Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014"

Transcript

1 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Λήµνου, ύστερα από την αριθµ. πρωτ / γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ηµήτριος Μαρινάκης 2. Ιωάννης Ποντίκας 3. Νεκτάριος Παλατιανός 4. Αντώνιος Παπαλιάς 5. Σαράντης Πανταζής 6. ηµήτριος Μπουλώτης 7. Βασίλειος Κριθαρέλλης ΑΠΟΝΤΕΣ Κανένας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθµός Απόφασης 377/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποδέσµευση αναλήψεων υποχρέωσης οικονοµικού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της επιτροπής την εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας και είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης, σύµφωνα µε το Π.. 113/2010 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ αριθµ. 30/ διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκ/σης & Ηλεκτρ. ιακ/σης & του Υπουργείου Οικονοµικών, στο ηµόσιο «ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση)» και «διάθεση πίστωσης» εννοιολογικά συµπίπτουν, χρονικά

2 ταυτίζονται και αποτελούν το περιεχόµενο ειδικής αρµοδιότητας, η οποία ανήκει στα όργανα που ο νόµος ορίζει ως «διατάκτες». Κατά το αρ. 4 του Π.. 113/2010 σε περίπτωση µαταίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη διαδικασία, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διατάκτη. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση µε το ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π 113/2010). Η δεσµευθείσα πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήµου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δηµάρχου, οικονοµικής επιτροπής, δηµοτικού συµβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π 113/2010): α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο 4 παρ. 5 Π 113/2010)». Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή µη νοµιµότητας της δαπάνης. Επειδή όµως στους δήµους, όταν συντρέχουν οι

3 λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο µητρώο δεσµεύσεων, η συγκεκριµένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρµογή. εν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν µένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσµευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει µεσολαβήσει µαταίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή µερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαµβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισµό της διαθέσιµης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθµό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ ) Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). Με το υπ αριθµ /11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται υποχρεωτική η µηνιαία αποστολή των στοιχείων του Μητρώου εσµεύσεων για τους ΟΤΑ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γεγονός που καθιστά ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη για τη σωστή τήρηση του Μητρώου εσµεύσεων µε µηνιαία παρακολούθηση των δεσµευθεισών πιστώσεων και την έγκαιρη διενέργεια όλων των αποδεσµεύσεων αυτών αν υπάρχουν. Με την αριθ. 72/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε και διατέθηκε: σε βάρος του ΚΑ µε τίτλο: «Μικρής κλίµακας υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων εκδηλώσεων (Τ.Κ. Κοντιά)» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014, πίστωση ,61, µε σχετική Π.Α.Υ την αριθ. 384/2014. Με την αριθ. 73/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε και διατέθηκε: σε βάρος του ΚΑ µε τίτλο: «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΚ ΤΣΙΜΑΝ ΡΙΩΝ» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014, πίστωση ,28, µε σχετική Π.Α.Υ την αριθ. 73/2014. Με την αριθ. 26/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε και διατέθηκε:

4 σε βάρος του ΚΑ µε τίτλο: «Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014, πίστωση ,00, µε σχετική Π.Α.Υ την αριθ. 291/2014. Προτείνεται να γίνει ανάκληση: του ποσού των ,61 της αριθ. 384/2014 δέσµευσης, διότι θα δεσµευτεί εκ νέου µικρότερη πίστωση βάσει προσφορών που κατατέθηκαν στο ήµο. Η εξόφληση θα γίνει από χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και στη συνέχει θα κατατεθούν τα χρήµατα του προγράµµατος στο ταµείο του ήµου από την ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.. του ποσού των ,28 της αριθ. 73/2014 δέσµευσης, διότι θα δεσµευτεί εκ νέου µικρότερη πίστωση βάσει προσφορών που κατατέθηκαν στο ήµο. Η εξόφληση θα γίνει από χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και στη συνέχει θα κατατεθούν τα χρήµατα του προγράµµατος στο ταµείο του ήµου από την ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.. του ποσού των 9.736,51 της αριθ. 291/2014 δέσµευσης, διότι θα δεσµευτεί εκ νέου µεγαλύτερη πίστωση, διότι η υπάρχουσα δεν επαρκεί για την καταβολή του επιδόµατος σε άτοµα µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας, έως τέλος του έτους. Λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση από Οικονοµικής υπηρεσίας, παρακαλούµε, της εγκρίνετε τις αποδεσµεύσεις των αναλήψεων υποχρέωσης, όπως παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: A/A ΠΑΥ Αρ. Απόφασης/Ηµερ. Έκδοσης Α Α Αιτιολογία Συνολικό Ποσό έσµευσης Ποσό Ανάκλησης ΚΑΕ ΟΕ 72/ ΟΕ 73/ ΒΙΚΜΩΛΘ- Ζ48 ΒΙΚΜΩΛΘ- Π9Ε Μικρής κλίµακας υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων εκδηλώσεων(τ.κ. Κοντιά) , , ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΚ ΤΣΙΜΑΝ ΡΙΩΝ , , ΟΕ 26/ ΒΙΡ2ΩΛΘ- 9Η έσµευση πίστωσης για την καταβολή επιδόµατος σε άτοµα µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας για το έτος , , Ακολούθησε σχετική συζήτηση, µεταξύ των µελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

5 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 γ. Του Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ Την αριθ. 363/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. 4. Τις αριθ. 26/2014, 72/2014 και 73/2014 αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής µε τις οποίες είχαν ψηφιστεί αρχικά οι προαναφερόµενες πιστώσεις. 5. Τις αριθ. 384/2014, 385/2014 και 291/2014 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης 6. Την εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η αποδέσµευση των αναλήψεων υποχρέωσης, για τις οποίες η δαπάνη, έχει µαταιωθεί, όπως παρατίθενται στον αναλυτικό πίνακα που περιλαµβάνεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 377/2014 Αριθµός Απόφασης 378/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο. Ο προϋπολογισµός του ήµου Λήµνου, για το οικονοµικό έτος 2014, ψηφίστηκε µε την αριθ. 363/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. Για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου, πρέπει να προβούµε στη ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Επίσης: 1. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια τροφών, φαρµάκων και λοιπού κτηνιατρικού υλικού για την φροντίδα αδέσποτων ζώων» του

6 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 103/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 7.000,00 για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν. 2. Στον Κ.Α µε τίτλο «Ανταλλακτικά µηχανηµάτων τεχνικής υπηρεσίας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί για ενίσχυση του κωδικού, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 4.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 3. Στον Κ.Α µε τίτλο «Μίσθωση µηχανηµάτων για αποκατάσταση ζηµιών» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 204/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 4. Στον Κ.Α µε τίτλο «Εργασία συντήρησης-επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και κατόπιν της αριθ. 216/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 5. Στον Κ.Α µε τίτλο «ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου µετεγκατάστασης ΚΕΠ.Ε. Μύρινας (χωρίσµατα)» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν των αριθ. 278 & 341/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 4.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 6. Στον Κ.Α µε τίτλο «Εργασία αποκατάστασης απρόβλεπτων ζηµιών σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, δεξαµενών, αντλιοστασίων και φρεατίων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 7. Στον Κ.Α µε τίτλο «Έξοδα µεταφοράς αλατιού για προστασία δρόµων από τον παγετό» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 1.550,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 8. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια αλατιού για προστασία δρόµων από τον παγετό» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει

7 εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 2.200,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 9. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 10. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 11. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 5.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 12. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια καθρεπτών ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 2.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 13. Στον Κ.Α µε τίτλο «Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση 2.500,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 14. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχηµάτων καθαριότητας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και κατόπιν των αριθ. 216, 278, & 341/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,47 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 15. Στον Κ.Α µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου(τσάπα κλπ)» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και κατόπιν των αριθ. 278 & 341/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 16. Στον Κ.Α µε τίτλο «Τεγίδωση και µόνωση στέγης ηµοτικής Αποθήκης στη.ε Μύρινας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει

8 εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 2.392,50 για την κάλυψη της δαπάνης. 17. Στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές σε είδος (ανακλαστικά γιλέκα, κράνη, γαλότσες, γάντια, νιτσεράδες κλπ)» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 2.000,00 για την των δαπανών που θα προκύψουν. 18. Στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές σε είδος (γαλότσες, γάντια, νιτσεράδες κλπ)» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 1.000,00 για την των δαπανών που θα προκύψουν. 19. Στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση, υπόδηση, γάλατα, σαπούνια εργατοτεχνικού προσωπικού)» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 1.500,00 για την των δαπανών που θα προκύψουν. 20. Στον Κ.Α µε τίτλο «Παροχές ένδυσης ( γιλέκα, σκάφανδρα, γαλότζες, κράνη κλπ).» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 341/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 1.000,00 για την των δαπανών που θα προκύψουν. 21. Στον Κ.Α µε τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και κατόπιν της αριθ. 368/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00 για την των δαπανών που θα προκύψουν. Καλείται στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. Της διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/ Τις αριθ. 103/2014, 204/2014, 216/2014, 278/2014, 341/2014 και 368/2014 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. 4. Τις σχετικές Π.Α.Υ. της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 5. Την εισήγηση του προέδρου.

9 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων, που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό του ήµου Λήµνου, οικονοµικού έτους 2014, για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. A/A ΠΑΥ Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Κ.Α. Εξόδων 1) /11/2014 2) /11/2014 Προµήθεια τροφών, φαρµάκων και λοιπού κτηνιατρικού υλικού για την φροντίδα αδέσποτων ζώων 1.000, Προµήθεια ανταλλακτικών πολυµηχανήµατος FOREDIL.Ε. Μύρινας , ) /11/2014 Μίσθωση µηχανηµάτων για µεταφορά οδοστρωτήρα 464, ) /11/2014 Εργασίες συντήρησης - ελαιοχρωµατισµού γηπέδου Θάνους 3.712, ) /11/2014 Κατασκευή χωρισµάτων στο ΚΕΠ Μύρινας 1.642, Ελαιοχρωµατισµός χωρισµάτων, κατασκευή κιγκλιδωµάτων 9) /11/2014 και προµήθεια µεταλλικών περσίδων στα ΚΕΠ Μύρινας 1.208, ) /11/2014 Προµήθεια αντλίας υδάτων Μούδρου 2.131, ) /11/2014 Εργασία αποκατάστασης ζηµιών ύδρευσης , ) /11/2014 Έξοδα µεταφοράς αλατιού για προστασία δρόµων από τον παγετό 1.550, ) /11/2014 Προµήθεια αλατιού για προστασία δρόµων από τον παγετό 2.200, ) /11/2014 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , ) /11/2014 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , ) /11/2014 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 5.000, ) /11/2014 Προµήθεια καθρεπτών ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας 2.000, ) /11/2014 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων κλπ αναλωσίµων για το συνεργείο κινήσεως ήµου 1.000, ) /11/2014 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 820, ) /11/2014 Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις 1.500, Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχηµάτων 22) /11/2014 καθαριότητας 1.500, ) /11/2014 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου(τσάπα κλπ) 1.500, ) /11/2014 Προµήθεια πλαστικών σακουλών καθαριότητας 1.000, ) /11/ ) /11/2014 Τεγίδωση και µόνωση στέγης ηµοτικής Αποθήκης στη.ε Μύρινας 2.392, Παροχές σε είδος (ανακλαστικά γιλέκα, κράνη, γαλότσες, γάντια, νιτσεράδες κλπ) 8.500, ) /11/2014 Παροχές σε είδος (γαλότσες, γάντια, νιτσεράδες κλπ) 3.500, ) /11/2014 Παροχές ένδυσης (ένδυση, υπόδηση, εργατοτεχνικού προσωπικού) 1.500, ) /11/2014 Παροχές ένδυσης ( γιλέκα, σκάφανδρα, γαλότζες, κράνη κλπ) 1.000,

10 30) /11/2014 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας , Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ. ηµήτριος Μπουλώτης και Βασίλειος Κριθαρέλλης ψήφισαν παρών. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 378/2014 Αριθµός Απόφασης 379/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. Καραγκιόζης Α. Αναγνωστόπουλος και Σια Ε.Ε.». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση και κατόπιν των αριθ. 155/2014 και 216/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», η οποία διατέθηκε µε τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 248/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο ήµο αυτοδικαίως...». Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν.3852/2010 «Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους... Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών». Στο ήµο µας έχει προκύψει το θέµα της προσφυγής, της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. Καραγκιόζης Α. Αναγνωστόπουλος και Σία Ε.Ε.», κατά του ήµου Μύρινας, του ηµάρχου Μύρινας και της υπ αριθµ. 72/ και µε αριθ. πρωτ. 4450/ αποφάσεως του ηµάρχου Μύρινας, σύµφωνα µε την αριθ. 73/2008 Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 10/12/2014, ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Για το σοβαρό αυτό θέµα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της ικηγόρου, Χρήστου Χρυσοβαλάντη. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72, του άρθρου 283 και του άρθρου 244 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/ Το γεγονός ότι στο ήµο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο. 4. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί ικηγόρων. 6. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/2007.

11 7. Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων». 9. Τις αριθ. 76/ , 531/ και 681/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου. 10. Τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 216/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 11. Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Αναθέτει το δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης της προσφυγής, της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. Καραγκιόζης Α. Αναγνωστόπουλος και Σια Ε.Ε.», κατά του ήµου Μύρινας, του ηµάρχου Μύρινας και της υπ αριθµ. 72/ και µε αριθ. πρωτ. 4450/ αποφάσεως του ηµάρχου Μύρινας, που σύµφωνα µε την αριθ. 73/2008 Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 10/12/2014, ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ή σε οιαδήποτε µεταναβολήν τοιαύτην, στη δικηγόρο, Χρήστου Χρυσοβαλάντη, την οποία προσλαµβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης. 2. Ο καθορισµός της αµοιβής της δικηγόρου θα γίνει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 379/2014 Αριθµός Απόφασης 380/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής του Αναστάσιου Αναγνωστόπουλου. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση και κατόπιν των αριθ. 155/2014 και 216/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», η οποία διατέθηκε µε τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 248/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο ήµο αυτοδικαίως...». Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν.3852/2010 «Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους... Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών». Στο ήµο µας έχει προκύψει το θέµα της προσφυγής, του Αναστάσιου Αναγνωστόπουλου, κατά του ήµου Μύρινας, του ηµάρχου Μύρινας και της υπ αριθµ. 8/ και µε αριθ. πρωτ. 176/ αποφάσεως του ηµάρχου Μύρινας, σύµφωνα µε την αριθ. 2/09 Ν.1406/83-Τριµ. Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού

12 Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 21/01/2015, ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Για το σοβαρό αυτό θέµα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της ικηγόρου, Χρήστου Χρυσοβαλάντη. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72, του άρθρου 283 και του άρθρου 244 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/ Το γεγονός ότι στο ήµο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο. 4. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί ικηγόρων. 6. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/ Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων». 9. Τις αριθ. 76/ , 531/ και 681/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου. 10. Τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 216/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 11. Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Αναθέτει το δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης της προσφυγής, του Αναστάσιου Αναγνωστόπουλου, κατά του ήµου Μύρινας, του ηµάρχου Μύρινας και της υπ αριθµ. 8/ και µε αριθ. πρωτ. 176/ αποφάσεως του ηµάρχου Μύρινας, που σύµφωνα µε την αριθ. 2/09 Ν.1406/83-Τριµ. Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 21/01/2015, ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ή σε οιαδήποτε µεταναβολήν τοιαύτην, στη δικηγόρο, Χρήστου Χρυσοβαλάντη, την οποία προσλαµβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης. 2. Ο καθορισµός της αµοιβής της δικηγόρου θα γίνει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 380/2014 Αριθµός Απόφασης 381/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής του Χρήστου Κλωνάρη. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση και κατόπιν των αριθ. 155/2014 και 216/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», η οποία διατέθηκε µε τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 248/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.

13 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο ήµο αυτοδικαίως...». Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν.3852/2010 «Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους... Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών». Στο ήµο µας έχει προκύψει το θέµα της προσφυγής, του Χρήστου Κλωνάρη, κατά του ήµου Νέας Κούταλης, του υπ αριθµ. πρωτ. 2423/ εγγράφου του Αντιδηµάρχου Νέας Κούταλης µε θέµα την προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) µε την επωνυµία «VOLCANO» και πάσης άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε την αριθ. 20/09 Ν.1406/83 Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 21/01/2015, ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Για το σοβαρό αυτό θέµα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της ικηγόρου, Χρήστου Χρυσοβαλάντη. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72, του άρθρου 283 και του άρθρου 244 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/ Το γεγονός ότι στο ήµο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο. 4. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί ικηγόρων. 6. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/ Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων». 9. Τις αριθ. 76/ , 531/ και 681/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου. 10. Τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 216/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 11. Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Αναθέτει το δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης της προσφυγής, του Χρήστου Κλωνάρη, κατά του ήµου Νέας Κούταλης, του υπ αριθµ. πρωτ. 2423/ εγγράφου του Αντιδηµάρχου Νέας Κούταλης µε θέµα την προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕ-

14 ΜΠΑΡ) µε την επωνυµία «VOLCANO» και πάσης άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, που σύµφωνα µε την αριθ. 20/09 Ν.1406/83 Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 21/01/2015, ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ή σε οιαδήποτε µεταναβολήν τοιαύτην, στη δικηγόρο, Χρήστου Χρυσοβαλάντη, την οποία προσλαµβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης. 2. Ο καθορισµός της αµοιβής της δικηγόρου θα γίνει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 381/2014 Αριθµός Απόφασης 382/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής του Βασιλείου Τζουρούτη. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση και κατόπιν των αριθ. 155/2014 και 216/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», η οποία διατέθηκε µε τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 248/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο ήµο αυτοδικαίως...». Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν.3852/2010 «Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους... Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών». Στο ήµο µας έχει προκύψει το θέµα της προσφυγής, του Βασιλείου Τζουρούτη, κατά του ήµου Νέας Κούταλης και της υπ αριθµ. πρωτ. 2422/ αποφάσεως του ηµάρχου Νέας Κούταλης, σύµφωνα µε την αριθ. 19/09 Ν.1406/83-Τριµ. Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 21/01/2015, ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Για το σοβαρό αυτό θέµα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της ικηγόρου, Χρήστου Χρυσοβαλάντη. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72, του άρθρου 283 και του άρθρου 244 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/ Το γεγονός ότι στο ήµο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο.

15 4. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί ικηγόρων. 6. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/ Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων». 9. Τις αριθ. 76/ , 531/ και 681/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου. 10. Τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 216/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 11. Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Αναθέτει το δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης της προσφυγής, του Βασιλείου Τζουρούτη, κατά του ήµου Νέας Κούταλης και της υπ αριθµ. πρωτ. 2422/ αποφάσεως του ηµάρχου Νέας Κούταλης, που σύµφωνα µε την αριθ. 19/09 Ν.1406/83-Τριµ. Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 21/01/2015, ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ή σε οιαδήποτε µεταναβολήν τοιαύτην, στη δικηγόρο, Χρήστου Χρυσοβαλάντη, την οποία προσλαµβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης. 2. Ο καθορισµός της αµοιβής της δικηγόρου θα γίνει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 382/2014 Αριθµός Απόφασης 383/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής των υπαλλήλων των πρώην ήµων Ατσικής και Νέας Κούταλης, κατά του ήµου Λήµνου. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση και κατόπιν των αριθ. 155/2014 και 216/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», η οποία διατέθηκε µε τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 248/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο ήµο αυτοδικαίως...». Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν.3852/2010 «Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους... Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών».

16 Στο ήµο µας έχει προκύψει το θέµα µε την αγωγή των είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων των πρώην ήµων Ατσικής και Νέας Κούταλης, κατά του ήµου Λήµνου, σύµφωνα µε την αριθ. 97/2011 Ν. 1406/83 Μον. Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 18/02/2015, ενώπιον του Μονοµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Για το σοβαρό αυτό θέµα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της ικηγόρου, Πολυξένης Παυλή. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72, του άρθρου 283 και του άρθρου 244 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/ Το γεγονός ότι στο ήµο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο. 4. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί ικηγόρων. 6. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/ Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων». 9. Τις αριθ. 76/ , 531/ και 681/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου. 10. Τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 216/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 11. Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Αναθέτει το δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης της αγωγής των είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων των πρώην ήµων Ατσικής και Νέας Κούταλης, κατά του ήµου Λήµνου, που σύµφωνα µε την αριθ. 97/2011 Ν. 1406/83 Μον. Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 18/02/2015, ενώπιον του Μονοµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ή σε οιαδήποτε µεταναβολήν τοιαύτην, στη δικηγόρο, Πολυξένη Παυλή, την οποία προσλαµβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης. 2. Ο καθορισµός της αµοιβής της δικηγόρου θα γίνει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 383/2014 Αριθµός Απόφασης 384/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής των υπαλλήλων του πρώην ήµου Μούδρου, κατά του ήµου Λήµνου. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση και κατόπιν των αριθ. 155/2014 και 216/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00, για «Αµοιβές νοµικών και

17 συµβολαιογράφων», η οποία διατέθηκε µε τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 248/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο ήµο αυτοδικαίως...». Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν.3852/2010 «Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους... Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών». Στο ήµο µας έχει προκύψει το θέµα µε την αγωγή των είκοσι επτά (27) υπαλλήλων του πρώην ήµου Μούδρου, κατά του ήµου Λήµνου, σύµφωνα µε την αριθ. 96/2011 Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 18/02/2015, ενώπιον του Μονοµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Για το σοβαρό αυτό θέµα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της ικηγόρου, Πολυξένης Παυλή. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72, του άρθρου 283 και του άρθρου 244 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/ Το γεγονός ότι στο ήµο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο. 4. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί ικηγόρων. 6. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/ Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2014, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων». 9. Τις αριθ. 76/ , 531/ και 681/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου. 10. Τις αριθ. 11/2014, 175/2014 και 216/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 11. Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Αναθέτει το δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης της αγωγής των είκοσι επτά (27) υπαλλήλων του πρώην ήµου Μούδρου, κατά του ήµου Λήµνου, που σύµφωνα µε την αριθ. 96/2011 Πράξη Κατάθεσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 18/02/2015, ενώπιον του Μονοµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ή σε

18 οιαδήποτε µεταναβολήν τοιαύτην, στη δικηγόρο, Πολυξένη Παυλή, την οποία προσλαµβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης. 2. Ο καθορισµός της αµοιβής της δικηγόρου θα γίνει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 384/2014 Αριθµός Απόφασης 385/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταβολή του τρόπου πληρωµής της αριθ. πρωτ / σύµβασης παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της εργασίας «Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιµότητας υποδοµών». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. 55/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής: Α. Εγκρίθηκε η Μελέτη Τεχνική Περιγραφή της εργασίας µε τίτλο «Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιµότητας υποδοµών», προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ, που συνέταξε η κ. Μπαλτζή Χαριτίνη, Τ.Ε. Μηχανικός, της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Λήµνου. Β. Αποφασίστηκε η διενέργεια της εργασίας να γίνει, µετά από πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά. Γ. Ψηφίστηκε και διατέθηκε η συνολική πίστωση των ,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α µε τίτλο «Βελτίωση Προσβασιµότητας Ατόµων µε Προβλήµατα Κινητικότητας», του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 και. Καθορίστηκαν, οι όροι του διαγωνισµού για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Με την αριθ. 74/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, συγκροτήθηκε η «Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού», σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Στη συνέχεια εκδόθηκε από τον ήµαρχο η αριθµ. πρωτ. 3006/ Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Α..Α. ΒΙΕ9ΩΛΘ-08Π, στην ιστοσελίδα του ήµου Λήµνου και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Εµπρός» µε Αριθ. Φυλ. 4010/ Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 18 η Μαρτίου Με την αριθ. 191/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το, από 18/3 22/05/2014 Πρακτικό 1 ου Σταδίου, ήτοι «Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς», της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, για την εκτέλεση της εργασίας «Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιµότητας υποδοµών», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Βελτίωση Προσβασιµότητας Ατόµων µε Προβλήµατα Κινητικότητας» µε ακρωνύµιο «Ερµής». Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού προέβη στις 23 Ιουνίου 2014, στην αποσφράγιση των φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων και κατέταξε αυτούς σε συγκριτικό πίνακα κατάταξης µε βάση την τελική βαθµολογία της προσφοράς τους. Κατόπιν κάλεσε στις 27 Ιουνίου 2014, την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία «ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.», να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου Α4 της αριθ. πρωτ. 3006/ διακήρυξης του διαγωνισµού. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, πρότεινε στην Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της εργασίας «Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιµότητας υποδοµών» στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «Βελτίωση Προσβασιµότητας Ατόµων µε Προβλήµατα Κινητικότητας» στην εταιρία µε την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.» (Λουκά Νίκα 8, Αθήνα, Τ.Κ.10554,

19 Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ Αθηνών) µε συνολικό προϋπολογισµό προσφοράς ,00. Με την αριθ. 310/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε δεκτή η παραπάνω εισήγηση και κατακυρώθηκε η εργασία «Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιµότητας υποδοµών» στην εταιρία µε την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.». Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης υπογράφηκε η αριθ. πρωτ.15904/ Σύµβαση παροχής υπηρεσιών µεταξύ του ήµου Λήµνου και της παραπάνω εταιρείας. Στο άρθρο 22 «Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις» της παραπάνω σύµβασης αναφέρεται ότι η πληρωµή της εργασίας θα γίνει µε τον εξής τρόπο: Προκαταβολή 40% έναντι ισόποσης εγγυητικής Με την παραλαβή του Α παραδοτέου 30% της αµοιβής Με την παραλαβή του Β παραδοτέου 30% της αµοιβής Η ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. µε το από 13/10/2014 έγγραφό της µας ενηµέρωσε ότι δεν προτίθεται να εισπράξει την προκαταβολή και προτείνει ως τρόπο πληρωµής της εργασίας τον εξής: Με την παραλαβή του Α παραδοτέου 50% της αµοιβής Με την παραλαβή του Β παραδοτέου 50% της αµοιβής Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 4 της αριθ. πρωτ. 3006/ διακήρυξης της εν λόγω εργασίας αναφέρεται «οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να προβλέπεται από συµβατικό όρο, δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του ήµου Λήµνου, αποκλειόµενης οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον». Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού της παραπάνω εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 74/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 27/10/2014 γνωµοδότησή της εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή την αποδοχή του αιτήµατος της αναδόχου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.» και την τροποποίηση του άρθρου 22 της αριθ. πρωτ / σύµβασης παροχής υπηρεσιών. Στην εισήγηση της η επιτροπή αναφέρει ότι η τροποποίηση αυτή δεν αποτελεί ουσιώδη αλλαγή των όρων της σύµβασης και επιπλέον µεταθέτει την αποπληρωµή του µεγαλύτερου µέρους του τιµήµατος της σύµβασης αργότερα, οπότε δεν θίγονται τα συµφέροντα του ήµου Λήµνου. Καλείται στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/ Τις διατάξεις του Π.. 28/80 3. Την αριθ. πρωτ. 3006/ διακήρυξη για την εκτέλεση της εργασίας «Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιµότητας υποδοµών» 4. Τις αριθ. 55/2014, 74/2014, 191/2014 & 310/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 5. Την αριθ. πρωτ / σύµβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της εργασίας «Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιµότητας υποδοµών» 6. Το από 13/10/2014 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.» 7. Την από 27/10/2014 γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. 8. Την ανωτέρω εισήγηση.

20 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Α. Αποδέχεται την από 27/10/2014 εισήγηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο «Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιµότητας υποδοµών» που υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης «Βελτίωση προσβασιµότητας ατόµων µε προβλήµατα κινητικότητας», καθώς και την από 13/10/2014 πρόταση της αναδόχου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.». Β. Να τροποποιηθεί το άρθρο 22 της αριθ. πρωτ / σύµβασης παροχής υπηρεσιών της παραπάνω εργασίας, ως εξής: Η καταβολή της Συµβατικής Τιµής της υπηρεσίας θα γίνει µε τον εξής τρόπο: Με την παραλαβή του Α παραδοτέου 50% της αµοιβής Με την παραλαβή του Β παραδοτέου 50% της αµοιβής Γ. Εξουσιοδοτεί το ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος ψηφίζει όχι, δηλαδή να παραµείνει, ως έχει, ο τρόπος πληρωµής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 385/2014 Αριθµός Απόφασης 386/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού 3ου Σταδίου (Αποσφράγιση Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών) και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση της πράξης µε τίτλο «Σύστηµα αυτόµατης διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων Μύρινας Λήµνου». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. πρωτ. οικ. 1343/ απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντάχθηκε η πράξη µε τίτλο: «Σύστηµα αυτόµατης διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων Μύρινας Λήµνου» στον Άξονα Προτεραιότητας «08 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » µε κωδικό MIS και συνολικό προϋπολογισµό ,44. Με την αριθ. 94/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λήµνου, έγινε η αποδοχή της παραπάνω πίστωσης και η τροποποίηση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Επίσης, µε την παραπάνω καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της πράξης «Σύστηµα αυτόµατης διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων ήµου Λήµνου» να εκτελεστεί µε δηµόσιο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ. αρ / Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). Με την αριθ. 138/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 48/2013 µελέτης της πράξης «Σύστηµα αυτόµατης διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων ήµου Λήµνου» που συνέταξε η αρµόδια ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Λήµνου. Στη συνέχεια η Οικονοµική Υπηρεσία (γραφείο προµηθειών) του ήµου Λήµνου, µε το αριθ. πρωτ. 6460/ έγγραφο, υπέβαλε στην Ε..Α. της Περιφέρειας Β. Αιγαίου αίτηµα για προέγκριση δηµοπράτησης της πράξης «Σύστηµα αυτόµατης διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων Μύρινας Λήµνου». Η Ε..Α. της Περιφέρειας Β. Αιγαίου µε το αριθ. πρωτ. Πρωτ. οικ. 2533/ , έγγραφό της, διατύπωσε σύµφωνη γνώµη επί του παραπάνω αιτήµατος. Με την αριθ. 228/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής: