Αγροτικος. Τύπος. ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια. Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτικος. Τύπος. ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια. Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης"

Transcript

1 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #50 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Leader Επιδοτήσεις για δημιουργία επιχειρήσεων σε 600 χωριά» σελίδες 4-5 Φυστικοβούτυρο Το σερραϊκό προϊόν που κερδίζει τους Ελληνες» σελίδα 6 Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια» σελίδα 3

2 18 2 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΣ Ε ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για την on line υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία η διαδικασία υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ΟΣ Ε του έτους Οπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά για φέτος η εν λόγω αίτηση αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, ενώ το ελάχιστο µέγεθος ανά εκµετάλλευση, για την οποία µπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια. Προθεσµίες υποβολής Σύµφωνα λοιπόν µε τον Οργανισµό, η καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου, ηµέρα Παρασκευή. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όµως γίνεται δεκτή και η υποβολή της αίτησης µετά τη 15η Μαΐου, ωστόσο η καθυστέρηση συνεπάγεται µείωση των ποσών που θα λάβει ο αγρότης. Αναλυτικά: α) Η καθυστέρηση της αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται µείωση των ποσών, που ο κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα, κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα. β) Η µη εµπρόθεσµη υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριµένο έτος σε σχέση µε τα δικαιώµατα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στο δικαιούχο, κατά 3%, ανά εργάσιµη ηµέρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών (δηλαδή υποβολή της αίτησης µετά τις 9 Ιουνίου), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. γ) Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του µε την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθµό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα ενίσχυσής του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριµένη έκταση. δ) Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης µετά την 31η Μαΐου συνεπάγεται µείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα των ποσών που σχετίζονται µε την πραγµατική χρήση των συγκεκριµένων αγροτεµαχίων. Για το 2015, η τελική ηµεροµηνία υποβολής τροποποίησης είναι η ευτέρα 1η Ιουνίου. Περιεχόµενο της ενιαίας αίτησης Ως προς το περιεχόµενο της ενιαίας αίτησης αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη «ήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του και την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων». Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη και ειδικότερα: α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, β) τις λεπτοµέρειες των καθεστώτων συνδεδεµένης στήριξης και των ειδικών µέτρων στήριξης στα µικρά νησιά Αιγαίου ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και, ανάλογα µε την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το µέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόµενο ή µη αγροτεµάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία), δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των µη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για το συγκεκριµένο καθεστώς ή/και µέτρο, στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συµµετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άµεσων ενισχύσεων ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, ζ) τον επαγγελµατικό εξοπλισµό γεωργικών φαρµάκων (ΕΕΓΦ): Καταγραφή του επαγγελµατικού εξοπλισµού γεωργικών φαρµάκων, όπου πρέπει να δηλώνονται τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει και «χρησιµοποιεί» τρίτο πρόσωπο για τους ψεκασµούς των καλλιεργειών του, θα πρέπει να δηλώνονται το ονοµατεπώνυµο, ο ΑΦΜ, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα) του προσώπου αυτού, η κατηγορία ΕΕΓΦ, καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησής του. Υποβολή δικαιολογητικών Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής Οταν όµως ο γεωργός συµπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2015, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι: Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας (ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου). Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, µε τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού τα- µιευτηρίου. Αντίγραφα των παραστατικών νο- µής ενοικιαζόµενων κτηµατολογικών τεµαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας. Χρήση γεωργικής γης Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΟΠΕ- ΚΕΠΕ, για τους βοσκότοπους ως «ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα» νοείται η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιµοποιείται για µετατροπή των επιλέξιµων ζώων σε ισοδύναµες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης είναι η εξής: ΕΙ ΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 µηνών 0,20 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 µηνών 0,60 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 µηνών 1,00 Οσον αφορά στα αγροτεµάχια, το ελάχιστο µέγεθος για τα οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο των άµεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής: 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεµάχια πλην των ελαιοτεµαχίων 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του ειδικού µέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα µικρά νησιά του Αιγαίου. ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΟΣΗΣ: ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη τηλ.:

3 Νέα κυβέρνηση 3 19 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος ΚΑΠ, ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Οι καυτές. πατάτες για τη νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Η έγκριση του εθνικού φακέλου τόσο της νέας ΚΑΠ όσο και των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης , η διευθέτηση του ζητήµατος µε τους επιλέξιµους βοσκοτόπους και οι ευρωπαϊκές αποζηµιώσεις στους ροδακινοπαραγωγούς που επλήγησαν από την κρίση στην Ουκρανία είναι µερικά από τα «καυτά» θέµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η νέα πολιτική ηγεσία του µέχρι πρότινος υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο πλέον βρίσκεται υπό τη σκέπη του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη χθεσινή τελετή παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου, ο νέος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, σηµείωσε ότι δεν θα προβεί σε αλλαγές στο φάκελο της ΚΑΠ, συ- µπεριλαµβανοµένων των προγραµ- µάτων του Αλέξανδρου Μπαλτατζή, τουλάχιστον για τους πρώτους έξι µήνες. Σηµειώνεται ότι τα Προγράµ- µατα Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 4,5 δισ. ευρώ του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ, τα οποία είχε διαµορφώσει Παναγιώτης Λαφαζάνης Βαγγέλης Αποστόλου και καταθέσει η προηγούµενη κυβέρνηση, αναµένουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσα στους επόµενους δύο µήνες. Αντίστοιχα, το πράσινο φως περιµένει να πάρει από την Κοµισιόν και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), η οποία µεταξύ άλλων ρυθµίζει και το πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Καυτή «πατάτα» όµως αποτελεί για τη νέα κυβέρνηση και το θέµα των επιλέξιµων βοσκοτόπων, ο προσδιορισµός των οποίων εγείρει τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, καθώς «ψαλιδίζονται» οι ενισχύσεις τους. Αναφερόµενος χθες ο κ. Αποστόλου στο θέµα των βοσκοτόπων, δήλωσε ότι η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από την απελθούσα κυβέρνηση «λύνει το πρόβληµα», ωστόσο περιείχε αβλεψίες και προχειρότητες. Το άλλο ανοιχτό µέτωπο που καλούνται να αντιµετωπίσει ο νέος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και ο νέος υφυπουργός, Παναγιώτης Σγουρίδης, είναι το θέµα των αποζηµιώσεων. Υπενθυµίζεται ότι µόλις την περασµένη εβδοµάδα ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Καρασµάνης, µετά από προσπάθεια µηνών πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την «άδεια» να προχωρήσει στην αποζηµίωση των ροδακινοπαραγωγών που επλήγησαν από την ουκρανική κρίση, καταβάλλοντας στους λογαριασµούς τους το ποσό των 33 εκατ. ευρώ. Τα χρήµατα αυτά προέρχονται από κρατικούς πόρους, ωστόσο η Κοµισιόν έχει δεσµευτεί ότι θα τα επιστρέψει η ίδια. Αλλωστε, χθες κατά την τελετή παράδοσης και ο κ. Καρασµάνης υπογράµµισε ότι οι αποζηµιώσεις αυτές θα καλυφθούν µε ευρωπαϊκά κονδύλια. «Εχουµε καταθέσει το φάκελο στην Ε.Ε. και είναι θέµα χρόνου και πιέσεων για να λάβουµε τα χρήµατα», τόνισε. Επιση- µαίνεται ότι το αίτηµα της ελληνικής πλευράς, η απάντηση του οποίου εκκρεµεί, αφορούσε σε αποζηµιώσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της η νέα κυβέρνηση, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε χθες ο «επιβλέπων» υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ευαγγελίζεται καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής στα πρότυπα των προηγµένων χωρών (Ελβετία, Ολλανδία), τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων µε εξαγωγικό χαρακτήρα, τη µείωση του κόστους παραγωγής (αγροεφόδια και ενέργεια) και την ανακούφιση του αγρότη κυρίως µε φορολογικά µέτρα (αφορολόγητο στις ευρώ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ).

4 4 20 Αγροτικός Τύπος Leader Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Επιδοτήσεις έως 60% για αγρότες και ιδιώτες «Ζεστό» χρήμα για δημιουργία επιχειρήσεων Ιωάννα Φεντούρη μέχρι ευρώ παρέχουν τα τοπικά προγράμματα Leader για τη «Ρευστό» δημιουργία επιχείρησης σε περισσότερα από 600 χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Εστιατόρια, ταβέρνες, παντοπωλεία, αλλά και ξενώνες, παραδοσιακές βιοτεχνίες παραγωγής μαρμελάδων, μακαρονιών είναι μερικές μόλις από τις επιλογές των επενδυτών. Μάλιστα, από τα προγράμματα μπορούν να επωφεληθούν και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν στα σκαριά σχέδια εκσυγχρονισμού ή επέκτασης. Δικαιούχοι των Leader είναι αγρότες, αλλά και ιδιώτες (εξαρτάται από τη δράση). Σε γενικές γραμμές, η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται μεταξύ 40%- 60%, το ακριβές ποσό εξαρτάται από την περιοχή και το είδος της επένδυσης που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν. Στις βιοτεχνικές μονάδες, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους χώρους αναψυχής, για παράδειγμα, το ανώτατο κόστος επένδυσης για κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται σε ευρώ και στα καταλύματα (έως 40 κλίνες) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ευρώ. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι κάποιος δικαιούχος του προγράμματος από τη Σπάρτη, όπου το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για όλες τις δράσεις, για να φτιάξει μία βιοτεχνία μαρμελάδας θα λάβει μέχρι ευρώ, ενώ για έναν ξενώνα «ταβάνι» ενίσχυσης είναι οι ευρώ. Στις δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή ή η βελτίωση ακινήτων, η αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, η προβολή και η προώθηση, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), η αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης κ.λπ. Επιπλέον, επιδοτούνται γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, αλλά και έρευνας αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία της περιοχής όπου σκοπεύουν να υλοποιήσουν την επένδυση. Αυτή αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος δημοσιεύοντας στην ιστοσελίδα της τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπου κοινοποιούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. «Ανοιχτά» για υποβολή αιτήσεων είναι τα Leader Ιονίων Νήσων, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, Λασιθίου, Χανίων-Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Πάρνωνα. Μάλιστα, σε επόμενο χρόνο αναμένεται να βγουν προσκλήσεις για περισσότερες περιοχές της χώρας. Ποιά Leader «τρέχουν» Ιόνια Νησιά Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Δήμος Κέρκυρας: Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου (Τ.Κ. Αγρού, Αγίου Αθανασίου, Αρκαδάδων, Αρμενάδων, Αφιώνα, Δάφνης, Δροσάτου, Καββαδάδων, Καστελλάνων Γύρου, Μεσαριάς, Πάγων, Ραχτάδων, Χωροεπισκόπων), Δ.Ε. Αχιλλείων (Τ.Κ. Αγ. Προκοπίου, Αγίων Δέκα, Ανω Γαρούνας, Βαρυπατάδων, Βιρού, Γαστουρίου, Καλαφατιώνων, Καμάρας, Καστελλάνων Μέσης, Κάτω Γαρούνας, Κουραμάδων, Κυνοπιαστών, Μπενιτσών, Σταυρού), Δ.Ε. Εσπερίων (Τ.Κ. Βελονάδων, Αγίων Δούλων, Αγραφών, Αντιπερνών, Αυλιωτών, Βαλανειού, Καβαλλουρίου, Καρουσάδων, Μαγουλάδων, Περουλάδων, Σιδαρίου), Δ.Ε. Κερκυραίων (Δ.Κ. Αλεπούς, Καναλίου, Τ.Κ. Εβροπούλων), Δ.Ε. Κορισσίων (Δ.Κ. Αργυράδων, Περιβολίου, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Βασιλάτικων, Κουσπάδων, Πετριτή), Δ.Ε. Λευκιμμαίων (Τ.Κ. Ανω Λευκίμμης, Βιταλάδων, Δ.Κ. Λευκίμμης, Νεοχωρίου), Δ.Ε. Μελιτειέων (Τ.Κ. Μωραϊτίκων, Ανω Παυλιάνας, Βουνιατάδων, Κάτω Παυλιάνας, Πεντατίου, Στρογγυλής, Χλωματιανών, Δ.Κ. Αγίου Ματθαίου και Χλωμού), Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (Τ.Κ. Λακώνων, Αλειμματάδων, Γαρδελάδων, Δουκάδων, Κρήνης, Μακράδων, Σκριπερού και Δ.Κ. Λιαπάδων), Δ.Ε. Παρελίων (Τ.Κ Κοκκινίου, Αγίου Ιωάννη, Αφρας, Βάτου, Γιαννάδων, Κανακάδων, Κομπιτσίου, Μαρμάρου, Πέλεκα και Δ.Κ. Σιναράδων), Δ.Ε. Φαιάκων (Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας, Τ.Κ. Αγίου Μάρκου), Δ.Ε. Ερεικούσας (Τ.Κ. Ερεικούσα), Δ.Ε. Μαθρακίου (Τ.Κ. Μαθρακίου), Δ.Ε. Οθωνών (Τ.Κ. Οθωνών). Θεσσαλονίκη Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Δήμος Βόλβης: Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου (Τ.Κ. Ασπροβάλτας και Βρασνών), Δ.Ε. Απολλωνίας (Τ.Κ. Μελισσουργού, Νέας Απολλωνίας, Νικομηδινού, Περιστερώνα, Στίβου) Δ.Ε. Εγνατίας (Τ.Κ Ευαγγελισμού, Νυμφόπετρας, Προφήτη, Σχολαρίου), Δ.Ε. Μαδύτου (Τ.Κ. Απολλωνίας, Μοδίου, Νέας Μαδύτου), Δ.Ε. Ρεντίνας (Τ.Κ. Ανω Σταυρού, Βόλβης, Σταυρού). Δήμος Δέλτα: Δ.Ε. Αξιού (Τ.Κ. Βραχιάς), Δ.Ε. Εχεδώρου (Τ.Κ. Διαβατών και Νέας Μαγνησίας), Δ.Ε. Χαλάστρας (Τ.Κ. Ανατολικού). Δήμος Λαγκαδά: Δ.Ε. Ασσήρου (Τ.Κ. Ασσήρου, Κριθιάς), Δ.Ε. Κορώνειας (Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρού και Λαγκαδικίων), Δ.Ε. Λαγκαδά (Τ.Κ. Ανάληψης, Ηρακλείου, Καβαλλαρίου, Κολχικού, Λαγκαδά, Λαγυνών, Περιβολακίου, Χρυσαυγής). Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Δ.Ε. Χορτιάτη (Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου). Δήμος Χαλκηδόνος: Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου (Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Βαθυλάκκου, Γέφυρας, Νέας Μεσημβρίας), Δ.Ε. Κουφαλίων (Τ.Κ. Κουφαλίων και Προχώματος), Δ.Ε. Χαλκηδόνος (Τ.Κ. Αδένδρου, Βαλτοχωρίου, Ελεούσας, Μικρού Μοναστηρίου, Παρθενίου, Χαλκηδόνας). Δήμος Ωραιοκάστρου: Δ.Ε. Καλλιθέας (Τ.Κ. Μεσαίου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου), Δ.Ε. Μυγδονίας (Τ.Κ. Δρυμού, Λητής και Μελισσοχωρίου). Μεσσηνία Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Δήμος Καλαμάτας: Δ.Ε. Καλαμάτας (Τ.Κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Σπερχογείας), Δ.Ε Αρίου, Δ.Ε. Θουρίας (Τ.Κ. Ανθείας, Αιθαίας, Θουρίας, Μικρομάνης), Δ.Ε. Αρφαρών (Τ.Κ. Πλατέος, Πηδήματος). Δήμος Μεσσήνης: Δ.Ε. Μεσσήνης εκτός του σχεδίου πόλης της Μεσσήνης Δ.Ε. Αίπειας, Δ.Ε. Πεταλιδίου (Τ.Κ.

5 Leader 5 29 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος σε 600 χωριά της χώρας Αχλαδοχωρίου, Δάρα, Καρποφόρας, Πεταλιδίου). Δήμος Πύλου-Νέστορος: Δ.Ε. Κορώνης, Δ.Ε. Μεθώνης, Δ.Ε. Νέστορος, Δ.Ε. Πύλου. Δήμος Τριφυλίας: Δ.Ε. Κυπαρισσίας (Τ.Κ. Αρμενίων, Ραχών, Σπηλιάς, Φαρακλάδας και οι εκτός σχεδίου πόλης περιοχές της τοπ. Κυπαρισσίας), Δ.Ε. Γαργαλιάνων: εκτός του σχεδίου πόλης της τοπ. κοιν. Γαργαλιάνων, Δ.Ε. Φιλιατρών: εκτός του σχεδίου πόλης της τοπ. κοιν. Φιλιατρών. Λασίθι Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Δήμος Αγίου Νικολάου: Δ.Κ. Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, Βραχασίου, Βρουχά, Βρυσών, Ελούντας, Εξω Λακωνίων, Εξω Ποτάμων, Ζενίων, Καλού Χωριού, Καρυδίου, Καστελίου, Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Λούμα, Μέσα Λακωνίων, Μιλάτου, Νεάπολης, Νικηθιανού, Πρίνας, Σκινιά, Φουρνής, Χουμεριάκου. Δήμος Ιεράπετρας: Δ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Καβουσίου, Κάτω χωριού, Παχειάς Αμμου. Δήμος Σητείας: Δ.Κ. Σητείας (μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές). Χανιά - Ρέθυμνο Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Τηλέφωνο επικοινωνίας: & (Χανιά) και (Ρέθυμνο) Ιστοσελίδα: Δήμος Χανίων: Δ.Ε. Ακρωτηρίου (Τ.Κ. Χωρδακίου, Μουζουρά), Δ.Ε. Θερίσου (Τ.Κ. Αγιάς), Δ.Ε. Κεραμιών (Τ.Κ. Δρακόνας, Κάμπων, Παππαδιανων, Πλατυβολας, Κοντοπουλων, Μαλάξης). Δήμος Ρεθύμνου: Δ.Ε. Αρκαδίου (Τ.Κ. Αδελε, Ερφών, Παγκαλοχωρίου, Πηγής, Πρίνου, Χαμαλευρίου), Δ.Ε. Λάπαιων (Τ.Κ. Αργυρουπόλεως, Βιλανδρέδου, Επισκοπής, Κάτω Πόρου, Μυριοκέφαλων), Δ.Ε. Νικηφ. Φωκά (Τ.Κ. Ανω Βαλσαμόνερου, Γερανίου, Ζουριδίου, Κάτω Βαλσαμόνερου, Μαλακίων, Μουντρού, Σαιτούρων, Αγίου Κωνσταντίνου, Ατσιπόπουλου, Γωνιάς, Καλόνυκτου, Πρινέ, Ρουστικών, Φραντζεσκιανών Μετοχιών), Δ.Ε. Ρεθύμνου (Γουλεδιανών, Καρές, Κούμων, Μαρούλα, Ορους, Πρασιών, Ρουσσοσπιτίου, Σελλίου, Χρομοναστηρίου, Αρμένων, Κάστελλου). Δήμος Αγίου Βασιλείου: Δ.Δ. Αγίου Ιωάννου, Ασώματου, Ροδάκινου, Σελλίων, Αγίου Βασιλείου, Αγκουσελιανών, Κοξαρές, Λευκογείων, Μαρίου, Μυρθίου. Δήμος Αποκορώνου: Δ.Ε. Αρμένων (Τ.Κ. Καρών, Ράμνης, Μαχαίρων, Στύλου, Καλυβών, Νέου Χωρίου, Αρμένων), Δ.Ε. Βάμου (Τ.Κ. Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Κάινας, Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου, Κεφάλα, Κόκκινου Χωριού, Ξηροστερνίου, Πλάκας, Σελλιών), Δ.Ε. Γεωργιούπολης (Καστέλλου, Κουρνά, Φυλάκης, Γεωργιουπόλεως, Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου), Δ.Ε. Κρυονερίδας (Τ.Κ. Αλίκαμπου, Βαφέ, Εμπροσνερού, Βρυσών, Μάζας, Νίπους), Δ.Ε. Φρε (Τ.Κ. Μελιδονίου, Πεμονίων, Τζίτζιφε, Φρε, Παιδοχωρίου). Δήμος Πλατανιά: Δ.Ε. Πλατανιά (Τ.Κ. Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπαρίσσου, Μανολιοπούλου, Ντερέ, Ξαμουδοχωρίου, Σιριλίου, Βλαχερωνιτίσσης, Βρυσών, Γερανίου, Μάλεμε, Μοδίου), Δ.Ε. Μουσούρων (Τ.Κ. Αλικιανού, Βατόλακκου, Ψαθόγιαννου, Κουφού, Σκινέ, Φουρνέ). Δήμος Αμαρίου: Δ.Δ. Παντάνασσας, Πάτσου, Βωλεώνων. Ηράκλειο Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Τηλέφωνο επικοινωνίας: & Ιστοσελίδα: Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων: Δ.Δ. Πύργου, Αχεντριά, Εθιάς, Καλυβίων, Λιγορτύνου, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Πραιτωρίων, Τεφελίου, Χαρακίου, Χάρακος, Αγίων Παρασκιών, Αγίου Βασιλείου, Αλαγνίου, Αστράκων, Αστριτσίου, Δαμανίων, Καλλονής, Καταλαγαρίου, Κουνάβων, Μελεσών, Μεταξοχωρίου, Μυρτιάς, Πεζών, Χουδετσίου. Δήμος Γόρτυνας: Δ.Δ. Αγίων Δέκα, Αγίου Κυρίλλου, Αμπελούζου, Απεσωκαρίου, Βαγιονιάς, Βασιλικής, Βασιλικών Ανωγείων, Γκαγκαλών, Μητροπόλεως, Μιαμούς, Πλατάνου, Πλώρας, Χουστουλιανών, Ασημίου, Ανω Ακρίων, Διονυσίου, Λουρών, Σοκαρά, Σταβιών, Στερνών, Στόλων. Δήμος Ηρακλείου: Δ.Δ. Βασιλειών, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων. Δήμος Μαλεβυζίου: Δ.Δ. Γαζίου, Αχλάδας, Καλεσιών, Ροδιάς, Φόδελε. Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Δ.Δ. Αρκαλοχωρίου, Γαρίπας, Ινίου, Καστελλιανών, Λευκοχωρίου, Πανοράματος, Παρτίρων, Πατσιδερού, Θραψανού, Βόνης, Ζωφόρων, Σαμπά, Καστελλίου, Αμαριανού, Αποστόλων, Αρχαγγέλου, Ασκών, Γερακίου, Ευαγγελισμού, Καρουζανών, Κασταμονίτσης, Λιλιανού, Λυττού (Ξιδά), Μαθιάς, Πολυθέας, Σμαρίου Δήμος Φαιστού: Δ.Δ. Μοιρών, Αληθινής, Αντισκαρίου, Γαλιάς, Καστελλίου, Κουσέ, Περίου, Πετροκεφαλίου, Πηγαϊδακίων, Πόμπιας, Ρουφά, Σκουρβούλων, Καμηλαρίου,Πιτσιδίων, Σίβα. Δήμος Χερσονήσου: Δ.Δ. Γουβών, Ανωπόλεως, Ελαίας, Επάνω Βαθείας, Καλού Χωρίου, Κάτω Βαθείας, Κόξαρης, Χαρασού, Επισκοπής, Αϊτανίων, Γαλίφας, Καινούργιου Χωρίου, Σγουροκεφαλίου, Μαλίων, Κρασίου, Μοχού, Λιμένος Χερσονήσου, Αβδού, Γωνιών Πεδιάδος, Κεράς, Ποταμιών, Χερσονήσου. Εύβοια Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Τηλέφωνο επικοινωνίας: & Ιστοσελίδα: Δήμος Χαλκιδέων: Δ.Ε. Ανθηδόνος (Δ.Κ. Δροσιάς, Λουκισίων), Δ.Ε. Αυλίδος (Δ.Κ. Βαθέως, Καλοχωρίου-Παντειχίου, Φάρου), Δ.Ε. Ληλαντίων (Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αφρατίου, Φύλλων, Μύτικα). Δήμος Ερέτριας: Δ.Ε. Ερέτριας (Δ.Κ. Ερέτριας). Φθιώτιδα Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Τηλέφωνο επικοινωνίας: & Ιστοσελίδα: Δήμος Αγίου Κωνσταντίνου: Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου, Αγνάντης. Δήμος Αταλάντης: Δ.Δ. Αταλάντης, Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυπαρισσίου, Κυρτώνης (Κολάκας), Μεγαπλατάνου, Τραγάνας Δήμος Γοργοποτάμου: Δ.Δ. Βαρδάτων, Γοργοποτάμου (Αλεποσπίτων), Δαμάστας, Δελφίνου, Δύο Βουνών, Ελευθεροχωρίου, Ηρακλείας, Κουμαριτσίου, Μοσχοχωρίου, Νέου Κρικέλλου, Οίτης. Δήμος Δαφνουσίων: Δ.Δ. Αρκίτσας, Γουλεμίου, Λιβανατών. Δήμος Εχιναίων: Δ.Δ. Αχινού, Αχλαδίου, Καραβομύλου, Παλαιοκερασέας, Ραχών, Σπαρτιάς. Δήμος Καμένων Βούρλων: Δ.Δ. Καινουργίου, Καμένων Βούρλων, Ρεγκινίου. Δήμος Λαμιέων: Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου), Ανθήλης, Δίβρης, Θερμοπυλών, Καλαμακίου, Κόμματος, Κωσταλέξη, Λυγαριάς, Μεγάλης Βρύσης, Ροδίτσης, Σταυρού, Φραντζή. Δήμος Λειανοκλαδίου: Δ.Δ. Αμουρίου, Ζηλευτού, Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς, Στίρφακας. Δήμος Μαλεσίνης: Δ.Δ. Μαλεσίνης, Προσκυνά. Δήμος Μώλου: Δ.Δ. Αγίας Τριάδος, Αγίου Σεραφείμ, Αγίου Χαραλάμπους, Ανάβρας, Καλλιδρόμου, Κομνίνης, Μενδενίτσης, Μώλου, Σκαρφείας. Δήμος Οπουντίων: Δ.Δ. Λαρύμνης, Μαρτίνου. Δήμος Πελασγίας: Δ.Δ. Βαθυκοίλου, Γλύφας, Μύλων, Πελασγίας. Δήμος Στυλίδος: Δ.Δ Αγίας Μαρίνης, Ανύδρου, Αυλακίου, Λογγιτσίου, Νεράιδας, Στυλίδας Κοινότητα Παύλιανης (Κ.Δ. Παύλιανης). Πάρνωνας Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Μαρτίου 2015 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Νομός Αρκαδίας Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: (Δ.K. Αστρους, T.K. Βερβένων, Μελιγούς, Παραλίου Αστρους). Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Δ.Ε. Λεωνιδίου (Δ.Κ. Λεωνιδίου). Δήμος Τρίπολης: Δ.Ε. Σκιρίτιδας (T.K. Βλαχοκερασέας, Αγ. Βαρβάρας, Αλεποχωρίου, Βουρβούρων, Κερασιάς, Κολλινών, Πηγαδακίων), Δ.Ε. Τεγέας (T.K. Σταδίου, Αλέας, Βουνού, Γαρέας, Επισκοπής, Καμαρίου, Κανδάλου, Κερασίτσης, Λιθοβουνίων, Μαγούλας, Μανθυρέας, Μαυρικίου, Ριζών, Στρίγκου, Τζίβα, Ψηλής Βρύσης). Νομός Λακωνίας Δήμος Σπάρτης: Δ.Ε. Σπάρτης (T.K. Αμυκλών, Αφισίου, Καλυβιών Σοχάς, Κλαδά), Δ.Ε. Θεραπνών (T.K. Πλατάνας, Σκούρας). Δήμος Μονεμβασιάς: Δ.Ε. Μονεμβασιάς (T.K. Μονεμβασίας, Αγγελώνας, Αγ. Δημητρίου Μονεμβασίας, Αγ. Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς, Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Βελιών, Ελληνικού, Λιρών, Νομίων, Ταλάντων), Δ.Ε. Ασωπού (T.K. Παπαδιανίκων, Ασωπού, Δαιμονίας, Φοινικίου), Δ.Ε. Βοιών (Δ.Κ. Νεάπολης, T.K. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου Βοιών, Αγίων Αποστόλων, Ανω Καστανέας, Βελανιδίων, Ελίκας, Κάμπου, Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς, Λαχίου, Μεσοχωρίου, Παντανάσσης, Φαρακλού), Δ.Ε. Μολάων (Δ.Κ. Μολάων, Ελαίας, T.K. Κουπιών, Μεταμορφώσεως, Πακίων, Συκέας). Δήμος Ευρώτα: Δ.Ε. Σκάλας (Δ.Κ. Σκάλας, Βρονταμά, Γραμμούσης, Λεήμονα, Περιστερίου, Στεφανιάς), Δ.Ε. Κροκεών (T.K. Κροκεών, Βασιλακίου, Δαφνίου, Λάγιου), Δ.Ε. Ελους (Δ.K. Βλαχιώτη, T.K. Αγ. Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών, Ελους, Μυρτέας) Δήμος Νιάτων: T.K. Απιδέας Δήμος Ανατολικής Μάνης: Δ.Ε. Γυθείου (Δ.K. Γυθείου) Δήμος Ελαφονήσου: T.K. Ελαφονήσου Νομός Αργολίδας Δήμος Ναυπλιέων: Δ.Ε. Ναυπλιέων (T.K. Αρίας, Λευκακίων, Πυργιωτίκων), Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας (Δ.K. Νέας Τίρυνθας, T.K. Αγίου Αδριανού, Νέου Ροεινού) Δ.Ε. Ασίνης (Δ.Κ. Τολού, T.K. Δρεπάνου, Ασίνης, Ιρίων, Καρνεζαίικων). Δήμος Αργους - Μυκηνών: Δ.Ε. Αργους (T.K Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Πυργέλλας). Δήμος Λέρνας: T.K. Μύλων, Ανδρίτσης, Κιβερίου, Σκαφιδακίου. Δήμος Νέας Κίου: Τ.Κ. Νέας Κίου.

6 6 30 Αγροτικός Τύπος Success Story Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Φυστικοβούτυρο... made in Serres εκτοπίζει το ταχίνι ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ Οταν το 2012 ο Σερραίος παραγωγός Χρήστος Αγριανίδης αποφάσιζε να περάσει από την καλλιέργεια φυστικιού στο δευτερογενή τοµέα και στην παραγωγή φυστικοβούτυρου προφανώς και δεν ανέµενε την απήχηση που θα είχε το προϊόν του στην ελληνική αγορά. Κι αυτό γιατί το φυστικοβούτυρο, µολονότι προτιµάται κατά κόρον από τους Αµερικανούς, δεν φαινόταν να πείθει τους Ελληνες. Ερευνες αποδείκνυαν ότι απέφευγαν συστηµατικά να το συµπεριλάβουν στις διατροφικές τους συνήθειες, κυρίως εξαιτίας της ευρείας διάδοσης του µεσογειακού υποκατάστατού του, που δεν είναι άλλο από το ταχίνι. Κόντρα στο ρεύµα, λοιπόν, και δη στην «καρδιά» της κρίσης, η εταιρία του κ. Αγριανίδη ανέλαβε το ρίσκο και λάνσαρε ένα φυστικοβούτυρο made in Serres. Η συνέχεια τον δικαίωσε: σήµερα εµπορεύεται περισσότερους από 800 τόνους φυστίκι, µε την τάση να είναι διαρκώς αυξητική. «Υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση, σιγά σιγά γνωρίζει ο κόσµος το προϊόν µας, που διανέµεται σε delicatessen παντοπωλεία και σε επιλεγµένα σηµεία σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά στον «Αγροτικό Τύπο». Το ελληνικό φυστικοβούτυρο, µάλιστα, αναµένεται σύντοµα να γεµίσει και τα διεθνή ράφια, αφού, όπως αποκαλύπτει ο κ. Αγριανίδης, έχει ήδη δεχθεί πολλές προτάσεις από το εξωτερικό για συνεργασία. «Η διαφορά από τα άλλα φυστικοβούτυρα του εξωτερικού είναι πως εµείς είµαστε καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής φυστικιού και τα προϊόντα µας είναι αγνά, χωρίς υδρογονωµένα φυτικά έλαια και συντηρητικά», τονίζει ο ίδιος. «Συνταγή» της επιτυχίας «Για να καταφέρει µια ιδέα να γίνει πράξη χρειάζονται πολλή δουλειά, υποµονή και προσπάθεια. Μόνο τότε θα βγει ένα καλό προϊόν». Με «µπούσουλα» τη συγκεκριµένη άποψη και «όχηµα» ένα µικρό φούρνο στην Αµµουδιά Σερρών, ο κ. Αγριανίδης, συνεπικουρούµενος από τη γυναίκα και τα παιδιά του, ξεκινά το 2000 να ψήνει φυστίκια. Τέσσερα χρόνια αργότερα, διευρύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, επεξεργαζόµενος µεγαλύτερη γκάµα ξηρών καρπών, όπως σουσάµι, ποπ κορν, κολοκυθόσπορους, αµύγδαλα, σταφίδες, δαµάσκηνα, καρύδι και χουρµάδες. Το 2008 παροτρύνει «Υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση, σιγά σιγά γνωρίζει ο κόσµος το προϊόν µας», αναφέρει ο κ. Χρήστος Αγριανίδης. τους αγρότες της περιοχής να φυτέψουν φυστίκι και να του το πουλήσουν, εκσυγχρονίζοντας, παράλληλα, τη µονάδα του, ενώ το 2012 ξεκινά την παραγωγή φυστικοβούτυρου. Η στροφή σε καινούργια προϊόντα, µε βάση το φυστίκι, αποτέλεσε µονόδροµο για την οικογένεια Αγριανίδη, αφού, σύµφωνα µε δηλώσεις του γιου του ιδρυτή της επιχείρησης, κ. Τάσου Αγριανίδη, οι πωλήσεις έπεσαν κατακόρυφα εξαιτίας του φθηνού εισαγόµενου κινεζικού προϊόντος. Το διάστηµα που ακολούθησε της παραγωγής φιστικοβούτυρου ο κ. Αγριανίδης εµπλούτισε το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο µε την πραλίνα φυστικιού, χωρίς υδρογονωµένα φυτικά έλαια, και το γνωστό σε όλη την Ελλάδα πίνατς, ενώ ετοιµάζει την παραγωγή νέων προϊόντων. Γιορτή Φυστικιού στις Σέρρες Να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής και να γευτούν το πρώτης ποιότητας σερραϊκό προϊόν είναι ο σκοπός της Γιορτής Φυστικιού, που διοργανώνεται κάθε χρόνο τα τελευταία τρία χρόνια στην Αµµουδιά Σερρών. Το χωριό Αµ- µουδιά, κοντά στη λίµνη Κερκίνη, πήρε το όνοµά του από το αµµώδες υπέδαφός του, που είναι ιδανικό για την καλλιέργεια φιστικιών. Η πρωτοβουλία της Γιορτής Φυστικιού ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής και στο Επιµελητήριο Σερρών, που από κοινού έχουν αναλάβει να προβάλουν την παραγωγή φυστικιού, µε την οποία ασχολείται σχεδόν το σύνολο του χωριού (το 2014 καλλιεργήθηκαν περί τα στρέµµατα). Πέρυσι, την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αµµουδιάς, κ. ηµήτριος Μαρίγκος, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους και τους σκοπούς ως προς την ενθάρρυνση των καλλιεργητών για περαιτέρω αύξηση της παραγωγής του φυστικιού, αλλά και τη στήριξη των επιχειρηµατιών και άλλων αρµόδιων φορέων της περιοχής. Σύµφωνα µε πανελλαδική έρευνα, άλλωστε, η καλλιέργεια φυστικιού θεωρείται µια σχετικά εύκολη και εξαιρετικά συµφέρουσα ασχολία, αφού, πέραν των µικρών εξόδων για τον εκάστοτε παραγωγό ως µερικώς βιολογική καλλιέργεια, µπορεί να του εξασφαλίσει ακαθάριστο ετήσιο στρεµµατικό εισόδηµα, που ξεπερνά τα 500 ευρώ. Οσον αφορά εν γένει στους νέους επιχειρηµατίες, ο κ. Αγριανίδης τονίζει ότι «πρέπει να προσπαθούν να βγάλουν καινοτόµα προϊόντα στην αγορά, να πιστεύουν σε αυτά και να έχουν υποµονή σε αυτό που κάνουν».

7 Επικαιρότητα Την άρση του εµπάργκο για κρέας, γαλακτοκοµικά και ΠΟΠ ζητά η Ε.Ε. από τη Ρωσία ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης σε αγρότες που είχαν αποκλειστεί από αυτά από το 2013 και µετά, παρά το γεγονός ότι ασκούσαν γεωργική δραστηριότητα (εκτροφή ζώων ή καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων), προβλέπει η απόφαση που καθορίζει το «τρέξιµο» των άµεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ. Σύµφωνα µε την απόφαση για το καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, δικαίωµα για πρώτη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για το 2015 έχουν όσοι: (α) Υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την τελική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων 2015, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. (β) Είχαν το δικαίωµα να λάβουν ενίσχυση, πριν από τυχόν µείωση ή αποκλεισµό. Επιπλέον, δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται και σε γεωργούς, οι οποίοι ανήκουν τουλάχιστον σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: (α) Γεωργοί, οι οποίοι για το 2013 δεν έλαβαν ενισχύσεις σε συνάρτηση µε ενιαία αίτηση ενίσχυσης και οι οποίοι το έτος αιτήσεων 2013 παρήγαγαν φρούτα, λαχανικά, εδώδιµα γεώµηλα ή γεώµηλα για σπορά και το έπραξαν σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια ή καλλιεργούσαν αµπελώνες. (β) Γεωργοί, οι οποίοι κατά το 2014 έλαβαν δικαιώµατα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. (γ) Γεωργοί, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή µίσθωναν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιµα στοιχεία πως τη 15η επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων της συγκοµιδής, της άµελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για 7 31 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος Εως τις 15/2 οι αιτήσεις για τα προγράµµατα εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ τις 15 Φεβρουαρίου 2015 έχουν οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) προκειµένου να υποβάλουν αίτηση έγκρισης για ένα µόνο πρόγραµµα εργασίας τριετούς διάρκειας, σύµφωνα µε απόφαση που υπέγραψε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Γιώργος Καρασµάνης. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός των προγραµµάτων εργασίας ορίζεται στις ευρώ, ενώ για τα προγράµµατα που υλοποιούνται στην περιφερειακή ζώνη µικρών νησιών του Αιγαίου το αντίστοιχο ποσό ορίζεται στις ευρώ. ικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων αγρότες που δεν είχαν δικαιώµατα το 2013 ΤΗΝ ΑΡΣΗ του εµπάργκο για τα προϊόντα κρέατος (αλλαντικά), τα γαλακτοκοµικά και τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ζητά, µε επιστολή που απέστειλε στην Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Κτηνιατρικής & Φυτοϋγειονοµικής Επίβλεψης της Ρωσίας, ο επικεφαλής της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας Τροφίµων της Ε.Ε., κ. Ladislav Miko. Συγκεκριµένα, ζητά τη δυνατότητα αποκατάστασης των εξαγωγών σε εξειδικευµένα προϊόντα τροφίµων (επιλεγµένα αλλαντικά και γαλακτοκοµικά), παραδοσιακά προϊόντα, προϊόντα ΠΟΠ/ ΠΓΕ, καθώς και σε λίπη, λαρδιά, εντόσθια. γεωργική εκµετάλλευση. Για την επαλήθευση των παραπάνω δραστηριοτήτων λαµβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης το έτος 2013 ή εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2014, µε τα εισοδήµατα έτους 2013 µαζί µε παραστατικά πώλησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς ζωοτροφών ή αγοράς ζώων ή σπόρων προς καλλιέργεια για γεωργική εκµετάλλευση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Ανεζύρη Τηλ FAX: Αριθ. Πρωτ.: 3352 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Στις 9 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:30 µ.µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα του ήµου (Ι. ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών Μισθώσεων - Εκµισθώσεων - Εκποιήσεων θα γίνει επαναληπτικός φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων στους οποίους είτε είναι τοποθετηµένα σύγχρονα µέσα προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων είτε θα τοποθετηθούν νέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 270/81 και των Ν. 3463/06 και 3852/10 καθώς και των Ν. 2946/2001, Κ.Υ.Α /03, ΚΥΑ 61818/04, Ν. 1900/90, Ν. 2696/99, Π Σ 1629/2008. ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νοµικής µορφής που προβλέπεται στο σκοπό του καταστατικού του νοµικού προσώπου ο όρος διαφηµιστικές υπηρεσίες, επί δύο έτη τουλάχιστον προ της δηµοπρασίας, το οποίο να πιστοποιείται από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3183 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝOYΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων, πετρελαίου θέρµανσης και προσθέτων για το ήµο Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,20 ), πετρελαίου θέρµανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,50 ) & πετρελαίου θέρµανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του ήµου Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,12 )» Ο ήµαρχος Γλυφάδας Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ηµόσιο Ανοικτό ιεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης: (Α) για τα καύσιµα - για τις Οµάδες Α, Β, τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά χιλιόλιτρο που θα προκύπτει µετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της µέσης τιµής χονδρικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αµόλυβδης βενζίνης, - για τις οµάδες Γ, ΣΤ, Ζ και Η που αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης, τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά χιλιόλιτρο που θα προκύπτει µετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης στην Αττική κατά την ηµέρα της παράδοσης, όπως αυτές εµφαίνονται στο εβδοµαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.patt.gov. gr). (Β) για τα λιπαντικά και πρόσθετα και για τις Οµάδες και Ε τη χαµηλότερη τιµή (που αντιστοιχεί στο χαµηλότερο συνολικό τίµηµα για κάθε Οµάδα), εφόσον τηρούνται τα προδιαγεγραµµένα στα τεύχη του διαγωνισµού. σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων, πετρελαίου θέρµανσης και προσθέτων για το ήµο Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,20 ), πετρελαίου θέρµανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,50 ) & πετρελαίου θέρµανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του ήµου Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,12 )», ενδεικτικά το οικείο επιµελητήριο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας της Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστηµένος προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστηµα ενός έτους των µισθω- µάτων για όποια διαφηµιστικά µέσα επιλέξει ο πλειοδότης ή οι πλειοδότες και η οποία θα ισχύει για 90 τουλάχιστον ηµέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο άρθρο 4ο της αναλυτικής διακήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή τευχών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη Γραµµατέα της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών κ. Ελένη Ανεζύρη ( ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ ). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα και από το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ήµου. ηµοσιεύεται στον Τύπο σύµφωνα µε το Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 400 ) θα βαρύνουν το µειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή µαταίωση, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν το ήµο. Πειραιάς, 27 Ιανουαρίου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ- ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ πρ/σας δαπάνης , 14 (συµ/ νου ΦΠΑ 23%). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 5/03/2015. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/03/2015 ώρα 14:00 µ.µ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει µία (1) εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους, ήτοι την 11/03/2015 ώρα 11:00 π.µ. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr του ΕΣΗ ΗΣ. Η διενέργεια του διαγωνισµού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της µε αρ /93 (185 Α ) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995 (19 Α ), του Ν. 3463/2006 (114 Α ) όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (87 Α ), του Ν. 4281/2014 καθώς και των Νόµων, ιαταγµάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων κ.λπ. που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία περί προµηθειών µε το ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε συνδυασµό και µε την υπ. αρ. 7/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Γλυφάδας. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µε την προσφορά τους εγγύηση συµµετοχής ποσοστού (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, για κάθε οµάδα, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρµα gov.gr, του ΕΣΗ ΗΣ µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Γλυφάδα, 27/01/2015 Ο ήµαρχος Γλυφάδας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

8

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Η Ελλάδα ζητά διεθνή «ασπίδα» για τη φέτα. Υπουργείο αγροτικησ αναπτυξησ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57

Αγροτικος. Τύπος. Η Ελλάδα ζητά διεθνή «ασπίδα» για τη φέτα. Υπουργείο αγροτικησ αναπτυξησ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Επενδύσεις Προϋποθέσεις για δημιουργία επισκέψιμου οινοποιείου»

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #7 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Εχουν μέλλον τα τροπικά και υποτροπικά φυτά»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #64 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Κομισιόν «Μάχη» για την προστασία της φέτας δίνει η Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Αριστερός φόρος στις επιδοτήσεις

Αριστερός φόρος στις επιδοτήσεις ΕΝΘΕΤA AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 495 www.agronews.gr agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιµή 2 ευρώ και µε τα ένθετα 3 ευρώ Επένδυση σε σιλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται συνέταιρος στις εκμεταλλεύσεις

Έρχεται συνέταιρος στις εκμεταλλεύσεις AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 507 www.agronews.gr agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιµή 2 ευρώ Ζορίζει το χρόνο η Βελκουλέσκου Για εργασιακά,

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ξοφλήστε μέχρι 2DVD. 14 Μαρτίου. Κερδίστε 30/11/2013

Ξοφλήστε μέχρι 2DVD. 14 Μαρτίου. Κερδίστε 30/11/2013 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 89 ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΝΟΙΞΕ Η Η ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ «ΚΛΗΡΩΝΕΙ» ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. αποζημιωσεις. Η απόφαση για τις έκτακτες ενισχύσεις ύψους 33 εκατ. στους ροδακινοπαραγωγούς

Αγροτικος. Τύπος. αποζημιωσεις. Η απόφαση για τις έκτακτες ενισχύσεις ύψους 33 εκατ. στους ροδακινοπαραγωγούς Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #49 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος ΕΑΣ Καβάλας Στην κινεζική αγορά «ταξιδεύουν» τα ακτινίδια»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα