Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : ,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρον 1 ον Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη κατασκευή του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ. 2/2012 προϋπολογισµού ,00 (µε Φ.Π.Α.), οι εργασίες του οποίου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τα αντίστοιχα τεύχη των τεχνικών περιγραφών. Άρθρον 2 ον - Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις κείµενες διατάξεις του Ν. 3669/08 Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» Άρθρον 3 ον - Σύµβαση κατασκευής του έργου 3.1 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.. 609/1985, συνάπτεται µε βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και για χρηµατικό ποσό ίσο µε το ποσό, που προέκυψε από τη δηµοπρασία µαζί µε τις απρόβλεπτες δαπάνες. 3.2 Ο µειοδότης θα καλείται µε πρόσκληση, που γίνεται µαζί µε κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης και την κατάθεση της απαιτούµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης µέσα σε προθεσµία όχι µικρότερη από τριάντα (30) ηµέρες. 3.3 Μη εµφάνιση του µειοδότη ή µη προσκόµιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Π.. 609/1985: έκπτωσή του µε απόφαση του προϊστάµενου της ιευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στη δηµοπρασία σαν ειδική ποινή. \\Dlink-5c1b2d\data\ΕΡΓΑ\ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ\Β ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ \ΕΙ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ1.doc 1

2 Άρθρον 4 ον - Προθεσµία εκτέλεσης έργου - Παρατάσεις 4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός 365 (τριακοσίων εξήντα πέντε) ηµερολογιακών ηµερών από της Υπογραφής της σύµβασης 4.2 Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης αποτελεί αφετηρία µετρήσεως των προθεσµιών, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύµβαση 4.3 Οι τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται σύµφωνα µε το υποβληθέν χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Άρθρον 5 ον - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου - Μηχανικός εξοπλισµός - Προσωπικό 5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση, λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις της σύµβασής του. Το χρονοδιάγραµµα θα συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Π.. 609/1985 και θα κλιµακώνεται µέσα στη συνολική προθεσµία, που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτής της Ε.Σ.Υ., µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθούν, κατά το εφικτό, ολοκληρωµένα τµήµατα του έργου (γραµµικό διάγραµµα). 5.2 Επίσης, σχετικά µε τον µηχανικό εξοπλισµό και το απαιτούµενο ειδικευµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό, το χρονοδιάγραµµα θα συντάσσεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 34 του Π.. 609/1985, για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 5.3 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση, σε περίπτωση που για να τηρήσει τις προθεσµίες, χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγµατοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ηµέρες αργίας κ.λ.π., πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και µετά την υπογραφή της σύµβασης, σε οποιοδήποτε επί µέρους προγραµµατισµό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο, που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. Άρθρον 6 ον - Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 6.1 Για κάθε ηµέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3263/2004 και στα χρονικά διαστήµατα, που προβλέπονται σε αυτό. 6.2 Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από τον ανάδοχο υπέρβασης της αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας του άρθρου 4.3 αυτής της Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ως εξής : Για \\Dlink-5c1b2d\data\ΕΡΓΑ\ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ\Β ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ \ΕΙ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ1.doc 2

3 6.3 κάθε ηµέρα υπέρβασης της πιο πάνω τµηµατικής αποκλειστικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα ορίζεται σε 25% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και για αριθµό ηµερών µέχρι επτά (7) για τις επτά πρώτες ηµέρες, για δε τις επόµενες επτά (7) ηµέρες, σε 50% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Οι εν λόγω ρήτρες συνολικά, δεν µπορεί να ξεπεράσουν το 3% του ποσού της σύµβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. 6.4 Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση, χωρίς παρατάσεις. Άρθρον 7 ον - Σχέδιο προγράµµατος ποιότητας έργου Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούµενης ποιότητας κατά την κατασκευή του έργου, να εντάξει και να εφαρµόσει ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. Οικ./611/ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. (Φ.Ε.Κ. 1013Β/ ). Άρθρον 8 ον - Εγγυήσεις - Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 8.1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004, για την υπογραφή της σύµβασης, την πιστή εφαρµογή των όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προκύπτει ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αρχική (σε ποσοστό 5% επί της συνολικής δαπάνης, που προκύπτει από την προσφορά του, µαζί µε τα απρόβλεπτα) και συµπληρωµατικές (σε ποσοστό 5% επί των ποσών επί των ποσών τυχόν αυξήσεων του συµβατικού χρηµατικού αντικείµενου. 8.2 Σε περίπτωση, που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης υπερβαίνει το όριο, που καθορίζεται στη διακήρυξη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει πρόσθετη εγγύηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/ Οι εγγυήσεις των πιο πάνω παραγράφων 3.1 και 3.2, επιστρέφονται στον ανάδοχο, µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Ν. 3263/ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές πληρωµές. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, σύµφωνα µε την ελεγχείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση µέχρι να ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών, που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την Υπηρεσία επιµετρήσεις και µε τη διαδικασία, που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Επίσης, µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα προσκοµίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν. 2229/94, ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά 3

4 παντός κινδύνου (contractor s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου, µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών, που µπορούν, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον προϋπολογισµό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Άρθρον 9 ον - Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου Η επίδοση της προσφοράς του ανάδοχου προϋποθέτει, ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί, καθ οιονδήποτε τρόπο, να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύµβαση και τη Μελέτη, προς τις οποίες υποχρεούται να συµµορφωθεί ο Ανάδοχος. Άρθρον 10 ον - Ηµερολόγιο Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 33 του Π.. 609/85. Άρθρον 11 ον - Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου Οι γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.. 609/85. Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να : Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνοµικές αρχές, αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. Σε έναν (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο να περιγράφονται, λεπτοµερώς, τα πλήρη στοιχεία στελεχών εξοπλισµού των µηχανηµάτων, που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 7 του Π.. 368/94 ). Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει το πρόγραµµα ποιότητας έργου, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία 35 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του έργου. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν, των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί έπ αυτού τις οδηγίες της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις (ΣΑΥ,ΦΑΥ κλπ.) \\Dlink-5c1b2d\data\ΕΡΓΑ\ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ\Β ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ \ΕΙ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ1.doc 4

5 φέροντας την ευθύνη, αποκλειστικά και µόνο αυτός, για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π., λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εµποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή δια χειρός, αποκλειόµενης της χρήσεως µηχανικών µέσων. Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών, πρέπει o εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα µέτρα (τοποθέτηση εµποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα), για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζοµένους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόµους, καθώς και τις παρακείµενες οικοδοµές. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να αποπερατωθούν γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο, ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές, εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού, µε δική του µέριµνα, πάρει άδεια από τις Αρµόδιες Αρχές. Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας και Τροχαία Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυκτερινά φωτεινά σήµατα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών και να τις επισηµαίνει, τοποθετώντας πινακίδες, νυκτερινά σήµατα κ.λ.π. Να εξασφαλίσει ασφαλή περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σηµεία για τους διαβάτες µε δική του ευθύνη και µετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. Κατά την εκτέλεση του έργου και σε περίπτωση ανάγκης εκπόνησης οποιασδήποτε µελέτης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής και η αµοιβή συµπεριλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του τιµολογίου. Άρθρον 12 ον - Προκαταβολές Προκαταβολές στους Αναδόχους καταβάλλονται µόνο αν προβλέπονται από τη ιακήρυξη της ηµοπρασίας και εφαρµόζονται γι αυτές τα προβλεπόµενα από το άρθρο 39 του Π.. 609/85. Άρθρον 13 ον - Επιµετρήσεις - Πιστοποιήσεις 1. Για τις επιµετρήσεις και τις πιστοποιήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 38 και 40 του Π.. 609/

6 2. Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και µε τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες του έργου, σε φάσεις χαρακτηριστικές, από τις οποίες, η µία θα δείχνει τη γενική άποψή του, πάντα από το ίδιο σηµείο λήψης. 3. Οι πιστοποιήσεις εγκρίνονται από την ιευθύνουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Π.. 609/85. Σε κάθε Λογαριασµό ο Ανάδοχος προσκοµίζει τις αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών προς τα Ταµεία και βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεων του προς τον Ασφαλιστικό Οργανισµό του Ι.Κ.Α. για το σύνολο, ανακεφαλαιωτικά, του πιστοποιηµένου ποσού. Άρθρον 14 ον - Γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου Για τα γενικά έξοδα του εργολάβου και το όφελος του προστίθεται ποσοστό στον προϋπολογισµό της µελέτης δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18 %). Άρθρον 15 ον - Ειδικές απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου, όπως αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο 8. β) Η δηµοσίευση της ιακήρυξης της ηµοπρασίας. γ) Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου, που θα απαιτηθεί για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατοµών των τµηµάτων του έργου και της εφαρµογής των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ή της Ε.Υ.Α.Π. και των Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Σηµειώνεται ότι η ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα : 1. Να κάνει δειγµατοληψίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και Π.Τ.Π. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για τη λήψη των δοκιµίων και να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο ΚΕ Ε (ΠΕ Ε) ή σε ιδιωτικό εργαστήριο αναγνωρισµένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Κάθε είδος δαπάνης που απαιτείται για τις δειγµατοληψίες, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 2. Να ελέγχει παραστατικά στοιχεία για τα συσσωµατούµενα στο έργο υλικά (τιµολόγια, δελτία αποστολής κ.λ.π. ). δ) Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρµογής, Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. \\Dlink-5c1b2d\data\ΕΡΓΑ\ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ\Β ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ \ΕΙ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ1.doc 6

7 ε) Η φωτογράφηση σε διάφορα στάδια του έργου σε φωτογραφίες 17 x 22 cm τουλάχιστον έξι (6), µε επιλογή της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Άρθρον 16 ον - Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.. 609/85, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2229/94 και το Π.. 23/ και 286/94. " Κατασκευή ηµοσίων Έργων ", τόσο για την εφαρµογή της µελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. Άρθρον 17 ον - Τροποποίηση προϋπολογισµού Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 (αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα, µειωµένα κατά το κατ εκτίµηση της Υπηρεσίας ποσό για αναθεώρηση τιµών, που περιέχεται στον Προϋπολογισµό µελέτης. Άρθρον 18 ον - ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό ανάδοχου. Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του αποδεκτού από την Υπηρεσία, που, κατ εφαρµογή των άρθρων 28 και 29 του Π.. 609/85, πρέπει να είναι ιπλωµατούχος Μηχανικός. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου έναν ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό η Αρχιτέκτονα, καθώς και, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, έναν ιπλωµατούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο Μηχανικό καθώς και τους αναγκαίους Υποµηχανικούς, Εργοδηγούς και λοιπούς Τεχνικούς και ιοικητικούς - Οικονοµικούς υπαλλήλους. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι µε την έγκριση της Υπηρεσίας. Η ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο, οποιουδήποτε απασχολουµένου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο, για οποιοδήποτε λόγο. 7

8 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε άδειας, η οποία είναι κατά νόµου απαραίτητη, καθιστάµενος κατά νόµο ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. Άρθρον 19 ον - Εργασίες του εκτελούνται από την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους - Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση του από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελούµενων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και µη µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλιών και αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή τη φθορά στην πρότερα τους κατάσταση. Άρθρον 20 ον - Σκυροδέµατα Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας σκυροδέµατος κατά το χρόνο της ηµοπρασίας. Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όµοια, τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζηµιώσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας σκυροδέµατος. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του ανάδοχου λόγω χρήσεως δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ αποκοπή τµήµατα του έργου. Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων κατά τη διάστρωσή του. Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του ανάδοχου, µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους. Θα γίνεται µε δαπάνες του ανάδοχου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. Άρθρον 21 ον - Απολογιστικές εργασίες Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Π.. 609/85 " Κατασκευή ηµοσίων Έργων ". \\Dlink-5c1b2d\data\ΕΡΓΑ\ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ\Β ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ \ΕΙ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ1.doc 8

9 Άρθρον 22 ον - οκιµές Εγκαταστάσεων Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να κάνει, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες, τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Ο ανάδοχος οφείλει, µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να συντάξει, χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του έργου, τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο εργολάβος, οφείλει να επιθεωρεί, κατά κανονικά διαστήµατα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι αυτό. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου, έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στον εντός του κτιρίου χώρου, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα, για να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. Άρθρον 23 ον - Χρήση του έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση Ο εργοδότης δικαιούται, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών, να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 9

10 ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις τους άρθρου 56 του Π.. 609/85. Άρθρον 24 ον - Σύνδεση µε δίκτυο Ο.Κ.Ω. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε κάθε δυνατό τρόπο, να γίνει παροχή και σύνδεση του έργου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (.Ε.Η., Ε.Υ.Α.Π., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π.). Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη, που τις καταβάλλει είτε απ ευθείας στους Ο.Κ.Ω. είτε στον ανάδοχο, σε περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλλει, φυσικά µε προσκόµιση, πάντοτε, των σχετικών εξοφλητικών νοµίµων εγγράφων. Άρθρον 25 ον - Κατασκευαστικά σχέδια - Οδηγίες χειρισµού - Φωτογραφίες 25.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου και, οπωσδήποτε, πριν από την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία τα εξής σχέδια, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση : 1. Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια 2. Οριστικά σχέδια των διαφόρων εγκαταστάσεων, δηλαδή ηλεκτροµηχανολογικών, υδραυλικών κ.λ.π., µε λεπτοµερή διαγράµµατα των διατάξεων και κατόψεις, πάνω στις οποίες θα σηµειώνονται οι θέσεις και τα µεγέθη συσκευών, µηχανηµάτων, δικτύων κ.λ.π Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει, οπωσδήποτε πριν από την παραλαβή των εγκαταστάσεων, να συντάξει, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να υποβάλει στην Υπηρεσία, πλήρεις και λεπτοµερείς οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων Ο ανάδοχος υποχρεούται απαραίτητα, να πάρει, να εκτυπώσει µε δικές του δαπάνες και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία, οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή παραλαβή : 1. Έγχρωµες φωτογραφίες από τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και 2. Έγχρωµες φωτογραφίες διαστάσεων 24x36 εκ., τέσσερις (4) τουλάχιστον για κάθε κτίριο και µία (1) τουλάχιστον της γενικής άποψης του έργου µετά την αποπεράτωσή του, σύµφωνα και µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Άρθρον 26 ον - Υγιεινή και Ασφάλεια Υπενθυµίζεται, ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας ασφαλείας. \\Dlink-5c1b2d\data\ΕΡΓΑ\ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ\Β ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ \ΕΙ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ1.doc 10

11 Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συµπεριλαµβανοµένου και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή εναλλακτικά µέτρα, αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος, δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του, σύµφωνα µε το νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σε αυτόν δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις, που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις : 1. Ν. 1568/85 (Φ.Ε.Κ. 177Α/ ) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 2. Π.. 17/96 (Φ.Ε.Κ. 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.» 3. Π.. 294/88 (Φ.Ε.Κ. 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας κ.λ.π.» 4. Π.. 305/96 (Φ.Ε.Κ. 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.» 5. Ν. 1396/83 (Φ.Ε.Κ. 126Α/ ) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» 6. Π.. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών» 7. Π.. 778/80 (Φ.Ε.Κ. 193Α/80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» 8. Π /81 (Φ.Ε.Κ. 260Α/81) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοστάσια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 9. Ν. 1430/84 (Φ.Ε.Κ. 49Α/84) «Κύρωση της 62 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κ.λ.π.» 10. Π.. 395/94 (Φ.Ε.Κ. 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/655/Ε.Ο.Κ.» 11. Π.. 396/94 (Φ.Ε.Κ. 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/656/Ε.Ο.Κ.» 11

12 12. Π.. 105/95 (Φ.Ε.Κ. 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/58/Ε.Ο.Κ.» 13. Π.. 77/93 (Φ.Ε.Κ. 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες κλπ., σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/Ε.Ο.Κ.» 14. Π.. 399/94 (Φ.Ε.Κ. 221Α/94) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/94/Ε.Ο.Κ.» 15. Π.. 77/93 (Φ.Ε.Κ. 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/Ε.Ο.Κ. και 93/88/Ε.Ο.Κ.» 16. Π.. 70α/1988 (Φ.Ε.Κ. 31Α/ ) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία» 17. Π.. 85/91 (Φ.Ε.Κ. 38Α/ ) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/Ε.Ο.Κ.» 18. Π.. 397/94 (Φ.Ε.Κ. 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο, ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/269/Ε.Ο.Κ.» 19. Π.. 16/96 (Φ.Ε.Κ. 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/654/Ε.Ο.Κ.» Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο Ανάδοχος, µεταξύ άλλων, οφείλει : i. Να παρέχει στο προσωπικό του υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν. 1568/85 και του Π.. 17/96. ii. Να τηρεί επί τόπου του έργου το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας, το οποίο θα προµηθευτεί από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. iii. Να διαβιβάσει στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών, που θα έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε το Π.. 305/96. iv. Να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.. 305/96. v. Να υποβάλλει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου µε την έναρξη των εργασιών, όπως αυτό διαµορφώνεται από τη µελέτη των συνθηκών επί τόπου του έργου και τον χρονικό προγραµµατισµό των εργασιών, καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και υγείας του έργου. µε την παράδοση του έργου. Επίσης, να ενηµερώνει, συµπληρώνει και να τροποποιεί το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας κάθε φορά που προκύπτουν νέα στοιχεία. \\Dlink-5c1b2d\data\ΕΡΓΑ\ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ\Β ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ \ΕΙ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ1.doc 12

13 vi. Να εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα όπως : - Πολιτική Ασφαλείας - Καθορισµός αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων σε θέµατα ασφάλειας και υγείας - Παρακολούθηση ατυχηµάτων και συµβάντων - Εκπαίδευση προσωπικού - Αναθεώρηση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας - Παρακολούθηση και αναθεώρηση του συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Άρθρον 27 ον - ιοικητική παραλαβή για χρήση 27.1 Πριν την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική), είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση µέρους ή και ολόκληρου του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Π.. 609/ Η παράδοση του έργου σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καµία περίπτωση την παραλαβή του έργου (προσωρινή ή οριστική). Άρθρον 28 ον - Συντήρηση και παραλαβή του έργου 1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 2. Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 1418/ Εάν δεν προβεί µέσα στην προθεσµία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή ζηµιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, µε δυνατότητα εφαρµογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 47 του Π.. 609/ Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης των δηµοσίων έργων και ειδικότερα τα άρθρα 11 του Ν. 1418/1984 και του Π.. 609/1985. Ειδικότερα, ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου, µετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή. Άρθρον 29 ον - Ισχύουσες διατάξεις 29.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι : 1. της διακήρυξης της δηµοπρασίας 2. αυτής της Ε.Σ.Υ. και 13

14 3. των υπόλοιπων συµβατικών τευχών και στοιχείων της µελέτης όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 του Π.. 609/ Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις : 1. του Ν. 1418/1984 " ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων ", όπως ισχύει σήµερα και του εκτελεστικού του Π.. 609/1985 " Κατασκευαστική δηµοσίων έργων ", όπως τροποποιήθηκε τελικά µε το Π.. 218/ του Ν. 3263/2004 " Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ", του Ν. 3481/2006 και 3. του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ - ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ OI ΣΥΝΤΑΞΑNTΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Φ.Χ. ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ \\Dlink-5c1b2d\data\ΕΡΓΑ\ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ\Β ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ \ΕΙ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ1.doc 14

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.696,56 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Α.Μ.: 91/14 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 268.000,00 (με ΦΠΑ) ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου ηµοτικού Σχολείου.Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ K.A.: 15.7331.004 ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ Α.Μ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 5ο Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 35 του Ν36

2 Άρθρο 5ο Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 35 του Ν36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 43/2013) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 380.000 ( µε τον ΦΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α

ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2012 ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α. 30.7331.01 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 126.016,27

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΕΙ ΑΜΘ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός: Στεγανοποίηση Δωμάτων Γ και Ζ στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΤΥΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.:102/2016 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο: Αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Ορισµοί Το τεύχος αυτό της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς όρους, µε βάση τους οποίους και σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18 / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών του Δήμου Άργους - Μυκηνών» Προϋπολογισμός: 299.912,05 (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο εργολαβίας A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια καρεκλών πλαστικών λευκών καθώς επίσης και καθισµάτων σπαστών µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει και τα προσόντα που απαιτούνται απο τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 (65.040,65+14.959,35

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 68 /11 Κ.Α.30.7311.24 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002296149 2014-09-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 517.650,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ. : 13513 / 16-09-2014 Οικ. έτος 2014 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση Συντήρηση Στέγης Σχολείου στη θέση: «ΙΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1911 / 04-3-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας» Ποσού 10.548,76 πλέον αναθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης : 1 /2017 Παροχή υπηρεσιών: «Ιατρού Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο ήµο Σερρών για το από την υπογραφή της σύµβασης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001553780 2013-07-24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου για την στέγαση του Ερευνητικού- Επιστημονικού Ινστιτούτου Βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού: ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : 8/15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 90.160,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Χανίων ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ 4001755 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - 1 / 5 - ΆΡΘΡΟ 1 ο Τιμολόγιο Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισµός: 51.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 10 ο & 48 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2017 ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 58/ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 58/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Επισκευή του προστατευτικού πλαισίου του πετάσµατος του Πύργου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προϋπολογισµός: 18.000,00 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ Κ.Α 30.6262.24 ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Το Π / 80 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών". 6. Το Π / 81 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασι

5. Το Π / 80 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών. 6. Το Π / 81 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ήµος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Τµήµα τεχνικών Έργων Έργο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα Ο.Τ. 36-49» Προυπ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 170 / 11-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή και στο πλαίσιο της πρόληψης από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2016, προβλέπεται το ξεχορτάριασμα του Άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα