ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥ ΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOULIS ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOULIS A.E.»... 3 Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA» με δ.τ. «ΕΚAL A.E.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «PRONET ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PRONET AE» την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.»... 6 την επωνυμία «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΙΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ EKMETAΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟ ΦΟΔΟΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙ ΣΜΟΥ» δ.τ. «QUALITY TASTE» την επωνυμία «ΑΕΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΕΘΛΟΝ ΑΕ»... 8 την επωνυμία «TEX COTTON ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧ COTTON». 9 την επωνυμία «Α. ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ «Α. ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «S.B. BIOTECHNOLOGY SUPLIERS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.» και δ.τ. «SAEBLOOD SA» την επωνυμία «ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΟΒΛΗΤΑ» την επωνυμία «ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ» την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την επωνυμία «SOULIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOULIS AE» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΑΔΙΣ Α.Β.Ε.Ε.»... 18

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 23841/2005 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ» και με αριθμό μητρώου 451/01/Β/86/452, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως : Άρθρο 5 Με την απο Γενική Συνέλευση αποφασίσθη κε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ, με έκδοση 105,000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Ηανωτέρω αύξηση προήλθε α) για ποσό ευρώ ,97 ευρώ απο κεφαλαι οποίηση της αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και β) για ποσό ευρώ 3.152,03 σε μετρητά. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονο μαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 27974/2005 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με αριθμό μητρώου 49565/01/Β/01/463, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: Άρθρο 5 Με την εξ καταβολής Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ σε μετρητά, με έκδοση 1360 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ,50 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομα στικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. (3) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOULIS ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOULIS A.E.» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 28181/2005 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «SOULIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOULIS A.E.» και με αριθμό μητρώου 1063/01/Β/86/1064, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως : Άρθρο 13 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Γενικό Διευθυντή χωρίς να αποκλείεται η σύμπτωση της ιδιότητας αυτής στο πρόσωπο του, Προ έδρου ή του Αντιπροέδρου του, καθορίζοντας ταυτό χρονα συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Σε περί πτωση παραίτησης του Γενικού Διευθυντή το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στην εκλογή νέου. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐ σταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Δ/ντης ή άλλος Σύμβουλος. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (4) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA» με δ.τ. «ΕΚAL A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας η με αριθμό 802/ απόφαση Νομάρχη Φωκίδας, με την οποία εγκρίθηκε η τρο ποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAI PEIA» με δ.τ. «ΕΚAL A.E.» Aρ. MAE 17120/15/B/88/001, σύμφωνα με την από απόφαση της ετήσιας τακτικής Γεν. Συν/σης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, μαζί με τις τροποποιή σεις που έγιναν. Το νέο κείμενο του τροποποιούμενου άρθρου έχει όπως παρακάτω: Άρθρο 5ο α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο αρχικά ορίσθηκε από το καταστατικό στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ( ) δρχ με το υπ αριθμ. 4797/ συμβό λαιο του συμβολαιογράφου Κων/νου Δημητρίου Σάλλα ως ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ & ΕΠΕ, αριθμός 883/ β) Εν συνεχεία αυξήθηκε με την από απόφα ση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια ( ) δρχ. ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των τριάντα εκα τομμυρίων ( ) δρχ. και διαιρούμενο σε έξι χι λιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. ως ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ & ΕΠΕ υπ αριθμ. 3134/ γ) Επίσης αυξήθηκε με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια ( ) δρχ. ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των εξήντα εκατομμυ ρίων ( ) δρχ. διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. ως ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ & ΕΠΕ υπ αριθμ. 6618/ δ) Επίσης αυξήθηκε με την από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια ( ) δρχ. ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι εκα τομμυρίων ( ) δρχ. και διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. ως ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ & ΕΠΕ υπ αριθμ. 443/ Ε) Στη συνέχεια αυξήθηκε με την από από φαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30,000,000) δρχ. ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των εκατόν πε νήντα εκατομμυρίων ( ) δρχ. και διαιρούμε νο σε τριάντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. ως ΦΕΚ αριθμ. 6803/ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ΣΤ) Επίσης αυξήθηκε με την από απόφα ση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60,000,000) δρχ. ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (210,000,000) δρχ. και διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42,000) ανώνυμες μετοχές αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5,000) δρχ. ως ΦΕΚ 560/ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Ζ) Στη συνέχεια αυξήθηκε με την από από φαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά : 1) 184,140,830 δρχ. δια καταβολής μετρητών, 2) 1,925,000 δρχ. δια κεφαλαιοποίησης ποσού διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων και 3) 3,934,170 δρχ. δια κεφαλαιοποίησης ποσού αφορολογήτων αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400,000,000 ) δρχ. και διαιρούμενο σε 80,000 ανώνυ μες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5,000) δρχ. εκάστη. Η) Στη συνέχεια αυξήθηκε με την από από φαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές ογδόντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες δραχμές (82,900,000) λόγω συγ χωνεύσεως της εταιρείας με την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟ ΦΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε., δια απορροφήσεως της δεύτε ρης από την πρώτη, και ειδικότερα α. κατά σαράντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (41,343,000) δραχμές, ποσό που αντιστοιχεί στο Μετο χικό Κεφάλαιο της απορροφωμένης που αντιστοιχεί στους λοιπούς (εκτός της Απορροφώσας) μετόχους αυτής και β. Κατά σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακό σιες πενήντα επτά χιλιάδες δρχ. ( 41,557,000), ποσό που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της συμμετοχής της απορροφώσας στο ονομαστικό Μετοχικό Κεφά λαιο της απορροφούμενης, δι εκδόσεως 16,580 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5,000) δρχ. εκάστη. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια ογδόντα δύο εκατομ μύρια εννιακόσιες χιλιάδες ( 482,900,000) διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (96,580) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5,000) δραχμών η κάθε μία. Στη συνέχεια αυξήθηκε με την από από φαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό χων της εταιρείας κατά δρχ. οκτακόσια εκατομμύρια (800,000,000 δρχ) με καταβολή μετρητών. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακο σίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιά δων (1,282,900,000) δρχ. και διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα έξι πεντακόσιες ογδόντα (256,580) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5,000) δρχ. 1 ) Στη συνέχεια δυνάμει της από απο φάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό χων της εταιρείας, η ίδια έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στις αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 2,055,847,με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 8,02 προς τον σκοπό της στρογ γυλοποίησης λόγω μετατροπής σε ευρώ. Ετσι το Με τοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια ογδόντα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πε νήντα τρεις δραχμές ( ) διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιά δων εννιακοσίων ενενήντα μία δραχμών και ενενήντα

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ οχτώ λεπτών (4.991,98) εκάστη. Στη συνέχεια, δυνάμει της από αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών μετετράπησαν και σε ευρώ. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια ογδόντα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενή ντα τρεις ( ) δραχμές ή τρία εκατομμύρια επτακόσια πενήντα οχτώ οχτακόσια ενενήντα επτά ( ) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας 4.991,98 δρχ. ή 14,65 ευρώ εκάστη. Στη συνέχεια δυνάμει της από αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δώδεκα χιλιάδες δια κόσια τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (12.232,75), με έκδοση οκτακοσίων τριάντα πέντε (835) νέων δωρεάν μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά ( ,75) διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα πέντα ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας 14,65 ευρώ εκάστη. Στη συνέχεια δυνάμει της από αποφάσε ως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφα λαίου της εταιρείας κατά ,5 ευρώ με κεφαλαι οποίηση αφορολόγητου αποθεματικού ν κατά ποσό ,09 ευρώ και καταβολή μετρητών κατά ποσό 289,41 ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,65 ευρώ η κάθε μία Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,25 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών ( 14,65) εκάστη, ολοσχε ρώς καταβεβλημένο. Άμφισσα, 22 Αυγούστου 2005 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Κ. ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) Εται επωνυμία «PRONET ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PRONET AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «PRONET ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «PRONET AE» και με αριθμό Μητρώου 36372/01/Β/96/380 από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις αποφάσισε την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό Ασκληπιού 107 στην οδό ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 146 του Δήμου Αθηναίων. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2005 Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (6) Εται επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/ Β/04/476, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 31 Αυγούστου 2005 (7) Εται επωνυμία «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΙΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ EKMETAΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟ ΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» δ.τ. «QUALITY TASTE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΙΣΤ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ EKMETAΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» δ.τ. «QUALITY TASTE» και αριθμό Μητρώου 48103/01/Β/01/54, με το οποίο ορίσθηκε Διευθυντής. Επόπτης και Εκπρόσωπος του υποκαταστήματος της εταιρείας του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου της Κνωσού Ο Γ. ΙΣΗΓΟΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Κων/νου Παλαιολόγου 13 με Α.Δ.Τ Χ /2005.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (8) Εται επωνυμία «ΑΕΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΕΘΛΟΝ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗ ΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΕΘΛΟΝ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50705/01/Β/01/787: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Σεραφείμ Α. Κόκορης με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Γεώργιος Χ. Γεωργίου με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) Βασιλική Θ. Θεοδωροπούλου με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Ανδρέας Α. Θωμόπουλος με αριθμό αδείας Ο.Ε (9) Εται επωνυμία «TEX COTTON ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧ COTTON». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TEX COT TON ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧ COTTON» και αριθμό Μητρώου 25128/01/ Β/91/588(98) βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ με αριθμό αδείας Ο.Ε (10) την επωνυμία «Α. ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δια κριτικό τίτλο «Α. ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΖΑΜΠΟΥ ΡΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛ ΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ «Α. ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/01/287, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. Α. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δι οικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για την χρήση Β. Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελευσης των μετοχών, με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 2005 οι εξής: α) Πολύμερος Νικόλαος του Ιωάννου και της Βασιλι κής, που γεννήθηκε στην Ροδωνιά Φθιώτιδος το έτος 1958, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αρ. 24, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1982, ΑΔΤ Σ /95 του Α.Τ. Ηρακλείου, αρ. αδείας , ΑΡ. ΟΕΕ ΑΦΜ β) Έλενα Σίμου του Ιωάννη και της Παναγιώτας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Δή μου Νίκαιας, οδός Αγαμέμνονος 45 πτυχιούχος Πα νεπιστημίου Πειραιά έτος κτήσεως πτυχίου 1997, ΑΔΤ Π /90 του Α.Τ. Χαϊδαρίου αρ. αδείας Α.Φ.Μ ΟΕΕ Αναπληρωματικοί οι: α) Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας 53, Έλληνας Υπήκοος, πτυχιούχος του Οικο νομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτος κτήσεως πτυχίου 1981, με ΑΔΤ Μ /83 του Η Παραρτή ματος Αθηνών και Αρ. ΟΕΕ και με Αρ. Αδείας β) Πλατίτσας Γεώργιος του Ιωάννη και της Βασι λικής, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας 53, Έλληνας Υπήκοος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτος

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κτήσεως πτυχίου 1981, με ΑΔΤ Μ /83 του Η Παραρτήματος Αθηνών και με Αρ. ΟΕΕ και με Αρ. Αδείας (11) την επωνυμία «S.B. BIOTECHNOLOGY SUPLIERS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.» και δ.τ. «SAEBLOOD SA». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «S.B. BIOTECHNOLOGY SUPLIERS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.» και δ.τ. «SAEBLOOD SA» και αριθμό Μητρώου 47527/01/Β/00/685: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής : Τακτικός: Ιφιγένεια Γ. Γάτσιου, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Σπυρίδων Η. Μπουντάς, A.M. Σ.Ο.Ε (12) την επωνυμία «ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΟΒΛΗΤΑ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΟΒΛΗΤΑ» και αριθμό Μητρώου 35960/01/Β/96/283: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Θεοδώρα Β. Κολονέλου με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Σπυρίδων Ε. Κοσμάς με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί : α) Ιωάννης Α. Δημακόπουλος, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Φωτεινή Ι. Λιαρμακοπούλου, με αριθμό αδείας Ο.Ε (13) Εται επωνυμία «ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Μητρώου 49278/Ο1/Β/01/387: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής : Τακτικός: Παναγιώτης Β. Δαμηλάκος, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Γρηγόριος Η. Κούτρας, A.M. Σ.Ο.Ε (14) Εται επω νυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 451/01/Β/86/452: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής : Τακτικός: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, A.M. Σ.Ο.Ε Μ. ΚΙΤΣΟΥ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (15) την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Μητρώου 49565/01/Β/01/463: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της εξ αναβολής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί : α) ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΖΟΥ με αριθμό αδείας Ο.Ε Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (16) Εται επωνυμία «SOULIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOULIS AE». O NOMAΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOULIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOULIS AE» και αριθμό Μητρώου 1063/01/Β/86/1064 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ (Λ. Αλεξάνδρας 13 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 3) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ. Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι Συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Σπανίδης του Κοσμά, κάτοικος Αθήνας, Λεωφ. Αλεξάν δρας αρ. 13 Α.Δ.Τ. Ι / εκδοθέν από το Ε Π. Α. Αθηνών. 2) Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Αναστασίου Σούλης, του Αναστασίου, κάτοικος Ν. Κηφισιάς, οδός Πηγών και Κη νυγών, αρ. 17, Α.Δ.Τ. Ρ / εκδοθέν από το Ε Τ.Α. Αθηνών. 3) Μέλος: Δανάη Αναστασίου Σούλη, του Αναστασί ου, κάτοικος Αθήνας, οδός Μπούσγου αρ. 12, Α.Δ.Τ Σ / , εκδοθέν από το Α.Τ. Κυψέλης. Εκπρο σώπηση και δέσμευση τικ Εταιρείας Επί του δευτέρου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η εταιρεία στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της και σύμφωνα με το καταστατικό αυτής εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια μόνης της υπογρα φής του προέδρου της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Κωνσταντίνος Σπανίδης εκπροσωπεί την Εταιρεία στις εν γένει συναλλαγές ως και ενώπιον πάσης αρχής Δημοσίου, Δικαστικής, Διοικητικής, Τελωνειακής, Τραπεζικής και παντός ορ γανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Φυσικού και Νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επαναλαμβάνε ται ότι δια της υπογραφής του Προέδρου δεσμεύεται η Εταιρεία και αναλαμβάνονται υποχρεώσεις έναντι τρίτων οποιασδήποτε φύσεως και ύψους και αν είναι αυτές, εξαιρέσει της εκποιήσεως ακινήτου περιουσί ας της Εταιρείας ή υποθηκεύσεως όπου απαιτούνται απαραιτήτως οι υπογραφές όλων των μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου. Ειδικά για τα ζητήματα του προσωπικού, ήτοι για την καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καταβολή αποζημιώ σεων, συλλογικές ρυθμίσεις συμφωνίες, την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ή και χωριστά ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σπανίδης και ο Αντιπρόεδρος Ευθύμιος Αν. Σούλης. Επίσης ορίζεται ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται νο μίμως σύμφωνα με το καταστατικό της από κάθε μέλος του Δ.Σ. ή και για ορισμένες πράξεις από υπαλλήλους ή μη της εταιρείας εφ όσον χορηγηθεί και έγγραφος ειδική εντολή και εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. Αθήνα, 25 Αυγούστου 2005 (17) Εται επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 2655/01/Β/86/2654: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΗΛΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ β) ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΦΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 31 Αυγούστου 2005 Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (18) Εται επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΑΔΙΣ Α.Β.Ε.Ε.» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμόν 02 / Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗ ΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΑΔΙΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό μητρώου 58712/33/Β/05/08, με το οποίο πιστοποιήθη κε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της ευρώ που ορίστηκε από το καταστατικό της εταιρείας. Τρίκαλα, 29 Αυγούστου 2005 Η Προϊσταμένη ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα