Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2016 (OR. en)"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10246/16 EF 190 ECOFIN 613 DELACT 117 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 13 Ιουνίου 2016 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C(2016) 2711 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον μηχανισμό μέγιστου ορίου συναλλαγών και την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς της διαφάνειας και άλλους υπολογισμούς Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2711 final. συνημμ.: C(2016) 2711 final 10246/16 DGG 1B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2016) 2711 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον μηχανισμό μέγιστου ορίου συναλλαγών και την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς της διαφάνειας και άλλους υπολογισμούς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Ο κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014, MiFIR) ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να πραγματοποιούν σημαντικό αριθμό υπολογισμών προκειμένου να βαθμονομούν την εφαρμογή του καθεστώτος προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας και την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα, καθώς και να προσδιορίζουν αν μια επιχείρηση επενδύσεων είναι συστηματικός εσωτερικοποιητής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει, μετά την υποβολή σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από την ΕΑΚΑΑ, κατ εξουσιοδότηση κανονισμό, ο οποίος θα προσδιορίζει, γενικά, τα κοινά στοιχεία όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται από τόπους διαπραγμάτευσης, εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης (ΕΜΔ) και παρόχους ενοποιημένων δελτίων (ΠΕΔ), για τους σκοπούς της διαφάνειας και άλλους υπολογισμούς. Σκοπός είναι τόσο η ΕΑΚΑΑ όσο και οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τους υπολογισμούς, τις βαθμονομήσεις και τις αναβαθμονομήσεις που απαιτούνται από τον κανονισμό MiFIR, κατά τρόπο που να είναι αποδοτικός όσον αφορά το κόστος και να υποστηρίζει την ακρίβεια των υπολογισμών. Τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στις 28 Σεπτεμβρίου Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση της ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών από την παραλαβή των σχεδίων προτύπων αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει τα σχέδια προτύπων μόνον εν μέρει ή με τροποποιήσεις, εάν το απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ διενήργησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, αναρτήθηκε έγγραφο διαβούλευσης στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ και η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 2 Μαρτίου Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ ζήτησε τις απόψεις της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών (SMSG), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού ΕΑΚΑΑ. Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών επέλεξε να μην παράσχει συμβουλές σχετικά με τα θέματα αυτά, λόγω της τεχνικής φύσης των προτύπων. Μαζί με τα σχέδια τεχνικών προτύπων, και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ υπέβαλε εκτίμηση επιπτώσεων, καθώς και ανάλυση του κόστους και του οφέλους σε σχέση με τα σχέδια τεχνικών προτύπων. Η ανάλυση αυτή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: EL 2 EL

4 _draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Το δικαίωμα έκδοσης κατ εξουσιοδότηση κανονισμού προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 9 και στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού MiFIR. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση κανονισμό προκειμένου να διευκρινίζει: α) τη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των συναλλαγών, με την οποία συλλέγει, υπολογίζει και δημοσιεύει τα στοιχεία των συναλλαγών, ώστε να παρέχει έναν ακριβή υπολογισμό του συνολικού ύψους των συναλλαγών ανά χρηματοπιστωτικό μέσο και των ποσοστών των συναλλαγών με χρήση των εν λόγω απαλλαγών σε κάθε τόπο διαπραγμάτευσης ανά την Ένωση (άρθρο 5 παράγραφος 9 του κανονισμού MiFIR) β) το περιεχόμενο και τη συχνότητα των αιτημάτων για παροχή δεδομένων και τη μορφή και το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου οι τόποι συναλλαγών, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ οφείλουν να απαντούν στα αιτήματα αυτά, τον τύπο στοιχείων που πρέπει να αποθηκεύονται και το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ οφείλουν να αποθηκεύουν στοιχεία προκειμένου να είναι σε θέση να απαντήσουν σε τέτοια αιτήματα σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 (άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού MiFIR). Η ΕΑΚΑΑ υπέβαλε στην Επιτροπή ένα σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που ομαδοποιεί τις δύο εξουσιοδοτήσεις σε μία νομική πράξη. Η ενσωμάτωση των δύο εξουσιοδοτήσεων σε έναν ενιαίο κανονισμό διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα και να παρέχουν μια συνολική εικόνα στα πρόσωπα και στις οντότητες που υπόκεινται σε αυτές τις υποχρεώσεις. Επιπλέον, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι στενά συνδεδεμένες από άποψη ουσίας, δεδομένου ότι όλες αφορούν τον καθορισμό του περιεχομένου, της συχνότητας, της μορφής των αιτημάτων για παροχή δεδομένων, της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και άλλων προδιαγραφών σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών για σκοπούς διαφάνειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Στο άρθρο 1 ορίζεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού. Στο άρθρο 2 καθορίζεται το περιεχόμενο των δεδομένων και των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται. Στο άρθρο 3 ορίζονται κανόνες για τη συχνότητα των αιτημάτων για παροχή δεδομένων, καθώς και για τους χρόνους απόκρισης από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους ΕΜΔ και τους ΠΕΔ. Στο άρθρο 4 και στο άρθρο 5 ορίζονται η μορφή των αιτημάτων για παροχή δεδομένων και το είδος των δεδομένων που πρέπει να αποθηκεύονται. EL 3 EL

5 Στο άρθρο 6 προβλέπονται οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών από τόπους διαπραγμάτευσης και ΠΕΔ για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών. Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών από τις αρμόδιες αρχές προς την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών και της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για παράγωγα. Στο άρθρο 8 αναφέρονται οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών από την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών. EL 4 EL

6 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον μηχανισμό μέγιστου ορίου συναλλαγών και την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς της διαφάνειας και άλλους υπολογισμούς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 1, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 9 και το άρθρο 22 παράγραφος 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να πραγματοποιούν σημαντικό αριθμό υπολογισμών, προκειμένου να βαθμονομούν την εφαρμογή του καθεστώτος προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας και την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα, καθώς και να προσδιορίζουν αν μια επιχείρηση επενδύσεων είναι συστηματικός εσωτερικοποιητής. (2) Για την πραγματοποίηση των αναγκαίων υπολογισμών, τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και η ΕΑΚΑΑ χρειάζεται να μπορούν να λάβουν αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας δεδομένα για κάθε κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για την οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Είναι, επομένως, αναγκαίο να βελτιωθούν η προσβασιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ώστε η ταξινόμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ορίων για σκοπούς προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας και, εφόσον είναι αναγκαίο, των αναβαθμονομήσεων αυτών των ορίων, να μπορεί να υπολογιστεί σε πιο ενημερωμένη βάση, μετά την εφαρμογή του καθεστώτος για ορισμένη χρονική περίοδο. 1 2 ΕΕ L 173 της , σ. 84. Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της , σ. 349). EL 5 EL

7 (3) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις οι οποίες να προσδιορίζουν γενικά τα κοινά στοιχεία όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται από τόπους διαπραγμάτευσης, εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης (ΕΜΔ) [στην οδηγία: «εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσιοποίησης συναλλαγών» (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ)] και παρόχους ενοποιημένων δελτίων (ΠΕΔ) [στην οδηγία: «παρόχους ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών» (Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.)], για τους σκοπούς της διαφάνειας και άλλους υπολογισμούς. Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνάρτηση με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx της Επιτροπής 3, τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx της Επιτροπής 4, τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx της Επιτροπής 5, τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό xx/xxxx της Επιτροπής (ΕΕ) 6 και τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx της Επιτροπής (ΕΕ) 7, οι οποίοι περιγράφουν τη μεθοδολογία και τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σχετικών υπολογισμών και προσδιορίζουν το περιεχόμενο και το εύρος των δεδομένων που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των υπολογισμών διαφάνειας. Επομένως, κατά την πραγματοποίηση αυτών των υπολογισμών, το περιεχόμενο, η μορφή και η ποιότητα των δεδομένων που υποβάλλονται σχετικά με τόπους διαπραγμάτευσης, ΕΜΔ και ΠΕΔ θα πρέπει να συνάδουν με την εφαρμοστέα μεθοδολογία που ορίζεται στις συναφείς εκτελεστικές πράξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. (4) Με την εξαίρεση ενδεχόμενων αιτημάτων ad hoc για παροχή δεδομένων και υπολογισμών που πρέπει να πραγματοποιούνται για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών, οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ θα πρέπει να υποβάλλουν αανφορές καθημερινά. Έχοντας υπόψη το μεγάλο εύρος χρηματοπιστωτικών μέσων που καλύπτονται και τον μεγάλο όγκο δεδομένων που πρέπει να υποστούν επεξεργασία, αυτή η καθημερινή υποβολή επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να επεξεργάζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια φακέλους διαχειρίσιμου μεγέθους και διασφαλίζει την αποδοτική και έγκαιρη διαχείριση της υποβολής των δεδομένων, του ελέγχου της ποιότητας και της επεξεργασίας των δεδομένων. Η Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) xx/xxx της Επιτροπής, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις μετοχές, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα και την υποχρέωση των επιχειρήσεων επενδύσεων να εκτελούν συναλλαγές σε ορισμένες μετοχές σε τόπο διαπραγμάτευσης ή συστηματικό εσωτερικοποιητή. Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα. Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς, τη διαφάνεια, τα παράγωγα, τη συμπίεση χαρτοφυλακίου και τα εποπτικά μέτρα σχετικά με παρεμβάσεις σε προϊόντα και θέσεις. Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα κριτήρια για τη διαπίστωση κατά πόσον τα παράγωγα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης. EL 6 EL

8 συγκέντρωση δεδομένων σε καθημερινή βάση απλοποιεί επίσης την υποχρέωση παροχής δεδομένων από τόπους διαπραγμάτευσης, ΕΜΔ και ΠΕΔ, καθώς τους απαλλάσσει από το βάρος να υπολογίζουν τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το συγκεκριμένο ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας, και να αθροίζουν τα δεδομένα για το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο με διαφορετικές περιόδους ληκτότητας, στην περίπτωση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ληκτότητα. Η πραγματοποίηση αυτού του υπολογισμού σε κεντρικό επίπεδο διασφαλίζει επίσης τη συνεκτική χρήση των κριτηρίων μεταξύ των διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων και των διαφόρων τόπων διαπραγμάτευσης. (5) Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει να αποθηκεύουν δεδομένα τα οποία είναι περιεκτικά και επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ να πραγματοποιούν ακριβείς υπολογισμούς. Παρόλο που οι απαιτούμενες πληροφορίες παρέχονται συνήθως στις μετασυναλλακτικές γνωστοποιήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους υπολογισμούς υπερβαίνουν τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις γνωστοποιήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πληροφορίες για συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί βάσει εντολών που έχουν επωφεληθεί από τη μεγάλου μεγέθους απαλλαγή. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε γνωστοποιήσεις συναλλαγών, καθώς οι εν λόγω συναλλαγές θα μπορούσαν να εκτεθούν σε δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι αναγκαίες για τη διενέργεια ακριβών υπολογισμών από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να αποθηκεύονται καταλλήλως από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους ΕΜΔ και τους ΠΕΔ και να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ, εφόσον είναι αναγκαίο. Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαδίδουν επαρκώς τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ. Οι συναλλαγές που εκτελούνται με βάση εντολές μεγάλου μεγέθους θα πρέπει να προσδιορίζονται καταλλήλως στη γνωστοποίηση προς τους ΠΕΔ. (6) Θα πρέπει να συγκεντρώνονται δεδομένα από διάφορες πηγές, καθώς μια μεμονωμένη πηγή μπορεί να μην διαθέτει πάντοτε πλήρες σύνολο δεδομένων για μια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού ή ακόμα και για ένα συγκεκριμένο μέσο. Επομένως, για να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ να λαμβάνουν και να ενοποιούν δεδομένα υψηλής ποιότητας από διάφορες πηγές, οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ θα πρέπει να χρησιμοποιούν, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες, προκαθορισμένες προδιαγραφές όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή, ώστε η συγκέντρωση των δεδομένων να είναι ευκολότερη και περισσότερο αποδοτική ως προς το κόστος της. (7) Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των αναγκαίων υπολογισμών και τις δυνητικές εμπορικές συνέπειες για τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους εκδότες και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, λόγω της δημοσίευσης εσφαλμένων πληροφοριών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει, στην περίπτωση μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών, στην αναστολή της χρήσης των απαλλαγών για έναν συγκεκριμένο τόπο συναλλαγών ή σε ολόκληρη την Ένωση για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασαφηνιστεί η μορφή των δεδομένων προς υποβολή στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ, ώστε να δημιουργηθούν αποδοτικοί δίαυλοι επικοινωνίας με τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους ΠΕΔ και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή δημοσίευση των απαιτούμενων δεδομένων. EL 7 EL

9 (8) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ορίζει ότι η ΕΑΚΑΑ πρέπει να δημοσιεύει, για χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία εφαρμόζεται ο μηχανισμός μέγιστου ορίου συναλλαγών, υπολογισμούς του συνολικού όγκου των συναλλαγών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών, και των ποσοστών των συναλλαγών με χρήση της απαλλαγής λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής και της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς, ανά την Ένωση και για κάθε τόπο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών. Στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε περισσότερα του ενός νομίσματα, είναι αναγκαίο να μετατρέπονται οι όγκοι των συναλλαγών που εκτελούνται στα διάφορα νομίσματα σε ένα κοινό νόμισμα, προκειμένου να μπορούν να αθροιστούν αυτοί οι όγκοι και να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι υπολογισμοί. Επομένως, θα πρέπει να προβλέπεται η μεθοδολογία και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για τη μετατροπή, εφόσον είναι αναγκαίο, των όγκων συναλλαγών. (9) Για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών, οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποχρεούνται να αναφέρουν τους όγκους των συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί με χρήση της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς και, στην περίπτωση ευχερώς ρευστοποιήσιμων μέσων, με χρήση της απαλλαγής λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής. Δεδομένου ότι οι απαλλαγές εφαρμόζονται σε εντολές και όχι σε συναλλαγές, είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί ότι οι όγκοι που πρέπει να αναφέρονται θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις συναλλαγές που φέρουν σήμανση «RFPT» (σήμανση συναλλαγής βάσει τιμής αναφοράς) ή «NLIQ» (σήμανση διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα) για σκοπούς μετασυναλλακτικής δημοσίευσης συναλλαγών και όπως προσδιορίζεται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx της Επιτροπής 8. Στην περίπτωση που έχει εκτελεστεί συναλλαγή με βάση δύο εντολές που επωφελούνται από τη μεγάλου μεγέθους απαλλαγή, αυτή η συναλλαγή δεν θα πρέπει να προσμετράται στους όγκους που υπολογίζονται με βάση την απαλλαγή λόγω τιμής αναφοράς και την απαλλαγή λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής. (10) Για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών, οι τόποι διαπραγμάτευσης και οι ΠΕΔ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο τόπος διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελέστηκε η συναλλαγή ταυτοποιείται με επαρκή βαθμό λεπτομέρειας, ούτως ώστε η ΕΑΚΑΑ να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει όλους τους υπολογισμούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Ειδικότερα, ο χρησιμοποιούμενος αναγνωριστικός κωδικός του τόπου διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι μοναδικός για τον συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης και να μην χρησιμοποιείται από άλλον τόπο διαπραγμάτευσης τον οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος διαχειριστής της αγοράς. Οι αναγνωριστικοί κωδικοί των τόπων διαπραγμάτευσης θα πρέπει να επιτρέπουν στην ΕΑΚΑΑ να διακρίνει, κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης για τους οποίους ο διαχειριστής της αγοράς έχει λάβει συγκεκριμένη άδεια, δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 8 Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) xx/xxxx της Επιτροπής, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις μετοχές, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα και την υποχρέωση των επιχειρήσεων επενδύσεων να εκτελούν συναλλαγές σε ορισμένες μετοχές σε τόπο διαπραγμάτευσης ή συστηματικό εσωτερικοποιητή. EL 8 EL

10 (11) Για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών, είναι αναγκαίο να υποχρεώνονται οι τόποι διαπραγμάτευσης να υποβάλουν μια πρώτη αναφορά κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, η οποία θα αναφέρει τους όγκους συναλλαγών με χρήση της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς και, στην περίπτωση ευχερώς ρευστοποιήσιμων μέσων, με χρήση της απαλλαγής λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Για να διασφαλιστεί η αναλογική εφαρμογή αυτής της απαίτησης, οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει, για αυτόν τον σκοπό, να βασίζουν την αναφορά τους στους προσαρμοσμένους όγκους συναλλαγών οι οποίες εκτελέστηκαν με χρήση ισοδύναμων απαλλαγών που προβλέπονται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 9 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής 10. (12) Για να παρέχουν ακριβή δεδομένα στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ, οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αναφορές τους περιλαμβάνουν συναλλαγές που έχουν προσμετρηθεί μόνο μία φορά. (13) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι στενά συνδεδεμένες, δεδομένου ότι όλες αφορούν τον καθορισμό του περιεχομένου, της συχνότητας, της μορφής των αιτημάτων για παροχή δεδομένων, της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και άλλων προδιαγραφών σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών για σκοπούς διαφάνειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Για να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα μεταξύ αυτών των διατάξεων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και για να παρασχεθεί μια συνολική εικόνα στα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως σε όσα υπόκεινται σε υποχρεώσεις, είναι σκόπιμο οι διατάξεις αυτές να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό. (14) Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία. (15) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή. (16) Η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το 9 10 Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 145 της , σ. 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής (ΕΕ L 241 της , σ. 1). EL 9 EL

11 άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες των αιτημάτων για παροχή δεδομένων, που θα αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές, και τις λεπτομέρειες της απάντησης σε αυτά τα αιτήματα, η οποία θα αποστέλλεται από τόπους διαπραγμάτευσης, εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης (ΕΜΔ) και παρόχους ενοποιημένων δελτίων (ΠΕΔ), για σκοπούς υπολογισμού και προσαρμογής των καθεστώτων που αφορούν την προσυναλλακτική και μετασυναλλακτική διαφάνεια και την υποχρέωση διαπραγμάτευσης και, ιδίως, για σκοπούς προσδιορισμού των ακόλουθων στοιχείων: α) αν οι μετοχές, τα μετοχικά και τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα διαθέτουν ρευστή αγορά β) των ορίων για απαλλαγές λόγω προσυναλλακτικής διαφάνειας για μετοχές, μετοχικά και μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα γ) των ορίων για χρονική μετάθεση λόγω μετασυναλλακτικής διαφάνειας για μετοχές, μετοχικά και μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα δ) πότε η ρευστότητα μιας κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων καθίσταται χαμηλότερη από ένα προκαθορισμένο όριο ε) αν μια επιχείρηση επενδύσεων είναι συστηματικός εσωτερικοποιητής στ) του συνήθους μεγέθους συναλλαγών της αγοράς που ισχύει για συστηματικούς εσωτερικοποιητές οι οποίοι διαπραγματεύονται επί μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων, και του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που ισχύει για συστηματικούς εσωτερικοποιητές οι οποίοι διαπραγματεύονται επί μη μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων ζ) για μετοχές και μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα, του συνολικού όγκου συναλλαγών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, και των ποσοστών των συναλλαγών που εκτελέστηκαν με χρήση της απαλλαγής λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής και της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς σε ολόκληρη την Ένωση και για κάθε τόπο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών η) αν τα παράγωγα είναι επαρκώς ευχερώς ρευστοποιήσιμα για σκοπούς εφαρμογής της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για παράγωγα. 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 84). EL 10 EL

12 Άρθρο 2 Περιεχόμενο των αιτημάτων για παροχή δεδομένων και των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται 1. Για σκοπούς πραγματοποίησης υπολογισμών οι οποίοι εκτελούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες ή με προκαθορισμένη συχνότητα, οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των υπολογισμών που ορίζονται στους κατωτέρω κανονισμούς: α) στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις μετοχές, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υποχρεώσεις εκτέλεσης συναλλαγών σχετικά με ορισμένες μετοχές σε τόπο διαπραγμάτευσης ή από συστηματικό εσωτερικοποιητή β) στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα γ) στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς, τη διαφάνεια, τα παράγωγα, τη συμπίεση χαρτοφυλακίου και τα εποπτικά μέτρα σχετικά με παρεμβάσεις σε προϊόντα και θέσεις δ) στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. 2. Οι αρμόδιες αρχές δύναται να ζητούν, όταν είναι αναγκαίο, συμπληρωματικές πληροφορίες για σκοπούς παρακολούθησης και προσαρμογής των ορίων και των παραμέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) έως στ) και η) από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους ΕΜΔ και τους ΠΕΔ. 3. Οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να ζητούν όλα τα δεδομένα τα οποία απαιτείται να λαμβάνει υπόψη της η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) xx/xxxx, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα κριτήρια για τη διαπίστωση κατά πόσον τα παράγωγα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση EL 11 EL

13 διαπραγμάτευσης για μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τα ακόλουθα: α) τη μέση συχνότητα των συναλλαγών β) το μέσο μέγεθος και την κατανομή των συναλλαγών γ) τον αριθμό και το είδος των συμμετεχόντων στην αγορά δ) το μέσο μέγεθος ανοίγματος τιμών. Άρθρο 3 Συχνότητα αιτημάτων για παροχή δεδομένων και χρόνοι απόκρισης από τόπους διαπραγμάτευσης, ΕΜΔ και ΠΕΔ 1. Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ υποβάλλουν καθημερινά τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ υποβάλλουν τα δεδομένα ως απάντηση σε αίτημα ad hoc αναφερόμενο στο άρθρο 2 παράγραφος 2, εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήψη του εν λόγω αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται απάντηση εντός μικρότερου χρονικού διαστήματος λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, όπως διευκρινίζεται στο αίτημα. 3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι τόποι διαπραγμάτευσης και οι ΠΕΔ υποβάλλουν δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 6 έως 9. Άρθρο 4 Μορφή των αιτημάτων για παροχή δεδομένων Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ υποβάλλουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σε μορφή κοινού αρχείου XML και, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες προδιαγραφές όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή, οι οποίες έχουν καθοριστεί προκειμένου να διευκολύνεται μια αποδοτική και αυτοματοποιημένη διαδικασία παράδοσης των δεδομένων και η ενοποίησή τους με παρόμοια δεδομένα από άλλες πηγές. Άρθρο 5 Είδος δεδομένων που πρέπει να αποθηκεύονται και ελάχιστη περίοδος αποθήκευσης δεδομένων από τόπους διαπραγμάτευσης, ΕΜΔ και ΠΕΔ 1. Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ αποθηκεύουν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό, την παρακολούθηση ή την προσαρμογή των ορίων και των παραμέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, ανεξαρτήτως του αν αυτές οι πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί ή όχι. 2. Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ αποθηκεύουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τουλάχιστον τρία έτη. EL 12 EL

14 Άρθρο 6 Απαιτήσεις υποβολής αναφορών από τόπους διαπραγμάτευσης και ΠΕΔ για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών 1. Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που υπόκειται στις απαιτήσεις διαφάνειας του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οι τόποι διαπραγμάτευσης υποβάλλουν τα ακόλουθα δεδομένα στην αρμόδια αρχή: α) τον συνολικό όγκο των συναλλαγών επί του χρηματοπιστωτικού μέσου οι οποίες εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης β) τους συνολικούς όγκους των συναλλαγών επί του χρηματοπιστωτικού μέσου οι οποίες εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης με τη χρήση των απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, αντιστοίχως, με χωριστή αναφορά των συνολικών όγκων για κάθε απαλλαγή. 2. Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που υπόκειται στις απαιτήσεις διαφάνειας του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, και εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, οι ΠΕΔ υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τα ακόλουθα δεδομένα: α) τους συνολικούς όγκους των συναλλαγών επί του χρηματοπιστωτικού μέσου οι οποίες εκτελέστηκαν σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ένωση, με χωριστή αναφορά των συνολικών όγκων για κάθε τόπο διαπραγμάτευσης β) τους συνολικούς όγκους των συναλλαγών οι οποίες εκτελέστηκαν σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ένωση με τη χρήση των απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, αντιστοίχως, με χωριστή αναφορά των συνολικών όγκων για κάθε απαλλαγή και για κάθε τόπο διαπραγμάτευσης. 3. Οι τόποι διαπραγμάτευσης και οι ΠΕΔ υποβάλλουν τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 στην αρμόδια αρχή με τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα. Διασφαλίζουν, ιδίως, ότι οι αναγνωριστικοί κωδικοί των τόπων διαπραγμάτευσης τους οποίους δηλώνουν είναι επαρκώς λεπτομερείς, ώστε η αρμόδια αρχή και η ΕΑΚΑΑ να είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν τους όγκους των συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί με χρήση της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς και, για ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, με χρήση της απαλλαγής λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής, σε κάθε τόπο συναλλαγών, και να μπορούν να υπολογίσουν το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/ Για σκοπούς υπολογισμού των όγκων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2: α) ο όγκος μιας επιμέρους συναλλαγής προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου με τον αριθμό των υπό διαπραγμάτευση μονάδων β) ο συνολικός όγκος των συναλλαγών σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην παράγραφο 2 στοιχείο α) προσδιορίζεται αθροίζοντας τον όγκο όλων των επιμέρους συναλλαγών, οι EL 13 EL

15 οποίες έχουν προσμετρηθεί μόνο μία φορά, για το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο γ) οι όγκοι συναλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 στοιχείο β) προσδιορίζονται αθροίζοντας τους όγκους των επιμέρους συναλλαγών, οι οποίες έχουν προσμετρηθεί μόνο μία φορά, για το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο και οι οποίες φέρουν τη σήμανση «τιμή αναφοράς» και «διαπραγματευθείσες συναλλαγές σε ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα», σύμφωνα με τον πίνακα 4 του παραρτήματος Ι του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) xx/xxxx της Επιτροπής, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις μετοχές, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υποχρεώσεις εκτέλεσης συναλλαγών σχετικά με ορισμένες μετοχές σε τόπο διαπραγμάτευσης ή από συστηματικό εσωτερικοποιητή. 5. Οι τόποι διαπραγμάτευσης και οι ΠΕΔ αθροίζουν μόνο συναλλαγές οι οποίες έχουν εκτελεστεί στο ίδιο νόμισμα και αναφέρουν χωριστά κάθε συνολικό όγκο στο νόμισμα που έχει χρησιμοποιηθεί για τις συναλλαγές. 6. Οι τόποι διαπραγμάτευσης υποβάλλουν τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 στην αρμόδια αρχή την πρώτη και τη δέκατη έκτη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα έως τις 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Όταν η πρώτη ή η δέκατη έκτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα για τον τόπο διαπραγμάτευσης, ο τόπος διαπραγμάτευσης υποβάλλει τα δεδομένα στην αρμόδια αρχή έως τις 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 7. Οι τόποι διαπραγμάτευσης υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τους συνολικούς όγκους συναλλαγών, που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5, όσον αφορά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: α) για αναφορές που υποβάλλονται τη δέκατη έκτη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, η περίοδος εκτέλεσης είναι από την πρώτη έως τη δέκατη πέμπτη ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα β) για αναφορές που υποβάλλονται την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, η περίοδος εκτέλεσης είναι από τη δέκατη έκτη έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. 8. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 6 και 7, οι τόποι διαπραγμάτευσης υποβάλλουν την πρώτη αναφορά για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, έως τις 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, και περιλαμβάνουν σε αυτήν τους όγκους συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Για αυτόν τον σκοπό, οι τόποι διαπραγμάτευσης υποβάλλουν χωριστά, για κάθε ημερολογιακό μήνα, τα ακόλουθα στοιχεία: EL 14 EL

16 α) τους όγκους συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου από την πρώτη έως τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα β) τους όγκους συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη δέκατη έκτη έως την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. 9. Οι τόποι διαπραγμάτευσης και οι ΠΕΔ ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε αίτημα ad hoc των αρμόδιων αρχών για τον όγκο των συναλλαγών σε σχέση με τον υπολογισμό που πρέπει να πραγματοποιηθεί για την παρακολούθηση της χρήσης της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς ή της απαλλαγής λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής, έως το πέρας των εργασιών κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή του αιτήματος. Άρθρο 7 Απαιτήσεις υποβολής αναφορών από τις αρμόδιες αρχές προς την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών και της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για παράγωγα 1. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ τα δεδομένα που λαμβάνουν από έναν τόπο διαπραγμάτευσης ή ΠΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 6, έως τις 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη τους. 2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ τα δεδομένα που λαμβάνουν από έναν τόπο διαπραγμάτευσης, ΕΜΔ ή ΠΕΔ προκειμένου να προσδιοριστεί αν τα παράγωγα είναι επαρκώς ευχερώς ρευστοποιήσιμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο η), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών δεδομένων. Άρθρο 8 Απαιτήσεις υποβολής αναφορών από την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του μηχανισμού μέγιστου ορίου συναλλαγών 1. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τους υπολογισμούς του συνολικού όγκου συναλλαγών για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, και των ποσοστών των συναλλαγών με χρήση της απαλλαγής λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής και της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς, σε ολόκληρη την Ένωση και για κάθε τόπο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, το αργότερο έως τις 22:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος των περιόδων υποβολής αναφορών που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού. 2. Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται δωρεάν και σε μορφή η οποία είναι αναγνώσιμη τόσο από άνθρωπο όσο και από μηχάνημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής, της xxx, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και στο άρθρο 13 παράγραφοι 5 και 6 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ΧΧ/ΧΧΧ της EL 15 EL

17 Επιτροπής, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς, τη διαφάνεια, τα παράγωγα, τη συμπίεση χαρτοφυλακίου και τα εποπτικά μέτρα σχετικά με παρεμβάσεις σε προϊόντα και θέσεις Εάν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο τελεί υπό διαπραγμάτευση σε περισσότερα από ένα νομίσματα στην Ένωση, η ΕΑΚΑΑ μετατρέπει όλους τους όγκους σε ευρώ, με τη χρήση των μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών που υπολογίζονται με βάση τις ημερήσιες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον δικτυακό τόπο της κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Μετά τη μετατροπή τους, αυτοί οι όγκοι χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και τη δημοσίευση του συνολικού όγκου συναλλαγών, και των ποσοστών των συναλλαγών με χρήση της απαλλαγής λόγω διαπραγματευθείσας συναλλαγής και της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς, σε ολόκληρη την Ένωση και σε κάθε τόπο διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 55 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER 12 EL 16 EL

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2016 (OR. en) 9164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4389 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9933/16 EF 164 ECOFIN 561 CODEC 829 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2017 L 87/411 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/588 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10068/16 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2016 C(2016) 3944 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.12.2018 C(2018) 8390 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.12.2018 για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 C(2016) 3821 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.2.2019 C(2019) 904 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.2.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13910/16 EF 325 ECOFIN 988 DELACT 224 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10906/17 EF 150 ECOFIN 613 DELACT 120 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3333 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3333 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10065/16 EF 181 ECOFIN 586 DELACT 109 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4434 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/224 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 9030/16 EF 121 ECOFIN 402 DELACT 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12866/17 EF 223 ECOFIN 782 DELACT 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10024/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4407 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.11.2017 C(2017) 7684 final COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of 17.11.2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3333 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3333 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10065/16 ADD 1 EF 181 ECOFIN 586 DELACT 109 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. el) 8807/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 243 AGRIFIN 46 AGRIORG 48 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2016 L 173/47 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την κατάλληλη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9936/15 EF 115 ECOFIN 486 DELACT 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECOFIN 260 CODEC 359 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11316/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2017 C(2017) 1658 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.3.2017 για την τροποποίηση των κατ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14746/17 EF 294 ECOFIN 997 DACT 227 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2017 L 87/387 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/587 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10899/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN 43 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2017 L 87/183 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/578 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10688/17 PECHE 271 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13457/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.8.2018 L 202/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1105 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Αυγούστου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8590/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ECOFIN 292 STATIS 41 UEM 110 DELACT 47 Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2016 L 258/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0125/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

A8-0125/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 3.6.2016 A8-0125/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Markus Ferber A8-0125/2016 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2018 C(2018) 256 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.1.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6102/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7528/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en) 8569/16 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4301 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα