Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :"

Transcript

1 ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ( ) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών ( 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους της Εταιρείας κατ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 «περί κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Καθορισμός των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Απαιτούμενη απαρτία : 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,67%) πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : - την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ( ) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών ( 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας κατ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης στην ονομαστική τους αξία ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης ( του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής διάθεσης. - την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης για την περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13 α του κ.ν. 2190/ την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός 15 ημερών. - την πραγματοποίηση της καταβολής εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/ να μην εκδοθούν κλασματικά δικαιώματα. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα/με πλειοψηφία...% το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: - να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής 1

2 και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας. - να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή, σε νέους αλλά και υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία...% την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 5 ο Μετοχικό κεφάλαιο Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια ( ), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Με την από 31 Αυγούστου 1972 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών σαράντα εκατομμυρίων ( ), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές ογδόντα εκατομμύρια ( ) διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Με την από 03 Μαρτίου 1974 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων ( ), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) ονομαστικών μετοχών, Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εκατόν εξήντα εκατομμύρια ( ) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, Με την από 15 Ιουνίου 1975 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν εξήντα εκατομμυρίων ( ), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων ( ) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της 2

3 κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τριακόσια είκοσι εκατομμύρια ( ) διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ) Με την από 15 Μαΐου 1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων ( ), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) ονομαστικών μετοχών, Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια ( ) διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, Με την από 21 Ιουνίου 1978 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων ( ), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατό χιλιάδων ( ) ονομαστικών μετοχών, Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια ( ) διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, Με την από 3 Ιουνίου 1979 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων ( ), με κεφαλαιοποίηση τμήματος από το υφιστάμενο κατά την ημερομηνία της απόφασης αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση εκατό χιλιάδων ( ) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εξακόσια εκατομμύρια ( ) διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες ( ) Με την από 22 Μαΐου 1983 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων ( ), με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών , προερχόμενου από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας βάσει του νόμου 1249/1982 και ποσού δραχμών προερχόμενου από έκτακτο αποθεματικό, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. (ΦΕΚ 1734/ ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εξακόσια έξι εκατομμύρια ( ) διαιρούμενο σε εξακόσιες έξι χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Με την από 24 Ιουνίου 1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν πενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) με καταβολή μετρητών με την έκδοση εκατόν πενήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ( ) ονομαστικών μετοχών, Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της 3

4 εταιρείας ανήλθε σε δραχμές επτακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ( ) Με την από 5 Ιουνίου 1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ( ) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα ( ) Με την από 4 Ιουνίου 1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε: α. Κατά το ποσό των δραχμών τριάντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ( ) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας δραχμών συμπληρωμένο με το ποσό των δραχμών από έκτακτο αποθεματικό της εταιρείας, με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (37.875) ονομαστικών μετοχών, β. Κατά το ποσό των δραχμών πεντακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων ( ) με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξήντα τριών ( ) ονομαστικών μετοχών Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα μιας χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ( ) Με την από 25 Νοεμβρίου 1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε α) κατά το ποσό των δραχμών πεντακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων ( ) με καταβολή μετρητών με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξήντα τριών ( ) ονομαστικών μετοχών, χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας και τιμής διάθεσης δραχμών της κάθε μιας και β) κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων ενενήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων ( ) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα μιας ( ) ονομαστικών μετοχών, Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια, εξακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μια χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο ( ) Με την από 16 Φεβρουαρίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ενός 4

5 δισεκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων ( ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα μιας ( ) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια, εννιακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τρεις ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Με την από 17 Ιανουαρίου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων ( ) α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκτακτου αποθεματικού δραχμών , με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας και β) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές έξι δισεκατομμύρια, εξακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσια τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι ( ) Με την από 26 Ιουνίου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εξήντα έξι εκατομμυρίων σαράντα πέντε χιλιάδων ( ) α) με κεφαλαιοποίηση διαφοράς ποσού δραχμών που προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων σε εφαρμογή του Ν και με την έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ της κάθε μιας και β) με κεφαλαιοποίηση τμήματος έκτακτου αποθεματικού δραχμών και με την έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ της κάθε μιας, ήτοι συνολικά με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων σαράντα πέντε (66.045) ονομαστικών μετοχών, Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές έξι δισεκατομμύρια, εξακόσια εβδομήντα εκατομμύρια πεντακόσιες μια χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα εκατομμύρια πεντακόσιες μια ( ) ονομαστικές μετοχές, Με την από 16 Ιουνίου 1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων, διακοσίων χιλιάδων ( ) α) με κεφαλαιοποίηση τμήματος αποθεματικού δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών της κάθε μιας και β) με καταβολή μετρητών με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εννέα δισεκατομμύρια, 5

6 τριακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες μια χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες μια ( ) Με την από 23 Νοεμβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, α) το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών με κεφαλαιοποίηση τμήματος του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών της κάθε μιας β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από το ποσό των δραχμών σε 750 δραχμές και γ) αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των δραχμών με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 750 δραχμών η κάθε μια, από τις οποίες μετοχές διατέθηκαν στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές δέκα επτά δισεκατομμύρια, επτακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών της κάθε μιας. Με την από 16 Μαΐου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ), με την έκδοση έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων ( ) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών της κάθε μιας, β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα τρία δισεκατομμύρια διακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ( ) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών εκ των οποίων επτά εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ( ) μετοχές αναλήφθηκαν από τους μετόχους της εταιρείας κατ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ( ) μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριάντα εννέα δισεκατομμύρια οκτακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ( ) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών. Με την από 28 Μαΐου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους δραχμών δέκα τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ), με την έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ( ) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6

7 επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα τρία δισεκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών. Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ,64 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,25 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση (α) ποσού Ευρώ ,27 που προέρχεται από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και (β) ποσού Ευρώ ,37 που προέρχεται από διαφορές αναπροσαρμογών αξίας γηπέδων και κτιρίων του Ν.2065/1992, και μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η μετοχή της σε Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σήμερα σε εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( 2,25). Με την από 21 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ( ,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ( ) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών ( 2,25). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ διακόσια δέκα εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ( ,00) διαιρούμενο σε ενενήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών ( 2,25) Ήδη με την από 31 Ιανουαρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50) με καταβολή μετρητών με την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατόν πενήντα ( ) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών ( 2,25). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσια σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50) διαιρούμενο σε εκατόν έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες πενήντα ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών ( 2,25). 7

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) Θέμα 1 ο : (Α) (Β) (Γ) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα