ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΚΜΟΛΗΨΚΑΣ-ΔΚΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΚΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΚΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΚΚΗ ΑΡΟΣΤΕΚΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ ΜΚΑΣ ΧΗΣΕΩΣ 21G

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΚΜΟΛΗΨΚΑΣ-ΔΚΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΚΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΚΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΚΚΗ ΑΡΟΣΤΕΚΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ ΜΚΑΣ ΧΗΣΕΩΣ 21G"

Transcript

1 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟΦΟΕΣ ΡΛΑΚΕΣ ΤΟΧΚΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΑΤ ΡΕΚΙΩΚΟ 2 ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟΦΟΕΣ ΡΛΑΚΕΣ ΓΚΑ ΑΝΟΣΟΚΣΤΟΧΗΜΕΚΑ SUPER FROST PLUS ΙΕΤΚΚΑ ΦΟΤΚΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΡΕΚΙΩΚΟ 3 ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟΦΟΕΣ ΡΛΑΚΕΣ ΔΕΚΑ ΙΕΣΕΩΝ ΓΚΑ ΜΚΚΟΣΚΟΡΗΣΗ ΟΥΩΝ 4 ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟΦΟΕΣ ΡΛΑΚΕΣ SUPER FROST ΤΟΧΚΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΡΕΚΙΩΚΟ 5 ΑΧΕΚΟΙΗΚΕΣ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ ΓΚΑ BLOCKS ΡΑΑΦΚΝΗΣ ΤΕΣΣΑΩΝ ΣΥΤΑΚΩΝ 6 ΑΧΕΚΟΙΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΚΚΕΣ ΤΩΝ ΙΕΣΕΩΝ ΓΚΑ ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟΦΟΩΝ ΡΛΑΚΚΔΚΩΝ 7 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΚΜΟΛΗΨΚΑΣ-ΔΚΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΚΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΚΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΚΚΗ ΑΡΟΣΤΕΚΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ ΜΚΑΣ ΧΗΣΕΩΣ 21G 8 ΡΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΓΓΚΣΗΣ Η ΚΑΙΕΤΗΕΣ 18G ΚΑΚ 21G 9 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΚ ΣΤΥΛΕΟΚ ΑΡΟΣΤΕΚΩΜΕΝΟΚ 10 ΔΚΗΙΗΤΚΚΟ ΧΑΤΚ 39Χ39CM 11 ΔΟΧΕΚΑ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΚΕΣΤΟ ΡΩΜΑ ΤΟΥ 1 L 12 ΔΟΧΕΚΑ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΚΕΣΤΟ ΡΩΜΑ ΤΩΝ 2,5 L 13 ΔΟΧΕΚΑ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΚΕΣΤΟ ΡΩΜΑ ΤΩΝ 5 L 14 ΔΟΧΕΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΚΚΩΝ ΑΡΟΚΜΑΤΩΝ ΧΑΤΚΝΑ ΚΟΚΚΚΝΑ 60L 15 ΔΟΧΕΚΑ ΑΡΟΚΨΗΣ ΑΚΧΜΗΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΚΚΩΝ ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΩΝ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΚ ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ ΤΩΝ 5L 16 ΚΟΥΤΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΓΚΑ ΚΥΟΦΚΑΛΚΔΚΑ ΜΕ ΔΚΑΦΑΝΕΣ ΚΑΡΑΚΚ ΚΑΚ ΑΚΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΚ ΚΑΚ ΕΣΩΤΕΚΚΑ ΤΟ ΛΚΓΟΤΕΟ 5ML ΤΩΝ ΙΕΣΕΩΝ 17 ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΚΣΗΣ ΚΣΤΩΝ ΑΡΠ ΒΚΟΨΚΕΣ ΣΕ 4 ΕΥΔΚΑΚΚΤΑ ΧΩΜΑΤΑ 18 ΚΟΥΤΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΓΚΑ ΚΥΟΦΚΑΛΚΔΚΑ 5ML ΤΩΝ 96 ΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΚΣΚΜΟ ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ ΚΟΥΤΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΓΚΑ ΚΥΟΦΚΑΛΚΔΚΑ 1,4ML ΤΩΝ 96 ΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΚΣΚΜΟ ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΜΡΟΤΚΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΤΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ 96 ΙΕΣΕΩΝ ΓΕΜΑΤΑ ΜΕ ΚΥΟΦΚΑΛΚΔΚΑ 1,4ML ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΩΔΚΚΟ TRAXIS ALPHANUMERIC TUBES U-BOTTOM IN COMORACK ΚΑΛΥΡΤΚΔΕΣ ΥΑΛΚΝΕΣ 22Χ22 ΜΜ 22 ΚΑΛΥΡΤΚΔΕΣ ΥΑΛΚΝΕΣ 24Χ50 ΜΜ 23 ΚΑΛΥΡΤΚΔΕΣ ΥΑΛΚΝΕΣ 24Χ50 ΜΜ ΓΚΑ ΧΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΡΚΚΑΛΥΨΗΣ

2 ΡΑΙΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΚΚΩΝ ΕΓΑΣΤ. ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΓΚΑ ΑΡΟΤΟΡΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΥΡΟΔΟΧΕΚΣ ΣΩΛΗΝΑΚΩΝ ΓΚΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΛΕΒΟΚΑΙΕΤΗΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΚΟΥΣ ΣΤΕΕΩΝΕΤΑΚ Η ΒΕΛΟΝΑ ΑΚΜΟΛΗΨΚΑΣ (HOLDER) ΡΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΚΜΟΛΗΨΚΑΣ-ΔΚΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΚΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΚΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΡΠ ΤΗ ΦΛΕΒΑ ΚΑΚ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΗΣ ΓΚΑ ΑΣΦΑΛΕΚΑ 21G 26 ΡΚΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΕΣ ΕΡΚΡΩΜΑΤΚΣΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΚΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΥ 1ML 27 ΡΚΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΕΣ ΕΡΚΡΩΜΑΤΚΣΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΚΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 2ML 28 ΡΚΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΕΣ ΕΡΚΡΩΜΑΤΚΣΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΚΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 5ML 29 ΡΚΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΕΣ ΕΡΚΡΩΜΑΤΚΣΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΚΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 10ML 30 ΡΚΡΕΤΕΣ ΡΑΣΤΕ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΥΑ ΤΟΥ 1ML 31 ΡΚΡΕΤΕΣ ΡΑΣΤΕ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΥΑ ΤΩΝ 3ML 32 ΡΚΡΕΤΕΣ ΡΑΣΤΕ ΥΑΛΚΝΕΣ 33 ΡΚΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΑΝΑΟΦΗΣΗΣ ΓΚΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙΚΖΗΣΗΣ ΕΥΙΩΝ 34 ΤΚΒΛΚΑ ΡΕΤΚ ΜΚΑΣ ΧΗΣΗΣ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΔΚΑΜΕΤΟΥ 90 ΜΜ 35 ΤΚΒΛΚΑ ΡΕΤΚ ΜΚΑΣ ΧΗΣΗΣ ΤΕΤΑΓΩΝΑ 125Χ125ΜΜ 36 ΤΚΒΛΚΑ ΡΕΤΚ ΜΚΑΣ ΧΗΣΗΣ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΔΚΑΜΕΤΟΥ 90 ΜΜ ΔΚΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ 37 ΤΚΒΛΚΑ ΡΕΤΚ ΜΚΑΣ ΧΗΣΗΣ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΔΚΑΜΕΤΟΥ 90 ΜΜ ΤΚΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ 38 ΡΑΑΦΚΛΜ ΕΛΑΣΤΚΚΗ ΜΕΜΒΑΝΗ ΣΕ ΟΛΛΟ 5CM Χ 15Μ 39 ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΚΩΝ ΔΚΑΜΕΤΟΥ 16ΜΜ ΜΕΤΑΛΛΚΚΑ ΑΝΟΞΕΚΔΩΤΑ ΤΩΝ 30 ΙΕΣΕΩΝ 40 ΣΤΑΤΩ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΣΩΛΗΝΑΚΩΝ ΔΚΑΜΕΤΟΥ 16ΜΜ ΤΩΝ 50 ΙΕΣΕΩΝ 41 ΣΚΑΦΚΣΤΗΕΣ ΕΝΗΛΚΚΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΚΑΤΗΣΗΣ 42 ΣΡΑΤΟΥΛΕΣ ΓΚΑ ΛΗΨΗ ΤΑΧΗΛΚΚΟΥ ΕΡΚΧΚΣΜΑΤΟΣ ΑΡΟΣΤΕΚΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΚΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ 43 ΚΟΛΡΟΣΚΟΡΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΚΑΣ ΧΗΣΗΣ ΜΕ ΥΙΜΚΣΗ ΑΝΟΚΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΕΙΗ S-M-L 44 ΚΚΚΟΚ ΚΑΛΛΚΕΓΚΩΝ ΡΛΑΣΤΚΚΟΚ ΑΡΟΣΤΕΚΩΜΕΝΟΚ ΤΩΝ 10UL 45 ΚΚΚΟΚ ΚΑΛΛΚΕΓΚΩΝ ΡΛΑΣΤΚΚΟΚ ΑΡΟΣΤΕΚΩΜΕΝΟΚ ΤΟΥ 1UL 46 ΒΟΥΤΣΑΚΚΑ ΕΝΔΟΤΑΧΗΛΚΚΗΣ ΛΗΨΕΚΣ ΓΚΑ ΤΕΣΤ ΡΑΡ 47 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΚΕΝΟΥ ΔΚΑΦΑΝΗ ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X100MM ΧΩΗΣΤΚΚΟΤΗΤΑΣ 8,5ML ΜΕ ΤΖΕΛ ΔΚΑΧΩΚΣΜΟΥ

3 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΚΕΝΟΥ ΔΚΑΦΑΝΗ ΜΕ ΑΝΤΚΡΗΚΤΚΚΟ Κ2 Θ Κ3 EDTA ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75 ΧΩΗΤΚΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΚΕΝΟΥ ΔΚΑΦΑΝΗ ΜΕ ΑΝΤΚΡΗΚΤΚΚΟ Κ2 Θ Κ3 EDTA ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75 ΧΩΗΤΚΚΟΤΗΤΑΣ 4ML ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΚΕΝΟΥ ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75 ΥΑΛΚΝΑ ΣΚΛΚΚΟΝΑΚΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΚΡΗΚΤΚΚΟ SODIUM CITRATE 3,2%-0,105M ΧΩΗΤΚΚΟΤΗΤΑΣ 4,5ML ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΚΕΝΟΥ ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X100MM ΜΕ ΑΝΤΚΡΗΚΤΚΚΟ 10,8mg ETDA K2 ΧΩΗΤΚΚΟΤΗΤΑΣ 6ML ΓΚΑ ΜΟΚΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ +B80+B25 ΥΡΟΔΟΧΕΚΣ ΣΩΛΗΝΑΚΩΝ ΓΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΛΕΒΟΚΑΙΕΤΗΕΣ ΜΕ ΒΚΔΩΤΟ ΑΚΟ ΚΑΚ ΕΝΚΑΚΟ ΕΥΙΥ ΑΥΛΟ ΟΗΣ ΑΚΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΡΟΣΤΕΚΩΜΕΝΗ ΑΤΟΜΚΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ 53 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ THROMBIN ΚΑΚ ΤΖΕΛ ΔΚΑΧΩΚΣΜΟΥ ΤΩΝ 4ML 13Χ100ΜΜ ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΚΕΝΟΥ ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 16X100MM ΜΕ ΑΝΤΚΡΗΚΤΚΚΟ EDTA K2 ΧΩΗΤΚΚΟΤΗΤΑΣ 9-10 ML ΓΚΑ ΜΟΚΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΚΕΝΟΥ ΔΚΑΦΑΝΗ ΜΕ ΑΝΤΚΡΗΚΤΚΚΟ SODIUM CITRATE 3,2% ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75 ΧΩΗΤΚΚΟΤΗΤΑΣ 3ML 56 ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΟΓΚΟΥ 100μL 57 ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΟΓΚΟΥ 1000μL 58 ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΟΓΚΟΥ 200μL 59 ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΤΥΡΟΥ OXFORD 10μL-200μL ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΜΕ ΦΚΛΤΟ ΑΡΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΡΠ DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ 0,1-10μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ BIOBASIC-FINNTIP-KISKER ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΜΕ ΦΚΛΤΟ ΑΡΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΡΠ DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ 1-20μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ BIOBASIC-FINNTIP-KISKER ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΜΕ ΦΚΛΤΟ ΑΡΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΡΠ DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ BIOBASIC-FINNTIP-KISKER ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΜΕ ΦΚΛΤΟ ΑΡΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΡΠ DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ BIOBASIC-FINNTIP-KISKER ΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΚΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΚΚΟΥ FINNPIPETE ΓΚΑ ΟΓΚΟΥΣ μL DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ 0,1-10μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΚΚΟΥ MICRONIC DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΚΚΟΥ MICRONIC

4 DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΚΚΟΥ MICRONIC 68 DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΚΚΟΥ MICRONIC 69 ΥΓΧΗ ΡΚΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΓΚΑ PCR ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ ΒΚΟΗΚΤ ΟΓΚΩΝ μL 70 ΦΚΛΤΑ ΧΑΤΚΝΑ (FILTER CARDS) ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΚΥΤΤΑΟΦΥΓΟΜΕΤΟ CELLSPIN II ΦΚΛΤΑ ΧΑΤΚΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΚΥΤΤΑΟΦΥΓΟΚΕΝΤΟ SHANDON 72 ΡΛΑΣΤΚΚΟΚ ΥΡΟΔΟΧΕΚΣ (CELLFUNNEL REUSABLE) ΣΥΜΒΑΤΟΚ ΜΕ ΚΥΤΤΑΟΦΥΓΟΚΕΝΤΟ CELLSPIN II ΡΛΑΣΤΚΚΟΚ ΥΡΟΔΟΧΕΚΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΚΛΤΟ (CELLFUNNEL DISPOSABLE) ΣΥΜΒΑΤΟΚ ΜΕ ΚΥΤΤΑΟΦΥΓΟΚΕΝΤΟ CELLSPIN II ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΔΚΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 5 ML ΜΕ ΡΩΜΑ (RIA) 75 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΔΚΑΦΑΝΗ ΜΕ ΚΩΝΚΚΟ ΡΥΙΜΕΝΑ ΚΑΚ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΗ ΑΚΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 10 ML ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΕ ΚΩΝΚΚΟ ΡΥΙΜΕΝΑ ΚΑΚ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΡΑΚΚ ΤΩΝ 0,5 ML DNA,RNA,PYROGEN FREE ΜΕ ΛΕΡΤΑ ΤΟΚΧΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΕ ΚΩΝΚΚΟ ΡΥΙΜΕΝΑ ΚΑΚ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΡΑΚΚ ΤΩΝ 1,7-2 ML DNA,RNA,FREE ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΕ ΚΩΝΚΚΟ ΡΥΙΜΕΝΑ ΒΚΔΩΤΟ ΚΑΡΑΚΚ ΚΑΚ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΗ ΑΚΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 15ML ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ 5ML 12X75MMΜΕ ΕΞΩΤΕΚΚΟ ΡΩΜΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΗΤΗ ΟΗΣ FACSCAN (ΤΥΡΟΥ FALCON) ΚΥΟΣΩΛΗΝΑΚΑ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΗ ΑΚΙΜΗΣΗ ΚΑΚ ΧΩΟ ΑΝΑΓΑΦΗΣ ΣΤΟΚΧΕΚΩΝ DNA-RNA FREE ΜΕ ΒΚΔΩΤΟ ΕΞΩΤΕΚΚΟ ΚΑΡΑΚΚ ΓΚΑ PCR ΤΩΝ 1,8ML ΚΥΟΣΩΛΗΝΑΚΑ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΗ ΑΚΙΜΗΣΗ ΚΑΚ ΧΩΟ ΑΝΑΓΑΦΗΣ ΣΤΟΚΧΕΚΩΝ DNA-RNA FREE ΜΕ ΒΚΔΩΤΟ ΕΞΩΤΕΚΚΟ ΚΑΡΑΚΚ ΓΚΑ PCR ΤΩΝ 5ML ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΕ ΚΩΝΚΚΟ ΡΥΙΜΕΝΑ ΒΚΔΩΤΟ ΚΑΡΑΚΚ ΚΑΚ ΟΓΚΟΜΕΤΚΚΗ ΑΚΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 50ML 83 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΥΑΛΚΝΑ ΧΩΚΣ ΧΕΚΛΟΣ 12X75MM 84 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΥΑΛΚΝΑ ΧΩΚΣ ΧΕΚΛΟΣ 15,3X150X0,8 85 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΜΚΚΟΑΚΜΑΤΟΚΚΤΗ ΥΑΛΚΝΑ ΗΡΑΚΝΚΣΜΕΝΑ DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ 0,1-10μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ RAININ DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ RAININ

5 DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ RAININ DNA-RNA-PYROGEN ΓΚΑ PCR ΣΕ ΣΤΑΤΩ 96 ΤΜΧ ΟΓΚΩΝ μL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΚΡΕΤΕΣ RAININ ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΕ ΚΩΝΚΚΟ ΡΥΙΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΡΑΚΚ ΛΕΡΤΑ ΤΟΚΧΩΜΑΤΑ DNA-RNA-PYROGEN FREE ΓΚΑ PCR ΚΑΚ ΟΓΚΟΥΣ ΜΕΧΚ 0,2ML ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΕ ΚΩΝΚΚΟ ΡΥΙΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΡΑΚΚ ΛΕΡΤΑ ΤΟΚΧΩΜΑΤΑ DNA-RNA-PYROGEN FREE ΓΚΑ PCR ΚΑΚ ΟΓΚΟΥΣ ΜΕΧΚ 1,5ML 92 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΥΕΛΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 93 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΚΚΗΣ ΒΚΟΨΚΑΣ 8GX10CM 94 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΚΚΗΣ ΒΚΟΨΚΑΣ 8GX15CM 95 ΜΑΡΕΣ ΧΑΤΚΝΕΣ 96 ΣΕΝΤΟΝΚΑ ΟΛΛΑ 97 ΦΥΑΛΕΣ ERLE MAYER ΤΩΝ 1000ML ΥΑΛΚΝΕΣ 98 ΚΟΥΤΚΑ ΑΔΚΑΒΟΧΑ ΓΚΑ ΚΥΟΦΥΑΛΚΔΚΑ 5ML ΤΩΝ 100 ΙΕΣΕΩΝ 99 ΚΥΟΦΥΑΛΚΔΚΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΚΚΟ ΡΩΜΑ ΤΩΝ 2 ML 100 ΚΥΟΦΥΑΛΚΔΚΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΚΚΟ ΡΩΜΑ ΤΩΝ 3,5 ML 101 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΓΚΑ PCR 0,2ML STIP ΤΩΝ 8 ΜΕ ΚΑΡΑΚΚ (DNase-RNase FREE) 102 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΔΚΑΦΑΝΗ ΤΥΡΟΥ FALCON ΤΩΝ 15ML 103 ΣΩΛΗΝΑΚΑ ΔΚΑΦΑΝΗ ΤΥΡΟΥ FALCON ΤΩΝ 50ML 104 REAGENT RESERVOIR POLYSTERENE STERILE ΤΩΝ 50ML ΓΚΑ ΡΟΛΥΚΑΝΑΛΗ ΡΚΡΕΤΑ 105 ΚΑΡΑΚΚΑ ΑΡΠ ΕΛΑΣΤΟΜΕΗ ΜΕΜΒΑΝΗ ΓΚΑ ΚΥΟΦΥΑΛΚΔΚΑ TRAXIS 106 ΚΥΟΦΥΑΛΚΔΚΑ 1,4ML ΓΚΑ RACK ΡΟΥ ΕΛΝΑΚ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΜΡΟΤΚΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών μη χημικού ιατρικού αναλώσιμου υλικού και αιματολογικού συσκέφτηκε στις 03-06-2015 και συνέταξε τα παρακάτω για προμήθεια μη χημικού ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 21/10/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 19993 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδας Π/Υ: 100.000,00 Π.Τ. ΤΕΜ 0,180 17.1.146 3.500 500 300 4.300 ΤΕΜ 0,084 16.4.163 90.000 0 25.000 115.000

Χαλκιδας Π/Υ: 100.000,00 Π.Τ. ΤΕΜ 0,180 17.1.146 3.500 500 300 4.300 ΤΕΜ 0,084 16.4.163 90.000 0 25.000 115.000 ΑΝΑ. 1 PARAFILM 5χ10 ΤΕΜ 6,900 16.2.75 3 5 2 10 2 3 4 5 6 7 8 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ [01-29-01-0023]

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΠΥΥ2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 115.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΠΥΥ2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 115. 1 PARAFILM ΤΕΜ 6 6,300 2 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ. ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 2.400 0,1000 3 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 1.500 0,250 4 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΟΜΑΔΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ή 13% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 25079001 2 71063001 3 71071007 4 71071008 5 71088022 6 71095008 7 71117003 8 71158017 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1. Να μπορεί να αναδεύσει διαλύματα έως και 20 λίτρων. 2. Να είναι αναλογικός θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας. 3. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Α. ΑΤΣΙΚΠΑΣΗ ΤΗΛ.: 20-338609

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Α. ΑΤΣΙΚΠΑΣΗ ΤΗΛ.: 20-338609

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ), ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

MenidiMedica www.menidimedica.gr, menidimedica@gmail.com Μενίδι Αιτ/νιας, Τ.Κ 30016, Τηλ. 26810-88000, 6976671376, 6976292146, Fax:26810-88000

MenidiMedica www.menidimedica.gr, menidimedica@gmail.com Μενίδι Αιτ/νιας, Τ.Κ 30016, Τηλ. 26810-88000, 6976671376, 6976292146, Fax:26810-88000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γάντια, Βαµβάκι, Χαρτοσέντονα, Προϊόντα καθαρισµού..σελ Σελ. 3 2. Αντικ. Πλάκες, Καλυπτρίδες, Μικροαιµατοκρίτης, νεφροειδή,χαρτοβάµβακας, Τρυβλία κενά Σελ Σελ.4 3. Σύριγγες, Βελόνες, Πεταλούδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 1/41 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377245-2010:text:el:html GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιτρίνες Συντήρησης ICEBOX ΒΙΤΡΙΝΑΚΙ BITPINA ME ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΒΙΤΡΙΝΑΚΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ MONTEΛO TEXNIKA TIMH MONTEΛO TEXNIKA

Βιτρίνες Συντήρησης ICEBOX ΒΙΤΡΙΝΑΚΙ BITPINA ME ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΒΙΤΡΙΝΑΚΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ MONTEΛO TEXNIKA TIMH MONTEΛO TEXNIKA Βιτρίνες Συντήρησης ΜΕ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΞΗ ICEBOX ΒΙΤΡΙΝΑΚΙ ΑΒ284 BITPINAKI ME 4 ΠΛEYPEΣ KPYΣTAΛΛO ΚΑΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ, ΛEYKO XPΩMA, ΘEPMOKPAΣIA 0/+12 C, 78 LT ΔIAΣT. MxΠxY: 425X404X980mm 415 AΒ284 BITPINA

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος (CPD ή CP2D, 450 ml με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002440965 2014-12-01

14PROC002440965 2014-12-01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έργο: «Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών / Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11283/3-7-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 15-01-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 678 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ. Αναλωσιμα μιασ χρησησ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 4+1 2+1 3+1 ΔΩΡΟ. Για αγορές μετρητοίς επιπλέον έκπτωση 5%

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ. Αναλωσιμα μιασ χρησησ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 4+1 2+1 3+1 ΔΩΡΟ. Για αγορές μετρητοίς επιπλέον έκπτωση 5% ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ Αναλωσιμα μιασ χρησησ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Luna Gold ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4)

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4) ιακήρυξη 75/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προµ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιµή

Α/Α Προµ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιµή Ώρα Εκτύπωσης: 14:12 Αρ. Σελίδας : 1 1915016 1 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 1 01-3578 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. 1678 ΤΕΜΑΧΙΑ 23 0,0267 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα