Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 97 παράγραφος 2, Κατόπιν διαβουλεύσεως με την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα για τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση έως το τέλος του προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών των δικαιούχων και των πράξεων. (2) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η πληρότητα των σωρευτικών δεδομένων σχετικά με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές και κανόνες για την παρουσίαση των εν λόγω σωρευτικών δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμη η παραπομπή στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής ( 2 ). (3) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες για την παρουσίαση των σωρευτικών δεδομένων σχετικά με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών των δικαιούχων και των πράξεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, σύμφωνα με τη μορφή και τους πίνακες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. ( 1 ) ΕΕ L 149 της , σ. 1. ( 2 ) Εκτελεστικός κανονικός (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων (βλέπε σελίδα 39 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

2 L 334/12 EL Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

3 L 334/13 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη όσον αφορά τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 Σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου Πεδίο Περιεχόμενο πεδίου 1 ΚΚΑ 2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης (ID) 3 Ονομασία της πράξης 5 NUTS 6 Δικαιούχος 7 Φύλο του δικαιούχου 8 Μέγεθος της επιχείρησης 9 Πρόοδος της πράξης 10 Σύνολο επιλέξιμων δαπανών 11 Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών 12 Στήριξη από το ΕΤΘΑ 13 Ημερομηνία έγκρισης 14 Σύνολο επιλέξιμων δαπανών 15 Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών 16 Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ΕΤΘΑ 17 Ημερομηνία πραγματοποίησης της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο 18 Συναφές μέτρο 19 Δείκτης εκροών

4 L 334/14 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη μόνο στην περίπτωση που η πράξη αφορά μέτρα σχετικά με τον στόλο για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 Σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου Πεδίο Περιεχόμενο πεδίου 1 ΚΚΑ 2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης (ID) 4 Αριθμός σκάφους «αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου» (CFR) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη σχετικά με τα δεδομένα υλοποίησης του έργου για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 Σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου Πεδίο Περιεχόμενο πεδίου 1 ΚΚΑ 2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης (ID) 20 Δεδομένα υλοποίησης της πράξης 21 Τιμή των δεδομένων υλοποίησης

5 L 334/15 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη σχετικά με τους δείκτες αποτελεσμάτων για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 Σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου Πεδίο Περιεχόμενο πεδίου 1 ΚΚΑ 2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης (ID) 22 Δείκτης(-ες) αποτελεσμάτων που σχετίζεται(-ονται) με την πράξη 23 Ενδεικτικό αποτέλεσμα που αναμένεται από τον δικαιούχο 24 Τιμή του δείκτη αποτελεσμάτων, εφόσον έχει επικυρωθεί μετά την υλοποίηση

6 Πίνακας 1 Δεδομένα υλοποίησης του έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακες αναφοράς του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 Κεφάλαιο I: Βιώσιμη ανάπτυξη της ς I.1 Άρθρο 26 και άρθρο 44 παράγραφος 3 Καινοτομία I.2 Άρθρο 27 και άρθρο 44 παράγραφος 3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες Είδος καινοτομίας: προϊόντα και εξοπλισμός διαδικασία και τεχνικές σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης Αριθμός των ατόμων που επωφελούνται άμεσα από την πράξη σε εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη Είδος συμβουλευτικών υπηρεσιών: μελέτες σκοπιμότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικές συμβουλές επιχειρηματικές στρατηγικές 2 Βλέπε τον κωδικό στον 3 Αριθμητική τιμή 2 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) L 334/16 EL I.3 Άρθρο 28 και άρθρο 44 παράγραφος 3 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων Είδος δραστηριότητας: δικτύωση συμφωνία σύμπραξης ή ένωσης συλλογή και διαχείριση των δεδομένων μελέτες πιλοτικά έργα διάδοση σεμινάρια βέλτιστες πρακτικές 2 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός επιστημόνων που συμμετέχουν σε σύμπραξη 3 Αριθμητική τιμή Αριθμός αλιέων που συμμετέχουν σε σύμπραξη 4 Αριθμητική τιμή Αριθμός λοιπών οργανισμών που επωφελούνται από την πράξη 5 Αριθμητική τιμή

7 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 I.4 Άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και του κοινωνικού διαλόγου κατάρτιση, δικτύωση, κοινωνικός διάλογος, στήριξη συζύγων και συντρόφων I.5 Άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου ασκούμενοι σε πλοία παράκτιας ς περιορισμένης κλίμακας I.6 Άρθρο 30 και άρθρο 44 παράγραφος 4 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος I.7 Άρθρο 31 και άρθρο 44 παράγραφος 2 Υποστήριξη της εκκίνησης νέων αλιέων Είδος δραστηριότητας: κατάρτιση και μάθηση δικτύωση κοινωνικός διάλογος Αριθμός των συζύγων και των συντρόφων που επωφελούνται από την πράξη Αριθμός των ατόμων ή οργανώσεων που επωφελούνται από την πράξη (συμμετέχοντες σε κατάρτιση, μέλη δικτύων, οργανώσεις που συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού διαλόγου) 2 Βλέπε τον κωδικό στον 3 Αριθμητική τιμή 4 Αριθμητική τιμή Είδος δραστηριότητας: κατάρτιση και μάθηση 2 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός των ασκουμένων που επωφελούνται από την πράξη Είδος διαφοροποίησης: επενδύσεις επί του σκάφους αλιευτικός τουρισμός εστιατόρια περιβαλλοντικές υπηρεσίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 3 Αριθμητική τιμή 2 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 3 Αριθμητική τιμή Ηλικία των νέων αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) EL L 334/17

8 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 I.8 Άρθρο 32 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) Υγεία και ασφάλεια I.9 Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων I.10 Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων I.11 Άρθρο 35 Ταμείο αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα Δημιουργία του ταμείου Τύπος εξοπλισμού: επενδύσεις επί του σκάφους ατομικός εξοπλισμός 2 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός των αλιέων που αφορά η πράξη 3 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 1 Αριθμητική τιμή Ναι Αριθμός των ημερών που καλύπτει η πράξη 2 Αριθμητική τιμή Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 1 Αριθμητική τιμή Ναι Ονομασία του ταμείου αλληλοβοήθειας 1 Στοιχειοσειρά L 334/18 EL I.12 Άρθρο 35 Ταμείο αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα καταβληθείσες αποζημιώσεις Αποζημίωση που έχει καταβληθεί για: δυσμενή καιρικά φαινόμενα περιβαλλοντικά συμβάντα δαπάνες διάσωσης Αριθμός των συναφών μελών του πληρώματος 2 Αριθμητική τιμή Ναι I.13 Άρθρο 36 Στήριξη σε συστήματα κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων Είδος δραστηριότητας: σχεδιασμός ανάπτυξη παρακολούθηση αξιολόγηση διαχείριση Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον πίνακα 4, αριθμητική τιμή

9 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 I.14 Άρθρο 37 Στήριξη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή μέτρων διατήρησης και περιφερειακή συνεργασία I.15 Άρθρο 38 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Μείωση των επιπτώσεων της ς στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της ς στην προστασία των ειδών I.16 Άρθρο 39 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων I.17 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο α) Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συλλογή απορριμμάτων Είδος δραστηριότητας: σχεδιασμός ανάπτυξη και παρακολούθηση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων Αριθμός των συναφών αποθεμάτων (κατά περίπτωση) 2 Αριθμητική τιμή Συνολική περιοχή που αφορά το έργο (σε km 2 ) (κατά περίπτωση) Είδος επένδυσης: επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων μείωση των απορρίψεων ή αντιμετώπιση ανεπιθύμητων αλιευμάτων εξάλειψη των επιπτώσεων επί των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από θηλαστικά και πτηνά εξοπλισμός συγκέντρωσης ιχθύων σε εξόχως απόκεντρες περιοχές 3 Αριθμητική τιμή 2 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή Είδος της πράξης: ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης 2 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 1 Αριθμητική τιμή Ναι EL L 334/19

10 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 I.18 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ζ) και θ) και άρθρο 44 παράγραφος 6 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων, προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διαχείρισης σχετικά με τις περιοχές Natura 2000 και τις ειδικές περιοχές προστασίας του χώρου, διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, περιβαλλοντική επίγνωση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος I.19 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο η) Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά Είδος της πράξης: επενδύσεις σε εγκαταστάσεις διαχείριση πόρων διαχειριστικά σχέδια του Natura 2000 και ζωνών ειδικής προστασίας διαχείριση του Natura 2000 διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) αύξηση της ευαισθητοποίησης λοιπές δράσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα Συνολική περιοχή που αφορά το Natura 2000 (σε km 2 ) (κατά περίπτωση) Συνολική περιοχή που αφορά θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (σε km 2 ) (κατά περίπτωση) 2 Βλέπε τον κωδικό στον 3 Αριθμητική τιμή 4 Αριθμητική τιμή Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 5 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 1 Αριθμητική τιμή L 334/20 EL I.20 Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής επενδύσεις επί των σκαφών, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, μελέτες Είδος της πράξης: εξοπλισμός επί του σκάφους αλιευτικά εργαλεία έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης μελέτες 2 Βλέπε τον κωδικό στον (μόνο για το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο α)) Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή % μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων 4 Αριθμητική τιμή % μείωσης των εκπομπών CO 2, κατά περίπτωση 5 Αριθμητική τιμή

11 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 I.21 Άρθρο 41 παράγραφος 2 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός του κινητήρα I.22 Άρθρο 42 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων Είδος της πράξης: αντικατάσταση κινητήρα εκσυγχρονισμός kw πριν από την παρέμβαση (πιστοποιημένα ή κατόπιν φυσικής επιθεώρησης) kw μετά από την παρέμβαση (πιστοποιημένα ή κατόπιν φυσικής επιθεώρησης) 2 Βλέπε τον κωδικό στον 3 Αριθμητική τιμή 4 Αριθμητική τιμή Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 5 Αριθμητική τιμή % μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων 6 Αριθμητική τιμή % μείωσης των εκπομπών CO 2, κατά περίπτωση 7 Αριθμητική τιμή Είδος της πράξης: επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων 2 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) EL L 334/21

12 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 I.23 Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες και στις ιχθυόσκαλες ή στους τόπους φορτοεκφόρτωσης και τα καταφύγια, επενδύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων I.24 Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων Κατηγορία επενδύσεων: αλιευτικοί λιμένες τόποι εκφόρτωσης ιχθυόσκαλες καταφύγια Είδος επένδυσης: ποιότητα έλεγχος και ιχνηλασιμότητα ενεργειακή απόδοση προστασία του περιβάλλοντος ασφάλεια & συνθήκες εργασίας 2 Βλέπε τον κωδικό στον πίνακα 5, αριθμητική τιμή 3 Βλέπε τον κωδικό στον Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 4 Αριθμητική τιμή Αριθμός λοιπών χρηστών του λιμένα ή άλλων εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη Κατηγορία επενδύσεων: αλιευτικοί λιμένες τόποι εκφόρτωσης ιχθυόσκαλες καταφύγια 5 Αριθμητική τιμή πίνακα 5, αριθμητική τιμή Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) L 334/22 EL Κεφάλαιο II: Βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας II.1 Άρθρο 47 Καινοτομία Είδος καινοτομίας: ανάπτυξη των γνώσεων εισαγωγή νέων ειδών μελέτες σκοπιμότητας Είδος συναφούς ερευνητικού οργανισμού 2 Βλέπε τον κωδικό στον πίνακα 4, αριθμητική τιμή Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη που συνδέονται άμεσα με τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη 3 Αριθμητική τιμή

13 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 II.2 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλ λιέργεια- II.3 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και θ) και ι) Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια αποδοτικότητα των πόρων, μείωση της χρήσης του νερού και των χημικών προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση της χρήσης του νερού II.4 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας II.5 Άρθρο 49 Υπηρεσίες διοίκησης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας Είδος επένδυσης: παραγωγική διαφοροποίηση εκσυγχρονισμός υγεία των ζώων ποιότητα των προϊόντων αποκατάσταση συμπληρωματικές δραστηριότητες Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη Είδος επένδυσης: περιβαλλοντική και σε πόρους χρήση και ποιότητα του νερού κλειστά συστήματα Είδος επένδυσης: ενεργειακή απόδοση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Είδος της πράξης: σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκμεταλλεύσεις υπηρεσίες παροχής βοήθειας και παροχής συμβουλών (κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία) υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία, την ασφάλεια και τις νομοθεσίες για τη δημόσια υγεία) υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς τις στρατηγικές εμπορίας και τις επιχειρηματικές στρατηγικές) Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή 2 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) EL L 334/23

14 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 II.6 Άρθρο 50 Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης II.7 Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας II.8 Άρθρο 52 Ενθάρρυνση καινούριων υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες Είδος δραστηριότητας: επαγγελματική κατάρτιση διά βίου μάθηση, διάδοση νέες επαγγελματικές δεξιότητες βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη Αριθμός των συζύγων και συντρόφων συμβίωσης που επωφελούνται από την πράξη Είδος της πράξης: προσδιορισμός των τομέων βελτίωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποδομών πρόληψη σοβαρών ζημιών λήψη μέτρων μετά από τον εντοπισμό αυξημένης θνησιμότητας ή ασθενειών Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή 3 Αριθμητική τιμή 2 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) Συνολική συναφής έκταση (σε km 2 ) 1 Αριθμητική τιμή Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή L 334/24 EL II.9 Άρθρο 53 Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και βιολογική υδατοκαλλιέργεια Είδος της πράξης: μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια συμμετοχή στο ΕΜAS Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή Συνολική συναφής έκταση (σε km 2 ) 3 Αριθμητική τιμή

15 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 II.10 Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες II.11 Άρθρο 55 Μέτρα για τη δημόσια υγεία II.12 Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων II.13 Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας Κεφάλαιο III: Βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών ς και υδατοκαλλιέργειας III.1 Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή Είδος της πράξης: υδατοκαλλιέργεια σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή Σχετική συνολική έκταση του Natura 2000 (σε km 2 ) 3 Αριθμητική τιμή Σχετική συνολική έκταση εκτός του Natura 2000 (σε km 2 ) Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη Είδος της πράξης: έλεγχος και εξάλειψη των νόσων βέλτιστες πρακτικές και κώδικες δεοντολογίας μείωση της εξάρτησης από τα κτηνιατρικά φάρμακα κτηνιατρικές ή φαρμακευτικές μελέτες και ορθές πρακτικές ομάδες υγειονομικής προστασίας αποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 4 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) 1 Αριθμητική τιμή 2 Βλέπε τον κωδικό στον 1 Αριθμητική τιμή Είδος δικαιούχου πίνακα 4, αριθμητική τιμή EL L 334/25

16 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 III.2 Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης για την Αλιεία ( 1 ) III.3 Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης Σχέδια που υποστηρίζονται από Ομάδες Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (συμπεριλαμβανομένων δαπανών λειτουργίας και συντονισμού) Συνολικός πληθυσμός που καλύπτεται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (σε μονάδες) Αριθμός δημόσιων εταίρων σε Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία Αριθμός των ιδιωτικών εταίρων σε Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία Αριθμός εταίρων της κοινωνίας των πολιτών σε Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία Αριθμός εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) που απασχολούνται στη διαχείριση Ομάδας Τοπικής Δράσης για την Αλιεία Αριθμός των εργαζομένων ΙΠΑ που απασχολούνται σε Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία σε θέματα συντονισμού Είδος πράξης: προσφορά προστιθέμενης αξίας διαφοροποίηση περιβάλλον κοινωνικοπολιτιστικού χαρακτήρα διακυβέρνηση δαπάνες λειτουργίας και συντονισμός Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) 1 Αριθμητική τιμή 2 Αριθμητική τιμή 3 Αριθμητική τιμή 4 Αριθμητική τιμή 5 Αριθμητική τιμή 6 Αριθμητική τιμή Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον πίνακα 4, αριθμητική τιμή L 334/26 EL III.4 Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας Είδος πράξης: στήριξη για προπαρασκευή, έργα στο ίδιο κράτος μέλος έργα με άλλα κράτη μέλη έργα με εταίρους εκτός της ΕΕ Κεφάλαιο IV: Μέτρα σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση Αριθμός εταίρων κατά περίπτωση 2 Αριθμητική τιμή IV.1 Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής και εμπορίας IV.2 Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση Αριθμός των μελών των οργανώσεων παραγωγών που συμμετέχουν Αριθμός των μελών των οργανώσεων παραγωγών που επωφελούνται από την πράξη 1 Αριθμητική τιμή 1 Αριθμητική τιμή

17 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 IV.3 Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας IV.4 Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων ς και υδατοκαλλιέργειας Είδος της πράξης: δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά τα είδη που παρουσιάζουν προοπτικές εμπορίας) αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά τα ανεπιθύμητα αλιεύματα) αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά προϊόντα με χαμηλό αντίκτυπο ή βιολογικά προϊόντα) προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά την πιστοποίηση και την προώθηση βιώσιμων προϊόντων) προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά τα συστήματα ποιότητας) προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά την άμεση εμπορία) προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά τη συσκευασία) διαφάνεια της παραγωγής ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα υπόδειγμα συμβάσεων εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής Αριθμός εταιρειών που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή Αριθμός των μελών των οργανώσεων παραγωγών που επωφελούνται από την πράξη Είδος επένδυσης: εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση μεταποίηση υποπροϊόντων μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης 3 Αριθμητική τιμή Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 2 Αριθμητική τιμή Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) EL L 334/27

18 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 Κεφάλαιο V: Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα ς και υδατοκαλλιέργειας V.1 Άρθρο 70 Καθεστώς αντιστάθμισης Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) Αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών 1 Αριθμητική τιμή Αριθμός εταιρειών που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη Κεφάλαιο VI: Συνοδευτικά μέτρα για την κοινή αλιευτική πολιτική βάσει επιμερισμένης διαχείρισης VI.1 Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή Είδος πράξης: αγορά, εγκατάσταση και ανάπτυξη τεχνολογίας ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης και πιλοτικά έργα προγράμματα επιμόρφωσης και ανταλλαγών αναλύσεις και αξιολογήσεις κόστους/οφέλους όσον αφορά τους ελέγχους σεμινάρια και μέσα ενημέρωσης; λειτουργικές δαπάνες υλοποίηση σχεδίου δράσης 3 Αριθμητική τιμή Ναι, εάν οι επενδύσεις γίνονται επί του σκάφους L 334/28 EL Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον πίνακα 4, αριθμητική τιμή VI.2 Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων Είδος δικαιούχου πίνακα 4, αριθμητική τιμή

19 του μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου δεδομένων υλοποίησης Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 Κεφάλαιο VII: Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία του κράτους μέλους VII.1 Άρθρο 78 Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία του κράτους μέλους Κεφάλαιο VIII: Ενίσχυση της υλοποίησης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής VIII.1 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης VIII.2 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο β) Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων VIII.3 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος Είδος πράξης: υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος συστήματα ΤΠ βελτίωση της διοικητικής ικανότητας δραστηριότητες επικοινωνίας αξιολόγηση μελέτες έλεγχος και λογιστικός έλεγχος, δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης για την Αλιεία άλλα Είδος πράξης: συμβολή στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Επιτήρηση (ΟΘΕ) συμβολή στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών (ΚΠΑΠ) Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον πίνακα 4, αριθμητική τιμή Είδος πράξης: θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 Έκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που καλύπτεται (σε km 2 ) (κατά περίπτωση) Έκταση του NATURA 2000 που καλύπτεται (σε km 2 ) (κατά περίπτωση) 2 Αριθμητική τιμή 3 Αριθμητική τιμή Είδος δικαιούχου 4 Βλέπε τον κωδικό στον πίνακα 4, αριθμητική τιμή Είδος πράξης: θέσπιση προγράμματος παρακολούθησης θέσπιση μέτρων για την ΟΠΘΣ (Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική) ( 1 ) Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται μόνον όταν έχει επιλεγεί η Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (FLAG). Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον πίνακα 4, αριθμητική τιμή Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) υποχρεωτικός (ναι ή όχι) EL L 334/29

20 Πίνακας 2 Είδος ς Περιγραφή 1 Θαλάσσια 2 Αλιεία εσωτερικών υδάτων 3 Και τα δύο Πίνακας 3 Είδος πράξης Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 1 Προϊόντα και εξοπλισμός I.1 2 Διαδικασία και τεχνικές I.1 3 Σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης I.1 4 Μελέτες σκοπιμότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες I.2 5 Παροχή επαγγελματικών συμβουλών I.2 6 Επιχειρηματικές στρατηγικές I.2 7 Δίκτυα I.3 L 334/30 EL 8 Συμφωνία σύμπραξης ή ένωσης I.3 9 Συλλογή και διαχείριση δεδομένων I.3 10 Μελέτες I.3 11 Πιλοτικά έργα I.3 12 Διάδοση I.3 13 Σεμινάρια I.3 14 Βέλτιστες πρακτικές I

21 Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 15 Κατάρτιση και μάθηση I.4, I.5 16 Δικτύωση I.4 17 Κοινωνικός διάλογος I.4 18 Επενδύσεις επί του σκάφους I.6 19 Αλιευτικός τουρισμός I.6 20 Εστιατόρια I.6 21 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες I.6 22 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες I.6 23 Επενδύσεις επί του σκάφους I.8 24 Ατομικός εξοπλισμός I.8 25 Δυσμενή καιρικά φαινόμενα I Περιβαλλοντικά συμβάντα I Δαπάνες διάσωσης I Σχεδιασμός I.13, I Ανάπτυξη I.13, I Παρακολούθηση I.13, I Αξιολόγηση I Διαχείριση I Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών I Άμεσος εμπλουτισμός αποθεμάτων I Επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων I EL L 334/31

22 Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 36 Μείωση των απορρίψεων ή αντιμετώπιση ανεπιθύμητων αλιευμάτων I Εξάλειψη των επιπτώσεων επί των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού I Προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από θηλαστικά και πτηνά I Εξοπλισμός συγκέντρωσης ιχθύων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές I Ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων I Εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων I Ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων με στόχο την επίτευξη βιώσιμης χρήσης I Εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης I Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις I Διαχείριση πόρων I Διαχειριστικά σχέδια του Natura 2000 και ζωνών ειδικής προστασίας I Διαχείριση του δικτύου Natura 2000 I Διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) I Αύξηση της ευαισθητοποίησης I.18 L 334/32 EL 50 Άλλες δράσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα I Εξοπλισμός σκάφους I Αλιευτικά εργαλεία I Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης I Μελέτες I Αντικατάσταση κινητήρα I Εκσυγχρονισμός I

23 Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 57 Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα I Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων I Ποιότητα I Έλεγχος και ιχνηλασιμότητα I Ενεργειακή απόδοση I Προστασία του περιβάλλοντος I Συνθήκες ασφάλειας και εργασίας I Ανάπτυξη γνώσεων II.1 65 Εισαγωγή νέων ειδών II.1 66 Μελέτες σκοπιμότητας II.1 67 Παραγωγικότητα II.2 68 Διαφοροποίηση II.2 69 Εκσυγχρονισμός II.2 70 Υγεία των ζώων II.2 71 Ποιότητα των προϊόντων II.2 72 Αποκατάσταση II.2 73 Συμπληρωματικές δραστηριότητες II.2 74 Περιβαλλοντικές δραστηριότητες και πόροι II.3 75 Χρήση και ποιότητα του νερού II.3 76 Κλειστά συστήματα II.3 77 Ενεργειακή απόδοση II EL L 334/33

24 Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 78 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας II.4 79 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης II.5 80 Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε εκμεταλλεύσεις II.5 81 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία) II.5 82 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) II.5 83 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία, την ασφάλεια και τις νομοθεσίες για τη δημόσια υγεία) 84 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς τις στρατηγικές εμπορίας και τις επιχειρηματικές στρατηγικές) 85 Επαγγελματική κατάρτιση II.6 86 Δια βίου μάθηση II.6 87 Διάδοση II.6 88 Νέες επαγγελματικές δεξιότητες II.6 89 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας II.6 90 Δίκτυο και ανταλλαγή εμπειριών II.6 II.5 II.5 L 334/34 EL 91 Ταυτοποίηση των εκτάσεων II.7 92 Βελτίωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποδομών II.7 93 Πρόληψη σοβαρών ζημιών II.7 94 Λήψη μέτρων μετά από τον εντοπισμό αυξημένης θνησιμότητας ή ασθενειών II.7 95 Μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια II.9 96 Συμμετοχή στο ΕΜAS II.9 97 Υδατοκαλλιέργεια σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 II

25 Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 98 Εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή II Δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 100 Έλεγχος και εξάλειψη των νόσων II Κώδικες δεοντολογίας και βέλτιστες πρακτικές II Μείωση της εξάρτησης από τα κτηνιατρικά φάρμακα II Κτηνιατρικές ή φαρμακευτικές μελέτες και ορθές πρακτικές II Ομάδες υγειονομικής προστασίας II Αποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές II Προφορά προστιθέμενης αξία III Διαφοροποίηση III Περιβάλλον III Κοινωνικοπολιτιστικές δράσεις III Διακυβέρνηση III Λειτουργικές δαπάνες και συντονισμός III Στήριξη για προπαρασκευή III Έργα στο ίδιο κράτος μέλος III Έργα με άλλα κράτη μέλη III Σχέδια με εταίρους εκτός της ΕΕ III Δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων IV Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά τα είδη που παρουσιάζουν προοπτικές εμπορίας) 118 Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά τα ανεπιθύμητα αλιεύματα) IV.3 II.10 IV EL L 334/35

26 Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 119 Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά προϊόντα με χαμηλό αντίκτυπο ή βιολογικά προϊόντα) 120 Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά την πιστοποίηση και την προώθηση βιώσιμων προϊόντων) 121 Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά τα συστήματα ποιότητας) IV Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά την άμεση εμπορία) IV Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά τη συσκευασία) IV Διαφάνεια της παραγωγής IV Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα IV Υπόδειγμα συμβάσεων IV Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής IV Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον IV Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας IV Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση IV Μεταποίηση των υποπροϊόντων IV Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας IV.4 IV.3 IV.3 L 334/36 EL 133 Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης IV Αγορά, εγκατάσταση και ανάπτυξη τεχνολογίας VI Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των στοιχείων για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων VI Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας VI Εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων VI Εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων VI Αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων VI

27 Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 140 Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης και πιλοτικά έργα VI Προγράμματα επιμόρφωσης και ανταλλαγών VI Αναλύσεις κόστους/οφέλους και αξιολογήσεις των ελέγχων VI Σεμινάρια και μέσα ενημέρωσης VI Λειτουργικές δαπάνες VI Υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης VI Υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος VII Συστήματα ΤΠ VII Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας VII Δραστηριότητες επικοινωνίας VII Αξιολόγηση VII Μελέτες VII Έλεγχος και λογιστικός έλεγχος VII Δίκτυο των Ομάδων Τοπικής Δράσης για την Αλιεία VII Λοιπά VII Συμβολή στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Επιτήρηση (ΟΘΕ) VIII Συμβολή στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών (ΚΠΑΠ) VIII Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) VIII NATURA 2000 VIII Θέσπιση προγράμματος παρακολούθησης VIII Θέσπιση μέτρων για την ΟΠΘΣ (Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική) VIII EL L 334/37

28 Πίνακας 4 Τύποι δικαιούχων Περιγραφή 1 Δημόσια αρχή 2 Νομικό πρόσωπο 3 Φυσικό πρόσωπο 4 Οργάνωση αλιέων 5 Οργανώσεις παραγωγών 6 ΜΚΟ 7 Ερευνητικό κέντρο/πανεπιστήμιο 8 Μεικτή Πίνακας 5 Κατηγορίες επενδύσεων Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 1 Αλιευτικοί λιμένες I.23, I.24 2 Τόποι εκφόρτωσης I.23, I.24 3 Ιχθυόσκαλες I.23, I.24 4 Καταφύγια I.23, I.24 L 334/38 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/39 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1243/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 508/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή νομικών κειμένων σχετικά με την υλοποίηση του. Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Τόμος Ι. Θαλάσσια πολιτική και Αλιεία

Συλλογή νομικών κειμένων σχετικά με την υλοποίηση του. Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Τόμος Ι. Θαλάσσια πολιτική και Αλιεία Συλλογή νομικών κειμένων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας Τόμος Ι Θαλάσσια πολιτική και Αλιεία Συλλογή νομικών κειμένων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) 6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) Μιχάλης Σμύρης τηλ. 6932 801986, e-mail: gsmyris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόςια Διαβούλευςη»

«Δημόςια Διαβούλευςη» «Δημόςια Διαβούλευςη» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αλιεύασ και Τδατοκαλλιϋργειασ 2014-2020 Πρβταςη Κανονιςμογ του Ευρωπαΰκογ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαΰκβ Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ [για

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE POLGEN POLMAR PESC COSDP AGRI TRANS JAI ENV PECHE CODEC FIN ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της: Προεδρίας Προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(2011) 627/3 Άρθρα 4, 5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2015 L 86/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/531 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final 2014/0024 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.1.2014 C(2013) 9651 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.1.2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 215/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 Δήμοι και 5 Κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2. ΕΠΑΛΘ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητές: Συργανίδης Θεόδωρος, Γενικός Διευθυντής ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ Λειβαδιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα