ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία : REBEL 10 EC Κοινή ονοµασία: CYPERMETHRIN Αρ. Έγκρισης κυκλοφορίας : 1611/93 Είδος : Εντοµοκτόνο Χηµική ονοµασία : (RS)-a-cyano-3 phenoxybenzyl(1 RS) - CAS : CIS,trans -3-(2,2 dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate Κάτοχος έγκρισης: CMPA SAS, 160, Route de la Valentine, Marseille, FRANCE Tel: /87 Εταιρεία : ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ Τηλ. : Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής Fax : ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Φράσεις κινδύνου Xn ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10 Εύφλεκτο R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιµο του δέρµατος R67 Οι ατµοί µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Σηµάνσεις Σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ Xn Ν EΠΙΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2 Φράσεις R R10 Εύφλεκτο R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιµο του δέρµατος R67 Οι ατµοί µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Φράσεις S S2 Φυλάξτε το µακριά από παιδιά S13 Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε S23 Μην αναπνέεται αέρια/αναθυµιάσεις/ατµούς S24 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα. S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. S51 Χρησιµοποιήστε το µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. S61 Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. Ειδικές επισηµάνσεις: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το πειβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Μην ψεκάζετε σε µια ζώνη όπου το προϊόν θα µπορούσε να παρασυρθούν προς την κατεύθυνση µιας πηγής νερού: ρυάκι, τεχνητή λίµνη, λακκούβα, ιδίως εάν το έδαφος είναι επικλινές. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Επικίνδυνα Συστατικά Cypermetrhin CIS/TRANS +/-40/60 ιαλύτης νάφθας (πετρελαϊκός), ελαφρύς αρωµατικός Περιεχόµενο 10 < x % β/β< 12 CAS Number: EC Number: Ταξινόµηση σύµφωνα µε την 67/548/ΕΚ: Σύµβολο(α) κινδύνου: Xn, Xi, N Φράση(εις) κινδύνου: R20/22, R37, R50/53 Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον 1272/2008: Οξεία τοξικότητα (δια εισπνοής). Κατηγορία κινδύνου 4: H332, H302 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3, ερεθισµός της αναπνευστικής οδού: Η335 Οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1 για το υδάτινο περιβάλλον: Η400 Χρόνιος κίνδυνος κατηγορίας 1 για το υδάτινο περιβάλλον: Η410 Περιεχόµενο: 75 < x % β/β< 85 CAS Number: EC Number: Ταξινόµηση σύµφωνα µε την 67/548/ΕΚ: Σύµβολο(α) κινδύνου: Xn, Xi, N Φράση(εις) κινδύνου: 10, 37, 51/53, 65,66,67

3 Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον 1272/2008: Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία κινδύνου 3: Η226 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3, ερεθισµός της αναπνευστικής οδού: Η335, H336 Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία κινδύνου 1: Η304 Χρόνιος κίνδυνος κατηγορίας 1 για το υδάτινο περιβάλλον: Η411 EUH066: Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο ωδεκυλοβενζοσουλφoνικό ασβέστιο Περιεχόµενο: 2,5 < x % β/β< 5 CAS Number: EC Number: Ταξινόµηση σύµφωνα µε την 67/548/ΕΚ: Σύµβολο(α) κινδύνου: Xi, Ν Φράση(εις) κινδύνου: 38, 41, 51/53 Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον 1272/2008: Μη διαθέσιµο 2-Εθυλεξανόλη Περιεχόµενo: 1 < x % β/β< 2 CAS Number: EC Number: Ταξινόµηση σύµφωνα µε την 67/548/ΕΚ: Σύµβολο(α) κινδύνου: Xi Φράση(εις) κινδύνου: 36/38 Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον 1272/2008: Μη διαθέσιµο Πλήρης επεξήγηση των φράσεων κινδύνου αναφέρονται στην παράγραφο 16 (Άλλες πληροφορίες) 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κατά γενικό κανόνα, αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλέστε οπωσδήποτε ιατρό. είξτε του τη συσκευασία, ετικέτα ή το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. Σε επαφή µε το δέρµα : Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετε το δέρµα πολύ καλά µε σαπούνι και νερό ή µε αναγνωρισµένο καθαριστικό. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε διαλύτες και αραιωτικά. Εάν η µολυσµένη περιοχή είναι εκτεταµένη και / ή υπάρχει βλάβη στο δέρµα, πρέπει να ζητηθεί γνώµη από ιατρό ή ο ασθενής να µεταφερθεί στο νοσοκοµείο. Σε επαφή µε τα µάτια : Καθαρίστε µε άφθονο νερό για 20 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα µάτια πολύ ανοικτά και µετά την αφαίρεση των φακών επαφής. Στη συνέχεια, συµβουλευτείτε ένα γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Αµέσως ξεπλύνετε το στόµα. Καλέστε έναν γιατρό. Μην προκαλείτε εµετό στον ασθενή. ΠΟΤΕ µην προκαλείτε κατάποση σε ένα αναίσθητο άτοµο. Σε περίπτωση εισπνοής : Αν µια µεγάλη ποσότητα εισπνευσθεί, µετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και κρατήστε τον / την ζεστό και ακίνητο. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή έχει σταµατήσει, εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή και καλέστε γιατρό. Μην δίνετε τον ασθενή τίποτα από το στόµα. εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνίσταται συµπτωµατική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων :

4 5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε ειδικά προσαρµοσµένα µέσα : αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, σκόνη, σπρέι νερού ή λεπτών σταγονιδίων. Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας: πίδακας νερού. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες: Κατά την καταπολέµηση της πυρκαγιάς το προσωπικό πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. 6. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ-ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις: Αποφύγετε την εισπνοή των ατµών. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Συµβουλευτείτε τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στα σηµεία 7 και 8. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Περιορίστε και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσµατα µε µη καύσιµα απορροφητικά υλικά όπως άµµο, χώµα, βερµικουλίτη, γη διατόµων σε βαρέλια για τη διάθεση των αποβλήτων. Αποτρέψτε εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού σε αποχετεύσεις ή υδάτινες οδούς. Χρησιµοποιήστε βαρέλια για την απόρριψη των αποβλήτων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (βλ. κεφάλαιο 13). Αν το προϊόν µολύνει διόδους νερού, ποτάµια ή αποχετεύσεις, ενηµερώστε τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τις καταστατικές διαδικασίες. Μέθοδοι καθαρισµού: Για να ανακτήσετε το υγρό χρησιµοποιείστε αντλία έκρηξης ή µια χειροκίνητη αντλία ή µε χρήση προϊόντος αναπροσαρµοσµένης απορρόφησης. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Οι κανονισµοί που αναφέρονται στους χώρους αποθήκευσης εφαρµόζονται όπου χρησιµοποιείται το προϊόν. Χειρισµός: χειρισµός σε καλά αεριζόµενο χώρο. Εµποδίστε τη δηµιουργία εύφλεκτων ή εκρηκτικών συγκεντρώσεων στον αέρα και αποφύγετε συγκέντρωση ατµού µεγαλύτερη από τα όρια επαγγελµατικής έκθεσης. Πρόληψη των πυρκαγιών: Εµποδίστε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων µε σύνδεση στη γη. Η προετοιµασία µπορεί να φορτισθεί ηλεκτροστατικά, Πάντα να ακουµπάτε το έδαφος κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Να φοράτε αντιστατικά παπούτσια και ρούχα και τα πατώµατα να είναι φτιαγµένα από αγώγιµα υλικά. Χρησιµοποιήστε το προϊόν σε χώρους όπου δεν υπάρχουν γυµνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης και έχουν προστατευµένο ηλεκτρικό εξοπλισµό ιατηρήστε το δοχείο τελείως κλειστό και µακριά από πηγές θερµότητας, σπίθες και φλόγες. Μη χρησιµοποιείτε εργαλεία που µπορούν να παράγουν σπινθήρες. Μην καπνίζετε. Αποτρέψτε την πρόσβασης σε µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Συστηνόµενος εξοπλισµός και διαδικασίες: Για την προσωπική ασφάλεια, βλέπε παράγραφο 8. ιαβάστε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην ετικέτα και επίσης τους κανονισµούς βιοµηχανικής ασφάλειας Αποφύγετε την εισπνοή ατµών. Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος µε το δέρµα και τα µάτια. Απαγορευµένος εξοπλισµός και διαδικασίες: Μην καπνίζετε, µη τρώτε και µη καπνίζετε στους χώρους όπου το παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται Ποτέ µην ανοίγετε τις συσκευασίες υπό πίεση.

5 Αποθήκευση: ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό, σε ξηρό και καλά αεριζόµενο µέρος Μακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης - µην καπνίζετε. Κρατήστε µακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης, θερµότητα και άµεση ηλιακή ακτινοβολία. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Χρησιµοποιήστε µέσα ατοµικής προστασίας σύµφωνα µε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ. Τεχνικά µέτρα: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισµός, αν είναι δυνατόν µε ανεµιστήρες εξαγωγής, στις θέσεις εργασίας και κατάλληλη γενική εξαγωγή.. Εάν αυτός ο εξαερισµός είναι ανεπαρκής για να διατηρήσει την συγκέντρωση των ατµών των διαλυτών κάτω από τα όρια έκθεσης, φορέστε αναπνευστική συσκευή. Οριακές τιµές έκθεσης: διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωµατικά: VME (Σταθµισµένος Μέσος επαγγελµατικής έκθεσης): 100 mg/m3 (19 ppm). Το προϊόν αυτό είναι ένα σύνθετο µίγµα, που αποτελείται από τις ακόλουθες ουσίες των οποίων οι συνιστώµενες VLEP (οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης) είναι: τριµεθυλο βενζόλιο: VME: 25 ppm (123 mg/m3), Ξυλόλιο:. VME: 100 ppm (434 mg/m3) Οριακή τιµή µικρού χρόνου: 150 ppm (651 mg/m3), για όλα τα ισοµερή του ξυλενίου. Αναπνευστική προστασία: Σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από τα όρια έκθεσης, πρέπει να φορά κατάλληλες, εγκεκριµένες µάσκες. Προστασία των χεριών: Προστατευτικές κρέµες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εκτεθειµένο δέρµα, αλλά δεν πρέπει να εφαρµόζονται µετά την επαφή µε το προϊόν. Λόγω της παρουσίας διαλυτών, συνιστάται να φοριούνται γάντια λαστιχένια νεοπρενίου ή λαστιχένια νιτριλίου. Προστασία µατιών και προσώπου: Χρησιµοποιήστε προστατευτικά µατιών σχεδιασµένα για την προστασία από υγρά πιτσιλίσµατα: Προστασία δέρµατος: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. παράγραφο 11 του παρόντος δελτίου.

6 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση : Κίτρινο διαυγές υγρό σε µορφή EC (γαλακτωµατοποιήσιµο) Χρώµα : Κιτρινωπό Ειδικό βάρος : g/dm 3 PH : 6-8 σε αραίωση 1% Σηµείο ανάφλεξης : 47+/-1 0 C ιαλυτότητα στο νερό : Αδιάλυτο - Γαλάκτωµα 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Συνθήκες προς αποφυγή: Κρατήστε απόσταση του προϊόντος κάθε πηγή ανάφλεξης, θερµότητα και το άµεσο ηλιακό φως. Υλικά προς αποφυγή: Ισχυρά οξειδωτικά. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σε περίπτωση έκθεσης διά εισπνοής: Συπερµεθρίνη: Οξεία τοξικότητα από εισπνοή LC 50 (αρουραίος), 4 ώρες: 3,28 mg/l. Η συγκέντρωση ατµού µεγαλύτερη από εκείνες που συνιστώνται στα όρια της έκθεσης µπορεί να είναι ερεθιστική για τα µάτια και το αναπνευστικό σύστηµα, µπορεί να προκαλέσει ηµικρανίες και ζάλη, µπορεί να είναι αναισθητική και να έχει άλλες επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Σε περίπτωση κατάποσης: Συπερµεθρίνη: Οξεία από του στόµατος LD 50 (αρουραίος) : 287 mg/kg. Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε το δέρµα: Συπερµεθρίνη: Οξεία δέρµατος LD 50 (αρουραίος) : > 2000 mg / Kg. Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το προϊόν δεν πρέπει να αφήνεται να ρέει σε αποχετεύσεις ή υδάτινες οδούς Οικοτοξικότητα Συπερµεθρίνη Υδρόβιοι οργανισµοί: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. CL 50 (ψάρια: Onchorhyncus mykiss) / 96h = 0,0028 mg/l. CE 50 (daphnie: Daphnia magna) / 48h = 0,0003 mg/l CE 50 (φύκια:. Ps subcapitata) / 96h> 0,1 mg/l Άλλοι οργανισµοί: - Ελαφρώς τοξική για τα πτηνά και τους γαιοσκώληκες. Πτηνά: DL50 οξεία> mg / kg pc, CL50 τροφίµων> 5620 ppm, CSEO (NOEC) αναπαραγωγή = 1000 ppm Γεωσκώληκες: CL50> 100 mg / kg Sol (14j). Καµία επίδραση στον τοµέα σε 100 g / ha. Πολύ τοξικό για τις µέλισσες. Mέλισσες: DL50 επαφής = 0,02 µg / µέλισσα, DL50 προφορική = µg / µέλισσα (24h).

7 H Συπερµεθρίνη διεισδύει γρήγορα στην επιδερµίδα των εντόµων, και των πράξεων µε το άνοιγµα της διαύλου του νατρίου. Ανασταλτικές επιδράσεις στη δραστηριότητα των µικροοργανισµών: εν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ανοργανοποίηση του άνθρακα του εδάφους και του αζώτου στη δόση των 150 g / ha. Προετοιµασία: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον Κινητικότητα (στοιχεία για την ουσία συπερµεθρίνη) Προετοιµασία Προσρόφηση: K OC Συπερµεθρίνη Γνωστή ή προβλέψιµη κατανοµή µεταξύ των διαφόρων διαµερισµάτων του περιβάλλοντος: Πολύ προσροφηµένο στο έδαφος, τα ιζήµατα και τα σωµατίδια σε αιώρηση. Επιφανειακή τάση: (µη διαθέσιµο) Προσρόφηση/ Εκκρόφησης: Koc = εν κινητό σε όλα τα είδη του εδάφους, η ουσία παραµένει σταθερό στα πρώτα 15 εκατοστά αυτά (µελέτες πεδίου). Μεταβλητότητα: PV = 2,3 * 10-7 Pa στους 20 C. Η ουσία δεν θεωρείται ως Πτητική Οργανική Ουσία. H = 0,024 Pa.m3/mol Χαµηλό δυναµικό της πτητικότητας Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης (δεδοµένα για την ουσία συπερµεθρίνη) Βιοαποικοδοµησιµότητα: εν είναι εύκολα βιοαποικοδοµήσιµο. Έκρυθµη στο έδαφος 2 έως 15 εβδοµάδες (DT50) ανάλογα µε τον τύπο του εδάφους. Η υποβάθµιση είναι επίσης πιο γρήγορα σε αερόβιες συνθήκες. Αβιοτική αποικοδόµηση: Σταθερό σε όξινο περιβάλλον (χρόνος ηµίσειας ζωής 1000 ηµέρες σε ph3), Υδρόλυση σε αλκαλικό περιβάλλον (χρόνος ηµίσειας 0.5h στο ph11). Καθαρή ουσία είναι σταθερή υπό το φως, αλλά υποβαθµίζεται από φωτόλυση στο νερό (DT50 <15 ηµέρες) και στον αέρα (DT50 = 3.5h). Επεξεργασία µεταχειρισµένου νερού: Αναστολή της αναπνοής του ενεργού ιλύος: CL50 = 163 mg / L Ενδεχόµενο Βιοσυσσώρευσης (δεδοµένα για την ουσία cypermethrin) log Kow = FBC = Υψηλή δυνατότητά συσσώρευσης στο λίπος. 13. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Μην το ρίχνετε στην αποχέτευση ή σε υδάτινες οδούς. \ Απορρίµµατα: Ανακύκλωση ή απόρριψη των αποβλήτων σε συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά προτίµηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εταιρεία. Μην µολύνετε το έδαφος ή το νερό µε απόβλητα, µην απορρίπτετε στο περιβάλλον. Συσκευασίες που έχουν λερωθεί: Αδειάστε τα δοχεία εντελώς. Κρατήστε ετικέτα (ες) σε δοχείο. ώστε τα σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων.

8 14. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Μεταφέρετε το προϊόν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ADR για τις οδικές, RID για τις σιδηροδροµικές, IMDG για θαλάσσια και του ICAO / IATA για τις αεροπορικές µεταφορές (ADR IMDG ICAO / IATA 2009). UN1993 = ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. ADR/RID Class 3, Group III, Label 3, Flammable ADR/RID Class 3, Group III, Label 3, Flammable ADR/RID Class 3, Group III, Label 3, Flammable 15. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το παρασκεύασµα αυτό ταξινοµήθηκε σύµφωνα µε την οδηγία γνωστή ως <όλα τα παρασκευάσµατα> 1999/45/ΕΚ και των προσαρµογών της. Επιπρόσθετα η Οδηγία 2004/73/ΕΚ µε την προσαρµογή 29 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (Επικίνδυνες ουσίες) έχουν ληφθεί υπόψη. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείµενο των φράσεων που αναφέρονται στους κινδύνους στην παράγραφο 3: R 10 Εύφλεκτο R 20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. R 37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. R 38 Ερεθίζει το δέρµα R 36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα R 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών R 65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R 66 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. R 67 Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. R 50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

9 Το πλήρες κείµενο των τάξεων, τις κατηγορίες και τις αναφορές του κινδύνου που περιλαµβάνονται στο τµήµα 3: Οξεία Tox. 4: Οξεία τοξικότητα (κατηγορία 4) STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα για ορισµένα όργανα-στόχους - µοναδική έκθεση (κατηγορία 3) Υδρόβια Οξεία 1: Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον - Οξεία (κατηγορία 1) Υδάτινη Χρόνια 1: Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνια ( κατηγορία 1) Υδάτινη Χρόνια 2: Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνια (κατηγορία 2) Εύφλεκτο υλικό. 3: Εύφλεκτα υγρά (κατηγορία 3) Αναπνευστική Τοξικότητα 1: Κίνδυνος από εισπνοή (κατηγορία 1) H226: Εύφλεκτο υγρό και ατµός. H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και µπαίνει στους αεραγωγούς. H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH066: Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. Οδηγίες για την εκπαίδευση: Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σχετικά µε τους κινδύνους που σχετίζονται µε χηµικούς παράγοντες. Συνιστώµενοι περιορισµοί χρήσης: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε άλλες χρήσεις από αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 1. Κύρια ρυθµιστικές παραποµπές: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/ παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ τροποποιούνται. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. UNO κανονισµού: συστάσεις για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, 16η αναθεωρηµένη έκδοση (2009). ADR Βιβλιογραφικές αναφορές: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/ Παράρτηµα VI. Έκθεση Επισκόπησης για τη δραστική ουσία cypermethrin (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), SANCO/4333/2000 τελικό, 15/02/2005 Μονογραφία Πληροφορίες Poison 163 (1996) του δελτίου δεδοµένων σχετικά µε τα φυτοφάρµακα No.58 Υγείας και Ασφάλειας οδηγός No.22 (1989) Περιβαλλοντική Υγεία Κριτήρια 82 (1989) Το παρόν φύλλο συµπληρώνει τα δελτία µε τις προδιαγραφές της χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει είναι µε βάση την κατάσταση της γνώσης µας σε σχέση µε το εν λόγω προϊόν, από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσης, και δίνονται µε τιµιότητα. Επειδή οι συνθήκες εργασίας του χρήστη είναι γνωστή από εµάς, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία µας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στην ενότητα 1, χωρίς προηγουµένως να έχει λάβει γραπτές οδηγίες χειρισµού. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε τις νοµικές απαιτήσεις και τους τοπικούς κανονισµούς. Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να θεωρηθεί ως περιγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας σχετικά µε το προϊόν µας και όχι σαν εγγύηση των ιδιοτήτων του.

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Γενικά Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (αγγλικά: Polychlorinated Biphenyls

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091 BUTISAN 40/10 SC metazachlor (μεταζαχλόρ) 40% + quinmerac (κινμεράκ) 10% Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: Metazachlor 40% β/ο Quinmerac 10% β/ο Βοηθητικές ουσίες 54,3% β/β Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα