Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 2 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση αυτή, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος, αποφασίσει ομόφωνα την παράταση της περιόδου αυτής. (2) Η συμφωνία αποχώρησης, όπως έχει συμφωνηθεί από τους διαπραγματευτές περιέχει ρυθμίσεις που επιτρέπουν την εφαρμογή διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν η εν λόγω συμφωνία τεθεί σε ισχύ, η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου θα ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη μεταβατική περίοδο σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία και θα πάψει να ισχύει μετά το τέλος της εν λόγω περιόδου. (3) Με την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), τον κανονισμό (EE) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ) θεσπίστηκε ολοκληρωμένο ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την έγκριση τύπου της ΕΕ. ( 1 ) ΕΕ C 440 της , σ. 95. ( 2 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου ( 3 ) Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 263 της , σ. 1). ( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 60 της , σ. 1). ( 5 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60 της , σ. 52). ( 6 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της , σ. 53).

2 L 8 I/ (4) Οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις αφήνουν στους κατασκευαστές την επιλογή της ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου από την οποία θα λάβουν έγκριση τύπου για να μπορούν να διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης μηχανοκίνητα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες. (5) Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, αν δεν θεσπιστούν ειδικές διατάξεις, θα έχει ως αποτέλεσμα οι εγκρίσεις τύπου ΕΚ και οι εγκρίσεις τύπου ΕΕ που έχουν ήδη χορηγηθεί από την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου («αρχή έγκρισης τύπου ΗΒ»), σε συμφωνία με ρυθμιστικές πράξεις της Ένωσης, να μην μπορούν πλέον να διασφαλίσουν την πρόσβαση των προϊόντων στην αγορά της Ένωσης. Τέτοιες εγκρίσεις τύπου διαθέτουν και κατασκευαστές που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Μολονότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συμφωνία με ρυθμιστικές πράξεις της Ένωσης μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης έως ότου η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις προκειμένου να διευκολυνθεί η διάθεση στην αγορά της Ένωσης των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων, των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων μετά από αυτήν την ημερομηνία. (6) Η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου δεν προβλέπει προς το παρόν τη δυνατότητα της επανέγκρισης τύπων που έχουν ήδη εγκριθεί αλλού στην Ένωση. Ωστόσο, οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την παραγωγή οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που βασίζονται ήδη σε εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί από την αρχή έγκρισης τύπου ΗΒ, αλλά και να συνεχίσουν να διαθέτουν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες στην αγορά της Ένωσης. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στους κατασκευαστές να λάβουν νέες εγκρίσεις τύπου από τις αρχές έγκρισης τύπου των κρατών μελών της Ένωσης εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. (7) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία ως προς την επιλογή της νέας ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου. Για την ακρίβεια, η επιλογή του κατασκευαστή δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη συναίνεση της αρχής έγκρισης τύπου ΗΒ ή από την ύπαρξη τυχόν ρυθμίσεων μεταξύ της αρχής έγκρισης τύπου ΗΒ και της νέας ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου. (8) Προκειμένου να παρέχεται η αναγκαία ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν, με διαφανή τρόπο, ίσοι όροι οι οποίοι θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη. (9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της παραγωγής και της διάθεσης των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων στην αγορά, οι απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν οι εν λόγω τύποι τους προκειμένου να εγκριθούν από την αρχή έγκρισης τύπου κράτους μέλους εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είναι οι απαιτήσεις που ισχύουν για τη διάθεση νέων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων στην αγορά και όχι οι απαιτήσεις που ισχύουν για νέους τύπους. (10) Οι απαιτήσεις για νέα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες ισχύουν εξίσου και για τους κατασκευαστές που διαθέτουν εγκρίσεις τύπου οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, ο καθορισμός των ίδιων απαιτήσεων για την έγκριση τύπων βάσει του παρόντος κανονισμού, όπως και για τη διάθεση νέων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων στην αγορά έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των κατασκευαστών που θίγονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και των κατασκευαστών που διαθέτουν εγκρίσεις τύπου οι οποίες έχουν χορηγηθεί από κράτη μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. (11) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτρέπει τους κατασκευαστές οχημάτων από το να υποβάλουν οικειοθελώς αίτηση για ενωσιακή έγκριση τύπου οχήματος που έχει ήδη εγκριθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις που ισχύουν για νέους τύπους συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, εφόσον ο τύπος οχήματος εξακολουθεί να είναι κατά τα άλλα πανομοιότυπος με τον τύπο που εγκρίθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. (12) Οι εγκρίσεις των αιτήσεων που αφορούν παντελώς νέους τύπους οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. (13) Για τις εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται στις εκθέσεις δοκιμών που έχουν ήδη υποβληθεί για να χορηγηθούν οι εγκρίσεις τύπου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον οι απαιτήσεις που αποτελούν τη βάση των εν λόγω εκθέσεων δοκιμών δεν έχουν μεταβληθεί. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της χρήσης των εκθέσεων δοκιμών που έχουν εκδοθεί από την τεχνική υπηρεσία που κοινοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει εξαίρεση από τη διάταξη που προβλέπει ότι η εν λόγω τεχνική υπηρεσία πρέπει να ορίζεται από την αρχή που χορηγεί την έγκριση τύπου και πρέπει να κοινοποιείται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή. Προκειμένου να καλυφθεί και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου θα έχει παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει εξαίρεση από τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τον ορισμό και την κοινοποίηση τεχνικών υπηρεσιών τρίτων χωρών.

3 L 8 I/3 (14) Παράλληλα, δεδομένου ότι οι ενωσιακές αρχές έγκρισης τύπου αναμένεται να έχουν την πλήρη ευθύνη για τις νέες ενωσιακές εγκρίσεις τύπου που χορηγούν, οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να έχουν και τη διακριτική ευχέρεια να απαιτούν τη διεξαγωγή νέων δοκιμών για οποιοδήποτε στοιχείο της έγκρισης τύπου, όπως θεωρούν απαραίτητο. (15) Στον βαθμό που ο παρών κανονισμός δεν ορίζει διαφορετικά, οι γενικοί κανόνες για την έγκριση τύπου ΕΚ και την έγκριση τύπου ΕΕ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. (16) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ρόλος που ανατίθεται στις αρχές έγκρισης τύπου δεν σταματά στην παραγωγή ή διάθεση οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων στην αγορά, αλλά εκτείνεται επί πολλά χρόνια για τα προϊόντα αυτά μετά τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων. Η διάταξη αυτή ισχύει ιδίως σε σχέση με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης κατά τη χρήση των οχημάτων που εμπίπτουν στην οδηγία 2007/46/ΕΚ και σε σχέση με την υποχρέωση πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης και τις πιθανές ανακλήσεις οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που εμπίπτουν στην οδηγία 2007/46/ΕΚ, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628. Επομένως, καθίσταται αναγκαίο η αρχή που χορηγεί την ενωσιακή έγκριση τύπου να αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις και σε σχέση με τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που βασίζονται στον ίδιο τύπο και διατίθενται ήδη στην αγορά της Ένωσης με βάση την έγκριση τύπου ΗΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αρχή αρμόδια για την έγκριση τύπου. (17) Όταν οι κατασκευαστές κάνουν χρήση των διαδικασιών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η έγκριση τύπου ΗΒ ενδέχεται να παύσει να ισχύει προτού παύσει να εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της χορήγησης της ενωσιακής έγκρισης τύπου για τον ίδιο τύπο. Δεδομένου ότι οι κατασκευαστές δεν πρέπει να έλθουν σε μειονεκτική θέση επειδή έκαναν χρήση διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα αποθέματα οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και έχουν παραχθεί με βάση έγκυρη έγκριση τύπου ΗΒ θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία εφόσον οι κατασκευαστές αποκτήσουν νέα ενωσιακή έγκριση τύπου για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες εξακολουθούν να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Δεδομένου ότι οι χρονικές στιγμές της διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης και της θέσης σε λειτουργία μπορεί να διαφέρουν, η στιγμή που πραγματοποιείται το πρώτο από τα βήματα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. (18) Είναι επίσης αναγκαίο η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που διατέθηκαν στην αγορά της Ένωσης με βάση εγκρίσεις τύπου ΗΒ αλλά, είτε αυτές δεν ισχύουν πλέον δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, είτε δεν ζητείται ενωσιακή έγκριση τύπου σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αρμόδια ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, οι κατασκευαστές θα πρέπει να ζητούν από την ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου που εγκρίνει τύπους οι οποίοι έχουν εγκριθεί στο παρελθόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, να αναλάβει υποχρεώσεις σχετικά με τις ανακλήσεις, τις πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση και τους ελέγχους συμμόρφωσης των οικείων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που βασίζονται σε άλλους τύπους και διατίθενται ήδη στην αγορά της Ένωσης. Προκειμένου να περιοριστεί το εύρος αυτών των υποχρεώσεων που επωμίζεται η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν μόνο μηχανοκίνητα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που βασίζονται σε εγκρίσεις τύπου ΗΒ, οι οποίες χορηγήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου (19) Οι αποφάσεις εθνικών αρχών που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, το άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ή το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013, ενώ η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου εξακολουθεί να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία οχημάτων τέλους σειράς που συμμορφώνονται προς τύπο του οποίου η έγκριση τύπου ΗΒ έχει παύσει να ισχύει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. (20) Οι εξαιρέσεις και οι μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για κινητήρες ή οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα στα οποία είναι τοποθετημένοι οι εν λόγω κινητήρες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας 97/68/ΕΚ, στο άρθρο 34 παράγραφοι 7 και 8 ή στο άρθρο 58 παράγραφοι 5 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, και σε πράξεις που έχουν εγκριθεί με βάση το άρθρο 19 παράγραφος 6, το άρθρο 20 παράγραφος 8, το άρθρο 28 παράγραφος 6 και το άρθρο 53 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, οι οποίες επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω κινητήρων, οχημάτων και μη οδικών κινητών μηχανημάτων χωρίς την απαίτηση έγκυρης έγκρισης τύπου, θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν. (21) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η συμπλήρωση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 με ειδικούς κανόνες που αφορούν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι αδύνατο να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί, αντίθετα, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων

4 L 8 I/ αυτών των κανόνων, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. (22) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους κατασκευαστές να λάβουν το ταχύτερο δυνατό τα αναγκαία μέτρα ώστε να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει την οδηγία 2007/46/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 ορίζοντας ειδικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΕ και τη διάθεση στην αγορά οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν λάβει έγκριση τύπου από την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου («αρχή έγκρισης τύπου ΗΒ») ενώ η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού εξακολουθεί να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 και για τους τύπους τους που έχουν εγκριθεί από την αρχή έγκρισης τύπου ΗΒ με βάση τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις ή οποιαδήποτε ρυθμιστική πράξη της Ένωσης παρατίθεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2007/46/ΕΚ ή οποιαδήποτε ρυθμιστική πράξη καταργήθηκε με τις εν λόγω ρυθμιστικές πράξεις της Ένωσης. 2. Οι αναφορές σε χωριστές τεχνικές μονάδες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού νοείται ότι καλύπτουν τις αναφορές σε κινητήρες στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου»: η αρχή έγκρισης τύπου οποιουδήποτε κράτους μέλους εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου 2) «έγκριση τύπου ΗΒ»: έγκριση τύπου ΕΚ ή ΕΕ που έχει χορηγηθεί από την αρχή έγκρισης τύπου ΗΒ 3) «ενωσιακή έγκριση τύπου»: έγκριση τύπου ΕΕ που έχει χορηγηθεί από ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 4 Αίτηση για ενωσιακή έγκριση τύπου 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 6 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 και το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, οι κατασκευαστές που διαθέτουν έγκριση τύπου ΗΒ η οποία δεν έχει παύσει να ισχύει δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, δύνανται, έως ότου η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, να υποβάλουν αίτηση σε ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου ώστε να τους χορηγηθεί ενωσιακή έγκριση τύπου για τον ίδιο τύπο.

5 L 8 I/5 2. Προκειμένου να εγκριθεί, ο τύπος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η ενωσιακή έγκριση τύπου. 3. Υποβάλλοντας την αίτηση δυνάμει της παραγράφου 1, οι κατασκευαστές οφείλουν να καταβάλουν τέλη, τα οποία καθορίζονται από την ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, για τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου σε σχέση με την ενωσιακή έγκριση τύπου. 4. Κατά την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτήματος της ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου, υποβάλλει κάθε έγγραφο και πληροφορία που η αρχή κρίνει αναγκαία προκειμένου να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 5. Η τεκμηρίωση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να περιλαμβάνουν την αρχική έγκριση τύπου ΗΒ, που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις, τον φάκελο πληροφοριών και τις εκθέσεις δοκιμών. Στην περίπτωση οχημάτων, το εν λόγω αίτημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει οποιαδήποτε έγκριση τύπου ΕΚ, έγκριση τύπου ΕΕ ή έγκριση τύπου ΗΕ και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, ως μέρος της συνολικής έγκρισης τύπου του οχήματος. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις χορήγησης ενωσιακής έγκρισης τύπου και αποτελέσματά της 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013, καθώς και από το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου που έχει λάβει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού δύναται να χορηγήσει έγκριση τύπου όσον αφορά όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα αν ο εν λόγω τύπος πληροί, τη στιγμή κατά την οποία η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα, τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων. 2. Στον βαθμό που δεν ισχύουν νέες απαιτήσεις και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ενωσιακή έγκριση τύπου μπορεί να χορηγείται με βάση τις ίδιες εκθέσεις δοκιμών που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως του αν η τεχνική υπηρεσία που εξέδωσε την έκθεση δοκιμής έχει οριστεί και κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος που χορηγεί την ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628, ακόμα και όταν η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού θα έχει παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. 3. Πριν από τη χορήγηση ενωσιακής έγκρισης τύπου, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου δύναται να ζητήσει την επανάληψη συγκεκριμένων δοκιμών. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω δοκιμές διενεργούνται από τεχνική υπηρεσία που έχει οριστεί και κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος της ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/ Ο τύπος που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ με αριθμό, ο οποίος αποτελείται από τον διακριτικό αριθμό του κράτους μέλους του οποίου η αρχή έγκρισης τύπου χορήγησε την ενωσιακή έγκριση τύπου και από τον αριθμό της ισχύουσας πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό της τελευταίας τροποποιητικής πράξης που περιέχει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σύμφωνα με την οποία χορηγείται η ενωσιακή έγκριση τύπου. Αν πρόκειται για οχήματα, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνουν στο σημείο «Παρατηρήσεις» τόσο την αναφορά «Έχει ήδη λάβει έγκριση τύπου ως» όσο και παραπομπή στον αριθμό και την ημερομηνία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε μετά την έγκριση τύπου ΗΒ. Αν πρόκειται για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου περιλαμβάνει τόσο την αναφορά «Έχει ήδη λάβει έγκριση τύπου και φέρει τη σήμανση» όσο και παραπομπή στη σήμανση έγκρισης τύπου που έλαβαν τα εν λόγω προϊόντα μετά την έγκριση τύπου ΗΒ. 5. Η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα την ημερομηνία της χορήγησής της ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σ' αυτήν. Η έγκριση τύπου ΗΒ παύει να ισχύει την ημέρα που προηγείται της ημέρας κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η ενωσιακή έγκριση τύπου. Σε κάθε περίπτωση, παύει να ισχύει το αργότερο την ημέρα κατά την οποία η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

6 L 8 I/ Η ενωσιακή έγκριση τύπου θεωρείται έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση τύπου ΕΕ κατά την έννοια της οδηγίας 2007/46/ΕΚ ή οποιασδήποτε πράξης παρατίθεται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628. Όλες οι διατάξεις των εν λόγω πράξεων που δεν παρεκκλίνουν από τον παρόντα κανονισμό εξακολουθούν να ισχύουν. Η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου υπέχει πλήρη ευθύνη για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή έγκριση τύπου. Επίσης, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, από την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της αρχής έγκρισης τύπου ΗΒ όσον αφορά τα ακόλουθα: α) οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν παραχθεί με βάση την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν ήδη διατεθεί, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης β) οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν παραχθεί με βάση την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου και πρόκειται να διατεθούν, ταξινομηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο. Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται βάσει μιας έγκρισης τύπου Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έχει πάψει να ισχύει ως αποτέλεσμα της χορήγησης ενωσιακής έγκρισης τύπου, μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση έως την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο ή, αν η ενωσιακή έγκριση τύπου παύσει να ισχύει πριν από την εν λόγω ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, έως την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή έγκριση τύπου παύει να ισχύει. Για τα οχήματα, οι κατασκευαστές σημειώνουν τον αριθμό έγκρισης τύπου της Ένωσης σε συμπλήρωμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης πριν από τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων στην Ένωση. Η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της αρχής έγκρισης τύπου ΗΒ. Άρθρο 6 Ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου υπεύθυνη για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες τύπων που δεν έχουν εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού 1. Όταν ο κατασκευαστής υποβάλει αίτηση για ενωσιακή έγκριση τύπου δυνάμει του άρθρου 4, ζητεί επίσης από την εκάστοτε ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου να αναλάβει τις υποχρεώσεις της αρχής έγκρισης τύπου ΗΒ όσον αφορά άλλα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες του κατασκευαστή, που έχουν διατεθεί, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης με βάση τις εγκρίσεις τύπου ΗΒ που έχουν παύσει να ισχύουν δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, ή για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, για τα οποία δεν έχει ζητηθεί ενωσιακή έγκριση τύπου δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Το αίτημα αυτό αφορά το σύνολο των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που βασίζονται σε εγκρίσεις τύπου ΗΒ, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή του κατασκευαστή και χορηγήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός αν ο κατασκευαστής προσκομίσει έγγραφα στην ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου που αποδεικνύουν ότι έχει συμφωνία με άλλη ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου η οποία καλύπτει τα εν λόγω οχήματα, συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία και τις εν λόγω τεχνικές μονάδες. 2. Η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου δύναται να χορηγήσει ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 5 μόνο εφόσον έχει αποδεχτεί το αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και μόνο εφόσον ο κατασκευαστής έχει συμφωνήσει να καλύψει τα έξοδα που πραγματοποιεί η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου ως αποτέλεσμα της άσκησης των αρμοδιοτήτων της και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της όσον αφορά τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που αφορούν το αίτημα. 3. Αφού αποδεχτεί το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και χορηγήσει την ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 5, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της αρχής έγκρισης τύπου ΗΒ όσον αφορά το σύνολο των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχειών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν παραχθεί με βάση τις εγκρίσεις τύπου ΗΒ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε σχέση με τις ανακλήσεις, τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης και τους ελέγχους συμμόρφωσης κατά τη χρήση. Η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της αρχής έγκρισης τύπου ΗΒ. 4. Η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου ενημερώνει τις αρχές έγκρισης τύπου των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή για τους τύπους για τους οποίους ανέλαβε τις υποχρεώσεις της αρχής έγκρισης τύπου ΗΒ σύμφωνα με την παράγραφο 1.

7 L 8 I/7 Άρθρο 7 Ειδικές διατάξεις Ο παρών κανονισμός δεν αποκλείει την τοποθέτηση στην αγορά, τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία κινητήρων ή οχημάτων και μη οδικών κινητών μηχανημάτων στα οποία είναι τοποθετημένοι οι εν λόγω κινητήρες, σύμφωνα με τύπο του οποίου η έγκριση τύπου ΗΒ έπαψε να ισχύει ενώ η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού εξακολουθεί να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας 97/68/ΕΚ, το άρθρο 34 παράγραφοι 7 και 8 ή το άρθρο 58 παράγραφοι 5 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, και τις πράξεις που έχουν εγκριθεί με βάση το άρθρο 19 παράγραφος 6, το άρθρο 20 παράγραφος 8, το άρθρο 28 παράγραφος 6 και το άρθρο 53 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος A. TAJANI Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. CIAMBA

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.12.2018 A8-0359/19 Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0359/2018 Marlene Mizzi Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.12.2018 A8-0359/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Marlene Mizzi A8-0359/2018 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 62/19 LIFE.1.C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0019 (COD) PE-CONS 62/19 SOC 114 EMPL 81 PREP-BXT 62 CODEC 500

PE-CONS 62/19 LIFE.1.C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0019 (COD) PE-CONS 62/19 SOC 114 EMPL 81 PREP-BXT 62 CODEC 500 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0019 (COD) PE-CONS 62/19 SOC 114 EMPL 81 PREP-BXT 62 CODEC 500 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0065 C8-0040/ /0030(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0065 C8-0040/ /0030(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 8.3.2019 A8-0082/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Bogdan Andrzej Zdrojewski A8-0082/2019 Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0072 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση απόφασης (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση απόφασης (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Miroslav Poche Ενεργειακή απόδοση A8-0014/2019 Πρόταση απόφασης (COM(2018)0744 C8-0482/2018 2018/0385(COD))

Διαβάστε περισσότερα

LIFE.2.A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0009 (COD) PE-CONS 35/19 PECHE 63 PREP-BXT 50 CODEC 380

LIFE.2.A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0009 (COD) PE-CONS 35/19 PECHE 63 PREP-BXT 50 CODEC 380 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0009 (COD) PE-CONS 35/19 PECHE 63 PREP-BXT 50 CODEC 380 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECOMP.2.B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19

ECOMP.2.B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19 FSTR 6 REGIO 4 FC 2 CADREFIN 22 REX 33 PREP-BXT 10 CODEC 119 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.2.2019 A8-0318/4 Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Nicola Danti Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 13/19 TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0298 (COD) PE-CONS 13/19 MAR 13 PREP-BXT 19 CODEC 172

PE-CONS 13/19 TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0298 (COD) PE-CONS 13/19 MAR 13 PREP-BXT 19 CODEC 172 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0298 (COD) PE-CONS 13/19 MAR 13 PREP-BXT 19 CODEC 172 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2018 Αναθ. 1 - Αντικαθιστά το έγγραφο ερωτήσεων και απαντήσεων που δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE.2.A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0010 (COD) PE-CONS 36/19 PECHE 64 PREP-BXT 51 CODEC 381

LIFE.2.A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0010 (COD) PE-CONS 36/19 PECHE 64 PREP-BXT 51 CODEC 381 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2019/0010 (COD) PE-CONS 36/19 PECHE 64 PREP-BXT 51 CODEC 381 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2018 C(2018) 2460 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.4.2018 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/655

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9118 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 12.2.2019 COM(2019) 88 final 2019/0040 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Εγκρίθηκε στις 26 Noεμβρίου 2013 Αναθεωρημένη έκδοση που εγκρίθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.3.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2018 C(2018) 7778 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.11.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 6.3.2019 A8-0071/2019/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20..205 A8-025/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes A8-025/205 Κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2018 Ακυρώνει και αντικαθιστά την ανακοίνωση της 27ης Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/19 RELEX.1.C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19

PE-CONS 23/19 RELEX.1.C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19 COMER 19 CFSP/PESC 91 CONOP 12 ECO 19 UD 39 ATO 16 COARM 25 PREP-BXT 43 CODEC 300

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 19.10.2018 A8-0153/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Othmar Karas, Pervenche Berès Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών A8-0153/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018 Rev 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2019 C(2019) 794 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.1.2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2018 C(2018) 2473 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.5.2018 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/654

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/34 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/479 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2015 περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποίηση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών 8.2.2019 A8-0360/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Eva Maydell A8-0360/2018 Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9122 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2010 COM(2010)280 τελικό 2010/0168 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υποχρεωτική εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 100 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2019 C(2019) 1774 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.3.2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/155 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/853 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 201 final 2012/0098 (NLE) C7-0071/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 2000/125/ΕΚ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.5.2017 COM(2017) 218 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2019 C(2019) 1847 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

A8-0153/2. Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

A8-0153/2. Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.10.2018 A8-0153/2 Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Pervenche Berès, Othmar Karas Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 15.1.2019 EP-PE_TC1-COD(2017)0113 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 7.12.2018 L 311/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2006 COM(2006) 478 τελικό 2006/0161 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15570/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 23.1.2019 A8-0368/1 Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Jasenko Selimovic Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (COM(2018)0259 C8-0180/2018

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 47 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 19 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Απόφαση (ΕΕ) 2019/274 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.8.2017 C(2017) 5635 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.8.2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά τη διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 41 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2017 C(2017) 3519 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.6.2017 για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού των παραμέτρων συσχέτισης που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2019 C(2019) 792 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.1.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/36 29.3.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/518 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 21.3.2019 A8-0042/2 Τροπολογία 2 Karima Delli εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση A8-0042/2019 Karima Delli Χρονικό περιθώριο εφαρμογής των ειδικών κανόνων σε ό,τι αφορά το μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9094 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 3.5.2019 L 117/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/692 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0427 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα