11ÌÁÍÁGEMENT Οκτωβρίου Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11ÌÁÍÁGEMENT. 22-25 Οκτωβρίου 2009. Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort"

Transcript

1 ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò Με ιεθνή Συµµετοχή Ðανελλήνιο Συνέδριο 11ÌÁÍÁGEMENT Õ πηρεσιών Υγείας & Êοινωνικής Φροντίδας mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó Full Member of European Association of Hospital Managers (EAHM) Πρόγραµµα ΣυνδιοñãÜíùóç Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών) Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Τµήµα Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών) Εργαστήριο Συστηµάτων Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης (Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης) Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας ΑΤΕΙ Αθήνας) Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία Οκτωβρίου 2009 Χανιά Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort Εγγραφές Συνέδρων - ιαµονή - Πληροφορίες: MediForce Services S.A. τηλέφ.: , fax:

2 11 ï Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ÏñãÜíùóç Ελληνική Åôáéñåßá Management Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÅÅÌÕÕ) ÏñãáíùôéêÞ - ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Óôçí ïñãáíùôéêþ και επιστηµονική ðñïåôïéìáóßá ôïõ 11 ïõ Óõíåäñßïõ óõíýâáëáí ïé ðáñáêüôù óõíüäåëöïé (áëöáâçôéêü): Áíôýðá-Èåïäùñïðïýëïõ Áíáóôáóßá, Ðáèïëüãïò, Áíáðë. Äéåõèýíôñéá, Éáôñåßï ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «ÉððïêñÜôåéï» ÁðïóôïëÜêçò ÉùÜííçò, Äñ ÐëçñïöïñéêÞò Õãåßáò, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΣ Υ, ÓõíôïíéóôÞò ÅðéôñïðÞò ÁíÜðôõîçò ÐëçñïöïñéêÞò Õãåßáò ôçò ÅÅÌÕÕ Αφουξενίδης Γεώργιος, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Βούλας «Ασκληπιείο» Βαγγελάτος Αριστείδης, Äñ, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ερευνητής, Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολο - γιστών Âáñâéôóéþôçò ÄçìÞôñéïò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Éððï êñüôåéï» Βιρβίλης Χρήστος, ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Κορίνθου Γκουρογιάννης ηµήτριος, ÄéïéêçôÞò, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων Ãñçãïñüðïõëïò ÁíáóôÜóéïò, Äéïé êçôþò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Ëáúêü» Γρηγορούδης Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης ηµητριάδης Κωνσταντίνος, Äéïé êçôþò, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου Äñå - Σκίτσου ÁëåîÜíäñá, Äñ, ÄéïéêÞôñéá, Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Ïöèáëìéáôñåßï» Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ιευθυντής Εργαστηρίου Συστηµάτων Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης ÊáëáöÜôç Ìáñßá, Äñ Πληροφορικής Υγείας, ÅÔÅÐ, ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò, Ðáíåðé-óôÞìéï Áèçíþí, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ Καρδαράς Παναγιώτης, Áíáðë. Καθηγητής Παιδιατρικής, ΑΠΘ, ιοικητής, Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Παντελεήµων» ÊáøáìðÝëçò Èåïäüóçò-Ðáýëïò, ÕðïäéïéêçôÞò, 6ç ÕãåéïíïìéêÞ ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ, Éïíßùí ÍÞóùí, Çðåßñïõ êáé Äõô. ÅëëÜäáò Êïêêïâüò Ãåþñãéïò, Ïéêïíïìïëüãïò Õãåß - áò, ÓôÝëå ïò ÉÊÁ, ÌÝëïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ Êïóìüðïõëïò ÁèáíÜóéïò, ÄéïéêçôÞò, Øõ éáôñéêü Íïóïêïìåßï ÁôôéêÞò Κοσµοπούλου Φωτεινή, Áíáðë. Äéïé êþ - ôñéá, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων Κοτσώνης Νικόλαος, Äéïé êçôþò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» Κουπίδης Σωτήριος, Áíáðë. Äéïé êçôþò, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ροµοκαΐτειο» ËÜæáñçò ÈùìÜò, Óýìâïõëïò ËïãéóôéêÞò Äçìïóßùí Íïóïêïìåßùí, Äéåõè. Óýìâïõëïò, Êáéíïôïìßá Á.Å., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Ëåìïíßäïõ ñõóïýëá, ÊáèçãÞôñéá Íïóç - ëåõôéêþò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, Ðñüåäñïò.Σ. Åôáéñåßáò Íïóçëåõôéêþí Óðïõäþí, ιευθύντρια Σύνταξης περιοδικού «Vοσηλεία και Έρευνα» Ëéáñüðïõëïò Ëõêïýñãïò, ÊáèçãçôÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÏñãÜíùóçò Õðç ñåóéþí Õãåßáò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò Åñãáóôçñßïõ ÏñãÜíùóçò êáé Áîéïëüãçóçò Õðçñåóéþí Õãåßáò Λιονής Χρήστος, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ìáíôæáñüðïõëïò ÉùÜííçò, Äñ, ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÊÝñêõñáò ÌçôóéÜäçò ÓùêñÜôçò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÁôôéêÞò «ÊÁÔ» Μουµτζόγλου Αναστάσιος, Äñ, Πρόεδρος.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), ESQH Executive Board Member Ìïýñôïõ Åõóôñáôßá, ρ ιοίκησης Επι - χειρήσεων, MSc, MSc, MSc, ΣΕΠ-ΕΑΠ, Ðñïú - óôáìýíç Τµ. Ðëç ñï öïñéêþò & ÏñãÜíù óçò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôñþí «Ο ãéïò ÁíäñÝáò» ÌðåëëÜëç ÈÜëåéá, Äñ ÍïóçëåõôéêÞò- Øõ ï ëüãïò, Åðéê. ÊáèçãÞôñéá, Τµήµα Νοσηλευτικής, ÔÅÉ Èåóóáëïíßêçò Μποχώρης Γεώργιος, ÊáèçãçôÞò ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, ιευθυντής ΜΒΑ TQM, Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επι - χειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Μέλος Εθνικού Συµβουλίου Ποιότητας Ντάσκαρη Ειρήνη, ÄéïéêÞôñéá, Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Νότιας Ελλάδας ÍôæáíÜôïò ÄçìÞôñéïò, Äñ ËïãéóôéêÞò, Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò, Ðñüå äñïò Ä.Ó., Grant Thornton A.E. Ïéêïíïìïðïýëïõ ñéóôßíá, Äñ, ÓôÝëå ïò Äéïßêçóçò Õðçñåóéþí Õãåßáò, ÌÝëïò ÓÅÐ-ÁÐK, ÓõíåñãÜôçò Ðáíåðéóôçìßïõ ÐåëïðïííÞóïõ, πρώην ιοικήτρια Νοσοκοµείου ΕΣΥ Παπαευσταθίου Νικόλαος, Ðñüåäñïò Ä.Ó., Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Πλατής Χαράλαµπος, ρ, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο» ÑÜðôçò Ãåþñãéïò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãå - íéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Ï Åõáã ãå ëéóìüò» Ñïõìåëéþôçò Ãñçãüñéïò, ÌSc, Íïóïêï - ìåéïëüãïò, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ Óïýëçò ÓùôÞñçò, ÊáèçãçôÞò Ïéêïíïìéêþí Õãåßáò, ÔìÞìá Äéïßêçóçò ÌïíÜäùí Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ΑÔÅÉ Áèçíþí ÓôÜèçò Ãéþñãïò, ÌSc, Óýìâïõëïò Mana ge - ment Õðçñåóéþí Õãåßáò, ÄéåõèõíôÞò Óýíôáîçò ðåñéïäéêïý «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ», Ðñüåäñïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ, πρώην ιοικητής Νοσοκο - µείου ΕΣΥ (συντονιστής ΟΕΕ 11ου Συνεδρίου) ÓôáêéÜò Íéêüëáïò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών Óχινάς Ορέστης, ÊáèçãçôÞò, Hamburg School of Business Administration, ιευθύνων Σύµβουλος, Transmart Consulting Α.Ε., πρώην ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ Ôïýíôáò ÃéÜííçò, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, Ðáíå ðé óôþìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος Παγκό σµιας Ένωσης Νοσοκοµείων και Α βάθµιων Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας Φουρναράκη Μαρία, Áíáðë. ιοικήτρια, Νοσοκοµείο - Μαιευτήριο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλου» áëáæùíßôçò ÁèáíÜóéïò, Äñ Áêôéíï äéáãíùóôéêþò, ιευθυντής ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» áñáêëéüò ÅõÜããåëïò, ÌSc, ÌÝëïò Ä.Ó. ÄÅÐÁÍÏÌ Á.Å., ôýùò Äéåõ èõíôþò Ôå íéêþò Õðçñåóßáò Ã.Í. Áèçíþí «Ã. Ãåííç ìáôüò» áôæçêïêïëüêç Ìáñßá, Äñ, Äéåõèýíôñéá ÄéïéêçôéêÞò Õðçñåóßáò, Ãåí. Íïóïêïìåßï «Áìáëßá ÖëÝìéíãê» Ìåëéóóßùí, Ôáìßáò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ Χατζηπαντελής Ιωάννης, ÄéïéêçôÞò, Κρατικό Θεραπευτήριο - Κ.Υ. Λέρου Χριστάκης ηµήτριος, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής ñüíçò ÓôÝöáíïò, ÌSc, ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôçóßùí, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ ùìáôü ÖéëéÜííá, ÄéïéêÞôñéá, Íïóïêïìåßï - ÌáéåõôÞñéï Áèçíþí «Åë. Âåíé æý ëïõ»

3 Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Ïêá ôá îéù ìý íïò èå óìüò ôïõ Ðá íåë ëþ íéïõ Óõ íå äñß ïõ Management Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò êáé Êïé íù íé êþò Öñï - íôß äáò óõ ìðëç ñþ íåé öý ôïò ένδεκα(11) ñü íéá óõ íå - ïýò äéïñ ãü íù óçò, êá èþò ôï ðñþ ôï óõ íý äñéï ðñáã ìá ôï ðïé - Þ èç êå óôçí Á èþ íá ôï 1999 êáé á êï ëïý èç óáí ôá óõ íý äñéá óôçí ÐÜ ôñá (2000), Èåó óá ëï íß êç (2001), åñ óü íç óï Ç ñá êëåß - ïõ (2002), Ñü äï (2003), Á ëå îáí äñïý ðï ëç (2004), Ðüñ ôï Ý ëé (2005), Å ñý ôñéá (2006), ÊÝñ êõ ñá (2007) και Χαλκιδική (2008). Ôï öå ôé íü 11ï Óõ íý äñéï ðñáã ìá ôï ðïéåß ôáé óôα Χανιά (Γε ωργιούπολη, îå íï äï åß ο Pilot Beach Resort), óôéò Ï êôù âñß ïõ Óôï Ðñü ãñáì ìá Ý ïõí óõ ìðå ñé ëç öèåß 121 åñ ãá óß åò õ ãåéï íï ìé êþí å ðé óôç ìü íùí êáé äéá ëý îåéò ðñï óêå - êëç ìý íùí á êá äç ìá ú êþí, ïé ï ðïß åò êá ôá íå ìþ èç êáí óå 20 èå - ìá ôé êýò å íü ôç ôåò (êá ôü ãíù óôé êü á íôé êåß ìå íï) ùò å îþò: Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια Ασθενών Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (2 ενότητες) Καινοτοµία και Καλές Πρακτικές στην Πληροφορική Υγείας Ζητήµατα Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (2 ενότητες) Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία ιαχείριση Προµηθειών και Αποθεµάτων στο ΕΣΥ Ζητήµατα Πληροφορικής Υγείας Οικονοµία της Υγείας και Παραοικονοµία Στρατηγική Συστηµάτων Υπηρεσιών Υγείας ιαχείριση Κρίσεων Εκπαίδευση Υγειονοµικού υναµικού ίκαιο Υγείας και Βιοηθική Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Marketing και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οι Προκλήσεις στον Υγειονοµικό Τοµέα ιεθνώς και στην Ελλάδα Επικοινωνία στις Υπηρεσίες Υγείας Ιστορία των Ελληνικών Νοσοκοµείων Αναρτηµένες Ανακοινώσεις Τï 11 Óõ íý äñéï ïñ ãá íþ íå ôáé á ðü ôçí Åë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò (Å Å ÌÕ Õ), óå óõ íåñ ãá - óß á ìå ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Üë ëïõò å ðé óôç ìï - íé êïýò öï ñåßò, Ý ï íôáò Þ äç ðñï êá ëý óåé ôï å îáé ñå ôé êü åí äéá - öý ñïí ôùí õ ãåéï íï ìé êþí óôå ëå þí ü ëùí ôùí êëü äùí êáé åé - äé êï ôþ ôùí. ¹ äç, óôï ôý ëïò Áõ ãïý óôïõ, åß áí ðñï åã ãñá öåß 530 óý íå äñïé, å íþ ï ôå ëé êüò á - ñéè ìüò á íá ìý íå ôáé íá õ ðåñ âåß ôïõò óõ íý äñïõò. Ìå ôç äç ìï óéåõü ìå íç á ðü - öá óç ôï 11ï Óõ íý äñéï ôý èç êå õ ðü ôçí Áé ãß äá ôïõ Õ ðïõñ - ãåß ïõ Õ ãåß áò êáé Êïé íùí. Áë - ëç ëåã ãý çò, å íþ ìå ôçí Å ãêý - êëéï, ðïõ å ðß óçò äç ìï óéåý å ôáé, ôï Õ Õ ÊÁ ãíù óôï ðïß ç óå óôéò ÄÕ ÐÅ, Íï óï êï ìåß á, Ìï íü äåò öñï íôß - äáò êáé ðñü íïéáò, Äéåõ èýí óåéò Õ ãåß áò ôùí ðå ñé öå ñåéþí êáé íï ìáñ éþí êëð. ôç äéå îá ãù ãþ ôïõ óõ íå äñß ïõ, ðñï êåé ìý íïõ íá äéåõ êï ëõí èïýí ôá åí äéá öå ñü - ìå íá óôå ëý ç, ðïõ å ðé èõ ìïýí íá ôï ðá ñá êï ëïõ èþ óïõí. Ïé óõì ìå ôý ï íôåò äé êáéïý íôáé åê ðáé äåõ ôé êþ Ü äåéá, å íþ ôá Ý îï äá óõì ìå ôï Þò, äéá ìï íþò êáé ìå ôá êß íç óçò ìðï ñåß íá âá ñý íïõí ôçí õ ðç ñå óß á ôïõò Þ ôïõò ß äéïõò. Ôï óõ íý äñéï á ðåõ èý íå ôáé óå ÌÝ ëç Äéïé êþ óå ùí Õ ÐÅ êáé Äç ìü óéùí Þ É äéù ôé êþí Íï óï êï ìåß ùí, Äéïé êç ôé êü óôå ëý ç, Éá ôñïýò, Íï óç ëåõ ôýò, Öáñ ìá êï ðïéïýò, Ðëç ñï öï ñé êïýò, Ìç - á íé êïýò, Ïé êï íï ìï ëü ãïõò Õ ãåß áò ê.ëð. εðé óôþ ìï íåò êáé τå - íï ëü ãïõò ðïõ åñ ãü æï íôáé óå äç ìü óéá êáé é äéù ôé êü íï óï - êï ìåß á, êý íôñá õ ãåß áò, äéá ãíù óôé êü êý íôñá, á óöá ëé óôé - êïýò ïñ ãá íé óìïýò, ìï íü äåò êïé íù íé êþò öñï íôß äáò, õ ðç - ñå óß åò õ ãåß áò õ ðïõñ ãåß ùí, ïñ ãá íé óìþí ôï ðé êþò áõ ôï äéïß - êç óçò ê.ëð.

4 Óôéò óå ëß äåò ðïõ á êï ëïõ èïýí äç ìï óéåý ï íôáé ü ëåò ïé á íá - ãêáß åò ðëç ñï öï ñß åò ãéá ôçí åã ãñá öþ ôùí óõ íý äñùí, ôç äéá ìï íþ ôïõò óôο óõì âå âëç ìý íο îå íï äï åß ο êáé ôç ìå ôá êß íç - óþ ôïõò óôçν Κρήτη. Ôï íß æå ôáé é äéáß ôå ñá ü ôé ïé ðñï åã ãñá öýò èá äéáñ êý óïõí ìý - ñé ôï ðñù ί (10:00) ôçò Ðá ñá óêåõ Þò, 16 Ï êôù âñß ïõ 2009, ï ðü ôå èá äéá êï ðïýí, ãéá ïñ ãá íù ôé êïýò ëü ãïõò. ¼ óïé åí äéá öå ñü ìå íïé äåí ðñï åã ãñá öïýí ìý ñé ôéò 16/10, èá Ý ïõí ôçí åõ êáé ñß á å ðé ôü ðïõ åã ãñá öþò óôçν Κρήτη (Ãñáì ìá ôåß á Óõ íå äñß ïõ), á ðï êëåé óôé êü êá ôü ôï äéü óôç ìá á ðü ôéò 13:00 ôçò ÐÝ ìðôçò, 22/10, ìý ñé ôéò 13:00 ôçò Ðá ñá óêåõ Þò, 23/10/2009, ï - ðü ôå ïé åã ãñá öýò óõ íý äñùí èá ôåñ ìá ôé óèïýí ï ñé óôé êü. Υðåí èõ ìß æå ôáé ü ôé ç Å Å ÌÕ Õ èá ï ñç ãþ óåé å ðß óç ìï Ðé óôï - ðïé ç ôé êü Ðá ñá êï ëïý èç óçò (á ñéè ìç ìý íï) ìü íï óôïõò åã - ãå ãñáì ìý íïõò óõ íý äñïõò ðïõ èá Ý ïõí ðñï óýë èåé áõ ôï ðñï - óþ ðùò óôç Ãñáì ìá ôåß á ôïõ óõ íå äñß ïõ κατά ôçí Ý íáñ îç Þ, ôï áñ ãü ôå ñï, ìý ñé ôéò 13:00 ôçò Ðá ñá óêåõ Þò, 23 Ï êôù âñß ïõ Ç äéåõ êñß íé óç áõ ôþ ôï íß æå ôáé é äéáß ôå ñá, ðñïò á ðï öõ ãþ ðá ñå îç ãþ óå ùí, å ðåé äþ óå Üë ëá óõ íý äñéá ðñáã ìá ôï ðïéïý íôáé åã ãñá öýò á êü ìá êáé êá ôü ôçí ç ìå ñï ìç íß á ëþ îçò Þ ï ñç ãïý - íôáé ðé óôï ðïé ç ôé êü «ðá ñá êï ëïý èç óçò» óå åã ãå ãñáì ìý íïõò óõ íý äñïõò ðïõ äåí ðñï óþë èáí êáé äåí ðá ñá êï ëïý èç óáí ôéò óõ íå äñéá êýò åñ ãá óß åò. Ãéá êü èå ðñü óèå ôç ðëç ñï öï ñß á Þ äéåõ êñß íé óç ó å ôé êü ìå ïñ ãá íù ôé êü æç ôþ ìá ôá ôïõ 11ïõ óõ íå äñß ïõ, ïé åí äéá öå ñü ìå - íïé ìðï ñïýí í á ðåõ èý íï íôáé óôï ôç ëý öù íï:

5 Ðáñáêáëïýìå, åðéëýîôå ôïí ôñüðï óõììåôï Þò óáò óôï 11ï ÓõíÝäñéï êáé óõìðëçñþóôå ôç öüñìá ôçò åðüìåíçò óåëßäáò ÏñãáíùìÝíç Óõììåôï Þ óôï 11 ï ÓõíÝäñéï Management Õðçñåóéþí Õãåßáò & Êïéíùí. Öñïíôßäáò ÉÄÉÙÔÅÓ - ÓÔÅËÅ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÕÐÁËËÇËÏÉ ÄÇÌÏÓÉÏÕ êáé ÍÐÄÄ ÌÝëç ÅÅÌÕÕ, ÓõíäñïìçôÝò «Åðéèåþñçóçò ÕÃÅÉÁÓ» Þ «Vïóçëåßáò êáé ñåõíáò», Ìåôáðôõ éáêïß ÖïéôçôÝò Ðñïðôõ éáêïß Öïé ôçôýò Åðéóôçìþí Õãåßáò (ÉáôñéêÞò, ÍïóçëåõôéêÞò, ιοίκησης Μονάδων Υγείας êëð.) ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÄéáìïíÞ, ÇìéäéáôñïöÞ, Μουσικοχορευτική Βραδιά και τοπικές Mεταφορές óôο îåíïäï åßο PILOT BEACH RESORT***** ( þñïς δéåîáãùãþò ôïõ 11ïõ Óõíåäñßïõ) Á Óå Ìïíüêëéíï Bungalow (24m 2 ) 705,00 675,00 645,00-135,00  Óå Äßêëéíï Bungalow (24-30m 2 ) 525,00 495,00 465,00 315,00 75,00 à Óå Ôñßêëéíï Bungalow (30m 2 ) 465,00 435,00 405,00 255,00 55,00 Ä Óå Ôετράêëéíï Bungalow (2 δωµάτια, 42m 2 ) 429,00 399,00 369,00 219,00 43,00 Å Óå Ìïíüêëéíη Σουίτα (2 δωµάτια, jacuzzi, 60m 2 ) 915,00 885,00 855,00-205,00 Æ Óå Äßêëéíη Σουίτα (2 δωµάτια, jacuzzi, 60m 2 ) 675,00 645,00 615,00-125,00 ÐÑÏÓÏ Ç: á) Ïé ðáñáðüíù ôéìýò åßíáé áíü óýíåäñï (ìå ÖÐÁ 19%). Ïé ôéìýò ðñüóèåôçò äéáíõêôýñåõóçò ôçò ôåëåõôáßáò óôþëçò åßíáé Üíá Üôïìï (ìå ÖÐÁ 19%). â) Óôï fax ÄÞëùóçò Óõììåôï Þò ñåéüæåôáé áðáñáéôþôùò íá óçìåéþíåôáé ï Êùäéêüò ÅðéëïãÞò. ã) Ôï êüóôïò ïñãáíùìýíçò óõììåôï Þò ãéá ôá ÓõíïäÜ ÌÝëç (ìç óõíýäñïõò) Ý åé ùò åîþò, áíü Êùäéêü ÅðéëïãÞò Îå íï äï åßïõ:  = 335, à = 275, = 239, Æ = 485. Ôá Óõíï äü ÌÝëç Ý ïõí ôéò ßäéåò ðáñï Ýò ìå ôïõò ÓõíÝäñïõò, åêôüò ôçò ðá ñáëáâþò óõíå äñéá êïý õëéêïý êáé äùñåüí βιβλίου. Κ Η Θ Ι ÐåñéëáìâÜíïíôáé 3 Äéáíõêôåñåýóåéò ìå Çìéäéá ôñïöþ (ðñùéíü êáé äåßðíï) óôéò 22, 23 και 24 Ïêôùâñßïõ 2009, η Μουσικοχορευτική Βραδιά και τοπικές µεταφορές Óôçí ÏñãáíùìÝíç Óõììåôï Þ óõìðåñéëáìâüíïíôáé: α) Ôï Äéêáßùìá Óõììåôï Þò óôï 11ï Óõ íý äñéï êáé ç äùñåüí ðá ñá ëá âþ ü ëïõ ôïõ óõ íå äñéá êïý õ ëé êïý (ÔóÜ íôá, Ðñü ãñáì ìá, Ôåý ïò ÐåñéëÞøåùí Åé óç ãþ óå ùí, Ìðëïê, Óôé ëü, Êïí êüñ äá, Ðé óôï ðïé ç ôé êü Ðá ñá êï ëïý èç óçò ê.ëð.). β) Ðá ñá ëá âþ äùñåüí êáé êáô åðéëïãþ ôïõ Âéâëßïõ ôïõ Ã. ÓôÜèç «Ðëçèùñéóìüò êáé ÁíéóïêáôáíïìÞ ôïõ Éáôñéêïý Óþìáôïò óôçí ÅëëÜäá - Οι Απόψεις των Ιατρών» ή του Βιβλίου του Ευάγγ. Αναγνώστου «Εξειδικευµένα Χειρουργικά Θέµατα - Εικονογραφηµένη Έκδοση». γ) Ôñåéò(3) äéáíõêôåñåýóåéò óôéò 22, 23 êáé 24 Ïêôùâñßïõ 2009 óå bungalow ή σουίτα του óõìâå âëç ìýíïõ îåíïäï åßïõ ìå ðñùéíü êáé äåßðíï áðü ðëïýóéï ìðïõöý çìå ñçó ßùò. Æåýãç óõíýäñùí ìðïñïýí íá öéëïîåíþóïõí äùñåüí Ýíá ðáéäß 0-13 åôþí óôï äùìüôéü ôïõò. ÁðëÞ Óõììåôï Þ ÓõíÝäñùí óôï 11 ï ÓõíÝäñéï ( ùñßò äéáìïíþ, ηµιδιατροφή, επίσηµο δείπνο και τοπικές µεταφορές) Éäéþôåò (ÓôåëÝ ç Éäéùôéêþí Íïóïêïìåßùí êáé Åôáéñåéþí ôïõ Õãåéïíïìéêïý ÔïìÝá, Ελεύθεροι Επαγγελµατίες) (ìå ÖÐÁ 19%) 260,00 ÕðÜëëçëïé Äçìïóßïõ - ÍÐÄÄ (Õðïõñãåßùí, Íïìáñ éþí, ÕÐÅ, Íïóïêïìåßùí, Κέντρων Υγείας, ÉÊÁ ê.ëð.) (ìå ÖÐÁ 19%) 230,00 Οικον. Τακτοπ. ÌÝëç ÅÅÌÕÕ - ÓõíäñïìçôÝò ðåñéïäéêþí «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ» Þ «Vïóçëåßá êáé ñåõíá», Ìåôáðôõ éáêïß ÖïéôçôÝò (ìå ÖÐÁ 19%) 200,00 Ðñïðôõ éáêïß ÖïéôçôÝò Åðéóôçìþí Õãåßáò (ÉáôñéêÞò, ÍïóçëåõôéêÞò, Äéïßêçóçò Μονάδων Õãåßáò, Äéáéôïëïãßáò ê.ëð.) (ìå ÖÐÁ 19%) 50,00 Óôçí Απλή Óõììåôï Þ óõìðåñéëáìâüíïíôáé: Ðñüóèåôç ÄéáíõêôÝñåõóç µε ηµιδιατροφή óôéò 19,20,21,26,27,28/10/2009 δ) Συµµετοχή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο Επίσηµο είπνο (Μουσικο χορευ - τι κή Βραδιά) του Συνεδρίου, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009 (αντί του δεί πνου της ηµιδιατροφής). Σύνθεση: κρητικοί µεζέδες (διάφορα κρεατικά), ζεστά και κρύα πιάτα, τυριά, σαλάτες, φρούτα, γλυκά. Ψυχαγωγία: ορχήστρα ελλη νι κού και διεθνούς ρεπερτορίου και χορευτικό συγκρότηµα. ε) Συµµετοχή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση σε τουλάχιστον τέσσερα(4) Coffee Breaks (µε καφέ, τσάι, χυµό πορτοκάλι, µεταλλικό νερό και βουτήµατα), στα διαλείµ - µατα των συνεδριακών εργασιών. στ) Μεταφορά µε πούλµαν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση από και προς το Αερο - δρόµιο και το Λιµάνι των Χανίων και τις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύµνου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οé áíùôýñù ðáñï Ýò ðñïò ôïõò ÓõíÝäñïõò ìå ÏñãáíùìÝíç óõì ìåôï Þ, ðëçí ôùí ôñéþí(3) äéáíõêôåñåýóåùí ìå ÇìéäéáôñïöÞ óôο συµβεβληµένο îåíïäï åßο, του Eπίσηµου είπνου (Μουσικοχορευτικής Βραδιάς) και των τοπικών µεταφορών µε Πούλµαν. Για χωροταξικούς λόγους, δεν υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής στη Μουσικοχορευτική Βραδιά συνέδρων µη διαµενόντων στο Pilot Beach Resort.

6 ΕΝΤΥΠΟ ÄÇËÙÓÇΣ ÓÕÌÌÅÔÏ ÇÓ óôï 11 ï ÓõíÝäñéï Management Õðçñåóéþí Õãåßáò & Êïéíùí. Öñïíôßäáò Êýñéïé, óáò ãíùñßæù üôé èá óõììåôüó ù ùò Óýíåäñïò óôï 11 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Management Õðçñåóéþí Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò, óôα Χανιά (Γεωργιούπολη). OÑÃÁÍÙÌÅÍH ÓÕÌÌÅÔÏ H ëáâá ãíþóç ôùí ðáñï þí ðïõ óõìðåñéëáìâüíïíôáé óôï êüóôïò ôçò ÏñãáíùìÝíçò Óõì ìå ôï Þò, èá ëüâù ìýñïò óôï 11 ï ÓõíÝäñéï ìå ôçí óçìåéïýìåíç ðáñáêüôù éäéüôçôá êáé åðéèõìþ ôç äýóìåõóç êáôáëýìáôïò óôο óõíåñãáæüìåíο îåíïäï åßο ãéá ôïí áíá öå ñü ìåíï áñéèìü äéá íõ êôå ñåýóåùí, óç ìåé þíïíôáò ôïí áíôßóôïé ï êùäéêü åðéëïãþò: ÉÄÉÏÔÇÔÁ ÓÕÍÅÄÑÏÕ óçìåéþóôå, áíüëïãá Éäéþôçò-ÓôÝëå ïò Åôáéñßáò ÕðÜëëçëïò Äçìïóßïõ-ÍÐÄÄ Οικον. Τακτοπ. ÌÝëïò ÅÅÌÕÕ, ÓõíäñïìçôÞò «Åðéè. Õãåßáò» Þ «Vïóçëåßáò êáé ñåõíáò», Ìåôáðôõ éáêüò ÖïéôçôÞò Ðñïðôõ éáêüò ÖïéôçôÞò ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÊÁÔÁËÕÌÁÔÏÓ óçìåéþóôå, áíüëïãá ÁÐËÇ ÓÕÌÌÅÔÏ H Èá ëüâù ìýñïò óôï 11 ï ÓõíÝäñéï ìå ÁðëÞ Óõììåôï Þ (äåí åðéèõìþ δωµάτιο µε ηµιδιατροφή óôο óõíåñ ãá æüìåíο îåíïäï åßο, συµµετοχή στο επίσηµο δείπνο και τοπικές µεταφορές) êáé ìå ôçí áêüëïõèç éäéüôçôá (σηµειώστε Χ, ανάλογα): Éäéþôçò- ÓôÝëå ïò Åôáéñßáò Η ÕðÜëëçëïò Äçìïóßïõ- Θ ÍÐÄÄ Óå Ìïíüêëéíï Bungalow ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå ίκλινο Bungalow ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå Τρίκλινο Bungalow ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå Τετράκλινï Bungalow ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå Μονόκλινη Σουίτα ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Óå ίκλινη Σουίτα ôου îåíïäï åßου Pilot Beach Resort Άφιξη στα Χανιά: Με αεροπλάνο: Με πλοίο: Ώρα:... Αναχώρηση από τα Χανιά: Με αεροπλάνο: Με πλοίο: Ώρα:... ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ Ή ΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ÄÉÁÍÕÊÔÅÑÅÕÓÅÉÓ - ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÅÓ Αñéèìüò äéáíõêôå ñåý - óåùí: 3 Þ 4 Þ 5 κ.λπ. Çìåñïìçíßá öéîçò:.../10/2009 Çìåñïìçíßá Áíá þñçóçò:.../10/2009 Συνοδά Μέλη: ΕΝΑ ΥΟ ΟΧΙ Οικον. Τακτοπ. ÌÝëïò ÅÅÌÕÕ, ÓõíäñïìçôÞò «Åðéè. ÕÃÅÉÁÓ» Þ «Vïóçëåßáò êáé ñåõíáò», Ìåôáðôõ éáêüò ÖïéôçôÞò Ðñïðôõ éáêüò ÖïéôçôÞò Ìüíï ãéá ÖïéôçôÝò: Áíþôáôï ºäñõìá:... Áñéè. Ìçôñþïõ:... Åðßóçò, óáò å íç ìå ñþ íù ü ôé óôéò êá ôý èå óá óôçí ALPHA BANK (ÕðïêáôÜóôçìá...) êáé óôï Ëï ãá ñéá óìü ôï ðï óü ôùí... êáé æþôçóá í áíáãñáöåß ôï ïíïìáôåðþíõìü ìïõ óôï ðáñáóôáôéêü êáôüèåóçò, ôï ïðïßï äéáâéâüæù óõíçììýíá ìå fax. Ôçí ÊÜñôá ÓõíÝ äñïõ êáé ôï óõíåäñéáêü õëéêü èá ðáñáëüâù ôçí Πέµπτη, , ìý ñé ôéò 17:00 áðü ôç Ãñáììáôåßá, óôï συνεδριακό κέντρο ôïõ îåíïäï åßïõ Pilot Beach Resort (Γεωργιούπολη Χανίων). Ι Á Â Ã Ε Ζ Κ (Åðþíõìï) (Ïíïìá) (ÅðÜããåëìá) (Ïäüò) (Áñéèìüò) (Ô.Ê.) (Ðüëç) (Tηλέφωνο) (Κινητό) ( ) Ç óõìðëçñùìýíç öùôïôõðßá áõôþò ôçò óåëßäáò ðñýðåé íá óôáëåß ÔÏ ÔÁ ÕÔÅÑÏ ÄÕÍÁÔÏ, óôï fax:

7 áðüãåõìá ÐÝìðôçò, 22 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 1 17:15-17:45 17:45-18:15 18:15-18:30 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ Στάθης Γιώργος, ÌSc, Óýìâïõëïò Mana gement Õðçñåóéþí Õãåßáò, Ðñüåäñïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ, ÄéåõèõíôÞò Óýíôáîçò ðåñéïäéêïý «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ», πρώην ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ (Συντονιστής ΟΕΕ 11ου Συνεδρίου) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Επίσηµη Έναρξη Συνεδρίου εκ µέρους του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης * * Αναµένεται επιβεβαίωση ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΙΑΛΕΞΗ (Προσκεκληµένος Οµιλητής) Dr. Phil Becker Gregor, Assoc. Professor for Bioethics in Life Science, Jagiellonian University, Krakow, Poland Καθηγητής Βιοηθικής των Επιστηµών Ζωής, Πανεπιστήµιο Jagiellonian, Κρακοβία, Πολωνία On Congruency of Goals and Morals for Successful Leadership in Health Care Η Συνάφεια των Στόχων και των Ηθών για Επιτυχή Ηγεσία στη Φροντίδα Υγείας ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Προσκεκληµένη Οµιλήτρια) Σφακιωτάκη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης Επιδοτούµενη Αγορά Αναπηρικών Αυτοκινήτων για Πολίτες µε Αναπηρία 80% και άνω, που Θέλουν να Εργαστούν

8 áðüãåõìá ÐÝìðôçò, 22 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 1 18:30-19:45 Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια Ασθενών Healthcare Quality and Patient Safety ΣΥΝΤΟΝΙΣΤHΣ: Μουµτζόγλου Αναστάσιος, Äñ, Πρόεδρος.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), Executive Board Member of ESQH ΙΑΛΕΞΕΙΣ (Προσκεκληµένοι Οµιλητές) Kutryba Basia, President, European Society for Quality in Healthcare (ESQH), Co-chair of the EU Working Group on Patient Safety and Quality of Care European Strategy on Quality in Healthcare and Patient Safety Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας και την Ασφάλεια του Ασθενή Al Qahtani Saeed J., BS, DIPQM, MQM, MSRH, AFAAQH, EFPS, PHD, Head, Planning Department and Quality Management Consultant, King Fahad Specialist Hospital-Dammam, Kingdom of Saudi Arabia Patient Safety: Challenges, Opportunities and Future in Saudi Arabia H Ασφάλεια του Ασθενή: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Μέλλον στη Σαουδική Αραβία Εsain Ann, Pettersen Jostein, Bohoris George*, Murphy Eamonn, Fitzpatrick Maeve, Vorria Evanthia * Professor in Total Quality Management, MBA TQM Director, Department of Business Administration, University of Piraeus, Member of the National Council for Quality in Greece What is Lean Healthcare? Λιτή ιαχείριση στις Υπηρεσίες Υγείας: Τι Είναι; 19:45-20:00 20:00 Συζήτηση Λήξη Ηµερήσιου Προγράµµατος

9 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 2 08:45-10:30 Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Πλατής Χαράλαµπος, ρ, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο» ÓôáêéÜò Íéêüëáïò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ζιάµπα Βασιλική*, Σαµαρά Θεοδώρα, Γιαννοπούλου Ευδοξία * Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο» Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα: Προκλήσεις -Αντιµετώπιση Σηµαντήρης Στρατής, ικηγόρος, 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Σύγκριση του Αποκεντρωτικού Συστήµατος ιοίκησης Ε.Σ.Υ. βάσει των Νόµων 2889/2001 και 3329/2005 Σεφεριάδης Μιχάλης*, Πέττα Γεωργία, Χατζηγεωργίου Χαρίκλεια * Φυσικοθεραπευτής, Γενικό Νοσοκοµείο Πατησίων Κοινωνικο-Οικονοµικοί Παράγοντες Ανισοτήτων Υγείας στην Ασφαλιστική Κάλυψη της Φυσικοθεραπείας Σονίδου Κυριακή*, Λιονής Χρήστος * Ειδικός Ιατρός Γενικής Ιατρικής, ΜΒΑ ΜΥ, SENIOR M.O, CHAUCER HOSPITAL, KENT ηµιουργία One Day Clinic (ODC) στο ηµόσιο Τοµέα Υγείας

10 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 2 Αποστολίδου Ευτέρπη*, Πουαρίδου Θεοδώρα, Σασοπούλου Παναγιώτα, Παπαδοπούλου Ευαγγελία, Ναθαναηλίδου Κυριακή, Συµεωνίδου Παρθένα * Εντατικολόγος, ιευθύντρια ΜΕΘ, Συντονίστρια Μεταµοσχεύσεων, Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο» Από την Εντατική Θεραπεία στην ωρεά Οργάνων: Πρώτη εµπειρία ενός Γενικού Νοσοκοµείου στην υτική Μακεδονία Χαλαζωνίτης Αθανάσιος*, Γκέλη Μυρσίνη * ρ Ακτινοδιαγνωστικής, Απόφοιτος ΕΣ Υ, ιευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» Ο ιευρυµένος Ρόλος του Ιατρού- ιευθυντή ΕΣΥ Σήµερα Μιχάλης Αθανάσιος*, Μαργαρίτη Σταυρούλα * Νοσηλευτής ΤΕ, Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας Ο Ρόλος του Προϊσταµένου Νοσηλευτή στη ιοίκηση του Νοσηλευτικού Τµήµατος Θεοδωρίδης Αβραάµ, Ζεµπεκάκης Γεώργιος* * Ιατρός, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης Αξιολόγηση Μάνατζερς Νοσοκοµείων: Η Περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Ξάνθης 10:30-10:45 Συζήτηση 10:45-11:15 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

11 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 3 11:15-12:55 Καινοτοµία και Καλές Πρακτικές στην Πληροφορική Υγείας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Βαγγελάτος Αριστείδης, Äñ, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ερευνητής, Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Αφουξενίδης Γεώργιος, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Βούλας «Ασκληπιείο» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σαριβουγιούκας Ιωάννης, Μηχανικός Πληροφορικής, Προϊστάµενος Τµήµατος Πληροφορικής & Οργάνωσης, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας: Καλές Πρακτικές Γιόβας Περικλής, Ειδικός Παθολόγος Καινοτόµα Συστήµατα Τηλεϊατρικής στην Πρωτοβάθµια και Μετανοσοκοµειακή Φροντίδα Υγείας: Εµπειρίες και Προοπτικές Panagiotidis Nikos G., Business Development Manager, Intel Hellas S.A. Assisting HealthCare Professionals in the Management of Patients with Chronic Conditions with the Intel Health Guide System Υποστηρίζοντας τους Επαγγελµατίες Υγείας στη ιαχείριση Ασθενών µε Μακροχρόνιες Παθήσεις, µε την Τεχνολογική Υποστήριξη της Πλατφόρµας Intel Health Guide System

12 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 3 Λίνας Αντώνης, Account Manager, Microsoft Η Microsoft στη Φροντίδα Υγείας Μούρτου Ευστρατία*, Παναγακοπούλου Βασιλική, Τέρπου Αγγελική * ρ ιοίκησης Επι χειρήσεων, MSc, MSc, MSc, ΣΕΠ-ΕΑΠ, Ðñïú óôáìýíç Τµ. Ðëç ñï öïñéêþò & ÏñãÜíù óçò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôñþí «Ο ãéïò ÁíäñÝáò» Η Ανάπτυξη εδοµένων και Πληροφορίας για ένα Λειτουργικό Μοντέλο Εφαρµογής Ιατρικού Φακέλου στα Ελληνικά ηµόσια Νοσοκοµεία 12:55-13:10 Συζήτηση 13:10-16:00 Μεσηµβρινή ιακοπή

13 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 4 08:45-09:50 Ζητήµατα Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας - 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γκουρογιάννης ηµήτριος, ÄéïéêçôÞò, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων ÊáëáöÜôç Ìáñßá, Äñ Πληροφορικής Υγείας, ÅÔÅÐ, ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γερασίµου Αικατερίνη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MBA, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ιερεύνηση της Συχνότητας Αποχώρησης του Νοσηλευτικού Προσωπικού σε Σχέση µε την Ικανοποίηση και τη έσµευση στον Οργανισµό. Η Περίπτωση του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Μούγια Βασιλική*, Καπιζιώνη Γεωργία, Κατσάνου Μαρία-Νεφέλη, Ανταρέλης Σπύρος, Χριστάκης ηµήτριος, Κοσµόπουλος Αθανάσιος * ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής Ικανοποίηση Εργαζοµένων ενός Ψυχιατρικού και ενός Γενικού Νοσοκοµείου Γούλας Βασίλης*, Αγγελοπούλου Βασιλική * Pharm D, M.Ph., MSc. ΜΥ, ιευθυντής Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου Εφαρµογή της Τεκµηριωµένης Πρακτικής (Evidence based practice) στην Άσκηση της Νοσοκοµειακής Φαρµακευτικής. Η Ελληνική Πραγµατικότητα Πάτσιος ηµήτριος*, Αποστολίδης Χαρίλαος * ΠΕ Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων, 5η Υγειονοµική Περιφ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ράσεις και Προβληµατισµοί Γραφείου Προσβασιµότητας ΑµεΑ στους Φορείς της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

14 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 4 Σαµπατακάκης Μιχαήλ, Χηµικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΜSc, Οικονοµολόγος, Γενικός Επιθεωρητής- ιευθυντής, Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων 09:50-10:10 ΙΑΛΕΞΗ Τσιριντάνη Μαρία*, Γιοβάνης Απόστολος, Μπινιώρης Σπυρίδων, Σαρρής Μάρκος, Σούλης Σωτήριος * Επίκ. Καθηγήτρια, Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Αθήνας Μια Νέα Προσέγγιση στη Μοντελοποίηση της Σχέσης Μεταξύ της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας και της Ικανοποίησης Ασθενών 10:10-10:30 ΙΑΛΕΞΗ Μουµτζόγλου Αναστάσιος, ρ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), Executive Board Member of ESQH Ανθρώπινες Ζωές 10:30-10:45 Συζήτηση 10:45-11:15 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

15 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 5 11:15-12:55 Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ÌçôóéÜäçò ÓùêñÜôçò, Áíáðë. ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÁôôéêÞò «ÊÁÔ» Ñïõìåëéþôçò Ãñçãüñéïò, ÌSc, Íïóïêïìåéïëüãïò, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παρασκευαΐδου Σταυρούλα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου Τεχνικός Ασφάλειας στα Νοσοκοµεία Καφετζάκη Παρασκευή*, Παπαζήση ήµητρα * Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Οι Ενέργειες και τα Αποτελέσµατα από την Εφαρµογή του Μηχανικού και Ιατρού Υγιεινής και Ασφάλειας στο ΠΑΓΝΗ το έτος 2008 Αποστολίδης Χαρίλαος*, Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, Χατζηγεωργίου Γεώργιος * Ηλεκτρονικός Μηχανικός, MSc, Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Μέτρα Ελέγχου και Μείωσης του Θορύβου σε Νοσοκοµεία Αντύπα-Θεοδωροπούλου Αναστασία*, Καράµπαση Βαϊτσα, Πουγιούκα-Μπέη Μύρια, Πετρόχειλου Κατερίνα, Φωτίου Παναγιώτα, Τούτουζα Μαρίνα * Παθολόγος, Ιατρός Εργασίας, Αναπλ. ιευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» Έκθεση των Εργαζοµένων στο Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο» σε Μολυσµατικούς Παράγοντες

16 πρωί Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 5 Παπαλεξανδρής Στυλιανός*, Σωτηριάδου Κυριακή, Ζαχαρίου Αθανάσιος * Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τµήµατος ΜΥ-Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Friarage Hospital, Northallerton, UK Ο Έλεγχος της Αποτελεσµατικής και Ασφαλούς Λειτουργίας των Ακτινολογικών Τµηµάτων Φαντάκη Μαρία*, Παπαδούλη Ζωή, Πόλο Φώτης, Χαραλάµπους Γεώργιος, Αντύπα-Θεοδωροπούλου Αναστασία * Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αναπλ. Προϊσταµένη ΤΕΠ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» Κλινική και Εργαστηριακή ιερεύνηση της Υπέρτασης των Επαγγελµατιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» Χατζηµιχάλη Αικατερίνη*, Αποστολάκης Ιωάννης, άρας Τρύφων, Ασκητοπούλου Ελένη * Ιατρός, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Παράγοντες Κινδύνου Εµφάνισης Σοβαρής Βραδυκαρδίας κατά την Ραχιαία Αναισθησία Ντάφου Λαµπρινή*, Χατζηαντωνάκη Σοφία, Αρναρέλλη Νυµφοδώρα * Νοσηλεύτρια, Τοµεάρχης Χειρουργικού Τοµέα, Γενικό Νοσοκοµείο Κ.Υ. Λήµνου Εργασιακή Τροµοκρατία (Workplace Mobbing) 12:55-13:10 13:15-14:45 Συζήτηση Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) 14:45-16:00 Μεσηµβρινή ιακοπή

17 απόγευµα Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 6 16:00-16:40 Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ôïýíôáò ÃéÜííçò, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, Ðáíå ðé óôþìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος Παγκό σµιας Ένωσης Νοσοκοµείων και Α βάθµιων Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας Κουπίδης Σωτήριος, Áíáðë. Äéïé êçôþò, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ροµοκαΐτειο» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 16:40-17:00 17:00-17:15 17:15-17:45 Κωνσταντινίδου Άννα, Σαχπατζίδου Μαργαρίτα, Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Ζλάπη Ευστρατία, Σιδηροπούλου Μαρία, Αποστολίδου Ευτέρπη* * ιευθύντρια ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο» Χαρακτηριστικά Εξωνοσοκοµειακών ιακοµιδών ενός Γενικού Νοσοκοµείου στην υτική Μακεδονία, ως Βάση για την Αναβάθµιση των Παρεχοµένων Υπηρεσιών Υγείας στην Περιοχή Φρέρης Γεώργιος*, Σπύρου Στέλλα, Παπάνης Ευστράτιος, Κουρελλά Ολγα * Παιδοψυχίατρος, MSc ΜΥ, MSc Κοινωνικής Παιδοψυχιατρικής, Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» ιοικητικές και Επιστηµονικές ράσεις Ψυχικής Υγείας για το Παιδί και τον Έφηβο στα Νησιά του Αιγαίου: Μια Ξεχασµένη Προτεραιότητα; Οικονόµου Νικόλαος*, Τούντας Γιάννης * Ιατρός, Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο Αγία Όλγα» Η Αποτελεσµατικότητα των Κέντρων Υγείας της Χώρας. Υπάρχει Τεκµηρίωση; ΙΑΛΕΞΗ (Προσκεκληµένος Οµιλητής) Λιονής Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής Τµήµατος Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης Αποτελεσµατικότητα Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα: Μαρτυρίες από Μελέτες του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης Συζήτηση ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

18 απόγευµα Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Αθηνά Óõíåäñίá 7 17:45-18:25 ιαχείριση Προµηθειών και Αποθεµάτων στο ΕΣΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ñüíçò ÓôÝöáíïò, ÌSc, ÄéïéêçôÞò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôçóßùí, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ ËÜæáñçò ÈùìÜò, Óýìâïõëïò ËïãéóôéêÞò Äçìïóßùí Íïóïêïìåßùí, Äéåõè. Óýìâïõëïò, Êáéíïôïìßá Á.Å., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σαµαρά Θεοδώρα, Πτυχιούχος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, ΜSc στην Επιχ/κη Πληροφορική, Υπεύθυνη Γραφείου Προµηθειών, Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο» Τo Νέο Σύστηµα Προµηθειών του Ε.Σ.Υ.: Ένας Χρόνος από την Εφαρµογή του Παππούς Γιώργος, Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ιευθύνων Σύµβουλος, ΕΚΕΒΥΛ Μητρώα Προµηθευτών και Προϊόντων Γιαννούλη Ευαγγελία*, Ψιλοπούλου Αναστασία, Μουµόλη Μαρία, εµίρης ηµήτριος * Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Εργαλείο για τη Σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων 18:25-18:45 ΙΑΛΕΞΗ (Προσκεκληµένος Οµιλητής) Σχινάς Ορέστης, Καθηγητής, Hamburg School of Business Administration, ιευθύνων Σύµβουλος, Transmart Consulting, πρώην ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ Σύγχρονες Τεχνικές ιοίκησης Συστηµάτων Logistics: Εµπειρίες από Άλλους Κλάδους και υνατότητα Εφαρµογής στις Μονάδες Υγείας στην Ελλάδα 18:45-19:00 19:00 Συζήτηση Λήξη Ηµερήσιου Προγράµµατος

19 απόγευµα Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 8 16:00-17:05 Ζητήµατα Πληροφορικής Υγείας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ÁðïóôïëÜêçò ÉùÜííçò, Äñ ÐëçñïöïñéêÞò Õãåßáò, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΣ Υ, ÓõíôïíéóôÞò ÅðéôñïðÞò ÁíÜðôõîçò ÐëçñïöïñéêÞò Õãåßáò ôçò ÅÅÌÕÕ Ìïýñôïõ Åõóôñáôßá, * ρ ιοίκησης Επι χειρήσεων, MSc, MSc, MSc, ΣΕΠ-ΕΑΠ, Ðñïú óôáìýíç Τµ. Ðëç ñï öïñéêþò & ÏñãÜíù óçò, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôñþí «Ο ãéïò ÁíäñÝáò» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κουσιουρής Παναγιώτης*, Παναγιωτοπούλου ήµητρα, ηµολίτσα Θεοδώρα, Καρτέρης Αθανάσιος, Αγρέβη έσποινα * ιοικητικός Υπάλληλος, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας Νοσοκοµείων και Αποτελέσµατα αυτών Αµπελογιάννη Βασιλική*, Λύκας Σπυρίδων, Παπαγεωργίου Αχιλλέας, Βασιλοπούλου Μαρία * ιπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας Χρήση Κωδικοποιήσεων Ασθενειών/ ιαγνώσεων στην Ιατρική Υπηρεσία Νοσοκοµείων της Ηπείρου. ιασύνδεση µε Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελοπούλου Βασιλική*, Κωσταγιόλας Πέτρος * ιευθύντρια Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Πολυκλινική» ιερεύνηση Πληροφοριακών Αναγκών Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών στην Ελλάδα ελλαπόρτα Αφροδίτη, MSc ΕΣ Υ, Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήµατα: Λάθη κατά τη Χρήση Τεχνολογιών Σχετιζόµενα µε την Προσωπικότητα των Εργαζοµένων

20 απόγευµα Παρασκευής, 23 Ïêôùâñßïõ 2009 ÁÉÈÏÕÓÁ Άρτεµις Óõíåäñίá 8 Μπλάνη Μαίρη*, Οργιανέλη Σοφιάννα * ιοικητικός Υπάλληλος, ΙΚΑ Ηλεκτρονική Παρακολούθηση των Συνταγολογίων της Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου 17:05-17:35 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby) 17:35-18:00 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γιώτη Ευστρατία, Αµπελογιάννη Βασιλική*, Λύκας Σπυρίδων * ιπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας Υλοποίηση Πλατφόρµας Ανοιχτού Κώδικα στα Πλαίσια της ιαλειτουργικότητας Βάσει του Προτύπου HL7 στο Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας Πολλάλης Ιωάννης, Φαρουτζή Θεοδώρα, Καρπούζου Λαµπρινή, Στύλογλου Ζαχαρένια, Πιτσινή Ιωάννα, Βασιλείου Παναγιώτης* * Επιµελητής Α, Ακτινοδιαγνώστης, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν» Ανάδειξη Θεσµικών και Λειτουργικών Πτυχών της Τηλεϊατρικής στα Ελληνικά Κρατικά Νοσοκοµεία 18:00-18:20 ΙΑΛΕΞΗ Βαγγελάτος Αριστείδης*, Καλαµαρά Χρυσούλα * ρ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ερευνητής, Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Web 2.0, Health 2.0, Medicine 2.0 και Άλλοι Νεολογισµοί 18:20-18:35 18:35 Συζήτηση Λήξη Ηµερήσιου Προγράµµατος

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις Athens Hilton, 3-5 Δεκεμβρίου 0 tελικο προγραμμα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αγαπητές

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, - 7 Μαΐου 0 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Περιφέρειας Κρήτης Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, 4-7 Μαΐου 04 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών. 14-16 Μαΐου 2013 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών. 14-16 Μαΐου 2013 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου 0 O Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών -6 Μαΐου 0 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου Περιεχόµενα Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 18-20 Νοεµβρίου, 2011 1 Ναύπλιο, Amalia Hotel Περιεχόµενα Μήνυµα Προέδρου... 3 Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ... 4 Επιτροπές...

Διαβάστε περισσότερα

στον Τοµέα Υγείας ιαχείριση Κρίσεων 7-9 Tελικό Πρόγραµµα 7-9 www.crisis-management2014.eu Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός Αθήνα ιοργάνωση

στον Τοµέα Υγείας ιαχείριση Κρίσεων 7-9 Tελικό Πρόγραµµα 7-9 www.crisis-management2014.eu Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός Αθήνα ιοργάνωση 7-9 Νοεµβρίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός, Αθήνα o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ιαχείριση Κρίσεων στον Τοµέα Υγείας www.crisis-management04.eu 7-9 Νοεµβρίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι Α ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ TEI ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Νοσηλευτικής ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.esnecongress2012.gr

Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι Α ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ TEI ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Νοσηλευτικής ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.esnecongress2012.gr ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι Α ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΩΝ Α' & Β Τµήµα Νοσηλευτικής ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.esnecongress0.gr 5-8 ΜΑΪΟΥ 0, ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕχOΜΕνΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ

Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. Αθήνα, Ίδρυµα Ευγενίδου -4 Νοεµβρίου 0 European Operating Room Nurses Association ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ.

Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ. 5χρόνια ΣΥ..ΝΟ.Χ. κοντά σας! European Operating Room Nurses Association ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ. Τελικό Πρόγραµµα Αθήνα, Ίδρυµα Ευγενίδου -4 Νοεµβρίου 0

Διαβάστε περισσότερα

15-17 Μαίου 2013. Royal Olympic Hotel (Μετρό Ακρόπολη)

15-17 Μαίου 2013. Royal Olympic Hotel (Μετρό Ακρόπολη) 3 ο Πανελλήνιο ιεπιστηµονικό Συνέδριο ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 15-17 Μαίου 2013 Royal Olympic Hotel (Μετρό Ακρόπολη) Θέµα Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας & υποστήριξη, παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των Ασθενών. Το JCI στην Ελληνική Πραγµατικότητα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικό Πρόγραµµα - Περιλήψεις

1 o. Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των Ασθενών. Το JCI στην Ελληνική Πραγµατικότητα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικό Πρόγραµµα - Περιλήψεις Ε.Σ.Ν.Ε ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το ΥΓΕΙΑ έχει λάβει τη χρυσή σφραγίδα ποιότητας της Joint Commission International 1 o Τοµέα Υγείας Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικού Οι Νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 0 ο ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μαρτίου έως Απριλίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα Τελικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα Επιτροπές Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος Επιστημονικό Πρόγραμμα Ευρετήριο Γενικές Πληροφορίες Ευχαριστίες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα Επιτροπές Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος Επιστημονικό Πρόγραμμα Ευρετήριο Γενικές Πληροφορίες Ευχαριστίες 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα σελ. 4 σελ. 5 Επιτροπές 2 Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος σελ. 6 Επιστημονικό Πρόγραμμα σελ. 8 Ευρετήριο σελ. 22 Γενικές Πληροφορίες σελ. 28 Ευχαριστίες σελ. 30 Τελική

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 22-24 Νοεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο Royal Olympic Αθήνα Διοργάνωση Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 1η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 28 & 29 Νοεμβρίου 2009 GRAND HOTEL PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αγαπητοί Σύνεδροι Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) έχει την τιµή να σας καλωσορίσει στο 2 ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριό

Διαβάστε περισσότερα

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language».

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language». ΗΡΩ ΠΑΝΑΝΟΥ ΑΚΗ - ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοσηλευτικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Ατοµικά Στοιχεία 3 2. Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

15-17 Μαρτίου 2010 Αθήνα, Divani Caravel

15-17 Μαρτίου 2010 Αθήνα, Divani Caravel 15-17 Μαρτίου 2010 Αθήνα, Divani Caravel τελικο Πρόγραμμα & Βιβλιο περιληψεων Υπό την Αιγίδα τησ α.ε. Tου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυριου καρολου παπουλια ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Συνάντηση. Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Πανελλήνια Συνάντηση. Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 2 AIDS& Ηπατίτιδες η Πανελλήνια Συνάντηση ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2014 19-21 Σεπτεμβρίου Aθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Αίθουσα «OLYMPIA» Xορήγηση πιστοποιητικού με 18 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση, Συνδιοργανωτές & Συνεργαζόμενοι Φορείς...σελ. 4

Διοργάνωση, Συνδιοργανωτές & Συνεργαζόμενοι Φορείς...σελ. 4 Διοργάνωση, Συνδιοργανωτές & Συνεργαζόμενοι Φορείς...σελ. 4 Χαιρετισμός Προέδρου...σελ. 5 Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή...σελ. 6 Γενικές Πληροφορίες...σελ. 7 Συνοπτικό Πρόγραμμα...σελ. 8 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr 26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.gerontology2015.gr www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADV1/QUT/02.2015/1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγία εκτύπωσης. Υπό την αιγίδα:

Χορηγία εκτύπωσης. Υπό την αιγίδα: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Χορηγία εκτύπωσης Υπό την αιγίδα: Ελεύθερη Παρακολούθηση, Εγγραφές κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, Ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου - live streaming : www.obrela.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ YΠΟΥΡΓΕIΟY

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού Υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκoύ Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

26340 26180 / 26340 23428 / 26340 23439 / 26340 38058 / 26340 38880 / 26340 26404 / 26340 23957 / 6944 718829 / 26340 23940 / 26340 38216 /

26340 26180 / 26340 23428 / 26340 23439 / 26340 38058 / 26340 38880 / 26340 26404 / 26340 23957 / 6944 718829 / 26340 23940 / 26340 38216 / Ονοµατεπώνυµο Υπηρεσία Τηλ. / mail Προτάσεις / Προσφορές Κατερίνα Σερεµέτη Θωµάς Βέργος Σωτήρης Τσιλιγιάννης Βιβιάνα Ρήγα Χρήστος Παλαιοκώστας ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙ ΩΝ Πολιτικός µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 09.00 10.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 10.00 10.30 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ομιλητές: Γιάννης Κυριόπουλος, Ελπίδα Πάβη 10.30 12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η Ανασυγκρότηση του Νοσοκομειακού

Διαβάστε περισσότερα