ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΰΕΡΙΟ ΔΙΚ Ο Ν ΔΙΑ Π Α ΙΔΙΑ ΕΦΗ ΒΟ ΤΣ Κ Α Ι ΝΕΑΝΙΛΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΰΕΡΙΟ ΔΙΚ Ο Ν ΔΙΑ Π Α ΙΔΙΑ ΕΦΗ ΒΟ ΤΣ Κ Α Ι ΝΕΑΝΙΛΑΣ"

Transcript

1 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΰΕΡΙΟ ΔΙΚ Ο Ν ΔΙΑ Π Α ΙΔΙΑ ΕΦΗ ΒΟ ΤΣ Κ Α Ι ΝΕΑΝΙΛΑΣ Συνιβτώμενον ύπο τοΰ'ϊπονργιίου τής ϋβιδιίας ώς Ά κατ' εξοχήν παιδικόν περιοδικόν σύγγραμμα, άληίείς παρασχδν «ίς τήν χώραν ήμων υπηρεσίας και ϋπό τοΰ Οικουμενικού.Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ώς.ανάγνωσμα δριστον καί χρησιμώτατον εις τούς παίδας. ΤΙΜ Η ΣΥΑΡΟ Μ Η Σ A l ' EN ΕΤΟΣ Εσωτερικού δράχ, 7 Έ ξωτίρικοϊ φρ. χρ. $ Α ί συνδρομαϊ άρχβνται την Ιην Ικάστον μηνλς κβΐ *!νί προπληρωτέα! δ ι' ίν Ιτος. ΛΤΕΪβΥΝΤΗΕ ΚΑΙ ΕΚ40ΤΗΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ η. h a iia a o b o t a o s ΤΙΜ Η Ε Κ Α Σ Τ Ο Σ ΦΥΔ-ΑΟΥ Έν Έ λλάδιλιπ. 1 5 > Έ ν τ ω Εξωτ. φρ. χρ. 0, 1 5 ΓΡΑΦ ΒΙΟ Ν έ ν A Ô rivcn ç Όδό; Πατησίων, άριβ. 11 β, *#ρά τά ΧαυτβΓα ε^ ύο& ος Β. x 6 u 7 >. Έ ν Ά θ ή ν α ε ς τ» ν 1 8 N o t i6 p i» v Ε τ ο ς S Í ". Ά ρ ι θ. 4 8 Π Ω Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛ ΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΥΙΟΝ (Συνέχεια καί τέλος' Γδε σελίδα 386.) Ό Μοΰ τραγουδούσε πολύ άσχημαι ά λ λ επειδή δέν το ήξευρεν, ηύχαρϊστεί το αυτός ό ϊδιος ώς να είχε φωνήν σειρήνος. Σφυρίζων λοιπόν καί τραγουδών, εϋρέθη και π ά λιν χωρισμένος «πό τόν α δελφόν του. Τότε αύτός έ κακός, άνοιξε τόν σάκκον, επέταξε τα γλυκίσματα, καί έβαλε μέσα μερικές πέτρες στρογγυλές καί πράσινες, άπό αύτας που εϋρίσκοντο είς τόν δρόμον «φθόνω ς.ό βασιλεύς δέν «νόησε τίποτε, έως ότοο τον Ιφθασεκαι πάλιν ό ΐΐά π, μέ τήν ψυχήν πλήρη μοχθηρά; έλπίδος. Έ συλλογίζετο,ότι γρήγορα θά ϊφοροϋσε καί αυτός τό βασιλικόν στέμμα, καί ότι τότε θά Ικ λιιεν είς σκοτεινήν φυλακήν τήν βασίλισσαν Μ ίναν, τήν οποίαν έμίσει, καί ότι θά παρέδιδεν είς τάς φλόγας τάγελοία εκείνα στρατιωτάκια, πού του έ- πείραζαν τά νεΰρα.τόπρόσωπόν του μειδιά, έ ν.ω έσυλλογίζετο τά καταχθόνια αύτά. καί οταν ό βασιλεύς έστράφη, είδε τό μειδίαμά του. Ό χρυσές μου όάδελφούλης! έ- σκέφθη μέ συγκίνησιν' φαίνεται χαρούμενος σάν εμέ! Έ ν τούτοις τό μονοπάτι τελείωσε,καί ρ κρατήρ έφάνη στρογγυλός,.κίτρινος είς τά χείλη ώ ς κρόκος, άλλά κατάμαυρος ώς άσβόλη, οταν εσκυπτε κανείς καί έ βλεπε τό βάθος του. Φοβερά γαυγίσματα, υπόκωφα, ξήρχοντο από τόν κρατήρα. Είνε τά σκυλιά, ποδ φυλ.άττουν τό παλάτι τοΰ θεοΰ, ειπεν ό Μ οΰ.δ έν εχω να φοβηθώ τίποτε, γ ια τί ξεΰρω ότι τά γλυκίσματα θά τους κλείσουν τό στόμα... Ά! μοΰ φαίνεται οτι εξέχασα τό μαχατρί μου. Δάνεισε μου, αδελφέ, τό δικό σου', μήπως τύχη καί απαντήσω κανένα θηρίο. Ό πρίγκιψ Π άπ πολύ ευχαρίστως θά τφ ήρνειτο αΰτό' τό δπλον, άλλα δέν εόρισκε καμμίαν πρόφασιν καί ήναγκάσθη νά τού το δώση. Έ π ειτα ξεδίπλωσε γρήγορα-γρήγορα τήν κλίμακα, διά νά μή ϊδή ο βασιλεύς ότι τό ένα σκαλοπάτι ητο σχεδόν κομμένον. καί τήν- κρέμασε μόνος του από τό χείλος τοΰ κρατήρος μέ τάς σιδηράς της άρπάγας. Έ τοιμα όλα! άνέκραξεν ό Μου. Σ ευχαριστώ, αδελφέ μου, ποΰ μ έβοήθησες.φ ίλητέ με καί περίμενε. βά.προσ παθήσω νά έπιστρέψω τό γρηγορώτερο, διότι ανυπομονώ να σε καμω να συμμερισαν μεγάλα σάν γαϊδουρινά', ά λλά δέν ήκουσε τόν κρότον τής πτώσεως πόΰ - περιμενε, καί..ζάρωσε τό μ έτω π ο ν,καί τά φρύδια του έσηκώθησαν ώ ς τρίχες γ ά τας θυμωμένης. Έ ν τούτοις' τώ ' εμενεν. ή έλ π ίς, οτι ό αδελφός του'θα έσπαράσσετο άπό τούς σ κύλο υς,ρ ί όποτοι θα έ- μαίνοντο, οταν άντί,γλυκισμάτω ν θά τοιςερριπτε πέτρας. Ό Μου, φ θάσας.είς τό μέσον, τής Πλησίασε, χαϊ είπέ μ ον πώς χαιώρθωσίς νά μαγίύσης τούς σκύλους μόν.» (Σελ. 394, στ. α' ' σθής τήν χαράν μου. Τώρα, δός μου τό σάκκο μέ τά γλυκίσματα. Έ τ σ ι. Κ αλήν άντάμωσιν! Τ α ΰτα λέγω ν, ό βασιλεύς ήρχισε νάκαταβαίνη τήν κλίμ ακα' ά λ λ είχε τόσην βίαν νά φθάση κάτω, ώστε πρώτα πάτησε τό δεύτερον,σκαλοπάτι,' ύστερα τό τέταρτον, υστέρα τό ί κτον', καί οΰτω καθεξής ολα τά ζυγά σκαλοπάτια,' καί επειδή τό κομμένον άπό τόν κακόν Πάπ ετυχ ε'νά είνε τό δέκατον έβδομον, ο βασιλεύ; δέν το μετεχειρίσθη καί δέν διέτρεξε κανένα κίνδυνον. Ό Π ρίγκιψ άπό πάνω είχε τεντώση ταΰτιά του, ποΰ ή- κλίμακος καί άκούων τα γαυγίσματα ό- λονέν άπειλητικώτερα καθόσον επροχώρει είς τά ενδότερα.τοΰ κρατήρος. έχ ω σε.τό χέρι του είς τόν σάκκον, πήρε τήν πρώτην πέτραν, μέ τήν ιδέαν πάντοτε οτι έινε γλύκισμα^ καί την ερριψε κάτω είς τό κενόν.τρομερά κραυγή άνήλθε μέχρι τοΰ χείλους του κρατήρος, μέχρι του Π άπ. Ή πέτρα είχε σχάση τό κεφάλι ενός σκύλου, ό όπο7ος ψοφοΰσεν. Ό Μοΰ, νομίσας ότι οί σκύλοι κάτω διεφιλονείκουν τό ριφθέν γλύκισμα καί έμάχοντο ποιος νά το πρωτο^άρη, ερριψεν ά- μέσως. τό εν κατόπιν τοΰ άλλου, άλλα

2 394 Η ΔΙΑΠ Λ Α ΣΙΪ ΤΩΝ IUIAQ N 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ε ξ, καί καθεμί*. πέτρα έσχότωνεν n a ε- νά,'.σχύλον, ί ['ζ τροπήν ώστε, ΐα ν ó βασιλεύς έφθασε κάτω, είδε και τούς εξ Ο-χ,ύΧοος έξηπλωμένους έχι του εδάφους. νόμισε 05 οτι έκο.ιμώντο, άφ' cu χόρτασαν φ:<rtíx i. Ευλογημένος νά εινε ó μάγος, -' πε μέ τόν νουν.του, πού μου ε ίω ιε -a μαγικόν φίλτρον δια να-οκοιμίσω τούς σκληρότερους εχθρούς της «πιχιιρήσεώς μου! Ο Μου είσήλθε τότε εις στενόν υπόγειον διάδρομον. «ΰοΤος τον έφερε κατ είθεταν εις θύραν.μαΰρην, επί τής «ποιας έστιλβε χάλκινον ρόχτρεν. Ό βασιλεύς χτύπησε.τό ρόπτρον, και αμέσως ή θύρα ήνοιξε μόνη τη ς. Ό Σάρ, γέρων γιγαν-. τόσωμος μ έ ψιν ειρηνικήν, εγραςεν επί 'βαρείας, άργυρας τρχπέζης, εν τω μέσψ θαλάμου καταφώτού. Ό Μοΰ ολίγον I- λειψε νά.έκ β α λη κραυγήν θαυμασμού' τόσον ητό. μαγική ή. υπόγειος. κείνη φω-, τοχυσία!.φαντασθήτε Βτι οί εκ λαμπρού ' χάλυβος τοίχοι ησαν εξ όλοχλήρου σκεπασμένοι μέ πυγολαμ πίδας. ό φωσφορισμός των όποιων, αντανακλώμενος καί ςεολμ^ασιαζόμενος επ άπειρον διά τοϋ igfjsöais'i'i -tos'ös^so, των τοίχων, τά Ϊπί^ά ήσα V;«λα κ α θ ρ ί π τα; μετάλλινοι. '' _γέμιζε.τον. θάλαμον με λάμ ψ ιν ονειρώδη. Ε κτό ς τούτου,.έφεγγαν καί' -λυχνίαι πολυπήηθέϊς.', ' γ-* T í j i i. θέλεις.; άνεκραςεν.ψθρός, «χόθετών τήν.γραφίδα' του" και έν πρώτο.ις.πο'ος,.είσαι σύ ό άφοβος, ό' όποιος τόλμησεςνάψήφήσγ,ς, τόσους.κινδύνδυς, καί ν ά.καταβτς εις τον κρατήρα μ 6υ; ', ' - θεέ. παντοδύναμε, άπεκρίθη ό'μοϋ ύχοκλινόμενος' έως εδάφους, είμαι ό βασιλεύς τής Σ ελήνης' δεν Ιχω υιόν, καί έρχομαι νά.ικετεύσω τήν Παντοδυναμίαν σού νά μοι χορηγήση ενα,. διά. νά παρη- γορηθώ /. εγώ είς το γήρας μίου. το,όπότον πλησιάζει,. καί διανάφίσω. μετά XÓV θάνατόν μου, αγαθόν βασιλέα ε ίς τούς υπηκόους μου.,.,. Ταΰτα ελεχθησάν μ.έ.πόσην ειλικρ ίνεια ν-και.εύλάβείαν,' ώ ιτ ε ό. θεάς Σ,άρ. ο' ποιο; ά λλω ςτε έπληττε φοβερά εις τό υπόγειόν του, όπου κανείς σχεδόν δεν έσκέφθη ποτέ να κατελθη, ο θεός Σάρ έμειδίασε καί τ φ είπε : Πλησίασε, καί είχε μου πώς κατώρθωσες να μαγεΰσης τούς σκύλους μου.... Ό σοφός Μ άγος, ό όποιος κατοικ εϊ πλησίον του παλατιού, μοΰ έδωσε κ ά τι γλυκίσματα άπό φιστίκι, διά τά. οποία, καθώς μοΰ έίπεν, οι σκύλοι σου τρελλαίονται. Τ α έφυγαν, άπεκοιμήθησα*/ καί μου άφήχαν τον δρόμον ελεύθερον διά νά έλ θ ω έως έδώ.. Πολύ καλά, ευγε. είπεν ό θεός, ευμενέστατος. Α γ α π ώ τούς σκύλους μου, οι όποτοι είνε φύλακες γενναίοι, καί άφ οδ κατώρθωσες νά.τους εςευμενίσης με τά δ ώ ρ ά σου, θά σοι χορηγήσω ο-,τι ζη τείς.. \ Ό βασιλεύς ήπλωνεν ήδη τάς χεϊρασ. έτοιμος νά δεχθή τό ποθητόν παιδ ιον α λ λ ό Σάρ ήνοιξί συρτάριον. έπήρεν άμύγδαλον, σκεπασμένον άκόμη μέ τόν πράσινον φλοιόν του. καί το έτεινε πρός τόν.βασιλέα, λ έγ ω ν : Φύτευσε το ε?ςτό θερμοκήπιόν σου και πότιζε το καθημεραν. Ύ στερ άπό πέντε ή εξ μήνας θά φυτρώση, Ιπειτα θ.ά κόμη άνθος, καί έπειτα τό άνθος θά γ ί- ντ, καρπός. "Αμα ο καρπός αύτός ώριμάση, θά σχισθή. καί θά εύρης μέσα το παιδίον, ποΰ ποθείς τόσον διακαώς. Ο βασώ,ευς Ικρύψε τό πολύτιμον ά μύγδαλον εις τόν κόλπον τού, καί έσηκώθη διά νά φύγη. Π ώ ς. φεύγεις ; ειπεν ό Σάρ. Μ είνε λίγον διά νά μ,ε διασκεσάσγ,ς. Είξεύρεις τίποτε νέον, τερπνόν καί περίεργον; Ώ, είπεν ό βασιλεύς, δεν άναγ<νώσκω εφημερίδας και δέν ήξεόρω τίποτε ενδιαφέρον. Ά ν αγαπάς όμως τήν μουσικήν, είμ-ορώ νά σου σφυρίξω έν Ιμδατήριον, πού μου άρεσε: πολύ. Καί ό Μου ήρχισε τήν πρώτην στροφήν «Μ αύρ εινε ή νύχτα ςτά βοϋνά...» ά λ λ -ό θεός τόν έξώρκισε νά παύση, τόσον ή μουσική εκείνη του εσπάρασσε ταΰτιά.... Κ αλλίτερα ν ά συνομιλήσωμ^ν,είπ ε. Ε πίτρ εψ ε, θεέ'παντοδύναμε^ εις τον πιστόν σου'δοϋλοννά σοι είπη ταΰτα : Ιχω νά χάμω μα.κρόν. δρόμάν έω ς νά φθάσω "εις τό θερμοκήπιον, το όποίον θά.δεχθή τό' Χολύτιμον άμύγδαλον. Φο- 6θΰμαι μ ήπω ς ξηρανθή, αν αργήσω πολλύ, ύ.' και it; σε ικετεύω Íkítv jm να njvftîa διχθγς rr.i' τον' απο a^rriχαιρετισμόν μου. Άν. φου άρεση ή συντροφιά μου,-ευχαρίστως έρχομαι μίαν άπό αύτάς'.τάς ήμερας, διά να συ-ζόμίλήσωμεν. Α λ λ ά σήμερα.... Ό θεός, φιλόφριον πάντοτε, έδωσε τήν άδειαν, καί έ Μοΰ, με β.αθυτάτας ' ϋπο-,κλισεις καί θερμούς: λόγους ευγνωμοσύνης, έξήλθεν άπό τόν υπόγειον θάλαμον. Ό τα ν έφθασεν εις το μέρος, οπο υ τόν ανέμενεν ή κλίμ α ξ. έσυλλογίσθη οτι ό ϋ πνος εκείνος τω ν σκύλων ητο πολύ βαθύς καί αφύσικος, έσκυψε νά ίδί, τ ί συμβαίνει, καί άνεκάλυψεν τι ολοι είχαν τά κεφάλια σπασμένα.έ κπληκτος ά λλά καί φοβισμένος διά τό δυστύχημα αϋτό, ήρχισε ναναρριχάται ταχύς. Έ νόμιζες οτι οι πόδες του έκαμαν πτερά'τόσον φόβον είχε Και Ιπερνε πλέον τά σκαλοπάτι«όχι άνά δύο, ά λλά άνά τρία καί άνά τέσσαρα. Τό δέκατον έβδομον μόλις τό ήγγισε, χωρίς νά χατήση διόλου. Ώ ρισμένως,υπό ευτυχή άστέρ«έγεννήθη αύτός δ βλ71- λεύς τή ς Σ ελήνης!. Οταν έφθασεν έπ ί τέλους εις τ.ά χ είλ η τού κοατήρος, ό Μοϋ. έπαραξενεύθη,πολύ,μή ευρών έκεΐ τόν. Π άχ. Έσκέφθη δτιλό αδελφός τού θά είχε βάρυνθή νά τον περιμευηί διότι ίίχ ε μ είνη μ έ τόν Σάρ πολύ περισσότερον άφ ίσον ειχε προείπ η, καί οτι- ό νεαρός πρίγχιψ θά έπέστρεψεν εις τά ανάκτορα. Π ράγματικώς, ό πρίγν.ιψ Π άπ είχεν έπιστρέψη εις τάνάχτορ«τ<?ν βασιλέων τής Σ ελή νη ς' ά λ λ είχεν έπιστρεψη ώ ; κύριος και βασιλεύς, ά ναγγέλλω ν ότι ο Μοΰ έπεσε τάχα εις βάραθρον οπου λύκοι πεινασμένοι τόν κατέφαγον. Οί «υλικοί, καίτοι θρηνοϋντες τόν θάνατον του βασιλέω ς, τόν όποίον ήγάπων όλοι, δέν ήμπόρεσαν νά μή αναγνωρίσουν ώς διάδοχόν του τόν Π άπ, ό οποίος άνεκηρύχθη βα ο ιλεύς.! Μ όλις ανήλθε τον θρόνον ό κακ«ς Πάπ,αμε σως.διέταξε ναλυσσοδέσουν τήν βασίλισσαν καί νά την ρίψουν είς φυλακήν. ' Η δευΐερα.του διαταγή ήτο αύτη : Βάλ:ετε όλους τούς στρατιώτας είς τήν μέση'! τή ς αυλής τοϋ Π αλατιού, τούς αξιωματικούς άπό κάτω, τά οπλα άπό χάνω, καί ας καοΰν μέχρι τοΰ τελευταίου. Ε ίπα! Κατόπιν εβγήκεν είς τόν εξώστην τοΰ ύ π αριθμόν παραθύρου, διότι είχεν ήδη νυκτώστ,, καί χεριέφερε βλέμματα δεσπότου άνα τά συμπλέγματα τών αύλικώ ν. οί οποίοι έθρήνουν βλεποντες τ»ς προετοιμασίας τοιούτου ολοκαυτώματος. Ό βασιλεύς Μοΰ, βαδίζων έν σπουδή, έφθασεν ενώπιον των ανακτόρων του. Έ - φοβείτο «κόμη μήπως τόν κατεδίωκεν ή οργή τοΰ θεού Σ άρ, καί κάθε στιγμήν εσυλλογίζετο : α ΐΐο ϋ νά εινε ό Πάπ ;» Ά λ λ όταν είδε τήν μεγάλην πυράν,τής όποιας αί φλόγες άνήρχοντο μέχρι τής κωνοειδούς στέγης καί οί σπινθήρες εξεπέμποντο άπειροι πρός τόν ουρανόν, έν ώ οί κυανοί λίθοι τών τοίχων έφαίνοντο αμαυρότεροι κάί οί άδάμαντες τών τριακοσίων έξηνταπέντε παραθύρων έπολυπλασίαζον διά τής άνταναχλάσεως τήν φρίκην τής αίματηράς λάμψεω ς, ό Μου ένόμισεν «τι ονειρεύεται, κα 1 έστάθηάκί νητος, ανίκανος νά προχωρήση,βήμα... Τήν στιγμήν εκείνην είς τών αύλικών τόν «νεγνώρισε καί ανέκραξε : Νά ό βασιλεύς Μοΰ!.. Νά ό βασιλεύς Μου. ποΰ δέν άπίθανεν' θάνατος εις τ ν αρπαγα τοΰ θρόνου του [ θάνατος. είς τόν δήμιον των κα λώ ν μας στρατιω τώ ν! Καί όλαός, έφορμήσας κατά τοΰ Ιΐά π, πελιδνού έκ τής λόσσης καί τής όργής. τόν-ιρριψεν. είς τήν πυράν. Ή φ λόξε- κράχισε, καταπνίξασα τάς τελευταίας κραυγάς. τοΰ κακούργου, καί ή μοχθηρά ψυχή του' απήλθεν εις δίνην καπνού μελανού Η ΑΤΑ.Π Λ Α Σ Τ Σ Τ Ο Ν Π Α ΙΔ Ο Ν S95 Ό τα ν ό βασιλεύς έμαθε τά κατά τήν προδοσίαν του άδελφοΰ τόυ, έμάντευσε καί τά άλλα του εγκλήματα καί έπεδοκίμασε τήν ΰπό τοΰ λαοδ έπιβληθετσαν είς αυτόν τιμωρίαν. Τότε τόν άνευφήμησαν καί τ φ έζήτησαν πληροφορίας περί τοϋ ταξειδίου του. Ό Μοΰ διηγήθη τάς περιπέτειας του, τοποθετών συγχρόνως τό πολύτιμον άμύγδαλον εντός μεγαλοπρεπούς αγγείου, τό όποιον έπληρώθη κατόπι με καλόν χώμα, πράγμα πολύ σπάνιον είς τήν Σ ελήνην. "Ηδη βασιλεύς τό έπότιζε μέ α γάπ η ν, όταν έ ξαφνα : Μά ποΰ εινε ή βασίλισσα ; ήρώτηοε, διακόπτων τό πότισμα. Ό Π άπ τήν φυλάκισε, διότι τήν έμισοίσε. Θ έλετε νά τήν ελευθερώσω μεν; Μ ά... δεν εινε β ία... δχι! ειπεν ό βασιλεύς.. Εινε πολύ.πεισματάρα. Ά ς την άφίσωμεν ολίγον καιρόν είς τήν' φυλακήν. "Ισως θά διορθωθη καί θά γίν ^ γλυκύτερα, όπως τά αχλαδια εκείνα τα τόσον σκληρά καί στυφοί επάνω είς τό δένδρον, ποΰ γίνονται μαλακά καί γ λ υ κά, όταν σταθοΰν ολίγον καιρόν είς τό υπόγειον,..... Έ ν τούτοις, ώ ς είχεν ε'ίπη ό θεός Σάρ, τό άμύγδαλον φύτρωσε, Μ ετ λί- -γον Ικαμεν άνθος, έπειτα.τό άνθος έγινε καρπός, καί όταν ώρίμασεν, έσχίσθη μόνος του, καί εύρον μέσα εξηπλωμένον τόν μικρόν βασιλόπαιδα. Ό Μου χάρη τόσον πολύ, ώστε άφ ού χατεφίλητε μέ στοργήν τόν υιόν του, διέταξεν αδθωρεί νάποφυλαχίσουν τήν βασίλισσαν. Ή Μ ίνα εξήλθε γλυκεία καί ευπειθής. Ειχεν άφίση είς τήν φυλακήν ολην της τήν κακίαν. Ή γάπησε τον υιόν της μόλις τόν. είδε, κάι βασιλόπαις έμεγάλωσεν ύπό τήν μητρικήν της έπίδλεψιν, καί έγινεν ώρατος καί ενάρετος. Περί του θεοδ Σάρ οΰδείς λόγος έγινε πλέον. 'Ο Μοϋ βέβαια δέν τόλμησε.νά Ιπανέλθη ποτέ είς τήν κρατήρα. Λ ο ϊκ ια ν ο ε X a p u o iv n o e Ό ΠΕΤΕΙΝΟΣ Τ β κοκκινωπό λιρ(, οάν βαοιλικιά κορώνα' ή φωνή του ή λυγερή καλοκαίρι καί χειμώνα νύκτα-μίρα καί πουρνό' Τ ά χρυαόττλουμα πτερά του, ή δρεπανωτή ούρά του Κ.α\ ά ί άψήοωμε τά κάλλη, τβ ξυπνά του τό κεφάλι... Εκαμαν τό ν πετεινό Βασίλειά τοϋ βρνιθαριοο κ ι ώρολόγι τον χωριού, σάν φωνάςή: Κικι-ρΓκο! όύττνα, ξ ύ π ν α! σήκω, σήκω! I. Γ. ΓΐΑΝΝΟΥΚΟΕ Ο Π Ε Τ Ρ Ο Μ Α Ζ Ε Τ Τ Η Σ [Μ υθιστορία uno AIMÉ GIRON] (Συνίχΐι«!δε σ«λ 355.) Κ αίτά δάκρυα, τά όποια τόσην ώραν συνεκράτει γενναίω ς μεταξύ τών βλεφάρων, ήρχισαν νά ρέουν. Ε υτυχώς ειχε στρέψγ, πλέον τά νώτα, διά.νά φυλάξη τήν επιστολήν, καί ό ασθενής γέρων δέν τα είδε. Ό ταν. έπέστρεψε πλησίον του, ό κ. Φραντζής είχε τά μάτι κλειστά. Ό α σθενής έκοιματο, % τουλάχιστον προσεπάθει. Έ ντοσούτφ, ό δυστυχής γέρων εζησεν Κ * λήσ«ί Λαμπρή! (Σελ. 395, στήλ. γ ρια. Ή λ θ α ν... τά άκούω... δεν άκοϋς; Μίαν αυγήν, άντελήφθησαν κάλλιστα οτι καί ή άνοιξις ήλθε. Χ ελιδώ ν διέσχισε τό κηπάριον με ταχείαν πτήσίν κα ί με φαιδρόν κελάδημα, μετά τό όποιον, θά έλ εγ ες, ώ ς 'ν ά άνέμενον αύτό τό σύνθημα, τά δένδρα επέταξαν τούς πρώτους,ροδίνους βλαστούς. Έ π ειτα οί βλαστοί έσχίσθησαν,καί τά νέα φ ύλλα, μικρά καί δυσδιάκριτα άκόμη, έκάλυψαν-τούς κ λ ώ νους ώ ς μ έλαφράν πρασίνην πάχνην. (Παρήλθον άκόμη λίγαι ήμέραι,' καί, περί τό τέλος νυχτός χλιαρας, τά άνθη «έκτινάχθέντα άπό τούς κάλυκας τω ν, έταλαντεύθησαν καί άνέλαμψαν ΰπό τάς πρώτας ακτίνας τοΰ άνατέλλοντος ήλιου. Θά έλεγε τις οτι ήσαν σμήνη μ ελισσών παντός χρώματος, κρέμαμένων εις τάς λεπτ-άς καί ευκινήτους άκρας τών μίσχων και τών κλω - ναρ/ων. Τό Πάσχα επανήλθεν, όπως πάντοτε, καί ύπό τας φαιδράς καί Ιορτασίμους συναυλίας τών κωδώνων, φύλλα καί άνθη έφαίνοντο αναζωογονούμενα καί αναθάλλοντα. ' Μ όνον. ό κ. Φραντζής δέν ήμπόρεσε νά σηκωθή. Ή Χρυσούλα, πλησίον τοΰ παραθύρου, κρατοΰσ φλυζάνιον ζ ε- σ τ ο ΰ, τό όπότον άνεκάτευε διά νά λυώση ή ζάχα-. ρις, δέν έπαυε νά κυττάζη πρός τά έξω, μέ' έκφρασιν ζωηράν προσδοκίας καί ανυπομονησίας.τό πρόσωπάν τη ς ήτο καί αύτό άνθισμένον, όπως τά δέν δρα, με τήν άνθησιν τή ς νεότητος. Έ ξα φ να, φαιδρά άναφώνησις έξήλθεν άπό τά ρόδινα χ είλ η -τη ς: Νά Σιδέρκς! ολόκληρον τον χειμώνα, όλιγώτερον είς τήν πολυθρόναν του, περισσότερον είς τό κρεδβάτι του, πονών, γκαρτερών καί σβυνων δλονέν. Χ ωρίς τήν μικράν του φ ίλη ν, χωρίς τήν καλήν του νοσοκόμον, τί θά εγίνετο; Ποΐος θά τον παρηγόρει ; ΠοΤος θά τον διεσκέδαζε ; Καί οί δυο, εν τη άπομονώσει τιςν, έν τη «ρημία τω ν, παρηγοροΰντο άμοιβαίως καί έπερίμεναν μαζί ύπομονητικώς τήν ίν ο ιξ ιν. Ε ίσθεσάν τά γέρικα δένδρα, κύριε Φραντζή, Ιλεγεν ή Χρυσούλα, π λέκουσα διά τόν ασθενή τη ς χονδρές μάλλινες κάλτσες' θά πρασινίσετε μια χαρά τώρα ποΰ έρχεται ή άνοιξι. Δεν λ έ γ ω όχι. Μόνον μοΰ φαίνεται, «τι άδιχα παιδεύεσαι άπό τώρα νά μου πλέκης κάλτσες για τόν άλλον χ ειμώνα έχομε καιρό.. Π ήγαινε κα λλί 'τερ α νά ρίξγ,ς λίγο κύμινο ςτά περιστέχ ιν επανήλθε διά τά δώσ-fl τό ζεστόν είς τόν αγαπητόν τη ς ασθενή. Εν τ φ μεταξύ ό Σιδέρης εΐχεν είσέλθτ, καί έστάθη είς τό κατώφλιον τοΰ Κ υκεώνος. Μ ε τό ενα χέρι έκρατοΰσε τό καπέλο του, μέ τό' άλλο ένα π ρ ά γμ α.' Έ μβα, έμβα, Va ιοί μου. Κ αλή σας Λ αμ πρή; κύριε Φραντζή, χρόνια π ο λ λ ά! Σ άς φέρνώ κάτι πετροϋλες, άπό κείνεςπ ο ύ σας αρέσουν. Π έντε μήνες τώρα τες κυνη γώ, γ ια τί ή Χρυσούλα, ξέρετε... ι Ά λ λ ή Χρυσούλα κίνησε τήν κεφαλήν καί του Ικλεισ? τό μάτι μέ τοιοΰτον τρόπον, ώστε ό ταλαίπωρος βουκολος έταράχθη, τά έχασεν, ψέλλισε καί έπ ί τέλους άπεστομώθη. Ό γέρων όρο-

3 Η ΔΓΑΠΛΑΣ1Σ TQN ΠΑΙΔΩΝ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΑΙΑΠΛΑ Σ Ι 2, ΤΟΝιΠΑΙΑΟΝ ' κτολόγος δέν έπρόσεξ«καθόλου =ίς τήν παντομίμαν, και ήρκέσθη νά τείνη, Ιξω τώ ν σκεπασμάτων. καί τα ς δόο.του χεϊρας ανοικτάς. Εινε τά αΰγά τοΰ Πάσχα... είπε Κ αλά μου παιδάκι«!.. Έ λ α, ελα, φερτά έδώ! Ό Σιδεράς έδιδεν όλονέν τάς ήφαιστειώδεις ροιάς, π α ς οποίας εδγαζεν άπό τό γεμ ατο νμ α νδή λι πού έκράτει, και ό λονέν ό κ. Φραντζής τάς έσώρευεν επί τής κλίνη ς too.. Έ π ειτα, την μίαν κατόπι της ά λλη ς, τάς ξήταζε, τάς παρετήρει, τάς έζύγιζεν έπί τής παλάμης καί τας παρχτασσεν εις δεύτερον άωρόν, πλησίον τοΰ πρώτου. Κ αί όταν οί δύο σωροί έγιναν πάλιν Ινας, ο χ. Φραντζής είπε πρ ος τήν Χρυσούλαν : Φέρε μου, χόρη μου, τό σφυρί. Ή Χρυσοόλα όπήκουσε, και ήπλωσεν επί τϊ^ς κ λίνη ς μίαν μεγάλην, παλβιάν εφημερίδα. Τ ότε ό όρυκτολόγος λαμ- 6ανε τάς βόμβας μίαν' μίαν χατ εκλογ ή ν, καί ήρχισε νά τας κτυπα με το συνειθισμένον του κτύπημα, μονομιάς, τάχ! Σήμερον όμως ήναγκάζετο νά το επαναμβάνη δύο, καί τρεις, καί τέοοαρας κάποτε φοράς'τό χέρι του δέν ήτο πλέον, όπως πρώ τα, ασφαλές χαί δυνατόν.έ π! τ έ λ ο υ ς «! βόμβαι θραύοντο, ήνοίγοντο. Ττιν χώ αυτή, εψιθύριζεν ό γέ ρων-. Κ αί αυτή τήν εχω... Κ αί αυτή μέ το χ υ ρ 'ό ξ ε ν ο ν τήν έ χ ω... είνε πο- λύ κοινή,.. Ά μ ε' αύτή; ά, εχει χρυσό λίθον... τήν εχω καί αυτήν... τίποτε! - Κ αί τάκ!.. τάκ!.. α ί μικρβί βάμβαι ήνοίγοντο εις δύο, εις τρία, και έκάλυπτον μέ τά συντρίμματα των τήν πα λαιαν εφημερίδα. Τάκ!.. καί ό γέρω ν, αυτήν τήν φοράν, εκβάλλει κραυγήν- Σίγουρα είνε αυτή! φωνάζει, έ- γείρω ν τούς μάκρους του βραχίονας καί σ φ ιγγώ ν, μεταξύ του άντίχειρος καί τοϋ δείκτου έκ άσΐη ς τω ν χειρώ ν, τά δυο τεμάχια μιας ηφαιστειώδους ροιας. Ν αί, έχει χρυσάφι αληθινό χρυσάφι... λίγα ψήγματα μόνον,άλλά πάντα χρυσάφι... Ω, πώς φοβούμουν μήν πεθάνω, όχι δέν ήθελα νά πεθάνω, χρίν τήν ίδ ώ κ α ί την αποκτήσω. Τέλοςπάντω ν, νά τώρα πού την έχω... Τ ώ ρα είμπορώ νά πεθάνω ευτυχής. Ν α ί... π ο λύ, πολύ ευτυχής. {"Επετβν συνέχει«) ΙλΉΓΟ^ίΟΣ Ββνοπουλοε ι mm^ Ο ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΕΛΑΤΟΣ ΕΓς τινα χλοεράν κοιλάδα είχε βλά στησή τό μικρόν ελατόν, εις τό τέλος τοΰ γηραλέου εκείνου δάσους, έκεί ακριβώς όπου έπερνουσ-ν ό αμαξιτός δρόμος, επί του όποιου έφαίνοντο πάντοτε νωπά τά ίχνη των διερχομένων τροχών των αμαξίον. Τ ί εύμορφον, τ ί χαριτωμένον μέρος 1 Τό τρεχούμενον. νεράκι τή ς π ηγή ς, τήν όποιαν στεφάνωναν πτε'ριδες καί άνεμων«ι, Ιτρεχεν αβίαστα ώς νά ξεγλυστροΰσεν, καί εχύνετο,εντός φυσικής λεκάνης, είδος μικρογραφικής κοιλάδος, εις τής όποιας το βάθος κατακαοισμένα τά λαμπερόχρωμα. λιθαράκια, σχημάτιζαν εν φυσικώτατον μωσαΐκόν.. οπως εις γάς κοινωνίας τώ ν ανθρώπων' j Τό έλατακι αϋτο, φυτρωμένον εις τό* επειδή κα ί τα δένδρα ακόμη αισθάνονται, λυπούνται καί χαίρουν, απαραλλα- ; σο χαριτωμενον τόπον, θαρρώ ότι έπρεπε ί να ητο παραπολύ εϋχάριστημένον. Και κτα, οπως οί άνθρωποι' ά λλέω ς, τις ή διατί νά μήν ήτο ; τίποτε, δεν του έλει ανάγκη νά υπάρχουν καί νά εργάζωνται πεν ι Α ί ρίζα', του ήπλώνοντο ελευθέ δϊά τα δένδρα, άν ησαν αναίσθητα, οί ά ριος ύπό τό παχύ στρώμα, τοϋ εδάφους, Ά π ό _τά δεξιά του, τά,καταπράσινα π λάγια του γειτονικού' βουνού δέν άφ.νον ι τας ανεμορριπας νά το έγγίζουν καθόλου. Ά π επάνω του ήπλόνετο προστατευτική ή σκιά του δάσους καί το έπροφύλαττεν από τας φλογέρας ακτίνας τοΰ ήλιου. Έ μ πρό; του δεν ήτο κανέν άλλο δυνατώτερον,. και υψηλότεροι» του δένδρον. καί ό μικρός άϋτός έλατοζ ημποροδσε' νάπλόνη με ολην του τήν άνεσιν τους κλώνους του εις τό ελεύθερον καί μυρωμένο / αεράκι. Α ϊ δακτυλίτιδες μέ τά πορφυρόχρωμα κουδουιΐάκια τω ν, τά τριανταφυλλένια ρείκια, αί κυματίζουσαι χλόαι, όλα ζωηρά, όλα καταπράσινα, άνθοβολοΰσαν τριγύρω του. Ά λ λ ά καί αί διασκεδάσεις δεν του έ λειπ α ν : Τό καλοκαίρι ήρχόντο εκεί τά χωριατόπουλά, τά όποια, παίζοντα «τό κρυφτό» ή κόπτοντα κούμαρα καί άγρίοφράουλες, με τάς χαριτωμένας φωνάς των, ανα γά λλια ζα ν, ζωογονούσαν τό γηραλέο / εκείνο δάσος... Κάπου-κάπΟυ, τά πελέχ.ια τω ν ξυλοκόπων «τάρασσαν τήν ερημικήν ήσυ-, χίαν του μέρους «κείνου, ενώ τό βράδυ, σάν έπαυαν αί φωναί τών παι- Ιδιών καί τώ ν ξυλοκόπων,τά δειλά ζαρκαδακια κατέβαιναν διψασμενα εις τήν πηγή / καί έπιναν νεράκι μέ ανήσυχα μα-! τά κια, μ έ άνασηκωμένας τάς.τρίχας των,άπό τήν ανατριχίλαν τοΰ φόβου. 1 Ά π εκεί, πότε-πότε, διάβαιναν σάν ξεφρενίασμένοικαί οί λαγο ί,μ ά τόσον τρεχάτοι, που έλεγες ότι ήταν σαΐτες I. α π εκ εί και τα πουλάκια, τά οποία έ παιζαν «τό κυνηγητό» ε ις τον άέρα. *ελαδουντα γλυκύτατα.... Κ αί μ όλα ταΰτα,.ό μικρός μας ίλατος καθόλου δέν ήτο ευχαριστημένος, καί πάντοτε στέκετο μελαγχολικός. Τίποτε δέν του ήρεσεν άπό ολα εκείνα τά αγαθά, πού τον περιεκύκλω ναν. Ή το φυσικά γεννημένος φιλόδοξος...σάν.να «ΐποΰμε, τ«ΰ ήρεσαν παραπολύ τά μεγα 1 λ εία.,. Ί^σθάνετο μέσα του φλογερόν πόθον ναπολαΰση τόν κόσμον, νάναβή, όπως λέγουν, εις τήν σκηνήν τοΰ κόσμου καί να παίξη εκ εί σπουδαίον πρόσωπον. Κ αί έπειδή, βέβαια, δέν ή-.μποροδσε νά το κατορθώση εις αυτήν τήν τόσο στενήν κοιλάδά, Ιπασχε και έθλίβετο κατάκαρδα. Δ ιότι, βλέπετε, καί εις τά δάση ΰπαρ- 1χουν οί γνωστικοί καί οί φαντασμένοι, νεμοι. τα σύννεφα, τα πουλάκια οί γοργόπτεροι αυτοί ταχυδρόμοι του Σύμπαντος ; Ά χ, γ ια τί, μά για τί νά γεννηθώ εις αυτή τήν τόσο περιοιρισμένη κοιλάδα ; Ιλεγε, συχνοστενάζον τό έλατάκι μας... Σαν τ ί τάχα νά εινε καί πα! ρέκει ; θ ά ξιώ θώ άρα γε νά τό μάθω 1ποτέ ;... Καί σάν ψηλώσω, δυστυχία μου! δέν Θά είμπορώ νά βλέπω τίποτε, τίποτε',! Ή κορφούλα μου θάντικρύζη μόνο τ ις. κορυφές τοΰ βουνού... καί. μόνον αύτές! Κρίμα! τοΰ «σφύριξε πειρακτικά ό άνεμος, ΤΑ χ, νά ήξευρες πόσο είνε εύμορφα έκ εί κάτω!.. Έ κ εί βλέπει κανείς περίφημες πολιτείες,ύπερύψηλα μνημ εία, υψηλότερα κα ί άπό τό βουνό α κόμη, έκ εί μεγάλα ποτάμια, εκ εί λ ί μνες, έκεϊ.... Φέρε με, μα φέρε με λοιπόν έκεί! του είπε, παρακαλών ό ελατός. Ό άνεμος όμως τοΰ άπεκρίθη : Τό κακό είνε, ποΰ δέν θά μπορέσω νά σ ευχαριστήσω' σ έχουν τόσο καλά ή ρίζες σου καρφώση- αύτοΰ-οά, ποΰ δεν έχω τόση δόναμι νά σε ξερριζώσω! Μά καί νά σε ξερρίζονα, τ ί θαρρείς, πώς άλλο τίποτε Θάκαμνα; Είσαι τόσο βαρύς, άδυ I ποΰ δεν θα ήμπορουσα να σέ βασταξω ε πάνω μου περισσότερο άπό μισή λ εύ γ α... καί θα σάφινα έκεί-δα απορριμμένο! Ε ιπεν, τράβηξε, φυσών, τό δρόμο του, χαί άφήκε τήν άμφιβολίαν χα.ί τήν αγωνίαν εις τήν καρδούλαν τοδ μικρού ελάτου μας. * * * Κάποτε ήρχοντο «ίς τό δάσος μερικοί άνθρωποι μέ σημειωματάρια καί σφυρία εις τά χέρια τω ν, οί όποιοι, άφοΰ έκαλοκύτταζαν. Ιν«-ένα τά δένδρα, τά σημάδευαν χτυπώντας τα μέ τά σφυρία των, καί αμέσως τά κατέγραφαν εις τά σημειωματάριά τω ν; α Σ ά ν"τί τάχατες νά κάμνουν ά στοί οί άνθρωποι; Περίεργον ό μως.,. π ώ ς δέν.ρριξανε και σέ μένα μια τους ματιά!» έλεγε μέ απορίαν ό μικρός φιλόδοξος.' Θά τα κόψουν >ίαί θά τα μεταφέρουν εις τας πόλεις! τοΰ σφύριξε προσ περνώντας ό άνεμος' θά-το ίδγ,ς ύστερα. Καί πράγματι: άφοΰ «πέρασαν λίγαιι ώραι, ήλθαν οί ξυλοκόποι μέ τά π ε λ ε -! κια τω ν, και μέ δυνατά καί αλύπητα κτυπήματα Ιρριξαν κατά. γ η ς όλα εκείνα, τά σημειωμένα δένδρα, τά οποία έχε! φταν χάμω μέ κρότον, σάν '/αναστέναζαν. Η ( " Ε π ε τ α ι σ υ ν ε χ ε ία. " ΤΑ1ΕΓΑΙ0Ν Μ ι ΤΒΐί ΚΟΙΙΟϊϊ. ΘΕίΑ Μ Ο Υ Ο ΥΡΑΝ ΙΑ ( Ε ν ν Ι χ ε ι «ί ε σ ί λ ) Ά ν φέργ,ς είςτόν.νοΰνσου τήνσύγκρισιν, τήν όποιαν εκάμαμεν προχθές μεταξύ ενός χιλιόγραμμό«άέρος, τ«ν όποιον α- ναπνέομεν, καί ένός κυβικού χιλιομέτρου κοσμικής ύ λ η ς, άπό τήν οποίαν έ γινε τό ήλιακόν μας σύστημα, θα έννοήσ/,ς πόση άπόστασις χωρίζει τά μόρια τής ύλης ε ί; τήν κοσμικήν κατάστασιν. Καί άφοΰ υπάρχει τόσον ύπέρβολιχώς μεγάλη άπόστασις μεταξύ τών μορίων, εξάπαντος θά ΰπάρχη εγκεκλεισμενη καί υπέρογκος ποσότης λανθανούσης θερμότητος,πληρώνουσα διά τής αιχμαλωσίας της τήν ελευθερίαν τώ ν μορίων. Ό πόλεμος μεταξύ θερμότητος κ «ί συνοχής είνε νόμος γενικός καί δεν επιδέχεται έξαίρεσιν' υπάρχει πάντοτε καί-αδύνατον νά παύση ποτέ. Παρόμοιοι είνε καί πάντες Οι άλλοι νόμοι τή ς φύσεως' μ ήπω ς'καί ό νόμος τής παγκοσμίων ϊλ ξεω ς δέν εινε τοιοΰτος ;.. Νομίζω τώρα οτι, ήμξήγη.σίς μου πλέον είνε προφανής καθ όσον ή κοσμική υλη περιεμαζεύεΐο, έθερμαίνεΐο παρισσότερον, επειδή, ένεκα τής μ'εγαλητέρας προσεγγίσεως τώ ν μορίων, ήλευθιρουτο καί νέα θερμότης. ή οποία προηγουμένως ήτο λανθάνόυσα, ν.αί-ιπειτα όταν έ- γίνετο έλευθέρα, εγίνετο. καί >αισθητή. Εκτός αυτής τής.άλογαρ'ιάστου π η γής θερμότητος β λέπω.καί «λ λη ν αιτίαν. άλλην πηγήν θερμότητος, περί τής όποιας θά σοΰ εϊπ ω τώ ρα. Οχι σήμερον, Νίτσα μου. Μένω πολυ ευχαριστημένος.με τήν γνωριμίαν τής λανθανούσης θερμότητος αφες με όμως ολίγον, νά σκεφθώ καλα όσα μου είπες σήμερον; προτδύ νά προχωρήσης περισσότερον. - Έ χ ε ις δίκαιον, αγαπητέ μου. Εγώ έπρεπε νά.σν^φθώ αύτό, άλλάπαρεσύρθην από όσα σοΰ έλεγα. Αδριον λοιπόν τήν άλλην αιτίαν. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Κ ' ΣΧΒΜΑΤΙΓΜΟΓ. ΤΟΝ ΓΚΪΝΠΝ ίοματομ «Σήμερον Θά κάμωμεν χημείαν. Κ ώ στα μου. 1 Ό,τ ι καί αν μου είπ η ς, μ ένδια-. φέρει πολύ. Γνωρίζω, οτι έχ εις μ εγά λην επιθυμίαν νά μανθάν^ς. νακούσε λοιπόν καί τήν χημείαν μου. Γνωρίζεις, ότι ή χημεία εξετάζει τάς ενώσεις τών σωμάτων' είνε όμως ανάγκη νά σου εϊπω πρώτον τί είνε ή χημική ένωσις. Ό τα ν θετής ύδωρ «ίς τόν οίνον, φυλάττει ό οίνος καί τήν γεΰσιν καί τό χρώμα του' μόνον γίνεται καί κατά τήν I. Γ. γεΰσιν Γ. ολίγον αδύνατος καί κατά τό χρώ μα περισσότερον ανοικτός, άναλογως τού ποσοϋ τοΰ ύδατος, τό όποιον θά θέσης. Κ ατ Αυτήν τήν εργασίαν, ή όποία λ έγ ε ται μ ίξις, δεν παράγεται.θερμότης.' Τό ύδωρ όμως δέν είνε άπλοΰν., άλλά γίνεται άπό δύο διάφορα «έρια, ονομαζό μεν«ύδρογόνον καί οξυγόνο»" αυτα, ό ταν Τόσον 5ε συγγενή είνε τά μ έταλλα, ώστε δέν δΰνανται νά ένωθώσι. χημικώ ς:πρός συνενουνται διά νά σχηματίσουν τό ύδ ω ρ,1ά λ λ η λ α, ά λ λ ά μόνον αναμιγνύονται καί. χάνονται, και τό υδωρ,τό όποιον σχηματίζεται,δέν σχηματίζουν τά λεγόμενα κράματα. ομοιάζει ουδέ μέ τόν πατέρα Τ ά άλλα στ-οιχεία, με τά όποία τά ουδέ μέ τήν μητέρά'του., Αΰτή ή έργα-' μ έτα λλά δΰνανται νά ένωθώσι.. λέγονται σία λέγεται χημική ένωσις,καί κατ α.ΰτήν πάντοτε παράγεται θερμότης.ό ταν, έπί παραδείγματι, ένοΰται τό όξυγόνον μέ τό ύδρογόνον οπως παραχθη στάγών ύδατος, παράγεται συγχρόνως κ α ί φ λό ξ, ή θερμοτέρα αμ έταλλα. Τ α αμέταλλα δέν σχηματίζουν μίαν ιδιαιτέραν οικογένειαν, ό π ω ς τά μέταλλα, και ευκόλως ένοΰνται μ ετ ά λλή λω ν' Ιχουν όμως καί αυτά ά- νεγνωρισμένον αρχηγόν τό όξυγόνον, τό μάλιστα φλόξ άπό όσας γνω - οποίον κατέχει εις τόν ύψιστον'βαθμόν ρίζομεν. ^., τ ά ν τ α 'τ ά διακρατικά γνωρίσματα τών Ό σα σώματα παράγονταί' άπό ένω σιν, λέγονται σύνθετα, ένίρ τά ά λλα τά «μ ετά λλω ν, θ ά σου εϊπω τά γνωστότερα τών «μ ετά λλω ν, εκείνα τά όποία συόποια Ινούμενα παράγουν :ά σύνθετα, χνότερόν βλέπομεν συνηνωμένα με τά οπως τό ύδρογόνον κα ί τό όξυγόνον. λ έ γονται άπλά { στοιχεία. Είνε γ ν ω στά έβδομήκοντα περίπου στοιχεία' δέν εχει όμως μεγάλην σημασίαν ό αριθμός μ έΐα λλα : θ ειο ν, φωσφόρον, άνθραξ,χλω ρίου καί άζωτον, δυο αέρια τα όποία θά συναντήσωμεν μ ετ ου πολύ. Ε κ τό ς τοΰ ίώδίού καί τοΰ βρωμίου, τά όποία ώς αύτών, έπειδή. μεταβάλλεται καθ όσον φάρμακα συχνά άναφέρονται, πάντα τά ' ανακαλύπτονται νέα τό σπουδαίο» είνε, πώς εύρέοησαν τά στοιχεία ταΰτα. ΓΓόθεν αρά γε προέρχονται; Μ ήπως τά άτομά των ΰπήρχον άναμίξ διεσκορπισμένα εις τήν κοσμικήν ύλην ; ή μ ή π ω ς, (τό. οποίον φαίνεται καί πιοανώτ«- ρον,) ε ίνι διάφοροι μορφαί τή ς πρώτης ταύτης ύλης, ή όποία κα τ άρχάς ήτο ομοιόμορφος καί κατόπιν σχημάτισε τά διάφορα στοιχεία.;.. Α λή θεια, ήκουσες ποτέ νά γίνεται λόγος διά τόν φιλοσοφικόν λ ί-. θ ο ν τών φιλοσόφων, τών σοφών ; Σ υ, θείτσα, μοΰ έλεγες πρό τινων ήμερων δγ αυτόν. Ενθυμούμαι ο τ ι' είνε κόνις, τήν όποιαν προσεπάθουν να εύ- ρόυν καί έχανον δ ι αυτήν τόν καιρόν των οί αλχημισ.ται' 'του μεταίωνος καί άλλοι άκόμη αργότερα, καί μέ τήν όποιαν ένόμιζον οτι ήτο δυνατόν άπό εύθηνά μέταλλα νά κατασκευάσουν 1χρυσόν. Πόσον ευχαριστούμαι νά σ«διδάσκω! Τ ίποτε δέν λησμονείς! Ο ί άνθρωποι λοιπόν εκείνου τοΰ κα ι ρού ύπεστήριζαν,ό τι ολα τά μέταλλα είνε απλούστατα καθαρόν ύδρογόνον συμπυκνοίθέν διαφοροτρόπως προς παραγωγήν τών διαφόρων μ ετάλλω ν. Αυτή ή υπόθίσις ήρεσκε πολύ εις τούς άλχημιστάς. επειδή ;κάί ό χρυσός σύμφωνα πρόςαι/τήν θάπετελ'είτο άπό τό.αύτό στοιχείο / μέ τά λοιπά.-.μέταλλά.'έάν λοιπόν'κατώροωνον να χωρίσουν τα μ έταλλα είς/τό ΰδρογόνον. άπό τό όποιον αποτελούνται, θά ήτο δυνατόν έπειτα κατά τόν Γδίον τρόπον νά ένώσουν αϋτα, πρός παραγωγήν τοΰ χρυσοΰ. Τό βέβαιον ομώς είνε, ότι πάντα, τά μέταλλα αποτελούν χωριστήν οικογένειαν υπό σημαιοφόρον το ύδρογόνον, τό όποιον είνε ό άνεγνωρισμένος αρχηγός τής οικογ ένεια ς, άφοΰ κατέχει εις μέγιστον βαθμόν πάσας τάς ιδιότητας τών μ ετάλλω ν. ά λλα αμέταλλα δεν «ινε πολυ γνωστά εις όλον τόν κόσμον. Δυνάμεθα τώρα μετά βεδαιότητος νά είπω μ εν, οτι τά: όρη καί αί πεδιάδες, τό επ ί τής γη ς χώμα καί οί λίθο ι, παντα ταΰτα αποτελούνται καθ ολοκληρίαν άπό ένώσεις μ ετάλλω ν μ ετ οξυγόνου ή μ ετ I άλλω ν «μ ετά λλω ν, πρό πάντων όμως μ ετ οξυγόνου. ' ' Τ ί ; Υ πάρχουν, μέταλλα' εις τό χώμα τών ά γ ρ ώ ν ; Β έβ αια' τό έδαφος τώ ν άγρ ώ ν μας ά π ο τελεΐτα ι σχεδόν κ α θ, ολοκληρίαν άπό π υρ ίτιον, ά ρ γίλ λιο ν. κ α ί άσβεστω ν ή νω - μένον μέ ανθρακικόν οξύ, τό οποίον είνε έ νω σ ις οξυγόνου και άνθρακας. Ε ΰρίσκοντ α ι.ε ις τ ό Ιδαφος ά κ έμ ή κ α ί ά λ λ α μ έ τ α λ λ α, π : χ : νάτριο», κάλιον κ α ί μ α γνή -?ιο ν,'ό π ω ς εκείνο τό οποίον -πρό τινω ν ήμερώ ν σοΰ Ιδω κεν ό.ιατρός. ΓΕ πε;αι συνέχει«.) (J1. Macé) A. S. Α ν α τ τ α ς ι α α η ε

4 3 9 8 Η ΔΙΑΠ Λ Α 2ΙΣ TÛN ΠΔΙΔΟΝ 1 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟ* Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΟΝ ΠΔΙΔΟΝ Ο Λ ΙΓ Α Π ' ΟΛΑ ΤΑ Φ ΑΙΔΡΑ T O T ΜΗΝΟΣ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ι - Εινε απόγευμα Οκτωβρίου. Τρεϊς συαμαθητβί, ό Μ ίμης, δ Μιμικός καί ό Μ ιμής, επιστρέφουν άπδ το Σχολεϊον, συνομιλοΰντες περί των νέων. των διδασκάλω ν.τω ν νέων των βιβλίων καί των νέων των συμμαθητών. Σχολάζουν, βλέπετε, καί' σχολιάζουν,.. Επήραν τον' παράλιον δρόμον, ό ό- ιτόυος εινε. καί ό καλλίτερος τής μικράς των πόλεως. Γρήγορα όμως μετενόησαν, διότι τά σύννεφα τοΰ φθινοπώρου, τά ό- πο ια δέν άγαποΰν τήν απραξίαν, άρχισαν νά τους ραντίζουν, ή δε θάλασσα νά φορσκόνη τά κώματά της απειλητικά. Μ ετ, ολίγον ή βροχή, γίνεται άρκετά.ραγδαία, καί οΐ τρετς φίλοι, ό ένας κατόπιν τοΰ άλλου, τρέχουν βιαστικοί, διά να βρανοδν ολινώτιρον, Δέν έφόρεσαν ακόμη τα χειμωνιάτικα, κα ι κρυώνουν μέ τά καλοκαιρινά, οσον δέν θα κρύωναν βέβαια τον Ιανουάριον, τυλιγμένοι μέ τά ζεστά των επανωφόρια. Πηγαίνουν μαζευμένοι, ζαρωμένοι. Αποτελούν οϊκτρον θέαμα πραγματικώς, ϋπο τήν βροχήν καί τον άνεμον....'ορίστε Οκτώβριος! λέγει ό Μίμης. Δέν του φθάνείχοΰ μ κατσάδιασε ό Δάσκαλος, γιατί του Ιβαλα σήμερα καί μ?, παρα μας κάνει τώρα καί αυτά... ; Δέν Ιχει μ ϊ καί κάμνιι έτσι, είπεν ό Μιμικός. Ά μ «ν είχε καί μ ϊ ; αν ήτο Ό κ'τ ώ μ δ ρ ι φ ς < 0 3,.άπαντα σοβαρώτατος ό Μιμή? Ά μ άν είχε και μ ι, θά μας πάγωνε σάν τδ Νοέμβριο καί τδ Δεκέμβριο. Μέ τή διάφορά όμως, δτι τότε δέν θά με εκατσάδιαζεν ο Δάσκαλος! Μ «λήθει«έ^ωτα ό Μιμίκος, άώς τώπαθες οό, ποΰ είσαι ορθογράφος, νά γραψη,ς τδν Οκτώβριο μέ μ ϊ ; Τδ ήξευρα' άλλά ξέρεις τί επαθα; Έκύττάζα χθες ένα καινοόργιο πεντό- δραχμον τής Ε θνικής Τραπέζης, ποΰ μοό το Ιδωσεν ό πατέρας μου για βιβλία.' καί ειδα νά γράφη τδν Οκτώβριο με μϊ. Που νά υποθέσω... Τήν Ιπαθες! άνέκραξεν ό Μιμής. Δεν είδες, ϊσα-ίσα τή δήλωσι τής Τραπέζης, ποΰ λέγει ότι είνε ανορθογραφία ; Όπωςδήποτε, συμπεραίνει δ Μ ιμϊ- κος, καλδν είνε νά ξεύρη κανείς, δτι τά χαρτονομίσματα δεν διδάσκουν ορθογραφία... παρα μόνον όταν άγοράζη κανείς μέ αυτά Γραμματική καί Λ εξικ έ. Α Ι Δ ΙΑ Χ Ο Π Α Ι Ω Φ ΕΔΟΪΝ... Ό λο ντδ καλοκαιργή οικογένεια τής μικράς Ά ν ν α ς τδ έπέρασενείς τήν Αν δρον. Μόνον ό μπαμπάς της είχε μείνη εις τάς Α θήνας, χάριν τω ν ΰπο.θέσεών του, καί έπωφελήθη τή ς ευκαιρίας διά νά κάμη είς την αγαπητήν του "Ανναν μίαν Ικ π λη ξιν. Τ ής άνεχαίνισε τδ δωμάτιόν της. Κρεβδατάκι, τραπεζάκι, χ αλάκι, όλα κατακαίνουργα καί-κομψά. Ό τα ν ή Ά ννα επέστρεψε καί άνοιξε τήν θύραν του δωματίου τη ς, άνοιξε συγχρόνως κα ί τδ στόμα της άπδ τήν έκπ λ η ξ η. Από πίσω της ό μπαμπάς, μειδιων, επερίμςνε νά ΐδή τί θά κόμη, νάκούσγ, τί θά ε ί π ή.. Ή "Άννα, χωρίς λέξιν, προχώρησε, τά έκότταξεν ό λ α καλα καλά, καί έπ ειτα, έν εκστάσεί : Ώ, τή χρυσή μου τήν καμαρούλα! έφώναξε συμπλεκουσα τάς χεϊρας' π ό σο τ ή ν ω φέλησαν αί διάκοπ α ί!!.. «Π Α Ε Ι Τ Ο Β Α Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Ω Ν > Ή Γ ια γιά τοΰ Κωστάκη,' ή οποία I- πασχέν άπδ ρευματισμούς, επέστρεψεν εσχάτως άπδ τά Λουτρά, εντελώ ς ίατρευμένη. ΓΙόσον εΐχεν ϋποφέρη ή καϊμένη ή για γιά 1 Ε ίς *ο σπίτι, όλοι εινε καταχαρούμενοι, πού την άφησαν οι κακοί ε κείνοι ρευματισμοί. Μόνον ό Κωστάκης δέν φαίνεται καί πολύ πολύ ενθουσιασμένος. * ΙΙώ ς; δέν χαίρεσαι κ έσύ ποΰ Ιγινε καλά ή για γιά ; τδν έρωτα ή άδελφήτου. Χαίρομαι, πώς δέν χαίρομ αι;... ά λλά... δέν ίννοέΐς λοιπόν ότι χάνομε τώρα τδ βαρόμετρόν μας ; > 5 1 1? Βέβαια. Δέν ξέρεις ότι οσοι πάσχουέ άπδ ρευματισμούς, προαισθάνονται κάθε αλλαγήν του καιροδ ; Δεν ακόυσες τδ μπαμπά νά λ έγη, «τώρα με τούς ρευματισμούς τ ή ς Γ ια γιάς, εχομε 'ςτό σπίτι τδ τελειότερου βαρόμετρόν;» Λοιπόν ; -!!!!! Τ Ι Α Β Γ Ο Ϊ Ν Σ Τ Ο Μ Π Α Μ Π Α Ο κύριος Στεριάδης ελειπεν είς τήν Ευρώπην, καί τήν ημέραν που έπεστρεψεν, ό μικρός υιός το υ,ό Τοτός, πήγε μέ τήν ντανταν είς τδν Σταθμόν, διά νά τον ΰποδεχθη. Ό Τοτός φαίνεται πολύ χαρούμενος ποΰ ξαναβλέπει τδν πατέρα του. Τδν α γκαλιάζει καί τιρ ανταποδίδει τά φι λή - ματά του, άλλά μένει σιωπηλός ίσως από τή ν συγκίνηση. Δ έν μ ιλεϊς ; τδν έρωτα ό κ. Στεριάδης. Δ έν ξέρεις τι λ έγ ο υ ν, ςτδν μπαμ πά, οταν γυρίζη άπδ ταξεϊδι ; Ξέρω... ψιθυρίζει ρ Τοτός. Ά φ ' οδ ξέργ,ς λοιπόν, πες το. Έ τσ ι λέγουν : Μ παμπάκα μου, τι μου Ιφερες έμενα ; Α Μ Α Μ Ε Γ Α Λ Ω Σ Α Ο ΜΠΕΗΠΕΧ. Α χ, πότε θά μεγαλώσω κ εγώ σάν τδ μπαμπά!.. Η ΜΑΜΑ. Καί τί θά κάμης άμα μεγαλώ σης; ο ΜΠ6Μηεΐ -~ Ν ά, «μα μεγαλώσω,. θά πηγαίνω ςτδ Γραφείο, σαν τδ μπαμπά, και θά κερδίζω ενα σωρό χρήματα... Η Μ Α Μ Α Καί τότε; Ο Μ Π Ε Μ Π Ε! Ε γώ ξέρω... Η Μ Α Μ Α Γιά πέ μου το! Ο Μ Π Ε Μ Π Ε! - Ν ά, τότε θά μπορούσα ναγο ράσω εκείνο τδν ώραϊον Κ αραγκιόζη, που έ βλεπα σήμερα. ς ένα μαγαζί, ςτήν οδόν Έ ρ μου. Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ ιακμ ιι Ώ, θεέ μου! "Ακόυσα οτι ή βασίλισσα τή ς 'Ο λλανδίας έπρότεηε νά παραχωρηθή έδαφος είς τούς Μπόερς διάνα ιδρύσουν νέον Κράτος/Ορίστε μας! Δέν μας έφθανε το Τράνοβααλ, τδ Ε λεύθερον Κράτος.τής Ό ράγγης, καί τά τόσα καί τόσα Κράτη τής Αφρικής, μέ τά παράξενα ονόματα,' παρά θά Ιχωμεν τώρα. καί τδ νέον Κράτος τών Μπόερς. Ό Θεός τδ ξεύρει καί τι παράξενο όνομα Οα τοΰ βάλουν... Καί έπειτα,αν τδ ξεχ ύ σω είς τάς εξετάσεις;.. " Α χ! αύτδς ό Ρόβερτς καί ό Κροΰγερ! αχ 1 αΰτοί οί στρατηγοί καί οί Έ ξερευνηταί! τί μας κάνουν! τί μας κάνουν!.. Εόκολώτερον. είνε πλούσιος νά είσέλθη είς τήν Βασι* λείαν των Ουρανών, παρα μαθητής νά μάθη τήν Γεωγραφίαν τής Αφρικής! Ά μ έτσ ι ποΰ μάς τήν κατήντησαν μέτούς πολέμους των καί μέ τάς ε ξερευνήσεις τω ν!.. Ά χ! δέν θα γίνω ποτέ Ύ πουρ- γδς τών Σ τρατιωτικών, διάνα καταργήσω τους πολέμους: ή τουλάχιστον Υ πουργός τή ς Π αιδείας,διά νά καταργήσω... τήν Γεωγραφίαν; Ο ΔΝανιαζ Ο Φ Α Σ Ο ΪAÂKHX Ε ΙΣ ΤΟ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν (ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔIA ΠΟΛΓ Μ ΙΚ Ρ Α Π ΑΙΔΙΑ) ; Ι< Γ. Ο Φ Α Σ Ο Τ Λ Α Κ Η Σ Κ Λ Ι Ν Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Α Ε I μ ο ι ευχ α ρ ισ τη μ ένο ς I εγπεν ό Φ α σ ο υλά κ η ς, ο τα ν έ^ γ ή κ ε ά π ο τή μ εγά λη έκείνη μ ά π α Ε l a a ι χ α ρ ιτω μ ένο ς, μικρέ Φ ασουλάκ.η!! ε ί π α ν 'τά δ έλψ ια τ ο υ. *Α, τ( μικροΰτοικος ποο είνε! ε ίπ ε το Φ εγγά ρ ι, π ο ύ το ν έκ ύττα ε μ έ ν α μ ά τι μ ισόκλειστο. Ό ρ ίο τ ε λο ιπόν α μ έσ ω ς έ ν α ρήμα! Ε Τ μ α ι, ε I σ,α ι, ε Τ ν, ε. Είμαι εύχ ά ρ ισ τη μ ένο ς, είσαι χ α ρ ιτω μ έ νο ς, είνε μ ικρούτσ ικ ο ς. Μ ια μέρα, κ ύ ρ ιο ς Φ α σ ο υλή ς ά νο ιξε το χρημ α τοκιβώ τιό τ ο υ κ α ΐε ίπ ε ; Έ χ ω χ ρ ή μ α τα ; ^Νοι, ν α (, έχεις πολλά χ ρ ή μ α τα, μ παμπά! «Τπ ε ν è μικρός Φ ασουλάκης. Κ αί έ π ε ιτ α είπ ε. τ ή ς μ η τ έ ρ α ; το υ : Ώ, τ ί π ο λλά χρήματα ποϋ ' έ χ ε ι ό μ παμπδς! Νά_^ λο ιπόν καί ά λλο ρήμα: *Έ χ ω, 1 * ': U tov λ εγ ω μ εν : «Ε ί μ α ι ψρσ'νιμ ο ς, είσαι ε π ι μ ελή ς, ή "Α ννα ε ίν ε λ α ίμ α ρ γη, ε (μέθα εύ χ α ρ ισ τη μ έ-. ν ο ι, είσθε κακοί, ό μπαμπάς καί η μαμμά είνε καλ ο ί,» τ ό τ ε κ λ ίν ο - μ εν τό ρήμα ε ί μαι: Είμαι, είσαι, είνε, εϊμεθα, έίσ θ ε, ε Τ ν ε. Ό τ α ν λέγωμλ-ν. «Έ χ ω κεράσια, ε χ ε ι ς, σ το ψ ύ λ - λ ια, έχει οινάχ., ένο μ εν οχολ εϊο ν, ε χ ε τ ε β ι β λ ία, ό μ παμ πάς καί ή μαμμά έχ ο υν. σ π ίτ ίδ,τ ό τ ε κ λ ίν ο - μεν τό 'ρ ή μ α έ χ ω : Έ χ ω, έ X ε,«c, έ χ ε ι, έ χ ο μ ε ν, έ χ ε τ ε, ε χ ο υ ν., Ό Φ ασουλάκης Ι μ ε ιν ε ν έκ π λ η κ το ς, ά μ α έ μ α θ ε ν δτι κ ά θε μ έρα, χ ω ρ ίς ν ά το έεύρ η, ς τ ή ν ό μ ιλία τ ο υ, κ λ ίν ε ι α ύ τά τ ά ρ ή μ α τα, κ α ί1ά λλα α κ ό μ η.π ο λλά : -Μελετώ, μελετάς, μ ε λ ε τ 5. Θάμελετήσω, θ ά μ ε λ ε τ ή σ η ς, θά μ ε λ ε τ ή σ η 1. Τ ρ έ χ ω, τρ έχ εις, τρ έχ ει, τρέχομεν, τ ρ έ χ ε τ ε, τ ρ έ χουν. Κ αί,πάςια ά λ λ α ακόμη! Π ερ ίερ γο! λ έ γ ε ι έ φ α σ ο υ λ ά κ η ς κ έ γ ώ νό μ ιζα ό τι δέν ξέρ ω α κόμη ν ά κλίνω ρήμ ατα! Ν ά που ξ έ ρ ε ις ί ά π α ν τ ά ό κυρ Δ ά σ κ α λ ο ς. Β λ έ π ε ις λ ο ιπ ό ν, ά τ ι α ν ό κακός π ο ντικ ό ς σου έψ α γ ε τ ή γρ α μ μ α τικ ή, δ έν σ ' μ πόδισε ο μ ω ς καί νά κλίνη ς ρ ή μ α τα, Q Κϊ ρ α Μα ρθ α

5 Μ ΙΑ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Ι Σ Ένθυμοϋμαι, όταν ήμουν μικρός, πόβον βαθειά μου χτο ριζωμένη, μεταξύ τόσων ά λλω ν προλήψεων κα ί δεισιδαιμονιώ ν. καί αυτή : Ο τι ΟΪ 'Εβραίοι αρπάζουν τα χριστιανόπαιδα, τά σκοτόνουν καί τους πίνουν τό αίμα. Ή ξευρ α μάλιστα,, άπό τάς διηγήσεις των γραϊδίων,καί όλβς τάς λεπτομερείας του φανταστικού δράματος,τό όποίονδή'οεν έπανελαμ.δάνετο κάβε χρόνον: Οί Ε δραίοι, λ έγει, γελούσαν τό παιδί με γλυκίσματα, τό Ιπερναν εις τήν«όβργ,ακήνι) καί το φυλάκιζαν. Δ ιά πολλάς ημέρας, λ έγει, τό έτρεφαν μόνον με κουκουνάρι καί με σταφίδα, δια νά κάμη αιμα. 'Έ πειτα, λ έ γ ε ι, τό εδαζαν μέσα εις ένα βαρέλι δλω καρφιά π ώ, π ώ! καί-το κυλούσαν... Τό βαρέλι έγέμιζεν αίμα, καί μέσα εις. τό άίμα εδουτοϋσαν π α νιά... Τ ά πανια αυτά,, λ έ γει, τά Ικαιαν, μοίραζαν άπό. όλίγην στακτήν εις. όλας τάς έδραϊκας οικογένειας, καί ή στακτή αυτή ίμ δαινίν, ώς είδος μ π α χ α ρ ι κ ο ϋ, εις τά άζυμα τοϋ ΓΙάσχα... Ημουν τόσον βέδαιος διά τήν αλήθειαν αυτοί! τοίί.παραμυθιού. ώστε όταν ά παντουσαέδραίον, άλλαζα εύθύς δρόμον" καί όταν κάποτε έχάνετο ό μικρότερός, μου αδελφός, δραπετεόων άπό τό σπίτι καί περιπλανώμενος εις τήν γειτονειάν. ή πρώτη μου ανησυχία ήτο,: «Κ α λέ,μ ή μάς τον πήρε κανένας Εβραίος ;» Κ αί-ή πρόληψις ή το τόσον κοινή καί διαδεδομένη, ώ ϊτε.ά φ ' ο ί πέρασε πολύς καιρός, καί, άφ οδ. μεγάλωσα, καί άφ ου Ιγινα> μαθητής 7λι φοιτητής άκόμη, δεν εόρέθη καινείς άνθρωπος, νά μου ε ί-ή μέ πεποίθησίν.οτι αυτά ολά ησαν ψεύματα. καί ουι οί δυστυχισμένο '.Εδραίοι ήσαν τόσον αθώοι τή ς αίμοποσίας,οσον κ «! οϊ άρχατοι χριστιανοί,είς,τούς οποίους τό ίδιον έγκλημα,άπεδιδετο άλλοτε ϋπό... τώ ν'ε δραίων Α πεναντίας,όλα γύρω.μου συνέτειναν εις τό νά ριζόνη. εντός μου.ή πρόλ η ψ ις. Εδιάβαζα βιβλία, τα οποία βεβαίωνα ν το πράγμα και τό απεδείκνυαν μέ κείμενα όδρα'ίκά καί μέ ιστορικά δήθεν παραδείγματα. Έ π ειτα δεν έλειπαν καί τά σύγχρονα γ ε γ ο ν.ό τ α.ή μ ο υ ν φοιτητήςί' όταν.συνέδησαν τά περίφημα «Ε β ρ α ϊκά» τή ς Κέρκυρας. Ί σ ω ς οίμεγαλήτεροι άπό τους άναγνώστας μου ενθυμούνται ότι εις τήν Κέρκυραν,τφ , εΰρέθη φονευμένη μ ία κόρη, ότι τό έγκλημα άπεδόθη εις τούς Εδραίους, καί οτι ο όχλος έξεμάνη εναντίον των καί εξετράπη εις βιαιοπραγίας. Καί όμως I Ά πεδείχθη κατόπιν, οτι ή κόρη εκείνη ήτο...έ βραιοπούλα,καί είτε χριστιανοί τήν σκότωσαν, είτε Εβραίοι, τό,έγκλημα βέβαια, δεν είχε καμμιαν. σχέσιν μέ τά άζυμα τοϋ. Πάσχα ί,. ö A Ü ftm S ts f ΘΝ Π λ ία ώ * i δ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Π ολλά, πλεϊστα τοιαδτα, φόνοι ή ε ξαφανίσεις παιδίων, εις διαφόρους πόλεις και εις διαφόρους έποχάς, απεδόθησαν εις τούς δυστυχείς Εβραίους, οί όποιοι ύπέστησαν τα πάνδείνα, καί κατόπιν, άργά, άπεδείχθη ή πλάνη καί ή αδικία, ίπ ω ς εΐς τήν Κέρκυραν.. Καί ομω.ς ή πρόληψις εξακολουθεί νά βασιλεύη, ομολογώ δέ οτι τήν είχα ά κόμη έω ς προχθές, τουλάχιστον τήν άμφιδολίαν. όταν πήγα νάκοόσωείς τόν σύλλογον «Παρνασσόν», εν ανάγνωσμα. Έπρόκειτο νά όμιλήστ, ό καθηγητής κ. Σπορ. Π απαγεωργίου, σοφός Έβραι- ολόγος. 3ηλ. γνώστης τής εβραϊκής γλώσσης καί φιλολογίας, θρησκείας καί ιστορίας, περί του ζητήματος «α ν π ί νουν, αίμα οί Ε βραίοι.» Ώ, σάς βεβαίώ ότι δέν μου έμεινε π λ έ ον ούτε ίχνος άπό α.ϋτήν τήν πρόληψιν, οταν έφυγα άπό τόν «Π αρνασόν» μετά τό ανάγνωσμα. Ως χριστιανός καί ώς σοφός, ό κ. Πα παγεωργίου βέβαια δέν ειχε κανέν συμφέρον, νά διαστρέψη τά πράγματα όπερ τών Ε βραίων, καί νάπατήση. Είχα λοιπόν.απόλυτον εμπιστοσύνην εις τήν α κρίβειαν τω ν επιχειρημάτων του, εις τήν αλήθ ΐαν τών διαβ^δαιώτεών του. Ο χ ι! εφώναξιν ό κ. Π απαγεωργίου' όί Εδραίοι δέν πίνουν αίμα! Οχι μόνον, τοιαύτη διάταξις δεν υπάρχει' πουθενά εις τά ιερά τω ν βιβλία. όπως μάς έδεβαίοναν έωςτώρα οί φανατικοί εχθροί των, αλλ απεναντίας τά ίερά βιβλία των ;τό απαγορεύουν. Ή φράσις του Ταλμούδ «άγιος όφονεύων χριστιαν ό ν.», έπ! τή ς οποίας εστηρίζετο έως τώρα ή κατηγορία, είνε μία φράσις άνύ παρκτος. ή παρηλλαγμένη. Τό Τ αλμούδ λέγει κάπου: «κ α λ ό ν τ ό φ ο- ν ε ύ ε ι ν εθνικόν αιχμάλω τον», καί ίσως ή φράσις αίίτη μετεφρά-,σοη κ α κώ ; καί παρεξηγήθη. Λοιπόν, άπό τά ίερά βιβλία 3έν εξάγεται τίποτε ενοχοποιητικόν' τα γεγονότα πάλιν όπω ς τό τής Κ έρκυρας, άπεδείχθησαν άπατηλα καί έστράφησαν ύπέρ τώ ν Ε βραίων' αρα οΐέβραίοι δέν πίνουν αίμα, δέν αρπάζουν χριστιανόπαιδας, δέν τους σκοτόνουν, δέν τους βάζουν εις τό βαρέλ ι, καί όλα αύτά είνε παραμύθια, προλήψεις, τάς όποιας κάθε άνθρωπος, α γα πώ ν τήν αλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην, πρέπει νάποδάλη. Καί όταν όμιλή οϋτω σοφός χριστιανός, ώ ς ό κ. Π απαγεωργίου, κανείς 8 y εχει τό δικαίωμα νάμφιβάλλη. Οσοι λοιπόν και άπό τούς νεαρούς άναγνώστας τής. «Δ ιαπλάσεω ς» είχαν 'τήν ιδέαν ότι οί Εβραίοι σκοτόνουν χριστιανόπαιδας,καί τους φοβούντο δι'αΰτό καί τους εμίσουν, άς μάθουν σήμερον έπι,σήμως.ότι είχον ίδεαν-έσφαλμενην. Ν αί' άπό τίποτε εις τό έξής- δεν πρέπει νά σκιάζεται ή συμπάθεια, ή όφειλομένη πρός λαόν ο όποιος υπήρξε μέγας, καί ό οποίος σήμερον είνε δυστυχής, διότι έχασε τήν πατρίδα του, διότι καταδιώκεται παντού κ α ί ύσ ε'ΐΐά ι. Ισα ίσα, ή ΐδεατοΰ αδίκου, μίσους πρέπει ναύξάνη τήν συμπάθειαν."α λλω ς τε, έκτος τής θρησκείας, τί άλλο μάς χωρίζει' άπό τούς «ν Έ λ- λάδι Ίσραη λίτας ; Μ ήπως δέν είνε καί αύτοί π ο λίτα ιέ λλη νες, συμπολίταί μας. αδελφοί μας ; Μ ήπως δέν έχουν τά ίδια δικαιώματα κ,αί δεν.'έκπληροϋν τά ίδια καθήκοντα πρός τήν πατρίδα με ήμάς ; Μ ήπως δέν πληρόνουν τόν φόρον τοϋ αίματος, μήπως δέν, γίνονται στρατιώται τής πατρίδος ; Ε ιπα, ότι μας χωρίζει ή θρησκεία. Ά λ λ α μήπως και αύτή δεν εινε ή σεβάσμια πρόδρομος τής ίδικής μας ; Ό χριστιανισμός δεν είνε συνέχεια καί τελειοποίησή τοϋ Ιουδαϊσμού; ή Νέα Δ ιαθήκη δεν συμπληρίνει τήν ΓΙαλαιάν, καί κάθε αληθής Χριστιανός δέν είνε κατά τό ήμισυ Εβραίος ; «Ο ύκ ήλθον κατα- /,ϋσαι τόν Νόμον α λλά πληρώ σαι» ειπεν ό κύριος ήμ ώ ν Ιησοϋς Χριστός, καί λέγων Νόμον,ενόιι τόν νόμον του Μ ωίίοιως. ΚίΜΟΝ Α λκ1δ.β ΗΚΛΗΡΩΣΙΣΤΩΝΔΩΡΩΝ ΪΕ2 ΔΙΑΕΙΔΑΞΕ2ΞΔΙΑΤΟ:αθ Εις την Κληρωτίδα ετέθησαν μόνον τα ονόματα εκείνων οί όποιοι είχον ανανέωση τήν συνδρομήν των ή έγγραφη διά τό έτος ΙϋθΟ μέχρι τής 5 Ί ' παρελθόντος Ίανοναρίον. Έκληρώθησαν δε κατα σειράν οί επόμενοι έκατόν : /. Χ ρ ιστίνα Σ. Μ ιχαηλίδ ου- 'Α θη νώ ν ί κέρδισεν εν άργυροϋ/ ώρολόγιον της τσέπης. 2. Ε υγένιος Π. Ή Λ Απουλος Τεργε'στης- I κέρδισε τήν πεντάτομον Ιστορίαν του Έλλ. Εθνους νπό Κ. Παπαρρηγοπούλου. 3. θεόδωρος Ρουσσος, (9ηβδ5ε έκέρδισε τέσσαρας τόμονς των είαονογραφημένων μυθιστορημάτων Ιουλίου Βέρν. ί. Ε υφ η μ ία Κ. Αα.ζίροΰ, Κ ύπ ρ ο ν εκέρδισεν εν Λεξικόν Έλληνογαλλιγόν κα'γγάλλόελ ληνικόν νπό 3. Βυζάντιου,, ;.... <3. Γίωργιος Ά 2εζα,η5ρόπςηι.ίος, ΆβηνΆτ II. εκέρδισε μίαν συσκενήν γραφείου^ ήτοι μελανοΐοχέγον,' κονδυλοφόρους, μολυβδοκόνδυλα, χαρτοκοπτηρα κτλ.. >. θοψλ ζ Ν. Ι/ α παπ αναγιώ νο ο, ΜοΑάωγ. εκέρδισε τρεις τόμους των είχονογρ. μόδιστορηματαχν Ιουλίου Βέρν". 7. Έ ΐί'τ η V. Σ χαμβούγίρα. Μ υριοφΰτον εκέρδισε τρεις τόμους των είχονογρ. μυθιστορημάτων Ιουλίου Βέρν.. #. ΝίχόΑαας Ε. Ζ ήσης, Θ εσσαλονίκης έχέρδισεν έν εξυπνητήριον ώρολόγιον της τρ«πέζης. 9. "Ο λγα Γ. Κ αλ Λ ιγα,κ εφαλληνίας ίχέρδισεν ί ι Έλ).ηνικόν Λεξικόν ΰπό Γιάνναρη. 10. Κ α τίνα θ. Κ οχχίνον, Μ ήλον" έκέρόισε, μίαν χαλιτιχνικήν εικόνα του τοίχου. Οί έπόμενοι ί από του άριθ ] κέρδισαν άνά μιαν έτηοίαν συνδρομήν της Διαπλάσεως τον προσεχούς ^τους Ξ ανθή Μ η α χ α ΐσ ο νλ α, Μ ε λ ιγ α λ α Η ΔΙΛΠ Λ Α 3ΙΣ ΤΩΝ ΠΑ1ΔΩΝ 15. Σζάϋρος Ά νζω νό π ο νλο ς, Ά θή ναι., 13. Έ λ ε ν η Ζ. Μ αργαρίτου, Μ ασσαλία.! ί. Μ ιχ α ή λ Μ. Κ ι,ισζής, Αομοχός. ί. 'Αθ. Χ ατζή Ά γ γ ε λ ο ν, ί'ιο ψ ο ν ρ ζ ζ ίν α.!γ,. Ά νι.ιτ.ο ίχονο μ ίθηςκ αινστανιινο ύπολ ις., 7. "Τ π α εία Κ αλα ιγόρη, Ά θ ή να ι. 18. Π ερ ιχ λη ς Β. Π σ να γήαονλος, Λ εχ α ινά. 19: Β ασίλειο ς Ιίαρβερης, Γ α ρ γα λιά νο ι. 20. Ε νθνμ ία Ξ. Λ ο γγινίθο ν, Σ ιν ά π η. ΟΙ έπόμενοι δέκ«(άπό τοδ *ριθ, ) άνα δύο τόμους τής Β' περιόδου τής ('Διαπλάσεως», ήτοι ίνα τοϋ 1894 κα ι ένα τοϋ Γεράσ. Β. Ν ερ ά νΐζη ς, Μ ιχολάϊεφ. 22. Ο υρανία.v. Ά νασίλ σοποΰλου Α ργοστόλι Φ ιγή Κ. Τ σ ινεάρα, Ά θ ή ν α ι. 2 ί. Κ λεαρετη Ε. Δ ίπ λ α, Λ ενχάς. 55. ΚιοΥΒίανε. Σ. Κ αραβάνας, Μ υτιλήνη. 26. 'Α ντώ νιο ς Π. Φονοτανος,Σϋρος. 27. Κ όριννα Κ αραμαδβνχη, Μ ανπ λιο ν Δ ήμητρα Σ π η λ ιώ το ν, Ά θ ή ν α ι. 29. Ε υθύμιος Α ανράγχας, "Αδεν 'Αραβίας. 30. Π έτρος Ί ω ά ν. Μ πότα,σης, Ά θ ή ν α ι S Οϊ έπόμενοι δέκα (άπό τοϋ άριθ ) κέρδισαν άνά πέντε τόμους τής Α' περιόδου τής ( Διαπλάσεως εκ τών τιμωμένων προς 1 φρ. Ν ίταα Λ. Ά λεζανό ρ ο πονλύν, Α ϊγιο ν. Κ ω νστ. Γ. Σ είδ α ς. Ά θ ή να ι. Γεώργιος 11. Ά λεξα νδ ρ ίδ η ς, Ν ικο μ ή δεια.,ιι.ιη Ζ. Ριίιση, Ά θ ή ν α ι. Ε ιρήνη Δ. Σ κούφον, Ά θή να ι. Ά μ α λ ίε ιο ν Ο ρφανοτροφείων, 'Α θήνα,ι. Κ ωνστ. Κ α λ λ ιγ χ α χ η ς, Λ εβαδεια. Ι φ ιγ έ ν ε ια Ν. Κ αιρη, "Ανδρος. Ι ω ά ν ν η ς X. Σ ο λιώ τη ς, Ά θή να ι. Δημοσθ. Κ. Ρ επ ετσ α ς, Καρβασαρας. Οί επόμενοι δέκα (άπό του άριβ ) «κέρδισαν άνα ίν άντίτύπον τοϋ (θύματος τοϋ ΦΒόνου». Μ αρία Μ. Σ ηναδινοή, Α λεξάνδ ρ ειά. Γεράσ. Δ. Κ αραονλάνης, Ηνλβς. Ε υ α γ γ ε λ ία Χ α τζη νικο λα ο ν, Κ νδω νίαι. Σ οφία,κ. Σ μ ολένσ πη, Ά θ ή ν α ι. Χρήστος Ν. Τ ριάντης, Π άτραι. Π α να γ. Κ. Τ ο λιας, Πρέβεζα. Ί ο ν λ ια /V. Τ ρ ια ντα φ νλλίδ ο ν, Ά θ ή να ι. Μ αρία Ά Λ εξ. Τολμίδον, Βονχονρόστιον. Μαρία Ά να σχ. Χρηστομάνον, ' ά η να ι. Ί ίλ έχ τρ α Ά να γνω ο το πούλο ν, Ά θ ή να ι. Οί επόμενοι δέκα [άπό του άριθ ) κέρδισαν ανά έ ν άντίτύπον του «Πυρειοπωλου». 51. ' Μ αρίχα ΆΘ. Σ α λιά ρ η, Χ ίος Δ ασχαρύ Κ οντοσταύλον, Ανδρος- Α γγ ελ ο ς θ. Σ τονδίτης, Κ ω νστ[πολις. 54. Π αλλ ας 7. Άθλα/ηδον, Ροοτοβισν. 55. Κ ι ίω ν X. Κ φριαχιδης, Βώλος. 56. 'Ε λ έ ν η Μ. Κ αραπανλαυ, Ά θ ή να ι. 57. Μ αναιχάα ΆΛ, Δ αμάσχον, ίΐειρ α ιεύς. 58. Π ολύμνια Α..Ιασίίαρεως, Σμύρνη. 59. Α ντώ ν ιο ς Μι γ. Βεροχοχάχης, Α θή ναι. 60. Κ ωνστ. Π. Βοχοτό-τονλος, Σψρος. Οί έπόμενοι δέκα άπό του άριθ κέρδισαν άνά ν άντίτύπον της»μαρούσι ας. 6/. Μ αριγω Π. Κ ορύλλον, Π άτραι. 62. Ε υά γγελο ς Α. Ή λ ιά δ η ς, Ά θ ή να ι. 63. Γεωρτγιος. Γ εω ξγιά δ η ς, Σ άιιος. 64. Σ οφία X. Π αλαμ α, Τρίπολις. 65. Δ εσπω Φ ανζριέρ, Σ μύρνη. 66. Έ μμ,. μ μ. Ζ. Λ/αυρΟ' Μ αυο ο γιάννης, Κέρκυρα. 67. "Ισμήνη Κ λ. Ζ ά ννο ν, Ά θ ή ν α ι. 68. Χ αράλ. Κ. Χ α τζη ϊω α ννο υ, Κ ω νστ[πολις. 69. Μαργαρ Ν. Σ τραζηγοπούλου, Κ αλαμαι. 70. Ευτέρπη Λ. Ζησιάδου, Ά μιαός. ' Οί έπόμενοι δέκα (άπό του άριθ )εκέρδισαν άνά έν άντίτύπον της»νίνας». 71. Ν ικόλαος Εμμ. Τ σ ιτσ ίνια ς, Π ορτ-σαίτ. 72. Ε υφημ ία Γ. Ε ΐχπρατιά δοο,κ ω νστ[πολις. Μ αρίχα 1. Κ αντόρο», Ά θ ή ν α ι. Ε ιρήνη Λ. Έ φ ρ αιμ ίδον, Τραπεζοής SO. Ν ιχολ. Κ. Βερο'πουλος, Σ μύρνη. Α ιμ ιλ ία I. Χ αρμ αντιί, Λ εω νίδ ιο ν. Α νδρομέδα Φ. Ζ ή νω νο ς, Ά θ ή ν α ι. Γεώργιος Μ ιχ. Χόρς. Ά θ ή ν α ι. Ζ αχαρω Ί I. Μ αραγχόζη. Κ ά λ λ ίπ ο λ ις. Βσ,σιλιχή Χ αραλάριπονς, Ά θ ή ν α ι., Οί έπόμ,ενοι δέκα (άπό τοϋ άριθ κέρδισαν άνά ϊνα τόμον τής Α'περιόδου τής'«διαπλάσεως» εκ τών τιμωμένων 1 φρ. Κων. Μ. Κ ω νσ τα ττινίδ η ς, Α λ εξά νδ ρ εια. Ά ριστ. χ α ι Σεβ. I. Κούμαρη, Ά θ ή ν α ι. Η.ατροχ.1ος Α ντω νιά δ η ς, Κ ω νσ τ[π ο λ ις. Ζ εννή Τ ρ ια ντα φ υλλίδ ο ν, ίΐε ιρ α ιε ύ ς. Α υυϊι 1. Ά μτζα, Βώλος. Δημήτριος I. Ιΐρ ο δ ελέγγιο ς,, Ά θ ή ν α ι. Μαρία θ. Κ αλλαρη], Σνρος. Μ αρία I. Βραχνού, Χιος, Έλέο-ιι I.' Τζανρα, Κ ω νσ τανχινο ό π ο λις. Μ ιχ α ή λ Σαθβα Α υγερ ινίδ η ς, Βάρνα. Οί έπόμενοι δέκα ΐά π ό το ΰ άριθ ) κέρδισαν,άνά έν άντίτύπον τής «Μοΰσης τών Παιδων» 91 Ά γ η σ ίλ. Σ π α θα ρ ή π ο υλο ς,φ ιλιπ π ο ύπ ο λις. 92. Δημήτρ. Δ ιον. ΙΙα ίζη ς, Ί θ ά χ η. 93. Κ ατίνα Δ. Κ ω νσ ταντίνο υ, Ρ ά μ λ ιο ν. 94. Ά λνανόη Α. Δ ια μ α ντίδ ο ν, Π ειρ αιεύς. 95. Μ ίννα Βλαστοί!, Α ίβερπουλ, 96. Ό ρέστης Μ αρχαντω νάτος, Κ ω νσ τάντζα. 97. Δημήτριος Δ Κ ασβάρχης. Α λ εξά νδ ρ ειά. 98. Ή λ ία ς Ά ν τ. Κ εχ α γ ιά ς, Σνρος. 99.' Α ντώ νιο ς Δ. Λ οιζος, Γ α λ α ζιο ν Φ ανή Ν. Κ αλογεροπούλου, Ά θ ή ν α ι. Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΙΙΜΕΙΩεΐ ΤΗε ΔΙΑΠΛΑΙΕΟΣ.^ Πρός ά - παντας τούς ανωτέρω κερδίσαντα; αποστέλλεται σήμερον (18 Νοεμβρίου) μετά του παρόντι<.φυλλαδίου,,τβχυδρομικώς, τό ϋπό τής Τύχης άπονεμηθεν έκάστω δδρον. Πρός τους δέκα τους *«ρ δίσαντας άνά μίαν συνδρομήν «Διαπλάσεως» τοϋ προσεχούς έτους , στέλλεται ή. σχετική ά πδδειξις πληρωμής έξωφλημενη. Τ Ο Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν ϊ Ε Σ Π Α Θ Π Μ Α Π Ρ Ο Σ Α Τ 5 Η Σ Ι Ν Τ Ο Υ Ι Τ Α Λ Ο Υ [Κάθε πού εγγράφόνται 40 νέοι συνδρομηταί διά του Βεσπάθώματος, έκδίδεται κα) έν φυλλον «Διαπλάσεως»3ω3επασ?ίϊι5ρπ.άντι τοϋ συνήθους όκτασελίδου. Εις πάντα ξεσπαθώνουτα, κτός του Δώρου, άπονέμονται καϊ τόσα Εύσημα, δ- σοι είνεοί ΰπ ' αύτου Ιγγραφέντες συνδρομηταί.] Ε' ΔΕΑΤΙΟΝ ΞΕΣΠΑΘΩ*ΑΤΟΙ ' [ Οί 80 τοϋ προηγουμένου δωδεκασελίδου φύλλου (τοϋ ΰπ ' άριθ 2 0 ) και του παρόντος, έκτου εις την σειράντών δωδεκασελίδων.] Μελπομένη Σ.Μουσούραυ (εξεσπάθωσε καί έ- νέγρμψε 3 συνδρομητάς ) Κυματίζουσα θάλασσα ( I ), Ματθαίος Π.'Σταμοΰλης 2 ), Σέργιος Α. Γυαλίστρας [ 2), 'Αθανάσιο; Τραμματίκας 1 ), Καρδία ΰπό» Πέτραν ( I ), Νικόλαος Γρηγορόπουλος ( 1), ΪΙίνθοΰσα Καρδία (1, Ιωάννης' Στςφά νθυ (Ι ), Αλχίππη I. Καστρισίοο (1 I, Δέσποινα I. Κορφιωτάχη (3 ),. Νικόλαος Σιματος ( 1 ι, Άχιλλενις Π. Άπέργης 1, Ευφοριών ί I I, 'Α θήνα 'Αν. Ζάλλη (Ι),Δ η μ.,ι. Δημητριάδης [II, Γεώργιος Π. Πολυταρίδης (1 ), Γεώργ. Δ. Κωστη:Ί2-Ι.' θησεΰί Δ. ΛιβέοιΟί ( 1 1. Εΰγενία Χα, τζηδημητρίου {1), Πλοίαρχος Ν ίμος [2), Ή πει ρώτης [1), Φαιδίμη, (1], Χρ. Δ ανιήλ Π απαδόπ ο υ λ ο ς (3. Σ ύλλογος 'Α λεξάνδρειας «Ν εάτηςν δ ιά τ ή ς 'Α σπασίας Δημητρίου I ί ) δια του Ά τ α - βυρίου Ρόδου ( 2 ), Β α σιλεύς τώ ν Ό ρέω ν (1),. Χ αμ ένη Ε υτυ χ ία (1 (, Κ. Π Π ΐκοολος ( 1 ), Νικόλαος Γ. Κ αμ πίτσης (1), Κ ρέων X. Κ υριακί- δης (1), Μ έγας Ν απολέων (1 ), Α γγελος τής 'Α γά π η ; ( 1 ), Ψ άλτης τω ν Δασών ( 2 ΐ,» Σ υ ν ε τ α ι ρισμός Σμύρνης» δ ιά τή ; Λ ύράς τοϋ'δ ρίονθς(11, Π. Κάρχας (1 ), Ιωάννης Γ. Χριστοφίδης 11 Εξέδρα Ιιατρών ( 1 1, Παναγιώτης I, Δετώρικ ( 1 (, Ιωάννης Ν. Νικολαίδης (2), Άνήσυχον Πνεΰμα ( 1), Ίωάν. Ν. Καζούλης ( I Ι,Μίλτο; Λ. Διονυσιάδη; ( I ), Ηρακλής Ν. Κιξήρογλους (2 ), ι Νεαρά Καλλιτέχνις (1, Περίλυπος 'Ορφανή ( 1 ), Φλοίσβος του Εϋξείνου (1 ), Ρομαντική Καρδία ( 1 ), Δημότις Βώλου (3), υέσποινα I. Κωστάλα( 1 ),Σύλλογος Σύρου τό «Πανελλήνιον» 8ιά τοϋ Σπυρ. Ν. Φίλιππα I ), Λάμπρος Β. Μπάλδος 11 ], Δάφνη [2), καί Μαριάνθη Μανουρδ(1λ -Τό δλον 80, χαϊ μετά των προηγου μήνων Δελτίων, 240 Υπάρχουν άκόμη, διά προσεχές δωδεκασέλι- ' δον φυλλάδινν, και δεκαοκτώ νέοι συνδρομηταί, έγγραφέντες ΰπό τών έξης: Γεώ ρ γιο ς Ζ ιβ α νίδ η ς (1), Μ ο νσ α θ ά λ ε ια (1), Ά λ ί ξ. Λ. Γ ια γ δ ζό γ λο υ ς (I), Γ. 1. Λ ε χ ιν ίτ η ς (1). 'Αλέξανδρος Κακουράτος 1 1, Μ α ρ ίδ α τοϋ Ε ΰ ρ ίπ ο υ 11 1, Ά ν α σ τ. Ζωγράφος (1 ), Κ ο υ λά Σ τ Β α σ ιλ ε ίο υ (1), Ο λ π ις ό Γ ρ ιπ ε ύ ς [ 1) Μ α γ ε υ μ έ - νον Δ άσος ( ί 1 "Α γ γ ε λ ο ς Ν. Δ ασκαλόπ ουλος (1), Σ ύ λλο γο ς «Ε λ λ ά ς» (1), Ρ ιχ ά ρ δ ο ς Σ. ΪΙορίσ ης (I ), 'Α ε τ ό ς τής Ιδ η ς [ 1 :, Ε. ' Μ αγούλας ( 11, Ε ύ ' α γ γ ε λ ία Γ. Λάφη(1], Ε μ.,μ αυράκης 111, κα) Ρ ό δ ιο ς Εθελοντή; ( ]. ν ' \\ ΠΡΟΣ έπικΰρωσιν εκείνων τάόποία λέγω εις την σημερινήν μαυ Πρόσκλησιν προς «νανεωσ,ν τής συνδρομής, δημοσιεύω εδώ τάς έξης έπ» στολάς ; * Ά θ ή ν α ι. 3 Νοεμβρίου Αγαπητή μου Διάπλασις, Θέλω νά είμαι εις τόν Ν υ μ ίώ ν α σου έκ τών πρώτων, καί δεν περιμένω Προκηρύξεις διά νά σου στείλω τήν. συνδρομήν μου διά τό έτος Πίστευσε, Διάπλασίς μου, ότι ή σήμερινήήμέρα, καθ' ήν έκπληρώ τό πρός Σέ καθήκ ό ν μου, εινε δγ εμέ ή 'ωραιότερα.ημέρα λου τοϋ έτους. Τόσην πάζομαι χαράν αισθάνομαι 1 Σό αβ- ό φίλος σου Γ εώ ρ γιο ς Σ τε φ ά νο υ. ν Δ ιγ ιο ν,τ ή 9 Νοεμβρίου 'Αγαπητή μου Διάπλασίς, Μόλις είδον εις τό ύ π άρ. 46,φυλλάδιον, ό τι, θά δημοσιιυθή ή. Κλήρωσες τοϋ Λαχείου τών Δώρων καί θά προκηρυχθή τό νέον Λαχείον μέ τήν άνανέωσιν τής συνδρομής τοΰ έτους , έσπεϋσακ 'έγω ίνα μεταξύ τών πρώτων σου αποστείλω τήν άνανέωσιν τής συνδρομής μου, ήμ& Λ λ ο ν το ν φόρον τή ς μ εγ ά λ η ςμ ο υ ευγνωμοσύνης,^

6 ί Ίε*(εήριον ειλικρινούς αγάπης καί παντοτεινής φιλίας. Σέ άσπάζομαι η «γαπώσα σε φίλη Ε ν α γ γ ίλ ία Γ. Λ ά φ η. * Χ αα χίς, 10 Νοέμβριον Φίλτατε κύριε, Ίδών εις το εσχάτως ληφθέν 46ον φϋλλον τής αγαπητής μου «Διαπλά-τεως των Παίδων» ότι μετ' όλίγας ήμέρας 0ά δημοσιευθή ή προκήρυξις της άνανεώσεως τής ετησίας συνδρομής διά τό ελευσόμενον έτος 1901, ίδών ότι τό θυλάκιό» μου εύβίσχεται εις κατάστασιν όπως σας ά- Κοστείλω την συνδρομήν ταύτην προ της δημασιεύσεως τής προκήβυξεως, σδς στέλλω σήμερον διά ταχυδρομικής επιταγής όραχμάς έπτά. Ταΰτα πάντα ποιώ, καθ' όσον έκ τής προσφιλούς μοι «Διαπλάσεως των Παίδων» πολλάς ωφελείας ειδον. "Ολως νμέτερο; Γ εώ ργιος 4. Κ ω στής Κ αι μιά νεκρανάστασις. Τί χαρά I Ό φίλο; μόυ Ιωάννης Ιίαπαλιξανδρόπουλος, ό γνωστός μας'ε Α πίνω ρ, τθϋ όποιου τον ΐά/ατον.Ικλαύσαμεν, επβνήλοεν Ικ του "ψδου, όπου τόν είχε στείλη...κάποιος άστεγος φίλος του,δανίισβείς το όνομα του άδελφοΰ του, διά νά ρας άπατήση. Σήμερον μοΰ γράφει ό Γδιος, κα'ι ευχαριστεί τας 5ε#-ίοΙνίδ«ς Έ Α ένη ν Λονχάτου κα'ι Α ίν α ν Αο βερδου διά τά θερμά συγχαρητιχη* πού του έ στειλαν, (φαίνεται δτι εκείνος τάς ήμερος είχαν ανταλλαξη κάρτες. Μου αναγγέλλει επίσης ότι τό όνομα τοΰ κυρίου, δ δπογος τόν ίθ α ν ά - ίωσέ καί 6 όποιίς, κατά τόν Ά νανίαν, ε μπορεγνά λέγεται θανάίΐμος... φίλο;, δ Έ Χ - jzivojp το είξευρει κα'ι επιφυλάσσεται νά τον έκδικηθη. Ά ς εινεόμως έγώ εις τό έξης δέν θά θρηνήσω κανένα θάνατον, άν δεν μού τον άναγνελλν] δι επιστολής του ιδιοχείρου... αυτός ' δ νεκρός 1 I Κ αι βέβαια, Λ γροίίχή Ζωή, που δεν πρέ-»41 να μεταχειρίζεσαι ποτέ λέξεις, τάς οποίας δέν εννοείς. Διότι τότε 9ά έπάοαινες τό πάθημα μιας κυρίας, ή όποια, είς ένα τραπέζι, όταν ε- πιαν εί; υγείαν της έσηκώθη νά ευχαριστήσΐ) καί είπε ; «Σας ευχαριστώ,1 εξώ λ ε ις χ α ι ττροοί- -iiic 1 ν "Ηθελε να είπν) «εξ όλης καρδίας,» καί έφαντάσθη νά το κάμη.,. έλληνικώτερον I Ναί, 5λ*α ταδέλφια ειμπορε'τε να απαντήσετε εις την Κυριακήν. Χαίρω πολύ, ΣιροχοΑεβάντε, πού έταχτοποιήθης καί ήμπόρεσες νά μου γράψης υστερ από τόσονχαιρόν, Τό δημοσιευθέν 5ον Δελτίον Εισφορών σ 'έπεισε βέβαια δτι οί Έλληνόπαιδες δεν ελησμόνησαν τόνο Έλληνόπαιδα» καί δτι ουδεμία πλέον προτροπή χρειάζεται ëx μέρους μου. Τό ίργον»επήρε δρόμοι» καθώς λέγουν.»πολύ επιτυχημένη ή ιδέα τής ίξαδέλφης του H cifraïov, μοΰ γράφει ή- 'Α ττική Μούσα έγινε» αιτία, έν ω εις τήν προηγουμένην Κ υ ριακήν είδομιν τό ήμισυ μόνον του ΙΙαρνασόδ, εις αυτήν νά ίδωμεν καί τό αλλο ήμισυ [τό ίξω τοΰ κάδου 1.. Βλέπετε δτι αί εντυπώσεις εκ τής ΙΟκρ Κυριακής εξακολουθούν. Παραδείγματος χάριν, κα'ι ή Svro jric θτηζτι καί ή Ε2α φας τή ς Άρζεξίιδος σήμερον μου γράφουν δτι ή Κυριακή αυτη τάς έκαμε νά γελάσουν πολυ. Έ ρ μ ιο νη ΤοΑ ιοποίλον, σοΰ έστειλα δ,τι {ζήτησες. Ό «Πετρομαζευτής» τελειώνει αετά ίν ή δύο φύλλα, 6ά τον διαδεχθούν δέ δύο αλλα μικρότερα εικονογραφημένα διηγήματα, ώς νά τελείωση τό έτος. Ά πό 1ης Ίανουαρίου θ' αρ χίσουν αλλα μεγάλα μυθιστορήματα, Sv τών ό ποιων, κατά πάσαν πιθανότητα, θά είνε τοΰ 'Ιουλίου Βέρν, Καί ή θ εία QùparCa θά τελείωση ακριβώς είς τό τελευταίόν φυλλον τοΰ Δεκεμβρίου. ΤΑ, παρ ολίγον νά ξεχάσω τάς εύχαρι.στ.ίας τής Κ<Χ^: Sfà tà γ)ΐαμ[«ςτ6σνκυΐ',. Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΩΝ 18 NOEHBFIOr Πολύ μου ήρεσεν ή έπιστολή σου, Σ ιωπηχ ή -Vif [ ι], Ο χι,)όχι, αγαπητή μου, δεν είμαι ύ πανδρευμίνη, ουτε θά ϋπανδρευθώ, Παιδιά, δόξα σοι 6 Θεός, έχω τόν Ά νανίαν, τάς άδελφάς του, καί σας δλους. Δέν νομίζεις δτι μοΰ παραφθάνουν; Λοιπόν, (u rap o tjra ri?c Π εττεχ ης, κάθε Κυριακήν που εύκαιρε';, νά μου γράφν ς αυτή είνε ή συμφωνία μας. Ναί, είμαι ευχαριστημένη εις τό καινούργιο σπίτι, διότι έχω τήν συνήθειαν να είμαι ευχαριστημένη παντού- σοΰ συνιστώ μάλιστα νά την αποκτήσ^ς καί σύ αύτήν την καλήν συνήθειαν. Φίλησέρου τ άδελφάκια. 'Podo'xpovc Μ ολζα, αυτό τό ψευδώνυμον σοΰ εκλέγω, καί με αυτό θα δημοσιεύσω εί; τό προσεχές τάς προτάσεις σου. Μ.r t λ?) βατί}, μικρούλα μου Μπιλή, δεν θά μοΰ γράψ^ς καί σύ κανένα γραμματάκι; Το πουλάκι μου έχω ένα πουλάκι.. ξεύρεις, ποΰ μοΰ τα λέγει ολα, μοΰ ειπεν δτι έχεις σκοπόν νά μοΰ γράήσις. Γιά νά σε ίδω λοιπόν! Μπα! μπα! δέν έπρόφθασα νά τα γράψω αυτά καί νά έρχεται ό ταχυδρόμος καί μου φέρνει τό γραμμα τάκι σου. Γιά πρώτο είνε πολύ καλό, καί βέβαια άν μου γ^άφιρς συχνά, θά συνειθίσνμ.είς τόάλλο φύλλον θα σοΰ διαλέξω έν άπό αύτά τά εύμορφα ψευδώνυμα ποΰ προτείνεις. Ξεύρεις ένα πράγμα ομως ς Διά νά σου διαλέξω τό ώραιότερον, καί νάκάμης μέ αυτό φιγούραν, πρέπει... πρέπει,., δλην την έβδομάδα νά είσαι φρόνιμη, μά πολύ πολύ φρόνιμη. Σάν αρνάκι. Ακόυσες ; X im o ax ex yc Δ ίρ φ η, άπό βάθους ψυχής σε συλλυποΰμαι 8ιά τόν θάνατον τοΰ σεβαστού καί πολυτίμου πατρός σου. Συλλυποΰμαι επίσης δλα τά ορφανά άδελφάκια. Ό θεός, ό Πατήρ δλων, νά σας παρηγόρηση, αγαπητά μου παιδιά, εις τήν βαρείαν αυτήν συμφοράν. Έν Λεύκωμα Μικρών Μυστικών, Έ,Ι,Ιί,',ιπή ]Υ α να ρ γίς, άπστελεγται το πολν άπό 50 τετρά δια. "Αμα έχη κανείς περισσότερα, τότε κάμνει δύο. Ή ιδέα σου νά γράψης ά π ευθείας πρός τούς καθυστεροΰντάς σοι τετράδια, είνε ώραία. Ευχαρίστως θα διαβιβάσω τά δελτάριά σου. Σοφε I h z r a x s, μεταξύ των καλών απαντήσεων ύπάρχουχ βέβαιαι αί περισσότερον καί αί ολοώτερον καλαί αλλ ειδα μέ απορίαν μου δτι δέν σου ήρεσαν αί καλλίτεραι. Έ ξαφνα, εις μίαν έρώτήσιν ειμπορεγ κάλλιστα ν άπαντήση κανείς μ tv γνωμικόν χατάλληλον, εφαρμοζόμενον εύφυώς, έστω καί αν τό γνωμικόν δέν είνε ίδικόν του. Επίσης ή απάντησις τοΰ ΧοίΛον Αιο.- BoJov, μαρτυρεγ δλην τήν αγάπην καί τήν έκ* τίμησιν την οποίαν τρέφει, πρός εμέ, ώστε νά θεωρη αξιολύπητους τους μη συνδρομητάς, καί ώς τωαύτην χαρακτηριστικήν, την «δημοσίευσα. "Οσον διά την απάντησιν «ή τοποθεσία τοΰ ντουλαπιού», σέ βεβαιώ δτι απολύτως είνε μία άπό τας εξυπνοτέρας, καί απόδειξις δτι, μεταξύ ο λίγων τήν ανεδημοσίευσεν έδώκαί μία Ιφημερίς. Σοΰ το λέγω άπλως, χωρίς νά θέλω νά σε μεταπείσω. Τό βέβαιον είνε δτι υπάρχου» πολλά γούστα, καί έκαστο; δικαιούται νά ιχη τό δικόν του. Έ γχ ρ ίνο υο σ ι τ ά ψ ευδώ νυμ ο ί των,δέχομαι μετά χαρας εις τήν αλληλογραφίαν μου καί εις τους Διαγωνισμούς μου τους νέους μου φίλους: Mapovmcozixo Νερο (0. Δ.) Γ ε ν να ϊο ν Κρήτα (Α- Φ. ] κ*ί Γ ίγα ντα 'Η ρ α χ Λ ία Ε. Α. } Α σ π α σ μ ο ί, π λ η ρ ο φ ο ρ ία ι : ή ΦίΧΖμον σοι; NeavtQ ζητεγ αλληλογραφίαν μέ τήν Ε ίμ χριτή Φ ιμ α ν ή ΖηΧεμβνη ΒοσχοπονΛα ά σπάζεται τήν Ξ α τθ ή τ Ν-ησιωζοποόΛαν καί τήν M n o rzsraee. ή Σ αχ ω νίτιχη Έ 2 ΐ)ά σπάζεται τήν A erdpoarot^tav ζζυ. Ά β ή ν^ γ καί τήν Φι ίό μ ο νσον Ν εα τιία., τήν όποιαν γνωρίζει κάλλιστα τό Ζοφερον Νείρος καί ή ϋ ο ιμ ε VIC ζή ς άίριρης συλλυποΰνται τ'αδέλφια XtOYOσχεπή Δ!ρψτ\γ, Β οσχοπού.ιαν.της Δ ίρφης καί ίτ«ιυαομίτον Κ αρχαρίαν διά τόν θάνατον τοΰ πολυτίμου πατρός των, ή Λ τίΐείή Μοΰαά ζητεί" τ άρχικά τής θρναλλίδος. ή Ε νζν^ήζ& θνηζή ζητεγ τ ' άρχικά καί τήν διαμονήν της Κ νματιζούσηζ θ α Μ σ σ η ς τ\έλαφ ις ζη ς ΆρζΛζίάος ζητεγ τ άρχικά καί ύτήν διαμονήν τοΰ fpoμερον Γ ίγα νζο ς ή Σ ταγώ ν Δρόσον άσπάζίται τήν JY avayèr K a ç S ia r καί τήν Α πόγειο* A vpar ή ΣζρονμπονΛη Χορενζρι a τήν Κ αρδιαν M ovm x nc καί Έ ρνθράν Κ α μ / Μ α ν ή Δίχρωμος Φ ούξια σπάζεται τήν θρκααμβα καί τήν έρωτα 5ν πηγαίνη άκόμη ΣχολεΓον ή Ν ύμφη ζοΰ Βορρά ζητεί τάρχικά τού Ψ ά ϊ- Λονζος Ρ να χ ο ς δ Ά σπ ρ ο π ο ζα μ ίζη ς πληροφορεγ τό Ζοφερήν Λ /jtoc δτι ή διεύθυνσίς τον είνε: κ. Δ. Ν. Ζ... φοιτητήν τής Νομικής, Στρατιωτική Σχολή Εΰελπίδων, Άθηναι. ό Π αρθενιάν έπιθυμεγ νά μάθη τό ψευδώνυμον τοΰ Δημ. ΠροθεΛεγγίοο, διά νάνταλλάξη μετ ' αύτοΰ Μ. Μυστικά [ Si' ιδιαιτέρας επιστολής βέβαια- ) ή Ροάοχρους ΜηΛόα σπάζεται τήν Μ αίρην Σ ω, καί την έρωτα αν έ'χη ψευδώνυμον τό Α ρ νά κ ι το ΰ ΓαΑαζερη ζητεγτό ίνομα τής Ν αυζοποί- ίση rijc ' Ανδρον ή Ε ν ζ ν χ ία Γερασίμου πληροφορεγ τόν ΔεοπάράαΑΐΥ ότι τάρχικά τοΰ ψευδωνύμου τη; είνε A. Ε. ή Μ ικρά Χωρία- ΤΟπονΛα άσπάζεται τήν Σ α Α ω νίζικ η ν Έ Λ ράν καί ζητεγ τάρχικά τής Βοσχοπού.Ιας τ ή ς λίρ - ιρης ή Ν ιτοα ΆΛεξανδρητζοίΛοο σπάζεται τήν Ά ερονανζοπενα αν καί τήν Μ να αίδην έλίγισται παρελείφθησαν, έλλιίψει χώρου. Μ ίχρα 5Ιυστο» ά έπςβυμοέλν ν ίν τ α λ - λ& ξο υν ; ό Π ρ ίγ χ ιψ ζ ή ς Μ α γνη σ ία ς μέ τήν Τ σουκνίδαν, Ν οσζααγον "ΕΑΑηνα χ α ΐ ΨάΑ την ζ&ν ΔασωΥ- ό ΑεοπαράαΑις μέ τήν Χι α χ η ν Μ αργαρίταν [ης ζητεγ καί τδνομα), ΓΙε ρίλνιζον 'Ο ρφανήν καί Λ εα φίνα τσίλ Ε νζεί νο υ ή Έρτοθρα Κ αμεα ια με τήν Διοπζροφορ ο νσ α ν - ή Έ.ΙΑ η νιχ ή Φ ουατανέλαα με τόν Μ όζαρζ, Ε χα ειότιν Ή Α ίον καί ΙΙερίΑνπον 'Ο ρ φ α νή ν ~ ό 'ιε ιε ρ η ψ α ν ο ς Α εων με τόν Συç a ro ês Μ ζιερζεράχ χολ Τρεμοαθ^νον Άσζερ*, ή Π ο ιμ ενίς ζή ς Δ ίρ φ ης μέ τό "Τον τοδ ΆγρΟΌ, Μ αθήτριαν Κ αα Α ιτεχνιδα καί Έ Α αία ν ζή ς Α ενχάδος' ή Π α ιδ ιχ ν Χ αρά μέ τόν Ν οσζααγόν "ΕΛΑηνα, Ν αναγο ν Κ αρδιαν καί Π ενθούσαν Κ α ρ δ ια ν ή -Ί ίοα ζ ή ς Κερχνρας με τόν Ά στΐροζζοζαμίζην. Ά ρ γνρ αν Σνρίχζραν καί Σ π α ρ ζια ζιχ δ ν Ζ ω μ ό ν τό A Ινά ιο ν ΠεΑα-,γο ς με εην Δ ημοζιδα ΒιάΑον και ΠΑηοιφαή Σ ε Α ή ν η ν b Ισ η μ ερ ινό ς τοδ Κοσμ,ον μέ τήν Α νζο χραζειξαν Ε χ δ ο χ ία ν ό Jio/ieji/voç Μ άϊος μέ την Κ ό χ χ ινη ν Ε ξ ο χ ή ν καί οίρω - τ ε ια τ ζής Ε ιμ α ρ μ ένη ς ή Χ ιο νοσκεπής αίρ- ^ιημέ το Σχήζζζρον ιο ίί Δ ιό ς, Ά μνδράν Α ίμ φ ιν καί Σ α Α ω νιζιχ η ν Έ Α η ά ν δ 'ΡνφίσΥ μέ τήν ΒΑα^οιζονΑαν, Κ α σ τα νή ν καί "ΑγγεΑον ζή ς Α γ ά π η ς ή Γ Α νχ εϊα Ε α ρ ίία μέ την Ά μαρνα Α ίάα, Κ υχα αδίζην καί K a v x a û ia v τό Ζοφεράν Ν έφος μέ τήν Α ίγ ιν α ία ν Ά θηνα,ν, ΠαΑΑσνσαν Κ αρδιαν, Κ εραμιδόγατον καί ylpγνροχροσσον Ν'όφος ό Σ τέφ α νο ς Δ άφνης μέ τήν Κόρην το ΰ ΑάΑα- ή Σ η μ α ία ζ ή ς Ε Α ενθερίας μέ τήν Γ Λ νχ εϊα ν Έ Χ τίά α ή <1ύζοχραζειρα Ενδοχία μέ τήν Κ ανχασιαν ίης ζητεγ καί τό voua ) Ά ερονανζοπονα αν, θααασ σοποία αν καί Ν εροχεα ώνην τό Μ αραμενον ΦΰΛΑσν μέ τήν Ε ϊα ιχρινή Φ ια ίαν (τή* όποιαν σπάζεται καί τήν έρωτά άν το Ινθυμήται ) ή Α ίγ ιν α ία Ά θ η νϊί μέ τό Χ ρνσάνθεμον, Ά ερονανζοποιία αν καί Μ αρίδαν ζοή Ε νρ ίπ ο ν - z i Φύρδην Μ ίγδην μέ τήν Κ α νχ α ο ία ν ( διά να γνωρισθοΰν ( καί Π Α ηοιφαή Σ ε Α ή ν η ν ή. Μ αργαριτοφόρος μέ τιη θα Α ασσινό ν Ζωγράφον Ζ οφερον Ν έφ ος, Λ εζον ζή ς *Ιδ η ς καί Έρν θρδν Ν έφος- δ Π ατρινος Β αρκάρης μέ τήν Χ ιονζοπονα αν τό Ψ άρι τή ς Ξηρ&ς μέ τόν Λ οξίαν, Α ρ νά κι zov ΓαΑ ατερή καί Κανχασί α ν ή Κνματί'ζονσα θάα ασσα μέ τήν Καρδιά ν νπ δ Π έτραν, Χ ιονοσκεπή Δ ίρ φ η ν, 2 m τενμ ενο ν Σ ιν ω π ε α καί Π ε ρ ιζ ή τ η ζ ο ν ό Va Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ρόμνααος μέ τήν Ε α ρ ιν ή ν Ζ ω ή ν ή 'ΑμαpvJA lc μέ τόν Α γγεα ον ζή ς Ε νζνχίας,π αρήγοροί *Α γγεα ον, Κ ανκπσίαν (τής όποιας ζητεγ τό όνομα] καί ΓΛνχή Ο νειρ ο ν τό Νενρόσπασζον μέ τόν Ε θνικόν Ύ μ ν ο ν, ΤάνζαΑ ον καί Κ αρδιαν ν π ύ Π έ τ ρ α ν ό ΆγγουροΑογιω ζατοε μέ τό ΚαΑως "Ωρισες καί Μ ούσαν το~ Χορόν ( με τήν ανταλλαγήν των ονομάτων-). ό Ν σσζααγδΐ "ΕΑΑην μέ τήν Κωριωδίαν τής Ζωή ς, Φρονριον τή ς Χ αλ χίδος, ΓραμματοσνΑ Α έ χ τ η νχ αί Ά νδ α Α ο νσ ία ν- ή Ρωοσιζ,ή Καραμ έλα μέ τόν Πόρρον ή,ίια κ ή Μ αργαρίτα μ ι τόν Ά εζο ν τη ς Ιδ η ς, ΨμρόμναΑον. 'Τ - κ ερ ή φ α νο ν λ έ ο ν τ α καί Μ π ο ο μ α ο ννισ τή ν ή Ρ ο α α ντιχ ή Κααδία μέ την Π ονηραν Ά Α επ ο ΐ καί Χ αριτω μ ένη ν Κόρην- Ά π ό ε ν» γ λ υ κ ό φ ιχ ά χ ι στέλλει ή Διάπλασις πρός τούς φίλους τη; ί Ζ ηα εμενην Βο σχοπονα αν ι.αδικος ό θυμός σου, διότι είνε αδύνατον νά μή σου άπήντησα ή τουλάχιστον νάμή σου έστειλα εναφιλάκι* άφ' ου σοΰ επέράσεν δμως, δέν πειράζει- τό Σ χ α φ ιδ ά χ ι είνε άγόρι καί δέν εϊμπορεγς νά έχης^ μαζί του Άλληλο ΐφ ία ν) ο μ α ν ζιχ ή ν Κ αρδιαν (ή. έπιστολή σου εστάλη- μ εγέμισε χαράν ή αναγγελία τών αρραβώνων τής )αμπρας μου φίλης Χ ρ ιστίνα ς ΔεσόΑΑα καί ττ) ηύχήθην άπό βάθους καρδίας πάσαν ευτυχίαν") Σ α λ ω ν ίτ ιχ η ν 'EAr/ar, Σ ταγό να Δρόσον (είδες λοιπόν τί καλας φίλας ποΰ έχω, άλλά διατί δέν μου γοάφεις συχνότερα ;) ΣτρονμπονΑήν Χ ορεύτριαν ι μόνον δυο ασπασμούς σοΰ «δημοσίευσα,διότι είχες πάρα πολλούς' ήργησες πολύ νά μου γράψ^;, αλλ' οχι, δέν σε είχα λησμονήση*) Μ υστηριώδη Φ νσιν, Πζερόποδα Έ ρ μ ή ν, Δ ίχρω μον Φ ούξιαν (χαριτωμένον τό Π. Πνεΰμα καί θά δημοσιευθή- μα τί έ γινες τόσον καιρόν ; χαίρω ποΰ έγνωρίσθης με τήν Έ Α ενσ ινία ν θ ε ά ν καί δικαιολογώ δλον τον ενθουσιασμόν σου- άσπάζρμαι καί. τόν Ναβσνγοδονόσορα-1 Έ Α Α η νιχή ν ΦονσρανέΛΑαν, Μ α ντα ρ ίνι τή ς Χ ίον, χαίρω ποΰ εγνώρισα τά- -δελφάκια κ α τ όνομα καί ηλικίαν, καί τά φιλώ όλα-1 Ν ύμ φην τόδ Βορρά Ι^ΕΕ] δι' όσα γράφεις περί τής σημαίας- μην άμφιβίλλης 6τι αί έπιστολαί σου μοΰ προξενοΰν πάντοτε μεγάλην εύχαρίστησιν καί ότι θά επιθυμούσα νά μου έγραφες συχνότερα ) ΙΙιχ ρ α μ ένη ν Καρ&ονΑαν, Ά - σπροποταμ ίτη ν (μετά τήν επιστολήν τοΰ κ. Φαίδωνος, δέν δυνάμεθα νά έπανέλθωμεν εις το ζήτημα τών Συλλόγων-έλαβα τήν λεπτομερή βαθ μδ^έγίαν τών τετραδίων σου καί αναμένω όσα μοΰ γράφεις* όμολογουμένως. είσαι εις τών φιλοπονεστέρων φίλων μου ) Μ έαισσαν ιελήφθησαν εγκαίρως-) Α γγεα ον τή ς Ε υ τυχ ία ς ([ε ] δγ δσα μο3 γράφεις περί τοΰ» Πετρομαζευτοΰ» ή πρότασίς σου περί δημοσιευσεως τών εικόνων ε- κείνων, όσοι προτείνουν κάτι καλόν, jtoü εφάνη πολύ επιεικής- αί καλαί προτάσεις είνε τόσον συχναί, άδιάφορον αν δέν έφαρμόζωνται όλαι ελλείψει μέσων ή χρόνου η διαθέσεως-) Ε νγενή Κ αρδιαν ([Ε ξ] δια τά περί θυμοΰ ώραιόταταποτέ δέν έπίστευα δτι μία»ευγενη; καρδία» ειμπορεγ νά θυμώνη μέ το τίποτε- άς είνε όμως, ά φ ' ού ξιθυμώντ] τόσον εύκολα,.,) Π ζ'ρνύν.τής Ερημον (τώραγνά δοκιμάστις κάί ίλ λ α θέματα, διότι φθάνουν αυτά περί μητρικής στοργής- ξεύ ρεις, περισσότερον ένδιαφέρουν τά αισθήματα τών. παιδιών παρά τών μεγάλων επίσης ώραγαι εινε περιγραφαί'έκ τη ; φύσεο>ς, εντυπώσεις, μικραί σκηναί, κτλ δοκίμασε καί τέτοια ] Α ίγο ΐο ν ΠέΑαγος ι βεβαίως σοΰ εστάλη κατά λάθος' καί νά το έπιστρέψρ;' Α. Μ α ν ία ν ελήφόη Χ ιόνι τοΰ ψ'ηαορειζη (σ ' ευχαριστώ δια τό ξεσπάθωμα, καί εγκρίνω σήμερον ψευδώνυμον δια τον νέον μου φίλον επιστσλας σου δέν έλαβα*, βεβαίως θά έχάθησαν εις τό ταχυδρομεγον I Α ω.τη- Α άζιδα Κύθνόυ (εύγε διά τόν «Έλληνόπαιδα» ' ό κ. Φαίδων σ ' ευχάριστε' δ ι' όσα γράφεις περί τής επιστολής το υ') Μ ιχραν'χ ωριάτοπονα άν I έστειλα- φαντάσου χαρές ή Κική, όταν έμαθε ότι τής έτοιμάζεις 100 γραμματόσημα! τί κρίμα νά μην ελθ^ςΐ I 'Α ν ο ιξ ιά ζ ιχ η ν Β ραδνλν Ικατενθουσιασμένην μέ τόν «Πετρομαζευτήν» 1 "Α νθο ς Α νθόων (όχι δά! ωραιότατα τά τετράδιά σου'ί Έ Α ενθέριον Α. Ξ ε ν α χ η ν ίέστειλα-) Κύριον Πρόεδρον [ίσως εις τό προσεχές ) ΓΑνκ ό ϊα ν Κ αρδιαν, ΣχΑηρδν ίίφάχο ν ίέχάρη πολύ ό κ. Φαίδων δ ι' αυτά ποΰ γράφεις- αϊ προτάσεις σου εις τό προσεχές-] Τ ιχ -Τ α χ (βλέπεις, δτι ή γνώμη σου ηλθεν άργά- όσον δια τους φι λανθρωπικούς εράνους, ή ιδέα σου μου - φαίνεται πρακτική, καί εις πρώτην ευκαιρίαν 6α την δοκιμάσω- ΝίοπύΑΑεκζον ζή ς Δ ιαπα ασεως I πολύ επιθυμώ κ έγω νά λαμβάνης μέρος εις ολα διά τούς 5τόμονς πρέπει να στείλ-ρ; δρ. 17,50') Ζ ονα ίϊχατ ( έστειλα τάς επιστο)άς, καί ό'χι μόνον δέν έγέλασα, άλλά καί σέ συγχαίρω θερμώς, είθε νά έ'καμναν όλοι οΰτω ΝοσταΑγδν "ΕΑ Α ηνα (ευχαριστώ πολύ διά τάς ώραίας σου φίυτογραφίας- ή είκών σου έλήφθη- βραδείον σου έστειλαί 'Αμνδράν λ ά μ ψ ιν (βεβαίως τό έ-ιτει λα ) Ύ π ερ ή φ α νο ν Λ έοντα, Α σπα αγχνον Κ νμα (ναί, ευχαρίστως άλλά νά μου γράψτι καί ή αδελφή σου, νά την γνωρίσω, νά ίδώ τονομά της, νά ίδω τό τράψιμόν της- ναί ; ( ε ] διά τήν ώραίαν επιστολήν) ΚατσαρομάΑΑων [ή όποια, μπάμ I τές δεκαροΰλες ςτόν κουμπαρούλη, καί τώρα δ κουμπαρούλη; είνε ετοιμ»; για σπάσιμο καί ή συνδρομή μαζευμένη-' τ ι νομίζετε ; δεν τρώγει τά λεπτά της σέ γλυκά ή Καζοαρομ&Λ- Αω\) Μ αραμένον Φ ύλλο ν (πρΰ θά ξεσπαθώσει άρκίτάκαλά φέτος Γ Α ποπζα σα ν'ε Α πιδ α. κτλ. Κ ίε-δ ο»? έπιστολάς έλαβα μετά τήν 1 Ν ο εμβρίου θάπαντήσω εις τό προσεχές. ΟΙ EN P f f i l Â! συνδρομηταί τής «Διαπλάσεως τών Παίδων,» άν δέν δ.ύνανται νά στέλλουν τήν συνδρομήν των ά π ' ευθείας εις τό'γραφεγόν μας, παρακαλοΰνται νά καταβάλλωσιν αυτήν πρός τόν ο ν Ό δηασά καθηγητήν κ. Α νοιβτλ βιον Ν. Μ ά λ το ν,: ευγενώ; άναδεχθιντα τήν αντιπροσωπείαν τοΰ ήμετέρου περιοδικού καθ αποσαν την Ρωσσίαν. Παρά τω αύτώ κ. Άντιπροσώπιρ πληρόνονται καί αί καθυστερούμεναε συνδρομαί παλαιοτέρων ετών έξ οίασδήποτε πόλεως τής Ροκτσίας, έγγράφονται νέοι συνδρομηταί, καί γίνονται δεκται παραγγελίαι περί αποστολής τόμων τής«διαπλά σεως» καί τής Βιβλιοθήκης της. Ό ταν (ΝΑ ΤΟν) Η. Π Ν Ε Τ Μ Α Τ Ι Κ Α Ι Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ ΚΡΗ ΤΗ Ι.Ή Άγκυρα. 2. Ή Π ρωσ- Π Ε Ρ Σ,Ε ϊσ σία (πρό ΣΓ Α Ι.,3. Ό ιχθύς Α ί Α νοεις στέααονζαι μ έ χ ρ ι τη ς δ 1 Δεκεμβρίου γλώσσα ΦΙΛΟϋ *0 τώ» Ιύ>/ ν*, ΙχΙτ* ί δ*** νά γ(*άφΐμ4 (Φάλαινα, Ιθάκη, Λάϊος, Ό φ ις, Σΰκον ) ί Ιύβίΐς»ί δίαγννί-ϊομ*»1**, *α>1 «ία; 4ν ζφ Τ^αφ*ίφ /α* «2? φβ«ίή«ν* Χχοσχο* πιρ*ίχΐί 9# (ρνΐ!«λλ! Φ«ααΓΑΐ φΰ 'Αντίδια (άντί, δ ιά.) 488. 'Ασία-όσ^»7.1«Λ ίξ ίγ ρ ιψ ο « Ό φοΰρνο;. Μέ δυο ζΰα θα σχημ.ατίσ τί, 490. Ο Σ -Σ Α Κ. Φ'Ν "Οαιΐί - λυταν, φγνοι, Σ Ι Α Μ Ε I Ρ Α! Κ άτι που οτ«ν τδ «ττοκτη<τ8τβ ΣΑΜΗ Ρ Λ Εύκολα δέν σας αφίνί!. ΑΜΗΝ' ; Κ Α Τ Α 'ϋατάλη ύπλ ΑΓλρολο,. «ίύ - Ε τ ο ^ ε ιό γ ρ ιφ ο ς. ^... Αν',ένοςιαρςθμόυ "Ενα γράμμα τοΰ πρόσθεσης, Εις τήν τσέπην σου ευθύς "Ο,τι γίνεται θά θέσης. ', * 9 ΐά λ η ν π ν χ ο ύ Ι ΐ6 $ ν σ ο 9 ν»77; Α ίνιγμ,οι. ' Χωρίς πόδια κ ι ' δμως τρέχω Καί πολλήν άξίαν ϊχω. '.Είμαι ό πρώτος των δρομέων, Ό ; καί τών καταστροφέων.. 'Σ ο τ ό Χ η ιτο τβύ & βαγ*νο υ ς [ 578. Μ α γικ ή 1 * ώ ν. Ό ΝΓκος καί ή αδελφή-του παίζουν. "Εξαφνα ή αδελφή του βάζει εις τό στόμα της μίαν καρφίτσαν. 'Ανθή ί γρήγορα πτύσε την! τής φωνάζει ό ΝΓκος- θά τήν κάταπιης καί θά πεθάνης... Μαμα! Ή Ανθή βάζει 'ςτό στόμα τής καρφίτσες! Α λλ' ή μαμά δένφαίνεται, δέν ακούεται. "Εχει βιαστικήν εργασίαν. *Αλλά τ ί κάμνει; ÎL n ù lr vvth Tlo X vu vixt vluokuqw ii [ f J 87f>. Π αρκλ.λ,-ηλόγραμυν. * * * * * Νάντικατασταθοΰν οΐ -ά- * στερίσκοι διά γραμμάτων - ούτως ώστε ναναγινω Λ ε- ' * ται: άνω,αρχαίος βασιλεύς- * κάτω, μέγαςφιλάσοφος'-'δε * * * * * * * * ξ:5 ιχθύς, αριστερά ^Ηίϊτ τριάρχης. - ; Ε ατ< ίλ': i - ν τ ί, ε Ι ρ ν ' - ι α ι ι ι ;;80. Τ ρ ίγ ω νό ν. ' 1. Ά ρ χ α ίϊ εότης.» 2.' Ό μ ο ίω ς.. 3. 'Αντωνυμία. 4. Δυναμις Γράμμα..- FjrtäX -i i'lli n. τ ύ ι ί Α ο ξ ίο υ ' Έ ρώτηβι '?-. ; - - Εκτός τής-μνίας, τί'άλλο.όχει 6 πόδας;.- Itùr> iîl*l ν π ο ν ο ύ ο φ ο υ Π ιτ τ ο Μ ύ Τ ρ ιπ λ ή Ά χ ρ ο β τ ιχ ίς.. Τά. άρχικά στοιχεία'τον ζητουμένων λέξεων βπότελοΰν.δένδρον, τά-δεύτερα- κριτήν, τα τρίτα μέρος τοΰ πλο'ίόυ. 1, Μυθολογικόν' tépa;. 2, Νόμισμα. 3, Έπίρ, ρημα τόπου. -4, Επίρρημα χρόνου. 5,-Προφήτης 'ίίσιύ*< η ύ*β Ê X h fv o n o v k a ç [ e J «03. Ε λ ι«ο β ύμ.φ ω νο ν ' η ιι ιο art- α υου Ή σ ιΰ λ η i m 's i g y v fj ij a r to v v cà tq ^ 88 4\ 2* 4* γ + ν = Ο ' ν O ç i à l y ύ π ό τ </2 Χ $νΰθψβ$ο% / Λ Υ Σ Ε Ι Σ - \ Ρ Α Ο Τ I τ ^ ν ΓΓ* *ΐ}μ**ιΐΜύ}Μ Χΰχήσ/ΟΑ1 τ ύ ΐ 1 φ ίλ λ ω ν 3 9, * 476. Παρασκευή (παρά, όκεύη.'ι 477 "Ορκο;- όρος. «78. Τό στοιχείο» Α I 480. μ η [μηρός, Ή Αη ρος ρώσσός, Π φ η ' σος σωστό; -, Ο Ξ Φ Ο Ρ Δ Ή ζ α τος τόσος, ί - Κ ος στα, ταφή,φυλή,λύμη Οπη (άρετη Π οΰ:) Τ I Ινδία.. 49R. Ή "Αννα Ρ Ι Ο Ν πετνα- ]όια'να' ΠΉ"ΝΑ έίτόι- '- Α - (-Α. μάσουν- ) 494."Οπως στρώσης θά πλαγιάσης. 49Β. ΣΟΛΩΝ ( Σιωπώ, Ορος-,Λαμπρός, Ωραίο;, Νότος: ) Φωνή λαοΰ, φωνή Θεοΰ Μή επαινεί σαυτόν. [ δ ι α π α ι δ α ς : Κ α π ϊλ λ ά τ ς τ α, β χ ο ύ φ ο ν ζ, φ α ν έ λ λ β ς, - κ ά λ τ Ο ε ς κ α έ ^ n a d n o ir v iq ΕΙΣ ΤΟΥ M IÎPOYMH

7 4 0 4 H W A H A àsis TON îi Π λιδύν 1 8 N01HBP1C ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΗ Σ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙΝ Τ Η Σ Σ ΥΝ Δ ΡΟ Μ Η Σ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Ιβ Ο Ι AJti> d f i y t ÿ o v μ έ χ ρ ι t l i ç ι Γ ί α ν υ ν α ρ ί ο υ. Ο ΐ δ ρ ο ι y l v o w o i α ϋ τ ο ΐ. τ ά ό ω ο ε κ α ό έ λ ιό α φ κ λ λ ά δ ι α, τ ά γ ρ α μ μ ά τ ι ο ν το<? Β ί^ π α Ο ώ μ α τ ο ς. - _ τ ό Λ α χ ε ϊο ν t ô v Δ ώ ρ ω ν. Τ Ο πρώτιστον καθήκον τταντός καλού συνδρομητού, είνε ή έγκαιροί προπληρωμή τής συνδρομής του. Πώ χαί πόσον άντιλαμδάνονται τ 6 καθήκον τούτο οΐ φίλο* μου, μαρτυρεί τό έ ής γεγονός : Δύο ήδη μήνας προ τής λήίεαις τού έ τους, καΐ.πρό πόσης έκ μέρους μου προςκλήσεως ή ύπομνήσεωο, πολλοί έψάνησαν πρόθυμοι νάνανεώσουν τήνουνδρομήν τω ν, συνο-. δςύάαντες μάλίστα, τήν π αρα γγελίαν καί δ ι πιστολ ώ ν κολακευτικω τάτω ν, α] όποιοι πραγματικώς μ έ καμαν ύπερήφανον! Δ έν έχω λοιπόν άνάγκην νά έκταθώ, όμιλούσα -περί τού καθήκοντος τούτου καί πρατρέπόυσ α'ίγς έκηλήρωσίν του. Είμαι βέβαια, ότι οί φίλοι μου πολύ περισσότερον θά φανούν πρόθυμοι τώρα, δτε έπέστη δ καιρός τής τακτικής άναυεώ σεω ς, καί δημοσιεύεται έττι τούτιμ ή σημερινή Πρόσκλησις. Ο ύτε ψηφοφορία φέτος, ούτε τίποτε. Ο! όροι μας μένουν οί αύτοί, ά π αρχής μέχρι τέλο υς. Τό φύλλον έδδομαδιατον καί όκτάσέλιδον (όταν δέν θά εΐνε δωδικασέλιδον διά του Ξ εσ π αθώ μ ατος.)ή συνδρομή προπληρωτέα, έπ τά.( 7 ) δρα χμοί διά τό Εσωτερικόν, όκτώ (8 ί φράγκα χρυσά διά τό Έ ίω τερικόν. Τ ά πρώτα φύλλα τοΰίανουαρίου θά σταλούν πρός όλους, καί έπειτα... δ, έπειτα ή άποστολή δά έέακολουθήση μ ό ν β ν πρός δσους θ ά έ χ ο υ ν ά να νεώ σ η τή ν συνδρομήν των; Δ ιά τούς άλλους,τό φύλλον θά διακοπή άνεέαιρέτως. ΕΤνε μέτρου γενικόν, τό οποίον άπό τίνος έφαρμόέω αύστηρότατα, καί είπα άλλοτε διά ποίους λόγους. Λ οιπόν : μαζί μέ τό σημερινόν φυλλάδιον, λαμδάνετε καί έ ν Δ ελτίον Εγγραφής. "Οσοι Επιθυμείτε νά είσθε συνδρομηταί καί κατά τό έπάμςνον έτος ΐη ο ι, συμπληρώσετε τό δελτίον τούτο καί θά μού το έπιστρή.-. ψ π ε-μ έ τό άντίτιμον τής συνδρομής. 'Ο δηγίας περί α ποστολής χρημάτων, βλέπετε έπι τού Δ ελτίου. Έ χ ετε καιρόν άπό σήμερον μέχρι τής 5 Ίανουαρίου ιη ο ι,. (ή όποια εΐνε ή τελευταία ήμέρα τής προθεσμίας διά τό ΛαχεΤον,) δηλαδή ένάμισυμήνα. Ε ίνε άρκετός, διά νά προφθάσουν καί οικατοικοοντεο είςτά μακρυνότερα μέρη. Θά σας παρακαλέσω μόνον νά μή άναμένετε δλοι τήν τελευταίου στιγμήν. Ό σοι έχετε τά χρήματα προχειρότερα, νά τα στείλετε άπό τώρα. πρός άποφυγήν τής μεγάλης συσσωρεϋσεως τω ν Εγγραφών, ή δποία τόσον μέ παραζαλίζει τάς τελευταίας ήμέρας τής προθεσμίας. Ό σ ο ν ένωρίτερα τόσον καλλίτερα, Τ άς λεπτομερείας τού νέου Λ αχείου τώ ν Δ ώ ρω ν, διά τούς συνδρομητάς τού , θά δημοσιεύσω εις τό προσεχές φύλλον. Σήμερον σάς λέγω μόνον, ότι εις τό ΛαχεΤον θά λάβουν μέρος έκ τω ν παλαιώ ν καί νέω ν συνδρομητών, μόνον δσοι θά έχουν άνολίεώοη ή έγγραφή μέχρι τής 5ης Ίανουαρίου τδβραδύτερον. Κα-. νείς άλλος. Τώρα διά τό Ξεσπάθωμα. Ε ΐνε ή Ιττοχή του, καί πρέπει νάρχίσετε άπό τώρα, διότι μέ τό νέου έτος έγγράφονται εύκολώτερα καί οί νέοι συνδρομηταί. Οί δροι μένουν οί ίδιοι: Δ ιά κάθε νέον συνδρομητήν, χαρίζω ώς δώρον εις τόν έγγράφοντα αύτόν Ιν Γραμμάτιον άέίος ι φράγκου, έέοφλούμενον είς είδος είς τό Γραφεϊόν μου καί έ ν Εύσημον διά τό Ξεσπάθωμα. Κ αί κάθε πού έγγράφονται νέοι συνδρομηταί διά τού Η εσπαθώματος, έκδίδω έν φύλλόν δ ω δεκ α σέλιδο ν ά ντί τού συνήθους όκτασελίδου. Τ ι ά λλο θέλ ετε; 'Εμπρός λοιπόν I άνανεώσατε, ζεσπαθώσατε, φανήτε πρόθυμοι συνδρομηταί, αληθείς φίλοι. Ή λ θ ε υ ό καιρός τώ ν I ρ γ ω ν. Σ άς άναμένω καί σας σπάζομαι. Η ΔίΑΠ Δλειε ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΠΤΟ ΛΟ ΓΟ Σ Μ. Π. Π ΑΠ ΑΔΟ Π Ο ΤΛΟ Σ τίύίς chef âe Unique h ΠαςιοΙνις μ &rjyij%oir Είδιχος 8 ii t l j vtoov«τ5ν Α ν α π ν ε υ σ τ ι κ ώ ν οργάνων, τβΰ Α Α ρ υγγο ς, τον Λ α ι μ ο ί, τ η ς Ρ ιν ά ς Κ αί τ ω ν Ü T Ü S. rûÿa«i *eri 3 4, Ό δά ί 0*rvja4<0V, 11 B *Ev A^UNAIS E A T A S T H N A T A Μ η χα νικόν έ ρ γ ο ( ίΐά < Η ο ν φ α κ έλ λ ω ν κ α ί κα σαότίχω ν ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Β ε β λ ιο β ιΐιΐο ν Γραμ,μογρα$*ϊον Τυπογραφείου ΕΝ ΑΘΗΝΑίΧ όόος A ïo Jav àp Εις τα Καταστήματα «ΛΟΥΒΡ» ΕΦΘΑΣΑΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ! Β Α Ζ Ο Λ ΙΚ, Φ Α Γ ΙΑ Ν.Σ, Ε Μ Α Γ Ε i l ΛΡΑ Χ- ' Κ Α Ι Σ ΙΔ Η Ρ Α» 1 1, , , , , , , , ; 6 Β , , , , , 8 0. Έχ τον τυπογραφείου των Κατ«στη ΐάτων Α νίατη Κωνσταντινίδου j 900.

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2017 ΝΕΦΕΛΗ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΠΑΝΤΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνώ, μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης Σχεδιασμός βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 by Rena Mavridou Αγαπητή Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ. Β ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ. Β ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ Β1 2006-2007 6 ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Μια μέρα τέσσερα παιδάκια την Καθαρά Δευτέρα πήγαν να πετάξουν τον χαρταετό τους. Ο ένας χαρταετός πήγε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του

Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του 2 Οκτωβρίου 2019 Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του / Αφιέρωμα στον Γέροντα Ιωσήφ Ησυχαστή Γέροντας Εφραίμ, Προηγούμενος Ι.Μ. Φιλοθέου Α Αργότερα, μας είπε ο παπα-εφραίμ ο Κατουνακιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί.

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Το σπίτι μου Ένα σπίτι θα χτίσω στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Ένα σπίτι θα χτίσω μακριά στην θάλασσα να σου το κύμα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες των μαθητών της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Athener Schule

Ιδέες των μαθητών της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Athener Schule Ιδέες των μαθητών της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Athener Schule Γεια σας! Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα με εμένα... Οι φίλοι μου είναι πολύ απρόσεκτοι όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ (ρήμα) Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΘΕΛΕΙΣ Βρέχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ. Στίχοι τραγουδιών του. Δεν υπάρχει γιατρειά για την αγάπη (Ain t no cure for love)

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ. Στίχοι τραγουδιών του. Δεν υπάρχει γιατρειά για την αγάπη (Ain t no cure for love) http://hallofpeople.com/gr.php?user=κοέν%20λέοναρντ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ Στίχοι τραγουδιών του Από το http://lyricstranslate.com/el/leonard-cohen-lyrics.html (Ain t no cure for love) Σε αγαπούσα για πολύ, πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς Κάπου σε κάποιο δάσος, εκεί στον λόφο που βρίσκονταν κοντά σε μια πλατιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο ιστορίες που ρωτάνε

Δύο ιστορίες που ρωτάνε ...... Δύο ιστορίες που ρωτάνε Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση - Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 1991 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Η παρούσα 18η έκδοση, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ. «Η ιπτάμενη σκάφη φτάνει στη Γεωργούπολη»

ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ. «Η ιπτάμενη σκάφη φτάνει στη Γεωργούπολη» ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ «Η ιπτάμενη σκάφη φτάνει στη Γεωργούπολη» Μία ιστορία της Γεωργίας Κελέση Μάρτιος 2016 Και αφού ο Πίκος Απίκος ξεκίνησε με τη σκάφη του Διευθυντή του, για το μεγάλο ταξίδι στη Φρουτοπία, εκείνος

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: 7 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΝΟΜΑ: 7 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ 12 o Δημ. Σχ. Αθηνών Τάξη Δ 7/4/2014 ΟΝΟΜΑ: 7 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Α. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1. 2. Συμπληρώνω τα κενά με Παρακείμενο ή Υπερσυντέλικο: Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι... (αναπτύσσω)

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο;

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο; Σκηνή 1 η Βρισκόμαστε στο γραφείο του ψυχίατρου Σωτήριου Σώθηκες! Ο γιατρός μιλά στο τηλέφωνο με έναν πελάτη Τι μου λέτε αγαπητέ μου! `Ώστε έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν! Αν σας καταλαβαίνω; Μα είναι ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38)

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στον Γυμνότοπο την 1/6/2003) 1. Το δράμα του σκοταδιού Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για έναν «τυφλό εκ

Διαβάστε περισσότερα

T: Έλενα Περικλέους

T: Έλενα Περικλέους T: 7000 0090 www.greendot.com.cy Έλενα Περικλέους Ο πρασινομπαλίτσας επιστρέφει... γιατί τα παραμύθια λένε πάντα την ΑΛΗΘΕΙΑ Συγγραφή: Έλενα Περικλέους Εποπτεία: Άρτεμις Παλαιογιάννη / Σάκης Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

(Αντιλαμβάνεται τη Ρωξάνη που βγαίνει από της Κλομίρης.)

(Αντιλαμβάνεται τη Ρωξάνη που βγαίνει από της Κλομίρης.) ΣΥΡΑΝΟ Ε, όχι δα, μικρέ μου, τόσο μόνο; Μπορούσες χίλια πράγματα να πεις με άλλον τόνο! Άκουσε! Επιθετικά: «Αχ είχα τέτοιο μύτο, να τονε κόψω η πρώτη μου απόφαση θα ήτο!». Και φιλικά: «Προσέξτε την, θα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Τι όμορφη μέρα ξημέρωσε και σήμερα. Ως συνήθως εγώ ξύπνησα πιο νωρίς από όλους και πήγα δίπλα στην κυρία Σταυρούλα που κοιμόταν. Την ακούμπησα ελαφρά

Τι όμορφη μέρα ξημέρωσε και σήμερα. Ως συνήθως εγώ ξύπνησα πιο νωρίς από όλους και πήγα δίπλα στην κυρία Σταυρούλα που κοιμόταν. Την ακούμπησα ελαφρά 1 Τι όμορφη μέρα ξημέρωσε και σήμερα. Ως συνήθως εγώ ξύπνησα πιο νωρίς από όλους και πήγα δίπλα στην κυρία Σταυρούλα που κοιμόταν. Την ακούμπησα ελαφρά με τη μουσούδα μου στο πρόσωπό της, τόσο όσο χρειαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη. γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη.   γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό http://hallofpeople.com/gr/bio/roumi.php ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ Επιλεγμένα ποιήματα γλυκαίνει καθετί πικρό το χάλκινο γίνεται χρυσό το θολό κρασί γίνεται εκλεκτό ο κάθε πόνος γίνεται γιατρικό οι νεκροί θα αναστηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΚΑΚΚΙΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

ΒΟΚΑΚΚΙΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΒΟΚΑΚΚΙΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ Ζούσε κάποτε στο Αρέτσο ένας πλούσιος που τον έλεγαν Τοφάνο και είχε πάρει για γυναίκα του μια ωραιότατη νέα που την λέγανε Μαργαρίτα και που χωρίς να ξέρει το γιατί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα