Συμφωνία για τη συνέχιση του διεθνούς κέντρου επιστήμης και τεχνολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμφωνία για τη συνέχιση του διεθνούς κέντρου επιστήμης και τεχνολογίας"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12681/15 Διοργανικός φάκελος: 2015/0174 (NLE) N 9 COASI 140 COEST 301 CONOP 119 COTRA 17 ATO 52 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία για τη συνέχιση του διεθνούς κέντρου επιστήμης και τεχνολογίας 12681/15 IKS/ech

2 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ για την παγκόσμια απειλή που συνιστούν η διάδοση των πυρηνικών, ραδιολογικών, βιολογικών και χημικών όπλων (εφεξής όπλα μαζικής καταστροφής ή «ΟΜΚ») και η χρήση χημικών, ακτινολογικών, πυρηνικών και βιολογικών υλικών, ως όπλα, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την ανάγκη πρόληψης της διάδοσης των τεχνολογιών, των υλικών και της τεχνογνωσίας που αφορά τα όπλα μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αποφάσισε ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να μην παρέχουν καμία υποστήριξη σε μη κρατικούς φορείς που επιχειρούν την ανάπτυξη, απόκτηση, κατασκευή, κατοχή, μεταφορά, μεταβίβαση ή χρησιμοποίηση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων καθώς και των φορέων τους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι πολυμερείς προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των κρατών είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της εν λόγω διάδοσης, και αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ως βασικών στοιχείων των σημερινών προκλήσεων διάδοσης, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της συμφωνίας για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (εφεξής «ΔΚΕΤ» ή «Κέντρο»), η οποία υπογράφηκε στην Μόσχα στις 27 Νοεμβρίου 1992 (εφεξής «συμφωνία του 1992») και του πρωτοκόλλου σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο υπογράφηκε στην Μόσχα στις 27 Δεκεμβρίου 1993 (στο εξής «πρωτόκολλο προσωρινής εφαρμογής»), 12681/15 IKS/ech 1

3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη του ΔΚΕΤ να ελαχιστοποιήσει τα κίνητρα για συμμετοχή σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή σχετικού υλικού μέσω υποστήριξης και συνεργασίας σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για ειρηνικούς σκοπούς των επιστημόνων και μηχανικών σε κράτη με τεχνολογίες, τεχνογνωσία και συναφή υλικά που εφαρμόζονται για τα όπλα μαζικής καταστροφής, καθώς και τις προηγούμενες συνεισφορές του ΔΚΕΤ για την πρόληψη της διάδοσης των ΟΜΚ και την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ότι η επιτυχία του ΔΚΕΤ θα απαιτήσει ισχυρή υποστήριξη από κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής «ΕΥΡΑΤΟΜ»), μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς οργανισμούς, άλλες διακυβερνητικές οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη συνέχεια του έργου του ΔΚΕΤ με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις στη σύνθεση των μελών του, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την περαιτέρω προσαρμογή του ΔΚΕΤ σε συνθήκες που έχουν αλλάξει από την ίδρυσή του, έτσι ώστε οι δραστηριότητές του να παρέχουν την αναγκαία ώθηση και στήριξη για τη συμμετοχή επιστημόνων και μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών με γνώσεις και δεξιότητες σε όπλα μαζικής καταστροφής ή των φορέων τους (συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογίες διπλής χρήσης), μέσω της ανάπτυξης διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας, καθώς και της ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας, και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ, προκειμένου να εκπληρωθούν πιο αποτελεσματικά οι στόχοι του ΔΚΕΤ, τη συνέχιση του ΔΚΕΤ μέσω της σύναψης της εν λόγω συμφωνίας, που βασίζεται στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1992, και την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου προσωρινής εφαρμογής ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 12681/15 IKS/ech 2

4 Άρθρο 1 A) Το ΔΚΕΤ, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά με την συμφωνία του 1992, ως διακυβερνητικός οργανισμός, συνεχίζεται υπό τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διευκολύνει στο έδαφός του τις δραστηριότητες του κέντρου. Για να επιτύχει τους στόχους του, το κέντρο έχει, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των μερών, τη νομική ικανότητα να συμβάλλεται, να αποκτά και να διαθέτει ακίνητη και κινητή περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. B) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, στους ακόλουθους ορισμούς αποδίδεται η σημασία που παρέχεται στο παρόν άρθρο: i) «μέρη»: μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα υπογράφοντα μέρη της παρούσας συμφωνίας που έχουν προβεί σε κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 17 στοιχείο Γ) της παρούσας συμφωνίας, και οποιοδήποτε από τα κράτη που έχουν προσχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο Β) της παρούσας συμφωνίας, ii) «προσωπικό του κέντρου»: τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από το κέντρο ή εργάζονται βάσει σύμβασης με αυτό, ή τα οποία διορίζονται στο κέντρο ή τελούν υπό προσωρινό καθεστώς σε αυτό, όπως συμφωνήθηκε από το κέντρο και από ένα ή περισσότερα μέρη, iii) «μέλη της οικογένειας»: οι σύζυγοι, τα άγαμα συντηρούμενα τέκνα ηλικίας κάτω των 21 ετών, τα άγαμα συντηρούμενα τέκνα ηλικίας κάτω των 23 ετών τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τα άγαμα τέκνα που έχουν φυσική ή διανοητική αναπηρία, 12681/15 IKS/ech 3

5 iv) «δραστηριότητες» του κέντρου: τα προγράμματα και άλλες εργασίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας, v) «έργο» του κέντρου: συνεργατική δραστηριότητα ορισμένης διάρκειας που πραγματοποιείται οπουδήποτε στον κόσμο και μπορεί να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις ή/και εξοπλισμό, και υπόκειται σε έγκριση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας, vi) «συναίνεση» του διοικητικού συμβουλίου: συμφωνία όλων των μερών του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν και ψηφίζουν κατά τη συνεδρίαση κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση, εφόσον υπάρξει απαρτία, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συμφωνία. Το καταστατικό του ΔΚΕΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας συμφωνίας, ορίζει την απαρτία και τις επιτρεπόμενες μορφές συμμετοχής σε συνεδριάσεις των μερών, vii) «κράτος υποδοχής»: συμβαλλόμενο μέρος που έχει οριστεί ως το κράτος υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο Α) της παρούσας συμφωνίας, viii) «τεχνολογία, υλικά και τεχνογνωσία σχετικά με αγαθά διπλής χρήσης»: τεχνολογία, υλικά και τεχνογνωσία που έχουν εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές διάδοσης, όπως οι εφαρμογές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη χρήση ή την προώθηση των ΟΜΚ ή των φορέων τους, ix) «γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν αγαθά διπλής χρήσης»: οι γνώσεις και δεξιότητες που εφαρμόζονται για τη χρησιμοποίηση τεχνολογίας, των υλικών και της τεχνογνωσίας σχετικών με αγαθά διπλής χρήσης για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη χρήση ή την προώθηση των ΟΜΚ ή των φορέων τους, και 12681/15 IKS/ech 4

6 x) «συναφή υλικά»: τα υλικά, ο εξοπλισμός και η τεχνολογία που καλύπτονται από σχετικές πολυμερείς συνθήκες και ρυθμίσεις, ή περιλαμβάνονται σε εθνικούς καταλόγους ελέγχου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση ΟΜΚ ή των φορέων τους. Άρθρο 2 A) Το κέντρο εκπονεί, εγκρίνει, χρηματοδοτεί και παρακολουθεί δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς, που υλοποιούνται σε ινστιτούτα και εγκαταστάσεις των επικρατειών των μερών. Τα έργα μπορούν να υλοποιούνται από κράτη που δεν είναι μέρη της παρούσας συμφωνίας και διαθέτουν τεχνολογίες, τεχνογνωσία και συναφή υλικά που εφαρμόζονται για τα ΟΜΚ στις περιπτώσεις που τα εν λόγω κράτη έχουν ζητήσει τέτοια έργα με γραπτή ανακοίνωση προς το διοικητικό συμβούλιο, και το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, υπήκοοι κρατών μη μερών μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που διεξάγονται από το ΔΚΕΤ σε κράτη που είναι μέρη της παρούσας συμφωνίας. B) Οι στόχοι του κέντρου είναι: i) να προωθεί τη βελτίωση των διεθνών μηχανισμών για την πρόληψη της διάδοσης των ΟΜΚ και των φορέων τους, καθώς και των τεχνολογιών, των υλικών και της τεχνογνωσίας που είναι βασικά στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη χρήση ή την προώθηση των ΟΜΚ και των φορέων τους (συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, των υλικών και της τεχνογνωσίας που αφορούν αγαθά διπλής χρήσης) 12681/15 IKS/ech 5

7 ii) να παρέχει σε επιστήμονες και μηχανικούς με γνώσεις και δεξιότητες που ισχύουν για τα ΟΜΚ και του φορείς τους, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγαθά διπλής χρήσης, τις ευκαιρίες για κατάρτιση και εναλλακτική απασχόληση όπου οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ειρηνικές δραστηριότητες iii) να προωθεί κλίμα ασφάλειας όσον αφορά τον χειρισμό και τη χρήση υλικών, εξοπλισμού και τεχνολογίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση ΟΜΚ ή των φορέων τους και iv) να συμβάλει μέσω των δραστηριοτήτων του: στην ανάπτυξη διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας, στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση, μεταξύ άλλων, στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας, και της πυρηνικής, χημικής, βιολογικής προστασίας και ασφάλειας, και στην προαγωγή της περαιτέρω ενσωμάτωσης των επιστημόνων που διαθέτουν τεχνολογίες, υλικό και τεχνογνωσία σχετικές με τα ΟΜΚ στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Άρθρο 3 Προς επίτευξη των στόχων του, το κέντρο εξουσιοδοτείται: i) να προωθεί και να ενισχύει, οικονομικώς ή άλλως, δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας ii) να προβαίνει στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας συμφωνίας 12681/15 IKS/ech 6

8 iii) να θεσπίζει κατάλληλες μορφές συνεργασίας και να δέχεται κεφάλαια ή δωρεές από κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΥΡΑΤΟΜ, διακυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς ιδιωτικού τομέα, ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς και άλλα συναφή προγράμματα iv) να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία πληροφοριών, ανάλογα με την περίπτωση, στα ενδιαφερόμενα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη, ή στην επικράτεια μη συμβαλλόμενου μέρους, εάν το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ίδρυση τέτοιου γραφείου στο έδαφος κράτους μη μέρους και v) να αναλαμβάνει άλλες δραστηριότητες δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, όπως ενδεχομένως συμφωνηθεί κατόπιν συναίνεσης του διοικητικού συμβουλίου. Άρθρο 4 A) Το κέντρο διαθέτει διοικητικό συμβούλιο και μία γραμματεία, η οποία αποτελείται από έναν εκτελεστικό διευθυντή (που ενεργεί ως διευθύνων σύμβουλος), έναν ή περισσότερους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές, και άλλα μέλη του προσωπικού του κέντρου, σύμφωνα με το καταστατικό του. B) Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για: i) τον καθορισμό της πολιτικής του κέντρου και τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του ii) την παροχή της γενικής καθοδήγησης και διεύθυνσης της γραμματείας iii) την έγκριση του προϋπολογισμού λειτουργίας του κέντρου iv) τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών και άλλων υποθέσεων του κέντρου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες έγκρισης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του κέντρου, την τήρηση των λογαριασμών και τον σχετικό λογιστικό έλεγχο 12681/15 IKS/ech 7

9 v) τη διατύπωση γενικών κριτηρίων και προτεραιοτήτων για την έγκριση δραστηριοτήτων vi) την έγκριση σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας vii) την έγκριση του καταστατικού και άλλων αναγκαίων ρυθμίσεων εφαρμογής και viii) άλλες δραστηριότητες που του ανατίθενται βάσει της παρούσας συμφωνίας ή καθίστανται αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Γ) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με συναίνεση. Δ) Κάθε μέρος αντιπροσωπεύεται με μία ψήφο στο διοικητικό συμβούλιο και ορίζει το πολύ δύο αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο. Ε) Τα μέρη μπορούν να ιδρύσουν επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, αποτελούμενη από αντιπροσώπους που διορίζονται από αυτά, προκειμένου να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο ειδικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και άλλες αναγκαίες επαγγελματικές συμβουλές να συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τους τομείς της έρευνας για ειρηνικούς σκοπούς που χρήζουν υποστήριξης και να παρέχει κάθε άλλη συμβουλή που μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο. ΣΤ) Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει καταστατικό κατ' εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Το καταστατικό ορίζει: i) τη διάρθρωση της γραμματείας, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκτελεστικού διευθυντή, των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών και άλλων βασικών στελεχών ii) τη διαδικασία επιλογής, ανάπτυξης, έγκρισης, χρηματοδότησης, εκτέλεσης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 12681/15 IKS/ech 8

10 iii) τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του κέντρου, τήρησης των λογαριασμών και λογιστικού ελέγχου iv) τις ενδεδειγμένες κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα έργα του κέντρου και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους v) τις διαδικασίες που διέπουν τη συμμετοχή των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΥΡΑΤΟΜ, διακυβερνητικών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στα προγράμματα του κέντρου vi) την πολιτική για το προσωπικό και vii) άλλες ρυθμίσεις αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 5 Διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κράτη που δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, μπορούν να κληθούν από το διοικητικό συμβούλιο να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου /15 IKS/ech 9

11 Άρθρο 6 Κάθε πρόταση έργου που υποβάλλεται προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο συνοδεύεται από γραπτή σύμφωνη γνώμη του κράτους ή των κρατών στα οποία πρόκειται να εκτελεσθούν οι εργασίες. Επιπροσθέτως προς την προαναφερθείσα σύμφωνη γνώμη του εν λόγω κράτους ή των εν λόγω κρατών, η έγκριση των προγραμμάτων προϋποθέτει τη συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου. Άρθρο 7 A) Τα έργα που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να χρηματοδοτούνται ή να υποστηρίζονται από το κέντρο, τα μέρη, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς, διακυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η χρηματοδότηση και υποστήριξη εγκεκριμένων έργων παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζουν οι χορηγοί της, εφόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις συνάδουν με την παρούσα συμφωνία. Β) Οι αντιπρόσωποι των μερών στο διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της γραμματείας του κέντρου δεν δικαιούνται χρηματοδότησης για έργα ούτε επωφελούνται άμεσα από μια τέτοια χρηματοδότηση /15 IKS/ech 10

12 Άρθρο 8 A) Το κέντρο έχει το δικαίωμα, εντός των κρατών όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι εργασίες: i) να εξετάζει επί τόπου τις δραστηριότητες του κέντρου, τα υλικά, τις προμήθειες, τη χρήση των κεφαλαίων, καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες και τη χρήση κεφαλαίων που σχετίζονται με τα έργα, μετά από σχετική ειδοποίησή του ή, επιπροσθέτως, όπως ορίζεται από συμφωνία έργου και ii) να επιθεωρεί ή να ελέγχει, με αίτησή του, όλα τα αρχεία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται με τα έργα του κέντρου, τις δραστηριότητες και τη χρήση των κεφαλαίων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται τα εν λόγω αρχεία ή έγγραφα, κατά την περίοδο κατά την οποία το κέντρο χορηγεί τη χρηματοδότηση και για μία μεταγενέστερη περίοδο, όπως ορίζεται σε συμφωνία έργου. Η γραπτή σύμφωνη γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας συμπεριλαμβάνει τη συναίνεση του κράτους ή των κρατών όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα έργα και του δικαιούχου φορέα, να επιτρέψουν στο κέντρο την αναγκαία πρόσβαση για την πραγματοποίηση του λογιστικού ελέγχου και της επιθεώρησης του έργου, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. Β) Κάθε μέρος έχει επίσης τα δικαιώματα που περιγράφονται από την παράγραφο Α) του παρόντος άρθρου, σε συντονισμό με το κέντρο, όσον αφορά έργα που χρηματοδοτεί εν όλω ή εν μέρει ή έργα που υλοποιούνται στην επικράτειά του. Γ) Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις ενός έργου, το κέντρο ή μια χρηματοδοτούσα κυβέρνηση ή οργανισμός, δύναται, αφού ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο για τους λόγους του, να περατώσει το έργο και να λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τους όρους όπου προβλέπονται στη συμφωνία έργου /15 IKS/ech 11

13 Άρθρο 9 A) Η έδρα του κέντρου βρίσκεται στη Δημοκρατία του Καζαχστάν και η Δημοκρατία του Καζαχστάν ενεργεί ως κράτος υποδοχής, εκτός εάν: i) η Δημοκρατία του Καζαχστάν υποβάλλει γραπτή κοινοποίηση στο διοικητικό συμβούλιο εκφράζοντας την επιθυμία να μην είναι πλέον κράτος υποδοχής, ii) κάποιο άλλο μέρος που αναφέρεται στο άρθρο 13 στοιχείο Α) της παρούσας συμφωνίας ή που προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία δυνάμει του άρθρου 13 στοιχείο Β) της παρούσας συμφωνίας με σκοπό να επιτρέψει στο ΔΚΕΤ την άσκηση δραστηριοτήτων στο έδαφος του εν λόγω κράτους υποβάλλει γραπτή κοινοποίηση στο διοικητικό συμβούλιο ζητώντας να οριστεί ως διάδοχο κράτος υποδοχής, iii) το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει με συναίνεση να δεχτεί την αίτηση του εν λόγω μέρους να οριστεί ως διάδοχο κράτος υποδοχής, και iv) το μέρος που ζητεί να οριστεί διάδοχο κράτος υποδοχής υποβάλλει γραπτή κοινοποίηση προς το διοικητικό συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως διάδοχο κράτος υποδοχής /15 IKS/ech 12

14 Β) Μέσω της παροχής υλικής στήριξης στο κέντρο, η κυβέρνηση του κράτους υποδοχής παρέχει, με δικές της δαπάνες, εγκαταστάσεις κατάλληλες προς χρήση από το κέντρο, καθώς και τη συντήρηση, τις υπηρεσίες και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτών. Η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής και το ΔΚΕΤ μπορούν να συνάψουν συμφωνία, όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η χώρα υποδοχής παρέχει υλική υποστήριξη και τις εγκαταστάσεις για το κέντρο. Γ) Στο κράτος υποδοχής, το κέντρο αποτελεί νομικό πρόσωπο και, υπό την ιδιότητα αυτή, έχει δικαίωμα να συμβάλλει, να αποκτά και να διαθέτει ακίνητη και κινητή περιουσία, καθώς και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Άρθρο 10 Στο κράτος υποδοχής: i) α) τα κεφάλαια που έχουν ληφθεί από το ΔΚΕΤ και κάθε τόκοι που προκύπτουν από τα εν λόγω κεφάλαια δεν υπόκεινται σε φορολόγηση στο κράτος υποδοχής β) το κέντρο ή τα παραρτήματά του δεν υπόκεινται σε φορολόγηση περιουσίας, η οποία φορολογείται δυνάμει των φορολογικών νόμων του κράτους υποδοχής 12681/15 IKS/ech 13

15 γ) τα εμπορεύματα, οι προμήθειες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται ή χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες του κέντρου μπορούν να εισάγονται στο κράτος υποδοχής, να εξάγονται από αυτό ή να χρησιμοποιούνται σε αυτό χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς, τέλη, τελωνειακούς δασμούς, φόρους εισαγωγής, φόρους προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και άλλους παρόμοιους φόρους ή επιβαρύνσεις. τα εμπορεύματα, οι προμήθειες και άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία μπορούν να μεταβιβάζονται ή να χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από το ΔΚΕΤ σε νομικές οντότητες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και επιστημονικών οργανισμών του κράτους υποδοχής) και να ανήκουν ή να χρησιμοποιούνται από το ΔΚΕΤ και/ή οντότητες στις οποίες έχουν χορηγηθεί ή έχουν μεταβιβαστεί τέτοια είδη χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς, τέλη, τελωνειακούς δασμούς, φόρους εισαγωγής, φόρους προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), φόρους ακίνητης περιουσίας και άλλους παρόμοιους φόρους ή επιβαρύνσεις δ) το προσωπικό του κέντρου που δεν έχει την ιθαγένεια του κράτους υποδοχής απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στο κράτος υποδοχής ε) τα κεφάλαια που έχουν ληφθεί από νομικές οντότητες σχετικά με τα έργα του κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών οργανισμών του κράτους υποδοχής, δεν θα υπόκεινται σε φορολόγηση στο κράτος υποδοχής ζ) τα ποσά που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα, ιδίως από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στο πλαίσιο των έργων του κέντρου, δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα των εν λόγω προσώπων ii) α) το κέντρο, τα μέρη, οι κυβερνήσεις, οι διακυβερνητικοί οργανισμοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν κεφάλαια που απαιτούνται από το κέντρο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του, πλην του νομίσματος του κράτους υποδοχής, προς ή από το κράτος υποδοχής χωρίς περιορισμό. Το καθένα έχει το δικαίωμα να μεταφέρει με τον τρόπο αυτό κεφάλαια μόνον μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό που είχε μεταφέρει εντός του κράτους υποδοχής. και 12681/15 IKS/ech 14

16 β) για τη χρηματοδότηση του κέντρου και των δραστηριοτήτων του, το κέντρο δικαιούται, για το ίδιο και για λογαριασμό των οντοτήτων που αναφέρονται στο σημείο ii) στοιχείο α), να πωλεί ξένο συνάλλαγμα στην εσωτερική αγορά συναλλάγματος του κράτους υποδοχής. iii) τα μέλη του προσωπικού οργανισμών που δεν ανήκουν στο κράτος υποδοχής τα οποία λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες του κέντρου και δεν έχουν την ιθαγένεια του κράτους υποδοχής απαλλάσσονται από την καταβολή τελωνειακών δασμών και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται επί των προσωπικών ή οικιακών αγαθών τα οποία εισάγονται, εξάγονται ή αποτελούν στο κράτος υποδοχής αντικείμενο προσωπικής χρήσης αυτών των μελών του προσωπικού ή των μελών των οικογενειών τους. Άρθρο 11 A) Στο κράτος υποδοχής, το ΔΚΕΤ, τα περιουσιακά στοιχεία και η περιουσία του χαίρουν ασυλίας ως προς τη δικαιοδοσία και την εκτέλεση, εκτός και αν το ΔΚΕΤ έχει ρητώς άρει την ασυλία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Β) Τα προνόμια και οι ασυλίες χορηγούνται στο κέντρο μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Γ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν συμψηφισμό ή αποζημίωση που προβλέπεται από τις εφαρμοζόμενες διεθνείς συμφωνίες ή το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους. Δ) Καμία διάταξη της παραγράφου Α) του παρόντος άρθρου δεν ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι εμποδίζει αγωγές ή αξιώσεις έναντι των υπηκόων ή μόνιμων κατοίκων του κράτους υποδοχής /15 IKS/ech 15

17 Άρθρο 12 A) Στα μέλη του προσωπικού του κέντρου και τα μέλη της οικογένειας του που βρίσκονται στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής χορηγούνται από την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: i) ασυλία από σύλληψη, κράτηση και νομική διαδικασία, περιλαμβανομένης της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής δικαιοδοσίας, για διατύπωση προφορικών ή γραπτών λόγων και για όλες τις πράξεις που τέλεσαν υπό την επίσημη ιδιότητά τους ii) απαλλαγή από φόρους εισοδήματος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή άλλη φορολογία, δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις, εκτός εκείνων που ενσωματώνονται κανονικά στην τιμή των εμπορευμάτων ή που καταβάλλονται για παρασχεθείσες υπηρεσίες iii) ασυλία από διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης iv) ασυλία από περιορισμούς που αφορούν τη μετανάστευση και την εγγραφή στα μητρώα αλλοδαπών και v) δικαίωμα εισαγωγής της οικοσκευής και των προσωπικών αντικειμένων τους κατά την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων τους, χωρίς να υπόκεινται σε τυχόν δασμούς, τέλη, τελωνειακούς δασμούς, φόρους εισαγωγής και άλλους παρόμοιους φόρους ή επιβαρύνσεις του κράτους υποδοχής, καθώς και δικαίωμα εξαγωγής της οικοσκευής και των προσωπικών αντικειμένων τους κατά την λήξη των καθηκόντων τους, χωρίς να υπόκεινται σε τυχόν δασμούς, τέλη, τελωνειακούς δασμούς, φόρους εξαγωγής και άλλους παρόμοιους φόρους ή άλλες επιβαρύνσεις του κράτους υποδοχής. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου i) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση αγωγής: α) που προκύπτει από σύμβαση την οποία συνάπτει μέλος του προσωπικού του κέντρου, στο οποίο το μέλος του προσωπικού δεν συμφώνησε ρητά ή σιωπηρά ως υπάλληλος του κέντρου, ή β) από τρίτους για ζημίες από ατύχημα στο κράτος υποδοχής που προκαλείται από όχημα /15 IKS/ech 16

18 Β) Στους αντιπροσώπους των μερών στο διοικητικό συμβούλιο, στον εκτελεστικό διευθυντή και στους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές παρέχονται από την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής, πέραν των προνομίων και των ασυλιών που απαριθμούνται στην παράγραφο Α) του παρόντος άρθρου, τυχόν πρόσθετα προνόμια, ασυλίες, απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται γενικά από το κράτος υποδοχής στους αντιπροσώπους των μελών και στους διευθυντές των διεθνών οργανισμών στο έδαφός του. Γ) Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής να παράσχει στους υπηκόους ή τους μόνιμους κατοίκους της τα προνόμια και τις ασυλίες που προβλέπονται στις παραγράφους Α) και Β) του παρόντος άρθρου. Δ) Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να παρεκκλίνει από τα προνόμια, τις ασυλίες και τα άλλα πλεονεκτήματα που παρέχονται δυνάμει άλλων συμφωνιών στα πρόσωπα που περιγράφονται στις παραγράφους Α) και Β) του παρόντος άρθρου. Άρθρο 13 A) Η Δημοκρατία της Αρμενίας, η Γεωργία, η Δημοκρατία του Καζαχστάν, η Δημοκρατία της Κιργιζίας, και η Δημοκρατία του Τατζικιστάν δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το κράτος υποδοχής στα άρθρα 9 παράγραφος Γ, 10, 11 και 12 της παρούσας συμφωνίας /15 IKS/ech 17

19 Β) Κάθε κράτος που επιθυμεί να προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία μετά την έναρξη ισχύος της, ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο μέσω του εκτελεστικού διευθυντή. Το διοικητικό συμβούλιο χορηγεί, μέσω του εκτελεστικού διευθυντή, επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας στο εν λόγω κράτος. Μετά την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο, επιτρέπεται στο κράτος αυτό να προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει για το εν λόγω κράτος την τριακοστή (30 η ) ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία καταθέτει το έγγραφο προσχώρησης στον Θεματοφύλακα. Κάθε κράτος με τεχνολογία, τεχνογνωσία ή συναφή υλικά σχετικά με τα ΟΜΚ, το οποίο προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία με σκοπό, που αναφέρεται στην πράξη προσχώρησής του, να επιτρέπει στο ΔΚΕΤ την άσκηση δραστηριοτήτων στο έδαφος του εν λόγω κράτους, δεσμεύεται, από την προσχώρησή του στην παρούσα συμφωνία, να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το κράτος υποδοχής δυνάμει των άρθρων 9 παράγραφος Γ, 10, 11 και 12 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 14 A) Η παρούσα συμφωνία επανεξετάζεται από τα μέρη δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και τις πληρωμές των μερών. Β) Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των μερών, εκτός από τα μέρη τα οποία έχουν αποχωρήσει ή έχουν κοινοποιήσει, σύμφωνα με την παράγραφο Γ) του παρόντος άρθρου, την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την παρούσα συμφωνία. Εάν ένα μέρος που έχει κοινοποιήσει αποχώρηση άρει την αποχώρησή του προτού αυτή τεθεί σε ισχύ, το εν λόγω μέρος δεσμεύεται από τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας που τέθηκαν σε ισχύ μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω μέρος κοινοποίησε την αποχώρησή του. Γ) Κάθε μέρος μπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα συμφωνία, μετά την πάροδο εξαμήνου από την γραπτή κοινοποίηση της απόφασής του αυτής στον Θεματοφύλακα /15 IKS/ech 18

20 Άρθρο 15 A) Κάθε πρόβλημα ή διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών. Β) Εάν το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μέσω διαβουλεύσεων, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν από κοινού να υποβάλουν το ζήτημα αυτό σε άλλη μορφή επίλυσης διαφορών, όπως η συνδιαλλαγή, η διαμεσολάβηση ή η διαιτησία. Άρθρο 16 Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επιδιώκει την παρακώλυση της συνέχισης του ΔΚΕΤ, ως η διακυβερνητική οργάνωση που αρχικά ιδρύθηκε από τη συμφωνία του 1992, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των υφιστάμενων υποκαταστημάτων ΔΚΕΤ, ούτε επηρεάζει το κύρος των τυχόν υφισταμένων συμβάσεων, επιχορηγήσεων ή άλλων νομικών πράξεων ή ρυθμίσεων του ΔΚΕΤ, εκτός αν υπάρχει ρητή επανεξέταση από την παρούσα συμφωνία. Άρθρο 17 A) Η παρούσα συμφωνία είναι ανοικτή προς υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΥΡΑΤΟΜ, οι οποίες ενεργούν ως ένα μέρος, και τη Γεωργία, την Ιαπωνία, το Βασίλειο της Νορβηγίας, τη Δημοκρατία της Κιργιζίας, τη Δημοκρατία της Αρμενίας, τη Δημοκρατία του Καζαχστάν, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Β) Η παρούσα συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης υποβάλλονται στον Θεματοφύλακα /15 IKS/ech 19

21 Γ) Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία παραλαβής από τον Θεματοφύλακα της τελευταίας πράξης επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τα κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο Α) του παρόντος άρθρου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΕΥΡΑΤΟΜ, οι οποίες ενεργούν ως ένα μέρος. Δ) Από την έναρξη ισχύος της, η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά το πρωτόκολλο προσωρινής εφαρμογής. Εκείνη τη στιγμή, τα μέρη παύουν να εφαρμόζουν προσωρινά τη συμφωνία του Άρθρο 18 Η γραμματεία του κέντρου είναι ο Θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. Όλες οι κοινοποιήσεις στον Θεματοφύλακα απευθύνονται στον εκτελεστικό διευθυντή του κέντρου. Ο θεματοφύλακας θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 77 της Σύμβασης της Βιέννης περί του δικαίου των Συνθηκών της 23ης Μαΐου ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία. [ΤΟΠΟΣ], στις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ], στην αγγλική, την αρμενική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη γεωργιανή, την ιαπωνική, την καζαχική, την κιργιζική, την κορεατική, τη νορβηγική, τη ρωσική, και την τατζικική γλώσσα, όλες δε οι γλωσσικές εκδόσεις είναι εξίσου αυθεντικές. Στην περίπτωση απόκλισης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων γλωσσικών αποδόσεων, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα /15 IKS/ech 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 26.4.2016 JOIN(2016) 19 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 26.4.2016 JOIN(2016) 19 final 2016/0120 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.8.2015 JOIN(2015) 29 final 2015/0173 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.8.2015 COM(2015) 398 final 2015/0174 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0065 (NLE) 9877/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FREMP 104 JAI 532 COHOM 65 COWEB 54 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

7419/16 IKS/ech DGC 2A

7419/16 IKS/ech DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) 7419/16 Διοργανικός φάκελος : 2016/0041 (NLE) COEST 80 ELARG 31 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, COM(2009)81 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, COM(2009)81 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ EL 2 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16.10.2018 L 259/25 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/1544 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2(IΙΙ) του 2018

Αριθμός 2(IΙΙ) του 2018 19 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙΙ) Ν. 2(IΙΙ)/2018 Αρ. 4242, 5.4.2018 Ο περί της Συμφωνίας για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (International Commission on Missing Persons ICMP) (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8505/10 CHA+ROD/ag DG E II

8505/10 CHA+ROD/ag DG E II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 200 (OR. en) 8505/0 Διοργανικός φάκελος: 200/0075 (NLE) WTO 09 SERVICES 7 COMER 58 COASI 64 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 207 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 207/0296 (NLE) 5364/7 FISC 336 ECOFIN 08 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 207/092 (NLE) 979/7 FISC 80 ECOFIN 707 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο της ΕΕ και των εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.

Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο της ΕΕ και των εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2018 Rev1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0184 (NLE) 12256/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CLIMA 111 ENV 588 ONU

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21106/18. Διοργανικός φάκελος: 2018/0426 (NLE) BXT 125

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21106/18. Διοργανικός φάκελος: 2018/0426 (NLE) BXT 125 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0426 (NLE) XT 21106/18 BXT 125 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/24 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/1006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουλίου 2018 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Δημοκρατία των Μαλδιβών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13582/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0120 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13582/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0120 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13582/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0120 (NLE) ENV 692 WTO 293 ONU 109 AGRI 557 OC 479 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5455/02 ZAC/as DG H II EL

5455/02 ZAC/as DG H II EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2002 (OR. en) 5455/02 EUROPOL 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου και του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

15383/17 CH+IKS/ech DGC 1A

15383/17 CH+IKS/ech DGC 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 208 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2015 COM(2015) 431 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2018 COM(2018) 5 final 2017/0361 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Μάλτας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0383 (NLE) 5530/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2012 (OR. en) 7009/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0002 (NLE) FISC 31 OC 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2012 (OR. en) 7009/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0002 (NLE) FISC 31 OC 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2012 (OR. en) 7009/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0002 (NLE) FISC 31 OC 98 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 331/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0018 (NLE) 6493/17 FISC 50 ECOFIN 111 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 207 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0036 (NLE) 5654/6 AVIATION 254 REX 083 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12097/15 Διοργανικός φάκελος: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 2011/0902 (COD) PE-CONS 29/12 COUR 27 INST 375 JUR 304 CODE 1490 OC 269

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 2011/0902 (COD) PE-CONS 29/12 COUR 27 INST 375 JUR 304 CODE 1490 OC 269 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 2011/0902 (COD) PE-CONS 29/12 COUR 27 INST 375 JUR 304 CODE 1490 OC 269 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11926/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0196 (NLE) RECH 290 MED 67 AGRI 449 MIGR 163 RELEX 726 EG 12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 11284/17 FISC 162 ECOFIN 650 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας και η Ρουμανία, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2018 COM(2018) 453 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 73(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθμός 73(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 73(Ι)/2018 Αρ. 4661, 9.7.2018 Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

13335/12 ZAC/alf DG E 2

13335/12 ZAC/alf DG E 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13335/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 REX 763 OC 467 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2015 COM(2015) 547 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση ανανέωσης της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

8166/18 GA/ech DGG 3C. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018 (OR. en) 8166/18. Διοργανικός φάκελος: 2018/0067 (NLE)

8166/18 GA/ech DGG 3C. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018 (OR. en) 8166/18. Διοργανικός φάκελος: 2018/0067 (NLE) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0067 (NLE) 8166/18 RECH 143 USA 15 REX 330 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 COEST 213 ARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα