSc, MSc, ΣΕΠ-ΕΑΠ, Ðñïú - óôáìýíç Τµ. Ðëç ñï öïñéêþò & ÏñãÜíù óçò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôñþí «Ο ãéïò ÁíäñÝáò» ÌðåëëÜëç ÈÜëåéá, Äñ ÍïóçëåõôéêÞò- Øõ ï ëüãïò, Åðéê. ÊáèçãÞôñéá, Τµήµα Νοσηλευτικής, ÔÅÉ Èåóóáëïíßêçò Μποχώρης Γεώργιος, ÊáèçãçôÞò ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, ιευθυντής ΜΒΑ TQM, Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επι - χειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Μέλος Εθνικού Συµβουλίου Ποιότητας Ντάσκαρη Ειρήνη, ÄéïéêÞôñéá, Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Νότιας Ελλάδας ÍôæáíÜôïò ÄçìÞôñéïò, Äñ ËïãéóôéêÞò, Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò, Ðñüå äñïò Ä.Ó., Grant Thornton A.E. Ïéêïíïìïðïýëïõ ñéóôßíá, Äñ, ÓôÝëå ïò Äéïßêçóçò Õðçñåóéþí Õãåßáò, ÌÝëïò ÓÅÐ-ÁÐK, ÓõíåñãÜôçò Ðáíåðéóôçìßïõ ÐåëïðïííÞóïõ, πρώην ιοικήτρια Νοσοκοµείου ΕΣΥ Παπαευσταθίου Νικόλαος, Ðñüåäñïò Ä.Ó., Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Πλατής Χαράλαµπος, ρ, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο» ÑÜðôçò Ãåþñãéïò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãå - íéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Ï Åõáã ãå ëéóìüò» Ñïõìåëéþôçò Ãñçãüñéïò, ÌSc, Íïóïêï - ìåéïëüãïò, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ Óïýëçò ÓùôÞñçò, ÊáèçãçôÞò Ïéêïíïìéêþí Õãåßáò, ÔìÞìá Äéïßêçóçò ÌïíÜäùí Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ΑÔÅÉ Áèçíþí ÓôÜèçò Ãéþñãïò, ÌSc, Óýìâïõëïò Mana ge - ment Õðçñåóéþí Õãåßáò, ÄéåõèõíôÞò Óýíôáîçò ðåñéïäéêïý «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ», Ðñüåäñïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ, πρώην ιοικητής Νοσοκο - µείου ΕΣΥ (συντονιστής ΟΕΕ 11ου Συνεδρίου) ÓôáêéÜò Íéêüëáïò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών Óχινάς Ορέστης, ÊáèçãçôÞò, Hamburg School of Business Administration, ιευθύνων Σύµβουλος, Transmart Consulting Α.Ε., πρώην ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ Ôïýíôáò ÃéÜííçò, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, Ðáíå ðé óôþìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος Παγκό σµιας Ένωσης Νοσοκοµείων και Α βάθµιων Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας Φουρναράκη Μαρία, Áíáðë. ιοικήτρια, Νοσοκοµείο - Μαιευτήριο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλου» áëáæùíßôçò ÁèáíÜóéïò, Äñ Áêôéíï äéáãíùóôéêþò, ιευθυντής ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» áñáêëéüò ÅõÜããåëïò, ÌSc, ÌÝëïò Ä.Ó. ÄÅÐÁÍÏÌ Á.Å., ôýùò Äéåõ èõíôþò Ôå íéêþò Õðçñåóßáò Ã.Í. Áèçíþí «Ã. Ãåííç ìáôüò» áôæçêïêïëüêç Ìáñßá, Äñ, Äéåõèýíôñéá ÄéïéêçôéêÞò Õðçñåóßáò, Ãåí. Íïóïêïìåßï «Áìáëßá ÖëÝìéíãê» Ìåëéóóßùí, Ôáìßáò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ Χατζηπαντελής Ιωάννης, ÄéïéêçôÞò, Κρατικό Θεραπευτήριο - Κ.Υ. Λέρου Χριστάκης ηµήτριος, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής ñüíçò ÓôÝöáíïò, ÌSc, ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôçóßùí, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ ùìáôü ÖéëéÜííá, ÄéïéêÞôñéá, Íïóïêïìåßï - ÌáéåõôÞñéï Áèçíþí «Åë. Âåíé æý ëïõ»

3 Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Ïêá ôá îéù ìý íïò èå óìüò ôïõ Ðá íåë ëþ íéïõ Óõ íå äñß ïõ Management Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò êáé Êïé íù íé êþò Öñï - íôß äáò óõ ìðëç ñþ íåé öý ôïò ένδεκα(11) ñü íéá óõ íå - ïýò äéïñ ãü íù óçò, êá èþò ôï ðñþ ôï óõ íý äñéï ðñáã ìá ôï ðïé - Þ èç êå óôçí Á èþ íá ôï 1999 êáé á êï ëïý èç óáí ôá óõ íý äñéá óôçí ÐÜ ôñá (2000), Èåó óá ëï íß êç (2001), åñ óü íç óï Ç ñá êëåß - ïõ (2002), Ñü äï (2003), Á ëå îáí äñïý ðï ëç (2004), Ðüñ ôï Ý ëé (2005), Å ñý ôñéá (2006), ÊÝñ êõ ñá (2007) και Χαλκιδική (2008). Ôï öå ôé íü 11ï Óõ íý äñéï ðñáã ìá ôï ðïéåß ôáé óôα Χανιά (Γε ωργιούπολη, îå íï äï åß ο Pilot Beach Resort), óôéò Ï êôù âñß ïõ Óôï Ðñü ãñáì ìá Ý ïõí óõ ìðå ñé ëç öèåß 121 åñ ãá óß åò õ ãåéï íï ìé êþí å ðé óôç ìü íùí êáé äéá ëý îåéò ðñï óêå - êëç ìý íùí á êá äç ìá ú êþí, ïé ï ðïß åò êá ôá íå ìþ èç êáí óå 20 èå - ìá ôé êýò å íü ôç ôåò (êá ôü ãíù óôé êü á íôé êåß ìå íï) ùò å îþò: Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια Ασθενών Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (2 ενότητες) Καινοτοµία και Καλές Πρακτικές στην Πληροφορική Υγείας Ζητήµατα Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (2 ενότητες) Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία ιαχείριση Προµηθειών και Αποθεµάτων στο ΕΣΥ Ζητήµατα Πληροφορικής Υγείας Οικονοµία της Υγείας και Παραοικονοµία Στρατηγική Συστηµάτων Υπηρεσιών Υγείας ιαχείριση Κρίσεων Εκπαίδευση Υγειονοµικού υναµικού ίκαιο Υγείας και Βιοηθική Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Marketing και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οι Προκλήσεις στον Υγειονοµικό Τοµέα ιεθνώς και στην Ελλάδα Επικοινωνία στις Υπηρεσίες Υγείας Ιστορία των Ελληνικών Νοσοκοµείων Αναρτηµένες Ανακοινώσεις Τï 11 Óõ íý äñéï ïñ ãá íþ íå ôáé á ðü ôçí Åë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò (Å Å ÌÕ Õ), óå óõ íåñ ãá - óß á ìå ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Üë ëïõò å ðé óôç ìï - íé êïýò öï ñåßò, Ý ï íôáò Þ äç ðñï êá ëý óåé ôï å îáé ñå ôé êü åí äéá - öý ñïí ôùí õ ãåéï íï ìé êþí óôå ëå þí ü ëùí ôùí êëü äùí êáé åé - äé êï ôþ ôùí. ¹ äç, óôï ôý ëïò Áõ ãïý óôïõ, åß áí ðñï åã ãñá öåß 530 óý íå äñïé, å íþ ï ôå ëé êüò á - ñéè ìüò á íá ìý íå ôáé íá õ ðåñ âåß ôïõò óõ íý äñïõò. Ìå ôç äç ìï óéåõü ìå íç á ðü - öá óç ôï 11ï Óõ íý äñéï ôý èç êå õ ðü ôçí Áé ãß äá ôïõ Õ ðïõñ - ãåß ïõ Õ ãåß áò êáé Êïé íùí. Áë - ëç ëåã ãý çò, å íþ ìå ôçí Å ãêý - êëéï, ðïõ å ðß óçò äç ìï óéåý å ôáé, ôï Õ Õ ÊÁ ãíù óôï ðïß ç óå óôéò ÄÕ ÐÅ, Íï óï êï ìåß á, Ìï íü äåò öñï íôß - äáò êáé ðñü íïéáò, Äéåõ èýí óåéò Õ ãåß áò ôùí ðå ñé öå ñåéþí êáé íï ìáñ éþí êëð. ôç äéå îá ãù ãþ ôïõ óõ íå äñß ïõ, ðñï êåé ìý íïõ íá äéåõ êï ëõí èïýí ôá åí äéá öå ñü - ìå íá óôå ëý ç, ðïõ å ðé èõ ìïýí íá ôï ðá ñá êï ëïõ èþ óïõí. Ïé óõì ìå ôý ï íôåò äé êáéïý íôáé åê ðáé äåõ ôé êþ Ü äåéá, å íþ ôá Ý îï äá óõì ìå ôï Þò, äéá ìï íþò êáé ìå ôá êß íç óçò ìðï ñåß íá âá ñý íïõí ôçí õ ðç ñå óß á ôïõò Þ ôïõò ß äéïõò. Ôï óõ íý äñéï á ðåõ èý íå ôáé óå ÌÝ ëç Äéïé êþ óå ùí Õ ÐÅ êáé Äç ìü óéùí Þ É äéù ôé êþí Íï óï êï ìåß ùí, Äéïé êç ôé êü óôå ëý ç, Éá ôñïýò, Íï óç ëåõ ôýò, Öáñ ìá êï ðïéïýò, Ðëç ñï öï ñé êïýò, Ìç - á íé êïýò, Ïé êï íï ìï ëü ãïõò Õ ãåß áò ê.ëð. εðé óôþ ìï íåò êáé τå - íï ëü ãïõò ðïõ åñ ãü æï íôáé óå äç ìü óéá êáé é äéù ôé êü íï óï - êï ìåß á, êý íôñá õ ãåß áò, äéá ãíù óôé êü êý íôñá, á óöá ëé óôé - êïýò ïñ ãá íé óìïýò, ìï íü äåò êïé íù íé êþò öñï íôß äáò, õ ðç - ñå óß åò õ ãåß áò õ ðïõñ ãåß ùí, ïñ ãá íé óìþí ôï ðé êþò áõ ôï äéïß - êç óçò ê.ëð.

4 Óôéò óå ëß äåò ðïõ á êï ëïõ èïýí äç ìï óéåý ï íôáé ü ëåò ïé á íá - ãêáß åò ðëç ñï öï ñß åò ãéá ôçí åã ãñá öþ ôùí óõ íý äñùí, ôç äéá ìï íþ ôïõò óôο óõì âå âëç ìý íο îå íï äï åß ο êáé ôç ìå ôá êß íç - óþ ôïõò óôçν Κρήτη. Ôï íß æå ôáé é äéáß ôå ñá ü ôé ïé ðñï åã ãñá öýò èá äéáñ êý óïõí ìý - ñé ôï ðñù ί (10:00) ôçò Ðá ñá óêåõ Þò, 16 Ï êôù âñß ïõ 2009, ï ðü ôå èá äéá êï ðïýí, ãéá ïñ ãá íù ôé êïýò ëü ãïõò. ¼ óïé åí äéá öå ñü ìå íïé äåí ðñï åã ãñá öïýí ìý ñé ôéò 16/10, èá Ý ïõí ôçí åõ êáé ñß á å ðé ôü ðïõ åã ãñá öþò óôçν Κρήτη (Ãñáì ìá ôåß á Óõ íå äñß ïõ), á ðï êëåé óôé êü êá ôü ôï äéü óôç ìá á ðü ôéò 13:00 ôçò ÐÝ ìðôçò, 22/10, ìý ñé ôéò 13:00 ôçò Ðá ñá óêåõ Þò, 23/10/2009, ï - ðü ôå ïé åã ãñá öýò óõ íý äñùí èá ôåñ ìá ôé óèïýí ï ñé óôé êü. Υðåí èõ ìß æå ôáé ü ôé ç Å Å ÌÕ Õ èá ï ñç ãþ óåé å ðß óç ìï Ðé óôï - ðïé ç ôé êü Ðá ñá êï ëïý èç óçò (á ñéè ìç ìý íï) ìü íï óôïõò åã - ãå ãñáì ìý íïõò óõ íý äñïõò ðïõ èá Ý ïõí ðñï óýë èåé áõ ôï ðñï - óþ ðùò óôç Ãñáì ìá ôåß á ôïõ óõ íå äñß ïõ κατά ôçí Ý íáñ îç Þ, ôï áñ ãü ôå ñï, ìý ñé ôéò 13:00 ôçò Ðá ñá óêåõ Þò, 23 Ï êôù âñß ïõ Ç äéåõ êñß íé óç áõ ôþ ôï íß æå ôáé é äéáß ôå ñá, ðñïò á ðï öõ ãþ ðá ñå îç ãþ óå ùí, å ðåé äþ óå Üë ëá óõ íý äñéá ðñáã ìá ôï ðïéïý íôáé åã ãñá öýò á êü ìá êáé êá ôü ôçí ç ìå ñï ìç íß á ëþ îçò Þ ï ñç ãïý - íôáé ðé óôï ðïé ç ôé êü «ðá ñá êï ëïý èç óçò» óå åã ãå ãñáì ìý íïõò óõ íý äñïõò ðïõ äåí ðñï óþë èáí êáé äåí ðá ñá êï ëïý èç óáí ôéò óõ íå äñéá êýò åñ ãá óß åò. Ãéá êü èå ðñü óèå ôç ðëç ñï öï ñß á Þ äéåõ êñß íé óç ó å ôé êü ìå ïñ ãá íù ôé êü æç ôþ ìá ôá ôïõ 11ïõ óõ íå äñß ïõ, ïé åí äéá öå ñü ìå - íïé ìðï ñïýí í á ðåõ èý íï íôáé óôï ôç ëý öù íï:

5 Ðáñáêáëïýìå, åðéëýîôå ôïí ôñüðï óõììåôï Þò óáò óôï 11ï ÓõíÝäñéï êáé óõìðëçñþóôå ôç öüñìá ôçò åðüìåíçò óåëßäáò ÏñãáíùìÝíç Óõììåôï Þ óôï 11 ï ÓõíÝäñéï Management Õðçñåóéþí Õãåßáò & Êïéíùí. Öñïíôßäáò ÉÄÉÙÔÅÓ - ÓÔÅËÅ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÕÐÁËËÇËÏÉ ÄÇÌÏÓÉÏÕ êáé ÍÐÄÄ ÌÝëç ÅÅÌÕÕ, ÓõíäñïìçôÝò «Åðéèåþñçóçò ÕÃÅÉÁÓ» Þ «Vïóçëåßáò êáé ñåõíáò», Ìåôáðôõ éáêïß ÖïéôçôÝò Ðñïðôõ éáêïß Öïé ôçôýò Åðéóôçìþí Õãåßáò (ÉáôñéêÞò, ÍïóçëåõôéêÞò, ιοίκησης Μονάδων Υγείας êëð.) ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÄéáìïíÞ, ÇìéäéáôñïöÞ, Μουσικοχορευτική Βραδιά και τοπικές Mεταφορές óôο îåíïäï åßο PILOT BEACH RESORT***** ( þñïς δéåîáãùãþò ôïõ 11ïõ Óõíåäñßïõ) Á Óå Ìïíüêëéíï Bungalow (24m 2 ) 705,00 675,00 645,00-135,00  Óå Äßêëéíï Bungalow (24-30m 2 ) 525,00 495,00 465,00 315,00 75,00 à Óå Ôñßêëéíï Bungalow (30m 2 ) 465,00 435,00 405,00 255,00 55,00 Ä Óå Ôετράêëéíï Bungalow (2 δωµάτια, 42m 2 ) 429,00 399,00 369,00 219,00 43,00 Å Óå Ìïíüêëéíη Σουίτα (2 δωµάτια, jacuzzi, 60m 2 ) 915,00 885,00 855,00-205,00 Æ Óå Äßêëéíη Σουίτα (2 δωµάτια, jacuzzi, 60m 2 ) 675,00 645,00 615,00-125,00 ÐÑÏÓÏ Ç: á) Ïé ðáñáðüíù ôéìýò åßíáé áíü óýíåäñï (ìå ÖÐÁ 19%). Ïé ôéìýò ðñüóèåôçò äéáíõêôýñåõóçò ôçò ôåëåõôáßáò óôþëçò åßíáé Üíá Üôïìï (ìå ÖÐÁ 19%). â) Óôï fax ÄÞëùóçò Óõììåôï Þò ñåéüæåôáé áðáñáéôþôùò íá óçìåéþíåôáé ï Êùäéêüò ÅðéëïãÞò. ã) Ôï êüóôïò ïñãáíùìýíçò óõììåôï Þò ãéá ôá ÓõíïäÜ ÌÝëç (ìç óõíýäñïõò) Ý åé ùò åîþò, áíü Êùäéêü ÅðéëïãÞò Îå íï äï åßïõ:  = 335, à = 275, = 239, Æ = 485. Ôá Óõíï äü ÌÝëç Ý ïõí ôéò ßäéåò ðáñï Ýò ìå ôïõò ÓõíÝäñïõò, åêôüò ôçò ðá ñáëáâþò óõíå äñéá êïý õëéêïý êáé äùñåüí βιβλίου. Κ Η Θ Ι ÐåñéëáìâÜíïíôáé 3 Äéáíõêôåñåýóåéò ìå Çìéäéá ôñïöþ (ðñùéíü êáé äåßðíï) óôéò 22, 23 και 24 Ïêôùâñßïõ 2009, η Μουσικοχορευτική Βραδιά και τοπικές µεταφορές Óôçí ÏñãáíùìÝíç Óõììåôï Þ óõìðåñéëáìâüíïíôáé: α) Ôï Äéêáßùìá Óõììåôï Þò óôï 11ï Óõ íý äñéï êáé ç äùñåüí ðá ñá ëá âþ ü ëïõ ôïõ óõ íå äñéá êïý õ ëé êïý (ÔóÜ íôá, Ðñü ãñáì ìá, Ôåý ïò ÐåñéëÞøåùí Åé óç ãþ óå ùí, Ìðëïê, Óôé ëü, Êïí êüñ äá, Ðé óôï ðïé ç ôé êü Ðá ñá êï ëïý èç óçò ê.ëð.). β) Ðá ñá ëá âþ äùñåüí êáé êáô åðéëïãþ ôïõ Âéâëßïõ ôïõ Ã. ÓôÜèç «Ðëçèùñéóìüò êáé ÁíéóïêáôáíïìÞ ôïõ Éáôñéêïý Óþìáôïò óôçí ÅëëÜäá - Οι Απόψεις των Ιατρών» ή του Βιβλίου του Ευάγγ. Αναγνώστου «Εξειδικευµένα Χειρουργικά Θέµατα - Εικονογραφηµένη Έκδοση». γ) Ôñåéò(3) äéáíõêôåñåýóåéò óôéò 22, 23 êáé 24 Ïêôùâñßïõ 2009 óå bungalow ή σουίτα του óõìâå âëç ìýíïõ îåíïäï åßïõ ìå ðñùéíü êáé äåßðíï áðü ðëïýóéï ìðïõöý çìå ñçó ßùò. Æåýãç óõíýäñùí ìðïñïýí íá öéëïîåíþóïõí äùñåüí Ýíá ðáéäß 0-13 åôþí óôï äùìüôéü ôïõò. ÁðëÞ Óõììåôï Þ ÓõíÝäñùí óôï 11 ï ÓõíÝäñéï ( ùñßò äéáìïíþ, ηµιδιατροφή, επίσηµο δείπνο και τοπικές µεταφορές) Éäéþôåò (ÓôåëÝ ç Éäéùôéêþí Íïóïêïìåßùí êáé Åôáéñåéþí ôïõ Õãåéïíïìéêïý ÔïìÝá, Ελεύθεροι Επαγγελµατίες) (ìå ÖÐÁ 19%) 260,00 ÕðÜëëçëïé Äçìïóßïõ - ÍÐÄÄ (Õðïõñãåßùí, Íïìáñ éþí, ÕÐÅ, Íïóïêïìåßùí, Κέντρων Υγείας, ÉÊÁ ê.ëð.) (ìå ÖÐÁ 19%) 230,00 Οικον. Τακτοπ. ÌÝëç ÅÅÌÕÕ - ÓõíäñïìçôÝò ðåñéïäéêþí «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ» Þ «Vïóçëåßá êáé ñåõíá», Ìåôáðôõ éáêïß ÖïéôçôÝò (ìå ÖÐÁ 19%) 200,00 Ðñïðôõ éáêïß ÖïéôçôÝò Åðéóôçìþí Õãåßáò (ÉáôñéêÞò, ÍïóçëåõôéêÞò, Äéïßêçóçò Μονάδων Õãåßáò, Äéáéôïëïãßáò ê.ëð.) (ìå ÖÐÁ 19%) 50,00 Óôçí Απλή Óõììåôï Þ óõìðåñéëáìâüíïíôáé: Ðñüóèåôç ÄéáíõêôÝñåõóç µε ηµιδιατροφή óôéò 19,20,21,26,27,28/10/2009 δ) Συµµετοχή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο Επίσηµο είπνο (Μουσικο χορευ - τι κή Βραδιά) του Συνεδρίου, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009 (αντί του δεί πνου της ηµιδιατροφής). Σύνθεση: κρητικοί µεζέδες (διάφορα κρεατικά), ζεστά και κρύα πιάτα, τυριά, σαλάτες, φρούτα, γλυκά. Ψυχαγωγία: ορχήστρα ελλη νι κού και διεθνούς ρεπερτορίου και χορευτικό συγκρότηµα. ε) Συµµετοχή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση σε τουλάχιστον τέσσερα(4) Coffee Breaks (µε καφέ, τσάι, χυµό πορτοκάλι, µεταλλικό νερό και βουτήµατα), στα διαλείµ - µατα των συνεδριακών εργασιών. στ) Μεταφορά µε πούλµαν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση από και προς το Αερο - δρόµιο και το Λιµάνι των Χανίων και τις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύµνου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οé áíùôýñù ðáñï Ýò ðñïò ôïõò ÓõíÝäñïõò ìå ÏñãáíùìÝíç óõì ìåôï Þ, ðëçí ôùí ôñéþí(3) äéáíõêôåñåýóåùí ìå ÇìéäéáôñïöÞ óôο συµβεβληµένο îåíïäï åßο, του Eπίσηµου είπνου (Μουσικοχορευτικής Βραδιάς) και των τοπικών µεταφορών µε Πούλµαν. Για χωροταξικούς λόγους, δεν υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής στη Μουσικοχορευτική Βραδιά συνέδρων µη διαµενόντων στο Pilot Beach Resort.

6 ΕΝΤΥΠΟ ÄÇËÙÓÇΣ ÓÕÌÌÅÔÏ ÇÓ óôï 11 ï ÓõíÝäñéï Management Õðçñåóéþí Õãåßáò & Êïéíùí. Öñïíôßäáò Êýñéïé, óáò ãíùñßæù üôé èá óõììåôüó ù ùò Óýíåäñïò óôï 11 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Management Õðçñåóéþí Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò, óôα Χανιά (Γεωργιούπολη). OÑÃÁÍÙÌÅÍH ÓÕÌÌÅÔÏ H ëáâá ãíþóç ôùí ðáñï þí ðïõ óõìðåñéëáìâüíïíôáé óôï êüóôïò ôçò ÏñãáíùìÝíçò Óõì ìå ôï Þò, èá ëüâù ìýñïò óôï 11 ï ÓõíÝäñéï ìå ôçí óçìåéïýìåíç ðáñáêüôù éäéüôçôá êáé åðéèõìþ ôç äýóìåõóç êáôáëýìáôïò óôο óõíåñãáæüìåíο îåíïäï åßο ãéá ôïí áíá öå ñü ìåíï áñéèìü äéá íõ êôå ñåýóåùí, óç ìåé þíïíôáò ôïí áíôßóôïé ï êùäéêü åðéëïãþò: ÉÄÉÏÔÇÔÁ ÓÕÍÅÄÑÏÕ óçìåéþóôå, áíüëïãá Éäéþôçò-ÓôÝëå ïò Åôáéñßáò ÕðÜëëçëïò Äçìïóßïõ-ÍÐÄÄ Οικον. Τακτοπ. ÌÝëïò ÅÅÌÕÕ, ÓõíäñïìçôÞò «Åðéè. Õãåßáò» Þ «Vïóçëåßáò êáé ñåõíáò», Ìåôáðôõ éáêüò ÖïéôçôÞò Ðñïðôõ éáêüò ÖïéôçôÞò ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÊÁÔÁËÕÌÁÔÏÓ óçìåéþóôå, áíüëïãá ÁÐËÇ ÓÕÌÌÅÔÏ H Èá ëüâù ìýñïò óôï 11 ï ÓõíÝäñéï ìå ÁðëÞ Óõììåôï Þ (äåí åðéèõìþ δωµάτιο µε ηµιδιατροφή óôο óõíåñ ãá æüìåíο îåíïäï åßο, συµµετοχή στο επίσηµο δείπνο και τοπικές µεταφορές) êáé ìå ôçí áêüëïõèç éäéüôçôá (σηµειώστε Χ, ανάλογα): Éäéþôçò- ÓôÝëå ïò Åôáéñßáò Η ÕðÜëëçëïò Äçìïóßïõ- Θ ÍÐÄÄ Óå Ìïíüêëéíï Bungalow ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå ίκλινο Bungalow ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå Τρίκλινο Bungalow ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå Τετράκλινï Bungalow ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå Μονόκλινη Σουίτα ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå ίκλινη Σουίτα ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Άφιξη στα Χανιά: Με αεροπλάνο: Με πλοίο: Ώρα:... Αναχώρηση από τα Χανιά: Με αεροπλάνο: Με πλοίο: Ώρα:... ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ Ή ΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ÄÉÁÍÕÊÔÅÑÅÕÓÅÉÓ - ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÅÓ Αñéèìüò äéáíõêôå ñåý - óåùí: 3 Þ 4 Þ 5 κ.λπ. Çìåñïìçíßá öéîçò:.../10/2009 Çìåñïìçíßá Áíá þñçóçò:.../10/2009 Συνοδά Μέλη: ΕΝΑ ΥΟ ΟΧΙ Οικον. Τακτοπ. ÌÝëïò ÅÅÌÕÕ, ÓõíäñïìçôÞò «Åðéè. ÕÃÅÉÁÓ» Þ «Vïóçëåßáò êáé ñåõíáò», Ìåôáðôõ éáêüò ÖïéôçôÞò Ðñïðôõ éáêüò ÖïéôçôÞò Ìüíï ãéá ÖïéôçôÝò: Áíþôáôï ºäñõìá:... Áñéè. Ìçôñþïõ:... Åðßóçò, óáò å íç ìå ñþ íù ü ôé óôéò êá ôý èå óá óôçí ALPHA BANK (ÕðïêáôÜóôçìá...) êáé óôï Ëï ãá ñéá óìü ôï ðï óü ôùí... êáé æþôçóá í áíáãñáöåß ôï ïíïìáôåðþíõìü ìïõ óôï ðáñáóôáôéêü êáôüèåóçò, ôï ïðïßï äéáâéâüæù óõíçììýíá ìå fax. Ôçí ÊÜñôá ÓõíÝ äñïõ êáé ôï óõíåäñéáêü õëéêü èá ðáñáëüâù ôçí Πέµπτη, , ìý ñé ôéò 17:00 áðü ôç Ãñáììáôåßá, óôï συνεδριακό κέντρο ôïõ îåíïäï åßïõ Pilot Beach Resort (Γεωργιούπολη Χανίων). Ι Á Â Ã Ε Ζ Κ (Åðþíõìï) (Ïíïìá) (ÅðÜããåëìá) (Ïäüò) (Áñéèìüò) (Ô.Ê.) (Ðüëç) (Tηλέφωνο) (Κινητό) ( ) Ç óõìðëçñùìýíç öùôïôõðßá áõôþò ôçò óåëßäáò ðñýðåé íá óôáëåß ÔÏ ÔÁ ÕÔÅÑÏ ÄÕÍÁÔÏ, óôï fax:

7 áðüãåõìá ÐÝìðôçò, 22 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 1 17:15-17:45 17:45-18:15 18:15-18:30 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ Στάθης Γιώργος, ÌSc, Óýìâïõëïò Mana gement Õðçñåóéþí Õãåßáò, Ðñüåäñïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ, ÄéåõèõíôÞò Óýíôáîçò ðåñéïäéêïý «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ», πρώην ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ (Συντονιστής ΟΕΕ 11ου Συνεδρίου) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Επίσηµη Έναρξη Συνεδρίου εκ µέρους του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης * * Αναµένεται επιβεβαίωση ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΙΑΛΕΞΗ (Προσκεκληµένος Οµιλητής) Dr. Phil Becker Gregor, Assoc. Professor for Bioethics in Life Science, Jagiellonian University, Krakow, Poland Καθηγητής Βιοηθικής των Επιστηµών Ζωής, Πανεπιστήµιο Jagiellonian, Κρακοβία, Πολωνία On Congruency of Goals and Morals for Successful Leadership in Health Care Η Συνάφεια των Στόχων και των Ηθών για Επιτυχή Ηγεσία στη Φροντίδα Υγείας ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Προσκεκληµένη Οµιλήτρια) Σφακιωτάκη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης Επιδοτούµενη Αγορά Αναπηρικών Αυτοκινήτων για Πολίτες µε Αναπηρία 80% και άνω, που Θέλουν να Εργαστούν

8 áðüãåõìá ÐÝìðôçò, 22 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 1 18:30-19:45 Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια Ασθενών Healthcare Quality and Patient Safety ΣΥΝΤΟΝΙΣΤHΣ: Μουµτζόγλου Αναστάσιος, Äñ, Πρόεδρος.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), Executive Board Member of ESQH ΙΑΛΕΞΕΙΣ (Προσκεκληµένοι Οµιλητές) Kutryba Basia, President, European Society for Quality in Healthcare (ESQH), Co-chair of the EU Working Group on Patient Safety and Quality of Care European Strategy on Quality in Healthcare and Patient Safety Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας και την Ασφάλεια του Ασθενή Al Qahtani Saeed J., BS, DIPQM, MQM, MSRH, AFAAQH, EFPS, PHD, Head, Planning Department and Quality Management Consultant, King Fahad Specialist Hospital-Dammam, Kingdom of Saudi Arabia Patient Safety: Challenges, Opportunities and Future in Saudi Arabia H Ασφάλεια του Ασθενή: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Μέλλον στη Σαουδική Αραβία Εsain Ann, Pettersen Jostein, Bohoris George*, Murphy Eamonn, Fitzpatrick Maeve, Vorria Evanthia * Professor in Total Quality Management, MBA TQM Director, Department of Business Administration, University of Piraeus, Member of the National Council for Quality in Greece What is Lean Healthcare? Λιτή ιαχείριση στις Υπηρεσίες Υγείας: Τι Είναι; 19:45-20:00 20:00 Συζήτηση Λήξη Ηµερήσιου Προγράµµατος

9 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 2 08:45-10:30 Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Πλατής Χαράλαµπος, ρ, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο» ÓôáêéÜò Íéêüëáïò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ζιάµπα Βασιλική*, Σαµαρά Θεοδώρα, Γιαννοπούλου Ευδοξία * Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο» Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα: Προκλήσεις -Αντιµετώπιση Σηµαντήρης Στρατής, ικηγόρος, 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Σύγκριση του Αποκεντρωτικού Συστήµατος ιοίκησης Ε.Σ.Υ. βάσει των Νόµων 2889/2001 και 3329/2005 Σεφεριάδης Μιχάλης*, Πέττα Γεωργία, Χατζηγεωργίου Χαρίκλεια * Φυσικοθεραπευτής, Γενικό Νοσοκοµείο Πατησίων Κοινωνικο-Οικονοµικοί Παράγοντες Ανισοτήτων Υγείας στην Ασφαλιστική Κάλυψη της Φυσικοθεραπείας Σονίδου Κυριακή*, Λιονής Χρήστος * Ειδικός Ιατρός Γενικής Ιατρικής, ΜΒΑ ΜΥ, SENIOR M.O, CHAUCER HOSPITAL, KENT ηµιουργία One Day Clinic (ODC) στο ηµόσιο Τοµέα Υγείας

10 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 2 Αποστολίδου Ευτέρπη*, Πουαρίδου Θεοδώρα, Σασοπούλου Παναγιώτα, Παπαδοπούλου Ευαγγελία, Ναθαναηλίδου Κυριακή, Συµεωνίδου Παρθένα * Εντατικολόγος, ιευθύντρια ΜΕΘ, Συντονίστρια Μεταµοσχεύσεων, Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο» Από την Εντατική Θεραπεία στην ωρεά Οργάνων: Πρώτη εµπειρία ενός Γενικού Νοσοκοµείου στην υτική Μακεδονία Χαλαζωνίτης Αθανάσιος*, Γκέλη Μυρσίνη * ρ Ακτινοδιαγνωστικής, Απόφοιτος ΕΣ Υ, ιευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» Ο ιευρυµένος Ρόλος του Ιατρού- ιευθυντή ΕΣΥ Σήµερα Μιχάλης Αθανάσιος*, Μαργαρίτη Σταυρούλα * Νοσηλευτής ΤΕ, Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας Ο Ρόλος του Προϊσταµένου Νοσηλευτή στη ιοίκηση του Νοσηλευτικού Τµήµατος Θεοδωρίδης Αβραάµ, Ζεµπεκάκης Γεώργιος* * Ιατρός, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης Αξιολόγηση Μάνατζερς Νοσοκοµείων: Η Περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Ξάνθης 10:30-10:45 Συζήτηση 10:45-11:15 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

11 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 3 11:15-12:55 Καινοτοµία και Καλές Πρακτικές στην Πληροφορική Υγείας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Βαγγελάτος Αριστείδης, Äñ, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ερευνητής, Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Αφουξενίδης Γεώργιος, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Βούλας «Ασκληπιείο» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σαριβουγιούκας Ιωάννης, Μηχανικός Πληροφορικής, Προϊστάµενος Τµήµατος Πληροφορικής & Οργάνωσης, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας: Καλές Πρακτικές Γιόβας Περικλής, Ειδικός Παθολόγος Καινοτόµα Συστήµατα Τηλεϊατρικής στην Πρωτοβάθµια και Μετανοσοκοµειακή Φροντίδα Υγείας: Εµπειρίες και Προοπτικές Panagiotidis Nikos G., Business Development Manager, Intel Hellas S.A. Assisting HealthCare Professionals in the Management of Patients with Chronic Conditions with the Intel Health Guide System Υποστηρίζοντας τους Επαγγελµατίες Υγείας στη ιαχείριση Ασθενών µε Μακροχρόνιες Παθήσεις, µε την Τεχνολογική Υποστήριξη της Πλατφόρµας Intel Health Guide System

12 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 3 Λίνας Αντώνης, Account Manager, Microsoft Η Microsoft στη Φροντίδα Υγείας Μούρτου Ευστρατία*, Παναγακοπούλου Βασιλική, Τέρπου Αγγελική * ρ ιοίκησης Επι χειρήσεων, MSc, MSc, MSc, ΣΕΠ-ΕΑΠ, Ðñïú óôáìýíç Τµ. Ðëç ñï öïñéêþò & ÏñãÜíù óçò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôñþí «Ο ãéïò ÁíäñÝáò» Η Ανάπτυξη εδοµένων και Πληροφορίας για ένα Λειτουργικό Μοντέλο Εφαρµογής Ιατρικού Φακέλου στα Ελληνικά ηµόσια Νοσοκοµεία 12:55-13:10 Συζήτηση 13:10-16:00 Μεσηµβρινή ιακοπή

13 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 4 08:45-09:50 Ζητήµατα Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας - 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γκουρογιάννης ηµήτριος, ÄéïéêçôÞò, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων ÊáëáöÜôç Ìáñßá, Äñ Πληροφορικής Υγείας, ÅÔÅÐ, ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γερασίµου Αικατερίνη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MBA, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ιερεύνηση της Συχνότητας Αποχώρησης του Νοσηλευτικού Προσωπικού σε Σχέση µε την Ικανοποίηση και τη έσµευση στον Οργανισµό. Η Περίπτωση του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Μούγια Βασιλική*, Καπιζιώνη Γεωργία, Κατσάνου Μαρία-Νεφέλη, Ανταρέλης Σπύρος, Χριστάκης ηµήτριος, Κοσµόπουλος Αθανάσιος * ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής Ικανοποίηση Εργαζοµένων ενός Ψυχιατρικού και ενός Γενικού Νοσοκοµείου Γούλας Βασίλης*, Αγγελοπούλου Βασιλική * Pharm D, M.Ph., MSc. ΜΥ, ιευθυντής Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου Εφαρµογή της Τεκµηριωµένης Πρακτικής (Evidence based practice) στην Άσκηση της Νοσοκοµειακής Φαρµακευτικής. Η Ελληνική Πραγµατικότητα Πάτσιος ηµήτριος*, Αποστολίδης Χαρίλαος * ΠΕ Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων, 5η Υγειονοµική Περιφ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ράσεις και Προβληµατισµοί Γραφείου Προσβασιµότητας ΑµεΑ στους Φορείς της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

14 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 4 Σαµπατακάκης Μιχαήλ, Χηµικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΜSc, Οικονοµολόγος, Γενικός Επιθεωρητής- ιευθυντής, Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων 09:50-10:10 ΙΑΛΕΞΗ Τσιριντάνη Μαρία*, Γιοβάνης Απόστολος, Μπινιώρης Σπυρίδων, Σαρρής Μάρκος, Σούλης Σωτήριος * Επίκ. Καθηγήτρια, Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Αθήνας Μια Νέα Προσέγγιση στη Μοντελοποίηση της Σχέσης Μεταξύ της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας και της Ικανοποίησης Ασθενών 10:10-10:30 ΙΑΛΕΞΗ Μουµτζόγλου Αναστάσιος, ρ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), Executive Board Member of ESQH Ανθρώπινες Ζωές 10:30-10:45 Συζήτηση 10:45-11:15 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

15 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 5 11:15-12:55 Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ÌçôóéÜäçò ÓùêñÜôçò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÁôôéêÞò «ÊÁÔ» Ñïõìåëéþôçò Ãñçãüñéïò, ÌSc, Íïóïêïìåéïëüãïò, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παρασκευαΐδου Σταυρούλα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου Τεχνικός Ασφάλειας στα Νοσοκοµεία Καφετζάκη Παρασκευή*, Παπαζήση ήµητρα * Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Οι Ενέργειες και τα Αποτελέσµατα από την Εφαρµογή του Μηχανικού και Ιατρού Υγιεινής και Ασφάλειας στο ΠΑΓΝΗ το έτος 2008 Αποστολίδης Χαρίλαος*, Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, Χατζηγεωργίου Γεώργιος * Ηλεκτρονικός Μηχανικός, MSc, Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Μέτρα Ελέγχου και Μείωσης του Θορύβου σε Νοσοκοµεία Αντύπα-Θεοδωροπούλου Αναστασία*, Καράµπαση Βαϊτσα, Πουγιούκα-Μπέη Μύρια, Πετρόχειλου Κατερίνα, Φωτίου Παναγιώτα, Τούτουζα Μαρίνα * Παθολόγος, Ιατρός Εργασίας, Αναπλ. ιευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» Έκθεση των Εργαζοµένων στο Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο» σε Μολυσµατικούς Παράγοντες

16 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 5 Παπαλεξανδρής Στυλιανός*, Σωτηριάδου Κυριακή, Ζαχαρίου Αθανάσιος * Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τµήµατος ΜΥ-Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Friarage Hospital, Northallerton, UK Ο Έλεγχος της Αποτελεσµατικής και Ασφαλούς Λειτουργίας των Ακτινολογικών Τµηµάτων Φαντάκη Μαρία*, Παπαδούλη Ζωή, Πόλο Φώτης, Χαραλάµπους Γεώργιος, Αντύπα-Θεοδωροπούλου Αναστασία * Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αναπλ. Προϊσταµένη ΤΕΠ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» Κλινική και Εργαστηριακή ιερεύνηση της Υπέρτασης των Επαγγελµατιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» Χατζηµιχάλη Αικατερίνη*, Αποστολάκης Ιωάννης, άρας Τρύφων, Ασκητοπούλου Ελένη * Ιατρός, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Παράγοντες Κινδύνου Εµφάνισης Σοβαρής Βραδυκαρδίας κατά την Ραχιαία Αναισθησία Ντάφου Λαµπρινή*, Χατζηαντωνάκη Σοφία, Αρναρέλλη Νυµφοδώρα * Νοσηλεύτρια, Τοµεάρχης Χειρουργικού Τοµέα, Γενικό Νοσοκοµείο Κ.Υ. Λήµνου Εργασιακή Τροµοκρατία (Workplace Mobbing) 12:55-13:10 13:15-14:45 Συζήτηση Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) 14:45-16:00 Μεσηµβρινή ιακοπή

17 απόγευµα Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 6 16:00-16:40 Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ôïýíôáò ÃéÜííçò, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, Ðáíå ðé óôþìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος Παγκό σµιας Ένωσης Νοσοκοµείων και Α βάθµιων Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας Κουπίδης Σωτήριος, Áíáðë. Äéïé êçôþò, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ροµοκαΐτειο» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 16:40-17:00 17:00-17:15 17:15-17:45 Κωνσταντινίδου Άννα, Σαχπατζίδου Μαργαρίτα, Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Ζλάπη Ευστρατία, Σιδηροπούλου Μαρία, Αποστολίδου Ευτέρπη* * ιευθύντρια ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο» Χαρακτηριστικά Εξωνοσοκοµειακών ιακοµιδών ενός Γενικού Νοσοκοµείου στην υτική Μακεδονία, ως Βάση για την Αναβάθµιση των Παρεχοµένων Υπηρεσιών Υγείας στην Περιοχή Φρέρης Γεώργιος*, Σπύρου Στέλλα, Παπάνης Ευστράτιος, Κουρελλά Ολγα * Παιδοψυχίατρος, MSc ΜΥ, MSc Κοινωνικής Παιδοψυχιατρικής, Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» ιοικητικές και Επιστηµονικές ράσεις Ψυχικής Υγείας για το Παιδί και τον Έφηβο στα Νησιά του Αιγαίου: Μια Ξεχασµένη Προτεραιότητα; Οικονόµου Νικόλαος*, Τούντας Γιάννης * Ιατρός, Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο Αγία Όλγα» Η Αποτελεσµατικότητα των Κέντρων Υγείας της Χώρας. Υπάρχει Τεκµηρίωση; ΙΑΛΕΞΗ (Προσκεκληµένος Οµιλητής) Λιονής Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής Τµήµατος Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης Αποτελεσµατικότητα Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα: Μαρτυρίες από Μελέτες του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης Συζήτηση ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

18 απόγευµα Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 7 17:45-18:25 ιαχείριση Προµηθειών και Αποθεµάτων στο ΕΣΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ñüíçò ÓôÝöáíïò, ÌSc, ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôçóßùí, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ ËÜæáñçò ÈùìÜò, Óýìâïõëïò ËïãéóôéêÞò Äçìïóßùí Íïóïêïìåßùí, Äéåõè. Óýìâïõëïò, Êáéíïôïìßá Á.Å., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σαµαρά Θεοδώρα, Πτυχιούχος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, ΜSc στην Επιχ/κη Πληροφορική, Υπεύθυνη Γραφείου Προµηθειών, Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο» Τo Νέο Σύστηµα Προµηθειών του Ε.Σ.Υ.: Ένας Χρόνος από την Εφαρµογή του Παππούς Γιώργος, Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ιευθύνων Σύµβουλος, ΕΚΕΒΥΛ Μητρώα Προµηθευτών και Προϊόντων Γιαννούλη Ευαγγελία*, Ψιλοπούλου Αναστασία, Μουµόλη Μαρία, εµίρης ηµήτριος * Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Εργαλείο για τη Σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων 18:25-18:45 ΙΑΛΕΞΗ (Προσκεκληµένος Οµιλητής) Σχινάς Ορέστης, Καθηγητής, Hamburg School of Business Administration, ιευθύνων Σύµβουλος, Transmart Consulting, πρώην ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ Σύγχρονες Τεχνικές ιοίκησης Συστηµάτων Logistics: Εµπειρίες από Άλλους Κλάδους και υνατότητα Εφαρµογής στις Μονάδες Υγείας στην Ελλάδα 18:45-19:00 19:00 Συζήτηση Λήξη Ηµερήσιου Προγράµµατος

19 απόγευµα Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 8 16:00-17:05 Ζητήµατα Πληροφορικής Υγείας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ÁðïóôïëÜêçò ÉùÜííçò, Äñ ÐëçñïöïñéêÞò Õãåßáò, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΣ Υ, ÓõíôïíéóôÞò ÅðéôñïðÞò ÁíÜðôõîçò ÐëçñïöïñéêÞò Õãåßáò ôçò ÅÅÌÕÕ Ìïýñôïõ Åõóôñáôßá, * ρ ιοίκησης Επι χειρήσεων, MSc, MSc, MSc, ΣΕΠ-ΕΑΠ, Ðñïú óôáìýíç Τµ. Ðëç ñï öïñéêþò & ÏñãÜíù óçò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôñþí «Ο ãéïò ÁíäñÝáò» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κουσιουρής Παναγιώτης*, Παναγιωτοπούλου ήµητρα, ηµολίτσα Θεοδώρα, Καρτέρης Αθανάσιος, Αγρέβη έσποινα * ιοικητικός Υπάλληλος, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας Νοσοκοµείων και Αποτελέσµατα αυτών Αµπελογιάννη Βασιλική*, Λύκας Σπυρίδων, Παπαγεωργίου Αχιλλέας, Βασιλοπούλου Μαρία * ιπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας Χρήση Κωδικοποιήσεων Ασθενειών/ ιαγνώσεων στην Ιατρική Υπηρεσία Νοσοκοµείων της Ηπείρου. ιασύνδεση µε Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελοπούλου Βασιλική*, Κωσταγιόλας Πέτρος * ιευθύντρια Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Πολυκλινική» ιερεύνηση Πληροφοριακών Αναγκών Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών στην Ελλάδα ελλαπόρτα Αφροδίτη, MSc ΕΣ Υ, Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήµατα: Λάθη κατά τη Χρήση Τεχνολογιών Σχετιζόµενα µε την Προσωπικότητα των Εργαζοµένων

20 απόγευµα Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 8 Μπλάνη Μαίρη*, Οργιανέλη Σοφιάννα * ιοικητικός Υπάλληλος, ΙΚΑ Ηλεκτρονική Παρακολούθηση των Συνταγολογίων της Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου 17:05-17:35 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby) 17:35-18:00 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γιώτη Ευστρατία, Αµπελογιάννη Βασιλική*, Λύκας Σπυρίδων * ιπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας Υλοποίηση Πλατφόρµας Ανοιχτού Κώδικα στα Πλαίσια της ιαλειτουργικότητας Βάσει του Προτύπου HL7 στο Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας Πολλάλης Ιωάννης, Φαρουτζή Θεοδώρα, Καρπούζου Λαµπρινή, Στύλογλου Ζαχαρένια, Πιτσινή Ιωάννα, Βασιλείου Παναγιώτης* * Επιµελητής Α, Ακτινοδιαγνώστης, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν» Ανάδειξη Θεσµικών και Λειτουργικών Πτυχών της Τηλεϊατρικής στα Ελληνικά Κρατικά Νοσοκοµεία 18:00-18:20 ΙΑΛΕΞΗ Βαγγελάτος Αριστείδης*, Καλαµαρά Χρυσούλα * ρ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ερευνητής, Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Web 2.0, Health 2.0, Medicine 2.0 και Άλλοι Νεολογισµοί 18:20-18:35 18:35 Συζήτηση Λήξη Ηµερήσιου Προγράµµατος

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν ΔΡΑΜΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αθανασιάδου Ευανθία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Στοιχεία Ομιλητών Προεδρείων 1. Αγγουριδάκης Παναγιώτης, Πνευμονολόγος, επίκ. καθ.

Διαβάστε περισσότερα

21-22. Οκτωβρίου 2011 13 ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç

21-22. Οκτωβρίου 2011 13 ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò 13 ÌÁÍÁGEMENT Õπηρεσιών Υγείας Ðανελλήνιο Συνέδριο Πρόγραµµα mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó Full Member of European

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα»

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, Αίγλη Ζαππείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών Παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε Συνέδριο Θεραπευτικής με Laser, το νέο Επιστημονικό βιβλίο που πραγματεύεται τη Θεραπεία με Laser σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Σίγουρα σας ενδιαφέρει! Οι 400 και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Αίµα... Βία... για το ΧΥΤΑστην Κερατέα Η µόλυνση τελικά στο περιβάλλον θα είναι αναπόφευκτη εάν δεν αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Τηλ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Τύπου Τηλ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Τύπου Τηλ. 210.5205291 Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου µε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ Πρόεδρος: Ε. Βογιατζάκης Αντιπρόεδρος: Γ. Αντωνάκος Γεν. Γραμματέας: Χ. Καρανίκας Ταμίας: Γ. Σκάρπας Μέλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 σελ. 1 Απογραφή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Δημόσιων Νοσοκομείων Το ΔΣ του ΣΚΛΕ με απόφαση του στην. συνεδρίαση του αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑ ΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 38 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Παντελής Ασπραδάκης Γιώργος Βλάχος ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Νίκος Καντερές Βασίλης Οικονόµου4 ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόλλων. 3 η ΕΕΧΟΤ. 28/5/2016 Πάτρα. Επιστηµονική Ηµερίδα. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας ΕΓΓΡΑΦΗ

Απόλλων. 3 η ΕΕΧΟΤ. 28/5/2016 Πάτρα. Επιστηµονική Ηµερίδα. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΕΧΟΤ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας Απόλλων 2016 Θ Ε Σ Σ ΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Ξ Α Ν Θ Η Π Α Τ Υπό την αιγίδα του Ρ Α Λ Α Ρ Ι Σ Α - Κ Ρ Η Τ Η - Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους.

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΚΤΥΟ ΦΕΚ 1681/τ.Β /28-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/7/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/ΟΙΚ84627 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 28/9/2012 8.45-9.00 Προσέλευση - Εγγραφή συνέδρων 9.00-9.30 Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑναισθησιολογίαÈ 05-06/11/2016. ÇΑσφάλεια στην. Σάββατο-Κυριακή

ΑναισθησιολογίαÈ 05-06/11/2016. ÇΑσφάλεια στην. Σάββατο-Κυριακή Με τη συνεργασία της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και με την ευγενική χορηγία της ÇΑσφάλεια στην ΑναισθησιολογίαÈ Σάββατο-Κυριακή 05-06/11/2016 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇDIVANI METEORA HOTELÈ Κ α λ α μ π ά

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή. ιοικητικό Συµβούλιο ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιστηµονική επιτροπή. ιοικητικό Συµβούλιο ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιστηµονική επιτροπή ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος της ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ιοικητικό Συµβούλιο Member of the Πρόεδρος: Α' Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική Νοσηλευτική

Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος Παιδιατρικός Τομέας Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική Νοσηλευτική 2 & 3 Οκτωβρίου 2015 Ιωάννινα Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος (Λεωφόρος Δωδώνης 4 Ακαδημία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ Πρόεδρος: Ε. Βογιατζάκης Αντιπρόεδρος: Γ. Αντωνάκος Γεν. Γραμματέας: Χ. Καρανίκας Ταμίας: Γ. Σκάρπας Μέλος:

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο. 26-30 Νοεµβρίου 2012. Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Μητρικού Θηλασµού

Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο. 26-30 Νοεµβρίου 2012. Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Μητρικού Θηλασµού Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών - Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) σε συνεργασία µε τη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 26-30 Νοεµβρίου 2012 Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ç Ó Ï ËÉ ÊÇ Å ÃÊÕ ÊËÏ ÐÁÉ ÄÅÉÁ ÔÏ ÌÇ åß íáé ìéá å îå ëéã ìý íç ðá íß ó õ ñç ç ëå êôñï íé êþ å ãêõ êëï ðáß äåéá, ðïõ êá ëý ðôåé ôï óý íï ëï ôùí å ðé óôç ìþí óå å ðß ðå äï ðï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Μ. Μιχαλάκη Ζ. Μούσλεχ

Διαβάστε περισσότερα

Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß

Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß ÅëëçíéêÞ Åôáéñßá ÊïéíùíéêÞò ÐáéäéáôñéêÞò êáé ÐñïáãùãÞò ôçò Õãåßáò 27ï ÓõíÝäñéï ÓðÜñôç-ÌïíåìâáóéÜ 9-10 Ïêôùâñßïõ 2015 Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß Ôåëéêü Ðñüãñáììá óðüñôç ìïíåìâáóéü ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ. Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη. Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα. 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ. Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη. Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο AKS Porto Heli Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη Πρόγραμμα Σάββατο 10/10/2015 Προεδρείο : Αρ. Ράπτης

Διαβάστε περισσότερα

Απόλλων ΕΕΧΟΤ. Κρήτη Αµφιθέατρο Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Βούτες Ηρακλείου. Επιστηµονική Ηµερίδα Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μπαλαλής

Απόλλων ΕΕΧΟΤ. Κρήτη Αµφιθέατρο Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Βούτες Ηρακλείου. Επιστηµονική Ηµερίδα Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μπαλαλής ΕΕΧΟΤ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας Απόλλων 2016 Θ Ε Σ Σ ΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Ξ Α Ν Θ Η - Π Α Τ Ρ Α - Λ Α Ρ Ι Σ Α Υπό την αιγίδα του Συνεργαζόµενοι φορείς Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 & 3. Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Απριλίου 2011 ΠΑΤΡΑ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 & 3. Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Απριλίου 2011 ΠΑΤΡΑ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΙΕΔΕΠ) ΠΑΤΡΑ 2 & 3 Απριλίου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών www.synedra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ. ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Γραφείο ιοικητή

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ. ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Γραφείο ιοικητή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γραφείο ιοικητή Θεσσαλονίκη, 21.10.2015 Αρ. Πρ.: 33643 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530 Θέµα: «Συγκρότηση Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Το «Έξυπνο» Νοσοκοµείο. management. Õ πηρεσιών Υγείας. 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο. 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Το «Έξυπνο» Νοσοκοµείο. management. Õ πηρεσιών Υγείας. 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο. 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò Το «Έξυπνο» 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Νοσοκοµείο Πρόγραµµα Επίσηµος Χορηγός 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax :Εσταυρωμένος -71004 : 1939 : Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣ ΤΗΣ ΛΙΓΟ ΑΠ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ...

ΔΩΣ ΤΗΣ ΛΙΓΟ ΑΠ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ... ΔΩΣ ΤΗΣ ΛΙΓΟ ΑΠ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ... ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2 με 4 Σεπτεμβρίου 2011 Το συνέδριο είναι ανοιχτό και απευθύνεται σε πολίτες και σε επαγγελματίες υγείας! 2 ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2 η Πανελλήνια Επιστηµονική Συνάντηση Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών 16-18 Ιουνίου 2005 Ρόδος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 1 η ΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 16/06/2005 Ξενοδοχείο Aldemar, Ρόδος Ώρα: 19:30 Προσφωνήσεις-Χαιρετισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία.

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Γραφείο Τύπου Υπουργού Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Π.ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ Ηράκλειο Πανεπιστηµιακό ΝοσοκοµείοΗρακλείου Τηλ.6976573613 ΠΑΓΝΗ:28103923828 FAX: 2810392827 Αντιπρόεδρος Μ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ Ηράκλειο Βενιζέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Απόλλων. 7 η ΕΕΧΟΤ. Ιωάννινα Ξενοδοχείο Grand Serai. Επιστηµονική Ηµερίδα Συντονιστής: Α. Πλούµης

Απόλλων. 7 η ΕΕΧΟΤ. Ιωάννινα Ξενοδοχείο Grand Serai. Επιστηµονική Ηµερίδα Συντονιστής: Α. Πλούµης ΕΕΧΟΤ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας Απόλλων 2016 Θ Ε Σ Σ ΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Ξ Α Ν Θ Η - Π Α Τ Ρ Α - Λ Α Ρ Ι Σ Α - Υπό την αιγίδα του Συνεργαζόµενοι φορείς Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Για τους Επαγγελµατίες Υγείας 16 Ιανουαρίου 2010 Αίγλη Ζαππείου Σύµφωνα µε τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο:

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: Πληροφορίες: 210 686 9431, 210 686 9439 Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: «ας ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα» Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 ώρα: 08:30 Συνεδριακό Kέντρο «Ν.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ 28 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15.00 16.25 Εγγραφές 16.25 16.30 Έναρξη 16.30 18.30 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ποιότητα στα Νοσοκομεία της Λάρισας

Καινοτομία και Ποιότητα στα Νοσοκομεία της Λάρισας Ημερίδα Καινοτομία και Ποιότητα στα Νοσοκομεία της Λάρισας Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016 Αμφιθέατρο, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Ώρα 9:00 π.μ. - 15:30 μ.μ. Οργανωτική Επιστημονική Επιτροπή ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν. "Βιβλιογραφική Eνημέρωση"

Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν. Βιβλιογραφική Eνημέρωση Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν "Βιβλιογραφική Eνημέρωση" 1 2-3 Mαρτίου 2012 Ξενοδοχείο Πορταριά Πορταριά, Πήλιο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΜΜΟ Ευχαριστίες Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 24, 25 και 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑLEXANDER BEACH HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πρόε δροσ: Μαρία Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤHΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Ευαγγελία Παπαπασχάλη Αντιπρόεδρος: Κυριακή Σχοινά Μέλη: Άννα Δελτσίδου Κωνσταντίνος Κουτσιαρής Μαρία Πιλάλη Παύλος Σαράφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ Ðñù é íþ Óõ íå äñß á óç 1ï ÌÝ ñïò Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. 09:00-09:15 Νικηφόρος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 42 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα