Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9-0000/2021

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9-0000/2021"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έγγραφο συνόδου B9-0305/ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9-0000/2021 σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού σχετικά με τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (2021/2568(RSP)) Cristian-Silviu Buşoi εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας RE\ docx PE v01-00 Ενωμένη στην πολυμορφία

2 B9-0305/2021 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (2021/2568(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία», (JOIN(2020)0018), έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (COM(2020)0823), έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2020, για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (COM(2020) 0595), έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (COM(2018)0630), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067), έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 2019/881 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 (πράξη για την κυβερνοασφάλεια) 1, έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ 2, έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 1 ΕΕ L 151 της , σ ΕΕ L 153 της , σ. 62. PE v /9 RE\ docx

3 Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 3, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας ( )» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 4, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματοςπλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ 5, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/694 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240 6, έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς 7, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, της 23ης Νοεμβρίου 2001 (ETS αριθ. 185), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ 8, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 9, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της TN για τους Ευρωπαίους καταναλωτές 10, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία 11, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην 3 ΕΕ L 321 της , σ ΕΕ L 347 της , σ ΕΕ L 347 της , σ ΕΕ L 166 της , σ ΕΕ L 207 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0026. RE\ docx 3/9 PE v01-00

4 ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους 12, έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την ψηφιακή δεκαετία (O /2021 B9-0000/2021), έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης η οποία συνδέεται αναπόφευκτα με μεγαλύτερη έκθεση σε κυβερνοαπειλές Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδεδεμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών, των αισθητήρων, των βιομηχανικών εξαρτημάτων και των δικτύων που αποτελούν το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), εξακολουθούν να αυξάνονται, ενώ έως το 2024 αναμένεται να συνδεθούν με το διαδίκτυο των πραγμάτων παγκοσμίως 22,3 δισεκατομμύρια συσκευές, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να επιταθεί η έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος όπως η κβαντική υπολογιστική και οι ασυμμετρίες ως προς την πρόσβαση σε αυτή θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση το τοπίο της κυβερνοασφάλειας Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 αποκάλυψε περαιτέρω τα τρωτά σημεία ορισμένων κρίσιμων τομέων στον κυβερνοχώρο, ιδίως στην υγειονομική περίθαλψη, και ότι τα σχετικά μέτρα τηλεργασίας και κοινωνικής απόστασης επέτειναν την εξάρτησή μας από τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη συνδεσιμότητα, ενώ οι κυβερνοεπιθέσεις και το κυβερνοέγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκοπείας και της δολιοφθοράς, καθώς και η είσοδος σε συστήματα, δομές και δίκτυα ΤΠΕ και η χειραγώγησή τους μέσω της κακόβουλης και παράνομης εγκατάστασης, αυξάνονται σε αριθμό και πολυπλοκότητα παντού στην Ευρώπη Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υβριδικές απειλές πληθαίνουν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκστρατειών παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεων σε υποδομές, οικονομικές διαδικασίες και δημοκρατικούς θεσμούς, και αποτελούν πλέον σοβαρό πρόβλημα τόσο στον κυβερνοχώρο όσο και στον φυσικό κόσμο, και ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν δημοκρατικές διαδικασίες όπως οι εκλογές, νομοθετικές διαδικασίες, την επιβολή του νόμου και τη δικαιοσύνη ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενη εξάρτηση από την κεντρική λειτουργία του διαδικτύου και βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου για επικοινωνία και φιλοξενία, εφαρμογές και δεδομένα, για τις οποίες το μερίδιο αγοράς συγκεντρώνεται σταδιακά σε ολοένα και λιγότερες εταιρείες Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατανεμημένες δυνατότητες επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (DDOS) αυξάνονται και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αυξάνεται εκ παραλλήλου η 12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0156. PE v /9 RE\ docx

5 ανθεκτικότητα του πυρήνα του διαδικτύου Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετοιμότητα και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως των ΜΜΕ και των ατόμων, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (το χάσμα του εργατικού δυναμικού έχει διευρυνθεί κατά 20 % από το 2015), ενώ οι παραδοσιακοί δίαυλοι πρόσληψης δεν καλύπτουν τη ζήτηση, μεταξύ άλλων για διευθυντικές και διεπιστημονικές θέσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 90 % του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είναι άνδρες και ότι η συνεχιζόμενη απουσία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων συρρικνώνει περαιτέρω το απόθεμα ταλέντων 13 Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ικανότητες κυβερνοασφάλειας είναι ετερογενείς μεταξύ των κρατών μελών και ότι η αναφορά συμβάντων και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους δεν είναι ούτε συστηματική ούτε ολοκληρωμένη, ενώ η χρήση των κέντρων ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών (ISAC) για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι στο ύψος των υφιστάμενων δυνατοτήτων Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συμφωνία της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και τη συλλογική αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων και των υβριδικών επιθέσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα μεμονωμένα κράτη μέλη είναι πολύ δύσκολο, από τεχνική και γεωπολιτική άποψη, να λάβουν αντίμετρα κατά των κυβερνοαπειλών και των κυβερνοεπιθέσεων, ιδίως αυτών υβριδικού χαρακτήρα ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και η παγκόσμια ανταλλαγή δεδομένων είναι σημαντικές για τη δημιουργία αξίας, υπό τον όρο ότι διασφαλίζονται η ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή ξένης νομοθεσίας περί δεδομένων ενδέχεται να ενέχει κινδύνους σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δεδομένου ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές υπόκεινται σε υποχρεώσεις διασταύρωσης ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των δεδομένων ή την προέλευσή τους ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοασφάλεια αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια αγορά 600 δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί ταχέως, και ότι η Ένωση είναι καθαρός εισαγωγέας προϊόντων και λύσεων ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς λόγω των εθνικών κανονισμών για την κυβερνοασφάλεια και της απουσίας οριζόντιας νομοθεσίας σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για το υλισμικό και το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προϊόντων και των εφαρμογών 1. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που περιγράφονται στην κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής 13 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τις προκλήσεις για την αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, Μάρτιος RE\ docx 5/9 PE v01-00

6 με τίτλο «Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία» 2. ζητεί να προωθηθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, υποδομών και συνδεσιμότητας σε όλη την Ένωση 3. ζητεί να τεθεί ως στόχος όλα τα συνδεδεμένα με το διαδίκτυο προϊόντα στην Ένωση, μεταξύ άλλων για τους καταναλωτές και για βιομηχανική χρήση, μαζί με το σύνολο των αλυσίδων εφοδιασμού που τα καθιστούν διαθέσιμα, να είναι ασφαλή βάσει σχεδιασμού, ανθεκτικά σε κυβερνοπεριστατικά και να μπορούν να διορθωθούν ταχέως όταν εντοπίζονται τρωτά σημεία χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής να εισηγηθεί οριζόντια νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για συνδεδεμένα προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες, και ζητεί η εν λόγω νομοθεσία να προτείνει την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς ζητεί επίσης να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη νομοθεσία (η πράξη για την κυβερνοασφάλεια, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο κανονισμός για την τυποποίηση) προκειμένου να αποφευχθούν η ασάφεια και ο κατακερματισμός 4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη για πρόταση οριζόντιου κανονισμού που θα θεσπίζει απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για εφαρμογές, λογισμικό, ενσωματωμένο λογισμικό και λειτουργικά συστήματα έως το 2023, με βάση το κεκτημένο της ΕΕ για τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου τονίζει ότι εφαρμογές, λογισμικό, ενσωματωμένο λογισμικό και λειτουργικά συστήματα που είναι παρωχημένα (δηλαδή δεν λαμβάνουν πλέον τακτικές διορθώσεις και επικαιροποιήσεις ασφαλείας) αποτελούν ένα κάθε άλλο παρά αμελητέο μέρος του συνόλου των συνδεδεμένων συσκευών και κίνδυνο για την κυβερνοασφάλεια καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την πτυχή αυτή στην πρότασή της προτείνει η πρόταση να περιλαμβάνει την υποχρέωση των παραγωγών να ενημερώνουν εκ των προτέρων για την ελάχιστη περίοδο υποστήριξης των προγραμμάτων ασφαλείας και τις επικαιροποιήσεις, ώστε να έχουν οι αγοραστές τη δυνατότητα τεκμηριωμένων επιλογών θεωρεί ότι οι παραγωγοί πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συντονισμένης δημοσιοποίησης τρωτών σημείων (CVD), όπως ορίζει η πρόταση οδηγίας NIS2 5. υπογραμμίζει ότι η κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ψηφιοποίηση ζητεί, επομένως, τα έργα ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται από την Ένωση να περιλαμβάνουν απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως όσον αφορά ανατρεπτικές τεχνολογίες (όπως η κβαντική υπολογιστική και η κβαντική κρυπτογραφία) η ανάδυση των οποίων θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη διεθνή ισορροπία ζητεί ακόμη περισσότερη έρευνα σχετικά με τους μετακβαντικούς αλγόριθμους ως πρότυπο κυβερνοασφάλειας 6. θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας σημαίνει ότι όλοι οι τομείς είναι αλληλένδετοι και ότι οι αδυναμίες σε έναν τομέα μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για άλλους εμμένει, ως εκ τούτου, στην άποψη ότι οι πολιτικές για την κυβερνοασφάλεια πρέπει να ενσωματωθούν στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και στη χρηματοδότηση της ΕΕ και να είναι συνεκτικές και διαλειτουργικές σε όλους τους τομείς 7. ζητεί συνεκτική χρήση των ταμείων της ΕΕ όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και την ανάπτυξη σχετικών υποδομών καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν PE v /9 RE\ docx

7 ότι αξιοποιούνται οι συνέργειες που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων, ιδίως του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ, του InvestEU και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και να αξιοποιήσουν πλήρως το Κέντρο και δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας 8. υπενθυμίζει ότι η επικοινωνιακή υποδομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε ψηφιακής δραστηριότητας και ότι η κατοχύρωση της ασφάλειάς της συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για την Ένωση υποστηρίζει την τρέχουσα ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για τα δίκτυα 5G επικροτεί την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια 5G και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον κλάδο να συνεχίσουν τις προσπάθειες για ασφαλή δίκτυα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τον εγκλωβισμό σε προμηθευτές και να ενισχύσει την ασφάλεια των δικτύων προωθώντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εικονικοποίηση και τη δημιουργία νέφους των διαφόρων συνιστωσών των δικτύων ζητεί ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνιών των επόμενων γενεών, με θεμελιώδη αρχή την κυβερνοασφάλεια βάσει σχεδιασμού και τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 9. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα νέο, ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας για τις υποδομές ζωτικής σημασίας της ΕΕ, προκειμένου να κατοχυρωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες ικανότητες για την κατάλληλη αντιμετώπιση κινδύνων, απειλών και τεχνολογικών αλλαγών 10. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει διατάξεις για να διασφαλίσει την προσβασιμότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα του δημόσιου πυρήνα του διαδικτύου και, ως εκ τούτου, τη σταθερότητα του κυβερνοχώρου, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση της ΕΕ στο σύστημα πυρήνα του DNS θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη διαφοροποίηση των προμηθευτών προκειμένου να μετριαστεί ο τρέχων κίνδυνος εξάρτησης από τις λίγες εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά επικροτεί την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ονομάτων χώρου (DNS4EU) ως εργαλείο για έναν ανθεκτικότερο πυρήνα του διαδικτύου καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω DNS4EU θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις τελευταίες τεχνολογίες, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την εμπειρογνωσία σε κυβερνοαπειλές προκειμένου να προσφέρει ένα γρήγορο, ασφαλές και ανθεκτικό DNS σε όλους τους Ευρωπαίους υπενθυμίζει την ανάγκη για καλύτερη προστασία του πρωτοκόλλου πύλης συνοριακής γραμμής (BGP), προκειμένου να αποτραπούν οι πειρατείες BGP υπενθυμίζει τη στήριξή του σε ένα πολυσυμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης του διαδικτύου, στο πλαίσιο του οποίου η κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιταχύνει την εφαρμογή του IPv6 αναγνωρίζει ότι το μοντέλο ανοικτής πηγής που αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του διαδικτύου έχει αποδειχθεί αποδοτικό και αποτελεσματικό και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τη χρήση του 11. αναγνωρίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι εγκληματολογικές έρευνες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και των κυβερνοεπιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων που υποστηρίζονται από RE\ docx 7/9 PE v01-00

8 κρατικές οντότητες, αλλά προειδοποιεί για τον κίνδυνο δυσανάλογων μέτρων που υπονομεύουν την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του λόγου των Ευρωπαίων πολιτών κατά τη χρήση του διαδικτύου υπενθυμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βουδαπέστης για το κυβερνοέγκλημα, που έχει τις προϋποθέσεις να ενισχύσει την ετοιμότητα κατά του κυβερνοεγκλήματος 12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν τους πόρους τους για να ενισχύσουν τη στρατηγική ανθεκτικότητα της ΕΕ, να μειώσουν την εξάρτησή της από ξένες τεχνολογίες και να προωθήσουν την ηγετική της θέση και την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού (συμπεριλαμβανομένων της αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων σε νέφη, των τεχνολογιών επεξεργαστών, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τσιπ), της υπερασφαλούς συνδεσιμότητας, της κβαντικής υπολογιστικής και της επόμενης γενιάς δικτύων) 13. θεωρεί ότι το σχέδιο για μια εξαιρετικά ασφαλή υποδομή συνδεσιμότητας αποτελεί σημαντικό μέσο για την ασφάλεια ευαίσθητων ψηφιακών επικοινωνιών χαιρετίζει την εξαγγελθείσα ανάπτυξη ενός διαστημικού συστήματος ασφαλών επικοινωνιών της ΕΕ, το οποίο θα ενσωματώνει τεχνολογίες κβαντικής κρυπτογράφησης υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών διαστημικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τον EUSPA και τον ΕΟΔ 14. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις απειλές και τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο δεν είναι ευπρόσδεκτες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να μειώσουν τα εμπόδια στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις απειλές και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε όλα τα επίπεδα χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένοι τομείς και ζητεί διατομεακή συνεργασία, δεδομένου ότι σπάνια τα τρωτά σημεία αφορούν έναν τομέα ειδικά τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνενώσουν τις δυνάμεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ανταλλάξουν με αποτελεσματικό τρόπο τις πλέον πρόσφατες γνώσεις τους σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας υποστηρίζει τη σύσταση ομάδας εργασίας των κρατών μελών για τις υπηρεσίες πληροφοριών στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ειδικότερα, για την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας 15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία Κοινής Μονάδας Κυβερνοχώρου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την αποτροπή και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας και να αναπτύξουν έρευνα σχετικά με τις πλέον σύγχρονες ικανότητες κυβερνοάμυνας 16. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια ζητεί συνεχείς προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση στο θέμα της κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της κυβερνοϋγιεινής και του διαδικτυακού γραμματισμού PE v /9 RE\ docx

9 17. τονίζει τη σημασία ενός ισχυρού και συνεκτικού πλαισίου ασφάλειας για την προστασία όλου του προσωπικού της ΕΕ, των δεδομένων, των δικτύων επικοινωνιών και των συστημάτων πληροφοριών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από κυβερνοαπειλές, βάσει ολοκληρωμένων, συνεπών και ομοιογενών κανόνων και κατάλληλης διακυβέρνησης ζητεί τη διάθεση επαρκών πόρων και ικανοτήτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εντολής της CERT-ΕΕ και σε σχέση με τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τον καθορισμό κοινών δεσμευτικών κανόνων για την κυβερνοασφάλεια για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ 18. ζητεί ευρύτερη χρήση των προτύπων εθελοντικής πιστοποίησης και κυβερνοασφάλειας, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση του γενικού επιπέδου κυβερνοασφάλειας χαιρετίζει τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης και το έργο της ευρωπαϊκής ομάδας πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας καλεί τον ENISA και την Επιτροπή να εξετάσουν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενωσιακού συστήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου για το «υψηλό» επίπεδο διασφάλισης 19. τονίζει την ανάγκη αντιστοίχισης της ζήτησης εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων μέσω της συνέχισης των προσπαθειών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων που υπάρχει και σε αυτόν τον τομέα 20. αναγνωρίζει την ανάγκη για καλύτερη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα όλους τους κινδύνους ασφάλειας πληροφοριών και τις ευκαιρίες βελτίωσης της κυβερνοασφάλειάς τους καλεί τον ENISA και τις εθνικές αρχές να αναπτύξουν πύλες αυτοδοκιμασίας και οδηγούς βέλτιστων πρακτικών για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις υπενθυμίζει ότι για την ασφάλεια αυτών των οντοτήτων έχει σημασία η κατάρτιση και η πρόσβαση σε ειδική χρηματοδότηση 21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. RE\ docx 9/9 PE v01-00

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0153/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0156 Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0155/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0184/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14540/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 12.12.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 10.4.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0245/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0245/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0245/2018 28.5.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τον μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0151 Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 2.12.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/16. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/16. Τροπολογία 12.3.2019 B8-0184/16 16 Παράγραφος 5 ε (νέα) 5ε. σημειώνει ότι οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών εξάλειψης του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης και αποθήκευσης ή της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9524/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπείες IND 111 RECH 207 TELECOM 99 MI

Διαβάστε περισσότερα

13967/1/16 REV 1 AB/γομ 1 DG D 2B

13967/1/16 REV 1 AB/γομ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13967/1/16 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 11911/3/16 REV 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1365/2016 9.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2019/534 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 2019 Κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2019/534 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 2019 Κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G L 88/42 29.3.2019 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2019/534 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 2019 Κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0437 C8-0380/ /0226(NLE)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0437 C8-0380/ /0226(NLE)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 10.1.2019 A8-0406/ 001-030 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-030 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Miapetra Kumpula-Natri Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 A8-0406/2018 (COM(2018)0437

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

6331/19 ΠΧΚ/γπ 1 ECOMP.3.C

6331/19 ΠΧΚ/γπ 1 ECOMP.3.C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 6331/19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COMPET 125 MI 138 IND 46

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.6.2013 B7-****/2013 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-****/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού

B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού σχετικά µε την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2059(INI) 1.8.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2012 (13.03) (OR. en) 7417/12 JAI 154 SCHENGEN 20 COMIX 159 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του: Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

14542/17 ΤΤ/γπ 1 DG C 1

14542/17 ΤΤ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14542/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE628.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE628. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2018/2114(INI) 20.11.2018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 (PE628.606v01-00) Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν κοινοβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 258 Jerzy Buzek εξ ονόματος της Επιτροπής Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ *

Τροπολογία 258 Jerzy Buzek εξ ονόματος της Επιτροπής Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * 6.3.2019 A8-0264/258 Τροπολογία 258 Jerzy Buzek εξ ονόματος της Επιτροπής Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Angelika Niebler Πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια (COM(2017)0477 C8-0310/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.5. COM() 228 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(208)049 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2081(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2052(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2052(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2016/2052(INI) 14.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (2016/2052(INI)) Επιτροπή Εξωτερικών Εισηγητής: Urmas Paet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.01.2018 2017/2951 (RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.7.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 7.5.2012 B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0028 Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2225(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2225(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.10.2016 2016/2225(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού

Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού 11.3.2019 A8-0084/ 001-180 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-180 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Julia Reda A8-0084/2019 Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον

Διαβάστε περισσότερα

6177/19 ΧΓ/γπ/ΘΛ 1 ECOMP.3.C

6177/19 ΧΓ/γπ/ΘΛ 1 ECOMP.3.C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5808/19 COMPET 75 MI 70 IND 22 DIGIT 15 JUSTCIV 26 RECH 56 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 86/1/18 REV 1 EL

PE-CONS 86/1/18 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 17 Απριλίου 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TECOM 491 COPEN 454 COPS 488 COSI 326 CSC 387 CSCI

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0852/2016 29.6.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.6.2013 B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0225 (COD) 12183/17 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CYBER

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0477/207 5.7.207 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της,

Διαβάστε περισσότερα

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15926/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2014 COMER 237 PESC 1213 CONOP 115 ECO 169 UD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0106(COD) 1.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0139/ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0139/ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0139/2017 7.2.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού σχετικά με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 28.2.2017 2016/2276(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επιγραμμικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (2013/2005 (INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (2013/2005 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2005(INI) 3.4.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (2013/2005 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (2016/2325(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (2016/2325(INI)) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/2325(INI) 6.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (2016/2325(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

9720/19 ΘΚ/μγ 1 JAI.1

9720/19 ΘΚ/μγ 1 JAI.1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2019 (OR. en) 9720/19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2019 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την καινοτομία

Πολιτική για την καινοτομία Πολιτική για την καινοτομία Η καινοτομία διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας. Παρέχει οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους. Είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Jean-Pierre Audy, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Jean-Pierre Audy, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 28.8.2013 2013/2125(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (2013/2125 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 01.2.2016 2016/0000(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0084/

***I ΕΚΘΕΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0084/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0084/2019 22.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού,

Διαβάστε περισσότερα

15638/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C

15638/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15638/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 6.11.2012 B7-XXXX/2012 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-xxxx/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0000(INI) 25.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15648/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2018 SWD(2018) 404 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9340/15 ΔΙ/νικ 1 DG G 3 C

9340/15 ΔΙ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2015 (OR. en) 9340/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Συμβούλιο Αντιπροσωπίες DATAPROTECT 93 ECO 64 IND 91 COMPET 284 DIGIT 45 MI 353

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την Έκθεση Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0319/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0319/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0445/2017 28.6.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0319/2017 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.7.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2232(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2232(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 16.2.2015 2014/2232(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 11.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Σύνοδος του Συμβουλίου "Απασχόληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2055(INI) σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2055(INI) σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.5.2010 2010/2055(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγητής: Kurt

Διαβάστε περισσότερα