ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ

2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 8 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 9 ΜΕΡΟΣ Α 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατηγορίες εδοµένων Αρχείου Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Πηγές Άντλησης των εδοµένων Συλλογή εδοµένων Χρόνος & Τρόπος Συλλογής εδοµένων Έλεγχος εδοµένων Μηχανογραφική Επεξεργασία των εδοµένων Εισαγωγή εδοµένων στο Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Παραγόµενα Προϊόντα ιαγραφή και Συµπλήρωση των εδοµένων που έχουν ενταχθεί στο Αρχείο ιαγραφή εδοµένων λόγω παρέλευσης χρόνου ιαγραφή εδοµένου που δεν ανήκει στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ιαγραφή δεδοµένου λόγω ακύρωσης της καταγγελίας/οφειλής Συµπλήρωση εδοµένου ιόρθωση εδοµένων που έχουν ενταχθεί στο Αρχείο Χρόνος ιατήρησης των εδοµένων στο Αρχείο Εξυπηρέτηση των Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Γενικά Αποδέκτες των εδοµένων Ενηµέρωση των Υποκειµένων των εδοµένων 17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ 20 1 Ασφαλιστικοί ιαµεσολαβητές 20 2 Στοιχεία Φυσικών Προσώπων Μελών της ιοίκησης Νοµικού Προσώπου Ασφαλιστικού ιαµεσολαβητή, όπως αυτά αναφέρονται στους Ορισµούς του παρόντος (έως τέσσερις) 21 ΜΕΡΟΣ Γ 21 ΛΟΙΠΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας 21

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 3 από οµή Αρχείων Περιγραφή Αρχείου Επεξεργασία -Αποθήκευση / Φύλαξη και Συντήρηση του Αρχείου Υπεύθυνος Αρχείου Κανόνες ασφάλειας χρήσης / πρόσβασης, διατήρησης του Αρχείου Πολιτική Ασφαλείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 24

4 4 από 24 ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) Ασφάλιση Ασφάλισµα Κοινωνία οµοίων κινδύνων που παρέχει στα µέλη της αυτόνοµη αξίωση για κάλυψη οικονοµικής ανάγκης έναντι ανταλλάγµατος. Αφορά µόνον ιδιωτική και όχι κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Η παροχή στην οποία υποχρεούται ο Φορέας όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση). (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Ασφαλισµένος Το πρόσωπο στο οποίο αφορά ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος ή πλήττεται από την πραγµατοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου. (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής Ασφαλιστικός πράκτορας Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει ή ασκεί µε αµοιβή δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης κατά τις διατάξεις του Π.. 190/06 και του Ν.1569/85 οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση, πρόταση, παροχή προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συµβάσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης ή σύναψη αυτών ή παροχή συνδροµής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής υπό την παραπάνω έννοια µπορεί να είναι ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο µεσίτης ασφαλίσεων, ο ασφαλιστικός σύµβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων (άρθρο 1 Ν. 1569/1985). Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει ως έργο την ανάληψη µε σύµβαση, έναντι προµήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και για λογαριασµό µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει,

5 5 από 24 Ασφαλιστική σύµβαση Ασφαλιστικός σύµβουλος Λήπτης της ασφάλισης Μέλη ιοίκησης Νοµικού Προσώπου - Ασφαλιστικού ιαµεσολαβητή Μεσίτης ασφαλίσεων προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαµέσου άλλων διαµεσολαβούντων για λογαριασµό µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών ή µεσιτικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συµβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισµένο κάθε αναγκαία συνδροµή κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης και ιδιαίτερα µετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης (άρθρο 2 Ν. 1569/1985 & και άρθρο 4 Π..190/06). Ιδιωτικού δικαίου σύµβαση, δυνάµει της οποίας ο Φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενό του (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτο, παροχή (ασφάλισµα) σε χρήµα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό (ασφαλιστική περίπτωση) από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Ασφαλιστικός σύµβουλος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, µε ασφαλιστικές συµβάσεις, για λογαριασµό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή µεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων για την πρόσκτηση εργασιών (άρθρο 16 Ν. 1569/1985 και άρθρο 4 Π..190/06). Το πρόσωπο που καταρτίζει την ασφαλιστική σύµβαση µε τον Φορέα και ευθύνεται για την καταβολή ασφαλίστρων (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Τα φυσικά πρόσωπα µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, τα οποία ασκούν διοίκηση ή / και διαχείριση στο νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ως ασφαλιστικός διαµεσολαβητής. Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο, κατ εντολή του ασφαλιζόµενου, χωρίς να

6 6 από 24 Σύµβαση Συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεσµεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προµήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόµενους ή αντασφαλιζόµενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, να λαµβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόµενου ή αντασφαλιζοµένου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου (άρθρο 15α Ν. 1569/1985 και άρθρο 4 Π..190/06). Η σύµβαση συνεργασίας αποκλειστικής ή µη µεταξύ του Φορέα και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εξ ονόµατος και για λογαριασµό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους, αλλά το οποίο δεν εισπράττει τα ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορά κάθε µία από αυτές. Θεωρείται επίσης, ως συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν κάθε µια από αυτές, κάθε πρόσωπο που ασκεί την δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης η οποία είναι συµπληρωµατική προς την κύρια

7 7 από 24 Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων επαγγελµατική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί συµπλήρωµα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής του και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη (άρθρο 2 παρ.7 Π..190/06). Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο για λογαριασµό µιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και µιας µόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζηµιών, έναντι προµήθειας διαµεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων διαµέσου οµάδας ασφαλιστικών συµβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει (άρθρο 20 Ν. 1569/1985). Φορέας Η ασφαλιστική επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του Ν.. 400/70 µε αποκλειστικό σκοπό την ανάληψη κινδύνων και η οποία στο πλαίσιο άσκησης των εργασιών της, συνάπτει σύµβαση συνεργασίας µε τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Ο Φορέας υποχρεούται να παρέχει τα προβλεπόµενα στον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και δικαιούται να λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου του Αρχείου Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών.

8 8 από 24 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε παράτυπη συµπεριφορά (εφεξής «Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών» ή «Αρχείο»), αφορά αφενός σε καθυστερήσεις (άνω των τριών - 3- µηνών) απόδοσης ασφαλίστρων σχετικά µεγάλου ύψους (άνω των 5.000,00 ) που έχουν εισπραχθεί από τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές προς τους Φορείς και αφετέρου στις γενόµενες καταγγελίες των σχετικών συµβάσεων που υφίσταντο µεταξύ των ανωτέρω για τους λόγους που περιγράφονται στη συνέχεια (Μέρος Α, άρθρο 1). Στο αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών δεν καταγράφεται πληροφορία που αφορά στις ασφαλιστικές συµβάσεις και στους λήπτες της ασφάλισης ή ασφαλισµένους ή δικαιούχους ασφαλίσµατος. Τόσο η καθυστέρηση απόδοσης ασφαλίστρων, όσο και η καταγγελία της σύµβασης των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών θα βασίζεται στην αντικειµενική πληροφόρηση από τους Φορείς. Για τη µεγιστοποίηση της ωφέλειας του αρχείου καθίσταται αναγκαία η συλλογή πληροφοριών από το σύνολο των Φορέων της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια της πληροφόρησης. Κατ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πληροφόρηση των αποδεκτών του αρχείου σχετικά µε τα ανεξόφλητα ασφάλιστρα και την καταγγελία των συµβάσεων των συµβεβληµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και µε τα αίτια αυτής και παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα εκτίµησης του κινδύνου που απορρέει από τη σύναψη σύµβασης µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό διαµεσολαβητή µε απώτερο σκοπό την προστασία της πίστης και των συναλλαγών στην ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και την προστασία των ίδιων των ληπτών της ασφάλισης και ασφαλισµένων, όπως αναλύεται κατωτέρω. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Το αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών εξυπηρετεί το σκοπό τήρησης του Αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και τον σκοπό της επεξεργασίας που πραγµατοποιεί, δηλαδή, την ενίσχυση της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών, µέσω της παροχής της δυνατότητας στους αποδέκτες του να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τη σύναψη σύµβασης µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Ειδικότερα, το αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών έχει ως σκοπό: τον περιορισµό της αθέµιτης συµπεριφοράς και την εξυγίανση των συναλλαγών στην ιδιωτική ασφάλιση, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη σύναψη συµβάσεων συνεργασίας µε αφερέγγυους ή παρανοµούντες ασφαλιστικούς µεσολαβητές, την προστασία των ασφαλισµένων, οι οποίοι αναλαµβάνουν συχνά σοβαρό κόστος αποβλέποντας σε καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας, συνταξιοδότησης κλπ.,

9 9 από 24 την ενίσχυση της εποπτείας του συστήµατος της ιδιωτικής ασφάλισης, µε την οποία είναι κατά νόµο επιφορτισµένη η Τράπεζα της Ελλάδος και τελικά την προαγωγή και προστασία του θεσµού της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα µας και της εδραίωσης της πίστης σε αυτήν. Το εξειδικευµένο αυτό αρχείο δηµιουργήθηκε κατόπιν αιτήµατος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φορέων), µε σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εποπτεύουσας την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα (άρθρο 1 Ν. 3867/2010), λόγω της ανάγκης περιορισµού της σηµαντικότατης αύξησης των παράτυπων συµπεριφορών (αθέτηση κανόνα δικαίου ή συµβατικού όρου) εκ µέρους ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε σκοπό την αποκατάσταση της οµαλότητας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανές ότι η συγκεκριµένη επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του ως άνω σκοπού, η επιδίωξη του οποίου υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων των υποκειµένων, για το λόγο δε αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεσή τους κατ άρθρο 5 παρ. 2 εδ. ε Ν. 2472/97. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών παρέχονται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στους αποδέκτες των δεδοµένων στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και επίτευξης του ανωτέρω περιγραφόµενου σκοπού χωρίς αξιολογικές ή άλλες κρίσεις επ αυτών προκειµένου να αξιολογηθούν ελεύθερα από αυτούς.

10 10 από 24 ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κατηγορίες εδοµένων Αρχείου Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Τα δεδοµένα του αρχείου αφορούν: Α. (Κωδ. 01) : σε ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει να αποδώσουν εισπραχθέντα ασφάλιστρα προς τους Φορείς, κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας (αρ. 33 παρ. 2 ν.δ/τος 400/70), εφόσον τα ασφάλιστρα αυτά υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 5.000,00 (σε εγγεγραµµένα ασφάλιστρα συµβολαίων παραγωγής τους) για χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που η σχετική οφειλή έγινε απαιτητή (χωρίς τη µεσολάβηση καταγγελίας). Β. σε ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, των οποίων η σχετική σύµβαση έχει καταγγελθεί για τους παρακάτω λόγους. (Κωδ. 02) : Ανεξόφλητα υπόλοιπα ασφαλίστρων, που είχαν εισπραχθεί και θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί, σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων συνεργασίας και τη νοµοθεσία. (Κωδ. 03) : Μη τήρηση όρου σύµβασης διακανονισµού οφειλών µεταξύ του Φορέα και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (Κωδ. 04) : Αλλοίωση ποσών συναλλαγών. (Κωδ. 05) : Έκδοση ασφαλιστηρίων ή άλλων εταιρικών εγγράφων/ εντύπων που δεν έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Φορέα. (Κωδ. 06) : Εκ προθέσεως εσφαλµένη συµπλήρωση προτάσεων ασφάλισης. (Κωδ. 07) : Εµπλοκή σε απατηλές αιτήσεις ασφαλιστικών αποζηµιώσεων. (Κωδ. 08) : Μη απόδοση στον ασφαλισµένο ή σε τρίτο ποσών αποζηµιώσεων/ασφαλισµάτων. (Κωδ. 09) : Υποβολή µη εγκεκριµένης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο αίτησης εξαγοράς. (Κωδ. 10) : Υποβολή µη εγκεκριµένης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο αίτησης τροποποίησης όρων συµβολαίων. (Κωδ. 11) : Μη εγκεκριµένη από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο µεταφορά ασφαλιστικής σύµβασης. (Κωδ. 12) : Επιβολή κύρωσης από ηµόσια Αρχή για παράβαση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας ή/και της νοµοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή. (Κωδ. 13) : Απόκρυψη του γεγονότος της άσκησης επαγγέλµατος χωρίς να έχει αποκτηθεί ή αφού έχει αφαιρεθεί η άδεια προς τούτο ή πληροφοριών που στοιχειοθετούν τους λόγους που οδήγησαν στο γεγονός αυτό.

11 11 από 24 (Κωδ. 14) : Επιβολή κυρώσεων λόγω παραβίασης της νοµοθεσίας περί ξεπλύµατος χρήµατος Στο Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών καταχωρούνται περιπτώσεις καθυστερήσεων και καταγγελιών που λαµβάνουν χώρα µετά την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω αρχείου. 2. Πηγές Άντλησης των εδοµένων Τα στοιχεία σχετικά µε τις καθυστερήσεις απόδοσης εισπραχθέντων ασφαλίστρων και τις καταγγελίες συµβάσεων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών συγκεντρώνονται για κάθε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή κατά περίπτωση από τον κάθε Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική ενηµέρωση του Αρχείου. 3. Συλλογή εδοµένων 3-1 Χρόνος & Τρόπος Συλλογής εδοµένων Η συλλογή των πληροφοριών πραγµατοποιείται µε εισαγωγή αυτών σε ειδική εφαρµογή από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του εκάστοτε Φορέα, µετά από έγκριση της ιοίκησής του, όποτε προκύπτει η πληροφορία. Η εισαγωγή δεδοµένων από τους Φορείς στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προϋποθέτει τον έλεγχο των σχετικών πληροφοριών από εξειδικευµένο προσωπικό τους και άπτεται της αποκλειστικής ευθύνης τους. 3-2 Έλεγχος εδοµένων Τα δεδοµένα ελέγχονται µηχανογραφικά και σε περίπτωση µη συµπλήρωσης πεδίων, που είναι όλα υποχρεωτικά, η σχετική εισαγωγή απορρίπτεται, ενώ ταυτόχρονα ενηµερώνεται ηλεκτρονικά ο Φορέας για την ελλιπή συµπλήρωση. Για κάθε εισαγωγή δεδοµένου σηµειώνεται ηµεροµηνία παραλαβής και µοναδικός αύξων αριθµός παραλαβής. Οι Φορείς έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων που εισάγουν στο Αρχείο µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα δυνατότητας συνολικής εµφάνισης των καταχωρήσεων που οι ίδιοι έχουν πραγµατοποιήσει για το χρονικό διάστηµα που ορίζουν.

12 12 από Μηχανογραφική Επεξεργασία των εδοµένων 4-1 Εισαγωγή εδοµένων στο Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Μέσω των οθονών που επιτρέπουν την εισαγωγή δεδοµένων στο Aρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών οι Φορείς καταχωρούν τα απαραίτητα στοιχεία προσδιορισµού του καταχωρούµενου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, όπως αυτά ορίζονται στο Μέρος Β του παρόντος Κανονισµού. Στη συνέχεια, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή της πληροφορίας στο Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών. Κατά τη διαδικασία αυτή επιχειρείται αυτόµατη ταύτιση της εισαχθείσας πληροφορίας µε υφιστάµενες οικονοµικές µονάδες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) του υπάρχοντος Αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες ταύτισης: Προκειµένου για Νοµικά Πρόσωπα: ΑΦΜ και Επωνυµία ή διακριτικός τίτλος Προκειµένου για Φυσικά Πρόσωπα: ΑΦΜ ή/και Α Τ και Επώνυµο + Όνοµα + Πατρώνυµο Εάν τα στοιχεία µίας οικονοµικής µονάδας, στην οποία ανήκουν τα προς εισαγωγή δεδοµένα, δεν ταυτίζονται µε τα στοιχεία του υφισταµένου Αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, τότε αυτή παραπέµπεται για οπτικό έλεγχο που διενεργείται από ειδικό τµήµα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Μετά το τέλος του οπτικού ελέγχου αποφασίζεται εάν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί τελικά ταύτιση µε κάποια οικονοµική µονάδα του Αρχείου ή εάν θα δηµιουργηθεί νέα οικονοµική µονάδα, ενώ κατά περίπτωση µπορεί να καταστεί αναγκαία η επικοινωνία µε τον Φορέα για παροχή διευκρινίσεων. 4-2 Παραγόµενα Προϊόντα Οι πληροφορίες του αρχείου ασφαλιστικών διαµεσολαβητών παρέχονται στους αποδέκτες (βλ. κατωτέρω υπό 9) ως εξής: Α. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες ειδοποιούνται κατά την είσοδό τους στην εφαρµογή για κάθε µεταβολή δεδοµένου (νέα καταχώρηση ή διαγραφή). Β. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης των δεδοµένων του αρχείου ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε βάση : τον ΑΦΜ του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή

13 13 από 24 τον Αριθµό Μητρώου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου (ΑΜΕΕ) του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή τον Α Τ του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή και το ονοµατεπώνυµο/επωνυµία/διακριτικό τίτλο, πατρώνυµο, διεύθυνση Κατά τη διάθεση των δεδοµένων στους χρήστες γίνεται αναφορά στον Φορέα που εισήγαγε αυτά στο αρχείο. 5. ιαγραφή και Συµπλήρωση των εδοµένων που έχουν ενταχθεί στο Αρχείο 5-1 ιαγραφή εδοµένων λόγω παρέλευσης χρόνου ιαγραφή δεδοµένου από το αρχείο πραγµατοποιείται στη περίπτωση συµπλήρωσης του προβλεπόµενου χρόνου διατήρησης των πληροφοριών στο αρχείο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 7 του παρόντος Κανονισµού. 5-2 ιαγραφή εδοµένου που δεν ανήκει στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή α. Όταν αποδεικνύεται τεκµηριωµένα ότι συγκεκριµένο δεδοµένο δεν αφορά τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, στον οποίο φέρεται ότι ανήκει, διαγράφεται. β. Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας της διαγραφής ενός δεδοµένου από τη µερίδα ενός ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, ως µη ανήκοντος σ αυτόν, πραγµατοποιείται δια του επανελέγχου του δεδοµένου, είτε µε πρωτοβουλία του Φορέα (κυρίως σε περίπτωση εκ παραδροµής καταχώρησης) είτε κατόπιν αιτήσεως του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ή προς τον Φορέα. Σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η τελευταία τη διαβιβάζει προς τον Φορέα που εισήγαγε τη σχετική πληροφορία και ζητείται ο επανέλεγχος του δεδοµένου. Εφόσον τελικά διαπιστωθεί εσφαλµένη επεξεργασία γίνεται διαγραφή της πληροφορίας κατόπιν έγγραφης εντολής του Φορέα, φέρουσας διπλής εγκρίσεως, εκ των οποίων η πρώτη πρέπει να είναι από τη ιοίκηση του Φορέα.

14 14 από 24 γ. Στην περίπτωση διαγραφής κατά το παρόν άρθρο, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει σχετικά τους συνδεδεµένους Φορείς, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ίσχυσε κατά τη δηµιουργία της πληροφορίας. Οµοίως, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει για τη γενόµενη διαγραφή και τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, στον οποίο αφορά, µε απαντητική επιστολή της, εφόσον το σχετικό αίτηµα είχε υποβληθεί σε αυτή από τον ίδιο. 5-3 ιαγραφή δεδοµένου λόγω ακύρωσης της καταγγελίας/οφειλής ιαγραφή δεδοµένου από το αρχείο πραγµατοποιείται όταν η καταγγελία/οφειλή ακυρωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Απαιτείται έγγραφο αίτηµα του Φορέα, φέρον διπλή έγκριση, εκ των οποίων η πρώτη πρέπει να προέρχεται από τη ιοίκησή του. Επικυρωµένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης µετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της µπορούν να προσκοµισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προτού προβεί στη διαγραφή, θα διενεργεί επαλήθευσή τους µέσω επικοινωνίας της µε τον αρµόδιο Φορέα ή µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση υποβολής του αιτήµατος διαγραφής από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει αυτόν για τις ενέργειές της µε αποστολή απαντητικής επιστολής. 5-4 Συµπλήρωση εδοµένου Συµπλήρωση δεδοµένου πραγµατοποιείται κατά περίπτωση (εξόφληση, ρύθµιση, άσκηση αγωγής, ακύρωση µε οριστική απόφαση) µε βάση έγγραφο αίτηµα του Φορέα. Σε περίπτωση προσκόµισης των αποδεικτικών της συµπλήρωσης εγγράφων από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προτού προβεί στη σχετική συµπλήρωση του αρχείου της, θα διενεργεί επαλήθευσή τους µέσω επικοινωνίας της µε τον αρµόδιο Φορέα ή µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση υποβολής του αιτήµατος συµπλήρωσης από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει αυτόν για τις ενέργειές της µε αποστολή απαντητικής επιστολής. 6. ιόρθωση εδοµένων που έχουν ενταχθεί στο Αρχείο

15 15 από 24 α. ιόρθωση δεδοµένου πραγµατοποιείται όταν διαπιστώνεται, κατά τρόπο τεκµηριωµένο, ότι οποιοδήποτε στοιχείο που έχει ενταχθεί στο Αρχείο και αφορά την ταυτότητα του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (πχ. ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, ΑΦΜ), ή την ίδια την πληροφορία (πχ. κωδικός καταχώρησης) δεν είναι ακριβές. β. Η διαπίστωση του λάθους γίνεται κατόπιν επανελέγχου του δεδοµένου, είτε µε πρωτοβουλία του Φορέα, είτε µετά από αίτηση του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ή προς τον Φορέα. Σε περίπτωση επισήµανσης στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή εσφαλµένου δεδοµένου η αίτησή του διαβιβάζεται στον Φορέα που απέστειλε τη σχετική πληροφορία και ζητείται ο επανέλεγχος του δεδοµένου. γ. Εφόσον τελικά διαπιστωθεί εσφαλµένη επεξεργασία και καταχώρηση πληροφορίας στο Αρχείο γίνεται διαγραφή της καταχώρησης κατόπιν σχετικής εντολής του Φορέα, ο οποίος στη συνέχεια προβαίνει σε εκ νέου καταχώρηση µε τα ορθά δεδοµένα. Στην περίπτωση αυτή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει σχετικά τους συνδεδεµένους Φορείς, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ίσχυσε κατά τη δηµιουργία της πληροφορίας. δ. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει σχετικά µε τη διόρθωση ή µη τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, εφόσον ο τελευταίος είχε υποβάλει αίτηση προς αυτή. 7. Χρόνος ιατήρησης των εδοµένων στο Αρχείο Ο χρόνος παραµονής των στοιχείων των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών στο αρχείο ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία της καταγγελίας ή εισαγωγής της σχετικής οφειλής. Μετά την πάροδο των δέκα (10) ετών, κάθε δεδοµένο του αρχείου διαγράφεται αυτόµατα. 8. Εξυπηρέτηση των Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών 8-1 Γενικά α. Σύµφωνα µε το Ν.2472/97, κάθε υποκείµενο προσωπικού δεδοµένου έχει το δικαίωµα να έχει πρόσβαση στο Αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προκειµένου να ενηµερωθεί εάν δεδοµένα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας και σε καταφατική περίπτωση

16 16 από 24 ποία είναι αυτά τα δεδοµένα, την προέλευση, τους σκοπούς της επεξεργασίας κλπ. β. Επίσης ο νόµος δίδει το δικαίωµα σε κάθε υποκείµενο προσωπικού δεδοµένου να προβάλλει αντιρρήσεις αναφορικά µε την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 Ν. 2472/1997, κάθε υποκείµενο προσωπικού δεδοµένου δικαιούται να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο την άµεση αναστολή ή µη εφαρµογή απόφασης που έχει ληφθεί αποκλειστικά µε την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων, εφόσον αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της συναλλακτικής συµπεριφοράς του, ιδίως µάλιστα ως προς την αξιοπιστία του και την φερεγγυότητά του ως προς τη διαµεσολάβηση σε ασφαλιστικές εργασίες. γ. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ επιθυµεί τη µεγίστη δυνατή διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων στην άσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων τους και την πλήρη και έγκαιρη ανταπόκριση των οργάνων και στελεχών της στην εξέταση των αιτηµάτων τους. δ. Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων στην άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης (ανωτέρω παραγρ. 8-1α) η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ διαθέτει «Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού», στην Αθήνα και το Μαρούσι Αττικής, τα οποία δέχονται και εξετάζουν τα σχετικά αιτήµατα και απαντούν σ αυτά εµπροθέσµως. Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζονται και οι αιτήσεις που παραλαµβάνονται µέσω ταχυδροµείου. ε. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ την ίδια εξυπηρέτηση, η οποία προβλέπεται ανωτέρω και εδράζεται στον Ν. 2472/97, παρέχει και στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που λειτουργούν µε τη µορφή του νοµικού προσώπου. στ. Για τη διευκόλυνση των υποκειµένων των δεδοµένων του Αρχείου, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, στην άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και την ταχεία και πλήρη αντιµετώπιση των αιτηµάτων τους διατίθεται τυποποιηµένο έντυπο αίτησης παροχής πληροφοριών, µε τη συµπλήρωση του οποίου δύνανται να πληροφορηθούν το σύνολο των δεδοµένων που τυχόν βρίσκονται καταχωρηµένα στο Αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και τους αφορούν. 9. Αποδέκτες των εδοµένων

17 17 από 24 Πρόσβαση στα κατά τα ανωτέρω δεδοµένα του αρχείου θα έχουν, για ίδια χρήση και για την εξυπηρέτηση του σκοπού του αρχείου, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένα στελέχη της ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (άρ. 1 Ν. 3867/2010, Φ.Ε.Κ. 128/Α'), όπως και ειδικά εξουσιοδοτηµένοι χρήστες των Φορέων που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι προφανές ότι στο συγκεκριµένο αρχείο ουδεµία πρόσβαση των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων επιτρέπεται. Περαιτέρω, µε σκοπό την εξασφάλιση της πληρότητας του εν λόγω αρχείου εφαρµόζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας και η αρχή της υποχρεωτικής συνεισφοράς των πληροφοριών. Οι Φορείς οφείλουν να εισφέρουν πρωτογενή δεδοµένα στο αρχείο, εφόσον προκύπτουν τα γεγονότα που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο σύστηµα Ενηµέρωση των Υποκειµένων των εδοµένων Η ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων (ασφαλιστικών διαµεσολαβητών) για τη λειτουργία του αρχείου πραγµατοποιείται δια του τύπου σύµφωνα µε την µε αριθµό 408/ απόφαση του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ 1250/ ) και θα επαναλαµβάνεται κατ έτος. Επιπλέον, µε ευθύνη των Φορέων, η ενηµέρωση των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών πραγµατοποιείται και κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τους Φορείς, στις οποίες θα περιλαµβάνεται συγκεκριµένος ευδιάκριτος όρος, ακριβώς επάνω από το σηµείο, στο οποίο τίθεται η υπογραφή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, το περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η Ασφαλιστική Επιχείρηση ενηµερώνει τον αντισυµβαλλόµενο στην παρούσα, Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, και αυτός λαµβάνει γνώση ότι, µε σκοπό τον περιορισµό της αθέµιτης συµπεριφοράς και την εξυγίανση των συναλλαγών στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, η πληροφορία: Α. για την τυχόν εκ µέρους του καθυστέρηση απόδοσης εισπραχθέντων ασφαλίστρων άνω των 5.000,00 (σε εγγεγραµµένα ασφάλιστρα συµβολαίων παραγωγής του) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών (χωρίς τη µεσολάβηση καταγγελίας) Β. για την καταγγελία της παρούσας σύµβασης από την Ασφαλιστική Επιχείρηση για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

18 18 από 24 Ανεξόφλητα υπόλοιπα ασφαλίστρων, που είχαν εισπραχθεί και θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί, σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων συνεργασίας και τη νοµοθεσία. Μη τήρηση όρου σύµβασης διακανονισµού οφειλών µεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Αλλοίωση ποσών συναλλαγών. Έκδοση ασφαλιστηρίων ή άλλων εταιρικών εγγράφων/ εντύπων που δεν έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ασφαλιστικής επιχείρησης Εκ προθέσεως εσφαλµένη συµπλήρωση προτάσεων ασφάλισης. Εµπλοκή σε απατηλές αιτήσεις ασφαλιστικών αποζηµιώσεων. Μη απόδοση στον ασφαλισµένο ή σε τρίτο ποσών αποζηµιώσεων/ασφαλισµάτων Υποβολή µη εγκεκριµένης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο αίτησης εξαγοράς. Υποβολή µη εγκεκριµένης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο αίτησης τροποποίησης όρων συµβολαίων. Μη εγκεκριµένη από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο µεταφορά ασφαλιστικής σύµβασης. Επιβολή κύρωσης από ηµόσια Αρχή για παράβαση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας ή/και της νοµοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή. Απόκρυψη του γεγονότος της άσκησης επαγγέλµατος χωρίς να έχει αποκτηθεί ή αφού έχει αφαιρεθεί η άδεια προς τούτο ή πληροφοριών που στοιχειοθετούν τους λόγους που οδήγησαν στο γεγονός αυτό. Επιβολή κυρώσεων λόγω παραβίασης της νοµοθεσίας περί ξεπλύµατος χρήµατος. καθώς και τα δεδοµένα που εξατοµικεύουν αυτόν θα διαβιβασθούν και καταχωρηθούν σε αρχείο όµοιων πληροφοριών που τηρεί η εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Αλαµάνας αρ. 2, τ.κ , τηλ Στο αρχείο καταχωρούνται επίσης και δεδοµένα που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα Μέλη της ιοίκησης του νοµικού προσώπου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Πρόσβαση στο ανωτέρω αρχείο θα έχουν, για ίδια χρήση και για την εξυπηρέτηση του σκοπού του αρχείου, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένα στελέχη της ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (άρ. 1 Ν. 3867/2010, Φ.Ε.Κ. 128/Α'), όπως και ειδικά εξουσιοδοτηµένοι χρήστες των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο συγκεκριµένο αρχείο ουδεµία πρόσβαση των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων θα επιτρέπεται, ενώ, αντιστρόφως, καµία πρόσβαση δεν επιτρέπεται στους ανωτέρω αποδέκτες του αρχείου στα λοιπά αρχεία που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στο αρχείο τηρούνται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών. Κάθε υποκείµενο δεδοµένου έχει δικαίωµα πρόσβασης στο ανωτέρω αρχείο και αντίρρησης σύµφωνα µε τους όρους του Ν. 2472/1997.» Για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, των οποίων οι σχετικές συµβάσεις έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω αρχείου, η ενηµέρωση θα πραγµατοποιηθεί από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ για λογαριασµό των Φορέων που έχουν συνάψει τις σχετικές συµβάσεις µε αποστολή ενηµερωτικής επιστολής, κατά τον προαναφερθέντα όρο.

19 19 από 24 Τέλος, µε ευθύνη των Φορέων, οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, των οποίων οι συµβάσεις καταγγέλλονται, θα ενηµερώνονται για την καταχώρησή τους στο εν λόγω αρχείο και τα δικαιώµατά τους κατά τη στιγµή της καταγγελίας της συµβάσεώς τους. Οµοίως θα ενηµερώνονται οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και στις περιπτώσεις που καθυστερούν να αποδώσουν εισπραχθέντα ασφάλιστρα κατά την έγγραφη όχλησή τους από τους Φορείς.

20 20 από 24 ΜΕΡΟΣ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ Παρατίθενται τα στοιχεία για κάθε περίπτωση συλλεγοµένων δεδοµένων, τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισµό του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, τη συγκεκριµενοποίηση των πληροφοριών και για τη µεθοδική ένταξή τους σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα. Οι κατηγορίες των συλλεγοµένων δεδοµένων αναφέρονται µε τις ενδείξεις της παραγράφου 1 του µέρους Α του παρόντος Κανονισµού και καταχωρίζονται στο αρχείο µε αποκλειστική ευθύνη των Φορέων. 1 Ασφαλιστικοί ιαµεσολαβητές 1. Κωδικός Φορέα 2. ΑΦΜ ασφαλιστικού διαµεσολαβητή 2. Α Τ ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (προκειµένου για φυσικά πρόσωπα) 3. Επωνυµία (προκειµένου για νοµικά πρόσωπα)/ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (προκειµένου για φυσικά πρόσωπα) 4. ιακριτικός τίτλος ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (προκειµένου για νοµικά πρόσωπα) 5. Φύλο (προκειµένου για φυσικά πρόσωπα) 6. Πλήρης διεύθυνση έδρας (οδός, αριθµός Τ.Κ., πόλη) ή κατοικίας (για τα µέλη της διοίκησης) και τηλέφωνο ασφαλιστικού διαµεσολαβητή 7. Αριθµός Μητρώου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου (ΑΜΕΕ) 8. Κατηγορία Ασφαλιστικού ιαµεσολαβητή 1 9. Ποσό οφειλής 10. Ηµεροµηνία καταγγελίας/οφειλής 11. Κωδικός συµπεριφοράς που καταχωρείται (κωδικός καταχώρησης) 1 1 ιαµεσολαβητές µε κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση : 1. i Ασφαλιστικός Σύµβουλος 1. ii Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων 1. iii Πράκτορας 1. iv Μεσίτης 2 Συνδεδεµένος διαµεσολαβητής ( 1. i έως iii, 3) 3 Συνδεδεµένοι διαµεσολαβητές µε κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα άλλη από την ασφαλιστική διαµεσολάβηση 3. i Τράπεζα, ΑΕ ΑΚ 3. ii Άλλο νοµικό πρόσωπο (πχ. Αγροτικός Συνεταιρισµός, κλπ)

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 190 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 196 20060914 Τέθηκε σε ισχύ: 14.09.2006 Τίτλος Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των Προσώπων που ασκούν Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101

Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101 Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΠΕΑ20150101 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Αντικειμενικός σκοπός... 3 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα