ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank, η οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων στην Alpha Bank και την παραβίαση της οδηγίας 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 1. Περίληψη της αναφοράς Ο αναφέρων παραπέμπει στο καθεστώς επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης που θεσπίστηκε για τους εργαζομένους στην Alpha Bank με σκοπό την καταβολή μηνιαίων συντάξεων, καθώς και αποζημιώσεων απόλυσης σε μέλη του προσωπικού που αποχωρούν από την τράπεζα λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ατυχημάτων, κλπ. Οι πληρωμές λαμβάνουν τη μορφή ασφαλιστικών παροχών, ενώ περιλαμβάνονται επίσης στις ατομικές συνθήκες εργασίας που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργαζομένων και της τράπεζας. Η διοίκηση της Alpha Bank έλαβε εν τω μεταξύ την απόφαση, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με το προσωπικό της, να προχωρήσει στην υπαγωγή του καθεστώτος επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης σε ένα νέο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει του νόμου 3371/05. Ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει θέματα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων, διακρίνοντας μεταξύ της κύριας ασφάλισης που χορηγείται στους τραπεζοϋπαλλήλους από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της επικουρικής ασφάλισης που παρέχεται από το ETAT. Ο νόμος αποδεσμεύει τις τράπεζες από τις συμβατικές υποχρεώσεις που υπέχουν προς τα ιδρύματα κύριας, καθώς και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης με την καταβολή ενός ποσού που δεν διαμορφώνεται βάσει στατιστικών αλλά «οικονομικών ερευνών» για την ασφάλιση, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα ποσό κατά πολύ χαμηλότερο του αρχικού. Ο αναφέρων ζητεί, συνεπώς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει σε ποιον βαθμό η μονομερής απόφαση της διοίκησης της Alpha Bank για την υπαγωγή του καθεστώτος επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης της τράπεζας στο ETAT συνάδει με τις σχετικές CM\ doc PE

2 διατάξεις της ΕΕ, και συγκεκριμένα με την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 2. Παραδεκτό Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού). 3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου Η αναφορά υποβάλλεται από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, τον «Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση α) της οδηγίας 2002/14/ΕΚ 1 και β) του άρθρου 87 παράγραφος 1 ΣΕΚ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο «Σύλλογος Εργαζομένων Alpha Bank» υπέβαλε επίσης στην Επιτροπή παρεμφερή καταγγελία, η οποία καταχωρήθηκε επίσημα ως τέτοια. α) Όσον αφορά την οδηγία 2002/14/ΕΚ (στο εξής η οδηγία) Ο προαναφερθείς Σύλλογος Εργαζομένων ισχυρίζεται, ειδικότερα, ότι ο νόμος 3371/05, όπως τροποποιήθηκε, παραβιάζει το άρθρο 4 της προαναφερθείσας οδηγίας, στον βαθμό που το άρθρο 62 του νόμου επιτρέπει στον εργοδότη να υποβάλει στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) μονομερώς αίτημα υπαγωγής στο εν λόγω ταμείο των τραπεζικών υπαλλήλων οι οποίοι ασφαλίζονται από το ταμείο επικουρικής ασφάλισης προσωπικού της Alpha Bank. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το άρθρο 62 του νόμου δεν προβλέπει καμία ειδική διαδικασία ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων πριν από την υποβολή του εν λόγω μονομερούς αιτήματος ούτε παραπέμπει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά. Επομένως, παροτρύνει τους εργοδότες να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τους υπαλλήλους σε θέματα που άπτονται των συμβατικών τους σχέσεων. Παρότι αληθεύει ότι το άρθρο 62 παράγραφος 7 του νόμου επιβάλλει στο ΕΤΑΤ να ζητεί τη γνώμη του ετέρου μέρους, σε περίπτωση υποβολής μονομερούς αιτήματος του πρώτου μέρους, η διάταξη αυτή δεν είναι πιθανό να αντισταθμίσει την απουσία προηγούμενης ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους υπαλλήλους. Ο Σύλλογος Εργαζομένων προσθέτει ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας παραβιάζονται επίσης σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής. Ειδικότερα, παρότι απηύθυνε επανειλημμένες επιστολές στο ΕΤΑΤ και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ζητώντας τα στοιχεία που υπέβαλε η ALPHA Bank στους εν λόγω οργανισμούς σχετικά με την οικονομική μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 62 του νόμου, ο Σύλλογος Εργαζομένων δεν έλαβε ποτέ τα ζητηθέντα στοιχεία. Ο αναφέρων σύλλογος απευθύνθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας 2 παραπονούμενος ότι η τράπεζα παραβίασε τα δικαιώματά του περί ενημέρωσης και διαβούλευσης και ζητώντας την επιβολή κυρώσεων. Έως σήμερα δεν έχει λάβει απάντηση. 1 Οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΕΕ L 80, της , σελ Με επιστολές της 7ης Φεβρουαρίου και της 17ης Απριλίου PE /7 CM\ doc

3 β) Όσον αφορά το άρθρο 87 παράγραφος 1 ΣΕΚ Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου 3371/05 αντίκεινται άμεσα στο άρθρο 87 παράγραφος 1 ΣΕΚ, στον βαθμό που παρέχουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να αυτοαπαλλάσσονται από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι των (νυν και πρώην) υπαλλήλων τους, καταβάλλοντας απλώς ένα «κόστος», το οποίο καθορίζεται όχι βάσει αναλογιστικών μελετών αλλά βάσει ειδικών οικονομικών μελετών αμφίβολης διαφάνειας, νομιμότητας και ορθότητας. Κατά την άποψη του αναφέροντος, κάτι τέτοιο συνιστά εκ των πραγμάτων μορφή έμμεσης κρατικής ενίσχυσης προς τις τράπεζες, η οποία στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ τραπεζών στην ΕΕ. Ο αναφέρων προσθέτει ότι η οικονομική μελέτη που παρήγγειλε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία του γνωστοποιήθηκε στις , προβλέπει την καταβολή από την Alpha Bank στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ συνολικού ποσού ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ελάχιστο σε σχέση με τις πραγματικές υποχρεώσεις της τράπεζας προς το προσωπικό και τους συνταξιούχους της, οι οποίες ανέρχονται σε ευρώ, όπως αναφέρεται στην αναλογιστική μελέτη που εκπόνησαν εμπειρογνώμονες με πρωτοβουλία του αναφέροντος. Ο ελληνικός νόμος 3371/05 (άρθρο 62, όπως τροποποιήθηκε) προβλέπει την υπαγωγή στο ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων) των υπαλλήλων τραπεζών που «ασφαλίζονται για επικουρική ασφάλιση στα οικεία ταμεία ασφάλισης του προσωπικού τους» 1, ιδίως μετά τη διάλυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη διαδικασία. Η εν λόγω υπαγωγή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων οργάνων των ενδιαφερομένων μερών, εργοδότη ή εργαζομένων, στο ΕΤΑΤ. Εάν το αρμόδιο όργανο ενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει υποβάλει μονομερώς αίτημα υπαγωγής, το ΕΤΑΤ ζητεί τη γνώμη του ετέρου μέρους. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτει την εκπόνηση οικονομικής μελέτης για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να καταβληθεί από τον εργοδότη και το ταμείο επικουρικής ασφάλισης για την αντιστάθμιση της εν λόγω υπαγωγής. Στις , η ALPHA Bank υπέβαλε μονομερώς αίτημα υπαγωγής του προσωπικού της στο ΕΤΑΤ. Το ΕΤΑΤ ζήτησε τη γνώμη του ετέρου μέρους, δηλαδή του αναφέροντος συλλόγου. Προκειμένου να μπορέσει να διατυπώσει τη γνώμη του, ο αναφέρων σύλλογος απευθύνθηκε επανειλημμένα στο ΕΤΑΤ και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ζητώντας τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ALPHA Bank, στα οποία θα βασιζόταν η οικονομική μελέτη. Τα εν λόγω στοιχεία δεν του παρασχέθηκαν. Ο αναφέρων σύλλογος απευθύνθηκε επίσης στην Επιθεώρηση Εργασίας (τελευταία φορά στις ) παραπονούμενος ότι η τράπεζα παραβίασε τα δικαιώματά του περί ενημέρωσης και διαβούλευσης, και ζητώντας την επιβολή κυρώσεων. Έως σήμερα δεν έχει λάβει απάντηση. 1 Τα εν λόγω ταμεία συστάθηκαν μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων. CM\ doc 3/7 PE

4 Η μελέτη εκπονήθηκε χωρίς τη συμμετοχή του αναφέροντος συλλόγου και γνωστοποιήθηκε στον αναφέροντα σύλλογο στις α) Όσον αφορά την οδηγία 2002/14/ΕΚ Ο ελληνικός νόμος 3371/05 προβλέπει απλώς τη δυνατότητα του εργοδότη να ζητήσει μονομερώς την υπαγωγή του προσωπικού του στο ΕΤΑΤ. Παρότι δεν προβλέπει οποιαδήποτε ειδική διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των υπαλλήλων πριν από τη μονομερή υποβολή ενός τέτοιου αιτήματος ούτε παραπέμπει ρητά σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά, αυτό δεν σημαίνει κατ ανάγκη ότι η εν λόγω ενημέρωση και διαβούλευση δεν απαιτείται από άλλη νομική πράξη. Το προεδρικό διάταγμα αριθ. 240 θεσπίσθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις για τη μεταφορά της οδηγίας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το ΔΕΚ για καθυστερημένη μεταφορά (απόφαση της στην υπόθεση C-381/06). Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Π.Δ. 240/2006 αναπαράγει επί λέξει το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας (πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης). Επιπλέον, το άρθρο 8 του Π.Δ. 240/2006 μεταφέρει το άρθρο 8 της οδηγίας (προστασία των δικαιωμάτων). Οι αποφάσεις του εργοδότη, όπως αυτή που εξετάζεται στην παρούσα περίπτωση, φαίνεται να υπάγονται στο Π.Δ. 240/2006 στον βαθμό που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στις συμβάσεις εργασίας (βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας και του Π.Δ. 240/2006). Η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις ελληνικές αρχές στις ζητώντας τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Ζήτησε επίσης τη γνώμη τους όσον αφορά το κατά πόσον το Π.Δ. 240/2006, και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εφαρμόζεται στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή όταν ένας εργοδότης (τράπεζα) σκοπεύει να υποβάλει μονομερώς αίτημα στο ΕΤΑΤ υπαγωγής σε αυτό των υπαλλήλων του, οι οποίοι ασφαλίζονται από το ταμείο επικουρικής ασφάλισης της τράπεζας. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολή της αναφέροντας τα εξής: i) Η απουσία διαβούλευσης μεταξύ της τράπεζας και του καταγγέλλοντος συλλόγου δεν συνιστά παράβαση της οδηγίας, καθώς η οδηγία δεν τυγχάνει εφαρμογής στην υπό εξέταση περίπτωση, ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους: Θέματα που αφορούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα αποκλείονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ρυθμίζονται από το κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 του ελληνικού Συντάγματος. Η απόφαση του εργοδότη για την υπαγωγή του προσωπικού μιας τράπεζας στο ΕΤΑΤ δεν σχετίζεται με μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας. Επομένως, δεν υπάγεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας, η οποία απαριθμεί εξαντλητικά τις περιπτώσεις εφαρμογής της σχετίζεται μάλλον με τη ζωή των εργαζομένων μετά το πέρας της απασχόλησής τους, η οποία δεν υπάγεται στο PE /7 CM\ doc

5 πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. ii) Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η οδηγία συνεπάγεται υποχρέωση του εργοδότη να διαβουλεύεται με τους υπαλλήλους του σε θέματα συνταξιοδότησης/κοινωνικής ασφάλισης, οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι οι ισχυρισμοί του ενάγοντος συλλόγου στερούνται νομικής θεμελίωσης, δεδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομίας ανέθεσε την εκπόνηση οικονομικής μελέτης σε τρίτο, ανεξάρτητο σύμβουλο. Υπό τις περιστάσεις αυτές, δύσκολα γίνεται αντιληπτό ποιο θα ήταν το αντικείμενο της διαβούλευσης. Επιπλέον, η ασφαλιστική κατάσταση των μελών του αναφέροντος συλλόγου δεν θίγεται στον βαθμό που, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων του, η υπαγωγή του προσωπικού μιας τράπεζας στο ΕΤΑΤ δεν είναι εφικτή, το δε ταμείο και η περιουσία του παραμένουν άθικτα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο του νόμου 3371/2005. Επιπλέον, ο αναφέρων δεν έκανε χρήση κανενός από τα νόμιμα μέσα που είχε στη διάθεσή του για την απόκτηση πρόσβασης στα ζητούμενα έγγραφα. Ειδικότερα, δεν υπέβαλε οποιοδήποτε αίτημα βάσει του άρθρου 902 του ΑΚ ή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του νόμου 1756/88 ούτε προσέφυγε ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων για παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (σχετικά με την επιβολή κυρώσεων) από την Επιθεώρηση Εργασίας. β) Όσον αφορά το άρθρο 87 παράγραφος 1 ΣΕΚ Όσον αφορά τη μεταφορά συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, η Επιτροπή παραπέμπει, ως προκαταρκτική παρατήρηση, στην απόφαση 597/2006 της 10ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης του επικουρικού συστήματος συντάξεων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Στην απόφαση αυτή η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων από ένα ειδικό καθεστώς στο γενικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης δεν συνεπαγόταν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Είναι σημαντικό να υπενθυμισθεί ότι στην εν λόγω απόφαση γίνεται διάκριση μεταξύ βασικών και ειδικών συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Όσον αφορά τα βασικά δικαιώματα, η Επιτροπή αναγνωρίζει στην απόφαση ότι η μεταρρύθμιση θα απαλλάξει τις τράπεζες από ενδεχόμενη οικονομική ανισορροπία μεταξύ των καταβαλλόμενων εισφορών και των βασικών συνταξιοδοτικών επιδομάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή θεώρησε ότι, καθώς οι τράπεζες που είναι ήδη μέλη του ΕΤΕΑΜ δεν χρειάζεται να καλύψουν το έλλειμμα του ασφαλιστικού φορέα τους, η εν λόγω οικονομική επιβάρυνση δεν είναι κανονική και η κάλυψή της από το κράτος δεν αποφέρει κανένα οικονομικό πλεονέκτημα στις τράπεζες (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις της απόφασης). Όσον αφορά την αξιολόγηση των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα ειδικά συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η Επιτροπή αξιολόγησε και ενέκρινε τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας, όπως παρουσιάσθηκε από τις ελληνικές αρχές. Πρέπει να τονισθεί ότι πρόκειται για μια αναλογιστική μέθοδο, η οποία επιβάλλεται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ 19). Η Επιτροπή θεώρησε ότι η εν λόγω μέθοδος, η οποία εμπίπτει στη μία από τις δύο σημαντικές κατηγορίες αναλογιστικών μεθόδων χρηματοδότησης, είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη και χρησιμοποιούμενη αναλογιστική CM\ doc 5/7 PE

6 μέθοδος για την αξιολόγηση χρηματοδοτούμενων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα λογιστικά πρότυπα και τη συνήθη πρακτική, η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις της τράπεζας στην τρέχουσα και σε προηγούμενες χρήσεις. Έτσι, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν χρηματοοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ μελλοντικών υποχρεώσεων και εισφορών, δηλαδή εκείνων που θα συσσωρευτούν μετά τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων στο ΕΤΕΑΜ/ΕΤΑΤ. Η Επιτροπή θεώρησε επίσης ότι οι βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη μέθοδο που παρουσιάσθηκε ήταν εύλογες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε ότι η μέθοδος που εφάρμοσαν οι ελληνικές αρχές διασφαλίζει την ορθή αξιολόγηση των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα συγκεκριμένα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θα αναληφθούν από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ. Προκειμένου να αξιολογηθεί το κόστος της ανάληψης, θα εκπονηθεί ειδική χρηματοοικονομική μελέτη βασισμένη στη μέθοδο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για κάθε τράπεζα που θα ζητήσει την ένταξή της στο γενικό καθεστώς. Συμπέρασμα Όσον αφορά την οδηγία 2002/14/ΕΚ, κατά την άποψη της Επιτροπής, η ερμηνεία του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας από τις ελληνικές αρχές φαίνεται αδικαιολόγητα περιοριστική και δεν φαίνεται να ερείδεται ούτε στο γράμμα (δηλαδή «μεταβολές στις συμβάσεις εργασίας») ούτε στο πνεύμα της οδηγίας. Οι αποφάσεις των εργοδοτών, όπως αυτή που εξετάζεται στην παρούσα περίπτωση, φαίνεται δυνατό να υπάγονται στην οδηγία στον βαθμό που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας. Η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα με επιστολή της 15ης Μαΐου 2008 σχετικά με το περιεχόμενο της απάντησης των ελληνικών αρχών, και ειδικότερα τα επιχειρήματα που περιέχονται στην εν λόγω απάντηση, και του ζήτησε να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις επ αυτών. Η Επιτροπή επισήμανε ότι, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια τυχόν παρέμβασης/διαδικασίας της Επιτροπής καθώς και το γεγονός ότι μια τέτοια διαδικασία, εφόσον κινηθεί, δεν θα έχει καμία άμεση συνέπεια στη μεμονωμένη κατάσταση του ενάγοντος 1, είναι προς το συμφέρον του ενάγοντος να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων. Όσον αφορά το άρθρο 87 παράγραφος 1 ΣΕΚ, με την επιφύλαξη της ειδικής κατάστασης στην περίπτωση της Alpha Bank, επί της οποίας η Επιτροπή δεν έχει λάβει θέση, πρέπει να τονισθεί ότι η ειδική χρηματοοικονομική μελέτη που ανατέθηκε σχετικά με την Alpha Bank φαίνεται να εφαρμόζει τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε στην προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής (N 597/06). 1 Θα αφορά απλώς το γενικό ζήτημα της μη συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής προς το δίκαιο της ΕΕ. PE /7 CM\ doc

7 Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις σε αμφότερα τα ζητήματα. CM\ doc 7/7 PE

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μέρους IV (εμπορικές συναλλαγές) της συμ

56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μέρους IV (εμπορικές συναλλαγές) της συμ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 315 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης. Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα

Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης. Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα GRECO Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Στρασβούργο, 21 Ιουνίου 2013 Εμπιστευτικό GRECO RC-ΙΙΙ (2013), 13Ε Ενδιάμεση έκθεση Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα