Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 23 Ιουνίου 2017 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C(2017) 4250 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. συνημμ.: C(2017) 4250 final 10731/17 γπ DGG 1C EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2017) 4250 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Το άρθρο 28 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει, μετά την υποβολή σχεδίων προτύπων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, κατ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της ΕΑΤ, η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών από την παραλαβή των σχεδίων προτύπων αν θα εγκρίνει τα υποβληθέντα σχέδια. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει τα σχέδια προτύπων μόνον εν μέρει, ή με τροποποιήσεις, εάν το απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η ΕΑΤ πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. Στις 11 Δεκεμβρίου 2015, αναρτήθηκε έγγραφο διαβούλευσης στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ και η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 11 Μαρτίου Επιπλέον, η ΕΑΤ κάλεσε την ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων της, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, να εκθέσει τις απόψεις της επ αυτών. Μαζί με τα σχέδια τεχνικών προτύπων, η ΕΑΤ υπέβαλε επεξήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων για την εκπόνηση του τελικού σχεδίου τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Μαζί με τα σχέδια τεχνικών προτύπων, και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η ΕΑΤ υπέβαλε εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία περιλάμβανε ανάλυση του κόστους και των ωφελειών όσον αφορά τα σχέδια τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή. Η εν λόγω ανάλυση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση σελίδες της δέσμης του τελικού σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (ΡΤΠ) προσδιορίζουν το πλαίσιο για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών όσον αφορά EL 2 EL

4 τον μηχανισμό διαβατηρίου δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 5 της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Ειδικότερα, τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα ορίζουν τις πληροφορίες τις οποίες οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους και, στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ των κοινοποιήσεων που αφορούν την ίδρυση υποκαταστήματος, τον ορισμό αντιπροσώπων και/ή διανομέων, καθώς και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Τέλος, τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα προσδιορίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι κοινοποιήσεις από πλευράς μορφοτύπου, διαύλου διαβίβασης και γλώσσας. EL 3 EL

5 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ 1, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών και να διασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσματική διαδικασία κοινοποίησης των ιδρυμάτων πληρωμών που σκοπεύουν να ασκήσουν το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε διασυνοριακή βάση, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το πλαίσιο για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και των κρατών μελών υποδοχής, καθορίζοντας τον τρόπο, τα μέσα και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας, και ιδίως το πεδίο εφαρμογής και τη διαχείριση των υποβαλλόμενων πληροφοριών, περιλαμβανομένων της κοινής ορολογίας και των τυποποιημένων υποδειγμάτων κοινοποίησης. (2) Για τους σκοπούς της εξασφάλισης κοινής ορολογίας και τυποποιημένων υποδειγμάτων κοινοποίησης, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν ορισμένοι τεχνικοί όροι ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των αιτήσεων υποκαταστημάτων, υπηρεσιών και αντιπροσώπων όσον αφορά τα ιδρύματα πληρωμών που επιθυμούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους σε άλλο κράτος μέλος. (3) Η καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών που καλύπτουν τη γλώσσα και τα μέσα γνωστοποίησης των αιτήσεων διαβατηρίου μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής διευκολύνει την άσκηση του 1 ΕΕ L 337 της , σ. 35. EL 4 EL

6 δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης των αντίστοιχων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής. (4) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης θα πρέπει να απαιτείται να αξιολογούν την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται από ιδρύματα πληρωμών τα οποία σκοπεύουν να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των κοινοποιήσεων διαβατηρίου. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης θα πρέπει να ενημερώνουν τα ιδρύματα πληρωμών σχετικά με τα συγκεκριμένα σημεία ως προς τα οποία οι αιτήσεις διαβατηρίου θεωρούνται ελλιπείς ή ανακριβείς, προς διευκόλυνση της διαδικασίας εντοπισμού, επικοινωνίας και υποβολής των ελλιπών ή εσφαλμένων στοιχείων. Επιπλέον, η αξιολόγηση της πληρότητας και της ακρίβειας θα πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσματική διαδικασία κοινοποίησης προσδιορίζοντας με σαφήνεια ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών του ενός μηνός και των τριών μηνών, που αναφέρονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, την ημερομηνία παραλαβής αίτησης διαβατηρίου η οποία περιέχει πληροφορίες που αξιολογούνται ως πλήρεις και ακριβείς από τις αρμόδιες αρχές προέλευσης. (5) Σε περίπτωση που έχει κινηθεί διαδικασία επίλυσης διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης θα πρέπει να ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών ότι έχει αναβληθεί η λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση διαβατηρίου εν αναμονή επίλυσης διαφωνίας βάσει της εν λόγω διάταξης. (6) Προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική και ομαλή διαδικασία κοινοποίησης, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής να διενεργούν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366, οι πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εκάστοτε αίτηση διαβατηρίου θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια για τις αιτήσεις διαβατηρίου υποκαταστημάτων, αντιπροσώπων και υπηρεσιών, αντιστοίχως. Είναι επίσης σκόπιμο να παρέχονται τυποποιημένα υποδείγματα για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών. Τα εν λόγω υποδείγματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας, εάν διατίθεται. (7) Για τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των ιδρυμάτων πληρωμών που λειτουργούν διασυνοριακά σε διάφορα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί ο μορφότυπος του αντίστοιχου μοναδικού αριθμού αναγνώρισης που χρησιμοποιείται σε κάθε κράτος μέλος για την ταυτοποίηση των ιδρυμάτων πληρωμών, των υποκαταστημάτων τους ή των αντιπροσώπων που προσλαμβάνουν τα ιδρύματα πληρωμών για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής. 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 12). EL 5 EL

7 (8) Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα πληρωμών το οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του σε άλλο κράτος μέλος τροποποιήσει τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στην αρχική αίτηση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης θα πρέπει να διαβιβάσουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μόνον τις πληροφορίες που επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. (9) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3, εκτός από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, οι διαδικασίες για την κοινοποίηση διαβατηρίου των ιδρυμάτων πληρωμών εφαρμόζονται στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τηρουμένων των αναλογιών. Το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ ορίζει επίσης ότι οι διατάξεις που αφορούν τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου των ιδρυμάτων πληρωμών εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που διανέμουν ηλεκτρονικό χρήμα σε άλλο κράτος μέλος μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους. Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ προβλέπει ότι τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω πρακτόρων, ενώ έχουν την άδεια να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών μέσω πρακτόρων υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. Ως εκ τούτου, οι κοινοποιήσεις μεταξύ αρμόδιων αρχών θα πρέπει να διευκολύνονται όσον αφορά τις πληροφορίες που συνδέονται με την αίτηση διαβατηρίου ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με την πρόσληψη αντιπροσώπου για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή με τη διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος μέσω διανομέων που ενεργούν εξ ονόματός του σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που δικαιούνται να ασκούν τα εν λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. (10) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στην Επιτροπή. (11) Η ΕΑΤ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 3 Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της , σ. 7). EL 6 EL

8 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Κεφάλαιο 1 Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής όσον αφορά τις κοινοποιήσεις για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/ Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στις κοινοποιήσεις μεταξύ αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που διανέμουν ηλεκτρονικό χρήμα με πρόσληψη φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 4 και 5 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ και το άρθρο 111 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/ Το πεδίο εφαρμογής και η διαχείριση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο συνεργασίας που προσδιορίζεται στον παρόντα κανονισμό δεν έχει επιπτώσεις στις αρμοδιότητες των αρχών προέλευσης και υποδοχής, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2366. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: (a) (b) (c) (d) «αίτηση διαβατηρίου»: κάθε αίτηση διαβατηρίου υποκαταστήματος, αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών ή αίτηση διαβατηρίου αντιπροσώπου «αίτηση διαβατηρίου υποκαταστήματος»: αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και το οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος «αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών»: αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και το οποίο επιδιώκει να παράσχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος «αίτηση διαβατηρίου αντιπροσώπου»: αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και το οποίο επιδιώκει να EL 7 EL

9 παράσχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος με πρόσληψη αντιπροσώπου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας. Άρθρο 3 Γενικές απαιτήσεις 1. Οι κοινοποιήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 διαβιβάζονται μέσω των υποδειγμάτων που παρατίθενται στα παραρτήματα II, III, V και VI. 2. Οι κοινοποιήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 διαβιβάζονται μέσω των υποδειγμάτων που παρατίθενται στα παραρτήματα II, III, V και VI. 3. Οι κοινοποιήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 σε περίπτωση που ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος διανέμουν ηλεκτρονικό χρήμα με πρόσληψη φυσικού ή νομικού προσώπου διαβιβάζονται μέσω των υποδειγμάτων που παρατίθενται στα παραρτήματα IV και VI. 4. Τα υποδείγματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (a) (b) παρέχονται γραπτώς σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές τόσο του κράτους μέλους προέλευσης όσο και του κράτους μέλους υποδοχής διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, όταν τα εν λόγω μέσα είναι αποδεκτά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο το ίδρυμα πληρωμών σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών, και ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής εκ μέρους των εν λόγω αρμόδιων αρχών, ή διαβιβάζονται ταχυδρομικώς με βεβαίωση παραλαβής. 5. Κάθε αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες στις άλλες αρμόδιες αρχές τις ακόλουθες πληροφορίες: (a) (b) τις γλώσσες που γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι πληροφορίες και τα υποδείγματα, εάν υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, ή τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται οι πληροφορίες και τα υποδείγματα, εάν υποβάλλονται ταχυδρομικώς. Άρθρο 4 Αξιολόγηση της πληρότητας και της ακρίβειας 1. Μετά την παραλαβή της αίτησης διαβατηρίου από ίδρυμα πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης αξιολογούν την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/ Όταν οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση αξιολογούνται ως ελλιπείς ή ανακριβείς σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους EL 8 EL

10 προέλευσης ενημερώνει το ίδρυμα πληρωμών, χωρίς καθυστέρηση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι πληροφορίες θεωρούνται ελλιπείς ή ανακριβείς. 3. Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 θεωρείται ότι αρχίζουν από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους και ακριβούς αίτησης διαβατηρίου. Άρθρο 5 Επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών Σε περίπτωση κίνησης διαδικασίας επίλυσης διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με αίτηση διαβατηρίου από ίδρυμα πληρωμών δυνάμει του άρθρου 28 της εν λόγω οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών για την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με την αίτηση, εν αναμονή της επίλυσης της διαφωνίας βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Κεφάλαιο 2 Αίτηση διαβατηρίου υποκαταστήματος Άρθρο 6 Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, σε περίπτωση υποβολής αίτησης διαβατηρίου υποκαταστήματος από ίδρυμα πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες: (a) (b) (c) (d) (e) (f) την ημερομηνία παραλαβής πλήρους και ακριβούς αίτησης διαβατηρίου από το ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 4 το κράτος μέλος στο οποίο το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να δραστηριοποιηθεί το είδος της αίτησης διαβατηρίου την επωνυμία, τη διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον αριθμό άδειας λειτουργίας και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών στο κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με τους μορφότυπους που παρατίθενται στο παράρτημα I εάν υπάρχει, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών που υποβάλλει την κοινοποίηση υποκαταστήματος EL 9 EL

11 (g) (h) (i) (j) (k) (l) τη διεύθυνση του υποκαταστήματος που θα εγκατασταθεί στο κράτος μέλος υποδοχής την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήματος που θα ιδρυθεί στο κράτος μέλος υποδοχής τις υπηρεσίες πληρωμών που θα παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος που θα ιδρυθεί στο κράτος μέλος υποδοχής επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει πρόβλεψη προϋπολογισμού για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη, το οποίο καταδεικνύει την ικανότητα του υποκαταστήματος να χρησιμοποιεί κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, πόρους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του στο κράτος μέλος υποδοχής περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διοικητικής οργάνωσης και διαχείρισης κινδύνου, η οποία να καταδεικνύει ότι το εν λόγω οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, οι μηχανισμοί ελέγχου και οι διαδικασίες είναι αναλογικά, κατάλληλα, ορθά και επαρκή για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής και πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης για την πρόθεσή του να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σε άλλες οντότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Άρθρο 7 Διαβίβαση πληροφοριών 1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις πληροφορίες του άρθρου 6 μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα II και ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών ότι έχουν διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες. 4 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της , σ. 73). EL 10 EL

12 2. Σε περίπτωση γνωστοποίησης πολλαπλών κοινοποιήσεων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, χρησιμοποιώντας τα πεδία που παρατίθενται στο παράρτημα II. Άρθρο 8 Γνωστοποίηση αλλαγών στην αίτηση 1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ίδρυμα πληρωμών ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν τις εν λόγω σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν τις σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής συμπληρώνοντας μόνον τα μέρη του υποδείγματος του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού τα οποία επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές. Άρθρο 9 Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων του ιδρύματος πληρωμών στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού. Κεφάλαιο 3 Αίτηση διαβατηρίου αντιπροσώπου Άρθρο 10 Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, σε περίπτωση υποβολής αίτησης διαβατηρίου αντιπροσώπου από ίδρυμα πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες: (a) (b) (c) την ημερομηνία παραλαβής πλήρους και ακριβούς αίτησης διαβατηρίου από το ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 4 το κράτος μέλος στο οποίο το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να δραστηριοποιηθεί με πρόσληψη αντιπροσώπου το είδος της αίτησης διαβατηρίου EL 11 EL

13 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) τη φύση της αίτησης διαβατηρίου και, σε περίπτωση που η χρήση του αντιπροσώπου στο κράτος μέλος υποδοχής δεν συνεπάγεται εγκατάσταση, περιγραφή των περιστάσεων που λαμβάνει υπόψη η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης κατά την αξιολόγηση που διενεργεί την επωνυμία, τη διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον αριθμό άδειας λειτουργίας και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών στο κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με τους μορφότυπους που παρατίθενται στο παράρτημα I εάν υπάρχει, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών που υποβάλλει την κοινοποίηση διαβατηρίου αντιπροσώπου την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου που προσλαμβάνεται από το ίδρυμα πληρωμών τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του αντιπροσώπου στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα I κατά περίπτωση, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων διαχείρισης για το κεντρικό σημείο επαφής, σε περίπτωση που έχει οριστεί κεντρικό σημείο επαφής σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 τις υπηρεσίες πληρωμών που θα παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής με την πρόσληψη του αντιπροσώπου περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που θα εφαρμόζει ο αντιπρόσωπος προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που προβλέπει η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 (m) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων διαχείρισης του αντιπροσώπου που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και, για τους αντιπροσώπους που δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, αποδείξεις καταλληλότητας και εντιμότητας αυτών. 2. Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος προέλευσης για την πρόθεσή του να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σε άλλες οντότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. EL 12 EL

14 Άρθρο 11 Διαβίβαση πληροφοριών 1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις πληροφορίες του άρθρου 10 μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα III και ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών ότι έχουν διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες. 2. Σε περίπτωση γνωστοποίησης πολλαπλών κοινοποιήσεων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, χρησιμοποιώντας τα πεδία που παρατίθενται στο παράρτημα III. Άρθρο 12 Γνωστοποίηση αλλαγών στην αίτηση 1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ίδρυμα πληρωμών ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση διαβατηρίου αντιπροσώπου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν τις εν λόγω σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν τις σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής συμπληρώνοντας μόνον τα μέρη του υποδείγματος του παραρτήματος III τα οποία επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές. Άρθρο 13 Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των δραστηριοτήτων του αντιπροσώπου Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων του ιδρύματος πληρωμών μέσω αντιπροσώπου στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού. Κεφάλαιο 4 Αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών Άρθρο 14 Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, σε περίπτωση υποβολής αίτησης διαβατηρίου υπηρεσιών από ίδρυμα πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες: EL 13 EL

15 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) την ημερομηνία παραλαβής πλήρους και ακριβούς αίτησης διαβατηρίου από το ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 4 το κράτος μέλος στο οποίο το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες το είδος της αίτησης διαβατηρίου την επωνυμία, τη διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον αριθμό άδειας λειτουργίας και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών στο κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με τους μορφότυπους που παρατίθενται στο παράρτημα I εάν υπάρχει, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών που υποβάλλει την αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της παροχής υπηρεσιών στο κράτος μέλος υποδοχής την/τις υπηρεσία(-ες) πληρωμών που θα παρέχεται(-ονται) στο κράτος μέλος υποδοχής. 2. Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης για την πρόθεσή του να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σε άλλες οντότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Άρθρο 15 Διαβίβαση πληροφοριών 1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις πληροφορίες του άρθρου 14 μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα V και ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών ότι έχουν διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες. 2. Σε περίπτωση γνωστοποίησης πολλαπλών κοινοποιήσεων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, χρησιμοποιώντας τα πεδία που παρατίθενται στο παράρτημα V. Άρθρο 16 Γνωστοποίηση αλλαγών σε αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών 1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ίδρυμα πληρωμών ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν τις εν λόγω σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. EL 14 EL

16 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν τις σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής συμπληρώνοντας μόνον τα μέρη του υποδείγματος του παραρτήματος V τα οποία επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές. Κεφάλαιο 5 Τελικές διατάξεις Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER EL 15 EL

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13910/16 EF 325 ECOFIN 988 DELACT 224 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2016 (OR. en) 9164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9933/16 EF 164 ECOFIN 561 CODEC 829 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14746/17 EF 294 ECOFIN 997 DACT 227 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2018 C(2018) 256 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.1.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2016 C(2016) 3944 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10688/17 PECHE 271 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10068/16 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11316/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.8.2018 L 202/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1105 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Αυγούστου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4434 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. el) 8807/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 243 AGRIFIN 46 AGRIORG 48 DACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4407 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7436 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7436 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14377/17 EF 279 ECOFIN 942 DELACT 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10899/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN 43 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8590/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ECOFIN 292 STATIS 41 UEM 110 DELACT 47 Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/382 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/586 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12866/17 EF 223 ECOFIN 782 DELACT 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2018 (OR. en) 11190/18 ADD 1 EF 200 ECOFIN 734 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12552/15 PECHE 326 DELACT 127 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3759 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3759 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10044/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6102/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13457/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6652 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6652 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12966/17 EF 229 ECOFIN 796 DELACT 182 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9936/15 EF 115 ECOFIN 486 DELACT 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10906/17 EF 150 ECOFIN 613 DELACT 120 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 5646 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 5646 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2019 (OR. en) 11607/19 TRANS 420 DELACT 153 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6120/15 SPG 7 WTO 45 DELACT 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14550/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 639 AGRIORG 114 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 73/20 15.3.2019 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/410 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη δομή των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2019 C(2019) 646 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.1.2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10024/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 3881 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 3881 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10393/17 PECHE 256 DACT 106 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7528/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2017 C(2017) 1658 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.3.2017 για την τροποποίηση των κατ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 254/2 28.8.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 926/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 9030/16 EF 121 ECOFIN 402 DELACT 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - C(2012) 4297 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - C(2012) 4297 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2012 (02.07) (OR. en) 12020/12 AGRI 453 AGRIORG 110 AGRILEG 100 DELACT 30 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/224 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.2.2019 C(2019) 904 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.2.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2016 L 173/47 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την κατάλληλη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12297/17 DRS 55 ECOFIN 727 EF 196 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα