ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

2 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους; (Απ.: Παρ'όλο... νουκλεοτιδίων! σελ. 13) 2. Περιγράψτε το πείραμα του Griffith, και δώστε τον ορισμό της αποικίας. (Απ: Το πώς γίνεται αυτό. σελ. 13) 3. Περιγράψτε το πείραμα που απέδειξε ότι το γενετικό υλικό είναι το DNA. (Απ.: Η απάντηση... υλικό. σελ. 13) 4. Ποια βιοχημικά δεδομένα ενίσχυσαν τα αποτελέσματα του πειράματος των Avery, Mac- Leod και McCarthy; (Απ.: Η ποσότητα... κύπαρο του. σελ.13-14) 5. Ποιο πείραμα επιβεβαίωσε το γεγονός ότι το γενετικό υλικό είναι το DNA; (Απ.: Η οριστική... νέοι ψόγοι. σελ. 14) 6. Πότε ένα πείραμα χαρακτηρίζεται in vivo και πότε in vitro; Τι ονομάζουμε ιχνηθέτηση; Δώστε από ένα παράδειγμα. (Απ.: Η έκφραση... DNA. σελ.14) 7. Περιγράψτε τον σχηματισμό μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. (Απ.: To DNA... δεσμό. σελ. 14) 8. Ποιος δεσμός ονομάζεται 3' à 5'φωσφοδιεστερικός; (Απ.: Ο δεσμός... πεντόζη. σελ. 14) 9. Από τι αποτελείται ένα δεοξυριβονουκλεοτίδιο και από τι ένα ριβονουκλεοτίδιο; (Απ.: Κάθε... 5'άνθρακα. Για το RNA ισχύουν τα ιδία μόνο που η πεντόζη είναι η ριβόζη. σελ. 14) 10. Γιατί κάθε πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα έχει προσανατολισμό 5'à 3'; (Απ.: Ανεξάρτητα '. σελ. 14) 11. Τι έδειξαν τα δεδομένα από την ανάλυση του DNA σχετικά με το ποσοστό και την αναλογία των αζωτούχων βάσεων; (Απ.: Παρ'ότι... ως γενετικό υλικό, σελ.14-15) 12. Ποια επιστημονικά δεδομένα προηγήθηκαν και συνέτειναν καθοριστικά στην ανακάλυψη της δι πλής έλικας του DNA; (Απ.: Η ανακάλυψη... στο χώρο. σελ. 15) 13. Περιγράψτε τη δομή της διπλής έλικας. (Απ.: Σύμφωνα με... της άλλης. σελ ) 14. Αναφέρετε, συνοπτικά, τις λειτουργίες του γενετικού υλικού. (Απ.: To DNA... πρωτεϊνών. σελ. 17) 15. Τι ορίζουμε ως γονιδίωμα ενός κυπάρου; (Απ.: Το γενετικό υλικό... του. σελ.17) 16. Ποια κύπαρα ονομάζονται απλοειδή και ποια διπλοειδή; (Απ.: Τα κύπαρα... πυρήνα, σελ.17) 17. Ποιους όρους χρησιμοποιούμε για την περιγραφή του μήκους μιας μονόκλωνης και μιας δίκλωνης πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας; (Απ.: Για την περιγραφή... είναι μονόκλωνο. σελ.17) 18. Περιγράψτε το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών οργανισμών. (Απ.: Το γενετικό υλικό... απλοειδή. σελ.18) 19. Τι είναι τα πλασμίδια; Ποιες ιδιότητες φέρουν; (Απ.: Σε πολλά... DNA. σελ. 18) 20. Ποια είναι η μορφή και το μέγεθος του γενετικού υλικού στα ευκαρυωτικά κύπαρα; (Απ.: Το γενετικό υλικό...του μέτρου! σελ. 18) 21. Τι ονομάζουμε νουκλεόσωμα; (Απ.: Στο ηλεκτρονικό... της χρωματίνης, σελ.18) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 2

3 22. Τι είναι οι ιστόνες; (Απ.: Το νουκλεόσωμα... πρωτεϊνών, σελ. 18) 23. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές μορφές του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικου κυπάρου στα διάφορα στάδια του κυπαρικού κύκλου; (Απ.: Αν παρατηρήσουμε... αμετάβλητη, σελ ) 24. Τι είναι ο καρυότυπος; (Απ.: Τα χρωμοσώματα... καρυότυπο. σελ. 20) 25. Με ποιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε τον καρυότυπο ενός ατόμου; (Απ.: Το ανθρώπινο... μικροσκόπιο, σελ. 20) 26. Τι είναι οι αδελφές χρωματίδες και τι το κεντρομερίδιο ενός χρωμοσώματος; (Απ.: Κάθε φυσιολογικό... κεντρομερίδιο. σελ. 20) 27. Ποια χρωμοσώματα ονομάζονται αυτοσωμικά και ποια φυλετικά στον άνθρωπο; (Απ.: Στον άνθρωπο... το φύλο. σελ. 20) 28. Πως καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο; (Απ.: Στον άνθρωπο... ζεύγος XX. σελ ) 29. Για ποιες λειτουργίες περιέχει γενετικές πληροφορίες το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών; (Απ.: Τα μιτοχόνδρια... πρωτεϊνών, σελ. 21) 30. Γιατί τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ονομάζονται ημιαυτόνομα οργανίδια; (Απ.: Οι περισσότερες... ημιαυτόνομα, σελ. 21) 31. Γιατί τα μιτοχονδριακά γονίδια είναι μητρικής προέλευσης; (Απ.: Το μιτοχονδριακό... μητρική, σελ. 21) 32. Ποιο μπορεί να είναι το είδος του γενετικού υλικού των ιών; (Απ.: Οι ιοί... δίκλωνο, σελ. 22) 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι δήλωσαν οι Watson και Crick για το μηχανισμό διπλασιασμού του γενετικού υλικού; (Απ.: Η συμπληρωματικότατα... υλικού, σελ. 27) 2. Γιατί ο διπλασιασμός του DNA ονομάζεται ημισυντηρητικός; (Απ.: Οι Watson... ημισυντηρητικός. σελ. 27) 3. Για ποιο λόγο η διαδικασία της αντιγραφής, αν και φαίνεται απλή, εντούτοις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη; (Απ.: Η διαδικασία... ακρίβεια, σελ. 27) 4. Ο μηχανισμός της αντιγραφής έχει μελετηθεί πολύ περισσότερο στα προκαρυωτικά κύπαρα. Γιατί συμ βαίνει αυτό; (Απ.: Ο μηχανισμός... είδη κυπάρων. σελ. 27) 5. Πως επιτυγχάνεται το DΝΑτων ευκαρυωτικών κυπάρων, αν και είναι μεγαλύτερο από αυτό των προ- καρυωτικών, να μπορεί να αντιγράφεται πολύ γρήγορα; (ΑΠ.: ΤΟ βακτηριακό... πολύ γρήγορα, σελ ) 6. Από τι αποτελούνται και πόσες είναι οι θέσεις έναρξης αντιγραφής σε ένα μόριο DNA; (ΑΠ.: ΤΟ βακτηριακό... πολύ γρήγορα, σελ ) (Απ.: Η αντιγραφή του DNA αρχίζει από καθορισμένα σημεία που ονομάζονται θέσεις έναρξης της αντιγραφής. Το βακτηριακό DNA που είναι κυκλικό, έχει μια μόνο θέση έναρξης της αντιγραφής. Στα ευκαρυωτικά κύπαρα κάθε χρωμόσωμα είναι ένα μακρύ γραμμικό μόριο, το οποίο έχει πολυάριθμες θέσεις έναρξης της αντιγραφής.) 7. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή πρέπει πρώτα να γίνει το ξετύλιγμα των δύο αλυσίδων του DNA στις θέ σεις έναρξης της αντιγραφής. Πως επιτυγχάνεται αυτό; (Απ.: Για να αρχίσει... μικροσκόπιο, σελ. 28) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 3

4 8. Ποιες λειτουργίες επιτελούν οι DNA πολυμεράσες κατά την αντιγραφή; (Απ.: Τα κύρια ένζυμα... DNA πολυμεράσες και DNA πολυμεράσες... τμήματα DNA. σελ. 28) 9. Τι είναι το πριμόσωμα και με ποιο τρόπο συμμετέχει στη διαδικασία της αντιγραφής; (Απ.: Τα κύρια ένζυμα... πρωταρχικά τμήματα, σελ. 28) 10. Με ποιον τρόπο δημιουργούνται οι θυγατρικοί κλώνοι του DIMA κατά τη διαδικασία της αντιγραφής; (Απ.: Επειδή... τμήματα DNA. σελ. 28) 11. Ποιες λειτουργίες επιτελεί το ένζυμο DNA δεσμάση; (Απ.: Τα κομμάτια... έναρξης αντιγραφής, σελ. 30) 12. Με ποιον τρόπο οι DNA πολυμεράσες κατασκευάζουν ης νεοσυντιθέμενες αλυσίδες ενός μορίου DNA; (Απ.: Οι DNA πολυμεράσες... αντιπαράλληλες. σελ.30) 13. Με ποιο τρόπο ελέγχεται ο αριθμός των λαθών κατά την αντιγραφή ώστε να περιορίζεται, στους ευ- καρυωτικούς οργανισμούς, στο 1 στα ; (Απ.: Όπως τα προϊόντα σελ. 30) 14. Ποιο ήταν το κεντρικό δόγμα της βιολογίας, που ονομάστηκε έτσι το 1958 και πώς περιγράφεται σήμερα το δόγμα αυτό; (Απ.: To DNA... πρωτεΐνες, σελ. 31) 15. Όπως προκύπτει από το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας, ποιες θα λέγαμε ότι είναι οι διαπιστώσεις στις οποίες μπορούμε να καταλήξουμε για τις λειτουργίες της αντιγραφής της μεταγραφής και της μετάφρασης; (Απ,: Συνοψίζοντας... στάδια ανάπτυξης, σελ. 31) 16. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα γονίδια; (Απ,: Όλα τα κύπαρα...τα γονίδια, σελ. 31) 17. Πόσα και ποια είναι τα είδη των RNA; (Απ.: Υπάρχουν... (snrna). σελ. 31) 18. Που απαντάται κάθε είδος RNA και ποια είναι η λειτουργία του; (Απ.: Τα τρία... οργανισμούς, σελ. 31) 19. Ποιο ένζυμο καταλύει την μεταγραφή; (Απ,: Ο μηχανισμός... πολυμερασών. σελ. 32) 20. Ποιες λειτουργίες επιτελεί η RNA πολυμεράση κατά τη μεταγραφή; (Απ.: Κατά την έναρξη... αντιγραφή, σελ ) 21. Ποια είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής ποιος είναι ο ρόλος τους; (Απ.: Η RNA... κάθε γονιδίου, σελ. 32) 22. Που βρίσκονται και ποια είναι η λειτουργία των αλληλουχιών λήξης της μεταγραφής; (Απ.: Η σύνθεση... απελευθέρωση του. σελ. 33) 23. Ποια από τις δύο αλυσίδες ενός γονίδιου ονομάζεται κωδική και ποια μη κωδική; (Απ.: Το μόριο RNA... ενός γονιδίου, σελ. 33) 24. Υπάρχει δυνατότητα να γίνονται ταυτόχρονα οι λειτουργίες της μεταγραφής και της μετάφρασης; (Απ.: Στους προκαρυωτικούς... ωρίμανσης, σελ. 33) 25. Να περιγράψετε τη διαδικασία της ωρίμανσης του mrna στα ευκαρυωτικά κύπαρα. (Απ.: Όταν... ώριμο mrna. σελ ) 26. Ποια γονίδια ονομάζονται ασυνεχή; Σε όλους τους οργανισμούς συναντάμε τέτοια γονίδια; (Απ.: Τα περισσότερα... εσώνια. σελ. 33) 27. Πως σχηματίζεται και από ποιες περιοχές, αποτελείται ένα μόριο ώριμου mrna; (Απ.: Αυτό,... πρωτέίνοσύνθεσης. σελ. 34) 28. Τι ορίζουμε ως γενετικό κώδικα; (Απ.: Με τη μεταγραφή... αμινοξέων, σελ. 34) 29. Μπορείτε να δείξετε ότι δεν θα ήταν δυνατό ένα αμινοξύ να κωδικοποιείται με λιγότερα από 3 νουκλεοτίδια; (Απ.: Επειδή... από αρκετοί, σελ. 34) 30. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα; (Απ.: Τα βασικά... αλυσίδας, σελ. 35) 31. Ο γενετικός κώδικας αφορά μόνο το mrna; (Απ.: Ο όρος... κ.ο.κ. σελ ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 4

5 32. Ποιο τμήμα κάθε γονίδιου κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα; (Απ.: Το τμήμα... λήξης. σελ. 36) 33. Δώστε τον ορισμό της μετάφρασης. (Απ.: Η μετάφραση... ενέργειας, σελ. 36) 34. Που βασίζεται το γεγονός ότι τα βακτήρια μπορούν να παράγουν ανθρώπινες πρωτεΐνες; (Απ.: Τα ριβοσώματα... ανθρώπινων πρωτεϊνών, σελ. 36) 35. Ποια είναι η δομή ενός ριβοσώματος; (Απ,: Κάθε ριβόσωμα... υπομονάδα. σελ. 36) 36. Ποιες ειδικές τριπλέτες και ειδικές θέσεις σύνδεσης διαθέτει ένα μόριο trna; (Απ.: Κάθε μόριο trna... αμινοξύ. σελ. 36) 37. Τι συμβαίνει κατά το στάδιο της έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης; (Απ.: Έναρξη... μικρή. σελ ) 38. Από τι αποτελείται το σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης; (Απ.: Το σύμπλοκο... της πρωτείνοσύνθεσης. σελ ) 39. Να περιγράψετε το στάδιο της επιμήκυνσης της πρωτεϊνοσύνθεσης. (Απ.: Επιμήκυνση... μεταξύ τους. σελ. 37) 40. Τι συμβαίνει κατά το στάδιο λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης; (Απ.: Λήξη... απελευθερώνεται, σελ. 37) 41. Που στηρίζεται η έκφραση ότι η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια «οικονομική διαδικασία»; (Απ.: Σημειώνεται... γονιδίου, σελ ) 42. Τι είναι το πολύσωμα; (Απ.: Αμέσως... πολυσωμα. σελ. 38) 43. Που αναφέρεται ο όρος «γονιδιακή έκφραση»; (Απ.: Ο όρος... πρωτεΐνη, σελ. 40) 44. Για ποιο λόγο τα κύτταρα έχουν αναπτύξει ένα πρόγραμμα ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης; (Απ.: Όμως... χρονική στιγμή, σελ. 40) 45. Για ποιο σκοπό συμβαίνει η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στα βακτήρια; (Απ.: Στα βακτήρια... διαίρεση, σελ. 40) 46. Τι ονομάζουμε κυτταρική διαφοροποίηση; (Απ.: Τα κυπαρα... διαφοροποίηση, σελ. 40) 47. Τι κάνει τα κυπαρα διαφορετικών ιστών του ίδιου ηολυκύπαρου οργανισμού να διαφέρουν; (Απ.: Τα κυπαρα... όλων των κυπάρων. σελ. 40) 48. Γιατί η ρύθμιση των γονίδιων στα ευκαρυωτικά κυπαρα γίνεται σε πολλά επίπεδα; (ΑΠ.: Γίαυτό... σε πολλά επίπεδα, σελ. 40) 49. Υπό ποιες συνθήκες μεταγράφονται τα γονίδια του βακτηρίου Escherichia coli; Δώστε ένα παράδειγμα. (Απ.: Ένα βακτηριακό... γαλακτόζη. σελ. 40) 50. Ποιοι ερευνητές μελέτησαν πρώτοι την γονιδιακή ρύθμιση και τι ανακάλυψαν; (Απ.: Οι μηχανισμοί... οπερόνιο λακτόζης. σελ. 40) 51. Ποιες αλληλουχίες συνιστούν το οπερόνιο της λακτόζης; (Απ.: Οπερόνιο λακτόζης... χειριστής, σελ. 40) 52. Πότε βρίσκεται σε καταστολή το οπερόνιο της λακτόζης; (Απ.: Το οπερόνιο... στο χειριστή, σελ. 40) 53. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο το βακτήριο Escherichia coli παράγει τα απαραίτητα ένζυμα που χρειάζεται για να μεταβολίσει τη λακτόζη, όταν δεν υπάρχει άλλη πηγή άνθρακα στην τροφή του. (Απ.: Όταν... για κάθε ένζυμο, σελ.40-41) 54. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η λακτόζη λειτουργεί ως επαγωγέας της μεταγραφής των γονιδίων του οπερονίου; (Απ.: Όταν...του οπερονίου και συμπερασματικά... τριών γονιδίων, σελ ) 55. Τι είναι τα οπερονια, τι κωδικοποιούν και πού απαντώνται; (Απ.: Στο γονιδίωμα... έκφρασης τους. σελ.41) 56. Σε ποια επίπεδα γίνεται η γονιδιακη ρύθμιση στα ευκαρυωτικα κύτταρα; (Απ.: Η ρύθμιση... λειτουργική, σελ.41-42) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 5

6 57. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές που παρατηρούνται στο επίπεδο της μεταγραφής μεταξύ των προκαρυωτικών και των ευκαρυωτικών κυττάρων; (Απ.: Στο επίπεδο... ενός γονιδίου, σελ.41-42) 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν ώστε να αναπτυχθεί αλματωδώς η γενετική μηχανική; (Απ.: Από το ανασυνδυασμένου DNA. σελ. 57) 2. Ποιες δυνατότητες έδωσε στον άνθρωπο η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA; (Απ.: Τεχνολογία... χέρια. σελ. 57) 3. Πότε ένα μόριο DNA ονομάζεται ανασυνδυασμένο; (Απ.: Σήμερα... οργανισμούς, σελ. 57) 4. Ποιες δυνατότητες έχουν τα γενετικά τροποποιημένα μικρόβια; (Απ.: To DNA... ιδιότητες, σελ. 57) 5. Τι ορίζουμε ως γενετική μηχανική; (Απ.: Οι τεχνικές... μηχανική, σελ. 57) 6. Ποιους στόχους του ανθρώπου εξυπηρετεί η γενετική μηχανική; (Απ.: Η γενετική... κτηνοτροφία, σελ. 57) 7. Αναφέρετε συνοπτικά τα σταδία της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA (Απ.: Η τεχνολογία... ανιχνευτών, σελ. 57) 8. Ορίστε τη βιολογική διαδικασία του μετασχηματισμού. (Απ.: Η εισαγωγή... μετασχηματισμός, σελ. 57) 9. Τι ονομάζεται φορέας κλωνοποίησης και ποια μόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό; (Απ.: Ο φορέας... ανασυνδυασμένο. σελ. 57) 10. Δώστε τους ορισμούς των εννοιών κλώνος και κλωνοποίηση. (Απ.: Ο όρος... οργανισμών, σελ. 57) 11. Ποιος είναι ο λόγος που οι προκαρυωτικοι οργανισμοί διαθέτουν τα ένζυμα περιοριστικές ενδο- νουκλεάσες; (Απ.: Οι περιοριστικές... ξένου DNA. σελ. 57) 12. Ποιες ιδιότητες έχουν οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες; (Απ.: Οι περιοριστικές... δίκλωνο DNA. σελ. 57) 13. Ποια περιοριστική ενδονουκλεάση γνωρίζετε; Από ποιο μικρόβιο απομονώθηκε και ποια αλληλουχία αναγνωρίζει; (Απ.:Μια...ένζυμο, σελ ) 14. Τι είναι δυνατό να συμβεί στο γονιδίωμα ενός ανώτερου ευκαρυωτικου οργανισμού όταν αναμειχθεί με την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI; (Απ,: Η αλληλουχία... ενδονουκλεάση σελ. 58) 15. Πώς δημιουργείται ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο; (Απ.: Στη συνέχεια...του οργανισμού σελ ) 16. Πότε χρησιμοποιούμε το ένζυμο DNA δεσμάση στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA; (Απ.: Τα δύο... κομμάτια του DNA. σελ ) 17. Μετά την κατασκευή του ανασυνδυασμένου φορέα κλωνοποίησης, τι διαδικασία ακολουθείται για την κατασκευή μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης; (Απ.: Βακτήρια... γονιδιωματική βιβλιοθήκη, σελ. 59) 18. Τι απαιτείται ώστε να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός των βακτηρίων ξενιστών; (Απ.: Για να μπει... (μετασχηματισμός), σελ. 59) 19. Πώς επιλέγουμε τα μετασχηματισμένα βακτήρια με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο; (Απ.: Η επιλογή... κλώνο. σελ. 59) 20. Από τι αποτελείται μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη; (Απ.: Το σύνολο... γονιδιωματική βιβλιοθήκη, σελ. 59) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 6

7 21. Σε ποιους οργανισμούς τα πλασμίδια αποτελούν τον συνηθέστερο φορέα κλωνοποίησης; (Απ.: Η κλωνοποίηση... μικρό γονιδίωμα. σελ. 59) 22. Πότε χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης ο λ - φάγος; (Απ.: Ένας... πλασμίδια. σελ ) 23. Περιγράψτε την διαδικασία κατασκευής μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης με φορέα κλωνοποίησης πλασμίδιο. (Απ.: Μια από τις... με μικρό γονιδίωμα. σελ ) 24. Περιγράψτε την διαδικασία κατασκευής μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης με φορέα κλωνοποίησης λ - φάγο. (Απ.:Ένθετο οχ. βιβλίου σελ. 184 ή στο παρόν βιβλίο αντίστοιχο ένθετο κεφ. 4) 25. Πότε επιλέγουμε να κατασκευάσουμε cdna βιβλιοθήκη; (Απ.: Στους ανώτερους... βιβλιοθήκες, σελ. 60) 26. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας cdna βιβλιοθήκης; (Απ.: Οι cdna... τωνεξωνίων. σελ. 60) 27. Περιγράψτε την διαδικασία κατασκευής μιας cdna βιβλιοθήκης. (Απ.: Για να... στο κύπαρο ξενιστή, σελ. 60) 28. Τι ονομάζεται αποδιάταξη; (ΑΠ.: Η απομόνωση... αποδιάταξη. σελ. 60) 29. Ποια διαδικασία ονομάζεται υβριδοποίηση, σε ποια ιδιότητα στηρίζεται και ποιες δυνατότητες μας δίνει; (Απ.: Οι δυο μονόκλωνες... άλλα κομμάτια, σελ. 60) 30. Πώς επιλέγεται η βακτηριακή αποικία - κλώνος που περιέχει το επιθυμητό τμήμα DNA; (Απ.: Μια γονιδιωματική... συμπληρωματικό τους DΝΑ. σελ ) 31. Πού αλλού βρίσκει εφαρμογή η υβριδοποίηση; (Απ.: Η διαδικασία βιβλιοθήκη, σελ. 61) 32. Πού αλλού βρίσκει εφαρμογή η υβριδοποίηση; (Απ.: Η διαδικασία... βιβλιοθήκη, σελ. 61) 33. Σε τι αποσκοπεί η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης; (Απ.: Η μέθοδος... ζωντανού κυττάρου, σελ. 61) 34. Πού βρίσκει εφαρμογή η PCR; (Απ.: Η τεχνική αυτή... απολιθώματα, σελ. 61) 35. Περιγράψτε την μέθοδο PCR. (Απ.: Ένθετο οχ. βιβλίου, σελ. 182 ή στο παρόν βιβλίο αντίστοιχο ένθετο, κεφ. 4) 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ποιος θεωρείται ο πατέρας της Γενετικής; 2. Πού στηρίχτηκε η επιτυχία των πειραμάτων του Mendel; (Aπ: Η επιτυχία... χρησιμοποίησε, σελ. 69) 3. Γιατί το μοσχομπίζελο ήταν κατάλληλο ως πειραματικό μοντέλο για τη μελέτη της κληρονομικότητας; (Απ.: Το μοσχομπίζελο... αποτελεσμάτων, σελ ) 4. Πώς πέτυχε ο Mendel την τεχνητή γονιμοποίηση του μοσχομπίζελου; (Απ,: Το μοσχομπίζελο επίσης... ανθούς, σελ. 70) 5. Ποιος ήταν ο πειραματικός σχεδιασμός του Mendel; (Απ.: Αρχικά... γονίδιων, σελ. 70) 6. Ποια αποτελέσματα πειραμάτων οδήγησαντον Mendel να διατυπώσει, ότι κάθε κληρονομικός χαρακτήρας ελέγχεται από δύο παράγοντες, που υπάρχουν σε κάθε άτομο; (Απ.: Όταν... τα γονίδια, σελ. 70) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 7

8 7. Τι ονομάζουμε αλληλομορφο ενός γονιδίου; (Απ.: Σήμερα... φυτού. σελ. 70) 8. Πότε ένα άτομο ονομάζεται ομόζυγο για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και πότε είναι ετερόζυγο για αυτόν τον χαρακτήρα; (Απ.: Ένα άτομο... ετερόζυγο. σελ. 70) 9. Ποτέ ένα αλληλομορφο ενός γονιδίου ονομάζεται επικρατές και ποτέ υπολειπόμενο; Ποιους κανόνες συμβολισμού τους πρέπει να ακολουθούμε; (Απ.: Ο Mendel... υπολειπόμενο, σελ.70) 10. Τι ορίζουμε γονότυπο και τι φαινότυπο; (Απ.: Ο γονότυπος... σύσταση, σελ. 71) 11. Διατυπώστε τον πρώτο νόμο του Mendel. (Απ.: Ο τρόπος... γονιδίων, σελ. 71 ή λεζάντα εικόνας 5.4, σελ. 72) 12. Ποια πειράματα έκανε ο Mendel, για να μελετήσει τον τρόπο κληρονόμησης ενός χαρακτήρα; (Απ.: Ο Mendel... Punnett. σελ ) 13. Ποιες διασταυρώσεις ονομάζονται διασταυρώσεις μονοϋβριδισμού; (Απ.: Οι διασταυρώσεις... μονοϋβριδισμού. σελ. 72) 14. Ποια διασταύρωση ονομάζεται διασταύρωση ελέγχου; (Απ: Η διασταύρωση... ψψ. σελ. 73) 15. Ποια ήταν η διασταύρωση ελέγχου που πραγματοποίησε ο Mendel; (Απ.; Ο Mendel... (ομόζυγο), σελ ) 16. Τι είναι το τετράγωνο του Punnett; (Aπ: Λεζάντα εικόνας 5.5 σελ. 72) 17. Διατυπώστε το δεύτερο νόμο του Mendel. (Απ: Βασιζόμενος... χρωμοσωμάτων, σελ ή λεζάντα εικόνας 5.7 σελ. 73) 18. Πότε μία διασταύρωση ονομάζεται διασταύρωση διυβριδισμού; (Aπ: Οι διασταυρώσεις... Mendel, σελ. 74) 19. Πού στηρίζεται ο ανεξάρτητος διαχωρισμός των γονιδίων στις διασταυρώσεις διυβριδισμού; (Απ.: Ο ανεξάρτητος... γαμετών, σελ. 74) 20. Ποια αλληλόμορφα ενός γονίδιου είναι ατελώς επικρατή; Δώστε ένα παράδειγμα. (Απ.: Μερικά γονίδια... (Κ 2 Κ 2 ). σελ. 75) 21. Ποια είναι η σχέση των φαινοτυπικων και γονοτυπικών αναλογιών, όταν έχουμε σχέση ατελούς επικράτειας; (ΑΠ: Επειδή... ίδιες. σελ. 75) 22. Ποια αλληλόμορφα ενός γονίδιου ονομάζονται συνεπικρατή; Δώστε ένα παράδειγμα. (Απ.: Υπάρχουν... συνεπικρατή. σελ. 75, Δύο... //'. σελ ) 23. Πότε ένα αλληλόμορφο ενός γονιδίου ονομάζεται θνησιγόνο; (Απ.: Τα γονίδια... θνησιγόνο. σελ. 76) 24. Γιατί στα ζευγάρια που είναι και οι δύο γονείς φορείς θνησιγόνου αλληλόμορφου γονιδίου παρατηρούνται συχνές αποβολές; (Απ.: Τα θνησιγόνα... γέννηση, σελ ) 25. Πότε ένα γονίδιο διαθέτει πολλαπλά αλληλόμοφα; (Απ.: Είναι γνωστό... αλληλόμορφα. σελ. 77) 26. Αναφέρετε παραδείγματα χαρακτήρων, που γνωρίζετε ότι ελέγχονται από γονίδια με πολλαπλά αλληλόμορφα; (Απ.: Πολλά... γίνονται, σελ. 77) 27. Γιατί στον άνθρωπο η μελέτη της κληρονομικότητας εμφανίζει πολλές δυσκολίες; (Απ,: Το μοσχομπίζελο... ασθενειών, σελ. 77) 28. Ποιες οικογένειες επιλέγονται για την μελέτη ενός χαρακτήρα; (Απ.: Η μελέτη... κληρονομικότητας, σελ. 77) 29. Πότε ένας χαρακτήρας είναι μονογονιδιακός; (Απ.: Είναι βασικό... ασθένειες, σελ. 77) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 8

9 30. Τι είναι το γενεαλογικό δένδρο; (Απ.: Οι πληροφορίες... χαρακτήρα, σελ. 77) 31. Πώς προσδιορίζεται κάθε άτομο που απεικονίζεται σε ένα γενεαλογικό δένδρο; (Απ.: Κάθε άτομο... στοιχεία, σελ. 77) 32. Πώς συνεισφέρουν τα γενεαλογικά δένδρα στις μελέτες της Γενετικής; (Απ.: Τα γενεαλογικά... καθοδήγηση, σελ. 77, Ένα... μέλλον, σελ. 78, Η ανάλυση... ασθενειών, σελ. 78) 33. Τι γνωρίζετε για την κληρονομικότητα των χαρακτήρων: Γραμμή τριχοφυΐας με κορυφή και προσκολλημένοι λοβοί αυτιών στον άνθρωπο; (Απ.: Στο γενεαλογικό... Mendel, σελ ) 34. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αυτοσωμικής επικρατούς κληρονομικότητας; (Απ.: Ένας... απόγονοι, σελ. 79) 35. Ποια είναι η εξαίρεση, στους νόμους της κληρονομικότητας, μιας διαταραχής; (Απ.: Εξαίρεση... οικογένεια, σελ. 79) 36. Στις αυτοσωμικές υπολειπόμενες ασθένειες, σε ποια περίπτωση ένα άτομο χαρακτηρίζεται φορέας; (Απ.: Συνήθως... απογόνους, σελ ) 37. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αυτοσωμικής υπολειπόμενης κληρονομικότητας; Δώστε παραδείγματα. (Απ.: Σε αντίθεση... κληρονομικότητας, σελ. 79, Συνήθως... ετερόζυγοι. σελ. 80) 38. Πότε αυξάνει η πιθανότητα και οι δύο σύζυγοι να είναι φορείς της ίδιας ασθένειας που κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο; (Απ.: Η πιθανότητα... μη συγγενικά, σελ. 80) 39. Ποια χρωμοσώματα λέγονται φυλετικά και ποια γονίδια ονομάζονται φυλοσύνδετα (Απ.: Στον άνθρωπο... κληρονομικότητα, σελ. 80) 40. Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι στα αρσενικά και ποιοι στα θηλυκά, για ένα φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα; (Απ.: Η αιμορροφιλία... Χ Α Χ Α, [Πίνακας 5.2]. σελ. 80) 41. Ποιο είναι το πρότυπο που ακολουθεί η φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομικότητα; (Απ.: Η κληρονομικότητα... θηλυκά άτομα. σελ. 80) 42. Γιατί η κόρη μιας γυναίκας που είναι φορέας της αιμορροφιλίας έχει - 1 πιθανότητα να είναι και η ίδια φορέας, ενώ ο πατέρας της είναι φυσιολογικός; (Απ.: Εάν... φυσιολογικός, σελ. 81) 43. Ποιοι θα είναι οι απόγονοι ενός ζευγαριού, όταν ο άνδρας πάσχει από αχρωματοψία στο πράσινο χρώμα και η γυναίκα είναι φυσιολογική (ομόζυγη); (Απ.: Να αναφέρετε το τμήμα από: Εάν... φυσιολογικός, σελ όπου αχρωματοψία αντί αιμορροφιλία) 44. Πού οφείλεται η μερική αχρωματοψία στο κόκκινο ή το πράσινο χρώμα; (Απ.: Στο μεγάλο... αχρωματοψία, σελ. 81) 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι ορίζουμε ως μεταλλάξεις; (Απ.: Το γενετικό υλικό... απαραίτητο, σελ. 89) 2. Από τι εξαρτάται το αν μία μετάλλαξη θα οδηγήσει σε τροποποιημένο φαινότυπο; (Απ.: Αυτό... στην πρωτεΐνη, σελ. 89) 3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι μεταλλάξεις; Τι προκαλούν στον πληθυσμό; (Απ.: Οι γενετιστές... καρκίνου, σελ. 89) 4. Σε ποια κύτταρα συμβαίνουν μεταλλάξεις; Είναι όλες κληρονομήσιμες; (Απ.: Μεταλλάξεις... επόμενη, σελ. 89) 5. Ποιες μεταλλάξεις είναι σημαντικότερες, αυτές που συμβαίνουν σε σωματικά κύτταρα ή αυτές που συμβαίνουν σε γεννητικά κύτταρα και γιατί; (ΑΠ.: Μεταλλάξεις... σωματικά κύτταρα, σελ. 89) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 9

10 6. Ποια ήταν η σχέση του Νομπελίστα Χημικού Linus Pauling με τη δρεπανοκυτταρική αναιμία; (ΑΠ.: Η πρώτη... αναιμία, σελ. 89) 7. Σε τι διαφέρει η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη HbA από τη μεταλλαγμένη HbS; (Απ.: Σήμερα... ως HbS. σελ. 89) 8. Ποια είναι η αιτία της δημιουργίας της HbS; (Απ.: Η αλλαγή... βαλίνη. σελ ) 9. Γιατί η ασθένεια ονομάστηκε δρεπανοκυτταρική αναιμία; Τι προβλήματα δημιουργούν τα δρεπανοκύτταρα; (Απ.: Αυτή η μετάλλαξη... δρεπανοειδές σχήμα. σελ. 90, Τα δρεπανοκύτταρα... αναιμίας, σελ. 90) 10. Σε τι διαφέρουν οι ασθενείς από τους φορείς της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας; (Απ.: Ασθενείς με m. σελ. 90) 11. Πότε η αντικατάσταση μίας αζωτούχου βάσης δεν αλλάζει την ακολουθία των αμινοξέων της παραγόμενης πρωτεΐνης και πότε μπορεί να καταστρέψει τη λειτουργικότητα της; (Απ.: Το παράδειγμα... πρωτεΐνης, σελ ) 12. Τι δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στον οργανισμό, η έλλειψη ή προσθήκη μίας αζωτούχου βάσης ή η έλλειψη ή η προσθήκη τριών διαδοχικών βάσεων; (Απ.: Ένας άλλος... αρχική, σελ. 91) 13. Πώς σχετίζεται η εξέλιξη των ειδών με τις μεταλλάξεις; (Απ.: Μολονότι... συμβεί, σελ. 91) 14. Να αναφέρετε πότε οι μεταλλάξεις δεν είναι επιβλαβείς. (Απ.: Οι περισσότερες... μεταλλάξεις, σελ. 91) 15. Σε ποιες περιοχές του γονιδιώματος συμβαίνουν μεταλλάξεις; (Απ.: Αλλαγές... υπόλοιπες, σελ. 91) 16. Ποιες μεταλλάξεις ονομάζονται αυτόματες και από πού προέρχονται; (Απ.; Οι μεταλλάξεις... των χρωμοσωμάτων, σελ. 92) 17. Ποιους μεταλλαξογόνους παράγοντες γνωρίζετε και πως το κύτταρο μπορεί να υπερπηδά τις μεταλλάξεις που αυτοί δημιουργούν; (Απ.; Όλες... φυσιολογικά, σελ. 92) 18. Πού οφείλεται η ετερογενεια των συμπτωμάτων μεταξύ ατόμων που νοσούν από την ίδια γενετική ασθένεια; (Απ.; Στη συνέχεια... ασθένεια, σελ. 92) 13. Ποιες είναι οι φυσιολογικές αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου, σε ποια στάδια της ζωής του εμφανίζονται και ποια είναι η δομή τους; (ΑΠ.: Τα ερυθρά... της HbF. σελ. 93) 20. Τι είναι οι αιμοσφαιρινοπάθειες και ποτέ μία μετάλλαξη έχει πολύ σοβαρές ή ήπιες επιπτώσεις στον οργανισμό μας; (Απ,; Τα γονίδια... του μορίου, σελ. 93) 21. Σε ποια κατηγορία ασθενειών υπάγεται η θαλασσαιμία και σε ποιους τύπους τη διακρίνουμε; (ΑΠ.: Μία από... β- θαλασσαιμία. σελ. 93) 22. Τι σημαίνει ότι η β- θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογενεια και ποια είναι τα συμπτώματα της σε κάθε περίπτωση; (Απ.; Η β- θαλασσαιμία... ποσότητα), σελ. 93) 23. Τι εμφανίζουν τα ετεροζυγα και τι τα ομόζυγα άτομα με β- θαλασσαιμία, πώς γίνεται η διάγνωση και η αντιμετώπιση της; Πώς κληρονομείται; (ΑΠ.: Τα ομόζυγα άτομα... 25%. σελ. 93) 24. Γιατί τα ετεροζυγα άτομα για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία και τη β- θαλασσαιμία εμφάνιζαν μεγάλη συχνότητα στον πληθυσμό των χωρών της Μεσογείου; (ΑΙΤ.: Η συχνότητα... αναπαραγωγής, σελ. 93) 25. Πού οφείλεται η α- θαλασσαιμία και πώς καθορίζεται η βαρύτητα των συμπτωμάτων της (ΑΠ.: Τα γονίδια... της ασθένειας, σελ ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 10

11 26. Για ποιο λόγο η α- θαλασσαιμία έχει περισσότερο δυσμενείς επιπτώσεις στον οργανισμό μας από ότι η β- θαλασσαιμία; (ΑΠ.: Η έλλειψη... αιμοσφαιρινών. σελ ) 27. Πού οφείλονται κυρίως οι διαταραχές του μεταβολισμού; Ποιες μεταβολικές νόσους γνωρίζετε και τι τύπο κληρονομικότητας ακολουθούν; (Απ.: Οι μεταβολικές... κληρονομικότητας, σελ. 94) 28. Από τι προκαλείται η φαινυλκετονουρία; Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η ασθένεια; (Απ.; Η φαινυλκετονουρία... φαινυλαλανίνης. σελ. 94) 29. Τι χαρακτηριστικό έχουν τα άτομα που πάσχουν από αλφισμό; Εμφανίζουν όλα τον ίδιο φαινότυπο; (Απ.: Ο αλφισμός... ενεργότητα. σελ. 94) 30. Τι ονομάζουμε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και σε ποιες κατηγορίες τις διακρίνουμε; (ΑΠ.; Όπως έχουμε... του ατόμου, σελ ) 31. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται μη- διαχωρισμός; Τι αποτέλεσμα έχει; (Απ.: Αν κατά... φυσιολογικά, σελ. 96) 32. Ποτέ ένα άτομο ονομάζεται ανευπλοειδές; Ποτέ μονοσωμικό και πότε τρισωμικό; (Απ.: Τα άτομα... τρισωμία. σελ. 96) 33. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μονοσωμίας για τον οργανισμό; (Απ.: Η μονοσωμία... ζυγωτού. σελ. 96) 34. Οι αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορούν να συμβούν για κάθε χρωμόσωμα; (Απ.: Οι αριθμητικές... χρωμοσώματα, σελ. 96) 35. Τι γνωρίζετε για το σύνδρομο Down; (Απ.: Το σύνδρομο Down ετών. σελ. 96) 36. Ποιες άλλες αυτοσωμικές αριθμητικές ανωμαλίες γνωρίζετε; Γιατί αυτές εμφανίζουν βαρύτερα συμπτώματα από το σύνδρομο Down; (Απ,: Αλλες σχετικά... γονίδια, σελ Τι γνωρίζετε για τα σύνδρομα Klinefelter και Turner; (Απ.: Εκτός από... στείρα, σελ. 97) 38. Τι είναι οι δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, πώς προκαλούνται και τι προκαλούν (Am: Οι δομικές... χρωμοσώματα, σελ. 97) 39. Ποια είναι τα είδη των δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών; Πώς γίνεται η διάγνωση τους; (Απ.: Ανάλογα... χρωμόσωμα, σελ.97-98, Για τη διαπίστωση... Giemsa. σελ. 98) 40. Γιατί τα άτομα που φέρουν αμοιβαία μετατόπιση κινδυνεύουν να αποκτήσουν απόγονους με χρωμοσωμικές ανωμαλίες; (ΑΠ.: Στις αμοιβαίες... μη- φυσιολογικοί γαμέτες, σελ.98) 41. Πού μας βοηθάει η διάγνωση των γενετικών ασθενειών; (ΑΠ.: Οι γνώσεις... κύησης, σελ. 98) 42. Με ποιους τρόπους μπορεί να πραγματοποιηθεί η διάγνωση των γενετικών ασθενειών; (ΑΠ,: Η διάγνωση... (μοριακή διάγνωση), σελ. 98) 43. Με ποιον τρόπο γίνεται σήμερα η διάγνωση της φαινυλκετονουρίας και της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας; (ΑΠ.: Στη συνέχεια... γονιδίου β*, σελ ) 44. Τι είναι η γενετική καθοδήγηση; (ΑΠ,: Η γενετική καθοδήγηση... απογόνων, σελ. 99) 45. Υπό ποιες μόνο προϋποθέσεις ο ειδικός επιστήμονας μπορεί να συμβουλέψει ένα ζευ γάρι; Φέρτε ένα παράδειγμα. (ΑΠ,: Ο ειδικός... παραμέτρους κ.ά. σελ. 99) 46. Ποιες ομάδες ατόμων είναι απαραίτητο να απευθύνονται σε ειδικούς πριν προχωρήσουν στην απόκτηση απογόνων; (ΑΠ.: Παρ' ότι... αποβολές, σελ. 99) 47. Πότε συνίσταται η διενέργεια προγεννετικου έλεγχου και με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει; (ΑΠ.: Στις περιπτώσεις... ελέγχου Ι αμνιοπαρακεντηση ή λήψη χοριακων λαχνών, σελ. 99) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 11

12 48. Πώς, πότε και τι επιτυγχάνεται με την αμνιοπαρακεντηση; (ΑΠ.: Με την αμνιοπαρακεντηση γενετικών ανωμαλιών, σελ ) 49. Πότε και πώς πραγματοποιείται η λήψη χοριακών λαχνών; Τι μας προσφέρει; (Απ.: Εναλλακτική μέθοδος... αναιμία, σελ. 100) 50. Συγκρίνετε τις δύο μεθόδους προγεννετικού ελέγχου. (Απ.: Η αμνιοπαρακέντηση... μητέρα, σελ. 100) 51. Τι είναι ο καρκίνος και ποια είναι τα αίτια της εμφάνισης του σε γενετικό επίπεδο; (Απ,: Ο καρκίνος... του DNA. σελ ) 52. Πώς τα πρώτο- ογκογονίδια οδηγούν σε καρκίνο; (ΑΠ.: Τα ογκογονίδια... μετατόπισης, σελ. 101) 53. Πώς τα ογκοκατασταλτικα γονίδια οδηγούν σε καρκίνο; Δώστε ένα παράδειγμα. (Απ.: Τα ογκοκατασταλτικα... ογκοκατασταλτικού γονιδίου, σελ. 101) 54. Εξηγήστε πώς η αδρανοποίηση των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA σχετίζεται με την καρκινογένεση. (Απ.: Τέλος,... ένζυμα, σελ. 101) 55. Ποιες είναι οι αιτίες της πολυπλοκότητας του καρκίνου; (Απ.: Η πολυπλοκότητα... μεταλλάξεις, σελ. 101) 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ποσών ετών είναι η Βιοτεχνολογία; (Απ.: Οι ζωντανοί... εμβολίων, σελ.107) 2. Τι όρισε ο Kark Ereky με τον όρο Βιοτεχνολογία; (ΑΠ.: Ο όρος Βιοτεχνολογία... ζωντανών οργανισμών», σελ. 107) 3. Τι εννοούμε σήμερα λέγοντας Βιοτεχνολογία και ποια είναι η ευρεία έννοια της; (ΑΠ.: Σήμερα... προϊόντων, και Βιοτεχνολογία... του ανθρώπου, σελ. 107) 4. Σε ποιους τομείς συνεισφέρει σήμερα η Βιοτεχνολογία; Να δώσετε κάποια παραδείγματα προϊόντων. (Απ.: Η Βιοτεχνολογία συνεισφέρει... περιβάλλοντος, και Τέτοια... βακτήρια, σελ.107) 5. Σε ποιες τεχνικές στηρίζεται η Βιοτεχνολογία και πώς οι τεχνικές αυτές βρίσκουν εφαρμογή στη Βιοτεχνολογία; (Απ.: Η Βιοτεχνολογία στηρίζεται... παρελθόν, σελ.107) 6. Ποια είναι τα νέα στοιχεία που εισάγει η επιστήμη της Βιοτεχνολογίας; (Απ.: Το νέο... υλοποίηση τους. και Οι νέες... διλήμματα, σελ.107) 7. Τι συμβαίνει όταν οι μικροοργανισμοί βρεθούν σε περιβάλλον με κατάλληλες συνθήκες; (Απ.: Οι μικροοργανισμοί... αρχικό κύτταρο, σελ. 108) 8. Τι είναι ο ρυθμός ανάπτυξης ενός πληθυσμού μικροβίων και από τι καθορίζεται; (Απ.: Ο ρυθμός ανάπτυξης... διπλασιασμού, σελ. 108) 9. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο διπλασιασμού μιας καλλιέργειας μικροοργανισμών; (Απ.: Οι παράγοντες... θερμοκρασία, σελ. 108) 10. Ποια είναι τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να προμηθεύεται ένας μικροοργανισμός από το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται; (Απ.: Όπως και όλοι... ιόντα. σελ. 108) 11. Ποια είναι η κατάλληλη πηγή άνθρακα κάθε φορά για κάθε μικροοργανισμό, ανάλογα με το αν φωτοσυνθέτει ή όχι; (Απ.: Η πηγή άνθρακα... υδατάνθρακες, σελ. 108) 12. Σε ποια χημική μορφή το άζωτο καθίσταται εύληπτο από τους μικροοργανισμούς; (Απ.: Η πηγή αζώτου... (Ν03). σελ. 108) 13. Γιατί οι μικροοργανισμοί πρέπει να προμηθεύονται μεταλλικά ιόντα; (Απ.: Τέλος... μορίων, σελ. 108) 14. Πώς το pη επηρεάζει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών; (Απ.: Το ρη σελ. 108) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 12

13 15. Με ποιον τρόπο επηρεάζει η παρουσία οξυγόνου την ανάπτυξη των μικροοργανισμών; (Απ.: Η παρουσία... αναερόβιοι, σελ. 108) 18. Πώς η θερμοκρασία του περιβάλλοντος καθορίζει τον ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών; (Απ: Η θερμοκρασία C. σελ. 108) 17. Ποιος ήταν ο πρωτοπόρος της καλλιέργειας των μικροοργανισμών στο εργαστήριο και ποιες παραμέτρους προσδιόρισε ως απαραίτητες για το σκοπό αυτό; (ΑΠ.: Οι επιστήμονες... συνθηκών ανάπτυξης, σελ. 109) 18. Τι πρέπει να περιέχουν τα τεχνητά θρεπτικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο εργαστήριο και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; (ΑΠ.: Σήμερα οι μικροοργανισμοί... μικρότερες θερμοκρασίες, σελ.109) 19. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται για την καλλιέργεια ενός μικροοργανισμο στο εργαστήριο; (ΑΠ.: Μια καλλιέργεια... έναρξη της καλλιέργειας, σελ. 109) 20. Πώς ονομάζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για να αναπτυχθεί μια καλλιέργεια μικροοργανισμών σε μεγάλη κλίμακα και ποιο θρεπτικό υλικό χρησιμοποιείται; (Απ.: Όταν γίνεται καλλιέργεια... σακχαρότευτλων. σελ. 109) 21. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται για να αναπτυχθεί μια καλλιέργεια σε βιομηχανική κλίμακα; (ΑΠ.: Η καλλιέργεια... χρήση. σελ. 109) 22. Ποια διαδικασία ονομάζουμε ζύμωση; Ποια μπορεί να είναι τα προϊόντα της; (ΑΠ.: Με τον όρο ζύμωση... αντιβιοτικά, σελ. 109) 23. Ποιες είναι οι φάσεις ανάπτυξης των μικροοργανισμών σε μια κλειστή καλλιέργεια; Περιγράψτε τι συμβαίνει σε κάθε φάση. (ΑΠ.: Υπάρχουν... ανάπτυξη τους. σελ ) 24. Ποια καλλιέργεια ονομάζεται συνεχής; (ΑΠ.: Συνεχής... προϊόντα, σελ. 111) 25. Με ποιον τρόπο γίνεται η παραλαβή των προϊόντων της ζύμωσης από έναν βιοαντιδραστήρα; (ΑΠ.: Τελική... προσμείξεις, σελ. 111) 26. Περιγράψτε τα στάδια παραγωγής προϊόντων με τη χρήση μικροοργανισμών. (ΑΠ.: Περιγραφή εικόνας σχολικού βιβλίου 7.5 σελ. 111, βλέπε και ένθετο παρόντος βιβλίου, Στάδια Παραγωγής Προϊόντων με τη χρήση Μικροοργανισμών) 27. Γιατί η παραγωγή πενικιλλίνης είναι σημαντική για τον άνθρωπο; (ΑΠ.: Η ανακάλυψη... ποτά. σελ ) 28. Από τι εξαρτάται η παραγωγή πενικιλλίνης σε βιοαντιδραστήρα; (ΑΠ.: Η πενικιλλίνη... καλλιέργειας, σελ. 112) 29. Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής πενικιλλίνης σε βιομηχανική κλίμακα. (Aπ: Στελέχη... μέθοδοι, σελ. 112) 8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σε ποιους στόχους της Ιατρικής συμβάλλει η Βιοτεχνολογία; (Απ.: Η Βιοτεχνολογία... θεραπεία της. σελ. 117) 2. Τι απαιτείται για την έγκαιρη διάγνωση μιας νόσου; (Απ.: Η έγκαιρη διάγνωση... ασθένειας, σελ. 117) 3. Ποιες είναι οι σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης των σοβαρών νόσων; (Απ.: Η πρόληψη... επιτακτική ανάγκη, σελ. 117) 4. Πώς εφαρμόζεται σήμερα η αποτελεσματική θεραπεία των ασθενειών; Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται; (Aπ: Η αποτελεσματική θεραπεία... της βλάβης, σελ. 117) 5. Πώς η Βιοτεχνολογία συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Ιατρικής; (ΑΠ.: Η Βιοτεχνολογία... τύποι καρκίνου, σελ. 117) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 13

14 6. Με ποιον τρόπο γινόταν στο παρελθόν η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών; Σήμερα με ποιο τρόπο παράγουμε αυτές τις πρωτεΐνες; (ΑΠ.: Πριν από την ανάπτυξη... πρωτεΐνες, σελ. 117) 7. Ποιες είναι οι πρώτες φαρμακευτικές πρωτεΐνες που παρασκευάστηκαν με τις σύγχρονες μεθόδους της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA; (ΑΠ,: Μεταξύ... αυξητική ορμόνη, σελ. 117) 8. Τι γνωρίζετε για τη χημική δομή και τη λειτουργία της ινσουλίνης; (ΑΠ.: Η ινσουλίνη... στο αίμα. σελ. 117 και Η ινσουλίνη... δεσμούς, σελ. 118) 9. Ποια είναι η αιτία εμφάνισης του διαβήτη; (ΑΠ.: Ο διαβήτης... από διαβήτη, σελ. 117) 10. Πώς παραγόταν παλαιότερα η ινσουλίνη και με ποιο τρόπο παράγεται σήμερα; (ΑΠ.: Η ινσουλίνη... ενζυμική κατεργασία, σελ. 118) 11. Περιγράψτε συνοπτικά τα βήματα για την παραγωγή ινσουλίνης από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια. (ΑΠ.: Η μέθοδος... σε ινσουλίνη, σελ Αναλυτικά τα βήματα, βλέπε αντίστοιχο ένθετο του παρόντος βιβλίου, κεφ. 8) 12. Τι γνωρίζετε για τις ιντερφερόνες και ποια είναι η φυσιολογική τους δράση; (ΑΠ.: Οι ιντερφερόνες... γ. σελ. 119) 13. Γιατί στο παρελθόν δεν ήταν ευρεία η χρήση των ιντερφερόνων; Πώς παράγονται σήμερα;. (ΑΠ.: Παράγονται... ινσουλίνης, σελ. 119) 14. Τι εφαρμογές μπορούν να έχουν οι ιντερφερόνες; (ΑΠ.: Οι ιντερφερόνες... παράγοντες, σελ. 119) 15. Πώς ορίζεται το ιδανικό φάρμακο; (Απ.: «Το ιδανικό φάρμακο»... τα αντισώματα, σελ. 119) 16. Τι είναι τα αντισώματα και ποιος ο ρόλος τους στον οργανισμό; (Απ.: Τα αντισώματα... και το εξουδετερώνουν, σελ. 119) 17. Τι ορίζεται ως αντιγονικός καθοριστής ενός αντιγόνου; (Aπ; Ο οργανισμός μας... εναντίον του. σελ. 119) 18. Δώστε τον ορισμό για τα μονοκλωνικα αντισώματα. (Απ.: Κάθε είδος αντισώματος... μονοκλωνικα. σελ. 119) 19. Ποιες μπορεί να είναι οι εφαρμογές των μονοκλωνικων αντισωμάτων και γιατί είναι τόσο σημαντικά στην Ιατρική; (Απ.: Τα μονοκλωνικα... σε μεγάλες ποσότητες, σελ. 119) 20. Τι είναι τα υβριδώματα και για ποιο λόγο δημιουργούνται; (Απ.: Όμως τα Β- λεμφοκύτταρα... μονοκλωνικού αντισώματος, σελ. 119) 21. Εάν θέλουμε να παράγουμε ένα μονοκλωνικα αντίσωμα, ποια πορεία θα ακολουθήσουμε; (Απ.: Η τεχνική... σε μεγάλες ποσότητες, σελ Αναλυτικά τα βήματα, βλέπε αντίστοιχο ένθετο του παρόντος βιβλίου, κεφ. 8) 22. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα μονοκλωνικα αντισώματα ως ανοσοδιαγνωστικά; (ΑΠ.: Τα μονοκλωνικα αντισώματα... κατά την κύηση. σελ. 119) 23. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα μονοκλωνικα αντισώματα στη θεραπεία των ασθενειών; (ΑΠ.: Τα αντισώματα... της χημειοθεραπείας, σελ ) 24. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα μονοκλωνικα αντισώματα στην επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση; (ΑΠ.: Τα κύτταρα... να είναι επιτυχείς, σελ. 120) 25. Δώστε τον ορισμό του εμβολίου για την Ιατρική. (ΑΠ.: Τα εμβόλια... παθογόνου μικροοργανισμού, σελ. 121) 26. Ποιος είναι ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής εμβολίων; (Aπ: Για το σκοπό αυτό... ενεργητική ανοσία, σελ. 121) 27. Ποια είναι τα μειονεκτήματα του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής εμβολίων; (Απ.: Μολονότι έχουν παραχθεί... κατασκευής εμβολίου, σελ. 121) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 14

15 28. Ποια σύγχρονα εμβόλια υπερπηδούν τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών εμβολίων; (ΑΠ.: Την τελευταία δεκαετία... γυμνού DNA. σελ. 121) 29. Πού στηρίζεται η παραγωγή εμβολίων- υπομονάδων; (ΑΠ.: Η παραγωγή εμβολίων - υπομονάδων... ως εμβόλιο, σελ. 121) 30. Πώς παράγονται τα εμβόλια από γενετικά τροποποιημένους ιούς; (ΑΠ.: Ένας άλλος... ανοσολογική αντίδραση, σελ. 121) 31. Δώστε τον ορισμό για τα αντιβιοτικά. (ΑΠ.: Τα αντιβιοτικά... σε βιοαντιδραστήρες. σελ. 122) 32. Με ποιους τρόπους μπορούμε να παρασκευάσουμε αντιβιοτικά; Πόσα έχουν παρασκευαστεί μέχρι σήμερα; (ΑΠ.: Πολλά αντιβιοτικά... νέα αντιβιοτικά, σελ. 122) 33. Η παρασκευή αντιβιοτικών με μεθόδους Βιοτεχνολογίας ποιους στόχους έχει; (Απ.: Η τεχνολογία... παραγωγή αντιβιοτικών, σελ. 122) 34. Πόσες είναι οι γενετικές ασθένειες. Πώς προκαλούνται; Τι προκαλούν; (Απ.: Περισσότερες από... στην παιδική ηλικία, σελ. 122) 35. Τι ονομάζουμε χαρτογράφηση γονίδιων και πώς επιτυγχάνεται; (Απ.: Έως πρόσφατα... μεταλλάξεων, σελ ) 36. Ποιοι είναι οι σύγχρονοι στόχοι για τη χαρτογράφηση; Ποιων ασθενειών τα γονίδια έχουν ήδη χαρτογραφηθεί; (Απ.: Η χαρτογράσηση... Duchenne. σελ ) 37. Τι ονομάζουμε γονιδιακή θεραπεία; (Απ.: Οι γνώσεις αυτές... του μεταλλαγμένου γονιδίου, σελ. 123) 38. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της γονιδιακής θεραπείας; (Απ.: Απαραίτητη... από την ασθένεια, σελ. 123) 39. Πότε και για ποια ασθένεια εφαρμόστηκε πρώτη φορά γονιδιακή θεραπεία; Τι προκαλεί αυτή η ασθένεια; (Απ.: Η γονιδιακή θεραπεία... να τους καταπολεμήσει, σελ. 123) 40. Περιγράψτε τα βήματα που ακολουθούνται στη γονιδιακή θεραπεία της ασθένειας που προκαλεί η ανεπάρκεια του ενζύμου ADA. (Απ.: Η διαδικασία... αυτή τη θεραπεία, σελ Αναλυτικά τα βήματα, βλέπε αντίστοιχο ένθετο του παρόντος βιβλίου κεφ. 8) 41. Ποιος τύπος γονιδιακής θεραπείας ονομάζεται ex vivo, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται; (Απ.: Ο τύπος... στον οργανισμό, σελ. 124) 42. Ποιος τύπος γονιδιακής θεραπείας ονομάζεται in vivo; (Απ: Τι γίνεται όμως... το σελ ) 43. Τι γνωρίζετε για την ασθένεια της κυστικής ίνωσης; (Απ.: Η κυστική ίνωση... των πνευμόνων, σελ. 125) 44. Περιγράψτε τα βήματα που ακολουθούνται για τη γονιδιακή θεραπεία της κυστική ίνωσης. (Απ.: Το φυσιολογικό γονίδιο... το φυσιολογικό προϊόν, σελ. 125) 45. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας και πως μπορούν να λυθούν; (Απ.: Έως πρόσφατα... της γονιδιακής θεραπείας, σελ. 125) 46. Τα άτομα που έχουν υποστεί γονιδιακή θεραπεία μπορούν να μεταβιβάσουν το φυσιολογικό γονίδιο στους απόγονους τους; (Απ.: Με τις μεθόδους... στους απογόνους, σελ. 125) 47. Ποιοι ήταν οι στόχοι του προγράμματος του ανθρώπινου γονιδιώματος; Ποτέ ξεκίνησε και ποτέ τελείωσε; (Απ,: Όπως έχει αναφερθεί... το σελ ) 48. Σε ποιους τομείς θα συμβάλλει η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος; (Απ.: Η ανάλυση... και την κτηνοτροφία, σελ. 126) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 15

16 9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Για ποιο λόγο κρίνεται απολύτως αναγκαία η αύξηση της φυτικής και της ζωικής παραγωγής; (Απ.: Ο πληθυσμός... ζωικής παραγωγής, σελ. 131) 2. Να αναφέρετε ένα τρόπο βελτίωσης της φυτικής και της ζωικής παραγωγής. (Aπ: Ένας τρόπος... με επιθυμητά χαρακτηριστικά, σελ. 131) 3. Αναφέρετε τα μειονεκτήματα της βελτίωσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής με επιλεκτικές διασταυρώσεις. (ΑΠ.: Αυτός ο τρόπος... ιδιότητες, σελ. 131) 4. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται διαγονιδιακοι ή γενετικά τροποποιημένοι; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τους και ποιους προβληματισμούς εγύρουν; (ΑΠ.: Η Γενετική Μηχανική... Βιοηθικής. 131) 5. Τι γνωρίζετε για το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, που ζει στο έδαφος; (ΑΠ.: Το βακτήριο... factor), σελ. 131) 6. Ποιες συνέπειες έχει η ένθεση του πλασμιδίου Τι στο γενετικό υλικό φυτικών κυττάρων; (ΑΠ.: ΤΟ πλασμίδιο Ή... των φυτών. σελ. 131) 7. Περιγράψτε τη διαδικασία δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών. (ΑΠ.: Οι ερευνητές... στους απογόνους τους. σελ βλέπε και αντίστοιχο ένθετο κεφ. 9 του παρόντος βιβλίου) 8. Πού επικεντρώνονται οι προσπάθειες των ερευνητών της Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας όσον αφορά στις ιδιότητες των γενετικά τροποποιημένων φυτών; (ΑΠ.: Οι προσπάθειες... τον καταναλωτή, σελ. 132) 9. Ποια φυτά γνωρίζετε που έχουν τροποποιηθεί γενετικά; (ΑΠ.: Τα κυριότερα φυτά... ελαιοκράμβη, σελ. 132) 10. Με ποιους χημικούς και φυσικούς τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τους πληθυσμούς των φυτοφάγων εχθρών, όπως των εντόμων; (ΑΠ.: Τα έντομα... πολλά εντομοκτόνα, και Το βακτήριο... των εντόμων, σελ ) 11. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας που εφάρμοζε και εφαρμόζει ο άνθρωπος, για τον έλεγχο των εχθρών και των ασθενειών των φυτών; (ΑΠ.: Με την πάροδο... του προβλήματος, σελ. 132) 12. Πώς εφαρμόζεται η φυσική μέθοδος φυτοπροστασίας που γνωρίζετε και ποια μειονεκτήματα έχει; (Απ.; Αρχικά... ψεκασμοί, σελ. 133) 13. Ποιες ποικιλίες φυτών ονομάζονται Bt; (Aπ: Το πρώτο φυτό... Bt. σελ. 133) 14. Με ποιον τρόπο δημιουργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά ανθεκτικά στα έντομα; (Απ.: Το βακτήριο... BL σελ. 133) 15. Ποια ζώα ονομάζονται διαγονιδιακά; (Απ.: Διαγονιδιακά... από κάποιο άλλο είδος. σελ. 133) 16. Περιγράψτε τη μέθοδο της μικροέγχυσης. (Απ.: Υπάρχουν... το έμβρυο, σελ. 133) 17. Ποια διαγονιδιακά ζώα γνωρίζετε που δημιουργούνται με τη μέθοδο της μικροέγχυσης; (ΑΠ.: Ημικροέγχυση... και αιγών. σελ. 133) 18. Ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από βακτήρια; (ΑΠ.: Τα διαγονιδιακά... οργανισμοί, σελ. 135) 19. Τι σημαίνει ο όρος gene pharming; (Aπ.: Μια πολλά υποσχόμενη... (gene pharming) σελ. 135) 20. Τι προκαλεί η έλλειψη της ΑΑΤ στον άνθρωπο; (ΑΠ.: Η πιο επιτυχημένη... στο εμφύσημα, σελ. 135) 21. Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής ανθρώπινης ΑΑΤ από πρόβατα. (ΑΠ.: Για την παραγωγή... ωάριο προβάτου, σελ. 135) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 16

17 22. Εκτός από την ΑΑΤ ποια άλλη ανθρώπινη πρωτεΐνη γνωρίζετε που παράγεται από διαγονιδιακά ζώα; (ΑΠ.: Εκτός... αιμορροφιλία Β. σελ. 135) 23. Πώς ονομάστηκε το διαγονιδιακά ζώο που παρήγαγε ανθρώπινη αγαντιθρυψίνη στο γάλα του; Το ζώο αυτό μεταβίβασε την ιδιότητα αυτή στους απογόνους του; (ΑΠ.: ΤΟ πρόβατο... πολύ μεγάλες, σελ. 135) 24. Περιγράψτε συνοπτικά τα βήματα που χρειάζονται για την παραγωγή μίας ανθρώπινης πρωτεΐνης από διαγονιδιακά ζώα (ΑΠ.: Συνοψίζοντας,... πρωτεΐνης, σελ. 135 βλέπε και αντίστοιχο ένθετο κεφ. 9 του παρόντος βιβλίου) 25. Συγκρίνετε τις δύο μεθόδους γενετικής βελτίωσης ζώων και φυτών που μάθατε. (ΑΠ.: Είναι φανερό... τεχνικές, σελ. 1.35) 26. Περιγράψτε τα βήματα που απαιτούνται για την κλωνοποίηση ενός ενήλικου πρόβατου. (ΑΠ.: ΤΟ τη Dolly, σελ.136, βλέπε και αντίστοιχο ένθετο κεφ. 9 του παρόντος βιβλίου) 27. Για ποιο λόγο η κλωνοποίηση προβάτου δεν προξένησε έκπληξη στους ειδικούς επιστήμονες; (ΑΠ.: Η δημιουργία της... θηλαστικών, σελ. 136) 28. Ποιες μπορεί να είναι οι εφαρμογές της κλωνοποίησης; (ΑΠ.: Η κλωνοποίηση... είδος ζώου. σελ. 136) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 17

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Να περιγράψετε τα πειράµατα του Griffith. Σε ποιο συµπέρασµα κατέληξε µε τα πειράµατά του; 2. Ποια δεδοµένα υποστήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Πότε ανακαλύφτηκε το DNA και πότε αποδείχτηκε για πρώτη φορά ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Τι πίστευαν οι επιστήμονες μέχρι να αποδειχτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 25) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α1. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Η μεταφορά ανθρώπινου γονιδίου σε βακτήριο δίνει διαφορετικό προϊόν μεταγραφής και μετάφρασης, ενώ σε μύκητες μεταγράφεται κανονικά αλλά το προϊόν μετάφρασης εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/12 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. (Ενδεικτικές Απαντήσεις)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. (Ενδεικτικές Απαντήσεις) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ενδεικτικές Απαντήσεις) ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. β Α3. γ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. 1-ζ 2-στ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1o Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 19-6-2019 ΘΕΜΑ Α Α1. - α Α2. β Α3. γ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α1 αντιθρυψίνη-εμφύσημα Πρωτεΐνη επιθηλικών κυττάρων κυστική ίνωση Απαμινάση της αδενοσίνης Ανοσολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοσφαιρίνες. Αιμοσφαιρίνη Συμβολισμός Σύσταση A HbA α 2 β 2 F HbF α 2 γ 2 A 2 HbA 2 α 2 δ 2 s. Σύγκριση γονιδιακών και χρωμοσωμικών μεταλλάξεων

Αιμοσφαιρίνες. Αιμοσφαιρίνη Συμβολισμός Σύσταση A HbA α 2 β 2 F HbF α 2 γ 2 A 2 HbA 2 α 2 δ 2 s. Σύγκριση γονιδιακών και χρωμοσωμικών μεταλλάξεων A. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Αιμοσφαιρίνες Αιμοσφαιρίνη Συμβολισμός Σύσταση A HbA α 2 β 2 F HbF α 2 γ 2 A 2 HbA 2 α 2 δ 2 S HbS s α 2 β 2 Σύγκριση γονιδιακών και χρωμοσωμικών μεταλλάξεων ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ Αλλαγή σε αζωτούχες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης 1 Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α A1. Τα πλασμίδια είναι: δ. κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου ΘΕΜΑ Α Α1. Στα χρωμοσώματα ενός ανθρώπινου σωματικού κυττάρου στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης υπάρχουν: Α. 23 μόρια DNA Β. 92 μόρια DNA Γ. 46 μόρια DNA Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Χρησιμοποίηση βακτηρίων σε πειράματα ή εφαρμογές της Βιολογίας Στελέχη του βακτηρίου πνευμονιόκκοκος στα πειράματα του Griffith (τροποποίηση των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1o Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

Α1) Μία περιοριστική ενδονουκλεάση μπορεί να κόψει: Α2) Η 5 αμετάφραστη περιοχή της μη κωδικής αλυσίδας ενός συνεχούς γονιδίου:

Α1) Μία περιοριστική ενδονουκλεάση μπορεί να κόψει: Α2) Η 5 αμετάφραστη περιοχή της μη κωδικής αλυσίδας ενός συνεχούς γονιδίου: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ : ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό Βιολογικών όρων

Λεξικό Βιολογικών όρων Λεξικό Βιολογικών όρων ονοματεπώνυμο... Χανιά 2015-2016 1 Κεφ.1 Το Γενετικό Υλικό 2 Αδελφές χρωματίδες:... Απλοειδή:... Αυτοσωμικά χρωμοσώματα:... Βακτηριοφάγος:... Διπλοειδή:... DNA:... Ιστόνες:... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α A1. Τα πλασμίδια είναι: δ. κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 α Α2 β Α3 γ Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β Β1. 1 ζ 2 στ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Καθώς η επιστημονική γνώση και κατανόηση αναπτύσσονται, ο μελλοντικός σχεδιασμός βιοτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής Κεφάλαιο 6: ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ -ΘΕΩΡΙΑ- Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού, τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις) όσο και σε χρωμοσωμικό επίπεδο (χρωμοσωμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o ΘΕΜΑ 1 o Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Γιατί τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν «εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών»; Β. Σε ένα βακτήριο εισάγεται με τη μέθοδο του ανασυνδυασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου ΘΕΜΑ Α Α1. Η αναλογία Α+G/T+C στο γενετικό υλικό ενός ιού είναι ίση με 2/3. Ο ιός μπορεί να είναι: α. ο φάγος λ. β. ο ιός της πολιομυελίτιδας. γ. φορέας κλωνοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ B

Βιολογία ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ B Βιολογία προσανατολισμού Α. 1. β 2. γ 3. δ 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ Α B1. 4,1,2,6,8,3,5,7 ΘΕΜΑ B B2. Σχολικό βιβλίο σελ. 103 Η γενετική καθοδήγηση είναι.υγιών απογόνων. Σχολικό βιβλίο σελ. 103 Παρ ότι γενετική καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. 1 - Γ 2 - Β 3-4 - Γ 5 - Β. 1 - Σ 2 - Λ 3 - Λ 4 - Λ 5 - Σ ΘΕΜΑ 2 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κάθε είδος αντισώµατος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 19-8-2017 ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 25)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 25) ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε

Διαβάστε περισσότερα

5. Η μεταγραφή σ ένα ευκαρυωτικό κύτταρο γίνεται α. στα ριβοσώματα. β. στο κυτταρόπλασμα. γ. στον πυρήνα. δ. στο κεντρομερίδιο.

5. Η μεταγραφή σ ένα ευκαρυωτικό κύτταρο γίνεται α. στα ριβοσώματα. β. στο κυτταρόπλασμα. γ. στον πυρήνα. δ. στο κεντρομερίδιο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Τα γονίδια Ι Α και i που καθορίζουν τις ομάδες αίματος: Α. είναι ατελώς επικρατή Β. είναι συνεπικρατή

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Με τη μελέτη καρυότυπου είναι δυνατό να διαγνωστεί: Α. Η φαινυλκετονουρία Β. Ο αλφισμός Γ. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία Δ. Το σύνδρομο Turner

Α1. Με τη μελέτη καρυότυπου είναι δυνατό να διαγνωστεί: Α. Η φαινυλκετονουρία Β. Ο αλφισμός Γ. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία Δ. Το σύνδρομο Turner ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. γ Α3. β Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο Dolly κλωνοποίηση θηλαστικών»

Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο Dolly κλωνοποίηση θηλαστικών» Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Απαντήσεις 2012 Α1. α Α2. γ Α3. δ Α4. β Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Α Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

3 ΩΡΕΣ. Σελίδα 1 από 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΩΡΕΣ. Σελίδα 1 από 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Από τη διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικό διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/3/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σημείωση: η διπλή αρίθμηση στις σελίδες αφορά την παλιά και τη νέα έκδοση του σχολικού βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. γ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Γ 3 Α 4 Β 5 Α 6 Α 7 Γ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. γ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Γ 3 Α 4 Β 5 Α 6 Α 7 Γ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. γ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Ένζυμο το οποίο δεν συμμετέχει στην κατασκευή cdna βιβλιοθήκης είναι η: α. DNA δεσμάση β. DNA ελικάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019 Θέμα Α Α1-α, Α2-β, Α3-γ, Α4-γ, Α5-β Θέμα Β Β1. 1-ζ, 2-στ, 3-α, 4-ε, 5-β, 6-δ Περισσεύει το γ-β θαλασσαιμία Β2. Τα κύρια ένζυμα που συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/02/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω απαντήσεις συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες φράσεις ή προτάσεις

Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω απαντήσεις συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες φράσεις ή προτάσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Επαναληπτικό διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/3/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΓΘΤ, ΓΘΤ, ΠαΘΤ Θέμα Α Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2-4-5-6 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

γ. δύο φορές δ. τέσσερεις φορές

γ. δύο φορές δ. τέσσερεις φορές 1 ο Διαγώνισμα Βιολογίας Γ Λυκείου Θέμα Α Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Α1. Σε ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο που σχηματίστηκε με την επίδραση της EcoRI, η αλληλουχία που αναγνωρίζει η συγκεκριμένη περιοριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ // Γ γ ΙΑΤΡ λυκείου Γ ΘΕΤ2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ // Γ γ ΙΑΤΡ λυκείου Γ ΘΕΤ2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ // Γ γ ΙΑΤΡ λυκείου Γ ΘΕΤ2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 29 12 2016 ΘΕΜΑ 1 ο Επιλέξτε τη σωστή απάντηση που συμπληρώνει τις παρακάτω προτάσεις: 1. Η περιοριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. γ Α3. β Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. Η σειρά των βημάτων που οδηγούν στην κατασκευή καρυότυπου είναι: 4, 2, 1, 6, 3, 5 Β2. α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Θέμα 1 ο : 1.β 2.γ 3.γ 4.δ 5.δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Θέμα 1 ο : 1.β 2.γ 3.γ 4.δ 5.δ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Θέμα 1 ο : 1.β 2.γ 3.γ 4.δ 5.δ Θέμα 2 ο : 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.119 «Οι ιντερφερόνες είναι αντιικές πρωτεΐνες.με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014 Βιολογία Γ λυκείου Θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις 2014 Βιολογία Γ λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Φροντιστήρια δυαδικό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Πασσιά Α. Γενικές εξετάσεις 20 Βιολογία Γ λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Θέμα Α Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α έως Α5 και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 8 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα 3 ο 12 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Θέμα Α Στις ερωτήσεις A1-A5 να γράψετε για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. β 3. α 4. α 5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. β 3. α 4. α 5. β ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. β 3. α 4. α 5. β 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: BΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Γ. Α2. Γ. Α3. Α. Α4. Β. Α5. Δ. ΘΕΜΑ Β 1. Οι σωστές απαντήσεις είναι: A. Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Τρίτη 30 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Τρίτη 30 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη 30 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

3. Σχ. Βιβλίο σελ «το βακτήριο Αgrobacterium.ξένο γονίδιο» Και σελ 133 «το βακτήριο Bacillus.Βt».

3. Σχ. Βιβλίο σελ «το βακτήριο Αgrobacterium.ξένο γονίδιο» Και σελ 133 «το βακτήριο Bacillus.Βt». 2 ο Διαγώνισμα Βιολογίας Γ Λυκείου Θέμα Α 1. Α 2. Β 3. Β 4. Α 5. C Θέμα Β 1. Σελ 40 «τα ριβοσώματα μπορούν..πρωτεινών» Και σελ 39 «ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός πρωτείνη». 2. Σελ 98 «η φαινυλκετονουρία.φαινυλαλανίνης»

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Στην τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. α Α2. β Α3. γ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. ζ στ α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. δ Α3. β Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. Α. I, Β. IV, Γ. VI, Δ. VII, Ε. ΙΙ, ΣΤ. III, Ζ. V Β2. Αντιστοιχεί σε προκαρυωτικό οργανισμό. Στους προκαρυωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Με ποιο μηχανισμό αντιγράφεται το DNA σύμφωνα με τους Watson και Crick; 2. Ένα κύτταρο που περιέχει ένα μόνο χρωμόσωμα τοποθετείται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει ραδιενεργό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ. Αθήνα, 4/6/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ. Αθήνα, 4/6/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Αθήνα, 4/6/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β ).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Β Β1. 4 2 1 6 3 5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ. DNA δεσμάση δ. DNA ελκάση ε. RNA πολυμεράση Β3. Σχολικό βιβλίο, Σελ.: 98: «Η διάγνωση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Ανασυνδυασμένο DNA

Κεφάλαιο 4: Ανασυνδυασμένο DNA Κεφάλαιο 4: Ανασυνδυασμένο DNA 1. Η ανάπτυξη της γενετικής μηχανικής επέτρεψε: α. την κατανόηση των μηχανισμών αντιγραφής του γενετικού υλικού β. την απομόνωση των πλασμιδίων από τα βακτήρια γ. την πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη µεταγραφή του DNA συντίθεται ένα α. δίκλωνο µόριο DNA. β. µονόκλωνο µόριο DNA. γ. δίκλωνο RNA. δ. µονόκλωνο RNA.

1. Κατά τη µεταγραφή του DNA συντίθεται ένα α. δίκλωνο µόριο DNA. β. µονόκλωνο µόριο DNA. γ. δίκλωνο RNA. δ. µονόκλωνο RNA. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Από

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ Α Α1.δ Α2.γ Α3.β Α4.γ Α5.β ΘΕΜΑ Β Β1. 4,2,1,6,3,5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ.

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΟ ΕΩΣ 23/12/17 ΕΩΣ 05/01/2018 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. α Α5. γ

ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ B B1. Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων με δρεπανοκυτταρική αναιμία ή β- θαλασσαιμία είναι αυξημένη σε περιοχές όπως οι χώρες της Μεσογείου, της Δυτικής και Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α. Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2019

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2019 Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2019 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. β Α3. γ Α4. γ Α5. β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Να σημειώσετε το γράμμα που συμπληρώνει κατάλληλα τη φράση:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Να σημειώσετε το γράμμα που συμπληρώνει κατάλληλα τη φράση: Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Να σημειώσετε το γράμμα που συμπληρώνει κατάλληλα τη φράση: Α1. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017 ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. δ Α3. β Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. Ι Α, ΙΙ Ε, ΙΙΙ ΣΤ, ΙV Β, V Ζ, VII Γ, VII Δ Β2. Η εικόνα 1 αντιστοιχεί σε προκαρυωτικό κύτταρο. Στους προκαρυωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΘΕΜΑ Α 1. δ 2. β 3. α 4. β 5. γ ΘΕΜΑ Β 1. Σελ. 17 σχολ. Βιβλίου: Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωμά του όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 96: «Αν κατά τη διάρκεια της µείωσης...τρισωµία», σελ. 97: «Η έλλειψη είναι η απώλεια γενετικού

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 96: «Αν κατά τη διάρκεια της µείωσης...τρισωµία», σελ. 97: «Η έλλειψη είναι η απώλεια γενετικού ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α, Α2. β, Α3. δ, Α4. β, Α5. β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. Γ 2. Β 3. Ε 4. Α 5. Δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. Γ 2. Β 3. Ε 4. Α 5. Δ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. 1:β, 2:δ, 3:α, 4:β, 5:γ.

Α. 1:β, 2:δ, 3:α, 4:β, 5:γ. Απαντήσεις: βιολογια κατευθυνσης 24/02/2013 ΘΕΜΑ 1 ο Α. 1:β, 2:δ, 3:α, 4:β, 5:γ. ΘΕΜΑ 2 ο Α. Σελ 69 σχολικού βιβλίου: «Το μοσχομπίζελο έχει πολλά πλεονεκτήματα... έως και σελ 70 σχολικού..των αποτελεσμάτων».

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1 γ 2 δ 3 β 4 α 5 γ ΘΕΜΑ 2 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Μονάδες 25 (5Χ5) Α. ιαγονιδιακά ζώα ονοµάζονται εκείνα στα οποία το γενετικό τους υλικό έχει τροποποιηθεί µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Το σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης δεν περιλαμβάνει α. το mrna β. τη μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη µεταγραφή του DNA συντίθεται ένα α. δίκλωνο µόριο DNA. β. µονόκλωνο µόριο DNA. γ. δίκλωνο RNA. δ. µονόκλωνο RNA.

1. Κατά τη µεταγραφή του DNA συντίθεται ένα α. δίκλωνο µόριο DNA. β. µονόκλωνο µόριο DNA. γ. δίκλωνο RNA. δ. µονόκλωνο RNA. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα