ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ

2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 8 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 9 ΜΕΡΟΣ Α 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατηγορίες εδοµένων Αρχείου Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Πηγές Άντλησης των εδοµένων Συλλογή εδοµένων Χρόνος & Τρόπος Συλλογής εδοµένων Έλεγχος εδοµένων Μηχανογραφική Επεξεργασία των εδοµένων Εισαγωγή εδοµένων στο Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Παραγόµενα Προϊόντα ιαγραφή και Συµπλήρωση των εδοµένων που έχουν ενταχθεί στο Αρχείο ιαγραφή εδοµένων λόγω παρέλευσης χρόνου ιαγραφή εδοµένου που δεν ανήκει στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ιαγραφή δεδοµένου λόγω ακύρωσης της καταγγελίας/οφειλής Συµπλήρωση εδοµένου ιόρθωση εδοµένων που έχουν ενταχθεί στο Αρχείο Χρόνος ιατήρησης των εδοµένων στο Αρχείο Εξυπηρέτηση των Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Γενικά Αποδέκτες των εδοµένων Ενηµέρωση των Υποκειµένων των εδοµένων 17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ 20 1 Ασφαλιστικοί ιαµεσολαβητές 20 2 Στοιχεία Φυσικών Προσώπων Μελών της ιοίκησης Νοµικού Προσώπου Ασφαλιστικού ιαµεσολαβητή, όπως αυτά αναφέρονται στους Ορισµούς του παρόντος (έως τέσσερις) 21 ΜΕΡΟΣ Γ 21 ΛΟΙΠΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας 21

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 3 από οµή Αρχείων Περιγραφή Αρχείου Επεξεργασία -Αποθήκευση / Φύλαξη και Συντήρηση του Αρχείου Υπεύθυνος Αρχείου Κανόνες ασφάλειας χρήσης / πρόσβασης, διατήρησης του Αρχείου Πολιτική Ασφαλείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 24

4 4 από 24 ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) Ασφάλιση Ασφάλισµα Κοινωνία οµοίων κινδύνων που παρέχει στα µέλη της αυτόνοµη αξίωση για κάλυψη οικονοµικής ανάγκης έναντι ανταλλάγµατος. Αφορά µόνον ιδιωτική και όχι κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Η παροχή στην οποία υποχρεούται ο Φορέας όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση). (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Ασφαλισµένος Το πρόσωπο στο οποίο αφορά ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος ή πλήττεται από την πραγµατοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου. (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής Ασφαλιστικός πράκτορας Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει ή ασκεί µε αµοιβή δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης κατά τις διατάξεις του Π.. 190/06 και του Ν.1569/85 οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση, πρόταση, παροχή προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συµβάσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης ή σύναψη αυτών ή παροχή συνδροµής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής υπό την παραπάνω έννοια µπορεί να είναι ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο µεσίτης ασφαλίσεων, ο ασφαλιστικός σύµβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων (άρθρο 1 Ν. 1569/1985). Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει ως έργο την ανάληψη µε σύµβαση, έναντι προµήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και για λογαριασµό µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει,

5 5 από 24 Ασφαλιστική σύµβαση Ασφαλιστικός σύµβουλος Λήπτης της ασφάλισης Μέλη ιοίκησης Νοµικού Προσώπου - Ασφαλιστικού ιαµεσολαβητή Μεσίτης ασφαλίσεων προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαµέσου άλλων διαµεσολαβούντων για λογαριασµό µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών ή µεσιτικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συµβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισµένο κάθε αναγκαία συνδροµή κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης και ιδιαίτερα µετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης (άρθρο 2 Ν. 1569/1985 & και άρθρο 4 Π..190/06). Ιδιωτικού δικαίου σύµβαση, δυνάµει της οποίας ο Φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενό του (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτο, παροχή (ασφάλισµα) σε χρήµα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό (ασφαλιστική περίπτωση) από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Ασφαλιστικός σύµβουλος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, µε ασφαλιστικές συµβάσεις, για λογαριασµό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή µεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων για την πρόσκτηση εργασιών (άρθρο 16 Ν. 1569/1985 και άρθρο 4 Π..190/06). Το πρόσωπο που καταρτίζει την ασφαλιστική σύµβαση µε τον Φορέα και ευθύνεται για την καταβολή ασφαλίστρων (άρθρο 1 Ν. 2496/1997). Τα φυσικά πρόσωπα µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, τα οποία ασκούν διοίκηση ή / και διαχείριση στο νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ως ασφαλιστικός διαµεσολαβητής. Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο, κατ εντολή του ασφαλιζόµενου, χωρίς να

6 6 από 24 Σύµβαση Συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεσµεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προµήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόµενους ή αντασφαλιζόµενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, να λαµβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόµενου ή αντασφαλιζοµένου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου (άρθρο 15α Ν. 1569/1985 και άρθρο 4 Π..190/06). Η σύµβαση συνεργασίας αποκλειστικής ή µη µεταξύ του Φορέα και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εξ ονόµατος και για λογαριασµό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους, αλλά το οποίο δεν εισπράττει τα ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορά κάθε µία από αυτές. Θεωρείται επίσης, ως συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν κάθε µια από αυτές, κάθε πρόσωπο που ασκεί την δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης η οποία είναι συµπληρωµατική προς την κύρια

7 7 από 24 Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων επαγγελµατική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί συµπλήρωµα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής του και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη (άρθρο 2 παρ.7 Π..190/06). Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο για λογαριασµό µιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και µιας µόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζηµιών, έναντι προµήθειας διαµεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων διαµέσου οµάδας ασφαλιστικών συµβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει (άρθρο 20 Ν. 1569/1985). Φορέας Η ασφαλιστική επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του Ν.. 400/70 µε αποκλειστικό σκοπό την ανάληψη κινδύνων και η οποία στο πλαίσιο άσκησης των εργασιών της, συνάπτει σύµβαση συνεργασίας µε τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Ο Φορέας υποχρεούται να παρέχει τα προβλεπόµενα στον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και δικαιούται να λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου του Αρχείου Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών.

8 8 από 24 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε παράτυπη συµπεριφορά (εφεξής «Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών» ή «Αρχείο»), αφορά αφενός σε καθυστερήσεις (άνω των τριών - 3- µηνών) απόδοσης ασφαλίστρων σχετικά µεγάλου ύψους (άνω των 5.000,00 ) που έχουν εισπραχθεί από τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές προς τους Φορείς και αφετέρου στις γενόµενες καταγγελίες των σχετικών συµβάσεων που υφίσταντο µεταξύ των ανωτέρω για τους λόγους που περιγράφονται στη συνέχεια (Μέρος Α, άρθρο 1). Στο αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών δεν καταγράφεται πληροφορία που αφορά στις ασφαλιστικές συµβάσεις και στους λήπτες της ασφάλισης ή ασφαλισµένους ή δικαιούχους ασφαλίσµατος. Τόσο η καθυστέρηση απόδοσης ασφαλίστρων, όσο και η καταγγελία της σύµβασης των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών θα βασίζεται στην αντικειµενική πληροφόρηση από τους Φορείς. Για τη µεγιστοποίηση της ωφέλειας του αρχείου καθίσταται αναγκαία η συλλογή πληροφοριών από το σύνολο των Φορέων της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια της πληροφόρησης. Κατ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πληροφόρηση των αποδεκτών του αρχείου σχετικά µε τα ανεξόφλητα ασφάλιστρα και την καταγγελία των συµβάσεων των συµβεβληµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και µε τα αίτια αυτής και παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα εκτίµησης του κινδύνου που απορρέει από τη σύναψη σύµβασης µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό διαµεσολαβητή µε απώτερο σκοπό την προστασία της πίστης και των συναλλαγών στην ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και την προστασία των ίδιων των ληπτών της ασφάλισης και ασφαλισµένων, όπως αναλύεται κατωτέρω. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Το αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών εξυπηρετεί το σκοπό τήρησης του Αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και τον σκοπό της επεξεργασίας που πραγµατοποιεί, δηλαδή, την ενίσχυση της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών, µέσω της παροχής της δυνατότητας στους αποδέκτες του να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τη σύναψη σύµβασης µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Ειδικότερα, το αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών έχει ως σκοπό: τον περιορισµό της αθέµιτης συµπεριφοράς και την εξυγίανση των συναλλαγών στην ιδιωτική ασφάλιση, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη σύναψη συµβάσεων συνεργασίας µε αφερέγγυους ή παρανοµούντες ασφαλιστικούς µεσολαβητές, την προστασία των ασφαλισµένων, οι οποίοι αναλαµβάνουν συχνά σοβαρό κόστος αποβλέποντας σε καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας, συνταξιοδότησης κλπ.,

9 9 από 24 την ενίσχυση της εποπτείας του συστήµατος της ιδιωτικής ασφάλισης, µε την οποία είναι κατά νόµο επιφορτισµένη η Τράπεζα της Ελλάδος και τελικά την προαγωγή και προστασία του θεσµού της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα µας και της εδραίωσης της πίστης σε αυτήν. Το εξειδικευµένο αυτό αρχείο δηµιουργήθηκε κατόπιν αιτήµατος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φορέων), µε σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εποπτεύουσας την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα (άρθρο 1 Ν. 3867/2010), λόγω της ανάγκης περιορισµού της σηµαντικότατης αύξησης των παράτυπων συµπεριφορών (αθέτηση κανόνα δικαίου ή συµβατικού όρου) εκ µέρους ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε σκοπό την αποκατάσταση της οµαλότητας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανές ότι η συγκεκριµένη επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του ως άνω σκοπού, η επιδίωξη του οποίου υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων των υποκειµένων, για το λόγο δε αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεσή τους κατ άρθρο 5 παρ. 2 εδ. ε Ν. 2472/97. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο αρχείο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών παρέχονται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στους αποδέκτες των δεδοµένων στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και επίτευξης του ανωτέρω περιγραφόµενου σκοπού χωρίς αξιολογικές ή άλλες κρίσεις επ αυτών προκειµένου να αξιολογηθούν ελεύθερα από αυτούς.

10 10 από 24 ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κατηγορίες εδοµένων Αρχείου Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Τα δεδοµένα του αρχείου αφορούν: Α. (Κωδ. 01) : σε ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει να αποδώσουν εισπραχθέντα ασφάλιστρα προς τους Φορείς, κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας (αρ. 33 παρ. 2 ν.δ/τος 400/70), εφόσον τα ασφάλιστρα αυτά υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 5.000,00 (σε εγγεγραµµένα ασφάλιστρα συµβολαίων παραγωγής τους) για χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που η σχετική οφειλή έγινε απαιτητή (χωρίς τη µεσολάβηση καταγγελίας). Β. σε ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, των οποίων η σχετική σύµβαση έχει καταγγελθεί για τους παρακάτω λόγους. (Κωδ. 02) : Ανεξόφλητα υπόλοιπα ασφαλίστρων, που είχαν εισπραχθεί και θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί, σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων συνεργασίας και τη νοµοθεσία. (Κωδ. 03) : Μη τήρηση όρου σύµβασης διακανονισµού οφειλών µεταξύ του Φορέα και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (Κωδ. 04) : Αλλοίωση ποσών συναλλαγών. (Κωδ. 05) : Έκδοση ασφαλιστηρίων ή άλλων εταιρικών εγγράφων/ εντύπων που δεν έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Φορέα. (Κωδ. 06) : Εκ προθέσεως εσφαλµένη συµπλήρωση προτάσεων ασφάλισης. (Κωδ. 07) : Εµπλοκή σε απατηλές αιτήσεις ασφαλιστικών αποζηµιώσεων. (Κωδ. 08) : Μη απόδοση στον ασφαλισµένο ή σε τρίτο ποσών αποζηµιώσεων/ασφαλισµάτων. (Κωδ. 09) : Υποβολή µη εγκεκριµένης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο αίτησης εξαγοράς. (Κωδ. 10) : Υποβολή µη εγκεκριµένης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο αίτησης τροποποίησης όρων συµβολαίων. (Κωδ. 11) : Μη εγκεκριµένη από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο µεταφορά ασφαλιστικής σύµβασης. (Κωδ. 12) : Επιβολή κύρωσης από ηµόσια Αρχή για παράβαση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας ή/και της νοµοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή. (Κωδ. 13) : Απόκρυψη του γεγονότος της άσκησης επαγγέλµατος χωρίς να έχει αποκτηθεί ή αφού έχει αφαιρεθεί η άδεια προς τούτο ή πληροφοριών που στοιχειοθετούν τους λόγους που οδήγησαν στο γεγονός αυτό.

11 11 από 24 (Κωδ. 14) : Επιβολή κυρώσεων λόγω παραβίασης της νοµοθεσίας περί ξεπλύµατος χρήµατος Στο Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών καταχωρούνται περιπτώσεις καθυστερήσεων και καταγγελιών που λαµβάνουν χώρα µετά την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω αρχείου. 2. Πηγές Άντλησης των εδοµένων Τα στοιχεία σχετικά µε τις καθυστερήσεις απόδοσης εισπραχθέντων ασφαλίστρων και τις καταγγελίες συµβάσεων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών συγκεντρώνονται για κάθε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή κατά περίπτωση από τον κάθε Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική ενηµέρωση του Αρχείου. 3. Συλλογή εδοµένων 3-1 Χρόνος & Τρόπος Συλλογής εδοµένων Η συλλογή των πληροφοριών πραγµατοποιείται µε εισαγωγή αυτών σε ειδική εφαρµογή από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του εκάστοτε Φορέα, µετά από έγκριση της ιοίκησής του, όποτε προκύπτει η πληροφορία. Η εισαγωγή δεδοµένων από τους Φορείς στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προϋποθέτει τον έλεγχο των σχετικών πληροφοριών από εξειδικευµένο προσωπικό τους και άπτεται της αποκλειστικής ευθύνης τους. 3-2 Έλεγχος εδοµένων Τα δεδοµένα ελέγχονται µηχανογραφικά και σε περίπτωση µη συµπλήρωσης πεδίων, που είναι όλα υποχρεωτικά, η σχετική εισαγωγή απορρίπτεται, ενώ ταυτόχρονα ενηµερώνεται ηλεκτρονικά ο Φορέας για την ελλιπή συµπλήρωση. Για κάθε εισαγωγή δεδοµένου σηµειώνεται ηµεροµηνία παραλαβής και µοναδικός αύξων αριθµός παραλαβής. Οι Φορείς έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων που εισάγουν στο Αρχείο µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα δυνατότητας συνολικής εµφάνισης των καταχωρήσεων που οι ίδιοι έχουν πραγµατοποιήσει για το χρονικό διάστηµα που ορίζουν.

12 12 από Μηχανογραφική Επεξεργασία των εδοµένων 4-1 Εισαγωγή εδοµένων στο Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Μέσω των οθονών που επιτρέπουν την εισαγωγή δεδοµένων στο Aρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών οι Φορείς καταχωρούν τα απαραίτητα στοιχεία προσδιορισµού του καταχωρούµενου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, όπως αυτά ορίζονται στο Μέρος Β του παρόντος Κανονισµού. Στη συνέχεια, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή της πληροφορίας στο Αρχείο Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών. Κατά τη διαδικασία αυτή επιχειρείται αυτόµατη ταύτιση της εισαχθείσας πληροφορίας µε υφιστάµενες οικονοµικές µονάδες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) του υπάρχοντος Αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες ταύτισης: Προκειµένου για Νοµικά Πρόσωπα: ΑΦΜ και Επωνυµία ή διακριτικός τίτλος Προκειµένου για Φυσικά Πρόσωπα: ΑΦΜ ή/και Α Τ και Επώνυµο + Όνοµα + Πατρώνυµο Εάν τα στοιχεία µίας οικονοµικής µονάδας, στην οποία ανήκουν τα προς εισαγωγή δεδοµένα, δεν ταυτίζονται µε τα στοιχεία του υφισταµένου Αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, τότε αυτή παραπέµπεται για οπτικό έλεγχο που διενεργείται από ειδικό τµήµα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Μετά το τέλος του οπτικού ελέγχου αποφασίζεται εάν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί τελικά ταύτιση µε κάποια οικονοµική µονάδα του Αρχείου ή εάν θα δηµιουργηθεί νέα οικονοµική µονάδα, ενώ κατά περίπτωση µπορεί να καταστεί αναγκαία η επικοινωνία µε τον Φορέα για παροχή διευκρινίσεων. 4-2 Παραγόµενα Προϊόντα Οι πληροφορίες του αρχείου ασφαλιστικών διαµεσολαβητών παρέχονται στους αποδέκτες (βλ. κατωτέρω υπό 9) ως εξής: Α. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες ειδοποιούνται κατά την είσοδό τους στην εφαρµογή για κάθε µεταβολή δεδοµένου (νέα καταχώρηση ή διαγραφή). Β. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης των δεδοµένων του αρχείου ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε βάση : τον ΑΦΜ του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή

13 13 από 24 τον Αριθµό Μητρώου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου (ΑΜΕΕ) του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή τον Α Τ του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή και το ονοµατεπώνυµο/επωνυµία/διακριτικό τίτλο, πατρώνυµο, διεύθυνση Κατά τη διάθεση των δεδοµένων στους χρήστες γίνεται αναφορά στον Φορέα που εισήγαγε αυτά στο αρχείο. 5. ιαγραφή και Συµπλήρωση των εδοµένων που έχουν ενταχθεί στο Αρχείο 5-1 ιαγραφή εδοµένων λόγω παρέλευσης χρόνου ιαγραφή δεδοµένου από το αρχείο πραγµατοποιείται στη περίπτωση συµπλήρωσης του προβλεπόµενου χρόνου διατήρησης των πληροφοριών στο αρχείο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 7 του παρόντος Κανονισµού. 5-2 ιαγραφή εδοµένου που δεν ανήκει στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή α. Όταν αποδεικνύεται τεκµηριωµένα ότι συγκεκριµένο δεδοµένο δεν αφορά τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, στον οποίο φέρεται ότι ανήκει, διαγράφεται. β. Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας της διαγραφής ενός δεδοµένου από τη µερίδα ενός ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, ως µη ανήκοντος σ αυτόν, πραγµατοποιείται δια του επανελέγχου του δεδοµένου, είτε µε πρωτοβουλία του Φορέα (κυρίως σε περίπτωση εκ παραδροµής καταχώρησης) είτε κατόπιν αιτήσεως του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ή προς τον Φορέα. Σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η τελευταία τη διαβιβάζει προς τον Φορέα που εισήγαγε τη σχετική πληροφορία και ζητείται ο επανέλεγχος του δεδοµένου. Εφόσον τελικά διαπιστωθεί εσφαλµένη επεξεργασία γίνεται διαγραφή της πληροφορίας κατόπιν έγγραφης εντολής του Φορέα, φέρουσας διπλής εγκρίσεως, εκ των οποίων η πρώτη πρέπει να είναι από τη ιοίκηση του Φορέα.

14 14 από 24 γ. Στην περίπτωση διαγραφής κατά το παρόν άρθρο, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει σχετικά τους συνδεδεµένους Φορείς, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ίσχυσε κατά τη δηµιουργία της πληροφορίας. Οµοίως, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει για τη γενόµενη διαγραφή και τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, στον οποίο αφορά, µε απαντητική επιστολή της, εφόσον το σχετικό αίτηµα είχε υποβληθεί σε αυτή από τον ίδιο. 5-3 ιαγραφή δεδοµένου λόγω ακύρωσης της καταγγελίας/οφειλής ιαγραφή δεδοµένου από το αρχείο πραγµατοποιείται όταν η καταγγελία/οφειλή ακυρωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Απαιτείται έγγραφο αίτηµα του Φορέα, φέρον διπλή έγκριση, εκ των οποίων η πρώτη πρέπει να προέρχεται από τη ιοίκησή του. Επικυρωµένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης µετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της µπορούν να προσκοµισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προτού προβεί στη διαγραφή, θα διενεργεί επαλήθευσή τους µέσω επικοινωνίας της µε τον αρµόδιο Φορέα ή µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση υποβολής του αιτήµατος διαγραφής από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει αυτόν για τις ενέργειές της µε αποστολή απαντητικής επιστολής. 5-4 Συµπλήρωση εδοµένου Συµπλήρωση δεδοµένου πραγµατοποιείται κατά περίπτωση (εξόφληση, ρύθµιση, άσκηση αγωγής, ακύρωση µε οριστική απόφαση) µε βάση έγγραφο αίτηµα του Φορέα. Σε περίπτωση προσκόµισης των αποδεικτικών της συµπλήρωσης εγγράφων από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προτού προβεί στη σχετική συµπλήρωση του αρχείου της, θα διενεργεί επαλήθευσή τους µέσω επικοινωνίας της µε τον αρµόδιο Φορέα ή µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση υποβολής του αιτήµατος συµπλήρωσης από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει αυτόν για τις ενέργειές της µε αποστολή απαντητικής επιστολής. 6. ιόρθωση εδοµένων που έχουν ενταχθεί στο Αρχείο

15 15 από 24 α. ιόρθωση δεδοµένου πραγµατοποιείται όταν διαπιστώνεται, κατά τρόπο τεκµηριωµένο, ότι οποιοδήποτε στοιχείο που έχει ενταχθεί στο Αρχείο και αφορά την ταυτότητα του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (πχ. ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, ΑΦΜ), ή την ίδια την πληροφορία (πχ. κωδικός καταχώρησης) δεν είναι ακριβές. β. Η διαπίστωση του λάθους γίνεται κατόπιν επανελέγχου του δεδοµένου, είτε µε πρωτοβουλία του Φορέα, είτε µετά από αίτηση του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ή προς τον Φορέα. Σε περίπτωση επισήµανσης στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή εσφαλµένου δεδοµένου η αίτησή του διαβιβάζεται στον Φορέα που απέστειλε τη σχετική πληροφορία και ζητείται ο επανέλεγχος του δεδοµένου. γ. Εφόσον τελικά διαπιστωθεί εσφαλµένη επεξεργασία και καταχώρηση πληροφορίας στο Αρχείο γίνεται διαγραφή της καταχώρησης κατόπιν σχετικής εντολής του Φορέα, ο οποίος στη συνέχεια προβαίνει σε εκ νέου καταχώρηση µε τα ορθά δεδοµένα. Στην περίπτωση αυτή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει σχετικά τους συνδεδεµένους Φορείς, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ίσχυσε κατά τη δηµιουργία της πληροφορίας. δ. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει σχετικά µε τη διόρθωση ή µη τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, εφόσον ο τελευταίος είχε υποβάλει αίτηση προς αυτή. 7. Χρόνος ιατήρησης των εδοµένων στο Αρχείο Ο χρόνος παραµονής των στοιχείων των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών στο αρχείο ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία της καταγγελίας ή εισαγωγής της σχετικής οφειλής. Μετά την πάροδο των δέκα (10) ετών, κάθε δεδοµένο του αρχείου διαγράφεται αυτόµατα. 8. Εξυπηρέτηση των Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών 8-1 Γενικά α. Σύµφωνα µε το Ν.2472/97, κάθε υποκείµενο προσωπικού δεδοµένου έχει το δικαίωµα να έχει πρόσβαση στο Αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προκειµένου να ενηµερωθεί εάν δεδοµένα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας και σε καταφατική περίπτωση

16 16 από 24 ποία είναι αυτά τα δεδοµένα, την προέλευση, τους σκοπούς της επεξεργασίας κλπ. β. Επίσης ο νόµος δίδει το δικαίωµα σε κάθε υποκείµενο προσωπικού δεδοµένου να προβάλλει αντιρρήσεις αναφορικά µε την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 Ν. 2472/1997, κάθε υποκείµενο προσωπικού δεδοµένου δικαιούται να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο την άµεση αναστολή ή µη εφαρµογή απόφασης που έχει ληφθεί αποκλειστικά µε την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων, εφόσον αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της συναλλακτικής συµπεριφοράς του, ιδίως µάλιστα ως προς την αξιοπιστία του και την φερεγγυότητά του ως προς τη διαµεσολάβηση σε ασφαλιστικές εργασίες. γ. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ επιθυµεί τη µεγίστη δυνατή διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων στην άσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων τους και την πλήρη και έγκαιρη ανταπόκριση των οργάνων και στελεχών της στην εξέταση των αιτηµάτων τους. δ. Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων στην άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης (ανωτέρω παραγρ. 8-1α) η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ διαθέτει «Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού», στην Αθήνα και το Μαρούσι Αττικής, τα οποία δέχονται και εξετάζουν τα σχετικά αιτήµατα και απαντούν σ αυτά εµπροθέσµως. Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζονται και οι αιτήσεις που παραλαµβάνονται µέσω ταχυδροµείου. ε. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ την ίδια εξυπηρέτηση, η οποία προβλέπεται ανωτέρω και εδράζεται στον Ν. 2472/97, παρέχει και στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που λειτουργούν µε τη µορφή του νοµικού προσώπου. στ. Για τη διευκόλυνση των υποκειµένων των δεδοµένων του Αρχείου, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, στην άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και την ταχεία και πλήρη αντιµετώπιση των αιτηµάτων τους διατίθεται τυποποιηµένο έντυπο αίτησης παροχής πληροφοριών, µε τη συµπλήρωση του οποίου δύνανται να πληροφορηθούν το σύνολο των δεδοµένων που τυχόν βρίσκονται καταχωρηµένα στο Αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και τους αφορούν. 9. Αποδέκτες των εδοµένων

17 17 από 24 Πρόσβαση στα κατά τα ανωτέρω δεδοµένα του αρχείου θα έχουν, για ίδια χρήση και για την εξυπηρέτηση του σκοπού του αρχείου, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένα στελέχη της ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (άρ. 1 Ν. 3867/2010, Φ.Ε.Κ. 128/Α'), όπως και ειδικά εξουσιοδοτηµένοι χρήστες των Φορέων που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι προφανές ότι στο συγκεκριµένο αρχείο ουδεµία πρόσβαση των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων επιτρέπεται. Περαιτέρω, µε σκοπό την εξασφάλιση της πληρότητας του εν λόγω αρχείου εφαρµόζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας και η αρχή της υποχρεωτικής συνεισφοράς των πληροφοριών. Οι Φορείς οφείλουν να εισφέρουν πρωτογενή δεδοµένα στο αρχείο, εφόσον προκύπτουν τα γεγονότα που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο σύστηµα Ενηµέρωση των Υποκειµένων των εδοµένων Η ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων (ασφαλιστικών διαµεσολαβητών) για τη λειτουργία του αρχείου πραγµατοποιείται δια του τύπου σύµφωνα µε την µε αριθµό 408/ απόφαση του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ 1250/ ) και θα επαναλαµβάνεται κατ έτος. Επιπλέον, µε ευθύνη των Φορέων, η ενηµέρωση των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών πραγµατοποιείται και κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τους Φορείς, στις οποίες θα περιλαµβάνεται συγκεκριµένος ευδιάκριτος όρος, ακριβώς επάνω από το σηµείο, στο οποίο τίθεται η υπογραφή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, το περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η Ασφαλιστική Επιχείρηση ενηµερώνει τον αντισυµβαλλόµενο στην παρούσα, Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, και αυτός λαµβάνει γνώση ότι, µε σκοπό τον περιορισµό της αθέµιτης συµπεριφοράς και την εξυγίανση των συναλλαγών στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, η πληροφορία: Α. για την τυχόν εκ µέρους του καθυστέρηση απόδοσης εισπραχθέντων ασφαλίστρων άνω των 5.000,00 (σε εγγεγραµµένα ασφάλιστρα συµβολαίων παραγωγής του) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών (χωρίς τη µεσολάβηση καταγγελίας) Β. για την καταγγελία της παρούσας σύµβασης από την Ασφαλιστική Επιχείρηση για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

18 18 από 24 Ανεξόφλητα υπόλοιπα ασφαλίστρων, που είχαν εισπραχθεί και θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί, σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων συνεργασίας και τη νοµοθεσία. Μη τήρηση όρου σύµβασης διακανονισµού οφειλών µεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Αλλοίωση ποσών συναλλαγών. Έκδοση ασφαλιστηρίων ή άλλων εταιρικών εγγράφων/ εντύπων που δεν έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ασφαλιστικής επιχείρησης Εκ προθέσεως εσφαλµένη συµπλήρωση προτάσεων ασφάλισης. Εµπλοκή σε απατηλές αιτήσεις ασφαλιστικών αποζηµιώσεων. Μη απόδοση στον ασφαλισµένο ή σε τρίτο ποσών αποζηµιώσεων/ασφαλισµάτων Υποβολή µη εγκεκριµένης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο αίτησης εξαγοράς. Υποβολή µη εγκεκριµένης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο αίτησης τροποποίησης όρων συµβολαίων. Μη εγκεκριµένη από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισµένο µεταφορά ασφαλιστικής σύµβασης. Επιβολή κύρωσης από ηµόσια Αρχή για παράβαση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας ή/και της νοµοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή. Απόκρυψη του γεγονότος της άσκησης επαγγέλµατος χωρίς να έχει αποκτηθεί ή αφού έχει αφαιρεθεί η άδεια προς τούτο ή πληροφοριών που στοιχειοθετούν τους λόγους που οδήγησαν στο γεγονός αυτό. Επιβολή κυρώσεων λόγω παραβίασης της νοµοθεσίας περί ξεπλύµατος χρήµατος. καθώς και τα δεδοµένα που εξατοµικεύουν αυτόν θα διαβιβασθούν και καταχωρηθούν σε αρχείο όµοιων πληροφοριών που τηρεί η εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Αλαµάνας αρ. 2, τ.κ , τηλ Στο αρχείο καταχωρούνται επίσης και δεδοµένα που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα Μέλη της ιοίκησης του νοµικού προσώπου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Πρόσβαση στο ανωτέρω αρχείο θα έχουν, για ίδια χρήση και για την εξυπηρέτηση του σκοπού του αρχείου, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένα στελέχη της ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (άρ. 1 Ν. 3867/2010, Φ.Ε.Κ. 128/Α'), όπως και ειδικά εξουσιοδοτηµένοι χρήστες των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο συγκεκριµένο αρχείο ουδεµία πρόσβαση των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων θα επιτρέπεται, ενώ, αντιστρόφως, καµία πρόσβαση δεν επιτρέπεται στους ανωτέρω αποδέκτες του αρχείου στα λοιπά αρχεία που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στο αρχείο τηρούνται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών. Κάθε υποκείµενο δεδοµένου έχει δικαίωµα πρόσβασης στο ανωτέρω αρχείο και αντίρρησης σύµφωνα µε τους όρους του Ν. 2472/1997.» Για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, των οποίων οι σχετικές συµβάσεις έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω αρχείου, η ενηµέρωση θα πραγµατοποιηθεί από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ για λογαριασµό των Φορέων που έχουν συνάψει τις σχετικές συµβάσεις µε αποστολή ενηµερωτικής επιστολής, κατά τον προαναφερθέντα όρο.

19 19 από 24 Τέλος, µε ευθύνη των Φορέων, οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, των οποίων οι συµβάσεις καταγγέλλονται, θα ενηµερώνονται για την καταχώρησή τους στο εν λόγω αρχείο και τα δικαιώµατά τους κατά τη στιγµή της καταγγελίας της συµβάσεώς τους. Οµοίως θα ενηµερώνονται οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και στις περιπτώσεις που καθυστερούν να αποδώσουν εισπραχθέντα ασφάλιστρα κατά την έγγραφη όχλησή τους από τους Φορείς.

20 20 από 24 ΜΕΡΟΣ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ Παρατίθενται τα στοιχεία για κάθε περίπτωση συλλεγοµένων δεδοµένων, τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισµό του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, τη συγκεκριµενοποίηση των πληροφοριών και για τη µεθοδική ένταξή τους σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα. Οι κατηγορίες των συλλεγοµένων δεδοµένων αναφέρονται µε τις ενδείξεις της παραγράφου 1 του µέρους Α του παρόντος Κανονισµού και καταχωρίζονται στο αρχείο µε αποκλειστική ευθύνη των Φορέων. 1 Ασφαλιστικοί ιαµεσολαβητές 1. Κωδικός Φορέα 2. ΑΦΜ ασφαλιστικού διαµεσολαβητή 2. Α Τ ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (προκειµένου για φυσικά πρόσωπα) 3. Επωνυµία (προκειµένου για νοµικά πρόσωπα)/ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (προκειµένου για φυσικά πρόσωπα) 4. ιακριτικός τίτλος ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (προκειµένου για νοµικά πρόσωπα) 5. Φύλο (προκειµένου για φυσικά πρόσωπα) 6. Πλήρης διεύθυνση έδρας (οδός, αριθµός Τ.Κ., πόλη) ή κατοικίας (για τα µέλη της διοίκησης) και τηλέφωνο ασφαλιστικού διαµεσολαβητή 7. Αριθµός Μητρώου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου (ΑΜΕΕ) 8. Κατηγορία Ασφαλιστικού ιαµεσολαβητή 1 9. Ποσό οφειλής 10. Ηµεροµηνία καταγγελίας/οφειλής 11. Κωδικός συµπεριφοράς που καταχωρείται (κωδικός καταχώρησης) 1 1 ιαµεσολαβητές µε κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση : 1. i Ασφαλιστικός Σύµβουλος 1. ii Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων 1. iii Πράκτορας 1. iv Μεσίτης 2 Συνδεδεµένος διαµεσολαβητής ( 1. i έως iii, 3) 3 Συνδεδεµένοι διαµεσολαβητές µε κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα άλλη από την ασφαλιστική διαµεσολάβηση 3. i Τράπεζα, ΑΕ ΑΚ 3. ii Άλλο νοµικό πρόσωπο (πχ. Αγροτικός Συνεταιρισµός, κλπ)

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφαλιστική Ζηµιά από την πλευρά του ιαµεσολαβούντος Ηµερίδα ΜΕΝΤΩΡ

Η Ασφαλιστική Ζηµιά από την πλευρά του ιαµεσολαβούντος Ηµερίδα ΜΕΝΤΩΡ Η Ασφαλιστική Ζηµιά από την πλευρά του ιαµεσολαβούντος Ηµερίδα ΜΕΝΤΩΡ - 12.02.2016 Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος της Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, µέλος.σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικά Στοιχεία 1.1 Το Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 Αθήνα, Iανουάριος 2017 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι δυο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης μιας Εταιρίας. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική θέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Αριθµ. πρωτ. Κ3-8010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΆ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 8 Άρθρο 10 ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. Κ3-8010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α 196 14.9.2006) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 190 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 196 20060914 Τέθηκε σε ισχύ: 14.09.2006 Τίτλος Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016

Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016 Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016 Προς: Όλα τα δίκτυα Πωλήσεων Από: Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΘΕΜΑ: Κανονισμός Συμπεριφοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Αγαπητοί συνεργάτες, Στις 19.4.2016 δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. ιακρίνετε µεταξύ «Συµβατικής Αντασφάλισης» και «Προαιρετικής Αντασφάλισης». 2. Αναφέρετε και επεξηγήστε τις λειτουργίες της ασφάλισης. 3. Αναφέρετε και περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Αθήνα, 12-02-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/12-02-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. : 201842/651 Αριθμ. Φακ. : 082, 084 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 586 (*) Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 13 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όροι χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Nivis Insurance Brokers (στο εξής Nivis ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800548286 /ΔΟΥ Καλλιθέας. Εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2002 (OR. en) 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02 SURE 34 CODEC 834 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π..

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π.. Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π.. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:120/2007 Α.Π.: Ε99/31/14-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 -- 645 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools 1 Σκοπός Ο παρών Κανονισμός θεσπίζει την εφαρμογή του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3471/2006 και 3917/2011). Στα πλαίσια αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 190/2006 (ΦΕΚ Α )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 190/2006 (ΦΕΚ Α ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 190/2006 (ΦΕΚ Α 196 14.9.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων»

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων» ΑΠΟ: Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής Υποδιεύθυνση Ζημιών Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων ΑΡ.ΠΡΩΤ.1303 ΠΡΟΣ: Επιθεωρήσεις και λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Υποκαταστήματα και Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime Online By Interamerican είναι:

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime Online By Interamerican είναι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Πληροφορίες πριν τη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμου του 2016 και 4 επ. του περί της εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΕΙΩΝ & ΚΑΡΤΩΝ ΕΚ ΟΣΗ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΗΜ.: 2.11 / Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορολογία...3 2. Γενικές Πληροφορίες Αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα