Ν Ε Σ Ι Α Μ Α Χ - Η Π Ν Ο Η Τ Ω Ν Ζ Ω Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν Ε Σ Ι Α Μ Α Χ - Η Π Ν Ο Η Τ Ω Ν Ζ Ω Ω Ν"

Transcript

1 398 Ή Καταλλαγη Ν Ε Σ Ι Α Μ Α Χ - Η Π Ν Ο Η Τ Ω Ν Ζ Ω Ω Ν Καίτοι 6ε ή λέξις ρουα^ζ μεταφράζεται ένίοτε «πνοή», έν τή 'Εβραϊκή υπάρχει έτέρα τις λέξις διά την λέξιν πνοή, δηλ. ή λέξις νεόίαρά^ζ. Αυτή άπαντα είκοσι και εξ φοράς, καί εις δέκα έννέα εξ αύτών μεταφράζεται «πνοή», άπαξ «έμπνευσις», δϊς «πνεύμα», άπαξ «ψυχή», και τρις «φύσημα», 'Ως δείγματα άπλώζ τής σημασίας τής λέξεως ταύτης, και εις άπόδειξιντοϋ δ,τιήλέξις σημαίνει άπλώζ δύναμιν προς ζωήν, και κα τ9ούδεμίαν τής λέξεως αύτής σημασίαν ενέχει αυτή την έννοιαν περί αιωνίου ζωής, ή ά&ανα σίας, σημειώσατε τα έπόμενα χωρία, έν όίς γίνεται χρήσις τής λέξεως ταύτης: «Καί έπλασε Κύριος δ θεός τον άν&ρωπον άπό χώματος έκ τήςγήζ, ενε^ι/d n d ε [ ν a fyafc] εμφυσώ, φουσκώνω, εις τούς μυκτήρας αυτού πνοήν ^νε(ί αμά^7 ζωής [κ α - γλάχ]»- Γένεσ, β ', 7. «Και άπέ&ανε πάσα σάρξ κινουμένη επί τής γήζ, των πτηνών και τών κτηνών και τών ζώων, και πάντων τών ερπετών τών έρπόντων &πί τής γής, και πας άνθρωπος. 9Εκ πάντων τών οντων έπι τής ξηράς πάντα δσα είχον πνοήν Α νεόίαμ άν/ ζωής [ ν ε α ν ία ν / εις τούς μυκτήρας αύτών άπέΰανον», Γένεσ, ζ ', 21, 22, ΑΙ δύο αϋται περιπτώσεις τής λέξεως νεό ια μ α ^ έν τή Γραφή είναι πλέον ή έπαρκείς προς άπόδειξιν του ήμετέρου ισχυρισμού δτι ή λέξις αυτή ούδεμίαν σχέσιν εχει προς τήν αθανασίαν, άλλ9 άπλώζ άναφέρεται εις τήν ζωτικότητα, τήν ζωικήν δύναμιν, *Ηπρός ζωήν δύναμις αύτή,ώς γνωρίζεται ή- μΐν, έδό&η άρχικώζ εις τον Ά δ ά μ, και ή αυτή δύναμις πρόζ ζωήν διακηρύττεται, διά τού δευτέρου τών ώς ανωτέρω παρατι&εμένων εδαφίων, δτι ένυπήρχεν εις δλα τα χερσαία ζώα, τα πτηνά, τα κτήνη, και τα ερπετά, ώς έπίσης καί εις τον άν&ρωπον όπόταν δέ ταύτα άπεστερή&ησαν τής πνοής αύτήζ τής ζωής, πληροφορούμενα δτι τό αποτέλεσμα ήν δτι πάσαι αί ψνχαϊ αύται άπέέλανον, τόσον 6 άνθρωπος δσον και τα κατώτερα χτίσματα. Πάντα ταύτα άπέϋανον ομοίως,

2 Α ντικϋίιΐϊνον ό Άνθρωπος 399 με τήν διαφοράν μόνον δτι, δοον αφόρα τον άνθρωπον, υπάρχει θεία βουλή και οκοπός, δστις, έν ώρισμένφ «αίρω, έπρομήθευσεν άντίλυτρον υπέρ αύτον, και, εις μέλλοντα επίσης ώρισμένον καιρόν, θέλει έτιιτελέαει την ύποσχεθεΐσαν άπελεν&έρωσιν από της εξουσίας του θανάτου διά της αναστάσεων τής δντότητος, τής ψνχής. Η ΑΝΘΡΩ Π ΙΝΗ Ψ Υ Χ Η. Πολλοί, άναγινώσκοντες την έν τή Γενέσει άφήγησιν τής δημιουργίας, θά εχωσι παρατηρήσει βεβαίως το άναφερόμενων εκεί γεγονός, κα&* δ, όπόταν ο Θεός έμόρφωσε τον άνθρωπον έκ του χώματος τής γής, και μετέδωκεν εις αύτον την πνοήν (τό πνεύμα) τής ζωής, τό αποτέλεσμα ήν δτι «ο άνθρωπος έγεινεν ε ίς ψ ν ^ η ν ζώ ό α ν.» Ή δήλωσις αϋτη, διά τον κοινόν αναγνώστην, λαμβανομένη έν σχέσει προς την έν γένει παρανόησιν, ήν ουτος εχει περί τής σημασίας τής λέξεως «ψυχή», ώς έοφαλμένως εκτίθεται αϋτη εις αύτον παρ εκείνων οΐτινες ώφειλον νά εχωσι διδάξει «αί πληροφορήσει αύτον όρθώς, και έννοήσει έπίσης δι9 εαυτούς τό ζήτημα κατ' αλήθειαν, είναι έπαρκής νά περιαγάγη αύτον εις σύγχυσιν, και φέρη αύτον νά σκέπτηται δτι, όπωοδήποτε υπάρχει βάσις τις διά τήν έπικρατοϋοαν πλάνην, τήν οποίαν αύτός μέν δεν αντιλαμβάνεται, άλλα τήν οποίαν υποθέτει δτι οι εκλεκτοί αύτοϋ θεολόγ «αί διδάσκαλοι έξήτασαν και απέδειξαν πέραν πάοης άμφιβαλίας. 'Αλλοι δέ, μή κατανοοϋντες τήν σημασίαν τής λέξεως \ rv άναγνωρίζούσιν έαντούς ελευθέρους νά χειρίζωνται αύτήν δλως άπροοέκτως και άδιαφόρως, και επομένως άντιστρέφωσι τήν Γραφικήν διακήρυξιν, και άντι νά όμιλώσι περί του ανθρώπου ώς ο ν τ ο ς ψυχής, όμιλοϋσι περί αύτον ώ ς ε ^ ο ν τ ο ^ ψυχήν} ή οποία εκφραοις παρέχει δμως διάφορον έννοιαν. Είναι έπάναγκες δθεν δπως έκαστος έκζητητής τής αλήθειας άπαλλάξη δσον τό δυνατόν τον νουν αύτον από πάσης έπι τού ζητήματος τούτου προκαταλήψεως> και ιδίως κα θ9δσον αφόρα ζητήματα τά όποια παραδέχε-

3 400 fh Καταλλαγη τ ax και δ μολογ εϊ ότι δεν τά έννοεϊ, κα&9 δσον μάλιστα 6 άνΰρωπος τείνει φνσικώζ ν 9 άποδίδη ιδιότητας και δυνάμεις εις πάν δτι είναι μυστηριώδες και δυσκαταληπτόν. Ούτως, ή τιερι ψυχής γενικώς επικρατούσα ιδέα είναι δτι αϋτη είναι ΰανμασίως νοητική, κάτοχος ΰανμασίων δυνάμεων, δτι είναι άφθαρτος, ά&ικτος, και ακατάληπτος. Λέγεται περί τίνος Με&οδιστον επισκόπου δτι εδωκε τον ακόλουθον ορισμόν περί ψνχης, δστις ορισμός συμφωνεί τελείως βεβαίως προς τάς οϋτω χαλουμένας «δρ&σδόξονς» θεωρίας, με& δλον τον παραλογισμόν δν 6 ορισμός ουτος ένέχει αύστηρώς εξεταζόμενος. «*Η ψνχή, λέγει, είναι άνευ εσωτερικού η εξωτερικόν, άνεν σώματος, σχήματος ή μερών, και &ά ήδύνασ&ε να έγκλείσητε έκατομμύριον ψνχών έντός κελύφονς καρνδίον». Ταυ τα και τά τοιαυτα βεβαιοΰνται περί ψνχης, προς κατάρτισιν θεωρίας, ήτις τνγχάνει κα&9 ολοκληρίαν πεπλανημένη. θεωρία δέ είναι δτι ή ψνχή είναι ή πραγματική νπαρξις, σπινϋήρ εκ τής Θεότητος, κάτοχος &είων ιδιοτήτων και νοητικής ζωής, κλπ. δμως κεχωρισμένη τον σώματος και άσχετος προς αυτό δτι αϋτη κατοικείέν τώάν&ρωπίνφ σώματι προς καιρόν, και χρ η σιμοποιεί αυτό ώς οικίαν δι9έαντήν, δτι δε, όπόταν ιό σώμα φ&αρή ή καταστή ανίκανον, τότε αϋτη έγκαταλείπει αύτό. Διότι, έφ 9 δσον ονδείς ποτέ είδε ψυχήν είσερχομένην εις ιό σώμα, και έφ 9 δσον ή ψνχή δεν δύναταινά ενρε&ή κα&9 δν χρόνον διατελεΐ έν τώ σώματι, και διά τών μάλλον έταστικωτέρων ερευνών και εξετάσεων, και διά τών μάλλον βελτιωμένων εφευρέσεων καί εφαρμογών τον τηλεσκοπίου, τής φωτογραφίας και τών ακτινών «X», νπο&έτονσιν, ώς εκ τούτον, δτι αϋτη είναι «άνευ σώματος, άνεν σχήματος, καί άνεν μερών»* Και επειδή νπο&έτονσιν δτι είναι τόσον μικρά, ώστενά μη δύνηται νά διακρι&ή διά τον μικροσκοπίου, σνμπεραίνονσιν δρ- &ώς δτι &άήδύνασ&ε ευκόλως νά έγκλείσητε πεντήκοντα εκατομμύρια εξ αύτώνέντός τον φλοιού ενός καρνδίον. *0 έν λόγω έπίσκοπος εδωκε πράγματι τον μάλλον έξαίρετον ορισμόν τον τί εότι μ η δέν, η τίποτε πάντες δέ δύνανται νά

4 AvtiKiiysvov ό Άνθρωπος 401 συμφωνήσωσιν ότι εκατοντάδες εκατομμυρίων μ η δ έ ν, ή τ ί π ο τ ε j θά ήδύναντο να περιληφθώσιν έντός του πλέον ομικροτάτου φλοιού καρυδιού, «αί ένταντώ να υπάρχη είοέτι χώρος. Που δμως δυνάμεθα να βασισθώμεν διά τοιούτους παραλόγους υπολογισμούς και θεωρίας; Κ α θ 9ημάς τα τοιαυτα είναι παντελώς αδικαιολόγητα. Τά τοιαϋτα είναι αποτέλεσμα του ο, τι δ άνθρωπος σχηματίζει Ιδίας αύτον περί μελλούσης ζωής θεωρίας, και απορρίπτει την θείαν θεωρίαν και τδ &εΐον σχέδιον, *Η άνθρωπίνη θεωρία λέγει, 9Ανάγκη να ύ- πάρχη τι το όποιον ουδέποτε θνήσκει, άλλως δεν δύναται να υπάρξη μέλλουσα ζωή. Ή θεία δμως θεωρία λέγει, 'Ο Α υ τός δστις έδημιούργησεν έν άρχή δύναται και να άναστήση τούς νεκρούς. Τοιαύτη είναι ή ύφισταμένη διαμάχη μεταξύ τού λόγου τού Θεού άφ* ενός, και όλων τών έπί γης άνθρωπίνων θεωριών άφ9 ετέρου, τόσον μεταξύ τών πεπολιτισμένων δσον και μεταξύ τών βαρβάρων λαών: πάσαι αι άνθρώπινοι θεωρίαι διδάσκουσιν δτι 6 άνθρωπος δεν άποθνήσκει, και επομένως ούδεμίαν εχει ανάγκην Ζωοδότου «αι άναστάσεως. *Η Γραφική δμως θεωρία είναι δτι ό άνθρωπος θνήσκει, «αι ότι άνευ τού Ζωοδότου, «αι άνευ άναστάσεως, ό θάνατος ήθελεν όντως θέσει τέρμα εις πάντα, και ουδόλως ^#ελεν υπάρξει αΐωνία ζωή. Προς τον σκοπόν δθεν τής ύποστηρίξεως τής τοιαύτης αύτού θεωρίας είναι δτι ό κόσμος, «αι πάντα τα θρησκευτικά αύτον βιβλία, (συμπεριλαμβανομένων, «αι λέγομεν τούτο μετά λύπης, και τών περισσοτέρων εκ τών έπι τής εσχατολογίας παρά άνεχνωρισμένων Χριστιανών συγγραφέντων τοιούτων), διδάσκουσι τό δόγμα τής άθανασίας τής ψυχής ότι υπάρχει τι, ψυχή καλούμενον, έν τώ άνθρώπω, κάτοχον δμως χωριστής ζωής από τού σώματος, και ότι τούτο είναι αθάνατον, άνεπίδεκ τον καταστροφής, και συνεπώς προωρισμένον δι9αιωνιότητα είτε πόνων είτε ευχάριστων απολαύσεων τοιαυτην. 9Ερχόμεθα λοιπόν ούτως εις την έρώτησιν:

5 402 Ή Καταλλαγη Τ Ι Ε ΙΝ Α Ι Η Ψ Υ Χ Η Από Γραφικής άπόψεως εζετάζοντες τό ζήτημα εύρίσκομεν δτι δ άνθρωπος κέκτηται οώμα και κέκτηται πνεύμα, άλλ δχ4 ό άνθρωπος είναι ψυχή. *Η δε έπιστήμη σύμφωνεΐ προς την Γραφήν έπι τούτον. Πράγματι μία τών επιστημών, ή Φρενολογία, άντικείμενον εχει την έζέτασιν καμελέτην τών κρανίων τών άνθρώπων, δπως έν αύτοις ανάγνωση τάς φνσικάς ιδιότητας καί χαρακτηριστικά τών ιδιοκτητών των: *cu <5ev εύρίσκουοιν εκ πείρας πάντες δτι χ έ- χτηνται ικανότητά τινα δπωζ κρίνωσι τον χαρακτήρα φνσιολογικώζ; Πάντες δύνανται νά διακρίνωσι μεταζύ νοήμονος και ηλιθίου, μεταξύ τον εύγενούς χαι καλοκαγάθου και τον μοχθηρού *α< τον κτηνώδους και φαύλου. Οσοι δε δεν εμαθον είσέτι δτι ό οργανισμός (ή σωματική κατάστασις) συνέχεται άδιασπάστως προς τήν φύσιν, τον χαρακτήρα και τήν ψυχολογικήν διάθεσιν εκάστου, ονδέν έδιδάχθησαν είσέτι εκ τών μαδημάτων τής ζωής, και εϊσίν δλως άπαράσκενοι νά έκφέρωσι κρισιν έπι τού υπό έζέτασιν δέματός μας, ή και έπί αιονδήποτε άλλον. Ή λέζις «ψυχή», ώς αϋτη άπαντα Ιν ταΐς Γραφαις, σημαίνει α ίό θ η τίκ η ν υπαρ^ιν» τούτέστιν ϋπαρζιν κάτοχον δυνάμεων, αισθήσεων και αισθητικής άντιλήψεως. Με δια - νοίας, δθεν, έλευθέρας πάσης προχαταλήψεως, ας προσέλθωμεν με τον ορισμόν αύτόν ύπ* δψιν εις τήν περί δημιουργίας τού άνθρώπου άφήγηοιν τής Γενέσεως, και παρατηρήσωμεν δτι (1) έμορφώθη, διεπλάσθη ό δργανισμός τού σώματος, (2 ) μετεδόθη εις αύτό τό 71 νεϋμα τής ζωής, ιό καλούμενον «ή πνοή τής ζωής», χαϊ (3) δτι δ,τι προέχνψενέχ ταύτων ήν ijrvjjh ζώ ό α ή αισθητική ϋπαρξις. *Η άφήγησις αυτή είναι άπλονστάτη και ευνόητος. Αϋτη μαρτυρεί δτι ιό σώμα δεν είναι ή ψυχή, ούτε καί τό πνεύμα ή ή πνοή τής ζωής είναι ή ψυχή: άλλ δτι, όπόταν τα δύο ταντα ήνώθησαν υπό τού Κυρίου, ή έκ τής ένώσεως ταύτης προκύψασα ίδιότης, ή κατάστασις, ήν άνθρωπος ζών, ψυχή ζώσα, κάτοχος αισθητικών δυνάμεων.

6 A v t t K iiy iv o v ό Άνθρω π ος 403 Ούδέν ιό μυστηριώδες υπάρχει έν χούχω, ούδεμία νύζις 0X4 σπινθήρ τής θεόχηχος ένεφυσήθη εις το άν#ρώπ4νον γένος εζαιρεχικώζ παρά εις τα κατώτερα ζώα. Πράγματι δέ, καίτοι ή δημιουργία τών κατωτέρων ζώων άντιπαρέρχεται δλως έν τή Γραφή, ^ωρίς να περιγράφηχαι λεπτομερώζ, δυνάμεθα δμως να γνωρίζωμεν όχι, καί κα θ 9δσον αφόρα ταϋτα, ό τρόπος τής δημιουργίας αύτών ανάγκη να έγένετο κατά παρόμοιόν τινα τρόπον, Γνωρίζομεν δτι δεν ή το δυνατόν να νπάρξη κύων άνευ δργανισμοϋ ή σώματος κυνός, ούτε άνευ πνεύματος, ή πνοής ζωής, έν τώτοιούτω σώματι. Το σώμα του κυνός, τό όπογον δεν θά έζωογονεΐτο οϋτω δεν θά ή το κύων ανάγκη πρώτον νά προηγηθή ή εγχυσις, ή εμφύσησις του σπιν&ήρος τής ζωής, τής πνοής τής ζωής, οπότε, ακολούθως, άρχεται ή ϋπαρξις του ζώντος κυνός. *Η αύτ ή δέ αρχή άληθεύει και κ α θ 9δσον αφόρα τα λοιπά ζώα. 9Ε ν πλήρει λοιπόν προς τα ανωτέρω συμφωνία, έφιστώμεν την προσοχήν πάντων έπί τίνος γεγονότος, τό όποιον θά φανή εκπληκτικόν εις πολλούς: δ η λ. δτι, κατά την Γραφικήν εκθεσιν του ζητήματος, έκαστος κύων είναι ψυχή, έκαστος ίππος είναι ψυχή, εκάστη άγελάς είναι ψυχή, έ καστον πτηνόν καί έκαστος ιχθύς είναι ψυχαί. Τούτέστιν, δτι πάντα ταϋτα είναι αισθητικά κτίσματα, κάτοχα δυνάμεων και αισθητικής άντιλήψεως. Είναι αληθές δτι τινά εζ αύτών ΐστανται έπί ύψηλοτέρου καί άλλα έπί κατωτέρου έπιπέδου παρά τα λοιπά άλλ9 ήλέζις \ τι/}ζη, από τε Γραφικής καί λογικής άπόψεως, εφαρμόζεται έπί κτισμάτων έπί κατωτέρων έπιπέδων διατελούντων έπί τών ιχθύων, τών ερπετών, τών πτηνών, ώς έπίσης *αί έπί του ανθρώπου, του υψίστου καί εύγενεστάτου δλων τών κτισμάτων. Πάντα ταϋτα είναι ψ υ χαί, Σημειωτεον, δχι δέν λέγομεν δχι χαϋχα ε χ ο ΐ/d l ψυχάς, υπό χήν συνήθη καί έσφαλμένην σημασίαν χοϋ χοιούχου ορισμού, άλλ όχ4 ψ υχάς, ύπό χήν έννοιαν χοϋ δ,χι ε- χουσι ζω ή ν* ο ν τό τη τα * ί/π α ρ ζ ιν, ύπό χήν σημασίαν χοϋ δχι ε ίν α ι ζώ ό α ι ψυχαί. Έ λθω μεν δέ ήδη εις την ά - πόδειζιν χούχου. Εις τό πρώτον, δεύχερον καί ενναχόν κεφάλαια χής Γ ε ν έ-

7 404 fh Καταλλαγη σεως al λέξεις ζώόα» εφαρμόζεται έν τη *Εβραϊκή γλώαοη εις τα κατώτερα ζφ α δκτάκις η εννεάκις. Τα εδάφια ταντα παραϋέτομεν κατωτέρω εκ της Τενέσεως, και έκ των όποιων μαρτυρειται ότι η πρωτότυπος Ε - βραΐκηλέξις ψ υ χ ή ( ν ε χ φ ^ ) άπαντα άναφορικώς προς τα κατώτερα ζφα: «Και είπεν ό Θεός, ας γεννήοωοι τα ϋόατα έν άφϋονία νηκχά έμψ υχα [ Έ β ρ. ν ε χ <%έόό ψυχή7» Γένεο. α. 20. Σημειωτέον ένταν&α δτι ταντα έκτίοϋηοαν κατά την πέμπτην ημέραν η περίοδον της δημιουργίας, πολύ προ της δημιουργίας του άν&ρώπου. «Καιέποίηοεν ό Θεός τα κήτη τα μεγάλα, καί πάνε μ- ψ υ χο ν [Έ β ρ. ν ε χ $ έ ό ό, ψυχήν ζώσαν] κινούμενον, τα όποια έγεννηοαν έν άφ&ονίατά ϋδατα». (Γένεο. a'. 21). Καί τούτων ή δημιουργία έγένετο έπίσης κατά την πέμπτην «η μέραν», προ τής δημιουργίας τού άν&ρώπου. Ταντα ήσαν ϊ- χ & έ ϊς ε χ ο ν τες ψ υ χή ν. «Καί είπεν <5 θεός, Ας γέννηση η γη ζώα έμψ υχα Έ β ρ. vεχψ έdd ψ υ χά ς ζώσας] κατά τό είδος αυτών, κτήνη και ερπετά κατά τό είδος αυτών». (Γένεο. α'. 24). Ταντα ήοαν χεροαίαι ψυχαί, άνώτεραι τών ϊχ&νων. *0 άν&ρωπος όμως, ή άνϋρωπίνηψυχή, ήϋπαρξις, δεν είχεν εϊοέτι δημιονργη&ή. «Και είπεν ό Θεός εις πάντα τα ζώα τής γής, και εις πάντα τά πετεινά του ουρανού, και εις παν έρπετόν, ερπον έπι τής γής, και εχον έν έαυτώ \ ν χ η ν ζώ ό α ν [ *Εβρ. ν ε χ ^ έ ό ό ], εδωκα πάντα χλωρόν χόρτον προς τροφήν»t ( Γένεο. α. 30). 9Ενταύ&α τά κατώτερα ζώα προοδιορ - ζονταιείδικώτερον ενκρινώς δε *cu ώριομένως δηλοϋται περί αυτών δτί πάντα ταντα είναι ψυχαί ζώοαι κατά τον αυτόν άκριβώς όριομόν, δοτις άναφέρεται καί περί τού άν&ρώπου. «9Επλαοε δε Κύριος ό Θεός έκ τής γής πάντα τα ζώα τού άγρού, καί πάντα τα πετεινά τού ουρανού καί δτι όνομα ή&ελεν δώοει ό Ά δ ά μ, εις τό *νψυ Χον [ Έ β ρ. vεχψ έdd την ζώ ό α ν ψ υ χή ν/, ιοϋτο καί είναι τό

8 A v t t K t iy iv o v ό Ά νθρω πος 405 όνομα αυτόν». ( Γένεσ. β '. 19). Ούδεμία ερμηνεία είναι αναγκαία ένταν&α : Ούδεμία αμφιβολία δύναται να νπάρξη ότι ή δεν είναι προσόν η ίδιότης άνήκονσα αποκλειστικούς εις τον άν&ρωπον, άλα όρ&ώς Ιννοουμένου του όρον «ψυχή», ούτος εφαρμόζεται εις πάντα τα αισθητικά κτίσματα, από τών κατωτάτων μέχρι των άνωτάτων εις πάντα όσα είναι κάτοχα αίσ&ητικότητος. «Παν κινούμενον, τό οποίον ζή, &έλει είσ&αι εις εσάς προς τροφήν κρέας όμως με την ζωήν αυτόν [*Εβρ. σάρκα, ] με τό αίμα αύτον, δεν ΰέλετε φάγει (Γένεσ. 3, 4.) 9Ενταν&α τα ζώα} τα οποία δύναται να τρώγη ό άν&ρωπος, όχι μόνον λέγονται εχοντα tjrvj^nv^ ^ΑΑα ιό αίμα αύτών λέγεται ότι παριστά και αντιπροσωπεύει την ν π α ρ ξ ι ν, τ η ν ο ν τ ό τ η τ α η των, και συνεπώς απαγορεύεται εις χόν άνθρωπον νά κάμη χρήσιν του αίματος ώς τροφής, τω απαγορεύεται νά καλλιεργή έν εαντώ την αίμαδιψίαν. «Και εγώ, Ιδού, στήνω την δια&ήκην μου προς εσάς, *αί προς τό σπέρμα σας ύστερον από σάς, καί προς παν έμψυχον ζ ώ ο ν.[ ^ ν χ τ*ν ζ α χ ϊα ν ν ε >έόό*] Τό οποίον είναι με σάς, εκ τών πτηνών, και εκ πάντων τών ζώων τής γής». (Γένεσ.. 9, 1 θ). Και έν τούτω πάλιν εχομεν λίαν σαφή δήλωσιν ότι πάντα τά ζώντα κτίσματά εϊσι ψυχαί, ώς έπίσης και ό άν&ρωπος9 καίτοι υποδεέστερα αύτον κατά την φύσιν, τον δργανισμόν, και λοιπά. «Τούτο είναι τό σημεΐον τής δια&ήκης, την οποίαν εγώ κάμνω μεταξύ εμού καί υμών, καί παντός εμψύχου ζώου ['Ε β ρ. \ ;ν χ η ς ζώσης ]τό όποιον eivai μέ σάς», (Γένεσ. 1 2.)Τ ι άλλο ήδύνατο νά νπάρξη σαφέστερον τής τοιαύτης διακηρύξεως; «Θέλω έν&υμη&ή την διαθήκην μου, την μεταξύ εμού καί υμών και παντός εμψύχου ζώου [*Εβρ. πόσης ^ ν ^ η ς ζ φ - σης ν ε χ ^ έ ό ό ] εκ πάσης σαρκός» Γένεσ. ϋ '. 15. 'Η αύτη άκριβώς φράσις επαναλαμβάνεται εις τό 9Εδάφ Ούδεμία δε χω ρεΐ σοφιστεία, κα&* όσον άφορά την σημασίαν και έννοιαν, ήν ό Θεός προέ&ετο νά μεταδώση ήμΐν

9 406 Ή Καταλλαγη <5ια τον Λόγον Α ύτον. Θά ήδ ννάμεθα κατά τον αύτον τρόπον να αναφέρω μεν μαρτνρίας και εξ άλλων βιβλίων τήςγραφής, άλλα παρεθέσαμεν ανωτέρω αρκετά προς άπόδειξιν τον ήμετέρου Ισχνρισμον διά πάσαν λογικενομένην διάνοιαν, δηλ. ότι ή λέξις ψνχή, κατά την Γραφικήν έννοιαν καί εκδοχήν, εφαρμόζεται τόσον εις τά κατώτερα ζώα ώς έπίσης και εις τον άνθρωπον και σννεπώς ότι πάσαν αϊ άξιώσεις καί θεωρίαι ότι αι περί μελλούσης ζωής τον άνθρώπον ελπίδες, καί ή υπέρ τά κατώτερα κτίσματα παρούσα υπεροχή τον, άπορρέει εκ τον ότι είναι T O "» έ νώ εκείνα δεν είναι, είναι ψενδής θεωρία, καί χρήζει ριζικόν ανασχηματισμόν, εάν θέλωμεν νά βλέπωμεν καί έννοώμεν τά πράγματα άπό τής άληθονς άπόψεως τής θείας άπακαλύψεως. Ά λλ ονδείς άς μη παρανοήση ημάς ώς διδάσκοντας ότι, διότι πάντα τά ζώντα καί κινούμενα κτίσματα, άπό τον έλαχίστον έντόμον μέχρι τον έλέφαντος, καί άπό τον βατράχιδέως μέχρι τής φαλαίνης είναι \ ji/j ai ζ ω ό α ι* <5ιά τούτο πάντα ταντα ανάγκη νά εχωσι μέλλονσαν ζωήν, εϊτε διά πνευματοποιήσεως αύτών, ή καί διά μελλούσης άναστάσεως. Τοιοντόν τι φρόνημα ήθελενείσθαι διαβόητος άναησία, αύτόχρημα παραφροσύνη άνεν σκιάς καν λογικής. Δισεκατομμύρια ζωσών \ jvj cuv εη* τών κατωτάτων αύτών έπιπέδων τής ζωικής φύσεως γεννώνται άνά πάσαν στιγμήν, ένώ άλλα δισεκατομμύρια θνήσκονσιν άνά πάσαν έπίσης στιγμήν. Ό,τι ημείς διατεινόμεθα είναι, ότι ό άνθρωπος είναι ή νπαρξις τής νψίστης τάξεως 6 βασιλεύς καί κνρίαρχος επί τών ύποδεεστέρας τάξεως ψνχών ή αισθητικών υπ ά ρ ξεων, καί έντοΰιοίς μία εξ αύτών γηΐνη, ανθρώπινη ζωικήν ψνχή, τόσον εξόχως καταρτισθεΐσα άρχικώζ( έν τώ Ά δ ά μ ) ώστε λίαν δέοντως περιεγράφη ώς κτισθεις καθ ομοιότητα Θεόν, κατ εικόνα τον κτίσαντος αύτον. Ό άνθρωπος, ώς ψνχή, διαφέρει τών κατωτέρων ζώων ή ψνχών λόγω τον νπερτέρον αύτον ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ : ονχί ά - πλώζ έν τή νπεροχή αύτον, ήτις ένδείκννται διά τον <5ρ#οστατικον αύτον σχηματισμόν, άλλ* έν τή νποροχή αύτον, ήν

10 A vxtk tiitsvov ό Ανθρωπος 407 μαρτυρούσι τα υπέρτερα αύτον διανοητικά πλεονεκτήματα, τα όποια είναι χα& 9 ομοιότητα Θεόν και αντανακλώνται έν τώ προσώπω αύτον. Είναι δε κα&* δοον αφόρα τα διανοητικά καί ή{λιχά αύτον πλεονεκτήματα μάλλον} ή τον φυσικόν αύτον σχηματισμόν} ότι ό άνέλρωπος έκτίσέλη κατά την {λείαν 6- μοιότητα. Καίτοι δε πολλαί χατώτεραι τάξεις ζωικών ψυχών ή υπάρξεων είναι κάτοχοι λογικώ ν δι/νάμεων, και έκδηλονσι τάς τοιαύτας αύτών δυνάμεις χιλιοτρόπως, έντούτοις, έκαστον εξ αύτών φέλάνει μέχρι σημείου τίνος, πέραν τού ο ποίον ονδεμία πρόοδος είναι δυνατή δι9αύτό αϊ λογικαί όμως τού άνέλρώπον δυνάμεις τνγχάνονσι σχεδόν άπεριόριστοι, διότι οντος έκτίσέλη κατ9 «είκ να Θεού», «καέλ* ομοιότητα τού κτίσαντος αύτον». Μεέλ* δλην δε την εις την άμαρτίαν ητώσιν τού ανθρώπου, καί τών χιλιάδων ετών τού ζόφον, τού εξεντελισμού και τής εξαχρειώσεως, εις ά περιήλέλε και διατελεγ 6 άνέλρωπος, δννάμεέλα είσέτι να ίδωμεν έν αύτώτήν {λείαν ομοιότητα κυρίως εις εκείνους οΐτινες έδέχέλησαν την διακονίαν τού Χριστού διά την προς τον Θεόν διαλλαγήντων, και έγένοντο εκ νέον «υιοί Θεού, και οΐτινες έπιδιώκουσι νά γείνωσι σνμμορφοι τής εικόνος τού άγαπητού Υιού του Θεού». Και ινα έξεικονίσωμεν τούτο δια παραδείγματος: οι ίπποι, οι κύνες και τα πτηνά, δύνανται νά διδαχέλώσι την σημασίαν πολλών λέξεων ώστε νά δύνανται νά έννοώσι πολλά πράγματα, άνήκοντα εις τον κύκλον ή τάς ύποέλέσεις τής ζωής. Ταύτα συχνάκις έπιδεικνύουσι τάς λογικάς αύτών δυνάμεις, και τινα μάλιστα δύνανται νά μετρώσι μέχρι τών εικοσιν: 9Αλλά τις ήέλελεν άποπειρα{λή νά διδάξη εις τον ίππον, ή εις τον κύνα, ή εις οιονδήποτε πτηνόν, άλγεβραν, ή γεωμετρίαν ή άστρονομίαν. Τά έξοχώτερα έκ τών κατωτέρων ζφων δύνανται νά διδαχ&ώσι μέχρι τίνος βαέλμού περί ή{λικής τιμιότητος καί ν - ποχρεώσεως άπέναντι τού κυρίου αύτών, ώς, νά μή φονεύωσι πρόβατα, νά μή δάκνωσι, λακτίζωσι, κλπ.. Τ ίςδμω ς ή- #ελεν άποπειραέλή νά διατάξη εις τά άλογα αυτά κτήνη τον Δεκάλογον. Ταύτα δύνανται νά διδαχέλώσιν εϊδός τι άγάπης προς τον κύριον αύτών καί τούς φίλους του, άλλά τις ήέλελεν διανοηέλή νά διδάξη εις αυτά την προς τον Θεόν άγάπην καί

11 408 rh Καταλλαγη λατρείαν, ή περισσότερόν τι της απλής ανοχής τών εχθρών τω ν, οΐτινες μετεχειρίσθησαν αύτά σκληρώς; "Ο,τι δέον να σημειωθή ένταύθα είναι δτι πασαι αι διαφοραι αύται δεν είναι διότι τά κατώτερα ζώα εχουσιν Ιδιαίτερον ε ί δος π ν ο ή ς η πνεύματος ζωής, διότι ώς ειδομεν «ήαΐίτη π νο ή είναι εις πάντας» ( 9Εκκλ. γ 19) ουδέ διότι δ άνθρωπος είναι ψνχη και το αλογον ζώον δεν είναι, διότι, ώς ειδομεν, ταύτα πάντα είναι ψνχαί. Ά λλα, ώς ενρομεν, και ώς πάντες είναι μάρτυρες, διότι έκαστον εχει διάφ ορον σωματικόν δργανισμόν, δστις δίδει εις έκαστον εξ αυτών τά διάφορα χαρακτηριστικά, και δστις και μόνον απεργάζεται τά μεν ανώτερα τά δε κατώτερα εις την κλίμακα τής νοημοσύνης. Σημειωτέον δ 9έπίσης δτι ούτε τά μέγεθος ουδέ το βάρος άποτελούσιν έξαίρεσιν και υπεροχήν, άλλως 6 ελέφας και ή φάλαινα ήθελον είσθαι οι κύριοι τής γής. Το εξαιρετικόν συνίσταται εις την «οργανικήν ιδιότητα» και ήτις άντιπροσωπεύεται κυρίως έν τή κατασκευή και ταΐς λειτουργίαις τού εγκεφάλου. *0 άνθρωπος, επομένως, είναι ό ϋψιστος τύπος τών γήινων κτισμάτων «έκ τής γής, χοϊκός,» ή δε εξοχότης αυτού έγκειται έν τή υπεροχή τών διανοητικών αύτού προσόντων>τά οπογα <5ev είναι αποτέλεσμα άναπτύξεως, άλλά χάρισμα παρά τού ίδιου αύτού Δημιουργού. «Η Ψ Υ Χ Η Η Α Μ Α Ρ Τ Η Σ Α Σ Α, Α Υ Τ Η Θ Ε Λ Ε Ι Α Π Ο Θ Α Ν Ε Ι». Είναι έν πλήρει συμφωνία προς τά προεκτεθέντα, άλλ9έν τελεία διαφωνία προς το κοινώς έπικρατούν φρόνημα έπι τού ζητήματος, εκείνο το όποιον εύρίσκομεν δτι διακηρύττουσιν αι Γραφαι κατ9 έπανάληψιν, τον θάνατον δηλ. τής ψ υ χής, περί τής οποίας ή ανθρώπινη φιλοσοφία και ή θεολογία τών υμνολογίων εμφαντικώτατα διακηρύττουσιν δτι είναι άφθαρτος καί αθάνατος. 9Αναγινώσκομεν, έπι παραδείγματι, δτι ό Κύριος ημών, οπότε έγένετο το άντίλυτρον ημών, «παρέδωκε την ijjv^hv/^o είναι αύτού, την Ιδίαν αύτού ϋπαρξιν]

12 A vttk tiitsv o v ό Ανθρω πος 409 εις θάνατον», «*Εδωκε την ψνχήν αύτού προσφοράν περί αμαρτίας» (Ήσα. νγ'. 10, 12). Τούτο δε ήτο έπάναγκες, διότι ή του Ά δάμ ή το η εις θάνατον καταδικασθεΐσα, η δε προς τό ανθρώπινον γένος ύπόσχεσις είναι η άπολύτρωσις της ^ ν ^ η ς η ύπάρξεως άπό της εξουσίας του θανάτου: «Ό Θεός θέλει λυτρώσει την ψυχήν μου εκ χειρός αδου [ ό \ ε ό λ 9 τής καταστάσεως του θανάτου]» (ψαλμ. μθ'. 15).«'Ως εϊδομεν δε, διότι πάσαι αϊψυχαι άπελυτρώθησαν ούτως έν τη άπαξ γενομένη απολυτρώσει, διά τούτο λέγεται περί πάντων τών φίλων ημών περί παντός του άνθρωπίνου γένους ότι κοιμόνται έν τώ *Ιησού». Α'. Θεοσαλ, δ '. 14. Σημειωτέον <3 ένταύθα δκ ό 'Απόστολος δεν είναι δυνατόν νά έννοή διά τής φράσεως ταύτης απλώς τους αγίους, ώς όπόταν όμιλή περί τών δντων «έν Χριστώ», διότι εκείνοι οΐτινες δνομάζονται «νέα κτίσματα» είναι μόνον οι εκ Θεού γεγεννημένοι διά του Πνεύματος, διά συγκληρονομίαν μετά του Χριστού, ώς 5Εκκλησία αυτού, ώς μέλη τού σώματός του Ά λ λ «οί κοιμηθέντες έν τώ Τησού» περιλαμβάνουσιν ολόκληρον τό άνθρώπινον γένος, διότι ό Κύριος ημών Τησούς έγένετο Ιλασμός περί τών αμαρτιών ημών, και ούχι μόνον περί τών ήμετέρων, άλλα *cu περί όλου τού κόσμου, και δυνάμει τής θυσίας αυτού ταύτης έγένετο ό Ζωοδότης ημών, και ούχι μόνον ημών, άλλ έπίσης Ζωοδότης δι9 δλον τον κόσμον γεγονός, τό όποιον άπόκειται είσέτι εις τό μέλλον νά μαρτυρηθή εις την πλειονότητα τών άνθρώπων, και γείνη παρ αύτών άποδεκτόν. Α*. Τωάν. β '. 2, Α \ Τιμόθ. β ' 'Ότι ό Απόστολος τούτο εχει ύ π 9 0ψιν είναι κατάδηλον εκ τής όλης σειράς τού λόγου : Εις τό έν λόγω χωρίον προτρέπει τούς πιστούς νά μη λυπώνται καθώς και οϊ λοιποί οι μη εχοντες ελπίδα ώς λόγον δέ τής έλπίδος ταύτης παρέχει τό γεγονός τούτο ότι ό Τησούς άπέθανε διά την αμαρτίαν τού άνθρώπου, και άνέστη όπως είναι ό δικαιωτής τού άνθρώπου, και επομένως «πάντες κοιμόνται έν τώ Τησού» ή είσιν άπηλλαγμένοι τής θανατικής καταδί-

13 410 fh Καταλλαγη κης εξ άπόψεως τον νόμον, και υποκείμενοι εις τον *Ιησονν, δπωζ έπαναχ&ώσιν εκ τον ΰανάτον διά της &είας δ ν - νάμεως. 9Εάν δ Απόστολος ελεγεν, η εάν πρέπη νά έννοη&ή ώς σημαίνων ότι οι άγιοι απλώς ΰέλονσιν ενλογη&ή διά τον Ίησου, ενκόλως δννάμε&α νά ίδωμεν ότι οι τότε και οι μετά ταΰτα πιστοί έλαχίστην ήδύναντο νά λάβωσι παρηγοριάν εκ των λόγων αύτον, διότι η άπειρος πλειονότης τών τότε και μετά ταντα φίλων τών πιστών δεν δύνανται νά δνομασ&ώσιν άγιοι. 9Εάν δε η άφνπνισις εκ τον νπνον τον ΰανάτον είναι ενλογία άφορώσα μόνον τούς πιστούς, η τοιαντη τότε έννοια τών λόγων τον Αποστόλον, άντι νά είναι παρηγοριά, ή&ελεν είσ&αι άλως τονναντίον άφορμη λύπης και ψνχικής δδννης. *0 Α π ό στολος όμως άναφέρει περί όλων έν γένει τών άν&ρώπων ώς κ ο ι μ ω μ έ ν ω ν όντως έν τώ Ίησον, καίτοι ονδεϊς γνωρίζει τοντο άπό τής τοιαντης άπόψεως είμή 6 ονράνιος. Πατήρ και οι άφιερωμένοι αύτώ πιστοί τον, τούς όποίονς έδίδαξε περί τών έν τώ μέλλονχι παναγά&ων αύχον σχεδίων διά τον Λόγον χής άλη&είας, όπως άγάλ - λωνχαι «α ί ενφραίνωνται εις ι ό μήκος και πγάτος ι ό ϋψος και βάΰος χής &είας άγα&όχηχος, και «μη λνπώνχαι> ώσπερ οι λοιποί οι μή εχοντες [τοιαντην ονσιώδη ] ελπίδα». *Ως ό φνσικός νπνος, εάν είναι βα&νς, σννεπάγεχαι πλήρη άσνναισ&ησίαν, χοιονχοχρόπως και ό &άναχος, 6 μεταφορικός νπνος, είναι μία περίοδος άπολντον άσνναισ&ησίας ονχι μόνον, ά Α Α είναι περίοδος άπολντον άννπαρξίας, εξαιρέσει μόνον xa&y όσον οι κοιμώμενοι τον νπνον τονχον διατηρούνται έν τή βονλή, τώ σχεδίω και τή δννάμει τον Π ατρός. Σννεπώς ή εκ τον ΰανάτον έξέγερσις δεν &ά είναι διά τούς έγερ&ησομένονς είμή άναβίωσις τής σνναισΰήσεως ή σννειδήσεώς τω ν, άπό τής στιγμής άκριβώς και τον σημείον εις τά όποια ή σονείδησις άπωλέσ&η έν τώ ΰανάτω. 'Ο έν τώ μεταξύ δε μεσολαβήσας χρόνος οντε καν &έλει κατανοητή ή εκτιμ ητή. *Η στιγμή τής εξεγέρσεως ΰέλει είσ&αι ή άμέσως επομένη στιγμή μετά τήν στιγμήν τοϊ> ΰανάτον>χα& όσονάφορα τήν σννειδητήν άντίληψιν ή κατανόησιν τών γεγονότων.

14 A v t t K iiy iv o v ό Άνθρω πος 411 *Η ιδία χατάστασις παρετηρήθη εις πρόσωπα τά όποια νπ έ- στησαν βλάβας, αΐτινες προύξένησαν πίεσιν έπί τον εγκεφάλου, καί συνετέλεσαν ούτως δπως αναστολή προς καιρόν ήσυνείδησις, χωρίςένταντώ ν άποσβεσθή ή ζωή. Εις ιάςτοιούτου δε είδους περιπτώσεις κα θ ας ιό έπιχαθήμενον καίπιέζον τον εγκέφαλον άντικείμενον άφηρέθη διά τρυπανισμού τον κρανίου τδ αμέσως εις την συνείδησήν έπελθόν άντικείμενον, εις απειραρίθμους περιστάσεις, έγένετο γνωστόν δτι ήν συμπλήρωσις προτάσεώς τίνος διακοπείσης διά τής συνταράξεως ήτις επέφερε την διακοπήν τής σκέψεως: διότι ή θεία δύναμις θέλει τελείως διπλασιάσει πάντα συνελιγμόν παντός ανθρωπίνου εγκεφάλου καί ζωογονήσει αυτούς. Τοιουτοτρόπως, κατά τον χρόνον τής άφνπνίσεως καί εξεγέρσεως αυτών άπό τον θανάτου, οι άνθρωποι έν γένει θά άναζήσωσι μετά τών αυτών λόγων καί σκέψεων μετά τών όποιων εξέπνευσαν. Ά ς μη λησμονηθή έντούτοις δτι, δ, τι λέγομεν έντανθα άναφέρεται εις τον κόσμον έν γένει, καί ονχί εις την έκγέκτήν καί ειδικήν τάξιν, τήν έκλεγομένην ήδη εκ του κόσμον, δηλαδή τήν 5Εκκλησίαν, τό σώμα του Χρίστον, ήτις θέλει εχει μέρος εις τήν πρώτην άνάστασιν, ήτις υπό πολλάς έπόψεις θέλει εχει δλως διάφορον πείραν. Ά λ λ ένώ ό Αδαμιαίος θάνατος μετετράπη υπό του θείου σχεδίου, καί δυνάμει του προσφερθέντος άντιλντρον άπό του να είναι o^ 0J>O εις τήν α ν α σ τ ο λ ή ν τής νπάρξεως, ήτις καλείται ύπνος, ενρίσκομεν ονχί ήττον δτι αι Γραφαί λίαν εύκρινώς διαβεβαιονσιν δτι, μετά τήν άναβίωσιν ή έξέγερσιν εκ τον ύπνον τούτου τού θανάτου, θέλει εξαρτάσθαι εξ έκάστου άτόμου εάν ούτος θέλει προβαίνει εις τήν τελειότητα καί τήν ζωήν, υπό τήν οδηγίαν, διακυβέρνησιν καί κηδεμονίαν τού δεδοξασμένον Χριστού, ήεάνθέλη εκλέξει έκονσίως, έσκεμμένως καί πεισμόνως, τήν <5<5όν τής αμαρτίας. 9Εάν έκλέξη χήν δευτέραν ταντην, θέλει λάβει τότε τήν ποινήν τήν άρχικώς προσδιορισθεΐσαν καί έπιβληθεισαν έπί τούπροπάτορος Ά δ ά μ, δηλ. τον θάνατον, άλλ ονχί πλέον τον Αδάμιαΐον θάνατον, τήν ποινήν τής αμαρτίας τού Ά δάμ: ή ποινή αυτή ορίζεται Δεύτερος Θάνατος. *0 Δεύτερος δέ

15 412 fh Καταλλαγη αύτός Θάνατος ούδαμού άνομάζεται i/πνος* ουδέ η ελάχιστη παν νύζιςπαρέχεται που δτι {λέλει λάβει χώραν άφύπνισις και έζέγερσις απ αύτοϋ απεναντίας οντος ορίζεται «δλε&ρος αιώνιος από προσώπου του Κυρίου». Β. Θεσσαλ. a. 9. Περί τής άπολελυτρωμένης λοιπόν και άφυπνισ&ησομένης αύτής τάζεως, ήτις &έλει εχει την δοκιμασίαν αυτής έν γένει κατά την διάρκειαν του Χιλιετούς αίώνος, αι Γραφαί διακη - ρύττουσιν, «*Η ψνχή ή άμαρτάνουσα, αύτή &έλει άπο&άνει». ( Ίεζεκλ. ιη.20). Ότι δε τό Γραφικόν αυτό χωρίον δεν είναι γενικώς έφαρμόσιμον κατά τον παρόντα καιρόν τούτο καταφαίνεται άπό τριών άπόψεων: ( 1 ) Διότι ή&ελεν είσ&αι άνευ σημασίας τίνος εφαρμοζόμενον κατά τον παρόντα καιρόν, κα&* δν πάντες ΰνήσκουσιν. άγιοι τε και άμαρτωλοί. ( 2 ) Διότι ή δήλωσις αυτή έκφέρεται υπό μορφήν δευτέρας καταδικαστικής άποφάσεως, και βασίζεταιέπι τών άτομικών έκάστου πράζεων τούτο δε δεν δύναται νά εφαρμοστή ώς γενύμενον κατά τον παρόντα καιρόν, διότι τόρα πάντες άπο&νήσκομεν «διά την παρακοήν ενός άνϋρώπου», και διά τήν καταδίκην του ΰανάτου ήτις έπεβλη&η εις α υ τόν, και ήτις εμμέσως έπιδρα έφ * όλου του γένους αύτοϋ. Ρ ω μ. ε '. 12. ( 3 ) Διότι ή δλη σειρά του λόγου δεικνύει δτι τό έν λόγω χωρίον άναφέρεται Ιδίως εις εκείνους, οΐτινες άπηλλάγησαν τής Αδαμιαίας άμαρτίας, ήτις επικρατεί τήν σήμερον έν γενει. Ή ειδική αύτού εφαρμογή, λοιπόν, άνάγκη πάσα νά άνηκη εις τον μέλλοντα, τον Χιλιετή αιώνα. Σημειώσατε δε τά σχετικά προς τούτο προηγούμενα και επόμενα χωρία, μή λησμονοϋντες δτι ή δια&ήκη τού νόμου τού 9Ιουδαΐκού αίώνος ήν άναλογος προς τήν δια&ήκην τού Χιλιετούς αίώνος εξαιρεσει μόνον καϋ* δσον ή δευτέρα αυτή &έλει εχει νπέρτερον Μεσίτην, ικανόν καί πρόΰυμον νά βοη&ήση πάντας δσοι ζητούσι νά περιπατήσωσι δικαίως, μή καταλογίζουσα εις αύτούς άκουσίας και άπροαιρέτους ελλείψεις. 9Ε ν σχέσει προς τό έν λόγω χωρίον τά προ αύτοϋ εδάφια λέγουσι: «Δεν θέλετε πλέον παροιμιασϋή τήν παροιμίαν ταύτήν έν τώ *1σραήλ, οι πατέρες εφαγον δμφακα καί οι οδόν-

16 Ά ντικϊίμ ϊνον ό Ανθρωπος 413 τες τών τέκνων ήμωδίασαν. Άλλα, τουναντίον, έκάοτη ψνχή φέλει εϊσφαι υπόλογος ένώπιον του θεόν δι* έαυτήν, καί ή ψυχή ή άμαρτήοαοα, αύτή φέλει αποκάνει* *Ο υίός δεν φέλει βαστάσει την ανομίαν του πατρός, ουδέ ό πατήρ φέλει βάστάσει την ανομίαν του υϊοϋ ή δικαιοσύνη του δικαίου Φίλε t εϊσφαι έ π 9αύτόν» (*Ιεζεκιήλ ιη \ 2,4, 2 0.) Είναι φανερόν δτι δ καιρός ούτος δεν ήλφεν είσέτι. 9Ε ξ αιτίας τού ο μ - φακος τής αμαρτίας, τον όποιον εφαγον οι πατέρες των,χαι τα τέκνα διατελοϋσιν είσέτι υπό τον νόμον τής κληρονομικότητος πάντες είσέτι άποφνήσκουσιν διά την αμαρτίαν τού Ά δ ά μ, και ούχι δι9 ατομικήν του έκαστος αμαρτίαν. Εις ά- πόδειξιν τούτου παρατηρήσατε τό άδιαφιλονείκητον γεγονός, καφ9 δ ιό ήμισυ σχεδόν τού άνφρωπίνου γένους άποφνήσκουσιν έν τή νηπιακή ηλικία, χωρίς νά εχωσιν άφιχφή εις ηλικίαν, καφ9ήννά είναι εις φέσιν νά δύνωνταΐνά διακρίνωσιν, και λογισφώσιν ουτω υπόλογοι ώς Φνήσκοντες εξ ιδίας αύτών νπαιτιότητος. Τις δεν δύναται νά έννοήση δτι τό άγων ιών και φνήσκον όλιγοήμερον ή δλιγόμηνον νήπιον δεν Φνήσκει S i ιδίαν αντον αμαρτίαν, αλλά Φνήσκει διότι είναι μ έ λος τού Αδαμιαίου γένους, ιό όποιον διατελεΐ είσέτι υπό την άράν, ήτις άπηγγέλφη κατά τού προπάτορος ημών 9Αδάμ διά τών λόγων, «Φνήσκων Φέλεις άποφάνει» ; Τό άνφρώπινον γένος έκληρονόμησε μερίδα τής άράς ταύτης, και Φέλει πληρονομήσει έπίσης μερίδα τής ευλογίας τού Θεού διά τού Χριστού εις την μέλλουσαν εξέγερσιν, ήτις έξησφαλέσφη διά τής άξίας τού μεγάλου9εξιλασμού τού έπι ΓολγοΦά έπιτελεσφέντος. 9Εάν στρέψωμεν ήδη εις *Ιερεμίαν λά , εύρίσκομεν άναφερομένας τάς αύτάς άκριβώς περιστάσεις, αιτινες μνημονεύονται υπό τού *Ιεζεκιήλ, με την διαφοράν δτι, Ιν τώ fιερεμία παρέχονται ήμΐν μάλλον σαφέστεραι λεπτομέρειας αγίίνες δεικνύουσιν δτι ή τοιαύτη κατάστασις άνήκει ούχι εις τον παρόντα αιώνα, αλλά εις τον μέλλοντα. *Ο fι ε ρεμίας διακηρύττει λέγων: «Έ ν ταϊς ημέραις εκείνα! ς δέν Φέλουσι λέγει πλέον, 01 πατέρες εφαγον δμφακα και οι όδόντες τών τέκνων ήμωδίασαν. 9Α λλ9έκαστος Φέλει

17 414 fh Καταλλαγη αποθνήσκει διά τήν ανομίαν αύτού πάς άνθρωπος δοτις φά - γει τον δμφακα τούτον οι δδόντες θέλονσιν αϊμωδιάσει», ΑΙ λέξεις «Έ ν τατς η μ έ ρ α ις ε κ ε ίν α ις φανερόν δτι άναφέρονται είς τούς μέλλοντας καιρούς τής άποχαταστάσεως, νπό την βασιλείαν τον Χρίστον, και ονχι είς τον παρόντα καιρόν τής βασιλείας τής αμαρτίας και τον θανάτον. Σημειώσατε δε δτι δ Προφήτης προβαίνει αμέσως είς την περιγραφήν χαι άλλων χαρακτηριστικών τον Χιλιετούς αίώνος όμιλών περί τής Νέας Διαθήκης, ήτις μέλλει νά έπικνρωθή είς τε τον *Ισραήλ και *Ιούδαν, τής αιώνιον διαθήκης, νπό την οποίαν θέλονσιν άπολαύσει την από πολλον προσδοκωμένην μερίδα τών Άβραμιαίων ενλογιών και έπαγγελιών». Παράβαλ. Ρω μ.ια' *Η αυτή αλήθεια, δτι 6 θάνατος θέλει εϊσθαι πάλιν ή ποινή διά την αμαρτίαν, έπι πάντων τών άπολελντρωμένων έκ τον Άδαμιαίον θανάτον, εάν, αφού ελθωσιν είς έπίγνωσιν τής χάριτος τον Θεόν, σνμβή νά δεχθώσι την χάριν ταύτην έπι ματαίφ, δεικνύεται ώσαύτως έκ τών λόγων αύτον τον Κνρίον ημών. «Μη φοβεΐσθε από τών άποχτεινόντων το σώμα, τήν δε ψνχήν μή δνναμένων άποχτήναι [μή φοβεΐσθε τούς άφαιρούντας τήν παρούσαν ζωήν μόνον, ήτις, άλλως τε, διατελεΐήδη νπό καταδίκην θανάτον άλλ9 εχετε νπ δψιν δτι άπελντρώθητε, και δτι ή μέλλονσα ζωή κατέστη δννατή δι* ημάς, χαι δτι ονδεις τών ανθρώπων δύναται ν άποστερήση νμάς εκείνον to όποιον 6 Θεός έπρομήθενσεν νμιν διά τής άπολντρώσεως τής έν Χριστφ Ιησού], φοβεΐσθε δε μάλλον τον δννάμενον και ψνχήν και σώμα άπολέσαι έν γεέννη ( Ματθ, ι '. 2 8 ), Ενταύθα ώρισμένως και θετικώς διαβεβαιονται δτι ό Θεός δύναται νά άπολέση τήν ψνχήν, και τούτο νπό άδιαφιλονεικήτον ανθεντίας. Δεν άγνοούμεν δτι στρεβλή θεολογία έπεδίωξε νά διαστρέψη τάς Γραφάς, και σννεπώς διατείνεται δτι τούτο σημαίνει δτι ο Θεός δύναται νά α ττο λ είίιι xfiv ε ν - δ ίη μ ο ν ία ν τής ψνχής έν τή γεέννη, άλλ δτι δεν δύναται νά άπολέση, νά χαταστρέψη αύτήν τήν ψνχήν καθ έαντήν. Άπαντώμεν είς ταύτα δτι τό τοιούτον είναι στρέ-

18 * Α ν τικ ϊι ΐϊν ο ν ό Α νθρω π ος 415 βλωοις τών Γραφών, και διαστροφή αύτών κατά τρόπον δστις δεν δύναται ν' άποτύχη εις ιό να έπιφέρη κακάς συνέπειας έπϊ τών «δολούντων τον Λόγον του Θεού»; Ά πεδείξαμεν ήδη έν ίδιαιτέρω εργω (*) ότι ή λέξις «γέεννα», ή έν χρήσει ένταύθα, σημαίνει τον «Δεύτερον θάνατον», τον τέλειον όλεθρον πασών τώνψνχών αΐτινες δεν θά άκουσωσι του Μεγάλου Προφήτου του Θεου, οπότε, έν τώ ωρισμένω καιρώ, θέλη λαλήσει εύκρινώς και σαφώς πρός πάντα τον λαόν, ώς όμιλει ήδη διά παραβολών και δυσνόητων λόγων, ογΐίνες εξηγούνται καί ερμηνεύονται μόνον εις την 5Εκκλησίαν. Π ράξ. γ \ 2 3 ; Μ ατθ. ι γ '. 11. Άξιούμεν, δθεν, και ίσχυριζόμεθα ότι αι Γραφαί άναντιρρήτως διακηρύττουσιν ότι ό ανθρω πας είναι ψυχή ή ϋπαρξις ότι το έπί τής ύπάρξεως δικαίωμα αύτον, κατά την θείαν διάταξιν, άπωλέσθη διά τής άμαρτίας, και ότι ουτος υπόκειται ήδη εις την άράν ή ποινήν τής θείας καταδίκης, ήτις είναι ό άνιχος ότι τα δικαιώματα καί προνόμια τού ανθρώπου έξηγοράσθησαν υπό τού άνθρώπου Χριστού *Ιησού, δστις εδωκεν εαυτόν άντίλυτρον υπέρ πάντων ότι, συνεπεία τούτου, ό θάνατος <5εν μέλλει να λογισθή ώς θάνατος, άπόλυτος όλεθρος, άλλ9 άπλώς ώς πρόσκαιρος ύπνος, εκ τού οποίου τό ανθρώπινον γένος μέλλει νά άφυπνισθή υπό τού Λυτρωτού αύτών κατά την πρωίαν τής άναστάσεως τού Χιλιετούς αίώνος. Σ Υ Γ Χ Υ Σ Ι Σ Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ Ε Σ Φ Α Λ Μ Ε Ν Η Σ Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ω Σ. Δεν πρέπει δε νά έκπλαγώμεν ευρίοκοντες ότι οι διάφοροι μεταφρασταί τών Γ ραφών, πρεσβεύοντες ψηλαφητώς πεπλανημένας δοξασίας περί τού χί είναι ή ψυχή, τϊ είναι πνεύμα, και τϊ είναι ό πραγματικός άνθρωπος, περιήλθον εις δει- (*) «Ti δτδάόκονόιν αι ΓραφαΙ περί "Αδον»: Άποσιέλλεται τώ οίτοϋντι αντί Λεπτών 50, ύ ο του Γραφείου Χ αρανγϋς XtXlCτηρίδος, 2, δδος Φραγκιάδων άριθ. 2, είς Πειραιά.

19 416 Ή Καταλλαγη νήν αμηχανίαν: έν ταΐς προσπάθεια ις των δε δπως π ροσαρμόσωσι την μετάφρασιν προς τάς πί χοϋ ζητήματος προκατειλημμένος ιδέας των, περιήγαγον έπίοης εις δμοίαν α μ ηχα νίαν και ούγχνοιν τον συνήθη άναγνώοτην. Περιεκάλνψαν δε και διέοτρεψαν την οημασίαν τών λέξεων, ώστε νά καταοτήοωοι καθ 9 υπερβολήν δνοχερές εις τον άναγνώοτην νά διίδη, μέσω τής ήδη διπλής δυσκολίας, ( 1 ) την ψευδή έπι τον ζητήματος διδασκαλίαν, και ( 2 ) τάς έσφαλμένας μ ετα φράσεις τής λέξεως «ψυχή», αγτινες ύποστηρίζονσι την ψευδή αυτήν διδασκαλίαν. Εντούτοις, κατά θείαν πρόνοιαν, ζώμεν ήδη εις έποχήν κ α θ 9ήν είμεθα έφωδιασμένοι με διαφόρων ειδών βοηθήματα 6 συνήθους μορφώσεως άνήρ ή γυνή, με τά βοηθήματα ταϋτα ένώπιόν τον, δύναται νά μορφώση πολύ καλλιτέραν έπι του ζητήματος πεποίθησιν, παρ9 ότι ήδύναντο νά σχηματίσωσιν οι ίδιοι μεταφρασταί. Ύ πάρχουσι σήμερον τρία συγγράμματα τά όποια παρέχονσιν τον μελετώντα τάς Γραφάς άρκούντως σαφή άντίληψιν τής δρθής τών λέξεων σημασίας, ώς δεικνύοντα τήν άκριβή αυτών έννοιαν έν τοις Έ - βραικοΐς και 'Ελληνικοΐς πρωτοτύποις, ( ΐ ) Ε β ρ α ιο ε λ Μ λ η ν ικ ό ν Τ αρεΐον τώ ν Α γ ίω ν Γ ρ α φ ώ ν «(μετά 9Αγγλικής εξηγήσεως τής σημασίας έκάστης λέξεως) [υπό σνγγραφέως εις ονδεμίαν Έ κκλησ. άπόχρωσιν άνήκοντος] «'Α ναλυτικόν Ταρεϊον τη ς Γραφής» (9Α γγλο -'Ε βραίο-ελληνιστί), ύπό τού Καθηγητού Young [Πρεσβυτέρια - νού]. ( 3 ) «Π λήρες Ταρεϊον [δμοιον τού άνωτέρω] υ πό τού Αρ. Strong, (Μεθοδιστού). Και τά τρία ταντα ξργα άναγράφουσιν έκάστην λέξιν τής Γ ραφής, και δεικνύονσι τήν πρωτότυπον τοιαύτην, εξ ας αϋτη παράγεται. Καίτοι δε έ μνημόνευσα μεν τάς εις τά διάφορα ταντα Ευρετήρια άντιπροσωπενομένας Εκκλησιαστικός άποχρώσεις, είναι δίκαιον νά ειπωμεν ότι, καθ δσον ήμείς μέχρι σήμερον παρετηρήσαμεν, αϊ Εκκλησιαστικοί προκαταλήψεις έ π 9 ούδενϊ λόγω ε πηρέασαν τήν άκρίβειαν οιουδήποτε έκ τών έργων αυτών. Καίτοι δε καταρτισθέντα κατά διάφορον έκαστον αύτών σ ύ στημα, ή μαρτυρία δλων έντούτοις είναι σύμφωνος καί άκρι -

20 * Α ν τικ ϊι ΐϊν ο ν ό Ά νθρω π ος 417 βής, τών μόνων μεταξύ αύτών ύπαρχουσών διαφορών συνισταμένων εις τάς ευκολίας, άς παρέχει ιό εν υπέρ το άλλο, και την χρησιμότητα έκάστον εξ αύτών. 9Ερευνώντες εις τα αυθεντικά αυτά έργα, ΐί εύρίσκομεν; Το έξης γεγονός : ότι η 'Εβραϊκή λέξις, ήτις έν γένει μεταφράζεται «ψυχή» (436 φοράς) άνά δλην την Παλαιάν Διαθήκην, και ήτις σημαίνει «αισθητικόν ον», έκφέρεται ποικιλοτρόπως υπό τών μεταφραστών υπό τών Αγγλων δε τοιούτων, έπι παραδείγμάτι, κατά τριάκοντα και εξ διαφόρους τρόπους έν τή Αγγλική έκδόσει τών Γραφών. Εις άπόδειξιν όέ φέρομεν εκ τής εις την Νεοελληνικήν μετάφράσεως τών Γραφών δλίγα τινά τοιαϋτα παραδείγματα: Εις Ή σ α.ιθ '. 10 ή λέξις ν χ >έό0 μεταφράζεται ij 0l/Oτροφεΐω ν. Εις ψαλμ. ρε'. 18 ή αύτή λέξις μεταφράζεται αντόν. Εις Άριθ. κγ'. 10, άντι «είθε ν άποθάνη η you»» έκφέρεται «αν άποθάνω». Εις Γένεσ. ιδ '. 21 ή λέξις μεταφράζεται «α ν θ ρ ώ π ο υ ς». 9Επίσης εις Γένεσ. λστ. 6 ωσαύτως εις Ά ρθ. λά. 19, λε'. 15, 30 (ένθα ιό πρωτότυπον λέγει έφόνευσε \ r έόό ^μεταφράζεται «έφόνευσεν άνθρωπον», 'Ομοιοτρώπως δέ μεταφράζεται και εις Δεύτερον, κ ζ \2 5.Είς Ιησ.Ναυή κε' 3 «ά νθρω π ο ν», εις έδάφ. 9. «τΐνά»,χλπ. 9Ερχόμενοι δέ εις την Νεοελληνικήν μετάφρασιν τής Καινής Διαθήκης εύρίσκομεν ότι και οι ΛΈλληνες άκόμη μεταφρασταί, εμφορούμενοι τών αύτών περί ψυχής πεπλανημένων δοξασιών, ήχθησαν εις τό νά μεταφράσωσι την λέξιν διά τής λέξεως«ζω η,» ή οποία λέξις συντελεί όσον ούδεμία άλλη προς έπισκότισιν τής αλήθειας. Διότι ή τοιαύτη τής λέξεως μετάφρασις συνέτεινεν εις ιό νά παραγάγη την έντύπωσιν ότι ή «ζ ω η 9» είναι εν πράγμα και ή «^νχίχ» ή ϋπαρξις, είναι διάφορόν τι έξεθρεψε δέ τής ιδέαν ότι 6 άνθρωπος είναι δυνατόν νά χάση την ζω ήν αύτού χωρίς ένταυτώ νά χάση την tjrvjjhv jj ϋπαρξίν του. Παραθέτομεν τα επόμενα παραδείγ ματα έκ τής Νεοελληνικής μεταφράσεως τής Καινής Διαθήκης, εις τά όποια ή λέξις «tjrv^h» μεταφράζεται ζω η. «Μή μεριμνάτε περί τής ζω ής (πρωτότυπ, \ τν^ης) σας

21 418 fh Καταλλαγη τί να φάγηχε», Ματθ,στ, 25, «Δεν είναι η ζ ω η (άρχέτνπ. \ τν χ η ) τιμιώτερον της τροφής», Ματ#, στ,25, «Γ/Οσΐίς εϋρη την ζω ή ν (ψνχήν) αυτόν, #έλε( απολύσει αυτήν «αί δστις άπολέσει την ζω ή ν (ψνχήν) αυτόν δι9εμέ, # λε( εύρεγαυτήν», Ματ#, t'. 39, «Διότι δστις θέλει να σώση την ζω ή ν (ψνχήν, ϋπαρξιν) αύτον, θέλει άπολέσει αυτήν και δστις άπολέση την ζω ή ν (ψνχήν, ϋπαρξιν) αυτόν ενεκεν έμον, θέλει ενρεΐ αυτήν», Ματ#, ιστ, 25, «'Ο Υϊός τον άνθρώπον ήλθε... διά νά δώση τήν ζω ή ν (ψ υ χ ή ν, ϋπαρξιν) αύτον λντρον, άντί πολλών», Ματ#. κ',28, «Διότι δστις θέλει νά σώση την ζω ή ν ΓΊΓν ^ η ν, ϋπαρξιν) αύτον θέλει άπολέσει αύτήν και δστις άπολέση τήν ζ ω ήν (ψ ν χ ή ν, ϋπαρξιν) αύτον> ενεκεν έμον καί τον Ευαγγελίου, οντος θέλει σώσει αύτήν» [ένώ εις τα άμέοως επόμενα εδάφια ή αύτή λέξις άφίνεται ώς εχει, χωρίς δηλ, νά μεταφραστή ζω η». Ίδον:] «9Επειδή τί θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίση τον κόσμον δλον καί ζημιωθή τήν αύτον; 9Η, τί θέλει δώσει δ άνθρωπος εις άνταλλαγήν τής ψνχής αύτον», Μάρκ,η', 35 37, «Διότι δ Υιός τον άνθρώπον ήλθε... να δώση τήν ζω ή ν (ψ ν χ ή ν, ϋπαρξιν) αύτον λντρον άντί πολλών». Μάρκ, η. 45* «'Όστις θέλει νά σώση τήν ζω ή ν αύτον θέλει άπολέσει αύτήν, καί δστις άπολέση τήν ζ ω ή ν (ψνχήν) αύτον ενεκεν έμον, οντος θέλει σώσει αύτήν, 9Επειδή τί ώφελειται δ άνθρωπος έάν κερδιση τον κόσμον δλον, εαυτόν δε άπολέση ή ζημιωθή», Λουκ, θ', 24, «Μή μεριμνάτε διά τήν ζωήν (τήν ψνχήν) σας τί νά φάγητε μηδε διά τό σώμα %ί νά ένδνθήτε, *Η ζω η είναι τιμιώτερον τής τροφής, καί τό σώμα τον ένδύματος», Λονκ,ιβ'. 22,23, «9Εάν τις ερχηται προς έμέ, καί δεν μισή [άγαπα <5λιγώτερον] τον πατέρα αύτον, καί τήν μητέρα, χαί τήν γν-

22 *Α ντικϊί ΐϊνον ό Ανθρωπος 419 ναΐχα, και τά τέκνα, και τους άδελφούς και τάς αδελφός, ετι δε και την εαυτόν ζωήν* (ψ υχήν), δεν δύναται να είναι μα&ητής μου», Λονκ. ι δ '. 26. «*Όοτις ζητήση νά σώσητήν ζω ή ν (ψυχήν ϋπαρξιν)αύτού, {λέλει άπολέσει αυτήν και δοτις άπολέοει αυτήν, {λέλει διαφυλάξει αύτην». Λονκ. ι ζ \ 33. *Η έννοια του τελευταίου τούτον έδαφίου, ώς και άλλων προηγουμένων αύτον, είναι δτι τα τέκνα τού Κυρίου δέον νά έν&υμώνται δτι η παρούσα αύτών ϋπαρξις ή δντότης οϋτωζ η άλλως νπόκειται εις καταδίκην θανάτου άλλ δτι η {λεία χάρις έπρομή&ευσεν άπολύτρωοιν ούχι συνέχειαν η εξακολού&ησιν τής νπάρξεως, άλαα άναβίωσιν, άνάστασιν εκ νεκρών, άναζωογόνησιν. *Η κλήσις τού παρόντος αϊώτος τού Ευαγγελίου συνίσταται εις τό να βάλλωμεν την ζωήν ημών εις την υπηρεσίαν τού Κυρίου, ώς ζώσαν ΰυσίαν, ά- χολου&ονντες τό παράδειγμα τού Λντρωτού ημών παρέ χεται δ ήμΐν ή νπόσχεσις δτι πάντες οι έν Χριστώ πιστοί δσοι συμμορφούνται εις τούτο πιστώς, &ά άξιω&ώσι να γείνωσι κοινωνοι μ ετ αυτού εις την {λείαν φνσιν, κατά την πρώτην άνάστασιν. Τοιουτοτρόπως δε {λέλονσιν έπανακτήσει την ψυχήν, την ϋπαρξιν αύτώ ν, μετά «ζ ω ή ς έν άφ&ονία». Τ ω ά ν.ι'. 10* «'Ό στις άγαπα i^vijjv^nv αύτού {λέλει άπολέσει αύτην και δστις μισεί την αύτού έν τώ κοσμώ τούτω, εις ζωήν αιώνιον {λέλει φυλάξει α ύ τη ν». Τωάν. ιβ' Ή έννοια τού έδαφίου τούτου είναι δτι, ή προς τον Θεόν πιστότης, υπό τας παρούσας πονηράς συν&ήκας, συνεπάγεται κατ9ανάγκην άπαρέσκειαν προς τάς παρούσας συνΰήχας και δρους τού κόσμου, προθυμίαν δε και {λέλησιν δπως {λυσιάσωμεν πάσας ταύτας εις την υπηρεσίαν τού Θεού, τής δικαιοσύνης και τών πλησίον ημών και τοιουτοτρόπως συμφώ - νως προς τάς ϋείαςδιατάξεις, χρι&ώμεν άξιοι ν π ά ρ ζε ω ς (ψυχής, νποστάσεως) υπό τους μάλλον εύνοΐκωτέρους δρους και συνϋήκας τής μελλούσης οικονομίας. Ό αγαπών τάς παρούσας συν&ήκας καί την παρούσαν κατάστασιν τών πρα γμά των και έκτιμών τα άπολαύσεις, τέρψεις και ήδονάς τού παρόν -

23 420 Ή Καταλλαγη τος καιρού, εις άνώτερον βαθμόν παρ ο, τι εκτίμα την δικαιοσύνην καί την εις τον Θεόν ύπακοήν και υποταγήν, θά απόδειξη εαυτόν ανάξιον τής μελλούσης ύπάρξεως, την οποίαν δ Θεός προσέφερεν ήμΐν, ανάξιον δπως ή ψυχή αυτού, ή ϋπαρξις αυτού, a^#ij ε* νέου εις ιό είναι, εις τήν ζωήν, εις τήν πρώτην άνάστασιν. «ζίέν φροντίζω όμως περί ούδενός τούτων, ούόέ εχω πολύτιμον τήν ζ ω ή ν ("τήν μου, ως τό να τελειώσω τον δρόμον μου μετά χαράς». Π ράξ. κ '. 24. Ό Απόστολος είχε μάθει να εκτιμά δέοντως την έν τώ παρόντι ί/π α ρ ζ ιν ώς ύποδεστέρας άξίας έν αυγκρίσει πρός την μέλλουσαν, ήτις υπόσχεται ήμΐν έν τή άναστάσει. Δεν ύπε - λόγιζε δ 9αυτήν «τιμιαν», πολύτιμον, υπό τήν έννοιαν τού να εκτιμά αύτήν περισσότερον τού Κυρίου καί τής εύνοιας τού Κυρίου, και των ευκαιριών δπως ύπηρετήση τό εργον τού Κυρίου. Ήτο δε πρόθυμος να δαπανήση καί δαπανηθή έν τή υπηρεσία τού Κυρίου, έπί τή έλπίδι δπως καταντήση εις την πρώτην άνάστασιν, ώς ρητώς λέγει ήμΐν εις Φιλιπ. γ' «Οίτινες υπέρ τής ζ ω ή ς ϋπάρξεώς) μου ύπέβαλον υπό την μάχαιραν τον τράχηλον αυτών». Ρ ω μ. ιστ. 4. «9Επειδή διά τό εργον τού Χριστού έπλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσας την ζ ω ή ν ^\ τνχην ϋπαρξιν) αυτού, <5ια να άναπληρώση την ελλειψινυμών τής εις έμέ υπηρεσίας». Φιλιπ. β '. 30 κλπ. κλπ. 9Εάν άπαλλάξωμεν άπαξ την διάνοιαν ήμών τών έπί τού ζητήματος τής ψυχής προλήψεων *αί προκαταλήψεων, καί κατανοήσωμεν σαφώς τό πώς αί λέξεις καί \ r v χρησιμοποιούνται καθ9 δλην την Γραφήν υπό τών θεόπνευστων συγγραφέων, τότε άφαιρεΐται δλον τό μυστήριον τό όποιον έκαλύπτετο μέχρι τούδε ύπό τάς σκοτεινός λέξεις χ τν χ η και πνεν/μ α, αί όπογαι, ούχί μόνον διά τούς ά- μαθεΐς, άλλ έπίσης διά πολλούς τών εγγραμμάτων έσήμαινον αόριστόν τι, άνεπίδεκτον περιγραφής καί άκατάληπτον. Ούδείς δμως άς μή σχηματίση εκ τούτων τήν πεποίθηοιν

24 A v t t K t iy iv o v ό Άνθρω πος 421 ότι ιό σώμα ε ίν α ι ή ψυχή: ιό τοιοντον είναι πλάνη, ώς σαφώς δεικνύονσι τούτο οϊ λόγοι ίου Κνρίον ημών, «ό Θεός δύναται άπολέοαι ψ ν χ ή ν τε και da>jacl». Ά φ έτερον δμως ούδεμία αισθητική ϋπαρξις δύναται νά ύπάρζη άνεν σώματος, Ιστω αϋτη ουράνιος ήέπίγειος, πνευματική ή ζωική. Άνατρέχοντες εις την έν τή Ρενέσει άφήγηαιν περί τής δημιουργίας του ανθρώπου βλέπομεν δτι ιό σώμα έμορφώθη πρώτον, άλλα δεν ήτο ό άνθρωπος, ή ψυχή ή ή ϋπαρξις, μέχρις ον τούτο έζωοποιήθη. ΕΙχεν δφθαλμούς, άλλ ονδέν εβλεπεν ώτα, άλλ9 ονδέν ήκουε στόμα, άλλ9ονδέν έλάλειγλώσσαν, άλλ ονδέν έγεύετο μνκτήρας, άλλ ούδεμίαν αισθησιν δσμής καρδίαν, άλλ αυτή <5έν επαλλεν αίμα, άλλ ήτο ψυχρόν, άνεν ζωής πνεύμονας, άλλ ουτοι δέν έκινούνιο. Δέν ήτο λοιπόν άνθρωπος, άλλα πτώ μα, άζωον σώ μα. Τό δεύτερον διάβημα έν τή μεθόδω τής δημιουργίας τού ανθρώπου ήν νά χορηνηθή ζωτικότης εις τό καταλλήλως διαμορφωθέν και κατά πάντα έτοιμασθέν σώμα. Τούτο δέ περιγράφεται διά τών λέζεων >«ένεφύσησεν εις τους μνκτήρας αύτού πνοήν ζωής», 'Οπόταν υγιές τι πρόσωπον ονμβή νά πνιγή, και ή ζωή αναστέλλεται τελείως, ή άναβίωσις λέγεται δτι έπιτνγχανεται διά τής κανονικής κινήσεως τών βραχιόνων, και έντεύθεν διά τής ένεργείας τών πνευμόνων ώς φυσητήρων, οπότε άποκαθίσταται οντω βαθμιαίως ή πνοή εις τους μνκτήρας. Εις τήν περίπτωσιν δέ τού 9Αδάμ τό τοιούτον φνσικώς <5έν άπήτησε κοπιώδη προσπάθειαν έκ μέρους τού Δημιουργού νά κάμη ώστε ό τέλειος δργανισμός τον ό ποιον είχε πλάση νά άναπνεύση τό ζωοπάροχον δζυγόνον τής ατμόσφαιρας. *Ως δέ ή ζωοποιός αύτή πνοή εϊσήλθεν, οιπνενμανες ηνρύνθησαν, τά μόρια τού αίματος δζυγονώθησαν καί έπροχώρησαν εις τήν καρδίαν, ή οποία πάλιν προώθησε ταύτα εις παν μέρος τού σώματος, άφνπνίσασα οϋτω πάντα τά έτοιμα άλλά μέχρι τούδε νπνώττοντα νεύρα εις τήν αισθητικότητα καί ένέργειαν. * V άκαρεϊ ή ένέργεια άφίχθη εις τον εγκέφαλον, και τότε σκέψις, άντίληψις, λογισμός, παρατήρησις-

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός 1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 66: 4, 5 έως άνω τελεία Πάσα η γη θέλει σε προσκυνεί και ψαλμωδεί εις σε. Θέλουσι ψαλμωδεί το όνομά σου. Έλθετε και ίδετε τα έργα του Θεού. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 935 Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 128 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος 30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ησαίας 52: 1έως 2 ο κόμμα, 2 έως άνω τελεία Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι. Εκτινάχθητι από το χώμα. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Εφεσίους 4: 24

Διαβάστε περισσότερα

Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή της Πεντηκοστής)

Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή της Πεντηκοστής) 15 Ιουνίου 2019 Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή της Πεντηκοστής) Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Οι Πράξεις των Αποστόλων περιέχουν την βιογραφία του Αγίου Πνεύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o)

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) 31 Ιανουαρίου 2015 Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) / Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ( 2009) Αν και το πρόβλημα του καλού και του κακού είναι το πιο δύσκολο και βασανιστικό για την ανθρώπινη ζωή και συνείδηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος ως κοινωνός της θείας ζωής: κίνδυνος παρερμηνειών

Ο άνθρωπος ως κοινωνός της θείας ζωής: κίνδυνος παρερμηνειών 20 Μαρτίου 2019 Ο άνθρωπος ως κοινωνός της θείας ζωής: κίνδυνος παρερμηνειών Θρησκεία / Θεολογία Δημήτρης Ιωάννου, Φιλόλογος Συγγραφέας Μερικοί θεολόγοι ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνός της «θείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γραφές αποκαλύπτουν αλήθειες της πίστης: Παράδεισος-Πτώση-Σωτηρία

Οι Γραφές αποκαλύπτουν αλήθειες της πίστης: Παράδεισος-Πτώση-Σωτηρία 16 Φεβρουαρίου 2018 Οι Γραφές αποκαλύπτουν αλήθειες της πίστης: Παράδεισος-Πτώση-Σωτηρία Θρησκεία / Ερμηνεία Αγίας Γραφής Μαρία Ελένη Ευθυμίου, Θεολόγος ΜΔΕ Παλαιάς Διαθήκης Ο Μέγας Αθανάσιος είχε σαν

Διαβάστε περισσότερα

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια E.E., Παρ. I, 1389 Ν. 103/73 Αρ. 1060, 21.12.73 ' Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων (Άρ. 2) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

19 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 9. ΙΧΝΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

19 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 9. ΙΧΝΗ ΕΛΠΙΔΑΣ 19 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 9. ΙΧΝΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αυτός μάλιστα θέλει είσθαι η σωτηρία μου διότι δεν θέλει ελθεί ενώπιον αυτού υποκριτής» Ιώβ 13/ιγ 16. Για τη μελέτη αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 78 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342,.

'Αριθμός 78 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342,. 104 (2) 'Εκάστη συνεδρίασις οϋτω συγκληθεϊσα θα γίνεται επί παρουσία τοϋ Έπαρχου εις όν χρόνον και τόπον ήθελεν όρισθή. ' (3) Δεν θα διεξάγεται εργασία εις ούδεμίαν τοιαύτην συνεδρίασιν και δεν θα λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις Αριθμός 545 Οί περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

1107 Ν. 164/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2241,

1107 Ν. 164/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2241, E.E., Παρ. I, Αρ. 2241, 10.7.87 1107 Ν. 164/87 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ενότητα 4: Είναι ο αγέννητος άνθρωπος πρόσωπο; Θεολογική θεώρηση Μιλτιάδης Βάντσος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Ανθρωπολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. 44 Μήνας Μάρτιος 2019. Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Ματθ. 25, 31 46. «...δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 214 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 35 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος είς αυτό, δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της Θρησκευτικής Εµπειρίας στη Διαπροσωπική Θεωρία Ψυχανάλυσης του Erich Fromm: Προεκτάσεις στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών

Η έννοια της Θρησκευτικής Εµπειρίας στη Διαπροσωπική Θεωρία Ψυχανάλυσης του Erich Fromm: Προεκτάσεις στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών Η έννοια της Θρησκευτικής Εµπειρίας στη Διαπροσωπική Θεωρία Ψυχανάλυσης του Erich Fromm: Προεκτάσεις στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών Erich Fromm (1900-1980) Γεώργιος Χαλκιάς Σχολικός Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο 31 Ιανουαρίου 2019 Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο / Επικαιρότητα Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί η ψυχή του ότι όντως

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115.

'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. 910 'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 12 του περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. 115, οί ακόλουθοι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Έπειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στήν πληροφόρηση των πιστων χριστιανων

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Έπειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στήν πληροφόρηση των πιστων χριστιανων *' ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Έπειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στήν πληροφόρηση των πιστων χριστιανων γιά τό εάν ύπέγραψα τελικά τό κείμενο της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου σχετικά μέ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115.

'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115. 178 'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115. Συμφώνως των προνοιών τοϋ άρθρου 12 τοϋ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. Ι 15, οί ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971)

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2020, 21.12.84 1189 Κ.Δ.Π. 354/84 Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει των άρθρων 38 και 39 Ενασκούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9

Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9 Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9 Κόσμος Κόσμημα δηλ. στολίδι, που χαρακτηρίζεται από την ποικιλία, την τάξη και την αρμονία Φυσικός κόσμος μακρόκοσμος μικρόκοσμος Πως έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4 Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού Διδ. Εν. 4 Ο Θεός είναι άγνωστος στην ουσία του και γνωστός με τις ενέργειές του στον κόσμο όλα τα όντα γιατί δίνει την ύπαρξη σε αυτά Ενέργειες= Θεϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

10. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 27 Φεβρουαρίου 4 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα 10. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαΐου 2 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 10. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ

27 Μαΐου 2 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 10. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ 27 Μαΐου 2 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 10. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε, ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω,

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής

Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής 27/07/2019 Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Στη σημασία της τήρησης των δογμάτων της Εκκλησίας αλλά συνάμα και της γνήσιας και αυθεντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ. Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ. Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη Τμήμα Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Διαιρετική μέθοδος: παράδειγμα προσδιορισμού επί μέρους ποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 45 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ I96S ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος, 1961, το

Διαβάστε περισσότερα

14 Απριλίου 20 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 3. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

14 Απριλίου 20 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 3. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 14 Απριλίου 20 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 3. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση μετ' εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα, και εκάθισα

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού)

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) 1 Ιουνίου 2019 Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς «Και τον ρώτησαν οι μαθητές του: Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός;»

Διαβάστε περισσότερα

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο.

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο. «καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28) «ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115.

'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115. 126 'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115. Συμφώνώς τών προνοιών τοϋ άρθρου 12 τοϋ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. 115, οί ακόλουθοι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Λόγων ὑποθῆκαι Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2011

Λόγων ὑποθῆκαι Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2011 1 Αριθμός Τεύχους:(15) Το προηγούμενο τεύχος του Φεβρουαρίου 2011 διατέθηκε σε 148 αντίτυπα. Με το παρόν ολοκληρώνεται ο τρίτος ετήσιος κύκλος έκδοσης του περιοδικού. Αριθμός Τευχών για το τρίτο έτος:(5)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ιουλίου 8 Ιουλίου Σάββατο απόγευμα 2. ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

2 Ιουλίου 8 Ιουλίου Σάββατο απόγευμα 2. ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 2 Ιουλίου 8 Ιουλίου Σάββατο απόγευμα 2. ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης,

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

591 Ν. 42/76. 65τοϋ1973.

591 Ν. 42/76. 65τοϋ1973. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1283, 9.7.76 591 Ν. 42/76 Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την ιέπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΤIKON ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

ΑΡΔΕΥΤIKON ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 288 Αριθμός 195 ~;0 Γ ΠΕ ΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ;;..._"" ".' "; 70.Γ..'Γ' ν.' ΚΕΦΑΛΑ I ON 342 Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 19 τοϋ περί 'Αρδευτικών Γμη,μάτοίν/χΧώρίων)' Νόμου, Κεφάλαιον

Διαβάστε περισσότερα

[1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν

[1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν [1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν 19.03.2019 Μακαριώτατε, η σύγκλησις εκτάκτως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ Λουκάς ΡΟΥΦΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑ 1906

Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ Λουκάς ΡΟΥΦΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑ 1906 Αγόρευσις του εριτίμου βουλευτού Αττικής κ. Φωκίωνος Νέγρη υπέρ της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας γενομένη επί της συζητήσεως του νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του Λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα»

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα» E.E., Παρ. I, 1051 Ν. 70/78 *Αρ. 1489, 22.12.78 Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Iωάννης ο Πρόδρομος, αυτός που δεν υπέκυψε στον πειρασμό

Iωάννης ο Πρόδρομος, αυτός που δεν υπέκυψε στον πειρασμό 7 Ιανουαρίου 2017 Iωάννης ο Πρόδρομος, αυτός που δεν υπέκυψε στον πειρασμό Θρησκεία / Καινή Διαθήκη Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 186/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2337 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 186 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων

Διαβάστε περισσότερα

21 Απριλίου 27 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 4. ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

21 Απριλίου 27 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 4. ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ 21 Απριλίου 27 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 4. ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ' ότι αυτός ηγάπησεν ημάς, και απέστειλε τον Υιόν αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E., Παρ. I, 1321 Ν. 199/87 Αρ. 2266, 16.10.87 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα