Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, κάθε τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (εφεξής «ΕΤΘΑ») πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και την έγκριση των τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων απλουστεύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια δεν υπερβαίνουν το 10 % του ποσού που διατίθεται για την προτεραιότητα της Ένωσης β) τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τη θέσπιση ή απόσυρση μέτρων ή ειδών σχετικών δράσεων και τις σχετικές πληροφορίες και δείκτες γ) τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τις μεταβολές στην περιγραφή των μέτρων, περιλαμβανομένων των αλλαγών των όρων επιλεξιμότητας δ) τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Ένωσης στην πολιτική επιβολής και ελέγχου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη γενική λογική παρέμβασης του προγράμματος, τις επιλεγείσες προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους της Ένωσης ούτε τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχουν και συνεπώς να μην εγείρουν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά τους με τους ισχύοντες κανόνες και πρακτικές. (3) Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να καθοριστούν κανόνες μιας απλουστευμένης διαδικασία για την έγκριση τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να επιτρέψει στην Επιτροπή να εγκρίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό το είδος των τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλει συγκεκριμένο κράτος μέλος. Λαμβανομένων υπόψη των χρονικών περιορισμών, για την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, τεκμηριωμένη με πλήρη στοιχεία που να επιτρέπουν στην Επιτροπή να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, έως την 31η Μαΐου κάθε έτους από το 2016 έως το 2023, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματός του. (5) Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες συνεκτικές και συγκρίσιμες μεταξύ των ετών υλοποίησης, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδομένων σε επίπεδο ΕΤΘΑ ή όπου είναι απαραίτητο, για το σύνολο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. (6) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση αυτών των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. (7) Για να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, ( 1 ) ΕΕ L 149, , σ. 1.

2 L 365/125 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Έγκριση με απλουστευμένη διαδικασία τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 1. Όταν ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση που αφορά έγκριση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματός του, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει την εν λόγω τροποποίηση με απλουστευμένη διαδικασία σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. 2. Οι αιτήσεις για έγκριση με απλουστευμένη διαδικασία περιλαμβάνουν μόνον τις τροποποιήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/ Εφόσον η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που παρέσχε το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τροποποίηση που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι ελλιπείς, ζητεί όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η προθεσμία που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5 αρχίζει την επομένη της παραλαβής της πλήρους αίτησης για έγκριση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή στο κράτος μέλος. 4. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει στο κράτος μέλος τυχόν παρατηρήσεις εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης για έγκριση με απλουστευμένη διαδικασία, η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. 5. Εάν η Επιτροπή αποστείλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης για έγκριση με απλουστευμένη διαδικασία, η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. Άρθρο 2 Μορφή και παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, πρέπει να παρουσιάζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

3 L 365/126 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης του ΕΤΘΑ Μέρος Α Έκθεση που υποβάλλεται κάθε χρόνο 1. Προσδιορισμός της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης CCI <1.1 input= S > ( 1 ) Τίτλος Εκδοχή Έτος έκθεσης Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης Άρθρο 113.δ του ΕΤΘΑ <1.2 <1.3 <1.4 type= D maxlength= 4 <1.5 type= D 2. Επισκόπηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων, με αναφορά στα δημοσιονομικά στοιχεία και στα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες. <2.1 maxlength= Υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ένωσης 3.1. Επισκόπηση της υλοποίησης (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013) Πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες υπό τη μορφή συνοπτικών και γενικών σχολίων σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων προτεραιότητας της Ένωσης και την τεχνική βοήθεια για τα αντίστοιχα έτη με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Προτεραιότητα της Ένωσης Τίτλος της προτεραιότητας <3.1 Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της προτεραιότητας με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων <3.1 maxlength= Δείκτες αποτελεσμάτων και απόδοσης καθώς και οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Στοιχεία για τους δείκτες αποτελεσμάτων, τους δείκτες επιδόσεων και τους οικονομικούς δείκτες καθώς και καθορισμός οροσήμων και στόχων για το πλαίσιο επιδόσεων με τη χρήση των πινάκων 1-3. ( 1 ) Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων: τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα maxlength = Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των κενών

4 Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ (Πίνακας αναφοράς του υποδείγματος 3.2 για τα ΕΠ) Ο παρακάτω πίνακας πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε προτεραιότητα της Ένωσης Ειδικός στόχος Ονομασία ειδικού στόχου Δείκτης αποτελεσμάτων Ονομασία του δείκτη αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχου (2023) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Προτεραιότητα της Ένωσης (Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης ) Ετήσια τιμή αξία L 365/127

5 Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ (Πίνακας αναφοράς του υποδείγματος 3.3 και 7.1 για τα ΕΠ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ο παρακάτω πίνακας πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε επιλεγέντα ειδικό στόχο της συναφούς προτεραιότητας της Ένωσης Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Τίτλος του μέτρου Θεματικός στόχος Δείκτης Ονομασία του δείκτη Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων type= B Ορόσημο (2018) Προτεραιότητα της Ένωσης (Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης ) Τιμή στόχου (2023) Ειδικός στόχος (Τίτλος του ειδικού στόχου ) Δείκτες επιδόσεων αξία L 365/128

6 Οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ (Πίνακας αναφοράς του υποδείγματος 7.1 για τα ΕΠ) Προτεραιότητα της Ένωσης Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης Δείκτες Ονομασία δείκτη Ορόσημο (2018) Τιμή στόχου (2023) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οικονομικοί δείκτες αξία L 365/129

7 3.3. Οικονομικά στοιχεία ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Οικονομικά στοιχεία για το ΕΤΘΑ (Πίνακας αναφοράς του υποδείγματος 8.2, 8.3 και 9.2 για τα ΕΠ) Προτεραιότητα της Ένωσης 1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας Επιλεγμένος ειδικός στόχος Τίτλος ειδικού στόχου Θεματικός στόχος Μέτρο Τίτλος του μέτρου δημόσια συνεισφορά Συνεισφορά του ΕΤΘΑ Συμβολή της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής Ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ type= P Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες όσον αφορά τις δράσεις που επελέγησαν για ενίσχυση δημόσια συνεισφορά όσον αφορά τις δράσεις που επελέγησαν για ενίσχυση Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που διατέθηκε για τις επιλεγμένες δράσεις type= P Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής των δράσεων που επελέγησαν για ενίσχυση Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης Ποσοστό του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που δικαιούχοι επί της συνολικής χρηματοδότησης type= P Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής του συνόλου των δημόσιων δαπανών που δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης Αριθμός επιλεγεισών δράσεων L 365/ Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

8 Προτεραιότητα της Ένωσης 3. Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ 4. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής 5. Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης 6. Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής Τεχνική βοήθεια Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός στόχος Μέτρο δημόσια συνεισφορά Συνεισφορά του ΕΤΘΑ Συμβολή της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής Ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες όσον αφορά τις δράσεις που επελέγησαν για ενίσχυση δημόσια συνεισφορά όσον αφορά τις δράσεις που επελέγησαν για ενίσχυση Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που διατέθηκε για τις επιλεγμένες δράσεις Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής των δράσεων που επελέγησαν για ενίσχυση Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης Ποσοστό του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που δικαιούχοι επί της συνολικής χρηματοδότησης Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής του συνόλου των δημόσιων δαπανών που δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης Αριθμός επιλεγεισών δράσεων L 365/131

9 L 365/132 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Κόστος των δράσεων που υλοποιήθηκαν εκτός της περιοχής του προγράμματος (άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλέξιμες δαπάνες του ΕΤΘΑ για δράσεις που υλοποιήθηκαν εκτός της περιοχής που δήλωσε ο δικαιούχος στην αρχή διαχείρισης Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιοτήτων 1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 2. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας <3.3.2 <3.3.2 type= P <3.3.2 <3.3.2 type= P 3. Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ <3.3.2 <3.3.2 type= P 4. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής 5. Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης 6. Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής <3.3.2 <3.3.2 type= P <3.3.2 <3.3.2 type= P <3.3.2 <3.3.2 type= P Τεχνική βοήθεια <3.3.2 <3.3.2 type= P ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ <3.3.2 <3.3.2 type= P 4. Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί 4.1. Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν πληροφορίες για τις ειδικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που δεν επληρούντο τον καιρό που εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων σε σχέση με τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η Συμφωνία Σύμπραξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. (Ισχύει μόνο για τις εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2016 και το 2017)

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που ισχύουν ειδικά για το ΕΤΘΑ Μη εκπληρωθέντες ή μερικώς εκπληρωθέντες θεματικοί εκ των προτέρων όροι Ονομασία του θεματικού εκ των προτέρων όρου <4.1.1 type= >S > input= >S >> Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Ονομασία του κριτηρίου<4.1.1 type= >S > input= >S >> Μέτρα που πρέπει να ληφθούν <4.1.1 type= >S > maxlength= >1000 > input= >M >> Προθεσμία (Ημερομηνία) <4.1.1 type= >D > maxlength= >10 > input= >M >> Αρμόδια για την εκπλήρωση όργανα <4.1.1 type= >S > maxlength= >500 > input= >M >> Δράσεις που ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα (Ν/Ο) <4.1.1 type= >B > input= >S >> Εκπληρωθέντα κριτήρια (Ν/Ο) <4.1.1 type= >B > input= >S >> Προβλεπόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων δράσεων <4.1.1 type= >D > input= >M >> Σχόλια <4.1.1 type= >S > maxlength= >1000 > input= >M >> L 365/133

11 L 365/ Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013) <4.2.1 maxlength= Πληροφορίες σχετικά με σοβαρές παραβάσεις και διορθωτικά μέτρα (άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014) Πληροφορίες και δράσεις που αναλαμβάνονται σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 και μη τήρησης των όρων βιωσιμότητας και επανορθωτικές δράσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2. <5.1 maxlength= Ππληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συμμόρφωση με το άρθρο 41 παράγραφος 8 (άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014) Πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου που προβλέπει το άρθρο 41 παράγραφος 8 σχετικά με την προτεραιότητα που αφορά το 60 % κατ'ανώτατο όριο της δημόσιας ενίσχυσης το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται για τον τομέα μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας, με στοιχεία για το ποσοστό της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας στις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέτρου 41 παράγραφος 2) <6.1 maxlength= Πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκείμενου να διασφαλιστεί η γνωστοποίησή των δικαιούχων (άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014) Πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη μέτρων σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού για το ΕΤΘΑ, με ειδική αναφορά στην εθνική νομοθεσία που ενδέχεται να προβλέπει κάποιο ελάχιστο όριο όσον αφορά τη δημοσίευση στοιχείων φυσικών προσώπων <7.1 maxlength= Δραστηρίοτητες σχετικά με το σχέδιο αξιολόγησης και σύνθεση των αξιολογήσεων (άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη των δραστηριοτήτων σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί για την υλοποίηση του σχεδίου αξιολόγησης, περιλαμβανομένης και της συνέχειας που δόθηκε στα πορίσματα των αξιολογήσεων. Θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύνθεση των πορισμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που ήταν διαθέσιμες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, θα πρέπει να ανακοινωθεί εδώ η πρόσβαση στις αξιολογήσεις που είναι διαθέσιμες στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. <8.1 maxlength= Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση του κοινού (άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Θα πρέπει να δημοσιεύεται μια σύνοψη των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού. [Θα πρέπει να δημοσιεύεται μια σύνοψη των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης και να φορτώνεται ως χωριστός φάκελος υπό τη μορφή παραρτήματος της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης. Προτεινόμενος μορφότυπος: να φορτώνεται στο SFC2014 ως χωριστός φάκελος, χωρίς δομημένα στοιχεία και χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων.] 10. Έκθεση για τη χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων (άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013) Στις περιπτώσεις που η Αρχή Διαχείρισης έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, πρέπει να διαβιβάσει στην Επιτροπή μια ειδική έκθεση σχετικά με τις δράσεις που απετέλεσαν αντικείμενο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ως παράρτημα στην ετήσια έκθεση υλοποίησης, με τη χρησιμοποίηση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στην εκτελεστική πράξη η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

12 L 365/135 Μέρος Β Εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 138 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (επιπλέον των όσων προβλέπονται στο μέρος Α) 11. Αξιολόγηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Για κάθε προτεραιότητα της Ένωσης θα πρέπει να αξιολογούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται στο μέρος Α καθώς και η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος (με ενσωμάτωση των πορισμάτων και των συστάσεων της αξιολόγησης) Προτεραιότητα της Ένωσης Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης <11.1 Αξιολόγηση των στοιχείων και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος <11.1 maxlength= 7000 Αξιολόγηση με βάση την προτεραιότητα της Ένωσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους προκειμένου να διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά όπου ενδείκνυται των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή σχεδιασθεί Προτεραιότητα της Ένωσης Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης <11.2 Αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους προκειμένου να διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή σχεδιασθεί <11.2 maxlength= Οριζόντιες αρχές υλοποίησης (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των εταίρων για την υλοποίηση του προγράμματος. <12.1 maxlength= 7000 Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αποτροπή των διακρίσεων, περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες καθώς και των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. <12.2 maxlength= 3500 Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σχετικά με την διαρκή ανάπτυξη, περιλαμβανομένης και μιας επισκόπησης των δράσεων που έχουν αναληφθεί για την προώθηση της διαρκούς ανάπτυξης. <12.3 maxlength= 3500

13 L 365/ Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Τα ποσά υπολογίζονται αυτόματα και θα περιληφθούν στον πίνακα 4 σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία. Μπορούν να δοθούν διευκρινίσεις στην περίπτωση που τα πραγματικά ποσά είναι μικρότερα από τα σχεδιαζόμενα. <13.1 maxlength= 3500 Μέρος Γ Εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2019 και εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 138 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα μέρη A + B) 14. Έξυπνη, διαρκής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Θα πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση της συμβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διαρκή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη <13.1 maxlength= Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος πλαίσιο επιδόσεων (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων δείχνει ότι ορισμένα ορόσημα και στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, τα κράτη μέλη πρέπει να επισημάνουν τους λόγους της αδυναμίας επίτευξής τους στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στη έκθεση που πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (για τους στόχους) <14.1 maxlength= 7000

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 87. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 22 Μαρτίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 87. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 22 Μαρτίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 87 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 22 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματική Περίοδος 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2014GR16M1OP001 Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.1.2014 C(2013) 9651 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.1.2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.9.2014 L 286/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2014 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 Ι. Γενικά Στοιχεία ΕΠ Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

: & .: 2 CCI:.. , 2014

: & .: 2 CCI:.. , 2014 Προγραµµατική Περίοδος 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI:.. ΣΧΕ ΙΟ Αθήνα, Ιούλιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 771/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2014 C(2014) 9554 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.12.2014 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόςια Διαβούλευςη»

«Δημόςια Διαβούλευςη» «Δημόςια Διαβούλευςη» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αλιεύασ και Τδατοκαλλιϋργειασ 2014-2020 Πρβταςη Κανονιςμογ του Ευρωπαΰκογ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαΰκβ Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ [για

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26-X-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26-X-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26-X-2007 E (2007) 5337 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26-X-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2011 E(2011) 8228 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.11.2011 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Επιτροπής για την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013

Προτάσεις της Επιτροπής για την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013 Προτάσεις της Επιτροπής για την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013 Ομάδα Εργασίας F02 (Αγροτική Ανάπτυξη) Μονάδα Α - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Συνάντηση 04/11/11 ενότητα 1 Ειδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών ενισχύσεων 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 19. Δ. Κοινοποίηση και ενδιάμεση επανεξέταση 20. Ε. Υποβολή εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 1. Προβλέπονται αλλαγές στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα