Αθήνα, #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα Τηλ FAX Αθήνα, #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010 και 3865/2010# Α.- Προς ικανοποίηση του αιτήµατος των Εφοριακών Συνταξιούχων, αλλά και Εφοριακών Υπαλλήλων, θεωρούµε χρέος µας να φέρουµε, σήµερα, σε γνώση τους όλες τις υπάρχουσες στη διάθεση µας, νέες διατάξεις των Ν. 3863/2010 και Ν. 3865/2010, αλλά και τις άλλες εν ισχύϊ, σχετικές, µε τις Επικουρικές Συντάξεις, διατάξεις, προς άµεση και έγκυρη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Αξίζει, όµως, να τονισθεί ότι πρόκειται ασφαλώς για απλή και γενικότερη παράθεση των αναφεροµένων, παρακάτω, νοµικών διατάξεων, για ενηµέρωση και έγκυρη πληροφόρηση και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν σηµείο αναφοράς λύσης των διαφόρων ατοµικών θεµάτων. Β.- Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α/ ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» άρθρο 15 : Επικουρικές Συντάξεις. 1.- Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έως το τέλος του 2011, εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες βιωσιµότητας των Επικουρικών Φορέων, Ταµείων και Αυτοτελών Κλάδων. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή καλεί εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού τους Επικουρικούς Φορείς, Ταµεία και Αυτοτελείς Κλάδους να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση των Αναλογιστικών µελετών. Τα.Σ. των ανωτέρω Φορέων εντός δύο µηνών από τη διαβίβαση της µελέτης προτείνουν στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, µε σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των Ταµείων και την αποτροπή της δηµιουργίας ελλειµµάτων και η προσαρµογή γίνεται µε νόµο. 2.- Αν δεν αποσταλούν εντός 4 µηνών από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν τα απαραίτητα, για την εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης στοιχεία η προσαρµογή γίνεται µε τη διαδικασία της παρ. 1 χωρίς να απαιτείται η γνώµη των.σ. των Ταµείων, σύµφωνα µε την πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 1

2 3.- Για τους ασφαλισµένους µετά την ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165Α). 4.- Οι διατάξεις των άρθρων 60 έως και 69 του Ν. 3371/2008 (ΦΕΚ 178Α) εξακολουθούν να ισχύουν. Σηµείωση: οι παραπάνω αναφερόµενες διατάξεις του Ν. 2084/92 και Ν. 3371/2005 έχουν, ως εξής: α) «άρθρο 34 Ν. 2084/1992 για το ποσό σύνταξης: 1.- Το ποσό της πλήρους µηνιαίας σύνταξης, που χορηγείται από τους Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή ηµερών, ορίζεται σε 20% των κατά το άρθρο 28 του παρόντος συντάξιµων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών. 2.- Για χρόνο ασφάλισης µικρότερο ή µεγαλύτερο των 35 ετών ή ηµερών εργασίας, το πιο πάνω ποσοστό µειώνεται ή αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε επί έλαττον ή επί πλέον έτος ή 300 ηµέρες ασφάλισης. 3.- Στις περιπτώσεις ασφαλισµένων για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος (σηµ. για τον υπολογισµό σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας που καλείται βασική σύνταξη), το ποσό της σύνταξης, που αναλογεί στα έτη ή ηµέρες ασφάλισης, για τα οποία καταβλήθηκαν πρόσθετες εισφορές προσαυξάνεται κατά 20% Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου το συνολικό ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 80% του ανωτέρω οριζοµένου ποσού. β) «οι διατάξεις των άρθρων Ν. 3371/2005 αναφέρεται στην ίδρυση του ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων). Γ.- α) Στην Αιτιολογική Έκθεση του σχετικού Νοµοσχεδίου «µεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και Συναφείς διατάξεις» σηµειώνονται: Θεσπίζονται αλλαγές στο ισχύον συνταξιοδοτικό πλαίσιο των.υ. µε στόχο την εναρµόνιση του Ασφαλιστικού του ηµοσίου Τοµέα µε τις ρυθµίσεις του Ασφαλιστικού Νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, β) Στην παρ. 1 του άρθρου 1 και των δύο Νόµων (Ν. 3863/10 και 3865/10) ορίζεται, όµως, ρητώς ότι: Το ηµόσιο εγγυάται τη βιωσιµότητα του Συνταξιοδοτικού (Ν. 3865/10), Ασφαλιστικού (Ν. 3863/10) συστήµατος της χώρας µε σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο. 2

3 γ) Έτσι δεν έχει περιληφθεί τελικά στις διατάξεις του παραπάνω αναφεροµένου άρθρου 15 του Ν. 3863/2010 η περιεχόµενη παρ. 5 του Νοµοσχεδίου ότι «Το κράτος δεν καλύπτει από κανένα τρέχον ή µελλοντικό έλλειµµα των Επικουρικών Ταµείων, για την εγγύηση της ισορροπίας µεταξύ των παροχών και των εισφορών»..- Προβλεπόµενο ποσοστό αναπλήρωσης των Επικουρικών Συντάξεων. α) Με το άρθρο 146 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α), που δεν έχει ρητώς καταργηθεί µε το άρθρο 75 του Ν. 3863/2010, είχε ορισθεί ότι: «Οι Επικουρικές Συντάξεις θα προσέγγιζαν, για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή ηµερών, το 20% των συντάξιµων αποδοχών, σταδιακά, µε ανάλογες και ισόποσες µειώσεις από το 2013 εντός µιας δετίας. Συντάξεις άνω του 20% θα µπορούσαν να διατηρήσουν µόνο τα Επικουρικά Ταµεία, που θα είχαν την αντίστοιχη οικονοµική δυνατότητα, βάσει συναφών αναλογιστικών µελετών. β) Με το άρθρο, όµως, 75 του Ν. 3863/10 ορίζεται ότι «κάθε διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου καταργείται» και εποµένως, ότι έρχεται σε αντίθεση προς την παραπάνω διάταξη, κατά το άρθρο 15 του Ν. 2863/2010 δεν µπορεί να έχει εφαρµογή; Τούτο εφόσον, µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι ως το τέλος του 2011 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες βιωσιµότητας των Επικουρικών Φορέων και µε βάση αυτές θα προχωρήσει η Προσαρµογή των συντάξεων, κατά τ' ανωτέρω, ειδικότερα, αναφερόµενα. Μέχρι, τότε, για τους ασφαλισµένους, από ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), όπως πιο πάνω αναφέρονται. Ε.- Συνοπτικά, οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, κατά το άρθρο 15 του Ν. 3863/2010. Αυτές έχουν ως εξής: παρ. 1: Μέχρι τέλους 2011 εκπονούνται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, µελέτες και καθορίζεται ανάλογα το ποσοστό αναπλήρωσης των Επικουρικών Συντάξεων, ύστερα από πρόταση της. παρ. 2: Αν δεν σταλούν στοιχεία από τα Ταµεία για την εκπόνηση της µελέτης, τα ποσοστά αναπλήρωσης καθορίζονται µε Υπουργική Απόφαση, παρ. 3: 20% των αποδοχών. Για ασφαλισµένους από 1/1/1993 η ανώτατη επικουρική σύνταξη ορίζεται στο 3

4 Παρ. 4: Οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 3371/05 εξακολουθούν να ισχύουν. ΣΤ.- Επικουρική Σύνταξη των Συν/χων που εργάζονται α) (άρθρο 16 Ν. 3863/2010 και άρθρο 10 Ν. 3865/2010 που αντικ/σε το άρθρο 68 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α) Κατά την ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Οκτ. 2010) γίνεται αναφορά στην απασχόληση των Συν/χων ανεξάρτητα αν προέρχονται από το ηµόσιο ή τον Ιδιωτικό Τοµέα. Προβλέπεται δε η επιβολή προστίµου σ' όσους συν/χους δεν δηλώνουν την απασχόληση τους στα Ασφαλιστικά Ταµεία. β) Για τους Συν/χους λόγω γήρατος φορέων κύριας Ασφάλισης, που αναλαµβάνουν εργασία προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, µέχρι τη συµπλήρωση του 55 ου έτους της ηλικίας τους. γ) Μετά τη συµπλήρωση του 55 ου έτους της ηλικίας τους τα ανωτέρω πρόσωπα λαµβάνουν την επικουρική σύνταξη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο προσδιορισµός του εισοδηµατικού Κριτηρίου (για την ακαθάριστη κύρια ή κύριων συντάξεων, που είναι τα 30 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη της 31 εκεµβρίου του προηγούµενου έτους - ήτοι 33,03 ευρώ, µειωµένου κατά 70%) και καταβάλλεται ολόκληρη. Ζ.- Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαµβανοµένων στο ηµόσιο από )Νόµος 3865/2010 άρθρο 2 α) Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόµου αυτού, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ηµοσίου, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών Ν.Π..., που προσλαµβάνονται για πρώτη φορά, από και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. (Σηµ.: Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι το ΙΚΑ - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών. ιακρίνεται δε σε δύο Κλάδους α) Υπηρεσίες Ασφάλισης και β) Υπηρεσίες Υγείας), β) Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ υπάγονται, από και όσοι υπηρέτησαν στο στρατό (οπλίτες - εθελοντές δετούς θητείας) και µετά διορίστηκαν στο ηµοσίο. 4

5 2)Νόµος 3863/2010 άρθρο 27 Παρ. 2 : οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά στο ηµόσιο, από και µετά, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι, λειτουργοί και στρατιωτικοί, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι των Ν.Π... και των ΟΤΑ α' και β' βαθµίδας και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών Ν.Π... υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο Κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 3)Κατά τις άνω αναφερόµενες διατάξεις, οι ανωτέρω ασφαλίζοντας για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικείους Ασφαλιστικούς Φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι προσλαµβάνονται στις ανωτέρω Υπηρεσίες και ασφαλίζονται για πρώτη φορά µετά την Για όσους, όµως, έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από και εφεξής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το ηµόσιο, ένα φορέα Επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. Η.- Σηµειώνεται, κατόπιν των ανωτέρω (κεφ. Ζ) αναφεροµένων, ότι από τις παραπάνω σχετικές διατάξεις των άρθρων 2 του Ν. 3865/2010 και 27 του Ν. 3863/2010 προκύπτει, χωρίς αµφιβολία, ότι τα περιλαµβανόµενα, στις δ/ξεις αυτές, πρόσωπα θα υπάγονται από στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για Υπηρεσίες Ασφάλισης και Υγείας και εποµένως δεν υπάγονται, µε τις άνω διατάξεις, και στο ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ, που είναι το ΙΚΑ - Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, αλλά ασφαλίζονται, για επικουρική σύνταξη, στους Ασφαλιστικούς Φορείς του από και µετά. Τούτο συνάγεται, εξάλλου και από τις αυτές διατάξεις του Ν. 3863/2010, µε τις οποίες η όποια σύνταξη στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ, αναφέρεται ρητώς, όπως είναι στο άρθρο 65 παρ. 2 του Νόµου αυτού, ενώ στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 αυτού ρητώς αναφέρονται στα πρόσωπα που δικαιούται επικουρικές συντάξεις από τον Τοµέα ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ. Για το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σκούρας 5

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

την εφαρµογή της Αναλυτικής Περιοδικής δήλωσης», η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2972/2001. Σηµειώνεται ότι, ειδικά για τους

την εφαρµογή της Αναλυτικής Περιοδικής δήλωσης», η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2972/2001. Σηµειώνεται ότι, ειδικά για τους ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του σχεδίου νόµου µε τίτλο «Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικών Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση από την ψήφιση του Μνημονίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 2 του άρθρου 3

του άρθρου 2 του άρθρου 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας 15 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΛΕΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας ΘΕΜΑ: TAMEIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ιοίκηση ενός φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγώνας. κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές. Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας

Ο αγώνας. κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές. Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας K..A. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3863/10 Ο αγώνας για δηµόσια κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας Πλασµατικοί χρόνοι Ο νέος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μόνιμων και αορίστου χρόνου στο δημόσιο και τα νομικά του πρόσωπα

το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μόνιμων και αορίστου χρόνου στο δημόσιο και τα νομικά του πρόσωπα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μόνιμων και αορίστου χρόνου το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μόνιμων και αορίστου χρόνου 1 2 Περιεχόμενα Σκοπός της παρούσας θεματικής...

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 .

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 . ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 153 20000703 Τέθηκε σε ισχύ: 03.07.2000 Ηµ.Υπογραφής: 23.06.2000 Τίτλος: ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Θέµατα: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα