Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 9030/16 EF 121 ECOFIN 402 DELACT 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 17 Μαΐου 2016 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C(2016) 2859 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν στις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final. συνημμ.: C(2016) 2859 final 9030/16 γομ DGG 1B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2016) 2859 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν στις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR) ορίζεται ότι, όταν ένας συμμετέχων στην αγορά αποκαλύπτει προνομιακές πληροφορίες σε πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς κατά τη διάρκεια βολιδοσκόπησης της αγοράς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παράγραφοι 3 και 5, θα πρέπει να θεωρείται ότι αυτό συμβαίνει κατά τη συνήθη άσκηση εργασίας, επαγγέλματος ή καθήκοντος του προσώπου και ως εκ τούτου δεν συνιστά κατάχρηση της αγοράς. Το άρθρο 11 παράγραφος 9 του κανονισμού MAR υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) να εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις, διαδικασίες και απαιτήσεις τήρησης αρχείων προκειμένου τα πρόσωπα να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 6 και 8 του κανονισμού MAR. Αυτή η εξουσιοδότηση διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο του πλαισίου που προβλέπεται στον κανονισμό MAR για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς. Αφενός, οι κανόνες που θεσπίζονται στην παρούσα κατ εξουσιοδότηση πράξη παρέχουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ώστε τα πρόσωπα να επωφελούνται από την παραδοχή ότι οι προνομιακές πληροφορίες αποκαλύπτονται νόμιμα, π.χ. κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Αφετέρου, οι κανόνες θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή ερευνών από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση υπονοιών παράβασης του MAR. Τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στις 28 Σεπτεμβρίου Σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 για τη σύσταση της ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών από την παραλαβή των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων εάν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων εν μέρει μόνον, ή με τροποποιήσεις, εάν το απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η ΕΑΚΑΑ δημοσίευσε την τελική της έκθεση για τα σχέδια τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κανονισμό MAR και την κατέθεσε στην Επιτροπή στις 28 Σεπτεμβρίου Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που διατύπωσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων κατά τη δημόσια διαβούλευση, καθώς και τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών (SMSG), η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Στην τελική έκθεση της ΕΑΚΑΑ παρατίθεται η ενημερωτική δήλωση σχετικά με το έγγραφο διαβούλευσης, η οποία περιλάμβανε ανάλυση των απαντήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, περιέγραφε τυχόν ουσιώδεις αλλαγές (ή επιβεβαίωνε ότι δεν υπήρξαν ουσιώδεις αλλαγές γιατί οι συμμετέχοντες συμφώνησαν εν γένει με την προσέγγιση που 1 Η τελική έκθεση διατίθεται στη διεύθυνση: _final_report_mar_ts.pdf. EL 2 EL

4 πρότεινε η ΕΑΚΑΑ) και εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που έλαβε. Η ΕΑΚΑΑ προσάρμοσε τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια και, επίσης, να διασφαλιστεί συνοχή με τη νομική βάση στο πλαίσιο του κανονισμού MAR. Η ΕΑΚΑΑ εξήγησε στην ενημερωτική δήλωση την ισορροπία που εντόπισε μεταξύ της εξασφάλισης της ασφάλειας του περιεχομένου των πληροφοριών που κοινοποιούνται και της ελαχιστοποίησης του κόστους συμμόρφωσης. Όσον αφορά το ζήτημα των βολιδοσκοπήσεων της αγοράς όπου ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες εκτιμά ότι οι πληροφορίες που θα δημοσιοποιηθούν δεν είναι προνομιακές, ορισμένοι ερωτηθέντες επεσήμαναν ότι αυτό το σημείο πρέπει να αφαιρεθεί από το σενάριο επειδή δεν εμπίπτει στην εντολή της ΕΑΚΑΑ. Ορισμένοι ερωτηθέντες τόνισαν ότι ίσως να προκαλέσει σύγχυση στους επενδυτές και ότι ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες θα πρέπει να έχει την ευελιξία να χρησιμοποιήσει ένα σενάριο αν το κρίνει σκόπιμο. Ωστόσο, ορισμένοι ερωτηθέντες υποστήριξαν αυτό το είδος σεναρίου. Κάποιοι από αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, διαφώνησαν με το σενάριο σχετικά με τον χρόνο που οι πληροφορίες αναμένονταν να πάψουν να είναι εμπιστευτικές. Ορισμένοι ερωτηθέντες εξέφρασαν την άποψη ότι η απαίτηση για ακριβή ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες παύουν να είναι εμπιστευτικές δεν ενέπιπτε στην εντολή της ΕΑΚΑΑ και ότι υπήρχαν επίσης νομικοί και κανονιστικοί κίνδυνοι. Οι ίδιοι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ότι η απαίτηση του κανονισμού MAR προκειμένου να απαλλαγεί από υποχρεώσεις το πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούται όταν έχει αρχίσει η συναλλαγή κατά την καθορισμένη ημερομηνία. Μια ομάδα ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι διατάξεις σχετικά με τη μορφή των καταχωρίσεων ήταν επαχθείς. Άλλη ομάδα ερωτηθέντων διατύπωσε επίσης ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τις διατάξεις για τις γραπτές καταχωρίσεις. Μαζί με τα σχέδια τεχνικών προτύπων και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ υπέβαλε εκτίμηση επιπτώσεων, καθώς και ανάλυση του κόστους και του οφέλους σε σχέση με τα σχέδια τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή. Το εκτιμώμενο κόστος των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έχει καθοριστεί από την ΕΑΚΑΑ σε έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων. Παρά το γεγονός ότι προτιμούν στρατηγική απαλλαγής από υποχρεώσεις, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι δεν πίστευαν ότι η έλλειψή της θα επηρέαζε σημαντικά την ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την προσυναλλακτική διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι επεσήμαναν ότι η έλλειψη τέτοιας στρατηγικής δεν θα άλλαζε δραματικά τις τρέχουσες πρακτικές της αγοράς και, ως εκ τούτου, οι πληροφορίες πιθανότατα δεν θα ήταν χαμηλότερης ποιότητας από τις σημερινές. Με άλλα λόγια, η επίδραση των τεχνικών προτύπων στην ποιότητα των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω βολιδοσκοπήσεων της αγοράς θα ήταν πιθανότατα ελάχιστη. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού MAR η «βολιδοσκόπηση της αγοράς» περιγράφεται ως διαβίβαση πληροφοριών, πριν από την ανακοίνωση μιας συναλλαγής, με σκοπό την εκτίμηση του ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών για πιθανή συναλλαγή και των συνθηκών που σχετίζονται με αυτήν, όπως το ενδεχόμενο μέγεθος ή η τιμολόγησή της, σε EL 3 EL

5 έναν ή περισσότερους δυνητικούς επενδυτές. Ο κανονισμός MAR προβλέπει πλαίσιο εντός του οποίο μπορούν να γίνονται νόμιμα τέτοιες δημοσιοποιήσεις και, με την προϋπόθεση της τήρησης ορισμένων απαιτήσεων, οι συμμετέχοντες στην αγορά που αποκαλύπτουν πληροφορίες (DMP) μπορούν να τυγχάνουν προστασίας από παράνομη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών. Εντούτοις, όταν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπει ο κανονισμός MAR και που διευκρινίζονται περαιτέρω στα σχέδια τεχνικών προτύπων, οι DMP δεν μπορούν να τύχουν τέτοιας προστασίας. Το άρθρο 1 υποχρεώνει τους DMP να επανεξετάζουν και, εάν απαιτείται, να ενημερώνουν τακτικά τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που καθιερώνουν προς συμμόρφωση με το άρθρο 11 παράγραφοι 4 έως 6 και 8 του κανονισμού MAR. Στο άρθρο 2 καθορίζονται οι διαδικασίες για τον σκοπό της διεξαγωγής βολιδοσκοπήσεων της αγοράς. Καθορίζονται επίσης τα μέσα και οι περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητα τα στοιχεία καταγραφής. Το άρθρο 3 αφορά το τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών προς κοινοποίηση στα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς. Το άρθρο 4 υποχρεώνει τον συμμετέχοντα της αγοράς που αποκαλύπτει πληροφορίες να καταρτίσει κατάλογο με προκαθορισμένα στοιχεία για πρόσωπα στα οποία έχουν αποκαλυφθεί πληροφορίες κατά τη διάρκεια της βολιδοσκόπησης της αγοράς. Περιλαμβάνει επίσης κανόνες για τις περιπτώσεις που οι επενδυτές έχουν ενημερώσει τους συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες ότι δεν επιθυμούν να λάβουν βολιδοσκοπήσεις της αγοράς. Το άρθρο 5 περιλαμβάνει κατάλογο πληροφοριακών στοιχείων προς κοινοποίηση στον παραλήπτη όταν οι πληροφορίες πάψουν να είναι προνομιακές. Το άρθρο 6 περιλαμβάνει απαιτήσεις τήρησης αρχείων που απευθύνονται στους συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τα αρχεία, τα οποία καλύπτει το εν λόγω άρθρο, είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήσεως. Το άρθρο 7 προβλέπει ότι ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 4 EL

6 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν στις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ 2, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Οι κατάλληλες ρυθμίσεις, διαδικασίες και απαιτήσεις τήρησης αρχείων είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων βολιδοσκόπησης της αγοράς. Στο πλαίσιο των κατάλληλων ρυθμίσεων, οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες, θα πρέπει να καθορίζουν διαδικασίες περιγραφής του τρόπου με τον οποίο διεξάγονται οι βολιδοσκοπήσεις της αγοράς. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καθορίζουν ένα τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών που πρέπει να παρέχεται και να ζητείται από τα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, εξασφαλίζοντας ότι δεν διαδίδονται περιττές και δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες και ότι όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο πληροφοριών. (2) Είναι απαραίτητο να υπάρχει βεβαιότητα όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών που κοινοποιούνται κατά τη διάρκεια των βολιδοσκοπήσεων της αγοράς. Συνεπώς, όταν οι βολιδοσκοπήσεις της αγοράς διεξάγονται τηλεφωνικά και ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες έχει πρόσβαση σε 2 ΕΕ L 173 της , σ. 1. EL 5 EL

7 ηχογραφούμενες τηλεφωνικές γραμμές, ο εν λόγω συμμετέχων πρέπει να χρησιμοποιεί αυτές τις γραμμές. Όταν οι βολιδοσκοπήσεις της αγοράς διεξάγονται μέσω άλλων διαύλων πλην ηχογραφούμενων τηλεφωνικών γραμμών, τα αρχεία επικοινωνίας για βολιδοσκόπηση της αγοράς θα πρέπει να τηρούνται ως αρχεία ήχου ή βίντεο ή σε γραπτή μορφή. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, όταν η βολιδοσκόπηση της αγοράς γίνεται μέσω ηχογραφούμενης τηλεφωνικής γραμμής ή χρησιμοποιείται ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση, το πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς θα πρέπει να δίνει τη συγκατάθεσή του για την εγγραφή. (3) Για να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση υπόνοιας κατάχρησης της αγοράς, οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες θα πρέπει, για κάθε βολιδοσκόπηση της αγοράς, να τηρούν αρχείο των προσώπων που έλαβαν τη βολιδοσκόπηση. (4) Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αθέμιτης αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών, οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες θα πρέπει να τηρούν αρχείο των πιθανών επενδυτών που τους έχουν ενημερώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν βολιδοσκοπήσεις της αγοράς. Οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζουν την επιθυμία τους να μην λαμβάνουν βολιδοσκοπήσεις της αγοράς για όλες τις πιθανές συναλλαγές ή συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών. (5) Κατά την πραγματοποίηση βολιδοσκοπήσεων της αγοράς οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες θα πρέπει να είναι σε θέση να στηριχθούν στο τεκμήριο ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποκαλύπτονται στη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Στο πλαίσιο αυτό, ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες θα πρέπει να θεωρείται ότι ενεργεί κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του, μόνο εφόσον τηρούνται όλες οι απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων τήρησης αρχείων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2016 και στον παρόντα κανονισμό. (6) Δεδομένου ότι η εκτίμηση του τι συνιστά προνομιακή πληροφορία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2016, ενδέχεται να είναι σύνθετη, οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες θα πρέπει να τηρούν αρχεία για όλες τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες θεωρεί ότι δεν συνεπάγονται αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών. Τα αρχεία αυτά βοηθούν τους συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ορθής συμπεριφοράς στις αρμόδιες αρχές, ιδίως όταν η φύση των πληροφοριών αλλάζει μετά τη βολιδοσκόπηση της αγοράς ή όταν η αρμόδια αρχή επιθυμεί να επανεξετάσει τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των πληροφοριών. (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή. (8) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους EL 6 EL

8 και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3. (9) Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι απαραίτητο ο παρών κανονισμός να τεθεί σε ισχύ επειγόντως και οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να αρχίσουν να εφαρμόζονται την ίδια ημερομηνία με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Γενικές απαιτήσεις Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες εξασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις και οι διαδικασίες που καθιερώνουν προς συμμόρφωση με το άρθρο 11 παράγραφοι 4, 5, 6 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 επανεξετάζονται και ενημερώνονται τακτικά όταν είναι αναγκαίο. Άρθρο 2 Διαδικασίες για τη διεξαγωγή βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 1. Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες καθιερώνουν διαδικασίες περιγραφής του τρόπου με τον οποίο διεξάγονται οι βολιδοσκοπήσεις της αγοράς. Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούν πληροφορίες για τους σκοπούς των βολιδοσκοπήσεων της αγοράς στα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση προφορικά, σε συναντήσεις με φυσική παρουσία, με τηλεφωνική κλήση ή βιντεοκλήση, γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή μέσω άλλης μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 2. Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες καθιερώνουν διαδικασίες διεξαγωγής βολιδοσκοπήσεων της αγοράς τηλεφωνικά, εξασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ηχογραφούμενες τηλεφωνικές γραμμές, όταν ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες έχει πρόσβαση σε τέτοιες γραμμές και τα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για καταγραφή της συνομιλίας. 3. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή με άλλη εργασιακή σχέση για συμμετέχοντα της αγοράς ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά εξοπλισμό που παρέχεται από τον συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες όταν καλούν ή δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και 3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 84). EL 7 EL

9 κατά την ηλεκτρονική τους επικοινωνία, για τους σκοπούς των βολιδοσκοπήσεων της αγοράς. Άρθρο 3 Τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών προς κοινοποίηση σε πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς 1. Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες εφαρμόζουν διαδικασίες ανταλλαγής τυποποιημένου συνόλου πληροφοριών με τα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς κατά τη διάρκεια των εν λόγω βολιδοσκοπήσεων, με προκαθορισμένη ακολουθία. 2. Το τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται από τον συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες για κάθε βολιδοσκόπηση της αγοράς, πριν από τη διεξαγωγή της εν λόγω βολιδοσκόπησης της αγοράς. Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες χρησιμοποιεί το εν λόγω τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών για όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν αυτήν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς. 3. Εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες θεωρούν ότι η βολιδοσκόπηση της αγοράς απαιτεί αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών, το τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει και περιορίζεται στα παρακάτω, με τη σειρά που αναφέρονται: α) δήλωση που διευκρινίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιείται για τους σκοπούς βολιδοσκόπησης της αγοράς, β) όταν η βολιδοσκόπηση της αγοράς διεξάγεται μέσω ηχογραφούμενης τηλεφωνικής γραμμής ή χρησιμοποιείται ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση, δήλωση ότι η συνομιλία καταγράφεται και συγκατάθεση του προσώπου που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς να ηχογραφηθεί η συνομιλία, γ) αίτημα και επιβεβαίωση από τον αποδέκτη της επικοινωνίας ότι ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες επικοινωνεί με πρόσωπο το οποίο ο πιθανός επενδυτής εμπιστεύεται να λάβει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, και απάντηση στο εν λόγω αίτημα, δ) δήλωση που διευκρινίζει ότι, εάν ο αποδέκτης της επικοινωνίας συμφωνήσει να λάβει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, ο εν λόγω αποδέκτης θα λάβει πληροφορίες που ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες θεωρεί προνομιακές, καθώς και αναφορά στην υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ε) όπου είναι δυνατόν, εκτίμηση για το πότε οι πληροφορίες θα πάψουν να είναι προνομιακές πληροφορίες, τους παράγοντες που ενδέχεται να μεταβάλουν αυτήν την εκτίμηση και, σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς θα ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στην εν λόγω εκτίμηση, EL 8 EL

10 στ) δήλωση που ενημερώνει το πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχεία β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ζ) αίτημα για συγκατάθεση του προσώπου που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς για λήψη προνομιακών πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, και απάντηση στο εν λόγω αίτημα, η) όταν παρέχεται η συγκατάθεση που απαιτείται σύμφωνα με το στοιχείο ζ), τις πληροφορίες που κοινοποιούνται για τους σκοπούς της βολιδοσκόπησης της αγοράς, προσδιορίζοντας τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί προνομιακές ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες. 4. Εάν ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες θεωρεί ότι η βολιδοσκόπηση της αγοράς δεν απαιτεί αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών, το τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει και περιορίζεται στα παρακάτω, με τη σειρά που αναφέρονται: α) δήλωση που διευκρινίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιείται για τους σκοπούς βολιδοσκόπησης της αγοράς, β) όταν η βολιδοσκόπηση της αγοράς διεξάγεται μέσω ηχογραφούμενης τηλεφωνικής γραμμής ή χρησιμοποιείται ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση, δήλωση ότι η συνομιλία καταγράφεται και συγκατάθεση του προσώπου που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς να ηχογραφηθεί η συνομιλία, γ) αίτημα και επιβεβαίωση από τον αποδέκτη της επικοινωνίας ότι ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες επικοινωνεί με πρόσωπο το οποίο ο πιθανός επενδυτής εμπιστεύεται να λάβει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, και απάντηση στο εν λόγω αίτημα, δ) δήλωση που διευκρινίζει ότι, εάν ο αποδέκτης της επικοινωνίας συμφωνήσει να λάβει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, ο εν λόγω αποδέκτης θα λάβει πληροφορίες που ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες δεν θεωρεί προνομιακές, καθώς και αναφορά στην υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ε) αίτημα για συγκατάθεση του προσώπου που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς να προχωρήσει η διεξαγωγή της βολιδοσκόπησης και απάντηση στο εν λόγω αίτημα, στ) όταν παρέχεται η συγκατάθεση που απαιτείται σύμφωνα με το στοιχείο ε), τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται για τους σκοπούς της βολιδοσκόπησης της αγοράς. 5. Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες διασφαλίζει ότι, για την ίδια βολιδοσκόπηση της αγοράς, κοινοποιείται σε όλα τα πρόσωπα που τη λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο πληροφοριών. EL 9 EL

11 Άρθρο 4 Δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς 1. Για κάθε βολιδοσκόπηση της αγοράς που πραγματοποιείται, ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες καταρτίζει κατάλογο που περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: α) τα ονόματα όλων των φυσικών και νομικών προσώπων στα οποία έχουν αποκαλυφθεί οι πληροφορίες κατά τη διάρκεια της βολιδοσκόπησης της αγοράς, β) την ημερομηνία και την ώρα κάθε κοινοποίησης πληροφοριών η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ή μετά τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς τα οποία χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτής. 2. Οι συμμετέχοντες στην αγορά που αποκαλύπτουν πληροφορίες καταρτίζουν κατάλογο δυνητικών επενδυτών οι οποίοι τους έχουν ενημερώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν βολιδοσκοπήσεις της αγοράς ούτε για όλες τις δυνητικές συναλλαγές ούτε για συγκεκριμένα είδη δυνητικών συναλλαγών. Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες απέχει από την κοινοποίηση πληροφοριών για τους σκοπούς βολιδοσκοπήσεων της αγοράς στους εν λόγω δυνητικούς επενδυτές. Άρθρο 5 Διαδικασία γνωστοποίησης όταν οι πληροφορίες έχουν παύσει να είναι προνομιακές Όταν οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες εκτιμούν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι οι προνομιακές πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια βολιδοσκόπησης της αγοράς έχουν παύσει να είναι προνομιακές, παρέχουν στο πρόσωπο που έλαβε τη βολιδοσκόπηση της αγοράς τις παρακάτω πληροφορίες: α) ταυτότητα του συμμετέχοντος στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες, β) προσδιορισμό της συναλλαγής που αποτελεί αντικείμενο της βολιδοσκόπησης της αγοράς, γ) ημερομηνία και ώρα της βολιδοσκόπησης της αγοράς, δ) το γεγονός ότι οι αποκαλυφθείσες πληροφορίες έχουν παύσει να είναι προνομιακές, ε) ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες έπαυσαν να είναι προνομιακές. Άρθρο 6 Απαιτήσεις τήρησης αρχείων 1. Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες διασφαλίζουν ότι τηρούνται αρχεία με τις παρακάτω πληροφορίες σε σταθερό μέσο που εξασφαλίζει προσβασιμότητα και αναγνωσιμότητα καθόλη την περίοδο τήρησης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014: EL 10 EL

12 α) τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, β) το τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών που καθορίζονται για κάθε βολιδοσκόπηση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 3, γ) τα δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4, δ) όλες τις κοινοποιήσεις πληροφοριών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του συμμετέχοντος στην αγορά που αποκαλύπτει πληροφορίες και όλων των προσώπων που έλαβαν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς για τους σκοπούς της βολιδοσκόπησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγράφων που δόθηκαν από τον συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες στα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, ε) τις πληροφορίες που οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν κατά τη βολιδοσκόπηση της αγοράς έπαυσαν να είναι προνομιακές, καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο Για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες τηρεί: α) εάν οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν τηλεφωνικά μέσω ηχογραφούμενων γραμμών, τις καταγραφές των τηλεφωνικών συνομιλιών υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα στα οποία κοινοποιούνται οι πληροφορίες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για καταγραφή, β) εάν οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν γραπτώς, αντίγραφο της αλληλογραφίας, γ) εάν οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένων ή ηχογραφημένων συναντήσεων, τις καταγραφές των συναντήσεων αυτών υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα στα οποία κοινοποιούνται οι πληροφορίες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για καταγραφή, δ) εάν οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μη καταγεγραμμένων συναντήσεων ή τηλεφωνικών συνομιλιών, τα γραπτά πρακτικά ή τις σημειώσεις από αυτές τις συναντήσεις ή τηλεφωνικές συνομιλίες. 3. Τα γραπτά πρακτικά ή οι σημειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) συντάσσονται από τον συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες και υπογράφονται δεόντως τόσο από τον ίδιο όσο και από το πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς και περιλαμβάνουν: α) την ημερομηνία και ώρα της συνάντησης ή της τηλεφωνικής συνομιλίας, καθώς και την ταυτότητα των συμμετεχόντων, β) τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που σχετίζονται με τη βολιδοσκόπηση της αγοράς οι οποίες αντηλλάγησαν μεταξύ του συμμετέχοντος στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες και του προσώπου που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς κατά τη διάρκεια της βολιδοσκόπησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στο πρόσωπο EL 11 EL

13 που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς και ζητήθηκαν από το πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς σύμφωνα με το τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 3, γ) κάθε έγγραφο και υλικό που παρέχεται από τον συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες στο πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς κατά τη διάρκεια της βολιδοσκόπησης της αγοράς. Εάν ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες και το πρόσωπο που λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς δεν έχουν συμφωνήσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη βολιδοσκόπηση της αγοράς σχετικά με το περιεχόμενο των γραπτών πρακτικών ή των σημειώσεων, ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες καταγράφει μια εκδοχή των γραπτών πρακτικών ή των σημειώσεων που υπογράφεται από τον συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες καθώς και μια εκδοχή υπογεγραμμένη από το πρόσωπο που έλαβε τη βολιδοσκόπηση της αγοράς. Όταν το πρόσωπο που έλαβε τη βολιδοσκόπηση της αγοράς δεν έχει παράσχει στον συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες υπογεγραμμένη εκδοχή των γραπτών πρακτικών ή των σημειώσεων εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες τηρεί αντίγραφο της γραπτής εκδοχής των πρακτικών ή των σημειώσεων, υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα στην αγορά. 4. Τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κατόπιν αιτήσεως. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER EL 12 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.6.2016 L 160/29 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/960 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.6.2016 L 160/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/959 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, όσον αφορά τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2016 (OR. en) 9164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9933/16 EF 164 ECOFIN 561 CODEC 829 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4407 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10068/16 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12866/17 EF 223 ECOFIN 782 DELACT 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13910/16 EF 325 ECOFIN 988 DELACT 224 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2016 L 173/47 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την κατάλληλη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2016 C(2016) 3944 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11316/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2017 L 148/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.8.2018 L 202/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1105 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Αυγούστου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14746/17 EF 294 ECOFIN 997 DACT 227 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8590/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ECOFIN 292 STATIS 41 UEM 110 DELACT 47 Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/224 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10906/17 EF 150 ECOFIN 613 DELACT 120 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10688/17 PECHE 271 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12552/15 PECHE 326 DELACT 127 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10246/16 EF 190 ECOFIN 613 DELACT 117 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.2.2019 C(2019) 904 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.2.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9936/15 EF 115 ECOFIN 486 DELACT 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10024/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. el) 8807/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 243 AGRIFIN 46 AGRIORG 48 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10899/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN 43 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.11.2017 C(2017) 7684 final COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of 17.11.2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11721/17 ENV 715 ENT 181 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14550/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 639 AGRIORG 114 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2017 C(2017) 1658 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.3.2017 για την τροποποίηση των κατ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4389 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0289 (NLE) 11354/18 CCG 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7528/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3759 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3759 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10044/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2018 (OR. en) 11190/18 ADD 1 EF 200 ECOFIN 734 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4434 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en) 8569/16 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12652/16 AGRI 506 AGRIORG 77 DACT 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 C(2016) 3821 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13457/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα