ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν."

Transcript

1 MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε EURO MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗΣ ,160 7, , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε EURO MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH I(ACC) 1.316, , ,59 FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - Y (ACC) , ,00 SCHRODERS - SISF EUR EQ C ACC ,960 41, ,91 JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU 2.892, , ,85 INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C ,830 18, ,42 JUPITER GL FD-EURO GRO-D EUR , ,00 THREADNEEDLE - UK EQTS - IEHEURA , ,40 JPMORGAN F-EURO SMALL CP-C 9.242,366 31, ,09 INVESTEC GSF EUROPEAN EQUITY I (ACC) ,224 28, ,13 Α/Κ Μετοχικά σε GBP ,39 LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS FUND - C3 - GBP (ACC) ,971 19, , ,55 5,25 % 5,27 % 16,50 % 16,55 % 9,24 % 9,27 % 9,15 % 9,18 % 8,88 % 8,91 % 15,54 % 15,60 % 4,13 % 4,14 % 4,60 % 4,62 % 9,24 % 9,27 % 82,53 % 82,80 % 4,56 % 4,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,94 4,56 % 4,57 % 87,08 % 87,37 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,94 87,08 % 87,37 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,83 92,54 % 92,85 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,83 92,54 % 92,85 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. EUR ,87 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. GBP , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,77 6,72 % 6,74 % 0,74 % 0,74 % 7,46 % 7,48 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ,77 7,46 % 7,48 %

2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,60 10 % 100,33 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,40-0,29 % -0,05 % -0,33 % -0,33 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,20 (Μερίδια 1,240, * EUR) 10 % ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,15 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 92,85 % 87,83 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5,48 % 6,03 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 87,37 % 81,80 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 5,02 % -0,55 % 5,57 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων Β. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.074,38 ΑΞΙΑ ΣΕ EUR 4.074,38 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή εταιρίας Διαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι IV. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ , , , , ,70 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την Πλέον Πωλήσεις μεριδίων Μείον Εξαγορές μεριδίων Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την Ζημιές Περιόδου Σύνολο Αξίας Μεριδίων ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR , , , , , , , , ,38 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,59 Σε τρέχουσες τιμές την ,83 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,240

3 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,79 Σε τρέχουσες τιμές την ,37 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού , ,82 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 1,240, * EUR) ,20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου Ζημιές εις Κεφάλαιο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,15 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 5,7438 ΧΡΗΣΗ 2018 ΧΡΗΣΗ , ,11 4,7876 5,4764 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι ,83 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι Καταθέσεις σε τράπεζες ,77 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ,60 Υποχρεώσεις ,40 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων ,20 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ,545 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 5,1328 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) ,83 Σύνολο , , , , , , , , , , , , ,199 5,7438 4, , , , ,47 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις Λοιπά εισοδήματα 4.074,38 Έξοδα διαχείρισης ,21 Έξοδα θεματοφύλακα ,88 Λοιπά έξοδα και φόροι ,61 Καθαρό εισόδημα , , ,22 921, , , , , , , , ,76 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων ,04 Εξαγορές μεριδίων ,60 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,07 Σύνολο , , , , , , ,66

4 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου , , ,42 Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , ,70 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ) , , ,12 Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗΣ FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - Y (ACC) ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 3,00 % % 0,80 % % LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS FUND - C3 - GBP (ACC) 0,75 % % SCHRODERS - SISF EUR EQ C ACC 0,75 % % INVESTEC GSF EUROPEAN EQUITY I (ACC) 0,75 % % INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C 0,80 % % JUPITER GL FD-EURO GRO-D EUR 0,75 % % THREADNEEDLE - UK EQTS - IEHEURA 0,65 % % JPMORGAN F-EURO SMALL CP-C 0,80 % % MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH I(ACC) 0,75 % % JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU 0,80 % % ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ % % % % % % % % % % % 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Ειδικότερα: α) Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την καθαρή τιμή της β) Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,83 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 5. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Η εταιρία δεν χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 9.Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕΔΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο 10.Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του έτους, οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν ξεκινήσει την σταδιακή άρση των διοικητικών αποφάσεων περιορισμού των μετακινήσεων και ρύθμισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς η ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού κρίνεται προς το παρόν ικανοποιητική. Ο ρυθμός ανάπτυξης των οικονομιών, σύμφωνα με τους πρόδρομους δείκτες δείχνει ισχυρή ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο του έτους (QoQ), υποβοηθούμενος από τη σημαντική δημοσιονομική στήριξη των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο, ύστερα από την βαθιά ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο ΥοΥ. Η πανδημία είχε σημαντική επίπτωση στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές στις οποίες επενδύουν τα Α/Κ της MetLife ΑΕΔΑΚ. Τα κυριότερα χρηματιστήρια μετοχών στον κόσμο υποχώρησαν σημαντικά (από 24/2 έως και 23/3), όμως στη συνέχεια υπήρξε μία αξιοσημείωτη ανάκαμψη των αποτιμήσεων. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, παραμένουν κάποιες απώλειες από την αρχή του έτους παρά τον σημαντικό περιορισμό τους. Η δυναμική της αγοράς παραμένει ανοδική από το 3ο δεκαήμερο του Μαρτίου, με τους μετοχικούς δείκτες, όμως, να παρουσιάζονται σημαντικά ευμετάβλητοι. Eίναι προφανές ότι η επίπτωση των κλειστών οικονομιών στα μακροοικονομικά μεγέθη και επακόλουθα στα εταιρικά αποτελέσματα θα είναι σημαντική, με αναμενόμενη υποχώρηση του ΑΕΠ κάθε χώρας (σε κάποιες περιπτώσεις άνω του 10%) και της εταιρικής κερδοφορίας. Καθοριστικός παράγοντας άρσης της αβεβαιότητας θα αποτελέσει η θετική έκβαση της προσπάθειας για ανάπτυξη του εμβολίου κατά του ιού και αποτελεσματικότερων μεθόδων θεραπείας που θα μειώσουν τις πιθανότητες παρατεταμένης κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, δυσμενή εξέλιξη με αρνητική επίπτωση στα μακροοικονομικά στοιχεία και πιθανώς στην επενδυτική ψυχολογία θα αποτελέσει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος εξάπλωσης της πανδημίας. Οι αποδόσεις των υπό διαχείριση Α/Κ επηρεάζονται άμεσα από την πορεία των υποκείμενων επενδύσεων και έχουν ήδη καταγραφεί αρνητικές αποδόσεις από την αρχή του έτους στην πλειονότητα εξ αυτών, ενώ υπάρχουν Α/Κ που έχουν λειτουργήσει ως απόλυτο ή σχετικό επενδυτικό καταφύγιο, κυρίως αυτών με ομολογιακό προσανατολισμό τα οποία επωφελήθηκαν τα μέγιστα από τα γενναία προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών, σημειώνοντας στο τέλος του εξαμήνου θετικές αποδόσεις (κρατικά χρεόγραφα). Αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η διαφοροποίηση σε επίπεδο προσφερόμενων προϊόντων (Εταιρία) αλλά και επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Πελάτες). Η εκτίμηση της μελλοντικής πορείας είναι δύσκολο να προβλεφθεί με σχετική ασφάλεια. Η MetLife ΑΕΔΑΚ: παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τα υπάρχοντα πιθανά σενάρια εξέλιξης της κρίσεως, την πορεία των υποκείμενων αγορών στις οποίες τα υπό διαχείριση Α/Κ επενδύουν και λαμβάνει αποφάσεις που κρίνει τις πλέον κατάλληλες για την προστασία των επενδυτών, ενώ παράλληλα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα, προληπτικά μέτρα, ώστε να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., εφαρμόζοντας την εξ αποστάσεως εργασία για το σύνολο των εργαζομένων της.. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να εξυπηρετεί απρόσκοπτα και να ανταποκρίνεται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αιτήματά των πελατών της, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρά την σημαντική μεταβλητότητα των αγορών, δεν υπήρξαν σημαντικές εξαγορές στα προϊόντα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον από πελάτες που εκμεταλλεύτηκαν τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Η μεθοδολογία τιμολόγησης των υποκείμενων επενδύσεων συνεισέφερε επίσης στην εύλογη αποτίμηση των προϊόντων και στη διαμόρφωση δίκαιων επιπέδων τιμών συμμετοχής και εξαγοράς για τους επενδυτές και απεικονίζει την προαναφερόμενη επίδραση σε καθημερινή βάση. 11. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται από την MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. (site:

5 Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Α.ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

6 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θέματος Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

7 Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme. Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number and its registered office at Marousi-Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., , is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ( DCM ) Countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP Geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see to learn more about our global network of member firms.

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax:

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax: Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.

MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03. MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife LINK" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο MetLife LINK MetLife Α.Ε.Α.Ζ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife LINK" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 227 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017(άρθρα 105 Ν.4364/16

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE COMMODITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο METLIFE COMMODITY MULTIFUND MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE COMMODITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 218 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 216 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 214 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 216 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017(άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 64,87% 64,99% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,00 64,87% 64,99%

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 64,87% 64,99% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,00 64,87% 64,99% ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού) Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/14.8.1996/4,φεκ 723/Β/22.8.1996 ISIN : GRF000064003

Διαβάστε περισσότερα

MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/

MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/ MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 5/27.01.2009 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/ 27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 24 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 220 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,02% 1.780,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 0,02% 1.780,38

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,02% 1.780,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 0,02% 1.780,38 ΤΕΜΑΧΙΑ Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού Διαχείρισης 30.06.2019 Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000 Λ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 116/ ΦEK: 504/Β/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/

MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 116/ ΦEK: 504/Β/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/ MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 116/21.7.1992 ΦEK: 504/Β/6.8.92 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/ 27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 20 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/19.7.1996 ΦΕΚ708B/20.8.96 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1.

Διαβάστε περισσότερα

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυόμενων Αγορών Μετοχικό

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυόμενων Αγορών Μετοχικό ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 Πειραιώς Fund of Funds Αναδυόμενων Αγορών Μετοχικό Διαχείρισης 30.06.2019 Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000 Λ. Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND III" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND III MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND III" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 216 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife EUROPE BOND MULTIFUND I" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο MetLife EUROPE BOND MULTIFUND I MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife EUROPE BOND MULTIFUND I" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 214 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/29.3.1994/7β,φεκ 280/Β/18.4.1994 ISIN : GRF000062007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/29.3.1994/7β,φεκ 280/Β/18.4.1994 ISIN : GRF000062007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής

Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής Διαχείρισης 30.06.2019 Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000 Λ. Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/

METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/27.01.2009 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ 25.01.2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 24 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife DOLLAR BOND MULTIFUND VII" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο MetLife DOLLAR BOND MULTIFUND VII MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife DOLLAR BOND MULTIFUND VII" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 220 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/14.8.1996/4,φεκ 723/Β/22.8.1996 ISIN : GRF000064003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/14.8.1996/4,φεκ 723/Β/22.8.1996 ISIN : GRF000064003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 2/601/17.10.05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ NBGAM ETF GREECE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 116/21.7.1992 ΦΕΚ: 504/Β/06.08.92 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 193/13.12.2013 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρο 11,77 Ν.4099 /12 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρο 11,77 Ν.4099 /12 ) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 103/31.03.1992,ΦΕΚ/Β/ 301/ 05.05.1992 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η IOYNIOY 2016 Περίοδος 01.01-30.06.2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2017 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/19.7.1996 ΦΕΚ708B/20.8.96 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017-30/06/2017) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ" ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/27.01.2009 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 251/25.01.2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/19.7.1996 ΦΕΚ708B/20.8.96 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016-30/06/2016) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 116/ ΦEK: 504/Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 116/ ΦEK: 504/Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 116/21.7.1992 ΦEK: 504/Β/6.8.92 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ 25.01.2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 20 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τιµής, Μοσχάτο, 5 Σεπτεµβρίου 2018 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ John Saffrett Α.. 52204177 Το µέλος και νόµιµη εκπρόσωπος Gisele URQUIA Α.. 14DC11175 5 Οι ανωτέρω χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 6 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax:

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax: Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Αρ.Εγκρ. Ε.Κ.6/597/3.10.2005 ΦΕΚ 1452 Β/21.10.2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/19.7.1996 ΦΕΚ708B/20.8.96 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017-31/12/2017) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/29.3.1994/7β,φεκ 280/Β/18.4.1994 ISIN : GRF000062007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Αποφ. Ε.K. 2/594/20.9.2005 ΦΕΚ 1333 Β/21.09.2005

Διαβάστε περισσότερα

METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.

METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03. METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 6 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA FUND OF FUND COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η IOYNIOY 2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η IOYNIOY 2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2017 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-28/06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ MONEY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 650/ ΦΕΚ: 1971/Β/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.

MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 650/ ΦΕΚ: 1971/Β/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03. MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 650/23.12.2004 ΦΕΚ: 1971/Β/31.12.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 34 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/19.7.1996 ΦΕΚ708B/20.8.96 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015-31/12/2015) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97% 66,22% 51,47% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97% 66,22% 51,47% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

MetLife METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗΣ Χ.Α. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/B/

MetLife METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗΣ Χ.Α. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/B/ MetLife METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗΣ Χ.Α. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001- ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:294/27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 13 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 116/21.7.1992, ΦEK 504/Β/06.08.92 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2012 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/

MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/ MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 5/27.01.2009 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/ 27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 24 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2017 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED

ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED Αρ.Αδείας 19/23.1.1997 (ΦΕΚ154Β/6.3.97) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-31/12/2018) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 512η/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 512η/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 512η/23.8.2007 ISIN : GRF000059003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/19.7.1996 ΦΕΚ708B/20.8.96 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016-31/12/2016) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜIKTO

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜIKTO 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜIKTO (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012)

Διαβάστε περισσότερα