Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός"

Transcript

1 Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος Ο παραπάνω τίτλος προσδιορίζει τον Επαγγελματία Μηχανικό που ασχολείται με τον Σχεδιασμό, τη Μελέτη, την Κατασκευή (και τον Προγραμματισμό, την Επίβλεψη, την Οργάνωση, τη Διαχείριση αυτής), την Αποτίμηση, τη Συντήρηση, την Εκτίμηση του δομημένου ή του διαμορφωμένου περιβάλλοντος (ενδεικτικά περιλαμβάνει πόλεις, οδούς, γέφυρες, φράγματα, κτήρια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λιμάνια, αεροδρόμια κ.α.). Επειδή οι παραπάνω επαγγελματικές υπηρεσίες σχετίζονται άμεσα με την εξασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος (λχ Δημόσια Ασφάλεια, Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικονομία), αποτελεί νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα και συνεπώς - κατά κανόνα - για την πρόσβαση στην άσκηση των παραπάνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση του επαγγέλματος ξεκινάει απ την πρόσβαση, και άρα την ελεγχόμενη εγγραφή σε καταλόγους επαγγελματικών-οικονομικών φορέων, συνεχίζεται με τον έλεγχο της επαγγελματικής συμπεριφοράς (λχ τήρηση κανονισμών, προτύπων-προδιαγραφών, κανόνων δεοντολογίας κτλ) και περιλαμβάνει πειθαρχικές και νομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις κακής επαγγελματικής πρακτικής (λχ αστοχίας έργων). ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του Ιστορικά, αποτελεί τη 2 η κατεύθυνση της Τέχνο-Επιστήμης της Μηχανικής η οποία ακολούθησε (και διακρίθηκε από) αυτήν του Στρατιωτικού Μηχανικού. Παραδοσιακά, ως Μητρική Ειδικότητα (Μηχανικού) περιλαμβάνει πλήθος ειδικεύσεων όπως την Οικοδομική- Κατασκευαστική Μηχανική ή την Μηχανική Κτηριακών Έργων (δηλ. την Αρχιτεκτονική Μηχανική, την Μηχανική της Φέρουσας Κατασκευής και την Τοπογραφική Μηχανική Κτηρίων), την Περιβαλλοντική Μηχανική, την Γεωτεχνική Μηχανική, την Υδραυλική Μηχανική, την Υδρολογία, τη Γεωδαισία, τη Δομοστατική, την Παράκτια Μηχανική, τη Συγκοινωνιολογία, τη Μηχανική Υδατικών Πόρων, τη Μηχανική των Υλικών, την Πολεοδομία και Χωροταξία, την Τοπογραφία, τον Σχεδιασμό Μεταφορών, τον Σχεδιασμό Γεφυρών και μεγάλων Τεχνικών Έργων κ.α. Αποδεδειγμένα, ο «τεκμηριωμένος» Διπλωματούχος (MEng) Πολιτικός Μηχανικός (στην Ελλάδα έως σήμερα ισοδυναμεί με τακτικό μέλος του Τ.Ε.Ε. στην αντίστοιχη βασική ειδικότητα) έχει επιδείξει τις επαγγελματικές του ικανότητες σε διάφορες κατηγορίες Μελετών και Κατασκευών, και Υπηρεσιών Μηχανικού (πραγματογνώμονα ή εκτιμητή, διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και ερευνών, διενέργεια επιστημονικής έρευνας) ή Συμβούλου (ανάληψη καθηκόντων τεχνικού συμβούλου, διενέργεια ελέγχου μελετών ή επιβλέψεων ή παραλαβής έργου, διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων, παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων, εκπόνηση υποστηρικτικών ή προκαταρκτικών μελετών και γενικά κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω τεχνική δραστηριότητα, για λογαριασμό και κατ εντολή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου), όπως χαρακτηριστικά προσδιορίζονται με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων και αναφέρονται στο παράρτημα. νομικό πλαίσιο Θεωρητικά, με την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους του Τ.Ε.Ε. (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) στη Βασική Ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού - άρα μετά από αναγνωρισμένες αντίστοιχες πενταετείς σπουδές σε Τεχνικό Πανεπιστήμιο (Αριστείας) και επιτυχή συνέντευξη στο Τ.Ε.Ε., ή μετά από πενταετείς σπουδές σε μή-πιστοποιημένο Τεχνικό Πανεπιστήμιο και δοκιμασία μεμονωμένης (ατομικής) πιστοποίησης στο Τ.Ε.Ε. - έχει απεριόριστα δικαιώματα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με Έργα Πολιτικού Μηχανικού (όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα). Πρακτικά, για τα Δημόσια Έργα προβλέπεται απαιτητικότερο ειδικότερο καθεστώς με διαβάθμισηεπαγγελματική ιεραρχία και ασυμβίβαστες ιδιότητες, η οποία σχετίζεται και με την Εμπειρία, και παραπέμπει (για Έργα μεγάλης κλίμακας) έως και σε συγκεκριμένη ελάχιστη στελέχωση ομάδων Μελέτης ή Κατασκευής. Συγκεκριμένα: (α) προσδιορίζει ασυμβίβαστες ιδιότητες Μηχανικού: Μελετητή - Κατασκευαστή - Εργαστηριακού (Ποιοτικού Ελέγχου), για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος που είναι σε καλή συμφωνία και με τη διεθνή Πρακτική (λχ αυστηρή διάκριση Consultant - Contractor), Σελ. 1

2 (β) κατηγοριοποιεί Μελέτες, Υπηρεσίες και Έργα (βλ. και Παράρτημα) και διαβαθμίζει τους Μηχανικούς ανάλογα με την γενική Τεχνική Ικανότητά τους η οποία πορίζεται από τις (βασικές) σπουδές και την αποδεδειγμένη εμπειρία τους σε παρόμοια αντικείμενα. Στους επίσημους καταλόγους επαγγελματικών-οικονομικών φορέων, οι οποίοι τηρούνται απ τα αρμόδια Υπουργεία ή εξουσιοδοτημένους Φορείς, ανά κατηγορία Μελέτης-Υπηρεσίας ή Έργου, διευκρινίζεται η θέση του Μηχανικού στην επαγγελματική ιεραρχία: 1) Διαπιστευμένος Μελετητής ή Κατασκευαστής Πολιτικός Μηχανικός (πρώην Δ τάξης ΜΕΚ ή Γ τάξης Μελετητής 12 έτη ανάλογης εμπειρίας ) 2) Επιτετραμμένος Μελετητής ή Κατασκευαστής Πολιτικός Μηχανικός (πρώην Γ τάξης ΜΕΚ ή Β τάξης Μελετητής 8 έτη ανάλογης εμπειρίας ) 3) Αποδεδειγμένος Μελετητής ή Κατασκευαστής Πολιτικός Μηχανικός (πρώην Β τάξης ΜΕΚ ή Α τάξης Μελετητής 4 έτη ανάλογης εμπειρίας ) 4) Ειδικευόμενος Μελετητής ή Κατασκευαστής Πολιτικός Μηχανικός (πρώην Α τάξης ΜΕΚ ή συμμετέχων σε ομάδες μελέτης χωρίς επαγγελματική εμπειρία). Οι τεχνικές απαιτήσεις στα συνήθη ιδιωτικά οικοδομικά έργα (εννοείται η συντριπτική πλεονότητα των ιδιωτικών οικοδομικών έργων), για τα οποία δεν απαιτείται διαβάθμιση και κατηγοριοποίηση, καλύπτονται είτε μέσω των διακλαδικών δραστηριοτήτων μεμονωμένου Διπλωματούχου Μηχανικού (Αρχιτέκτονος, Πολιτικού ή σε έργα μικρής κλίμακας Τοπογράφου) είτε μέσω ομάδων πιο εξειδικευμένων Μηχανικών. Οι πιο εξειδικευμένοι Μηχανικοί είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί οι οποίοι μέσω των διπλωματικών σπουδών τους, ή μαθητείαςεμπειρίας, ή Μετά-διπλωματικών Σπουδών (βλ. και Πιν. 2 Παραρτήματος), έχουν εντρυφήσει σε ειδικότερο Τομέα αυτής της Τέχνο-Επιστήμης (λχ ειδικές Οικοδομικές/Αρχιτεκτονικές Μελέτες, ειδικές Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης/Αποτίμησης, ειδικές Στατικές Μελέτες, μελέτες Κτηματολογίου κ.α.). Συμπερασματικά, σε αυτά τα έργα ο μεμονωμένος Διπλωματούχος Μηχανικός, ο οποίος διαθέτει σημαντικό εύρος επαγγελματικών προσόντων, και άρα δύναται να επιλύσει τα μελετητικά και κατασκευαστικά προβλήματα χωρίς την ενεργοποίηση μεγάλων ομάδων μηχανικών (μελέτης ή κατασκευής), διαθέτει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό διευρύνει τον ανταγωνισμό αφού διατηρεί τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού χωρίς να στερεί τη δυνατότητα ανάδειξης μεγαλύτερου βάθους προσφερόμενων υπηρεσιών από συνεκτικές ομάδες πιο εξειδικευμένων Μηχανικών. Σε συγκεκριμένα Ιδιωτικά Έργα ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (χαρακτηρισμός με γνώμονα υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος) - προς εξασφάλιση έναντι ενδεχόμενης απορρύθμισης της Αγοράς - θα ήταν σκόπιμο να ενεργοποιούνται οι διατάξεις των Δημοσίων Έργων. αντιστοίχηση σε συστήματα ταξινόμησης Όσον αφορά την ταξινόμηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος βάσει του ΣΤΕΠ 92 (της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία βρίσκεται σε καλή συμφωνία με Διεθνείς ταξινομήσεις βλ. και Πίνακα UNESCO Report: Engineering, 2010), υπάγεται σε επίπεδο τετραψήφιας ανάλυσης στον κωδικό 2220 όπου αναφέρεται ως κύρια ειδικότητα χωρίς εξειδικεύσεις. αντιστοίχηση σε συστήματα πιστοποίησης Σε σχέση με διεθνή συστήματα πιστοποίησης: η πλήρης ελευθερία στην άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων Ιδιωτικών Έργων σε Διπλωματούχους Μηχανικούς αναγνωρισμένων Τεχνικών Πανεπιστημίων (Αριστείας) ομοιάζει με το Γαλλικό σύστημα (titre d ingénieur), ενώ η προαπαίτηση εμπειρίας (των Δημοσίων Έργων) για τον Αποδεδειγμένο (Μελετητή ή Κατασκευαστή) Πολιτικό Μηχανικό ομοιάζει με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα (P.E., P.Eng., C.Eng. κτλ). Η πιστοποίηση των Τεχνικών Πανεπιστημίων είναι κοινός τόπος μεταξύ αντίστοιχων συστημάτων του εξωτερικού (βλ. Cti, Course Accreditation JBM, ΑΒΕΤ κ.α.). ανάλυση του επαγγέλματος Λόγω του διακλαδικού γνωστικού αντικειμένου, η εκπαίδευση καθώς και η επαγγελματική δραστηριότητα των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών σχετίζεται με πολλαπλούς Τομείς. Η αλληλόδραση αντικειμένων προκύπτει και απ την πολύπλοκη αντιστοίχηση (βλ. και Πιν.1 Παραρτήματος) Τομέων και Κατηγοριών Μελέτης Σελ. 2

3 (ή Έργων) αφού δεν νοείται λχ Σχεδιασμός Κτηρίων ή Οδών χωρίς να ενυπάρχει στη σχηματοποίηση ο γεωτεχνικός, δομοστατικός και αντισεισμικός σχεδιασμός (φερόντων και μη-φερόντων δομικών στοιχείων και διαμορφώσεων). Ο Τομέας Α επίσταται : της θεωρητικής και πειραματικής στατικής, της δυναμικής, της ανάλυσης της δομικής ευστάθειας, της σχηματοποίησης (δομικής σύλληψης, μορφολογίας) και του υπολογισμού δομημάτων (μεταλλικών κατασκευών, κατασκευών σκυροδέματος, κατασκευών τοιχοποιίας και της τεχνολογίας αυτών), της αντισεισμικής μηχανικής και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ενδεικτικές Επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές Αντισεισμικής Τεχνολογίας Μεταλλικών, Ξύλινων & Σύμμικτων Κατασκευών Κατασκευών Σκυροδέματος ή Τοιχοποιίας Κατασκευών από άλλα Υλικά (λχ αλουμίνιο, τιτάνιο, ΙΟΠ-ανθρακονήματα κτλ) Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών Παθολογίας & Ιστορίας υφισταμένων Δομικών Συστημάτων Σχεδιασμού Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα Δομήματα (συμπ. Μνημεία - Αναστήλωση κ.α.) Γεφυροποιίας Τεχνικού Σχεδίου, Παραστατικής Γεωμετρίας, Προοπτικής & Σχεδίασης Έργων Πολ. Μηχ. μέσω Η/Υ Οικοδομικής, Κατασκευαστικής, Ενεργειακής Τεχνολογίας & Φυσικής των Κτηρίων Κτηριολογίας Δομικών & Τεχνικών Υλικών Ασφάλειας & Συντήρησης Δομημάτων Ο Τομέας Β έχει γνωστικό αντικείμενο: τη μελέτη (από ποσοτική και ποιοτική άποψη) του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού. Καλύπτει εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις γνωστικές περιοχές της Υδραυλικής, της Υδρολογίας και των Υδατικών Πόρων, των Υδραυλικών Έργων και ειδικότερα των Υδρεύσεων, των Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Αρδεύσεις, Στραγγίσεις -Αποξηράνσεις), των Αντιπλημμυρικών Έργων και της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Τεχνολογίας, της Θαλάσσιας Υδραυλικής και των Λιμενικών 'Έργων, της Ενέργειας και των Υδροηλεκτρικών 'Έργων και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή.. Ενδεικτικές Επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές Μηχανική ρευστών, υδραυλική των επιφανειακών, υπογείων και θαλασσίων υδάτων Τεχνική υδρολογία, αξιοποίηση και διαχείριση των υδατικών πόρων Υπόγεια Νερά, Ακτομηχανική Υδαυλικά έργα (Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, ΕΕΛ), φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα Λιμενικά παράκτια και θαλάσσια έργα Τεχνική & Διαχείριση Περιβάλλοντος Ρύπανση και προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υγειονομική τεχνολογία και οικολογία. Τεχνική & Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Ασφάλειας & Συντήρησης Υδραυλικών Έργων Ο Τομέας Γ καλύπτει γνωστικά τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών με όλα τα μέσα, από τα στάδια των ερευνών, του γενικού σχεδιασμού και των μελετών σκοπιμότητας, μέχρι τις μελέτες εφαρμογής και την κατασκευή και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ενδεικτικές Επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές Ανάλυση μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών Σχεδιασμός επίγειων, εναερίων και θαλασσίων μεταφορικών συστημάτων Περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις μεταφορικών έργων, Περιβάλλον & Ανάπτυξη Πολεοδομία Χωροταξία Κυκλοφοριακή ροή Συγκοινωνιακή Τεχνική Επίπεδα εξυπηρέτησης Σελ. 3

4 Έλεγχος κυκλοφορίας Μητροπολιτικά δίκτυα Συστήματα ελέγχου μεταφορών σε αυτοκινητόδρομους Υποδομή μεταφορών Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση οδών και οδικών δικτύων Τοπογραφία, Ειδική Γεωδαισία, Κτηματολόγιο Κυκλοφοριακοί κόμβοι Οδοστρώματα (οδών & αεροδρομίων) Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμένες Δημόσιες μεταφορές και στάθμευση Οδική ασφάλεια Έργα συγκοινωνιακής υποδομής και μεταφορών Ασφάλειας & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Ο Τομέας Δ περιλαμβάνει γνωστικά: τη Διερεύνηση του υπεδάφους (εργαστηριακός προσδιορισμός της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης, επί τόπου μετρήσεις εδαφικών παραμέτρων), την (Υδατική ροή διαμέσου του εδάφους), την Τεχνική συμπεριφορά πετρωμάτων (βραχομάζας και γεωλογικών σχηματισμών), την Προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών υλικών, την Γεωδαισία και την Γεωματική, την Φωτογραμμετρία & Τηλεπισκόπηση, την ανάλυση ευστάθειας πρανών και αντιστηρίξεων, τον υπολογισμό, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεμελιώσεων τεχνικών έργων, την δυναμική συμπεριφορά εδαφών, θεμελιώσεων και γεωτεχνικών κατασκευών, την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες, τη σεισμική συμπεριφορά υπογείων κατασκευών, λιμενικών κρηπιδοτοίχων, βάθρων γεφυρών, την χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων εδαφομηχανικής, θεμελιώσεων και εδαφοδυναμικής, την ανάλυση γεωτεχνικών αστοχιών, με έμφαση στις σεισμικές αστοχίες, την προστασία και αποκατάσταση του γεωπεριβάλλοντος, την τεχνική Γεωλογία και υδρογεωλογία σε καρστικούς σχηματισμούς, την γεωτεχνική περιγραφή και συμπεριφορά ασταθών εδαφικών και βραχωδών μαζών σε εφαρμογές υπογείων σηράγγων και φραγμάτων, και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ενδεικτικές Επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές Γεωλογία Μηχανικού Τεχνική Γεωλογία Εδαφομηχανική Βραχομηχανική Εδαφοδυναμική Πειραματική Εδαφομηχανική-Βραχομηχανική Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής Γεωδαισία & Γεωματική Φωτογραμμετρία & Τηλεπισκόπηση Θεμελιώσεις (επιφανειακές και βαθιές) Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων (βαθιές εκσκαφές & αντιστηρίξεις, βελτίωση & ενίσχυση του εδάφους) Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα (φυσικά & τεχνητά πρανή, φράγματα, ΧΥΤΑ, παράκτιες γεωτεχνικές κατασκευές, θεμελιώσεις έργων ανοιχτής θάλασσας) Υπόγεια Έργα (αγωγοί, σήραγγες, δεξαμενές, αποθήκες, δομικά συγκροτήματα) Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Υπολογιστική Γεωτεχνική Ασφάλεια & Συντήρηση Γεωτεχνικών Έργων Ο Τομέας Ε περιλαμβάνει γνωστικά: τον υπολογισμό της απόδοσης και του κόστους των μέσων παραγωγής και των ομάδων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευαστικές δραστηριότητες, τις κατασκευαστικές μεθόδους, την διαχείριση μηχανικού εξοπλισμού, την διάταξη & οργάνωση εργοταξίου, τις μεθόδους χρονικού & οικονομικού προγραμματισμού έργων, την κοστολόγηση τεχνικών έργων, τον έλεγχο χρονικού προγράμματος και κόστους κατά την εκτέλεση των τεχνικών έργων, την διοίκηση, την παραγωγικότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα στα Σελ. 4

5 τεχνικά έργα, την ποιότητα Τεχνικών Έργων, την διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στα Τεχνικά Έργα, την Προσομοίωση / μοντελοποίηση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, την Επιχειρησιακή έρευνα & λήψη αποφάσεων, την Οικονομική αξιολόγηση έργων, τις Εφαρμογές τηλεπικοινωνιών & πληροφορικής στη διοίκηση τεχνικών έργων, τις Καινοτόμες μεθόδους διοίκησης τεχνικών έργων. Ενδεικτικές Επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές Παραγωγή Εργων Πολ. Μηχ. (Τεχνικών, Οικοδομικών, Συγκοινωνιακών κ.α.), Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι Διαχείριση Έργων Πολ. Μηχ. (Τεχνικών, Οικοδομικών, Συγκοινωνιακών κ.α.) Βελτιστοποίηση Συστημάτων Οργάνωση Εργοταξίων & Συντονισμός Μελετών Εφαρμοσμένη Τεχνική-Οικονομική Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες στην άσκησή του Γενικά, ο πυρήνας των δραστηριοτήτων του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού (ο Τεχνικός Σχεδιασμός) επιδιώκει τη σκόπιμη επιλογή (ή και σχεδόν την επανανακάλυψη) των γνώσεων και την μετατροπή τους σε προδιαγραφές και σχεδιαγράμματα, χρήσιμα για την παραγωγή των αναγκαίων (με βάση λειτουργικούς, οικονομικούς και αισθητικούς όρους) αγαθών. Βάσει αυτών των ορισμών διακρίνονται συνήθως τα εξής διαδοχικά στάδια δράσεων: 1) Αφομοίωση των επιθυμητών σκοπών (επώαση) 2) Επιλογή κατάλληλων επιστημονικών και εμπειρικών γνώσεων 3) Πρόχειρη βελτιστοποίηση των συνθηκών του προβλήματος 4) Σύλληψη (δηλαδή μια πρώτη διαισθητική σύνθεση) 5) Αναλυτικός έλεγχος και διορθώσεις 6) Αποφάσεις: Επανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση 7) Αναλυτικός έλεγχος και διορθώσεις Επίσης, διακρίνονται τα εξής χαρακτηριστικά του τεχνικού ενεργήματος: Α) Μή αναλυτικά στάδια (επώαση, διαισθητική σύνθεση, λήψη αποφάσεων κλπ) Β) Διανοητικά κλειστά κυκλώματα (μεταξύ επιλογής, σύνθεσης, αναλυτικού ελέγχου, συμβιβαστότητας, επαναπροσαρμογών και επανεπιλογής) Γ) Βελτιστοποίηση όρων (λειτουργικών, οικονομικών και αισθητικών χωρίς βλάβη της Ασφάλειας). Επομένως, η διεργασία του τεχνικού ενεργήματος δεν περιέχει μόνο διανοητικές δράσεις, αλλά και σοβαρές υποσυνείδητες και ηθικές συνιστώσες. Με στόχο την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και την καλλιέργεια Δεξιοτήτων & Ικανοτήτων, η εκπαίδευση των Μηχανικών στα Τεχνικά Πανεπιστήμια πραγματεύεται: Α. τις επιστημονικές γνώσεις (εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική των Υλικών, Τεχνική Οικονομική, Παραστατική Γεωμετρία, Τεχνική Γεωλογία, Γεωτεχνική Μηχανική, Υδραυλική Μηχανική κ.α.), Β. τις διάφορες αναλυτικές μεθόδους (αριθμητικές μέθοδοι - προγραμματισμός Η/Υ, Γεωδαισία, Στατική Ανάλυση, Δυναμική Ανάλυση κ.α.), Γ. την ενθάρρυνση της δημιουργικής ικανότητάς τους πέρα από τις γνώσεις τους, αφού κατά τον Τεχνικό Σχεδιασμό ενός Έργου ο Μηχανικός μέσω της δημιουργικής του ικανότητας (Γ) είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το κενό ανάμεσα στις δύο άλλες ομάδες ιδεών (Α-Β) αλλά και ενδεχόμενα ειδικότερα κενά γνώσεων ή μεθόδων (των Α-Β). Τα γενικά μέσα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας: α) το στέρεο υπόβαθρο γενικών γνώσεων Μηχανικού (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Παραστατική Γεωμετρία Τεχνικό Σχέδιο, Προχωρημένη Μηχανική των Υλικών, Προχωρημένη Ανάλυση των Κατασκευών) β) η διδασκαλία τυπικών τεχνικών σχεδιασμού αλλά και η διδασκαλία μή-μηχανιστικών μεθόδων για την εμπέδωση της σχετικότητας και του πλουραλισμού γ) η εξοικείωση με τα στάδια της δημιουργικής σκέψης μέσω χαρακτηριστικών προβλημάτων Σχεδιασμού. Σελ. 5

6 Τα γενικά βοηθήματα: α) τα Φυσικά Προσομοιώματα στο Εργαστήριο β) τα Υπολογιστικά Προσομοιώματα γ) η Ομαδική δημιουργική προσπάθεια δ) τα Επαρκή κίνητρα με ένα απ αυτά να είναι η επιτυχής επανανακάλυψη βασικών γνώσεων της Μηχανικής ε) οι Αριθμητικές Εφαρμογές στ) οι ανοικτές Ασκήσεις, οι πρωτότυπες Ασκήσεις ζ) οι ασκήσεις Σύλληψης (χωρίς υπολογισμούς) η) οι ασκήσεις πολλαπλών-εναλλακτικών λύσεων (όχι πολλαπλής επιλογής!!!) θ) η διατριβή Διπλώματος. η εκπαίδευση στην Ελλάδα Η εκπαίδευση διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών στα ελληνικά Τεχνικά Πανεπιστήμια (ΕΜΠ και Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων) υπηρετεί το προηγούμενο πλαίσιο απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων και καλλιέργειας των κύριων Δεξιοτήτων & Ικανοτήτων. Επίσης, έχει θέσει ως βασική αρχή των στόχων εκπαίδευσης διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών την αρμονική συνύπαρξη της ανάπτυξης με το περιβάλλον και τη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έτσι ώστε η τεχνολογία να μη συμβάλλει στη διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων υπερπαραγωγής που καταστρέφουν τη φύση, το διαμορφωμένο και δομημένο περιβάλλον ή/και εξαντλούν τους διαθέσιμους πόρους, αλλά να αποτελεί εργαλείο για μια ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της κοινωνίας και των θεσμών της, επιδιώκοντας ως τελικό ζητούμενο την αειφόρο ανάπτυξη. Το ελληνικό Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού πρακτικά κατατάσσεται στην υποκατηγορία 766 (επιπέδου ισοδύναμου Master) του International Standard Classification of Education (ISCED - UNESCO) ως πρώτος ακαδημαϊκός τίτλος μετά από σπουδές μακράς διαρκείας (προβλέπεται τουλάχιστον 5ετής κύκλος). Οι συμπαγείς 5-ετείς σπουδές (επιπέδου MEng ή Diplom Hochshulen και ισοδύναμων επαγγελματικών ικανοτήτων) αποτελούν μονόδρομο, προκειμένου να διασφαλισθεί επαρκώς το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον με όρους ασφάλειας, οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης. Το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, στην ίδια διεθνή κατηγοριοποίηση, αντιστοιχεί στον κωδικό 0732: «Building and civil engineering» ( ), ο οποίος συνδέεται με το πεδίο 582 της υποκατηγορίας 58 «Architecture and building» της κατηγορίας 5 «Engineering, Manufacturing and Construction». ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων Θεωρητικά, η αξιολόγηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Μηχανικών για να είναι αξιόπιστη πρέπει να κρίνει το αποτέλεσμα και μέσω αυτού τις διαδρομές δημιουργίας του. Στην ίδια κατεύθυνση, διακεκριμένοι Μηχανικοί διεθνώς τονίζουν ότι: (α) οι επιστημονικές γνώσεις δεν είναι παρά μόνον ένας παράγοντας του τελικού σκοπού του Σχεδιασμού και της Κατασκευής αφού οι δυνατότητες των αναλυτικών μεθόδων είναι περιορισμένες (και όχι απεριόριστες), (β) οι ικανότητες δημιουργικού σχεδιασμού (ή έρευνας) εμφανίζουν δυσχέρεια συμβατικής εξέτασης αφού το επίπεδο ευφυΐας δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την δημιουργικότητα και η δημιουργικότητα δεν έχει μεγάλη σχέση με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Συνοψίζοντας, η αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων για να είναι αξιόπιστη πρέπει να κρίνει επαρκώς: (i) την ανώτερη ικανότητα αναλυτικής εκπαίδευσης Πολιτικού Μηχανικού (ii) την επιθυμητή ανώτερη δημιουργικότητα που απαιτεί το επάγγελμα. Οι κατάλληλες μέθοδοι αξιολόγησης αναφέρονται σε επίλυση «αλματικών» προβλημάτων, δηλαδή κατά την επίλυση πρέπει να αναζητηθούν και να επιλεγούν όλα τα συστατικά της διεργασίας (κώδικας, κατάλληλη μέθοδος και δεδομένα). Συνεπώς, η αξιόπιστη αξιολόγηση μπορεί (με μεγαλύτερη ευκολία) να εντάσσεται σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού μέσω των καθιερωμένων εξετάσεων και της διπλωματικής δοκιμασίας. Για τις περιπτώσεις μή-πιστοποιημένων προγραμμάτων ενδείκνυνται πολύωρες εξετάσεις επίλυσης-σχεδιασμού (για να ελέγχονται τα i-ii) πρωτότυπων «αλματικών» προβλημάτων. Σελ. 6

7 δυνατότητες απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαιτέρως η χρήση λογισμικού υψηλής τεχνολογίας στις επαγγελματικές δραστηριότητες Πολιτικού Μηχανικού έχουν διευκολύνει τη δυνατότητα απασχόλησης ΑμεΑ - έχουν σχεδόν άρει κάθε περιορισμό (λχ εκπόνηση σχεδίων λεπτομερειών από άτομα με αδυναμία εκτέλεσης λεπτών κινήσεων). Σελ. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πίνακας 1: αντιστοίχησης Τομέων - Κατηγοριών Μελετών - Έργου Τομέας (Σχ. = Σχεδιασμού, Πρ. = Προστασίας, Διαχ. = Διαχείρισης Έργων) Α Σχ. & Πρ. Δομημάτων Αρχιτεκτονικές Κτηριακών Έργων, Στατικές Β Γ Δ Ε Σχ.-Πρ. Υδραυλικών, Λιμενικών Έργων & Πρ. Περιβάλλοντος Γεωτεχνικού Σχ. & Πρ. Γεωτ.Έργων Σχ. Μεταφορών & Οργ. Χώρου Σχ & Πρ. Συγκοινωνιακών Έργων Προγραμματισμού, Διαχ. Έργων Πολ. Μηχ. (Τεχνικών, Δομικών, Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών κ.α.) & Ανάπτυξης Κατηγορίες Μελετών Κατηγορίες Έργων Μερική Αναγνώριση με στοιχειώδη κάλυψη διακλαδικής επάρκειας Λιμενικών Έργων, Υδραυλικών Έργων, Συγκοινωνιακών Έργων, Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες Λιμενικών Έργων, Υδραυλικών Έργων, Περιβαλλοντικές Χωροταξικές & Ρυθμιστικές, Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές, Συγκοινωνιακών Έργων Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες, Τοπογραφίας Αρχιτεκτονικές Κτηριακών Έργων, Στατικές, Λιμενικών Έργων, Υδραυλικών Έργων, Συγκοινωνιακών Έργων, Περιβαλλοντικές, Ειδικές Αρχιτεκτονικές, Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Συγκοινωνιακών Έργων, Τοπογραφίας Περιβαλλοντικές, Ειδικές Αρχιτεκτονικές, Χωροταξικές & Ρυθμιστικές, Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Οικονομικές, Οργανικής & Επιχ/κης έρευνας Χωροταξικές & Ρυθμιστικές, Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές, Αρχιτεκτονικές Κτηριακών Έργων, Στατικές, Λιμενικών Έργων, Υδραυλικών Έργων, Συγκοινωνιακών Έργων, Ειδικές Αρχιτεκτονικές, Περιβαλλοντικές Οικοδομικά, Υδραυλικά, Οδοποιία, Λιμενικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά Υδραυλικά, Βιομηχανικά Ενεργειακά, Λιμενικά Οδοποιία, Οικοδομικά Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Βιομηχανικά Ενεργειακά Οδοποιία Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Βιομηχανικά Ενεργειακά Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Βιομηχανικά Ενεργειακά Μηχανικού: (i) Δομοστατικού (ii) Οικοδομικών Έργων (α) με ή (β) χωρίς επάρκεια Αντισεισμικού Σχεδιασμού (α.i) με ή (α.ii) χωρίς επάρκεια Σχεδιασμού Επεμβάσεων Μηχανικού: (i) Υδραυλικών Έργων (ii) Έργων Πρ. Περιβάλλοντος (iii) Λιμενικών Έργων (α) με ή (β) χωρίς επάρκεια Αντισεισμικού Σχεδιασμού Μηχανικού: (i) Γεωτεχνικού (α) με ή (β) χωρίς επάρκεια Αντισεισμικού Σχεδιασμού (ii) Γεωδαιτικών Εφαρμογών Μηχανικού: (i) Συγκοινωνιακών Έργων (α) με ή (β) χωρίς επάρκεια Αντισεισμικού Σχεδιασμού (ii) Γεωδαιτικών Εφαρμογών Μηχανικού: (i) Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων Πολ. Μηχ. (ii) Εκτίμησης, Διασφ. Ποιότητας Έργων Πολ. Μηχ. Σελ. 8

9 Πίνακας 2: χαρακτηριστικών προγραμμάτων Μετά-Διπλωματικών Σπουδών Τα ελληνικά Τεχνικά Πανεπιστήμια (ΕΜΠ & Πολυτεχνικές Σχολές) Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχουν στα παρακάτω μονοτμηματικά ή διατμηματικά-διεπιστημονικά προγράμματα Μετά-διπλωματικών Σπουδών: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Προστασία των Μνημείων Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Περιβάλλον και Ανάπτυξη Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Εργων Εφαρμοσμένη Μηχανική Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Oικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής Προηγμένα Ενεργειακά Συστήματα. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Πυρ. Τεχνολογία - Ακτινοπροστασία Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών Γεωτεχνικής Μηχανικής Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων Erasmus Mundus Αντισεισμική Μηχανική και Τεχνική Σεισμολογία Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Υδραυλική Μηχανική Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων - Hydrohasards Προσομοίωση Συστημάτων & Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού Πίνακας 3: UNESCO Report: Engineering, 2010 Civil engineering Design and construction of physical structures and infrastructure. Coastal engineering - design and construction of coastline structures. Construction engineering - design, creation and management of constructed structures. Geo-engineering - proposed Earth climate control to address global warming. Geotechnical engineering - behaviour of earth materials and geology. Municipal and public works engineering - for water supply, sanitation, waste management, transportation and communication systems, hydrology. Ocean engineering - design and construction of offshore structures. Structural engineering - design of structures to support or resist loads. Earthquake engineering - behaviour of structures subject to seismic loading. Transportation engineering - efficient and safe transportation of people and goods. Traffic engineering - transportation and planning. Wind engineering - analysis of wind and its effects on the built environment. Σελ. 9

10 Πίνακας 4: επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα ελληνικές (ταξινόμηση με βάση το έτος ίδρυσης) ΣΠΜΕ (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος) ΣΜΥΕ (Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Έργων) ΕΕΕΕΓΜ (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής) ΕΕΜΦ (Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων) ΣΕΣ (Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων) ΕΤΣ (Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος) ΕΜΑΕΤ (Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας) ETAM (Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής) ΕΕΜΕΓ (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Γεφυρών) ASCE (American Society of Civil Engineers) Hellenic Group IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) Hellenic Group διεθνείς ECCE (European Council of Civil Engineers) fib (Fédération internationale du béton - πρώην CEB-fip) IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) IΑΕΕ (International Association of Earthquake Engineering) ΕΑΕΕ (European Association of Earthquake Engineering) EUCEET (European Civil Engineering Education and Training) ένεκεν τιμής διεθνείς (κορυφαίες) επαγγελματικές διακρίσεις ελλήνων Πολιτικών Μηχανικών 2013 Θ.Π. Τάσιος: Ιnternational Award of Merit in Structural Engineering (IABSE) 2009 Αρ. Αλαφούζος: Παράσημο Τάγματος Αν/ντος Ηλίου (Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ακιχίτο) 2005 Ν. Αμβράζης: Harry Fielding Reid Medal of the Seismological Society of America (SSA) 2003 Α. Διαμαντοπούλου: Παράσημο Λεγεώνας της Τιμής (Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας) 1997 Α. Zαχαρόπουλος: Χρυσό Σταυρό Λεγεώνας της Τιμής (Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας) πρόεδροι διεθνών (σημαντικών) επαγγελματικών/επιστημονικών οργανισμών 2010 M.N. Φαρδής: πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Σκυροδέματος (fib) 2010 B. Οικονομόπουλος: πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) 1998 Θ.Π. Τάσιος: πρόεδρος της Ευρωδιεθνούς Επιτροπής Σκυροδέματος (CEB) Σελ. 10

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Άμεσες Παλαιού (2011) και Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών α/α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015)

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Υποχρεωτικά 1ου Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 Ι. Τσινιάς Γ. Σμυρλής Τεχνικό Σχέδιο 4 9:45-13:30 Γκίνη 104, 105, 204, 205, 206, 18 12:45-13:30 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ηµερίδα Αγωγή Σταδιοδροµίας και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93, αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι: 1. Να καλλιεργεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ Μαρίνα Νεοφύτου, Επίκουρη Καθηγήτρια εκ μέρους της Προέδρου του Τμήματος Καθ. Σταυρούλας Πανταζοπούλου 1 Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, CEng, EUR ING Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, CEng, EUR ING Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, CEng, EUR ING Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Μάθημα: Στατική Θεωρία Όλοι οι φοιτητές που εισήχθησαν από 2008 και μετά υποχρεούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Α.Υ.)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Α.Υ.) ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Α.Υ.) ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μούσας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κωνσταντινίδης ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συμπέθερος ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. www.enveng.tuc.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. www.enveng.tuc.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.enveng.tuc.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης με αποστολή αφενός μεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ Εαρινό Εξαμ. 2011

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ Εαρινό Εξαμ. 2011 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ Εαρινό Εξαμ. 2011 Πετράκη, Δρακάκη Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Α Ομάδα Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ & ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ομάδα Α Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ Ι Αίθουσα Οπλ. Σκυροδ. Ι Κεπαπτσόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εξάμηνο: 1 ο Εργ. Εφαρ. Πληροφ. Εργ. Τεχν.Εργ.Οδοπ. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΦΥΣΙΚΗ Μελιτσιώτης ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Παγούνης Εργ. Υπολ. Μηχαν. (2Ε) Ομάδα 6 Εργ. Υπολ. Μηχαν. ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ Εαρινό Εξαμ. 2012 Ομάδα Α1 Ομάδα Β1 Ομ. Β2 Εργαστ. Εφαρμ. Πληροφ. Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ ΥΔΡ/ΚΗ Ι Ομ. Α Εργ. Υδρ. Φωτό-πουλος Ομ. Α Ομ. Β Ομ. Ζ Ομάδα Στ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Έτος: 2014 2015 Εξάμηνο: 1 ο ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Σταθουλοπούλου ΤΕΧΝΟΛ. (2Ε) Ομ. 3 ΠΛΗΡΟΦ. & ΠΡΟΓΡΑΜ. (2Ε) Ομ. 7 Εργ. Εφ. Πληρ. Τριαν/φύλλου ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΔ. ΤΟΠ. (2Ε) Ομ. 1 Αιθ.Οπλ.

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2Θ)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2Θ) Ώρες εξάμηνο: 1 ο Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Σταθουλοπούλου ΤΕΧΝΟΛ. (2Ε) Ομ. 3 ΠΛΗΡΟΦ. & ΠΡΟΓΡΑΜ. (2Ε) Ομ. 7 Εργ. Εφ. Πληρ. ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΔ. ΤΟΠ. (2Ε) Ομ. 1 Αιθ.Οπλ. Σκυρ. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs υντελεςτήσ "credits/ώρα" Μακιματα 1ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυςη Ι 4 1,25 5 Γραμμική Άλγεβρα 3 1,33 4 Παραςτατική Γεωμετρία 5 1,00 5 Σεχνικό χζδιο 4 1,25 5 Γεωλογία Μηχανικοφ 4 1,00 4 Σεχνική

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ/Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗ 5/30.06.2011

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ/Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗ 5/30.06.2011 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ/Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗ 5/30.06.2011 Συνήλθε σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 30.06.2011 και ώρα 09.00 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ 8-6-2015 ΕΥΤΕΡΑ 15-18 * Πιθανοθεωρία - Στατιστική Οικονόµου - Μαλεφάκη 10-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 12-14 * Αγγλικά & Τεχνική Ορολογία Ι Ατµατζίδη 10-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 12-14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα, Προκλήσεις, Προτάσεις

Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα, Προκλήσεις, Προτάσεις Ημερίδα 17-6-2008 : «Η συμβολή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην Παραγωγική Διαδικασία: Παρόν και Μέλλον» Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8:15-9:00 ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 9:15 10:00 Προγραμματισμός Η/Υ Γκεμιτζή- Συλαίος (Ομάδα 1: Β-2, Ομάδα 2: B-6) 10:15-11:00

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο Άνδρας Ημερομηνία γέννησης 29/07/1986 Εθνικότητα Ελληνική. Τεχνικός κτηριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Φύλο Άνδρας Ημερομηνία γέννησης 29/07/1986 Εθνικότητα Ελληνική. Τεχνικός κτηριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πέκος Φίλιππος Ανθούπολη Λητής, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54500, Ελλάδα +30 2310 685 152 +30 695 726 1877 philippos.pekos@gmail.com www.filippekos.com (Προσωπικό Website) Skype: philippos.pekos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος στις Μελέτες ηµοσίων Έργων

Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος στις Μελέτες ηµοσίων Έργων Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος στις Μελέτες ηµοσίων Έργων Τριαντάφυλλος. Βαΐτσης Α Αντιπρόεδρος Σ ΠΑΣ ΜΗΠ Σταθµού 23, ΤΚ 67100, ΞΑΝΘΗ Τηλ. φαξ: 25410 64308 e-mail: info@gwstr.gr ηµήτριος Α. Μάρκου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980.

Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Ι. Σαχπάζης Δρ Γεωτεχνικός Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός (BEng (Hons) Civil Eng. UK, Dipl. Geol, M.Sc.Eng UK, Ph.D. NTUA (E.M.Π.), Post-Doc. UK, Gr.m.ICE) Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Γεωλογία είναι ο κλάδος των Γεωεπιστημών που καλύπτει τη μελέτη και την έρευνα της σύστασης, του σχηματισμού, της συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, όπως επίσης και τους παράγοντες κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΕ7469Β7Λ-Υ35 Α.Π : 730 HMEPOMHNIA : 20.02.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα 102 Πέτρου Πατιά B.1 Προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. Πηγή: http://www.ypepth.gr Εξέλιξη αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια τα έτη 1998 έως

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία»

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» «Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» Επγός (ΜΗΧ) Ξεν. Τσούρος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 15-16 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, 2014 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση - Η Ελληνική Πραγματικότητα -

Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση - Η Ελληνική Πραγματικότητα - Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Διημερίδα για την Εκπαίδευση στη Γεωπληροφορική Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - HellasGIs Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση - Η Ελληνική Πραγματικότητα - Το Τμήμα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα Γενικά Στοιχεία Επίθετο: Φιλίππου - Τσιώνα Όνομα: Καλλιόπη Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιουλίου 1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο τέκνα Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τους υποψηφίους για τη θέση στο Γυμναστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 4 ο πεδίο ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: Σε Οικονομικό τμήμα χωρίς να εξεταστεί στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. * Μπορεί κάποιος να περάσει σε Οικονομικό τμήμα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. Βˊ, ˊ, Εˊ, ΣΤˊ & Ζˊ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2011-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. Βˊ, ˊ, Εˊ, ΣΤˊ & Ζˊ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βˊ,,, & ΕΞΑΜΗΝΩΝ Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2011-2012 Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Βˊ - ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα