Από το πρακτικό της 21/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το πρακτικό της 21/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς."

Transcript

1 Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 21/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 459/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του από πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης. Οριστικοποίηση του πίνακα επιλαχόντων, διαγραφές και εγγραφές Β φάσης βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου Καλαμαριά, , ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε στην 21 η ειδική τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ.: 27740/ έγγραφη πρόσκληση του κ. Γ. Τελίδη Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 του Ν. 3852/ (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 4257/2014 και 74 παρ. 2 του N. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν και τα σαράντα ένα (41), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Αμπατζίδης Ματθαίος 3. Αντωνάκης Βικέντιος 4. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 5. Γεωργιάδης Σωτήριος 6. Βουλγαράκης Νεκτάριος 7. Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος 8. Δαρδαμανέλης Ιωάννης 9. Ζαμπέτογλου Σταύρος 10. Ζώης Κωνσταντίνος 11. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης 12. Καζάρα Τριανταφυλλιά 13. Καϊμακτσίδης Ιωάννης 14. Καριπίδης Φίλιππος 15. Κιφωνίδου Θεοδώρα 16. Κοταλακίδου Ελένη 17. Κώστας Ζαχαρίας 18. Λαμτζίδης Εμμανουήλ 19. Μαβίδης Σταύρος 20. Μαζουλουκτσής Ιωάννης 21. Ματσαρίδης Στυλιανός 22. Μουράτης Στέφανος 23. Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή 24. Μύρτσος Γεώργιος 25. Νικολέττου Σκάρλιου Βασιλική ΑΠΟΝΤΕΣ 1

2 26. Ντιντή Λεμονιά 27. Ξανθόπουλος Χαράλαμπος 28. Παναγιωτίδης Μιχάλης 29. Παπαδόπουλος Γεώργιος 30. Παπουτσίδης Θεόδωρος 31. Πασαλίδου Αμαλία 32. Παυλίδου Βασιλειάδου Μαρία 33. Πενόπουλος Ιωάννης 34. Πετκάκης Σωκράτης 35. Σαρήπουλος Δημήτριος 36. Τελίδης Γεώργιος 37. Τεμεκενίδης Αριστοτέλης 38. Τσαμπαρλής Παντελής 39. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική 40. Τσαπικίδου Αικατερίνη 41. Φωτόπουλος Στυλιανός Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρεία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Τελίδη. Ο Δήμαρχος προσκλήθηκε και δεν παρέστη στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η αναπληρώτρια της ειδική γραμματέως κ. Άννα Βουτσακέλη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από εισήγηση της Αντιδημάρχου Μ. Παυλίδου- Βασιλειάδου, η οποία έχει ως εξής: Σχετικά με το θέμα και έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 1. το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 2.τοΝ.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/ ). 4. την υπ. αριθ. 294/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Κατάρτιση όρων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων περιόδου Καθορισμός μοριοδότησης εγγραφών». 5. το υπ. πρωτ / Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 294/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 6. την υπ. αριθ. 295/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ύψους και όρων καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των εκπτώσεων και απαλλαγών, για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου το υπ. πρωτ / Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 295/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 8. την υπ. αριθ. 430/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 295/2019 ΑΔΣ που αφορά τον καθορισμό ύψους και όρων καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των εκπτώσεων και απαλλαγών, για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου

3 9. το υπ. πρωτ / Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 430/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 10. την υπ' αριθ. 363/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Επιλογής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων. 11. την 16203/ Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση επιτροπών στη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής. 12. την υπ. αριθ /2019 απόφαση της Αντιδημάρχου Καλαμαριάς με θέμα: «Έγκριση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμαριάς για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους » σύμφωνα με την ανακοίνωση- πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς- δομές». 13. Τις αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων που κατατέθηκαν για το σχολικό έτος συναινώντας στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 14. Την υπ αριθμ. 439/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του από πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης, που αφορά στα αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου και κατάρτιση πίνακα επιλογής βάσει μορίων-εγγραφές παιδιών Α φάσης». 15. Τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από γονείς προκειμένου να μην αξιολογηθούν τα παιδιά τους λόγω ένταξής τους στο νηπιαγωγείο ή για προσωπικούς λόγους. 16. Τις αξίες τοποθέτησης (voucher) που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σύμφωνα με την ανακοίνωση- πρόσκληση προς τους φορείς- δομές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος Τη δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών όπως ορίζονται στις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του εκάστοτε Παιδικού Σταθμού που εκδόθηκαν από το Τμήμα Εποπτείας & Ελέγχου Παιδικών Σταθμών της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημ. Υγείας & Ισότητας των δύο Φύλων του Δήμου Καλαμαριάς. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ. 439/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του από πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης, που αφορά στα αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου και κατάρτιση πίνακα επιλογής βάσει μορίων-εγγραφές παιδιών Α φάσης», ενεγράφησαν στην δύναμη των δέκα (10) Δημοτικών Βρεφονηπιακών μας Σταθμών συνολικά τριακόσια εξήντα εννέα (369) παιδιά (6 βρέφη και 363 νήπια). Μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου καλύφθηκαν τριακόσιες ενενήντα έξι (396) θέσεις με αξία τοποθέτησης (voucher) εκ των οποίων τα διακόσια τρία (203) παιδιά μετακινήθηκαν από θέσεις εγγραφής με τροφεία σε θέσεις ΕΣΠΑ και παύει να ισχύει η προηγούμενη εγγραφή τους μέσω της εφαρμοζόμενης διαδικασίας εγγραφών/διαγραφών του Δήμου. Στη συνέχεια κατατέθηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις διαγραφής νηπίων που είχαν επιλεγεί με την υπ αριθμ. 439/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να φοιτήσουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αναλυτικά: 3

4 Παιδικός Σταθμός Εγγραφές α φάσης Εγγραφές ΕΣΠΑ Αιτήσεις διαγραφών Καλυμμένες θέσεις Δυναμικότητα ΠΣ Αύξηση δύναμης σε ποσοστό 10% Σύνολο δύναμης Κενές θέσεις Α ΠΣ Β ΠΣ Γ ΠΣ - βρέφη Γ ΠΣ - νήπια Δ ΠΣ ΠΣ Βότση ΠΣ Φοίνικα ΠΣ Ν. Κρήνης Μπίλλειος Στέγη Α Αριστοτέλη Β Αριστοτέλη Σύνολο Η δύναμη των δέκα (10) Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καλαμαριάς διαμορφώνεται, μετά την προσθήκη του επιπλέον ποσοστού 10% επί του αριθμού θέσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 περ. 6 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/ ) σε εξακόσια ενενήντα έξι (696) βρέφη και νήπια. Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η δυνατότητα κάλυψης θέσεων από ωφελούμενους του προγράμματος ΕΣΠΑ μπορεί να είναι το 100% της δύναμης της κάθε δομής. Επειδή ο περιορισμός του 70% της δυναμικότητας αφορά αποκλειστικά στις υπηρεσίες σύζευξης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2119/Β τεύχος/ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους , συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο », προτείνεται η τροποποίηση του σημείου 5 της υπ αριθμ. 439/2019 Απόφασης ΔΣ, ως εξής : 5. την έγκριση της κάλυψης των κενών θέσεων, κατά την περίοδο κατάθεσης «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher) του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (και μέχρι το 100% της δυναμικότητας του κάθε σταθμού) από ωφελούμενους του προγράμματος. Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του από πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης, που αφορά στα αποτελέσματα της μοριοδότησης βρεφών νηπίων σχολικού έτους και την οριστικοποίηση του πίνακα επιλαχόντων για την εγγραφή τους στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς. 4

5 Η ειδική επιτροπή Επιλογής & Αξιολόγησης αιτήσεων αποτελούμενη από: 1. Παυλίδου Μαρία-Αντιδήμαρχος - ως Πρόεδρος της επιτροπής 2. Τελίδης Γεώργιος- Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- ως μέλος της επιτροπής 3. Αντωνούδη Ολυμπία- μέλος Δ.Σ - ως μέλος της επιτροπής 4. Καζάρα Τριανταφυλλιά - μέλος Δ.Σ - ως μέλος της επιτροπής 5. Μπέκιου Αικατερίνη παιδαγωγός- ως μέλος της επιτροπής προτείνει τις εκατόν σαράντα (140) ακόλουθες θέσεις εγγραφής Β φάσης, βρεφών και νηπίων περιόδου στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς : Θέσεις εγγραφής Β φάσης ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ Α Δ.Π.Σ 6 Β Δ.Π.Σ 29 ΓΔ. ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 ΓΔ.Π.Σ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 6 Δ Δ.Π.Σ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 9 Δ.Π.Σ ΒΟΤΣΗ 3 Δ.Π.Σ ΦΟΙΝΙΚΑ 15 (υπόλοιπες κενές θέσεις : 6) Δ.Π.Σ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 6 ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ 9 Δ.Π.Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α 24 Δ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Β 31 Σύνολο 140 Οι παραπάνω θέσεις της Β ΦΑΣΗΣ καλύπτονται από αιτήσεις με τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με τον οριστικοποιημένο πίνακα κατάταξης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται τα χαμηλότερα οικογενειακά εισοδήματα. Επίσης, επισυνάπτονται οι πίνακες επιλογής του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ανά παιδικό σταθμό, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, βάσει του κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης. Η σχετική απόφαση με τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμαριάς, της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς και οι πίνακες επιλογής βάσει μορίων σε κάθε παιδικό σταθμό για ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων. Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για : α) τη διαγραφή διακοσίων δέκα πέντε (215) νηπίων πριν την έναρξη του σχολικού έτους , τα οποία είχαν επιλεγεί να φοιτήσουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς τη σχολική περίοδο σύμφωνα με την 439/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. β) την εγγραφή τριακοσίων ενενήντα έξι (396) νηπίων σύμφωνα με τις αξίες τοποθέτησης (voucher) που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σύμφωνα με την ανακοίνωση- πρόσκληση προς τους φορείς- δομές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος

6 γ) την έγκριση του από 25/7/2019 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης που αφορά στην οριστικοποίηση του πίνακα επιλαχόντων αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου και δ) την εγγραφή εκατόν σαράντα (140) βρεφών και νηπίων βάσει μορίων του οριστικοποιημένου πίνακα επιλογής ανά σταθμό. ε) την τροποποίηση του σημείου 5 της υπ αριθμ. 439/2019 Απόφασης ΔΣ, ως εξής : 5. την έγκριση της κάλυψης των κενών θέσεων, κατά την περίοδο κατάθεσης «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher) του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (και μέχρι το 100% της δυναμικότητας του κάθε σταθμού) από ωφελούμενους του προγράμματος. Ακολουθεί ο πίνακας των διαγραφών και επισυνάπτεται το από Πρακτικό Επιλογής της Β φάσης εγγραφών περιόδου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ Α/Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ 1 Α' 20266/ Α' 18848/ Α' 18584/ Α' 18867/ Α' 19394/ Α' 19631/ Α' 18026/ Α' 19217/ Α' 20329/ Α' 20325/ Α' 20333/ Β 17478/ Β 20112/ Β 18737/ Β 18785/ Β 20108/ Β 20178/ Β 19020/ Β 18358/ Β 19380/ Β 20158/ Β 17903/ Β 16849/ Β 20168/ Β 18292/ Β 17578/ Β 20091/ Β 18871/ Β 18314/ Β 18342/ Β 18869/

7 32 Β 20114/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 20016/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 20018/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 19299/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 19338/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 17995/ Γ 20082/ Γ 16675/ Γ 18395/ Γ 19141/ Γ 19248/ Γ 19249/ Γ 20682/ Γ 19229/ Γ 18898/ Γ 18391/ Γ 18237/ Γ 18341/ Γ 18243/ Γ 20703/ Γ 18224/ Γ 17989/ Γ 20683/ Γ 18000/ Γ 19764/ Γ 18231/ Γ 18219/ Γ 18012/ Δ 20772/ Δ 19159/ Δ 19753/ Δ 19677/ Δ 19158/ Δ 19673/ Δ 18283/ Δ 20276/ Δ 17827/ Δ 17825/ Δ 20282/ Δ 19675/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 17347/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18506/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19540/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20465/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19511/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19846/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19507/

8 79 ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18260/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18258/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19839/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19528, ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 17538/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18524/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20301/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18261/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19496/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20297/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18267/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19858/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19855/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19779/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18273/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20452/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18529/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19503/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18993/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19512/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19882/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18519/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 17522/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20451/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 17526/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20225/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20922/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20221/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20233/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20364/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19923/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17954/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17890/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19442/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19972/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17435/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17222/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18654/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19144/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17697/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19133/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18129/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19971/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18620/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18734/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18478/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18481/

9 126 Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19955/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18058/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19454/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19449/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19135/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19127/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19976/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19905/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20139/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19980/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17344/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18309/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18132/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18838/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19443/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 16930/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19920/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18035/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20848/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20844/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20846/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19728/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18952/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20262/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20842/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17592/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19726/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18490/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20837/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18941/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18943/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18037/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19161/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19433/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20261/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20257/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18488/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18115/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19733/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18944/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18946/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19736/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 16721/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18950/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18948/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19187/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20256/

10 173 Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19017/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19697/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18939/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18122/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17600/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18110/ ΒΟΤΣΗ 18928/ ΒΟΤΣΗ 18984/ ΒΟΤΣΗ 19816/ ΒΟΤΣΗ 19366/ ΒΟΤΣΗ 20290/ ΒΟΤΣΗ 20289/ ΒΟΤΣΗ 17786/ ΒΟΤΣΗ 18694/ ΒΟΤΣΗ 19988/ ΒΟΤΣΗ 19590/ ΒΟΤΣΗ 19990/ ΒΟΤΣΗ 18696/ ΒΟΤΣΗ 18691/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20066/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20305/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20304/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 19183/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20736/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20061/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20312/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 18250/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 17144/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20063/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 17777/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 17778/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 19180/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 18252/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 17775/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19569/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19268/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 18909/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 20378/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 17678/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19595/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 20377/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19915/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 18330/

11 Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ του θέματος ψήφισαν 39 Δ.Σ. και παρόν δήλωσαν 2 Δ.Σ. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς» κ. κ. Β. Αντωνάκης και Λ. Ντιντή δήλωσαν παρόν. Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη: 1. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 2. ΤοΝ.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/ ). 4. Την υπ. αριθ. 294/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Κατάρτιση όρων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων περιόδου Καθορισμός μοριοδότησης εγγραφών». 5. το υπ. πρωτ / Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 294/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 6. Την υπ. αριθ. 295/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ύψους και όρων καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των εκπτώσεων και απαλλαγών, για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου Το υπ. πρωτ / Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 295/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 8. Την υπ. αριθ. 430/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 295/2019 ΑΔΣ που αφορά τον καθορισμό ύψους και όρων καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των εκπτώσεων και απαλλαγών, για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου Το υπ. πρωτ / Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 430/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 10. Την υπ' αριθ. 363/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Επιλογής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων. 11. την 16203/ Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση επιτροπών στη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής. 12. Την υπ. αριθ /2019 απόφαση της Αντιδημάρχου Καλαμαριάς με θέμα: «Έγκριση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμαριάς για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους » σύμφωνα με την ανακοίνωση- πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς- δομές». 13. Τις αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων που κατατέθηκαν για το σχολικό έτος συναινώντας στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 14. Την υπ αριθμ. 439/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του από πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης, που αφορά στα αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου και κατάρτιση πίνακα επιλογής βάσει μορίων-εγγραφές παιδιών Α φάσης». 15. Τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από γονείς προκειμένου να μην αξιολογηθούν τα παιδιά τους λόγω ένταξής τους στο νηπιαγωγείο ή για προσωπικούς λόγους. 11

12 16. Τις αξίες τοποθέτησης (voucher) που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σύμφωνα με την ανακοίνωση- πρόσκληση προς τους φορείς- δομές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος Τη δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών όπως ορίζονται στις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του εκάστοτε Παιδικού Σταθμού που εκδόθηκαν από το Τμήμα Εποπτείας & Ελέγχου Παιδικών Σταθμών της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημ. Υγείας & Ισότητας των δύο Φύλων του Δήμου Καλαμαριάς. 18. Ότι το θέμα αυτό εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, πρόκειται δηλ. για θέμα που αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, δεδομένου ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι ενήμεροι το συντομότερο δυνατό για το που θα φοιτήσουν τα παιδιά τους. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (με 39 ψήφους υπέρ και 2 παρόν) Εγκρίνει το από πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης. Οριστικοποίηση του πίνακα επιλαχόντων, διαγραφές και εγγραφές Β φάσης βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου και αναλυτικότερα: α) τη διαγραφή διακοσίων δέκα πέντε (215) νηπίων πριν την έναρξη του σχολικού έτους , τα οποία είχαν επιλεγεί να φοιτήσουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς τη σχολική περίοδο σύμφωνα με την 439/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. β) την εγγραφή τριακοσίων ενενήντα έξι (396) νηπίων σύμφωνα με τις αξίες τοποθέτησης (voucher) που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σύμφωνα με την ανακοίνωση- πρόσκληση προς τους φορείς- δομές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος Ακολουθεί ο πίνακας των διαγραφών και επισυνάπτεται το από Πρακτικό Επιλογής της Β φάσης εγγραφών περιόδου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ Α/Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ 1 Α' 20266/ Α' 18848/ Α' 18584/ Α' 18867/ Α' 19394/ Α' 19631/ Α' 18026/ Α' 19217/ Α' 20329/ Α' 20325/ Α' 20333/ Β 17478/ Β 20112/

13 14 Β 18737/ Β 18785/ Β 20108/ Β 20178/ Β 19020/ Β 18358/ Β 19380/ Β 20158/ Β 17903/ Β 16849/ Β 20168/ Β 18292/ Β 17578/ Β 20091/ Β 18871/ Β 18314/ Β 18342/ Β 18869/ Β 20114/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 20016/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 20018/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 19299/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 19338/ Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ 17995/ Γ 20082/ Γ 16675/ Γ 18395/ Γ 19141/ Γ 19248/ Γ 19249/ Γ 20682/ Γ 19229/ Γ 18898/ Γ 18391/ Γ 18237/ Γ 18341/ Γ 18243/ Γ 20703/ Γ 18224/ Γ 17989/ Γ 20683/ Γ 18000/ Γ 19764/ Γ 18231/ Γ 18219/ Γ 18012/ Δ 20772/

14 61 Δ 19159/ Δ 19753/ Δ 19677/ Δ 19158/ Δ 19673/ Δ 18283/ Δ 20276/ Δ 17827/ Δ 17825/ Δ 20282/ Δ 19675/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 17347/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18506/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19540/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20465/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19511/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19846/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19507/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18260/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18258/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19839/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19528, ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 17538/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18524/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20301/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18261/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19496/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20297/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18267/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19858/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19855/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19779/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18273/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20452/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18529/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19503/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18993/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19512/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 19882/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 18519/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 17522/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 20451/ ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 17526/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20225/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20922/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20221/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20233/

15 108 Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20364/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19923/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17954/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17890/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19442/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19972/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17435/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17222/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18654/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19144/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17697/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19133/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18129/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19971/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18620/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18734/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18478/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18481/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19955/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18058/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19454/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19449/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19135/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19127/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19976/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19905/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20139/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19980/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17344/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18309/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18132/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18838/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19443/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 16930/ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19920/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18035/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20848/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20844/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20846/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19728/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18952/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20262/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20842/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17592/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19726/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18490/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20837/

16 155 Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18941/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18943/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18037/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19161/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19433/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20261/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20257/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18488/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18115/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19733/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18944/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18946/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19736/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 16721/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18950/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18948/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19187/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20256/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19017/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19697/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18939/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18122/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17600/ Β ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18110/ ΒΟΤΣΗ 18928/ ΒΟΤΣΗ 18984/ ΒΟΤΣΗ 19816/ ΒΟΤΣΗ 19366/ ΒΟΤΣΗ 20290/ ΒΟΤΣΗ 20289/ ΒΟΤΣΗ 17786/ ΒΟΤΣΗ 18694/ ΒΟΤΣΗ 19988/ ΒΟΤΣΗ 19590/ ΒΟΤΣΗ 19990/ ΒΟΤΣΗ 18696/ ΒΟΤΣΗ 18691/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20066/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20305/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20304/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 19183/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20736/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20061/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20312/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 18250/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 17144/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 20063/

17 202 Ν.ΚΡΗΝΗΣ 17777/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 17778/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 19180/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 18252/ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 17775/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19569/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19268/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 18909/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 20378/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 17678/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19595/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 20377/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19915/ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 18330/ γ) την έγκριση του από 25/7/2019 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης που αφορά στην οριστικοποίηση του πίνακα επιλαχόντων αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς περιόδου και δ) την εγγραφή εκατόν σαράντα (140) βρεφών και νηπίων βάσει μορίων του οριστικοποιημένου πίνακα επιλογής ανά σταθμό. ε) την τροποποίηση του σημείου 5 της υπ αριθμ. 439/2019 Απόφασης ΔΣ, ως εξής : 5. την έγκριση της κάλυψης των κενών θέσεων, κατά την περίοδο κατάθεσης «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher) του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (και μέχρι το 100% της δυναμικότητας του κάθε σταθμού) από ωφελούμενους του προγράμματος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 459/2019 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ 17

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26/21.08.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο: Διαγραφές και εγγραφές βρεφών και νηπίων Γ Φάσης από τον οριστικοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 26/21.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 466/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Διαγραφές και εγγραφές βρεφών και νηπίων Γ Φάσης από τον

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/10.07.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 439/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του από 27/6/2019 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 678/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Οριστικοποίηση του πίνακα επιλαχόντων της Ειδικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/21.08.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο: Έγκριση της υπ αριθμ. 184/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όπου αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/21.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 467/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 184/2019 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/21.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 377/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 42θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/15-05-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 216/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 31θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/30.04.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 308/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/21.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 376/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 41θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 23/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 691/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 10/2018 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/27.04.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 152/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος για την μεταλλευτική δραστηριότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/12.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 429/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της 44θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/19-12-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 576/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 98θ/2016 απόφασης της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΩΜΠΓΩΕΡ-308 Από το πρακτικό της 10/27.04.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 152/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος για την μεταλλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19/20.07.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 355/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διενέργειας προμήθειας - ευπρεπισμού - για τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Μ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 05/18.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 141/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/04.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 160/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διοργάνωσης της 10 ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 36/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 36/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 36/26.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 941/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση των υπ αριθμ. 99/2018, 100/2018, 101/2018, 102/2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 08/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 08/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 08/13-04-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (9 η ). ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 26/14-11-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 521/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μερική και ολική ανάκληση πιστώσεων που διατέθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/22.04.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 386/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 83/2019 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/23.03.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 112/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (2 η ). Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/01.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 41/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή εργασιών-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 9/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 9/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 164/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση εκδηλώσεων Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2017 και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 346/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 298/2018 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 25/03.11.2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 389/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αποδοχή ΣΑΤΑ 8ης εντολής μεταφοράς πίστωσης 2014. Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 39/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 39/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 39/17.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 1056/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση συνέχισης υλοποίησης του Προγράμματος REACT με

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 0/5-0-06 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 85/06 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Επιβολή προστίμου διαφήμισης στον ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ν.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/05-04-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 141/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 06/22-03-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 102/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 19/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/19-12-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 567/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αρ. 202/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/25.05.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 209/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της διοργάνωσης Αθλητικών Εκδηλώσεων στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 64/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (4 η ).

Αριθμ. Απόφασης 64/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (4 η ). Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 03/15.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 64/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (4 η ).

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 14/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 14/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ζ.Φ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 14/30.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 407/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση για τη διοργάνωση τριών (3) εκδηλώσεων στο Κυβερνείο.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 09/03/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 09/03/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ν.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/03/05-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 157/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ανακήρυξη Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/27.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 382/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/25-01-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 42/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29/30.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 516/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή της υπ αρ. 492/2015 της Ο. Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19/18.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 413/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για επιστροφή συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 05/18.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 125/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση υλοποίησης κατασκηνωτικού προγράμματος κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/08.04.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 295/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 66/2019 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. N.K. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/16.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 01/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 05/18.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 113/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ.13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 05/29.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 90/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 9/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 9/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 187/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθ. 33/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 03/15-02-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 79/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. Καλαμαριά,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 21/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 21/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α το πρακτικό της 21/26-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. φασης 380/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση της υπ αρίθμ. 12355/2013 σύμβασης του υποέργου 9

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 06/22-03-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 125/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 31/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 31/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. N.K. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 31/28.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 613/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Χορήγηση αδειών άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 16/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 16/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16/24.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 352/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28/08.12.2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο, ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/06-04-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 142/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εξέταση για επιβολή προστίμου στον ΠΙΛΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟ για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/21.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 14/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/05-04-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 133/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διοργάνωσης του παιδικού φεστιβάλ «ΠΑΡΑΘΙΝΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 25/15.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 485/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 538/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 34/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 34/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 34/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 936/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/27.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 364/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία MAX OUTDOOR

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/25-01-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 45/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση της υπ αριθμ. 614/2016 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/26.01.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 06/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α) Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή εργασιών-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 26/24.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 741/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχομένων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4/3.09.05 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 44/05 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 8/05 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 01/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στη διαμαρτυρία των Αλιέων για το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο.

Αριθμ. Απόφασης 01/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στη διαμαρτυρία των Αλιέων για το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/19.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 01/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στη διαμαρτυρία των Αλιέων

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/16-05-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 237/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση για την ανάθεση εργασίας καλλιτεχνικής επιμέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/16-01-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 21/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συγκρότηση επιτροπών ΣΥ.Π.ΠΑ.Ζ.Α.Θ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καλαμαριά,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 23/16.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 451/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Διαγραφή κλήσεων έτους 2009 (ΑΒΚ 250/2017) λόγω λανθασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 06/16-03-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 116/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση παράτασης για χρονικό διάστημα έως δύο μήνες της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/23-03-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 96/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/10.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 308/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο της υπ αριθμ. 61/2017

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ζ.Φ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/14.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 361/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 49/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/23.03.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 115/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της διοργάνωσης του φεστιβάλ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/21.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 07/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Π Ο Σ Π Σ Μ πό το πρακτικό της 10/16.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. ριθμ. πόφασης 227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της προμήθειας εργαλείων για τα συνεργεία της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11/01.04.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 270/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Πρόσληψη δύο (2) επιπλέον ασκούμενων δικηγόρων στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19/18.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 418/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 470/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 38/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 38/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 38/19.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 1077/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/08.07.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 306/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση απόσυρσης τεσσάρων (4) ρυπογόνων απορριμματοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/19.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 38/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρόσληψης δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων για το 2016

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/08.06.25 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 278/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 38/25 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την αρίθμηση της συνεδρίασης, την ώρα και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ημερήσιας και το κατεπείγων των θεμάτων) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 25/02.08.2019 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 2. Αμπατζίδης Ματθαίος. 2. Βουλγαράκης Νεκτάριος 3. Αντωνάκης Βικέντιος. 3. Ζαμπέτογλου Σταύρος 4. Γεωργιάδης Σωτήριος

1. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 2. Αμπατζίδης Ματθαίος. 2. Βουλγαράκης Νεκτάριος 3. Αντωνάκης Βικέντιος. 3. Ζαμπέτογλου Σταύρος 4. Γεωργιάδης Σωτήριος Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/28.08.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 421/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 158/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11/31-05-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 253/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο της υπ αριθ. 32/2016

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 16/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 16/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16/25.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 480/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας των Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 26/02.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 505/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για διάθεση υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 04/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 04/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 04/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 88/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση συνεργασίας Δήμου Καλαμαριάς με τοπικούς Πολιτιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/20.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 198/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Επιλογή εταιρίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/22.04.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 390/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διοργάνωσης κινηματογραφικών προβολών, δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 14/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 14/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 14/24-06-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 285/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο 218/21-3-2014 των

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/20-04-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 178/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλαμαριάς σε υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/24.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 392/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 342/2016 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 23/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 707/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 432/2018 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 462/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (20 η )

Αριθμ. Απόφασης 462/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (20 η ) Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 25/12.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 462/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (20 η

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 14/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 14/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ζ.Φ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 14/30.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 402/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 307/2018 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/04-04-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 158/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση της με αρ. 708/1997 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 391/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (12 η

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11/11-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 199/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (9 η

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 03/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 03/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 03/06-02-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 48/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. Καλαμαριά,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Μ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/07.06.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 134/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση της υπ αριθμ. 66/2019 Απόφασης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/17.12.2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 472/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (16 η

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/10.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 314/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση για τη διοργάνωση των ετήσιων πανηγυρικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα