Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήµατα τέλους κύκλου ζωής), επί ενδεικτικού αριθµού 80 οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 270/81. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 140,00 ευρώ ανά όχηµα. Μαζί µε τη συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συµµετοχής που ανέρχεται στο πόσο 1.120,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την Αντιδηµαρχία Καθηµερινότητας του ήµου Θερµαικού, Αρµόδιος υπάλληλος: κα Λιόλιου Παρασκευή, Τηλέφωνο: Η διακήρυξη και η µελέτη είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ήµου Θερµαικού Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΙΑ : 27/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ «ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ)» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό για τη σύναψη σύµβασης περισυλλογής εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του ήµου, µεταξύ του ήµου Θερµαϊκού και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχηµάτων επίσηµο µέλος του δικτύου Ε..Ο.Ε. Η παρούσα διακήρυξη, αφορά στην επιλογή εταιρείας η οποία θα περισυλλέγει, µε δικά της µέσα (γερανούς, κλπ), τα οχήµατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο ήµο Θερµαϊκού και θα τα µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία ανακύκλωση. Σκοπός του έργου είναι η πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων από τα οχήµατα, η επαναχρησιµοποίηση, η ανακύκλωση και η περαιτέρω αξιοποίηση των οχηµάτων και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, ενώ συγχρόνως έχει σαν στόχο τη µείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Συνεπώς εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. την υπ αριθµ. 80/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Θερµαϊκού, 2. την υπ αριθµ. 420/2014 Απόφαση.Σ. ήµου Θερµαϊκού (Ορισµός µελών Επιτροπής ιενέργειας δηµοπρασιών εκποίησης, αγοράς, εκµίσθωσης, µίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγµάτων, σύµφωνα µε το Π 270/81 άρθρο 1, για το έτος 2015), 3. το Π.. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α / ) για την εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής, 4. το Ν. 2939/2001«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», 5. την οδηγία 2000/53/ΕΚ ( ) για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής, µε τις ισχύουσες τροποποιήσεις, 6. την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (αρ. οικ , ΦΕΚ 907Β/2004) για την σύσταση της Ε..Ο.Ε. (Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος), 7. το N. 3463/06 (ΦΕΚ Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (αρ. 86&88), 8. το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87Α'/7 Ιουνίου 2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, 9. το Π.. 270/81: Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων, 10. το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ): Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες

3 διατάξεις, 11. την υπ αριθµ. 20/2015 τεχνική µελέτη του ήµου Θερµαϊκού, 12. την υπ αριθµ. 109/2015 απόφαση.σ ήµου Θερµαϊκού (Έγκριση της µελέτης περισυλλογής εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των ορίων του ήµου Θερµαϊκού και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο Σύστηµα Συλλογής Οχήµατος Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)). ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί στις 08 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο, από την αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενα προς περισυλλογή εκποίηση: Η δηµοπρασία αφορά όλα τα οχήµατα (φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5 τόνους, επιβατικά I.X., δίκυκλα Ι.Χ.), τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως εγκαταλελειµµένα, σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 2 του Π 116/2004. Εγκαταλελειµµένο χαρακτηρίζεται το όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρο 9 του Π 116/2004, είναι όχηµα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειµένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε..Ο.Ε. µε σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµησή του. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόµενα ως «εγκαταλειµµένα οχήµατα» ή «οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής» σύµφωνα µε το Π..116/04 τα οποία βρίσκονται µέσα στα όρια του ήµου. 2. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.. 116/04 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόµενα ως Ο.Τ.Κ.Ζ. να περιέλθουν στην κατοχή του ήµου µετά την παρέλευση των απαιτούµενων προθεσµιών. 3. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα προς αποµάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχηµάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης παραλαβής οχηµάτων). 4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθµός), β) στοιχεία οχήµατος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), µάρκα του οχήµατος (εργοστάσιο κατασκευής), µοντέλο, χρώµα, τυχόν αριθµό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισµό του Ο.Τ.Κ.Ζ., γ) περιγραφή κατάστασης του οχήµατος, δ) στοιχεία της εταιρείας και του οδηγού. 5. Τα παραστατικά, αφού συµπληρωθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του ήµου και τον οδηγό της εταιρείας.

4 6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί να µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήµατα (επιβατικά, φορτηγά, δίκυκλα) ή τµήµατα οχηµάτων που υποδεικνύει ως Ο.Τ.Κ.Ζ. ο ήµος ανεξαρτήτως αριθµού, ακόµα και αν έχει ξεπεραστεί ο αριθµός Ο.Τ.Κ.Ζ. της σύµβασης, µε το ποσό που έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση. 7. Η συλλογή, µεταφορά και φύλαξη των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται µε δικές της δαπάνες και µε δικά της µέσα (γερανοφόρο όχηµα) το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει ανυψωτικό µηχάνηµα τύπου γερανός παπαγαλάκι- και χωρίς µεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχηµάτων του ήµου. 8. Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο ήµος έναντι του ιδιοκτήτη του Ο.Τ.Κ.Ζ. για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στο όχηµα κατά την αποκοµιδή - µεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφεροµένων τα παρακάτω): ατύχηµα, υλικές ζηµιές σε παρακείµενα οχήµατα, τραυµατισµός προσώπου, κ.λ.π.). 9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το Ο.Τ.Κ.Ζ. από τη στιγµή της συλλογής του ή/και της παραλαβής του από το ήµο, και µετά την παρέλευση των απαιτούµενων χρονικών προθεσµιών, να εκδώσει το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήµατος για λογαριασµό του ήµου, της Εναλλακτικής ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος (Ε..Ο.Ε.), ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. 10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων θα γίνεται το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ειδοποίησης από το ήµο. Η περισυλλογή µπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο µέρη για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά παραθέτουµε: απεργίες, θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α.), πάντα µετά από έγκαιρη ενηµέρωση τουλάχιστον µια ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη συνάντηση. 11. Η ανάδοχος εταιρεία θα καταβάλλει χωρίς καµία άλλη όχληση από τον ήµο το συµφωνηµένο και αναγραφόµενο στη σύµβαση ποσό, για κάθε παραδοτέο Ο.Τ.Κ.Ζ., κάθε τρίµηνο από την υπογραφή της συµβάσεως, εξαιρουµένων των οχηµάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης, αφού παραλάβει από το ήµο έγγραφη έγκριση επιστροφής αυτοκινήτου, απευθύνεται στην εταιρεία, η οποία οφείλει να προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήµατος από τον ιδιοκτήτη. 12. Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων, ήτοι: α) Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθηµέρου της καταβολής των οφειλοµένων, β) Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλοµένων, γ) ιαφωνία σχετικά µε το ύψους του οφειλοµένου ποσού ανά τρίµηνο, µε αποτέλεσµα τη µη καταβολή των οφειλοµένων, ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ηµέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καµίας µορφής αποζηµίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του ήµου. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 13. Ο «ήµος Θερµαϊκού» διατηρεί το δικαίωµα να συνεργαστεί και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, µεταφοράς, παράδοσης και επεξεργασίας των Ο.Τ.Κ.Ζ. σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο µέλλον µε Ε..Ο.Ε. και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9,10 του Π.. 116/ Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ήµου και της εταιρείας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης.

5 ΑΡΘΡΟ 5 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εταιρείες κέντρα επεξεργασίας οχηµάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσηµα µέλη του δικτύου της Ε..Ο.Ε. και µπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η προφορική κατάθεση προσφορών θα γίνει για µεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του, για δε τα νοµικά πρόσωπα από το νόµιµο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω. 1. Για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ηµέρα του διαγωνισµού. 2. Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ηµέρα του διαγωνισµού 3. Για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συµβούλιο (πρακτικό.σ.), όπως ορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευση του σε ΦΕΚ του έως την ηµέρα του διαγωνισµού. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως φωτοαντίγραφα. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων συµµετέχουν στη δηµοπρασία µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόµιση παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης, ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το ιοικητικό τους Συµβούλιο. Κάθε συµµετέχων θα προσκοµίσει στον ήµο Θερµαϊκού τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση Συµµετοχής στο Σύστηµα Ε..Ο.Ε. 2. Πιστοποιητικό ISO 9001 και Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει επάγγελµα σχετικό µε την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 5. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι η εταιρεία κατέχει, µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο, γερανοφόρο όχηµα που φέρει ανυψωτικό µηχάνηµα τύπου γερανός παπαγαλάκι-. 6. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συµβολαίων σε ισχύ των οχηµάτων-γερανών που θα χρησιµοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχηµάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύµβασης, θα προσκοµιστούν υποχρεωτικώς αντίγραφα των ανανεωθέντων). 7. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και µεταφοράς στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας και νοµίµως αδειοδοτηµένης εταιρείας για τη µεταφορά στερεών µη επικινδύνων

6 αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί η άδεια συλλογής και µεταφοράς στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων της συνεργαζόµενης εταιρείας. 8. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). 9. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 10. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του εγγυητή. 11. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για αποδοχή ορισµού αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 12. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού ίσου µε το 10% της πρώτης προσφοράς (140,00 ) επί 80, δηλαδή 1.120,00, µε ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) µηνών. 13. Φορολογική ενηµερότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας και του εγγυητή. 14. Ασφαλιστική ενηµερότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας και του εγγυητή (µόνο για την περίπτωση που ο εγγυητής δεν είναι φυσικό πρόσωπο). 15. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου: α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και γ) του Προέδρου και του ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.). Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. 16. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι: α) εν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εις βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό, β) εν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης, γ) εν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δ) Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, ε) εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ, στ) εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση συναφθείσα µεταξύ αυτού και του ηµοσίου ή ΝΠ. 17. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς τον ήµο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς. Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε το αρ.11 του Ν.2690/99, και οι ζητούµενες Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρηµένη κατά τις διατάξεις του νόµου. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν την από 04/03/2015 έκθεση επιτροπής καταµέτρησης & εκτιµησης κινητών πραγµάτων του άρθρου 9 του Π.. 270/81, ορίζεται ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για όλα τα Ο.Τ.Κ.Ζ. (Επιβατικό Ι.Χ και Φορτηγό Ι.Χ. έως 3,5 tn και ίκυκλο Ι.Χ.) το ποσό των 140,00 ανά όχηµα. Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας της ηµοπρασίας.

7 ΑΡΘΡΟ 8 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισµού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της δηµοπρασίας πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ηµοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 2. Η επιτροπή δηµοπρασίας παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνοµα του συµµετέχοντος/επωνυµία εταιρίας ευκρινώς και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους κατά σειρά προσέλευσης. 3. Στη συνέχεια η επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, ως µη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 4. Η επιτροπή δηµοπρασίας δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές µόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και δεν έχουν αποκλειστεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 5. Οι προσφορές αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 6. Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι: α) Η προσφορά µε τη µεγαλύτερη αποζηµίωση προς το ήµο για κάθε παραδιδόµενο όχηµα. β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρείας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισµού. 7. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 8. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών. 9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ' ονόµατι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά το πέρας της δηµοπρασίας η Επιτροπή ιαγωνισµού υποβάλει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισµό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν έχουν καµιά αξίωση ή δικαίωµα αποζηµίωσης κατά του ήµου λόγω µη εγκρίσεως του πρακτικού της δηµοπρασίας από το κατά το νόµο αρµόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.

8 Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, για έλεγχο ως προς την νοµιµότητα της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 148 &149 του Ν.3463/2006. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια. Πάντως η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από την Οικονοµική επιτροπή. Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η σύµβαση, ο διαγωνισµός θεωρείται ως µη γενόµενος. Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης), ποσού ίσου µε το 10% επί του γινοµένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 80, για την εξασφάλιση των όρων της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου καθ όλη τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης, θα αποδοθεί δε στον αντισυµβαλλόµενο µετά την λήξη της σύµβασης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους αυτής. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως, εντός δεκαηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι: 1. Εάν ουδείς εµφανισθεί 2. Εάν ουδείς από τους εµφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να µην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δηµοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή ή από το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή

9 του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως. Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευόµενης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενεργείας της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουµένη δηµοπρασία. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση γίνεται απευθείας µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που απορρέουν από την σύµβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυµβαλλόµενο σε οποιονδήποτε τρίτο. ΑΡΘΡΟ 13 ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφοµένης σύµβασης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα, αποκλειόµενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση υπό του ήµου οποιουδήποτε δικαιώµατος του, άπαξ ή κατ' επανάληψη, δε θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµά του αυτό. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ Η παράβαση από τον αντισυµβαλλόµενο και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύµβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέµβαση. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για ό,τι δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 270/81 Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων και των Ν.3463/06 και Ν.3852/10. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

10 Περίληψη της παρούσας: α) Θα τοιχοκολληθεί στο ηµαρχείο Θερµαϊκού (άρθρο 2 παρ.1, Π..1188/81), β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το Ν. 3861/2010, γ) Θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερησία ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (άρθ. 2 παρ.12 του Π & άρθρο 11 παρ.5 του Ν.28/80), δ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ήµου (www.thermaikos.gr) και από εκεί θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους οι ενδιαφερόµενοι δέκα (10) ηµέρες πριν την διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Αντιδηµαρχία Καθηµερινότητας του ήµου Θερµαϊκού. Αρµόδια υπάλληλος: Λιόλιου Παρασκευή Ταχ. /νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία Τηλ.: FAX: Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκοµίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης (άρθρο 26, Ν.28/80). ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθµό πρωτ. 80/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των ορίων του ήµου Θερµαϊκού και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχήµατος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» Αρ. Τεχν. Μελέτης: 20/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Με την παρούσα τεχνική µελέτη προβλέπεται η περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των ορίων του ήµου Θερµαϊκού και η µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχήµατος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), µε στόχο την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων, αλλά και την ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και άλλων µορφών αξιοποίηση αυτών των οχηµάτων. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόµενα ως Ο.Τ.Κ.Ζ. σύµφωνα µε το Π..116/04, τα οποία βρίσκονται µέσα στα όρια του ήµου. 2. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π..116/04 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόµενα ως Ο.Τ.Κ.Ζ. να περιέλθουν στην κατοχή του ήµου µετά την παρέλευση των απαιτούµενων προθεσµιών. 3. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα προς αποµάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχηµάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (παραστατικά παράδοσης παραλαβής οχηµάτων). 4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθµός), β) στοιχεία οχήµατος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), µάρκα του οχήµατος (εργοστάσιο κατασκευής), µοντέλο, χρώµα, τυχόν αριθµό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισµό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή κατάστασης του οχήµατος, δ) στοιχεία της εταιρείας και του οδηγού. 5. Τα παραστατικά, αφού συµπληρωθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του ήµου και τον οδηγό της εταιρείας. 6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί να µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήµατα (επιβατικά φορτηγά δίκυκλα) ή τµήµατα οχηµάτων που υποδεικνύει ως Ο.Τ.Κ.Ζ. ο ήµος ανεξαρτήτως αριθµού, ακόµα και αν έχει ξεπεραστεί ο αριθµός Ο.Τ.Κ.Ζ. της σύµβασης,µε το ποσό που έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση. 7. Η συλλογή, µεταφορά και φύλαξη των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται µε δικές της δαπάνες και µε δικά της µέσα (γερανοφόρο όχηµα) το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει ανυψωτικό µηχάνηµα τύπου -γερανό παπαγαλάκι- και χωρίς µεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχηµάτων του ήµου. 8. Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο ήµος έναντι του ιδιοκτήτη του Ο.Τ.Κ.Ζ. για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στο όχηµα κατά την αποκοµιδή - µεταφορά και 1

12 εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφεροµένων τα παρακάτω): ατύχηµα, υλικές ζηµιές σε παρακείµενα οχήµατα, τραυµατισµός προσώπου κ.τ.λ.). 9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το Ο.Τ.Κ.Ζ. από τη στιγµή της συλλογής του ή/και της παραλαβής του από το ήµο, και µετά την παρέλευση των απαιτούµενων χρονικών προθεσµιών, να εκδώσει το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήµατος της Εναλλακτικής ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος (Ε..Ο.Ε.), ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. 10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων θα γίνεται το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ειδοποίησης από το ήµο. Η περισυλλογή µπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο µέρη για λόγους ανωτέρας βίας, πάντα µετά από έγκαιρη ενηµέρωση τουλάχιστον µία ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη συνάντηση. 11. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ήµου και της εταιρείας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Η ανωτέρω διαδικασία διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις: το Π.. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α / ) για την εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής, το Ν. 2939/2001«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», την οδηγία 2000/53/ΕΚ ( ) για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής, µε τις ισχύουσες τροποποιήσεις, την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (αρ.οικ , ΦΕΚ 907Β/2004) για την σύσταση της Ε..Ο.Ε. (Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος), το N. 3463/06 (ΦΕΚ Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (αρ. 86&88), το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87Α'/7 Ιουνίου 2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, το Π.. 270/81: Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων, το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ): Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, το άρθρο 64 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/ ): Επειγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2

13 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η ανάδοχος εταιρεία θα καταβάλει ως αποζηµίωση στο ήµο Θερµαϊκού το συµφωνηθέν ποσό που αναγράφεται στη σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για κάθε παραδιδόµενο Ο.Τ.Κ.Ζ. σε τριµηνιαία βάση. Εξαιρούνται τα οχήµατα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους, οπότε αφού ο ιδιοκτήτης παραλάβει από το ήµο έγγραφη έγκριση επιστροφής αυτοκινήτου, απευθύνεται στην εταιρεία, η οποία οφείλει να προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήµατος από τον ιδιοκτήτη. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν την από 04/03/2015 έκθεση επιτροπής καταµέτρησης & εκτίµησης κινητών πραγµάτων του άρθρου 9 του Π.. 270/81, ορίζεται ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για όλα τα Ο.Τ.Κ.Ζ. (Επιβατικό Ι.Χ και Φορτηγό Ι.Χ. έως 3,5 tn και ίκυκλο Ι.Χ.) το ποσό των 140,00 ανά τεµάχιο. Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή ιενέργειας της ηµοπρασίας. Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού ίσου µε το 10% της πρώτης προσφοράς (140,00 ) επί 80 (υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν περίπου 80 οχήµατα για χρονικό διάστηµα ενός έτους) δηλαδή 1.120,00. Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό, ήτοι 10% επί του γινοµένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 80, για την εξασφάλιση των όρων της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου καθ όλη τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης, θα αποδοθεί δε στον αντισυµβαλλόµενο µετά την λήξη της σύµβασης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους αυτής. 3

14 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Χ.Ζ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή µονάδος ( ) Μερικό σύνολο ( ) Επιβατικό Ι.Χ, Φορτηγό Ι.Χ. έως 3,5 tn και ίκυκλο Ι.Χ. τεµ , ,00 Σύνολο ( ) ,00 Η Συντάξασα Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Η Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής Λιόλιου Παρασκευή ΠΕ Γεωπόνων Μαυρικάκης Σπυρίδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πασχαλίδου Παρθένα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ.Πρωτ:: 25151 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 Τηλ.: +30 210 8705015 Fax.: +30 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα