Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών"

Transcript

1

2 Παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε Συνέδριο Θεραπευτικής με Laser, το νέο Επιστημονικό βιβλίο που πραγματεύεται τη Θεραπεία με Laser σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Σίγουρα σας ενδιαφέρει! Οι 400 και πλέον σελίδες του, θα σας συναρπάσουν. Δίνοντας την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια της Διημερίδας, προσφέρεται δωρεάν ένα ακόμη επιστημονικό σύγγραμμα 300 σελίδων το οποίο αναλύει αποκλειστικά τον τρόπο θεραπείας με Laser στην Φυσιατρική και Φυσικοθεραπεία. Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών

3 ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ïõ ìå ôçí é äéáß ôå ñç ôé ìþ áë ëü êáé á ñü íá óáò ðñï óêá ëý óïõ ìå óôç 1ç äé ç ìå ñß äá ðïõ äé ïñ ãá íþ íåé ãéá ðñþ ôç öï ñü ç íå ï óõ óôá èåß óá Ðá íåë ëþ - íéá Å ðé óôç ìï íé êþ íù óç Èå ñá ðåõ ôé êþò ìå Laser (ÐÁÍ.ÅÐ.Å.ÈÅ.Ë.) ðïõ èá ðñáã ìá ôï ðïé ç èåß óôç Èåó óá ëï íß êç, óôï Îå íï äï åß ï Grand Palace Hotel, óôéò 28 & 29 Íï åì âñß ïõ 2009 ìå èý ìá: ÈÅ ÑÁ ÐÅÕ ÔÉ ÊÇ ÌÅ LASER - ÌÉÁ ÊËÉ ÍÉ ÊÇ ÐÑÁÃ ÌÁ ÔÉ ÊÏ ÔÇ ÔÁ Ìå ôç óõì ìå ôï Þ ðïë ëþí å ðé óôç ìü íùí É á ôñþí êáé Öõ óé êï èå ñá ðåõ ôþí ïé ï ðïß ïé á ó ï ëïý íôáé óôçí Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser èá ðñï óðá èþ óïõ ìå íá ìå ôá äþ óïõ ìå ü,ôé íå þ ôå ñï êáé ðéï óýã ñï íï óôïí ôï ìýá ôùí é á ôñé êþí åöáñ ìï ãþí ôùí á êôß íùí laser, ùò óõ íá êü ëïõ èï ôçò ñá ãäáß áò ôå íï ëï - ãé êþò á íü ðôõ îçò ôùí laser êáé ôçò å ðé ôá êôé êþò á íü ãêçò ãéá å íç ìý ñù óç ôùí íý ùí å öáñ ìï ãþí ôïõò óå ü ëá ó å äüí ôá ðå äßá ôçò É á ôñé êþò êáé öõ - óé êï èå ñá ðåõ ôé êþò å ðé óôþ ìçò. Óôü ïò ôçò Ðá íåë ëþ íé áò Å ðé óôç ìï íé êþò íù óçò Èå ñá ðåõ ôé êþò ìå Laser (ÐÁÍ.ÅÐ.Å.ÈÅ.Ë.) åß íáé ç äé ïñ ãü íù óç ìé áò åê äþ ëù óçò õ øç ëïý å ðé óôç - ìï íé êïý å ðé ðý äïõ, ðïõ èá ðñï óöý ñåé íý åò ãíþ óåéò, å óôéü æï íôáò óôá íå - þ ôå ñá, êëé íé êü á ðï äå äåéã ìý íá äå äï ìý íá, óôïí ôï ìýá ôùí Èå ñá ðåõ ôé êþí Laser. Åß ìá óôå âý âáé ïé ü ôé, ç Äé ç ìå ñß äá áõ ôþ èá á ðï ôå ëý óåé óç ìá íôé êü âïþ èç - ìá êá ôá íüç óçò, êá ôüñ ôé óçò áë ëü êáé óù óôþò ñþ óçò å íüò ôü óï á îéü ëï - ãïõ èå ñá ðåõ ôé êïý åñ ãá ëåß ïõ, ðïõ ðé èá íü ôá ôá Ý ïõ ìå óôá Ý ñéá ìáò, ðñï êåé ìý íïõ íá ãß íïõ ìå á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôå ñïé óôçí á íôé ìå ôþ ðé óç ðïë - ëþí ðá èþ óå ùí ðïõ á ðá ó ï ëïýí ôïõò á óèå íåßò ìáò. Ðá ñá êá ëåß óèå íá óõì âü ëïõ ìå ü ëïé ìáò, þ óôå áõ ôþ ç ðñþ ôç ìáò Äé ç ìå - ñß äá íá á ðï ôå ëý óåé å öáë ôþ ñéï ãéá ôçí å íåñ ãü ôå ñç óõì ìå ôï Þ ôçò å ðé - óôç ìï íé êþò êïé íü ôç ôáò ôçò Åë ëü äáò óôá ôå êôáé íü ìå íá ôùí å öáñ ìï ãþí Èå ñá ðåõ ôé êþò ìå Laser ðá ãêï óìß ùò. Ìå Óõ íá äåë öé êïýò áé ñå ôé óìïýò ï Ðñü å äñïò ôçò Äé ç ìå ñß äáò Äé ï íý óé ïò Íé êç öü ñïò

4

5 Å ÐÉ ÔÑÏ ÐÅÓ Ðñü å äñïò Äé ç ìå ñß äáò: Äé ï íý óé ïò Íé êç öü ñïò ÏÑ ÃÁ ÍÙ ÔÉ ÊÇ Å ÐÉ ÔÑÏ ÐÇ Ðñü å äñïò: Íé êü ëá ïò Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò ÌÝ ëç: Á ãé á óþ ôçò Ãå þñ ãé ïò Á êñé ôß äïõ Á èç íü Âáì âá êü ñçò Ìé áþë Êõ ñß ôóçò Êùí/íïò Êá øþò Ëå ù íß äáò Ëá ìðñï ðïý ëïõ Ìá ëá ìá ôý íéá Íé êï ëü ïõ Óï ößá Ðá ðá äü ðïõ ëïò É ù Üí íçò Ôæé ãêïý ñáò Äá ìé á íüò Á èá íá óéü äçò ÓÜâ âáò Âá ëü êçò Áñ ôý ìé ïò Åõ áã ãý ëïõ ÍÜ èáí Êá ñá ôóïõ é ñü êçò Á èá íü óé ïò Êå ñá ìß äáò Âá óß ëåé ïò Ìþ ñïò Ãå þñ ãé ïò Íé êü ðïõ ëïò Íé êü ëá ïò Ðå ëé âüí Á ìýô ñé óôï äïý ëïõ Äç ìþ ôñé ïò Å ÐÉ ÓÔÇ ÌÏ ÍÉ ÊÇ Å ÐÉ ÔÑÏ ÐÇ Ðñü å äñïò: Íé êü ëá ïò Êá ñá ôóïõ ú ñü êçò ÌÝ ëç: ÆÜ ïò ã ãå ëïò Êá ñá èá íü óçò Äç ìþ ôñé ïò Êå ñá ìß äáò É ù Üí íçò Êïõ ôóïõ ìðüò Ðá íá ãéþ ôçò ÌÜ ëá ìáò ñþ óôïò Ìá ñá ãéüí íç ÄÞ ìç ôñá Ðá ðá íß êïò É ù Üí íçò Ôóé ñþ íçò Ðá íá ãéþ ôçò Öß ëçò Äç ìþ ôñé ïò Æïý ìáò Ç ëß áò Êá ñá ìü íïò Åõ Üã ãå ëïò Êïõ ñþò Óôõ ëé á íüò Ëá ìðñü ðïõ ëïò Á èá íü óé ïò Ìá íôæß ëáò Èå ü äù ñïò Ìé êñïý ëçò Ãñç ãü ñé ïò Ðå ôñß äçò Áí äñý áò Ôóß ôóé ïò Äç ìþ ôñé ïò Öå óá ôß äçò Èå ü äù ñïò Óåë. 5

6 1ç ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁÓ 09:00-9:55 ÐÑÏ ÓÅ ËÅÕ ÓÇ - Åà ÃÑÁ ÖÅÓ ÁÉ ÑÅ ÔÉ ÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÑÏ Å ÄÑÏÕ ÔÇÓ ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁÓ Ðñù é íþ Óõ íå äñß á óç 1ï ÌÝ ñïò Èå ù ñßá Laser Ðñï å äñåß ï: Íé êç öü ñïò Ä., Ìá ñá ãéüí íç Ä., Ìá íôæß ëáò È. 10:00-10:30 Åõ áã ãý ëïõ ÍÜ èáí LASER: É óôï ñé êþ á íá äñï ìþ, Êá ôá óêåõ Þ & Ëåé ôïõñ ãßá, Ç èý óç ôïõ Laser óôç Öõ óé êþ Ãå íéýò Óõ óôç ìü ôùí Laser ãéá Èå ñá ðåõ ôé êþ ñþ óç êáé Å öáñ ìï ãýò 10:30-11:00 Êá ñá ôóïõ é ñü êçò Íé êü ëá ïò Âé ï ëï ãé êþ äñü óç ôïõ laser Ìç á íé óìüò å ðß äñá óçò óôï êýô ôá ñï, Á ðï ôå ëý óìá ôá å ðß äñá óþò ôïõ 11:00-11:30 Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò Íé êü ëá ïò Laser êáé Á óöü ëåé á Åí äåß îåéò, Á íôåí äåß îåéò 11:30-12:00 Åõ áã ãý ëïõ ÍÜ èáí Êá èï ñé óôé êïß πá ñü ãï íôåò ãéá Ý íá Èå ñá ðåõ ôé êü á ðï ôý ëå óìá Å ðé ëï ãþ Á ðëïý Ðáë ìé êïý Þ Õ ðýñ ðáë ìé êïý Laser; 15~ Å ñù ôþ óåéò 12:15-13:00 ÄéÜ ëåéì ìá - Êá öýò Óåë. 6

7 Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser ìéá êëé íé êþ ðñáã ìá ôé êü ôç ôá ÓÁ ÂÁ ÔÏ 28/ Á ðï ãåõ ìá ôé íþ Óõ íå äñß á óç 2ï ÌÝ ñïò Á ðü ôç Èå ù ñßá óôçí ÐñÜ îç Ðñï å äñåß ï: Êïõ ñþò Ó., Êõ ñß ôóçò Ê., Öå óá ôß äçò È. 13:00-13:20 Ëá ìðñï ðïý ëïõ ÌÜ íéá Θεραπευτικό Laser - íá é ó õ ñü ìý óï á ðï êá ôü óôá óçò óôο Öõ óé êï èå ραπευτήριο 13:20-13:40 Ôóé ñþ íçò Ðá íá ãéþ ôçò Å öáñ ìï ãýò Laser για επουλώσεις Äé á âç ôé κών ôï íων Εë êών êáé Êá ôá êëß óåéò 13:40-14:00 Á êñé ôß äïõ Á èç íü Á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôá ôçò Èå ñá ðåß áò Laser óôéò Ï ñï ãï íï èõ ëá êß ôé äåò 14:00-14:20 Æïý ìáò Ç ëß áò Á íôé ìå ôþ ðé óç Ðá èþ óå ùí ôïõ Ãï íü ôïõ 14:20-14:40 Êïõ ñþò Óôõ ëé á íüò Á ðï êá ôü óôá óç ìå Laser óôéò Óõí äå óìé êýò Êá êþ óåéò 14:40-15:00 Öß ëçò Äç ìþ ôñé ïò Íåý ñù ìá MORTON - Á íá öï ñü ðå ñß ðôù óçò 15:00-15:20 ÌÜê êá Á ëå îüí äñá Ç Óõì âï ëþ ôïõ Laser óôçí á íôé ìå ôþ ðé óç Êá êþ óå ùí ìå ôü á ðü Ôñï áß ï 15~ Å ñù ôþ óåéò 15:35 ËÞ îç 1çò ç ìý ñáò - Å ëá öñý Ãåý ìá 16:00-18:00 Ä.Ó. ÐÁ ÍÅ ÐÅ ÈÅË - Ïñ ãá íù ôé êü ÈÝ ìá ôá Óåë. 7

8 1ç ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁÓ Ðñù é íþ Óõ íå äñß á óç 3ï ÌÝ ñïò Á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôá óôç Èå ñá ðåß á Ðñï å äñåß ï: Ëá ìðñü ðïõ ëïò Á., Íé êï ëü ïõ Ó., Ôóé ñþ íçò Ð. 10:00-10:20 Êá ñá ôóïõ é ñü êçò Íé êü ëá ïò Ï öý ëç á ðü ôç ñþ óç Laser óôï É á ôñåß ï Ãåí. É á ôñé êþò 10:20-10:40 Íé êç öü ñïò Äé ï íý óé ïò Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå laser Ïñ èï ðáé äé êþí Ðå ñé óôá ôé êþí (áõ å íáë ãßá, ï óöõ áë ãßá êáé é ó é áë ãßá) 10:40-11:00 ÌÜ ëá ìáò ñþ óôïò Á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôá ôçò Èå ñá ðåõ ôé êþò ìå Laser óå ÙÑË ðå ñé óôá ôé êü. Áõ ôß, Ìý ôç, Ëáé ìü - ËÜ ñõã ãá & Êñü ôá öï-ãíá èé êþ Áñ èñß ôé äá). 11:00-11:20 Ìá ñá ãéüí íç ÄÞ ìç ôñá Èå ñá ðåß á Laser óôï É á ôñåß ï Ðü íïõ 11:20-11:40 ñé óôï äïý ëïõ Äç ìþ ôñé ïò Á íôé öëåã ìï íþ äç, Á ðïé äç ìá ôé êþ êáé Å ðïõ ëù ôé êþ ÄñÜ óç ôïõ Laser óôï Ìõ ï óêå ëå ôé êü 11:40-12:00 Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò Íé êü ëá ïò Êá èï ñé óìüò Èå ñá ðåõ ôé êþò Äï óï ëï ãß áò êáé Ôå íé êýò á íôé ìå ôþ ðé óçò á óèå íþí 15~ Å ñù ôþ óåéò 12:15-12:45 ÄéÜ ëåéì ìá - Êá öýò Óåë. 8

9 Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser ìéá êëé íé êþ ðñáã ìá ôé êü ôç ôá ÊÕ ÑÉ Á ÊÇ 29/ Á ðï ãåõ ìá ôé íþ Óõ íå äñß á óç 4ï ÌÝ ñïò LASER - Ôï å ðé óöñü ãé óìá ìé áò Èå ñá ðåõ ôé êþò ðñü îçò Ðñï å äñåß ï: Êá ñá ôóïõ é ñü êçò Í., Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò Í., Íé êç öü ñïò Ä. 12:55-14:30 Åõ áã ãý ëïõ ÍÜ èáí Êå íôñé êþ Ï ìé ëßá: ÈÅ ÑÁ ÐÅÕ ÔÉ ÊÇ ÌÅ LASER - ÃÉ Á ÔÉ; ÅÉ ÓÏ ÄÏÓ Å ËÅÕ ÈÅ ÑÇ ÃÉÁ ÔÏ ÊÏÉ ÍÏ 14:30-15:00 Íé êç öü ñïò Äé ï íý óé ïò Å ñù ôþ óåéò - Óõ ìðå ñü óìá ôá 15:00-15:30 Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò Íé êü ëá ïò Åõ á ñé óôß åò - Á ðï íï ìþ Äé ðëù ìü ôùí 15:30 ËÞ îç Äé ç ìå ñß äáò Óåë. 9

10 Óåë. 10 1ç ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÃÅ ÍÉ ÊÅÓ ÐËÇ ÑÏ ÖÏ ÑÉ ÅÓ ñü íïò: 28 & 29 Íï åì âñß ïõ Ôü ðïò: Grand Hotel Palace Ìï íá óôç ñß ïõ Èåó óá ëï íß êç. Ðëç óß ïí ôïõ Óôáè ìïý Ôñáß íïõ êáé Õ ðå ñá óôé êïý Óôáè ìïý ÊÔÅË Ãëþó óá: Ç å ðß óç ìá ãëþó óá ôçò Äé ç ìå ñß äáò èá åß íáé ç Åë ëç íé êþ. ê èå óç: Óôï ðëáß óéï ôçò Äé ç ìå ñß äáò èá ëåé ôïõñ ãþ óåé Ýê èå óç å ôáé ñéþí laser ãéá ôçí å íç ìý ñù óç ôùí óõ íý äñùí. Åã ãñá öýò - Óõì ìå ôï Þ: Ãå íé êþ åß óï äïò ãéá ü ëïõò 70,00. Óôï ðï óü óõì ìå ôï Þò ðå ñé ëáì âü íïíôáé: Ðá ñá êï ëïý èç óç Äé ç ìå ñß äáò, Óõ íå äñé á êü õ ëé êü, Å ëá öñý ãåý ìá êáé êá öý óôá äé á ëåßì ìá ôá, Âå âáß ù óç óõì ìå ôï Þò. Õ ðï âï ëþ Ðå ñé ëþ øå ùí: Ç ìå ñï ìç íßá ëþ îçò: 6 Íï åì âñß ïõ Ï ðôé êüò Å îï ðëé óìüò: Ç êý ñéá áß èïõ óá äé å îá ãù ãþò ôçò Äé ç ìå ñß äáò èá åß íáé å îï ðëé óìý íç ãéá äé ðëýò ðñï âï ëýò ãéá ðá ñïõ óß á óç ï ìé ëéþí ìý óù Ç/Õ. Äé á ìï íþ: Ç Èåó óá ëï íß êç äé á èý ôåé ìå ãü ëï á ñéè ìü îå íï äï åß ùí ãéá ü ëá ôá âá ëü íôéá. Ç Ãñáì ìá ôåß á ôïõ óõ íå äñß ïõ, óõì öþ íç óå ãéá åé äé êýò ôé ìýò äé á ìï íþò ôùí óõ íý äñùí óôï ß äéï Îå íï äï åß ï êáé èá ðñý ðåé íá ôï á íá öý ñå ôå ü ôé, åß óôå óý íå äñïé, ü ôáí èá êëåß óå ôå ôï äù ìü ôéï. Ôï êü óôïò ãéá ôï ìï íü êëé íï: 115 å íþ ãéá ôï äß êëé íï: 135 ìå ü ëïõò ôïõò öü ñïõò êáé ðëïý óéï ðñù ú íü. Ãñáì ìá ôåß á Óõ íå äñß ïõ: ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ Å ÐÉ ÓÔÇ ÌÏ ÍÉ ÊÇ Å ÍÙ ÓÇ ÈÅ ÑÁ ÐÅÕ ÔÉ ÊÇÓ ìå LASER Å ñõ èñïý Óôáõ ñïý 9, ËÜ ñé óá. Ôçë ,

11 Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser ìéá êëé íé êþ ðñáã ìá ôé êü ôç ôá ÄÅË ÔÉÏ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ¼ óïé åí äé á öå ñό ìενοι επιθυμούν íá Ýñ èïõí óå å ðá öþ ìá æß ìáò ðñï êåé - ìý íïõ íá Åê ðáé äåõ èïýí óôç Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser, íá ãß íïõí ÌÝ ëç Þ íá ðëç ñï öï ñç èïýí ãéá ôçí Å ðé óôç ìï íé êþ Å ôáé ñßá Èå ñá ðåõ ôé êþò ìå Laser, ôç Äé ç ìå ñß äá Þ ôï ðñï óå Ýò Å ôþ óéï Óõ íý äñéï ôïν Μάρτιο του 2010, ðá ñá êá ëïý íôáé íá óõ ìðëç ñþ óïõí ôï ðá ñüí Äåë ôßï Óõì ìå ôï - Þò, íá ôï äþ óïõí óôç Ãñáì ìá ôåß á ôïõ Óõ íå äñß ïõ êáé èá ëü âïõí ãñá - ðôþ á ðü íôç óç. Å íáë ëá êôé êü õ ðüñ åé ç äõ íá ôü ôç ôá á ðï óôï ëþò Þ ôç ëå öù íé êþ åðé êïé íù íßá ìå ôç Ãñáì ìá ôåß á ôçò ÐÁÍ.ÅÐ.Å.ÈÅ.Ë, ôçë: Å ðþ íõ ìï: ¼ íï ìá: É äéü ôç ôá: Êá èç ãç ôþò: Åé äé êü ôç ôá: É á ôñüò: Åé äé êü ôç ôá: Öõó/ôçò: Êý ñé ïò: Êõ ñßá: Åí äé á öý ñï ìáé ãéá: Äé åý èõí óç: Ðå ñé ï Þ: Ôá. Êþ äé êáò: Ðü ëç: Ôç ëý öù íï: Öáî: Óåë. 11

12 1ç ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÄÅË ÔÉÏ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÇÓ ÅÑ ÃÁ ÓÉ ÙÍ Ðá ñá êá ëïý ìå íá óõ ìðëç ñþ óå ôå ìå êå öá ëáß á ãñüì ìá ôá ôï ðá ñüí Äåë - ôßï Ðå ñß ëç øçò Åñ ãá óéþí êáé íá ôï á ðï óôåß ëå ôå ìá æß ìå ôçí åñ ãá óßá óáò óôç Ãñáì ìá ôåß á ôïõ Óõ íå äñß ïõ: Ãñáì ìá ôåß á Óõ íå äñß ïõ: ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ Å ÐÉ ÓÔÇ ÌÏ ÍÉ ÊÇ Å ÍÙ ÓÇ ÈÅ ÑÁ ÐÅÕ ÔÉ ÊÇÓ ìå LASER Å ñõ èñïý Óôáõ ñïý 9, ËÜ ñé óá. Ôçë , Áý îùí Á ñéè ìüò Åñ ãá óß áò: Íï:... (Óõ ìðëç ñþ íå ôáé á ðü ôç Ãñáì ìá ôåß á) Ç ìå ñï ìç íßá ËÞ îçò Õ ðï âï ëþò Åñ ãá óéþí: Ðá ñá óêåõ Þ 5/ Ôßô ëïò Åñ ãá óß áò: Å ðþ íõ ìï: ¼ íï ìá: É äéü ôç ôá Óõã ãñá öýá: Öï ñý áò: ÔìÞ ìá: Áë ëç ëï ãñá ößá: Äé åý èõí óç: Ðå ñé ï Þ: Ôá. Êþ äé êáò: Ðü ëç: Ôç ëý öù íï: Öáî: Óåë. 12

13 Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser ìéá êëé íé êþ ðñáã ìá ôé êü ôç ôá ÄÅË ÔÉÏ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÇÓ ÅÑ ÃÁ ÓÉ ÙÍ É á ôñé êýò Å öáñ ìï ãýò Èå ñá ðåõ ôé êþò ìå Laser Èå ìá ôï ëï ãßá Åñ ãá óéþí: Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Á èëç ôé á ôñé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Á íáé óèç óé ï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Áí äñï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Á íï óï ëï ãßá - Áé ìá ôï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôç Ãá óôñå íôå ñï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôç Ãå íå ôé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôç Ãå íé êþ É á ôñé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôç Ãõ íáé êï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôç Äåñ ìá ôï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôç Èù ñá êï åé ñïõñ ãé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Êáñ äé ï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Êôç íé á ôñé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ìé êñï âé ï ëï ãßá - Öõ óé êï ç ìåß á Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôç Íåõ ñï ëï ãßá - Íåõ ñï åé ñïõñ ãé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ï ãêï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ï äï íôé á ôñé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ïñ èï ðáé äé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ïõ ñï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ï öèáë ìï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ðá èï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ðáé äé á ôñé êþ - Ðáé äï åé ñïõñ ãé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ðëá óôé êþ åé ñïõñ ãé êþ - Áé óèç ôé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ðíåõ ìï íï ëï ãßá - Öõ ìá ôé ï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ñåõ ìá ôï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Öëå âï ëï ãßá - Áã ãåé ï ëï ãßá Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Öõ óé á ôñé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Öõ óé êï èå ñá ðåß á Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôç åé ñïõñ ãé êþ Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser óôçí Ù ôï Ñé íï Ëá ñõã ãï ëï ãßá Óåë. 13

14 Óåë. 14 1ç ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÃÃÑÁÖÇ ÊÁÉ ÔÇÍ ÕÐÏÂÏËÇ ÔÙÍ ÐÅÑÉËÇØÅÙÍ ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÃÃÑÁÖÇ ÔÙÍ ÐÅÑÉËÇØÅÙÍ Ïé ðå ñé ëþ øåéò ôùí åñ ãá óéþí èá äç ìï óé åõ èïýí ìå á ðåõ èåß áò á íá ðá ñá ãù ãþ á ðü ôï ðñù ôü ôõ ðï Ý íôõ ðï ù ñßò Üë ëç äéüñ èù óç. Ãé áõ ôü ðá ñá êá ëïý ìå íá á êï ëïõ èç èïýí ðé óôü ïé ðá ñá êü ôù ï äç ãß åò: Ç äá êôõ ëï ãñü öç óç ôçò ðå ñß ëç øçò èá ðñý ðåé íá ãß íåé ìå ç ëå êôñï íé êü ôñü ðï (Ç/Õ), óå ìï íü äéü óôç ìá, ñç óé ìï ðïéþ íôáò ôç ãñáì ìá ôï óåé ñü Times New Roman êáé ìý ãå èïò 12. Ç åñ ãá óßá äåí ðñý ðåé íá õ ðåñ âáß íåé ôéò 350 ëý îåéò. Áñ ß óôå ôç äá êôõ ëï ãñü öç óç ãñü öï íôáò: 1. Ìå êå öá ëáß á Ý íôï íá ãñüì ìá ôá (Bold) ôïí ôßô ëï ôçò ðå ñß ëç øçò. 2. Á ìý óùò ìå ôü äá êôõ ëï ãñá öþ óôå ôï / ôá ü íï ìá(ôá) ôïõ / ôùí óõã ãñá öýá (ùí) êáé õ ðï ãñáì ìß óôå ôï ü íï ìá ôïõ óõã ãñá öýá ðïõ ðá ñïõ óéü æåé ôçí åñãá óßá. 3. Óôçí á ìý óùò å ðü ìå íç óåé ñü äá êôõ ëï ãñá öåß óôå ôï íï óï êï ìåß ï, ß äñõ ìá, éá ôñåß ï, öõ óé êï èå ñá ðåõ ôþ ñéï ê.ë.ð. óôï ï ðïß ï á ðá ó ï ëïý íôáé ïé óõã ãñá - öåßò. 4. Óõ íå ß æå ôå äá êôõ ëï ãñá öþ íôáò ôï êåß ìå íï óå ìï íü äéü óôç ìá. Óôï êåß ìå íï èá ðñý ðåé íá á íá ãñü öï íôáé ï óêï ðüò ôçò åñ ãá óß áò, ç ìý èï äïò ðïõ á êï - ëïõ èþ èç êå, ôá á ðï ôå ëý óìá ôá êá èþò êáé ôá óõ ìðå ñü óìá ôá. Ïé óõã ãñá - öåßò åß íáé õ ðåý èõ íïé ãéá ôï ðå ñé å ü ìå íï êáé ôçí ðïéü ôç ôá ôçò åñ ãá óß áò ôïõò. Ç á ðï äï Þ Þ ìç ôçò åñ ãá óß áò èá á íá êïé íù èåß óôïí óõã ãñá öýá ðïõ ðá - ñïõ óéü æåé ôçí åñ ãá óßá ìý ñé ôçí Ðá ñá óêåõ Þ 5/ Å Üí äåí ëü âå ôå á ðü íôç óç ìý ñé ôçí á íù ôý ñù ç ìå ñï ìç íßá, ðá ñá êá ëïý ìå ü ðùò å ðé êïé íù - íþ óå ôå ìå ôç Ãñáì ìá ôåß á ôïõ Óõ íå äñß ïõ. Ç åñ ãá óßá ðñý ðåé íá êá ôá ôå èåß óôçí Åë ëç íé êþ ãëþó óá. Äåí ãß íå ôáé äå êôþ ç åñ ãá óßá ç ï ðïß á äåí ðëç ñïß ü ëåò ôéò ðá ñá ðü íù ðñïûðï èý óåéò. ÊÁ ÔÁ ÈÅ ÓÇ ÄÅË ÔÉ ÏÕ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÇÓ ÅÑ ÃÁ ÓÉ ÙÍ Ç ðå ñß ëç øç ôçò åñ ãá óß áò ìðï ñåß íá óôá ëåß ìý óù óôç ãñáì ìá ôåß á ôïõ Óõ íå äñß ïõ. Å öü óïí êá ôá ôå èåß ç åñ ãá óßá äé ïñ èþ óåéò äåí èá ãß íï íôáé äå êôýò. Äåë ôßá ðå ñß ëç øçò åñ ãá óéþí ðïõ Ý ïõí á ðï óôá ëåß ìå öáî äåí èá ãß íï íôáé á ðï äå êôü. Á ðá ñáß ôç ôç ðñï û ðü èå óç ãéá ôçí õ ðï âï ëþ ðå ñß ëç øçò åñ ãá óéþí á ðï ôå ëåß ç êá ôá âï ëþ äé êáé þ ìá ôïò óõì ìå ôï Þò ôïõ ëü é óôïí å íüò á ðü ôïõò óõã - ãñá öåßò. Óå ðå ñß ðôù óç ìç á ðï äï Þò ôçò åñ ãá óß áò óáò, ôá Ý îï äá óõì ìå - ôï Þò èá å ðé óôñá öïýí, õ ðü ôçí ðñï û ðü èå óç ü ôé ï óõã ãñá öý áò äåí å ðé - èõ ìåß ôç óõì ìå ôï Þ ôïõ óôï óõ íý äñéï êáé ôï êá ôá óôþ óåé ãíù óôü ãñá - ðôþò óôç Ãñáì ìá ôåß á å íôüò 10 ç ìå ñþí á ðü ôç ëþ øç ôçò å ðé óôï ëþò ìç áðï äï Þò ôçò åñ ãá óß áò ôïõ. ¼ ëåò ïé åñ ãá óß åò ðïõ èá ãß íïõí äå êôýò èá ðá ñïõ óé á óôïýí ùò ðñï öï ñé - êýò á íá êïé íþ óåéò.

15 Èå ñá ðåõ ôé êþ ìå Laser ìéá êëé íé êþ ðñáã ìá ôé êü ôç ôá ÔÉÔ ËÏÓ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÇÓ Óõã ãñá öý áò (Å ðß èå ôï ¼ íï ìá), Óõã ãñá öý áò (Å ðß èå ôï ¼ íï ìá), Óõã ãñá öý áò (Å ðß èå ôï ¼ íï ìá), Óõã ãñá öý áò (Å ðß èå ôï ¼ íï ìá), (Íï óï êï ìåß ï, º äñõ ìá, Öï ñý áò) (Êåß ìå íï Ðå ñß ëç øçò) Óêï ðüò ÌÝ èï äïò Á ðï ôå ëý óìá ôá Óõ ìðå ñü óìá ôá ÄÅÉÃ ÌÁ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÇÓ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÇÓ Óåë. 15

16

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management

Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Αθήνα, 12-14 Οκτωβρίου 2017 επιστημονικές εκδηλώσεις 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò

áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò Á ÅîÜ ìç íï Õðï ñå ù ôé êü 1. ÁÍÁ ÔÏ ÌÉ ÊÇ - ÉÓÔÏ ËÏ ÃÉÁ - ÅÌ ÂÑÕÏ ËÏ ÃÉÁ É Äé äü óêùí: Èå ü äù ñïò Ìá ñéü ëçò-óá øü êïò (Åðßê. Êá èç ãç

Διαβάστε περισσότερα

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ç Ó Ï ËÉ ÊÇ Å ÃÊÕ ÊËÏ ÐÁÉ ÄÅÉÁ ÔÏ ÌÇ åß íáé ìéá å îå ëéã ìý íç ðá íß ó õ ñç ç ëå êôñï íé êþ å ãêõ êëï ðáß äåéá, ðïõ êá ëý ðôåé ôï óý íï ëï ôùí å ðé óôç ìþí óå å ðß ðå äï ðï

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

óô óô åîü ìç åîü íï ìç

óô óô åîü ìç åîü íï ìç óô åîü ìç íï óô ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 6 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ ÕÐÏ ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

á á åîü ìç åîü íï ìç

á á åîü ìç åîü íï ìç á åîü ìç íï á ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 1 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ ÕÐÏ ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 42 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί

Διαβάστε περισσότερα

Åðé ôñï ðþ Ðñï ãñüì ìá ôïò Óðïõ äþí

Åðé ôñï ðþ Ðñï ãñüì ìá ôïò Óðïõ äþí Åðé ôñï ðþ Ðñï ãñüì ìá ôïò Óðïõ äþí Áãá ðç ôïß ìáò öïé ôç ôýò êáé ìý ëç ÄÅÐ, Ìå åõ á ñß óôç óç óáò ðá ñá äß äïõ ìå ôïí Ïäç ãü Óðïõ äþí ãéá ôï Áêá äç ìá ú êü Ýôïò 2016-2017. Óôéò óå ëß äåò ðïõ áêï ëïõ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Αίµα... Βία... για το ΧΥΤΑστην Κερατέα Η µόλυνση τελικά στο περιβάλλον θα είναι αναπόφευκτη εάν δεν αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑ ΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 38 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Παντελής Ασπραδάκης Γιώργος Βλάχος ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Νίκος Καντερές Βασίλης Οικονόµου4 ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πιπίλα µου γλυκιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. ΠΕΠΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

ã ã åîü ìç åîü íï ìç

ã ã åîü ìç åîü íï ìç ã åîü ìç íï ã ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 3 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας - Θράκης και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, σας ανακοινώνω,

Διαβάστε περισσότερα

Ãíþóåéò ôùí äéåõèõíôþí ó ïëéêþí ìïíüäùí ôïõ íïìïý Ìáãíçóßáò ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôçò ðëçñïöïñéêþò ôå íïëïãßáò

Ãíþóåéò ôùí äéåõèõíôþí ó ïëéêþí ìïíüäùí ôïõ íïìïý Ìáãíçóßáò ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôçò ðëçñïöïñéêþò ôå íïëïãßáò 03_03.qxd 1/4/2002 12:47 AM Page 55 ÔÏ ÂÇ ÌÁ ÔÙÍ ÊÏÉ ÍÙ ÍÉ ÊÙÍ ÅÐÉ ÓÔÇ ÌÙÍ Ôü ìïò ÉΕ, ôåý ïò 57 åéìþíáò 2010 Ãíþóåéò ôùí äéåõèõíôþí ó ïëéêþí ìïíüäùí ôïõ íïìïý Ìáãíçóßáò ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôçò ðëçñïöïñéêþò

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνε οι δήμοι λόγω Καποδίστρια

Σπάνε οι δήμοι λόγω Καποδίστρια Δευτέρα 32 2 Nοεμβρίου 2009 Ðåñßïäïò Â ôïò 11 ïí Áñéèìüò öýëëïõ 1157 ÔéìÞ 0,80 åõñþ Ãñáöåßá: 2 ï ë. ÍÅÏ Ëáìßáò - ÁèÞíáò (Óõãêñüôçìá ÊÁÑÅËËÇ) ôçë.: 22310-50661 fax: 50666 e-mail: sentra@sterea.gr ΧΘΕΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ

ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ÉÁ ÔÑÉ ÊÇ Ó Ï ËÇ ÏÄÇ ÃÏÓ ÓÐÏÕ ÄÙÍ Aêá äç ìá Aêá ú êïý äç ôïõò ìá ú êïý 2017-2018 ôïõò 2008-2009 Ð ÑÏ Å ÄÑÉÁ KÁ ÈÇ ÃÇ ÔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στα 2 σπάνε. τη Φθιώτιδα. Παίζουν Ντόρα στη Φθ/δαóåë.. 7. Η Λαμία πήρε το τοπικό ντέρμπι. Εν αναμονή μέτρων οι αγρότες

Στα 2 σπάνε. τη Φθιώτιδα. Παίζουν Ντόρα στη Φθ/δαóåë.. 7. Η Λαμία πήρε το τοπικό ντέρμπι. Εν αναμονή μέτρων οι αγρότες Δευτέρα 32 12 Οκτωβρίου 2009 Ðåñßïäïò Â ôïò 11 ïí Áñéèìüò öýëëïõ 1154 ÔéìÞ 0,80 åõñþ Ãñáöåßá: 2 ï ë. ÍÅÏ Ëáìßáò - ÁèÞíáò (Óõãêñüôçìá ÊÁÑÅËËÇ) ôçë.: 22310-50661 fax: 50666 e-mail: sentra@sterea.gr Που προσανατολίζονται

Διαβάστε περισσότερα

το Πανεπιστήμιο Στις καλένδες Τίμησαν την Φλόγα Εβγαλαν τα κάστανα απ τη φωτιά Αδειασαν 465 καρέκλες Stage σε όλη την Φθιώτιδα

το Πανεπιστήμιο Στις καλένδες Τίμησαν την Φλόγα Εβγαλαν τα κάστανα απ τη φωτιά Αδειασαν 465 καρέκλες Stage σε όλη την Φθιώτιδα Δευτέρα 32 26 Οκτωβρίου 2009 Ðåñßïäïò Â ôïò 11 ïí Áñéèìüò öýëëïõ 1156 ÔéìÞ 0,80 åõñþ Ãñáöåßá: 2 ï ë. ÍÅÏ Ëáìßáò - ÁèÞíáò (Óõãêñüôçìá ÊÁÑÅËËÇ) ôçë.: 22310-50661 fax: 50666 e-mail: sentra@sterea.gr Αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ÅîÁÌÇÍÏ 3 ï. ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò. Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí.

ÅîÁÌÇÍÏ 3 ï. ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò. Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí. åîü ìç íï ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò ÅîÁÌÇÍÏ 3 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ ÕÐÏ ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã.

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ

ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ÉÁ ÔÑÉ ÊÇ Ó Ï ËÇ ÏÄÇ ÃÏÓ ÓÐÏÕ ÄÙÍ Aêá äç ìá Aêá ú êïý äç ôïõò ìá ú êïý 2016-2017 ôïõò 2008-2009 Ð ÑÏ Å ÄÑÉÁ KÁ ÈÇ ÃÇ ÔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλιά και Πασχαλίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιώργος Σγουρός ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2724 Τρίτη 26 Μα ου 2015 ôïò 21ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 57χρονου για λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ESIO TROT Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Άνω Λεχ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο προηγούμενο φύλλο της

Στο προηγούμενο φύλλο της KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 30ος AΠΡΙΛΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1 Å Ü Ò ÙÐØ Ø ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ø Ù Ó Ö Ù Ã Ø Ö Þ Ñ Ò Ù ÐÙ Ð Ò Ö Ëº Ó Ì Ä ÈÊÇÊ ÉÍÆ Æ ÃÁÀ ËÌÊÍ ËÌÁ ÁÎÇ ÄÍÁ Á ÆÌÊÇÈËÃ Ê Ä Á κ = 1.4µ ½ ½ ÁÞ ÒØÖÓÔ Ö Ð ÃÓÖ Ø Ò ÑÓ Þ Þ ÒØÖÓÔ Ó ØÖÙ ½ Ú ÔÓÑÓ Ù Ò ÜÙ ØÓØ ÐÒ Ú Ð Õ Ò Ø Ø

Διαβάστε περισσότερα

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 21ï AÐÑÉËÉÏÓ 2011 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 17 O. Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Οκτωβρίου Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ

Πρόγραμμα 17 O. Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Οκτωβρίου Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò ΟñãÜíùóç «Χτίζοντας» Νοσοκομειακά Στελέχη 17 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 16-17 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πρόγραμμα Επίσημος Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ Ðñù é íþ Óõ íå äñß á óç 1ï ÌÝ ñïò Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. 09:00-09:15 Νικηφόρος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίησ ητηςπαραπάνωκατηγορίαςβρίσ κεταισ τοναλγόριθμο º¾ºΗγραμμή

Ηυλοποίησ ητηςπαραπάνωκατηγορίαςβρίσ κεταισ τοναλγόριθμο º¾ºΗγραμμή ÔØ Ö ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ º½ ÉÄ Ò Ø Ηβασ ικήκατηγορίατης ÉØγιαείσ οδοδεδομένωνείναιηéä Ò Øμετηνοποία οχρήσ τηςμπορείναεισ άγεισ εμιαγραμμήένααλφαριθμητικόºστοναλγόριθμο º½παρουσ ιάζεταιηδήλωσ ηγιαένακεντρικόπαράθυρομετοοποίοοχρήσ

Διαβάστε περισσότερα

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ (ðñþ çí Áñ åßá Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ) Ôñé ìç íéáßá ê äï óç Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ÇEL LE NIC DER MA TO-VE NE RE O LO GI CAL

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο Roald Dahl Nominee Ltd., 1985 Εικονογράφησης: Quentin Blake, Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο Roald Dahl Nominee Ltd., 1985 Εικονογράφησης: Quentin Blake, Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE GIRAFFE AND THE PELLY AND ME Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πέλης, η Πάρδαλη κι εγώ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 1η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 28 & 29 Νοεμβρίου 2009 GRAND HOTEL PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ.

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ È Å Ì Á 1 ï 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á á êéçôü êéåßôáé ðüù óôï Üîïá x~x. Ç èýóç ôïõ êüèå ñïéêþ óôéãìþ t äßåôáé áðü ôç 3 óõüñôçóç x(t) = t 1t + 60t + 1, üðïõ ôï t ìåôñéýôáé

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ψηλά τα χέρια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Αρτζανίδου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λήδα Βαρβαρούση & Πάρις Ναυπλιώτης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 5551 ÔÅÕ ÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ Áñ. Öýëëïõ 647 7 Áõãïýóôïõ 2001 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Ôñïðïðïßçóç åãêåêñéìýíïõ ó åäßïõ ðüëçò ÄÞìïõ Çñáêëåßïõ, óôçí ðïëåïäïìéêþ åíüôçôá

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σανπρώτοπαράδειγμαχρήσ εωςτης ÉÈ ÒØ Öπαρουσ ιάζεταιέναπαράδειγμασ χεδιασ μούκύκλωνμέσ ασ εένακεντρικόπαράθυροº

Σανπρώτοπαράδειγμαχρήσ εωςτης ÉÈ ÒØ Öπαρουσ ιάζεταιέναπαράδειγμασ χεδιασ μούκύκλωνμέσ ασ εένακεντρικόπαράθυροº ÔØ Ö ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ηβιβλιοθήκη ÉÌμπορείναχρησ ιμοποιηθείκαιγιατηνδημιουργίαπρογραμμάτων μεαπλάγραφικά γραμμές κείμενο κύκλουςκτλµόπωςεπίσ ηςγιατηνδημιουργία γραφημάτων από δεδομέναº º½ Àκατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος. 1η ενότητα : Εισαγωγή 1

Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος. 1η ενότητα : Εισαγωγή 1 Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος 1η ενότητα : Εισαγωγή 1 Προβλήματα Ποιότητας Ισχύος Ταχέα ηλεκτρομαγνητικά μεταβατικά φαινόμενα (fast electromagnetic transients) Διακοπτικοί χειρισμοί (ζεύξεις, αποζεύξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρεμούνδος, Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2011 ISBN

Γιάννης Ρεμούνδος, Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2011 ISBN ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι απίστευτες περιπέτειες του Άγριου Χουάν ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιάννης Ρεμούνδος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ (ðñþ çí Áñ åßá Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ) Ôñé ìç íéáßá ê äï óç Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ÇEL LE NIC DER MA TO-VE NE RE O LO GI CAL

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΛ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΛ ÐΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 NOEMBΡΙΟΥ 2017 ÑÏÍÏÓ 13ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 1200 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.attikovima.gr

Διαβάστε περισσότερα

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 6935 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 432 17 Áðñéëßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 91496 Áíþôáôá ¼ñéá ÕðïëåéììÜôùí, MRLs, Öõôïðñïóôáôåõôéêþí Ðñïúüíôùí åðß êáé åíôüò

Διαβάστε περισσότερα

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BEASTLY Aπό τις Εκδόσεις HarperTeen, Νέα Υόρκη 2007 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Beastly ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Alex Flinn ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κάσσυ Μπουλούκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αναστασία Σακελλαρίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôï óôïé åßï âñßóêåôáé óå êüðïéá áðü ôéò

Διαβάστε περισσότερα

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 Νέα περίοδος Νέα προτάγματα Νέοι αγώνες áé ìþ Όποιος δεν αγωνίζεται, ζει λάθος Μπ. Μπρέχτ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôá Üñôéá óôïé åßá êáôáëáìâüíïõí ôéò ôåëåõôáßåò

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim 3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x (i) f(x, y) = sin 1 2 (x + y) (ii) f(x, y) = y 2 + 3 (iii) f(x, y, z) = 25 x 2 y 2 z 2 (iv) f(x, y, z) = z +ln(1 x 2 y 2 ) 3.2 (i) óôù f(x, y, z) =

Διαβάστε περισσότερα

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ Ενότητα 5 Μάθημα 38 Ο κύκλος 1. Ná êáôáíïþóïõí ôçí Ýííïéá ôïõ êýêëïõ. 2. Ná ìüèïõí íá ñùôïýí êáé íá áðáíôïýí ó åôéêü ìå ôïí êýêëï. 1. Íá ðáßîïõí êáé íá ôñáãïõäþóïõí ôï «Ãýñù-ãýñù üëïé» êáé «To ìáíôçëüêé».

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ÔØ Ö ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στοκεφάλαιοαυτόθαπαρουσ ιασ τούνμερικέςαπότιςδυνατότητεςπουπαρέχειη βιβλιοθήκη ÉÌσ εαρχείακαθώςκαιτρόποισ ύνδεσ ηςκαιεκτέλεσ ηςερωτημάτων σ εβάσ ειςδεδομένωνº º½ Ηκατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏÓ 19726 ÌÏÑÉÁ Çë.Ìç.&Ìç.Ç/Õ ÅÌÐ

www.orosimo.com ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏÓ 19726 ÌÏÑÉÁ Çë.Ìç.&Ìç.Ç/Õ ÅÌÐ ÊÁÑÁÂÁÓÉËÇÓ ÑÇÓÔ. 19624 ÌÏÑÉÁ ÉáôñéêÞ ÓÓÁÓ ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏÓ 19726 ÌÏÑÉÁ Çë.Ìç.&Ìç.Ç/Õ ÅÌÐ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÉÙÁÍ. 19836 ÌÏÑÉÁ Ì.Ì.Å. ÁèÞíáò ÌÕÊÙÍÉÁÔÇÓ ÉÙÁÍ. 19560 ÌÏÑÉÁ ÉáôñéêÞ ÁèÞíá ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr 2.1 i) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = 2 + t)i + 1 2t)j + 3tk ôýìíåé ôï åðßðåäï xz. ii) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = ti + 1 + 2t)j 3tk ôýìíåé

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ . Äßíåôáé ç óõíüñôçóç : [, + ) R óõíå Þò óôï äéüóôçìá [,+ ) êáé ðáñáãùãßóéìç óôï äéüóôçìá (,+ ), ãéá ôçí ïðïßá éó ýåé ( ) = α. óôù üôé õðüñ åé κî R, þóôå íá éó ýåé ( ) κ ãéá êüèå Î (,+ ). Íá äåßîåôå üôé

Διαβάστε περισσότερα

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 0, ,79 ÓÂÈ Î È apple ÈÙ ÛÂÈ , ,00 ÓÔÏÔ ,

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 0, ,79 ÓÂÈ Î È apple ÈÙ ÛÂÈ , ,00 ÓÔÏÔ , EÌappleÔÚÈÎ BÈÔÙÂ ÓÈÎ ÂÓÔ Ô ÂÈ Î TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ. OY H A.E. AP. M.A.E. 24169/80/B/91/15 - AP..E.MH 71727120000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 8.782, ,41 ÓÔÏÔ 8.782, ,41

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 8.782, ,41 ÓÔÏÔ 8.782, ,41 ECO PRIME SOLUTIONS E..E. AP..E.MH 72730920000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου INTERACTIVE PHYSICS Εισαγωγή εικόνας Μπορούµε να εισάγουµε εικόνα στην προσοµοίωση µας και να την συνδέσουµε µε κάποιο σώµα που έχουµε δηµιουργήσει. 1.Αντιγράφουµε την εικόνα στο πρόχειρο µε αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

'A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,72

'A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,72 TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ EappleÈappleÏˆÌ ÓˆÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ TAM. TZøPTZH E..E. AP..E.MH 71601820000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά ΙΙΙ. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 10: Μέθοδος Ελάχιστων Τετραγώνων. Αθανάσιος Μπράτσος. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ

Μαθηματικά ΙΙΙ. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 10: Μέθοδος Ελάχιστων Τετραγώνων. Αθανάσιος Μπράτσος. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Μαθηματικά ΙΙΙ Ενότητα 10: Μέθοδος Ελάχιστων Τετραγώνων Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,14 0,14 ÓÔÏÔ 0,14 0,14. ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ 0, ,65 ÓÔÏÔ 0,00 29.

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,14 0,14 ÓÔÏÔ 0,14 0,14. ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ 0, ,65 ÓÔÏÔ 0,00 29. NYMºH E IXEIPH EI E..T.. & EMºIA ø H A.E. AP. MAE 26878/80/B/92/23 - AP..E.MH 71708520000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Συντακτική ανάλυση (μέρος 3ον) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων. Ενότητα: Διατακτικοί αριθμοί. Γιάννης Μοσχοβάκης. Τμήμα Μαθηματικών

Θεωρία Συνόλων. Ενότητα: Διατακτικοί αριθμοί. Γιάννης Μοσχοβάκης. Τμήμα Μαθηματικών Θεωρία Συνόλων Ενότητα: Διατακτικοί αριθμοί Γιάννης Μοσχοβάκης Τμήμα Μαθηματικών Θεωρία Συνόλων Σημειώματα Σημειώμα ιστορικού εκδόσεων έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.1. Εχουν προηγηθεί οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά ΙΙΙ. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 8: Προσεγγιστική Λύση Γραμμικών Συστημάτων. Αθανάσιος Μπράτσος

Μαθηματικά ΙΙΙ. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 8: Προσεγγιστική Λύση Γραμμικών Συστημάτων. Αθανάσιος Μπράτσος Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Μαθηματικά ΙΙΙ Ενότητα 8: Προσεγγιστική Λύση Γραμμικών Συστημάτων Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά ΙΙΙ. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 7: Προσεγγιστική Λύση Εξισώσεων. Αθανάσιος Μπράτσος. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ

Μαθηματικά ΙΙΙ. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 7: Προσεγγιστική Λύση Εξισώσεων. Αθανάσιος Μπράτσος. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Μαθηματικά ΙΙΙ Ενότητα 7: Προσεγγιστική Λύση Εξισώσεων Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Γυμνασίου. Παλαιά Διαθήκη Προϊστορία του Χριστιανισμού

Θρησκευτικά Α Γυμνασίου. Παλαιά Διαθήκη Προϊστορία του Χριστιανισμού 21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1 1/10/13 12:39 PM Page 1 Θρησκευτικά Α Γυμνασίου Παλαιά Διαθήκη Προϊστορία του Χριστιανισμού 21-0023_THRISKEYTIKA_A GYM_Layout 1 4/1/13 9:55 AM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÁñéÜäíç ÉÜóïíáò Ñßêé ÐÜïëï. Åêåß âëýðù ìéá óðçëéü. ÐÜìå íá ôçí åîåñåõíþóïõìå; Ñßêé, öýãáìå. Åóåßò, ðáéäéü, èá ìáò áêïëïõèþóåôå;

ÁñéÜäíç ÉÜóïíáò Ñßêé ÐÜïëï. Åêåß âëýðù ìéá óðçëéü. ÐÜìå íá ôçí åîåñåõíþóïõìå; Ñßêé, öýãáìå. Åóåßò, ðáéäéü, èá ìáò áêïëïõèþóåôå; Αυτό το καλοκαίρι η παρέα των παιδιών βρέθηκε στην παραλία, αναζητώντας ξεχωριστές... μαγικές... περιπέτειες. ÁñéÜäíç ÉÜóïíáò Ñßêé ÐÜïëï Åêåß âëýðù ìéá óðçëéü. ÐÜìå íá ôçí åîåñåõíþóïõìå; Ñßêé, öýãáìå.

Διαβάστε περισσότερα