EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 58525/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων-αντιδραστηρίων Έχοντας υπόψη ότι : Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα και την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/ , που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α 152) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α ). Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων-αντιδραστηρίων, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, προϋπολογισμού ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( πλέον ΦΠΑ) που αφορά το έργο με τίτλο «Εξατομίκευση της φαρμακοθεραπείας στα ελληνικά νοσοκομεία με εφαρμογή της φαρμακοκινητικής μοντελοποίησης: έμφαση στα γενόσημα φάρμακα» και κωδικό 11ΣΥΝ στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές. 1. Κατάθεση προσφοράς : 1.1. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη αναλωσίμωναντιδραστηρίων, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α. 1

2 Επισημαίνεται ότι τα είδη και οι ποσότητες των αναλωσίμων του Παραρτήματος Ά που τελικά θα προμηθευτούμε θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες του έργου και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης Στον φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής : Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψηφίου Αναδόχου) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Β) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού Διεύθυνση Α Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ Κτήριο ΤΥΠΑ, 2ος Όροφος, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 15784, Ζωγράφου Υπόψη: κ. Αριστείδη Καρύδη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ KA Διακήρυξη αρ. πρωτ / «Προμήθεια αναλωσίμων-αντιδραστηρίων» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγιστεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία και το Πρωτόκολλο Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την Δευτέρα 1 η Σεπτεμβρίου 2014 (01/09/2014) στις Ισχύς προσφοράς : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 12 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σύνταξη προσφοράς : Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Oι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται συνταγμένες ή μεταφρασμένες επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό να τηρήσετε τη σειρά της αρίθμησης και την περιγραφή των προϊόντων σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν το προσφέρετε να γράφετε στην προσφορά σας ότι δεν διατίθεται ή να βάζετε μια παύλα (-). 3.1.Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. 2

3 3.2.Θα δοθεί τιμή για ένα ή περισσότερα είδη αυτά αναφέρονται στο παράρτημα Ά της παρούσας πρόσκλησης 3.3.Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προϊόντος πλέον ΦΠΑ. 3.4.Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. 4. Διαδικασία αξιολόγησης : Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα επιλέξει τον ανάδοχο. 5. Σύμβαση : Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. 6. Διάρκεια σύμβασης : Από την ημερομηνία υπογραφή της έως , με δικαίωμα μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 7. Πληρωμή : 7.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και θα γίνεται μετά την τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών : Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν. Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Δ) Απόδειξη είσπραξης και Ε) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει Eπί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αριστείδη Καρύδη τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες και στο τηλέφωνο Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης Κοινοποίηση : - Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Συνημμένα : - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Λίστα Αναλωσίμων 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A/A ΧΗΜΙΚΑ 1 A (Teriflunomide-Leflunomide active metabolite) 2 Anidulafungin 3 BUSULFAN TETRAMETHYLENE D8 4 Caspofungin 5 Ceftaroline 6 Dasatinib (Sprycel, BMS ) 7 Formic Acid HPLC 8 hydroxyl-itraconazole 9 Imatinib(Gleevec, STI-571) 10 INDATUBICIN 11 FR (Micafungin) 12 RS : (E)-6-[1,3-dihydro-4(4-carboxy-butoxy)-6-methoxy-7- methyl-4-hexanoic acid (IS MPA) 13 RITUXIMAB 14 structural analogue of voriconazole (UK-115,794 Pfiger Ltd) 15 trans-crocetin Extrasynthese ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 15 Στήλη ODS (Cadenza HS-C18, 3.0mm 150mm, particle size 3μm) 16 προστήλη Cadenza HS-C18 (2.0mm 5.0mm) 17 ΣΤΗΛΗ Chromolith Performance precolumn (RP-C18, 5 mm, 4.6 mm, 5μm) 18 ΣΤΗΛΗ Chromolith Performance column (RP-C18, 100 mm, 3 μm) 19 ΣΤΗΛΗ HP C18 guard column (5μm, 20mm x 4mm) 20 ΣΤΗΛΗ LiChrospher C18, 4.6 mm 37 mm, 25 μm 21 ΣΤΗΛΗ Precolumn : Hypersil ODS C18, 5 μm 22 ΣΤΗΛΗ Spherisorb C8 4.6*250mm, 5 μm; Keystone Scientific 23 ΣΤΗΛΗ Theopk-10 C18 RP (10cm *4.6mm I.D. 10 μm particle size 24 Στήλη 5 μm Zorbax SB-C8 column ( mm, Agilent Technologies, Santa Clara, CA 25 Bondapak C18 Guard-pak precolumn 125Å, µm, 19 mm X 300 mm, 1/pkg Στήλη Zorbax Eclipse XDB-C mm 2.1 mm with 3.5 μm particle size (Agilent Technologies, Böblingen, Germany) Security Guard system (Phenomenex, Aschaffenburg, Germany) equipped with a 4 mm 2 mm C18 filter 150 mm 2.1mmi.d., 5 μm particle size, wide-pore 300 Å C8 analytical column (300SB-C8 Zorbax, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) 2.1 mm 12.5 mm i.d., 5 μm particle size, C8 guard column (SBC8 Zorbax, Agilent Technologies) ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 5

6 30 ΣΤΗΛΗ UltimateTM XB-C18, 4.6 mm 50 mm,5 μm) 31 Millex -HV (0.45μm) (Millipore Corp., Billerica, MA) PVDF ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΤ Western blot kits 32 phosphophospholamban rabbit mab 100μl (detects endogenous levels of PLN protein phosphorylated in ser16/try17) suitable for Westerm blot 33 Phospholamban rabbit mab 100μl (detects endogenous levels of PLN protein) suitable for Western blot 34 phoshoakt mouse mab 100μl (detects endogenous levels of Akt phosphorylated in ser473, isotype mouse IgG2b, clone 587F11) suitable for Western blot β-actin(8h10d10) mouse 100μl (detects endogenous levels of total β- actin protein, isotype mouse IgG2b) suitable for Western blot p44/42 mouse Ab 100μl (detects endogenous levels of total p44/42 protein) suitable for Western blot ELISA test kits RITUXIMAB (RITUXIMAB) ELISA Kit (pro-monitor Anti-RTX, antirituximab antibody levels) ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΤ ΓΙΑ ROCHE Lightcycler II 38 Κιτ για την ταυτοποίηση των μεταλλάξεων CYP2D6*3*4*5/5 (kit x 96 αντιδράσεις) Το κιτ να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση τριών πολυμορφισμών στα αλλήλια * 3 και *4, καθώς και την έλειψη σε ομοζυγωτία στο αλλήλιο *5 (CYP2D6*3, CYP2D6*4 και CYP2D6*5) του γονιδίου 2D6 του κυτοχρώματος P450, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε τριχοειδή και ανάλυση καμπύλης τήξης. Να περιλαμβάνει μίγμα primers/φθοριζόντων ιχνηθετών για την γονοτύπηση αυτών των μεταλλαγών, και πρότυπα δείγματα γνωστών γονοτύπων (ομόζυγος, ετερόζυγος, φυσιολογικός), ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος προσδιορισμός των γονοτύπων άγνωστων δειγμάτων. Να προσφερθούν όλα τα επιπλέον απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για τη βέλτιστη πραγματοποίηση της δοκιμασίας. 6

7 39 Κιτ για την ταυτοποίηση των μεταλλάξεων CYP2C9*2*3 (kit x 96 αντιδράσεις) Το κιτ να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση δύο πολυμορφισμών στα αλλήλια CYP2C9*2 και CYP2C9*3 του γονιδίου 2C9 του κυτοχρώματος P450, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε τριχοειδή και ανάλυση καμπύλης τήξης. Το κιτ να περιλαμβάνει μίγμα primers/φθοριζόντων ιχνηθετών για την γονοτύπηση αυτών των μεταλλαγών, και πρότυπα δείγματα γνωστών γονοτύπων (ομόζυγος, ετερόζυγος, φυσιολογικός), ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος προσδιορισμός των γονοτύπων των άγνωστων δειγμάτων. Να προσφερθούν όλα τα επιπλέον απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για τη βέλτιστη πραγματοποίηση της δοκιμασίας. 40 Κιτ για την ταυτοποίηση των μεταλλάξεων CYP2C19*2*3 (kit x 96 αντιδράσεις)το κιτ να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση δύο πολυμορφισμών (CYP2C19*2 και CYP2C19*3 του γονιδίου 2C19 του κυτοχρώματος P450, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε τριχοειδή και ανάλυση καμπύλης τήξης. Το κιτ να περιλαμβάνει μίγμα primers/φθοριζόντων ιχνηθετών για την γονοτύπηση αυτών των μεταλλαγών, και πρότυπα δείγματα γνωστών γονοτύπων (ομόζυγος, ετερόζυγος, φυσιολογικός), ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος προσδιορισμός των γονοτύπων των άγνωστων δειγμάτων.να προσφερθούν όλα τα επιπλέον απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για τη βέλτιστη πραγματοποίηση της δοκιμασίας. 41 Κιτ για την ταυτοποίηση μεταλλάξεων στο VKORC1 (kit x 96 αντιδράσεις) Το κιτ να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση δύο πολυμορφισμών (C1173T και G-1639A) του γονιδίου VKORC1, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε τριχοειδή και ανάλυση καμπύλης τήξης. Το κιτ να περιλαμβάνει μίγμα primers/φθοριζόντων ιχνηθετών για την γονοτύπηση αυτών των μεταλλαγών, και πρότυπα δείγματα γνωστών γονοτύπων (ομόζυγος, ετερόζυγος, φυσιολογικός), ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος γονοτυπικός προσδιορισμός των άγνωστων δειγμάτων. Να προσφερθούν όλα τα επιπλέον απαιτούμενα αντιδραστήρια για τη βέλτιστη πραγματοποίηση της δοκιμασίας. 7

8 Κιτ για την ταυτοποίηση των αλληλίων HLA B27 (kit x 64 αντιδρασεις) Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση των αλληλίων του γονιδίου HLA B27, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε τριχοειδή και ανάλυση καμπύλης τήξης. Το κιτ να περιλαμβάνει μίγμα primers/φθοριζόντων ιχνηθετών για την γονοτύπηση αυτών των μεταλλαγών, και πρότυπα δείγματα (θετικοί μάρτυρες, εσωτερικός μάρτυρας), ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος γονοτυπικός προσδιορισμός των άγνωστων δειγμάτων. Να προσφερθούν όλα τα επιπλέον απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για τη βέλτιστη πραγματοποίηση της δοκιμασίας. Κιτ για την ταυτοποίηση της μετάλλαξης PAI 4G/5G (kit x 64 αντιδράσεις)σύνολο αντιδραστηρίων που επιτρέπει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του πολυμορφισμού 4G/5G του γονιδίου PAI 1, με real time PCR σε τριχοειδή, και ανάλυση καμπύλης τήξης. Να περιλαμβάνει μίγμα primers/φθοριζόντων ιχνηθετών για την γονοτύπηση αυτής της μετάλλαξης και πρότυπα δείγματα γνωστών γονοτύπων (ομόζυγος, ετερόζυγος, φυσιολογικός), ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος προσδιορισμός των γονοτύπων των άγνωστων δειγμάτων.να προσφερθούν όλα τα επιπλέον απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για τη βέλτιστη πραγματοποίηση της δοκιμασίας. Κιτ για την ταυτοποίηση του πολυμορφισμού Factor XIII V34L (kit x 64 αντιδράσεις) Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του πολυμορφισμού V34L της υπομονάδας Α του ανθρώπινου παράγοντα XIII, με την τεχνολογία της real time PCR σε τριχοειδή, και ανάλυση καμπύλης τήξης. Να περιλαμβάνει μίγμα primers/φθοριζόντων ιχνηθετών για τον προσδιορισμό του πολυμορφισμού αυτού και πρότυπα δείγματα (αλλήλιο V, αλλήλιο L, XII A), ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος προσδιορισμός των γονοτύπων των άγνωστων δειγμάτων. Να προσφερθούν όλα τα επιπλέον απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για τη βέλτιστη πραγματοποίηση της δοκιμασίας. 45 Κιτ για την ταυτοποίηση του πολυμορφισμού ApoB 100 R3500Q (kit x 96 αντιδράσεις) Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του πολυμορφισμού ApoΒ 100 R3500, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε τριχοειδή και ανάλυση καμπύλης τήξης. Να περιλαμβάνει μίγμα primers/φθοριζόντων ιχνηθετών για την γονοτύπηση των άγνωστων δειγμάτων και πρότυπα δείγματα DNA γνωστών γονοτύπων (ομόζυγος, ετερόζυγος, φυσιολογικός). Να προσφερθούν όλα τα επιπλέον απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για τη βέλτιστη πραγματοποίηση της δοκιμασίας. 8

9 46 Κιτ για την πραγματοποίηση Real Time PCR αντιδράσεων με την τεχνολογία HybProbe Probes (kit x 96 αντιδράσεις) Κιτ για την εκτέλεση βελτιστοποιημένων αντιδράσεων hot start PCR, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε γυάλινα τριχοειδή, και χρήση της τεχνολογίας Hybridization Probes (HybProbes) για την ανίχνευση του φθορισμού. Η πολυμεράση που περιλαμβάνεται στο κιτ να επιτρέπει την ενίσχυση τμημάτων DNA >700 bp. To κιτ να περιλαμβάνει όλα τα αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αντίδρασης: hot-start Πολυμεράση, dntps, MgCl2, H2O PCR grade. Το κιτ να είναι συμβατό με χρήση ενζύμου για την αποφυγή carryover contamination. Nα συνοδεύεται από τα τριχοειδή αναλώσιμα της αντίδρασης (480 αντιδράσεις) 47 Κιτ για την πραγματοποίηση Real Time PCR αντιδράσεων με την τεχνολογία SYBR Green (kit x 96 αντιδράσεις)κιτ για την εκτέλεση βελτιστοποιημένων αντιδράσεων hot start PCR, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε γυάλινα τριχοειδή και χρήση της τεχνολογίας SYBR Green για την ανίχνευση του φθορισμού. Η πολυμεράση που περιλαμβάνεται στο κιτ να επιτρέπει την ενίσχυση τμημάτων DNA >700 bp. To κιτ να περιλαμβάνει όλα τα αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αντίδρασης: hot-start Πολυμεράση, SYBR Green, dntps MgCl2, H2O PCR grade. Το κιτ να είναι συμβατό με χρήση ενζύμου για την αποφυγή carry-over contaminationna συνοδεύεται από τα τριχοειδή αναλώσιμα της αντίδρασης (480 αντιδράσεις) 48 Κιτ για την πραγματοποίηση Real Time PCR αντιδράσεων με την τεχνολογία TaqMan (Kit x 96 αντιδράσεις) Κιτ για την εκτέλεση βελτιστοποιημένων αντιδράσεων hot start PCR, με την τεχνολογία της Real Time PCR σε γυάλινα τριχοειδή, και χρήση της τεχνολογίας Hydrolysis Probes (TaqMan) για την ανίχνευση του φθορισμού. Η πολυμεράση που περιλαμβάνεται στο κιτ να επιτρέπει την ενίσχυση τμημάτων DNA >700 bp. To κιτ να περιλαμβάνει όλα τα αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αντίδρασης: hot-start Πολυμεράση, dntps, MgCl2, H2O PCR grade. Το κιτ να είναι συμβατό με χρήση ενζύμου για την αποφυγή carryover contamination. Na συνοδεύεται από τα τριχοειδή αναλώσιμα της αντίδρασης 9

10 49 Κιτ γα την πραγματοποίηση Real Time PCR αντιδράσεων σε δείματα RNA σε ένα στάδιο (kit x 96 αντιδράσεις)κιτ για τη βέλτιστη εκτέλεση hot start αντιδράσεων one step RT-PCR και τεχνολογία απταμερών για την ενεργοποίηση του ενζύμου, με τη μέθοδο Real -time PCR σε τριχοειδή, και χρήση σημασμένων ανιχνευτών για την ανίχνευση του φθορισμού. Να περιλαμβάνει ένζυμο που να μπορεί να δράσει και ως αντίστροφη μεταγραφάση σε υψηλές θερμοκρασίες (για δύσκολες περιοχές) και ως DNA πολυμεράση. To κιτ να περιλαμβάνει επιπλέον του ενζύμου, όλα τα αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αντίδρασης: dntps, Mn(OAc)2, H2O PCR grade. Το κιτ να είναι συμβατό με χρήση ενζύμου για την αποφυγή carry-over contaminationνα είναι δυνατή η ενίσχυση τμημάτων DNA >700 bp.na συνοδεύεται από τα τριχοειδή αναλώσιμα της αντίδρασης Κιτ υψηλής ευαισθησίας γα την πραγματοποίηση Real Time PCR αντιδράσεων σε δείματα RNA σε ένα στάδιο (kit x 96 αντιδράσεις) Κιτ για την βέλτιστη εκτέλεση αντιδράσεων one step RT-PCR, με μεγάλη ευαισθησία, με τη μέθοδο της Real -time PCR σε τριχοειδή, και χρήση σημασμένων ανιχνευτών για την ανίχνευση του φθορισμού. Το ενζυμικό μίγμα που περιλαμβάνεται στο κιτ να επιτρέπει την ενίσχυση τμημάτων DNA >700 bp.to κιτ να περιλαμβάνει επιπλέον του ενζυμικού μίγματος, όλα τα αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αντίδρασης: dntps, Mn(Cl)2, H2O PCR grade. Το κιτ να είναι συμβατό με χρήση ενζύμου για την αποφυγή carryover contamination. Na συνοδεύεται από τα τριχοειδή αναλώσιμα της αντίδρασης Primers Κατά παραγγελία συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια μεγέθους έως 30 βάσεων, καθαρισμένα με GSF, για χρήση σε αντιδράσεις real time PCR σε τριχοειδή (5 nmol, 500 αντιδράσεις) Primers Κατά παραγγελία συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια μεγέθους έως 30 βάσεων, καθαρισμένα με HPLC, για χρήση σε αντιδράσεις real time PCR σε τριχοειδή (5 nmol, 500 αντιδράσεις) 53 HybProbes 3' Κατά παραγγελία σύνθεση ιχνηθέτη σημασμένου στο 3' άκρο με φλουορεσκίνη, που να λειτουργεί ως μόριο δότης φθορίζουσας ενέργειας σε ζευγάρι ιχνηθετών τεχνολογίας hybridization probesκαι μήκους έως 30 βάσεις, για χρήση σε αντιδράσεις real time PCR σε τριχοειδή Συγκέντρωση: 1 nmol, Καθαρισμός: HPLC Να δίνεται η δυνατότητα δωρεάν σχεδιασμού του ιχνηθέτη για την περίπτωση ανάπτυξης νέων δοκιμασιών. (1 nmol, 1000 αντιδράσεις) 10

11 54 HybProbes 5' Κατά παραγγελία σύνθεση ιχνηθέτη σημασμένου στο 3' άκρο με φλουορεσκίνη, που να λειτουργεί ως μόριο δότης φθορίζουσας ενέργειας σε ζευγάρι ιχνηθετών τεχνολογίας hybridization probes μήκους έως 30 βάσεις, για χρήση σε αντιδράσεις real time PCR σε τριχοειδή Συγκέντρωση: 1 nmol, Καθαρισμός: HPLCΝα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν σχεδιασμού του ιχνηθέτη για την περίπτωση ανάπτυξης νέων δοκιμασιών. (1 nmol, 1000 αντιδράσεις) 55 TaqMan Probes Κατά παραγγελία συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια (probes) κατά παραγγελία, καθαρισμένα με HPLC και ειδικά τροποποιημένα (σήμανση στο 5' άκρο με FAM ή ΤΕΤ, και στο 3' άκρο με TAMRA ή ΒΗQ, για χρήση σε αντιδράσεις real time PCR σε τριχοειδή με την τεχνολογία TaqMan (Hydrolysis) Probes. Συγκέντρωση: 3 nmol, Καθαρισμός: HPLC Να δίνεται η δυνατότητα δωρεάν σχεδιασμού του ιχνηθέτη για την περίπτωση ανάπτυξης νέων δοκιμασιών. (3 nmol-1 ΟD, 1000 αντιδράσεις) 56 Κιτ αντίστροφης μεταγραφής (kit x 50 αντιδράσεις, kit x 100 αντιδράσεις, kit x 200 αντιδράσεις) Kit για την αξιόπιστη και αποτελεσματική μεταγραφή RNA από διαφορετικές πηγές (mrna, total RNA, viral RNA και in vitro transcribed RNA ) σε cdna, εντός 30 λεπτών, με μεγάλη ευαισθησία (100 pg - 5 μg RNA και ng mrna). Το κιτ να επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό τμημάτων RNA έως και 14kb, καθώς και περιοχών GC-rich με υψηλή δευτεροταγή δομή. Η Reverse Transcriptase που περιέχεται στο κιτ να είναι θερμοανθεκτική, ώστε να επιτρέπεται η πραγματοποίηση της αντίστροφης μεταγραφής σε θερμοκρασίες έως και 65 C, ενώ επιπλέον να διαθέτει ενεργότητα RNAse H+. Το κιτ να περιλαμβάνει, εκτός από την Reverse Transcriptase και τα αντίστοιχα Buffer, τα εξής: RΝase Inhibitor (40 u / λ), dntp mix, Anchored-oligo(dT)18 primer (50μM), Random Hexamer Primer (600μΜ)& PCR Grade water. Όλα τα αντιδραστήρια που περιέχονται στο κιτ να έχουν περάσει έλεγχο ποιότητας για RNases, endonucleases, nicking activity. Βελτιστοποιημένο για αντιδράσεις real time PCR. 57 Color Compensation Set Έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια για τη διόρθωση του σήματος σε εφαρμογές που γίνεται χρήση ειδικών ανιχνευτών υβριδισμού για την ενίσχυση και ανίχνευση άνω της μίας περιοχών στο DNA ή στο RNA του δείγματος, για την ανάλυση πολύπλοκων μεταλλάξεων ή στην περίπτωση που γίνεται χρήση εσωτερικών control (multiplex PCR), με τη μέθοδο της Real time PCR σε τριχοειδή. (1set, 5 βαθμονομήσεις) 11

12 58 Κιτ απομόνωσης DNA (kit x 100 αντιδράσεις)kit απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων τεχνολογίας spin-column, από διαφορετικά αρχικά δείγματα (ολικό αίμα, κύτταρα, δείγματα ιστών, βακτήρια, ζύμες κ.ά.), σε < 30 λεπτά. Να περιέχει διάλυμα για την απομάκρυνση αναστολέων της PCRΝα επιτρέπει την απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30-50 kb)να συνοδευέται από απλό και γρήγορο πρωτόκολλο που να ελαχιστοποιεί την απώλεια και τον τεμαχισμό του DNA Κιτ απομόνωσης RNA (kit x 50αντιδράσεις) Κατάλληλο για την απομόνωση RNA από περιφερικό αίμα, μυελό των οστών, καλλιέργειες κυττάρων, ζύμες, βακτήρια κτλ., σε < 30 λεπτά Να περιέχει διάλυμα για την απομάκρυνση αναστολέων της PCR και DNase I Κιτ απομόνωσης ιικών νουκλεικών οξέων (kit x 100 αντιδράσεις) Κιτ απομόνωσης ιϊκού RNA και DNA, τεχνολογίας spin-columnαπό αίμα, ορό και πλάσμα όγκου ως 200 μl. Να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση των DNA και RNA ιών σε < 30 λεπτά. Να περιέχει διάλυμα για την απομάκρυνση αναστολέων της PCR Τριχοειδή (480 αντιδράσεις, 5x96) Σωληνάρια αντίδρασης (υποδοχείς δειγμάτων) με άριστες οπτικές ιδιότητες, συμβατά με την τεχνολογία τη μέθοδο της on-line Real Time PCR σε τριχοειδή. Τα σωληνάρια να φέρουν πιστοποίηση για in -vitro διαγνωστική χρήση ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ MULTIPLATE ROCHE ASPI-test 1.0ml Arachidonic Acid, incl. 5 micro test tubes for aliquotation. Αντιδραστήριο για τον έλεγχο δραστικότητας της ασπιρίνης. ADP-test 1.0ml ADP, incl. 5 micro test tubes. Αντιδραστήριο για τον έλεγχο δραστικότητας των Clopidogrel (Plavix), Prasugrel, Cangrelor. 64 TRAP-test 1.0ml Trap-6, incl. 5 micro test tubesfor aliquotation.αντιδραστήριο για τον έλεγχο δραστικότητας των Abciximab (ReoPro), Tirofiban, Eptifibatide. 65 GpIIbIIIa-Antagonist 50µg/ml 1 x 0.5ml COL-test 1.0ml Collagen, incl. 5 micro test tubes for aliquotation. Aντιδραστήριο για τον έλεγχο της ενδογενούς παραγωγής αραχιδονικού οξέως. RISTO-test 1.0ml Ristocetin, incl. 5 micro test tubes for aliquotation. Aντιδραστήριο για έλεγχο συγκόλισης εξατρώμενης από τον παράγοντα vwf και την GpIb 12

13 68 69 Prostaglandin 1 x 1.0ml Prostaglandin E1, incl. 5 micro test tubes, επιπλέον αντιδραστήριο για εκτέλεση υψηλής ευαισθησίας ADPtest (HS). ASA REAGENT 1x1.0ml Acetylic Salicylic Acid 20mg/ml, incl. 5 micro test tubes 70 Multiplate -test cell, 6x10 pcs 71 Multiplate -Pipette - tips for electronic pipette (Rack with 96 pcs.) 72 Hirudin Blood Tubes 50 pcs (σωληνάρια αιμοληψίας με αντιπηκτικό ιρουδίνη) 73 Liquid Control Set ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ SIEMENS PFA INNOVANCE PFA P2Y 75 PFA-100 Collagen Epinephrine 76 PFA-100 Collagen ADP 77 Trigger Solution 78 PFA-100 Vacum Test Cp 79 PFA-100Priming Catridges 80 PFA-100Sp.O Rings 81 PFA-100 Cleaning pads 82 PFA-100 Printer paper 83 PFA-100 Printer ribbon 13

ΑΔΑ : 73ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΧΧ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΔΑ : 73ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΧΧ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 68054/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με την συγχρηματοδότηση www.ygeia-pronoia.gr της Ευρωπαϊκής Ενωσης www.epanad.gov.gr www.espa.gr EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:32117/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΘΦ6ΨΖΝ-Χ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 0550/0 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783684 2015-05-18

15PROC002783684 2015-05-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 17:09:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΑΝ546ΨΧ6Τ-34Ξ Αριθ. Πρωτ. : 1549/18-5-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ. 10680 Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη, 16/3/2012 Αρ. Πρωτ.: 337 Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002440965 2014-12-01

14PROC002440965 2014-12-01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έργο: «Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών / Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα